NIEUWS voor 1930 w Firma L. BOLTE B. KOORN Co. BIETENSNIJDERS vanaf 2 Januari hun zaken geopend zijn: Firma YPMA M. MEIJER ZOON Groote UITVERKOOP OHMgTEDE 1 Waarom zoudt U STROOSNIJDERS GRAAN- EN LIJNKOEKBREKERS PLOEGEN, EGGEN EN CULTIVATORS KRIELPRAKKERS - KOOKPOTTEN MAANDAGS TOT 1 UUR GESLOTEN BASCULES - VEEVOEDERSTOCMERS Bieten-, Aardappel- en Mestvorken CH. H. TH. SCHMALZ L BOLTE N.V. VEREENIGDE BRANDSTOFFENHANDEL ALKMAAR MAANDAG 6 JAN. 1930, ’S MORGENS 9 UUR DEGINT ONZE GROOTE BALANS-OPRUIMING BIJ CAFE ..DE SCHEL VISCH” EEN REUZEN PARTIJ LAPPEN „HET WERKTIJDENBESLUITVOOR WINKELS” zien ondergeteekenden zich genoodzaakt ter voldoening aan die Wet de navolgende regeling te treffen en brengen hiermede ter kennis, dat BALANS OPRUIMING ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT. „DE BLAUWE BRIL JOH. LAUWERS MYGLOP 3 - ALKMAAR 45 jaar Optiek 45 jaar vertrouwen ÜR Meel- en Beendermolens WONDER DER TECHNIEK! Gierpompen, Giervaten en Gierspreiders VAN DAMES- EN KINDERCONFECTIE MANUFACTUREN - GROOTE PARTIJ LAPPEN - JAPONSTOFFEN ONDERGOEDEREN - KOUSEN - DEKENS - MATRASSEN - LEDIKANTEN I SCHAGEN OPGERICHT 18 0 8 WEGENS INVOERING VAN In dc etalage bij de firma YPMA kunt U de geheel automatische in werking zien Zij verzoeken hunne cliënteele beleefd om welwillende medewerking Ook het verwisselen der naald wordt door haarzelf verricht. hèt adres voor RADIO en ELECTRISCHE Landbouwkalk MUZIEKINSTRUMENTEN DIJK ALKMAAR DIJK uur Koningsstraat 6 Telefoon 23 (2 lijnen) wan pan ALKMAAR LANGESTRAAT 3-5-9-11 In verband met bet werktijdenbesluit zijn enze winkels veertien em 9 uur nergens geopend S2 Zondag 5 Januari 7 uur MUZIEK Beleefd aanbev., TH. RIJPER van 's morgeus 9-12 uur en ’s middag van 1-8 uur, Zaterdags tot 9 uur en Donderdags van 's morgens half 9 tot ’s avonds 8 uur, uitgezonderd Boerenleenbank Wer vershoof gramofoon. ten geheele serie platen wordt door de machine achtereenvolgens gespeeld. Het geheim van zuinig en aangenaam stoken zit alleen in het gebruik de allerbeste kwaliteit I BON 2 10 el prima Flanel waarde 3.10 voor f 2.45 Keuzen koopjes in alle afdeelinèen. Op alle goederen niet in den uitverkoop 10-25 pCt. KORTING BON 1 5 dubbele stukken Huishoudzeep 42 cent BON 3 3 roode mans Zakdoeken 65 cent ZONNESCHERMEN MARKIEZEN DEKKLEEDEN TENTEN VLAGGEN Staaldraadtouw voor elk doel Steigertouwen prima f 26.per 100 Ijzeren en houten Takelblokken - Ripolin en De Wit’s Verf Dekkleeden en vlaggen te huur WORTELBOER ZAADMARKT8 - ALKMAAR TEL. 686 BON 5 LANDBOUWWERKTUIGEN BON 6 2 paar Zijden Sokken waarde 1.20, voor Mi cent Spotgoedkoope Aanbiedingen Onze Magazijnen zijn geopend Donderdags vanaf half negen tot 8 uur Andere dagen vanaf oor tot 12 en van 1 tot 8 n. Zaterdags 9 nnr. Maandag' na 1 nnr n.m. GEOPEND van alle artikelen, bijzonder van Japon- en Fantasiestoffen, alsook vitrages voor SPOTPRIJZEN. GELD IS NU GEEN BEZWAAR MEER om Uw huis degeljjk te instalkeren. BEDDEN en DEKENS alleen beslist solide kwaliteiten, nu met groote korting. ALS BIJZONDERE RECLAME. winkelier eens en KOORN’s BON 4 MilllllillliillllllllillllllllllllilllllllllH i VERSCHE g PINDA’S g 18 CENT PER POND G. J. van der Hulst IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH bij anderen steeds beter koffie en thee drinken dan thuis Dit hoeft niet ajs U Uw uitdrukkelijk KOORN’s Java-koffie Ceylon-hee vraagt. De prijzen van KOORN’s koffie zijn pond verlaagd. Thans KOORN’s Java-koffie met een loodje 63, KOORN’s blauw merk 55. KOORN’s groen merk 45. KOORN’s wit merk 40 ct. per pak. KOORN’s Cevlon- thee blauw merk 34. rood 36, groen 38, goud 40 ct. per pakje. j MIENT 16 Fa. GEBR. BISCHOFF b(jsondere uitverkoop is de meest gunstige gelegenheid vcor het koopen of bevuilen van Uw HUWELIJKS OF BABY UITZET WAAR U VOORAL OP MOET LETTEN, dat is op onze buitengewone aanbiedingen in WITTE GOEDEREN vnÓfMjrteen partij GRASLINNEN. WIT KATOEN. SLOOPEN, TAFEL GOEDEREN. tegen prijzen waarover U verbaasd zult staan. 2930 I J N A' nX V bx A M X y* w M A M A y< M A M 1885 M A pas 10 cent per Deze «eer di ZULLEN STEEPS SOLIEDE IUN,' TELEFOON 1661 I Alkmaar dl i' EN koopt TOOT ZEEK WEINIG geld een ZEER HOOGE waard k Ons advies, een proef te nemen met deze aoo gwstig bekend staande anthraciet. .MOET ook U doen ondervinden, dat U niet alleen WARMER en AANGENAMER stookt, doch tevens dat het U BESPARING reeft. «LAKENS 153. 163, 189 0 45 per stuk 250 per stuk. 0 07 per stuk. 0.75 per stuk. DAMES PANTALONS 63. 89, 108, 122 WOLLEN DEKENS prima kwaliteit 3 60. 5 04. 6 20. 7 80 ONTBIJTLAKENS 49. 94. 112, 144 JAEGER FLANEL 31. 38. 68. 81 DAMES-HEMDEN 68. 99. 117, 135 TAFELLAKENS 56, 74. 112. 153 b| d« dl al gr in C L< OOGJES VOOR LUIERS 17, 21, 2454. 29. WIT KATOEN voor sloopen ot hemden 17, 21. 27. 31 MANTELSTOFFEN 2 el breedte. 96. 126. 164. SLOOPEN 38 S. 52. 59. 76 geborduurd 69. Levering op algemeene handelsvoorwaarden N.V. W. F. STOEL ZOON S Bon wma teriaal bedrijf KARPETTEN 9-els: 7.55. 8 60, 10.20 12-els: 5.90. 7 25, 9 60 MATTEN 12-els: 2 34, 3 34. 3 82 16-els: 338. 5 20. 6 75 MOLTON DEKENS 81. 99. 131, 1 49. TAFELKLEEDEN waschecht 81. 108. 144. 189 JAEGER BAAI zuiver wol 144. 179. 224 WIT FLANEL 21. 27. 32 S. 36 Ot] te te 4 wi Oï lo VI 1! P di it v> WIT FLANEL coupon van 10 el. 245. 305. 360 WIT KATOEN 10 els stukken 198. 270. .“00. 325. RIBFLUWEEL 70 c M breed 49 cent g u dl hi OI st rv d< D 11 d< st ni lu re af n< V8 ta lii le di m de za rij lei fa O, tu xt ce wi Wl SC sl< er he vi ui bc 0 Wf ut Wl da K t< k te v< ta dc zo d< BC BC va sc tri m lei nc «P Dl 6 el ruwe Keper Flanel, voor 1.82 Kleurecht A Pi to w< co ks 3 bc I* de 1 ke vc Het ta attgeateten. dat U roor SLECHTS f X15 per H.L. een anthraciet krat knopen, welke de ..ABGENTEAU" in kwaliteit en pracUaehe stookwaarde benadert. GERUITE STOFFEN alleen moderne dessins 28, 33. 59. 79 EFFEN STOFFEN sulver wol, 90 cM. 39. 79. 118 GRASLINNEN voor Lakens 38. 44. 56. 63 CÓNGO-LINNEN prima kwaliteit 38 H, 49. 54 •Tl ZUID-SCHAR WOUDE PROFITEERT VAN DE In DAMES-MANTELS en JAPONNEN. HEEREN-ULSTERS en REGENJASSEN HEEREN ZOLEN EN HAKKEN 2 DAMES ZOLEN EN HAKKEN f 1 65 J. CHATILLON LANGESTRAAT 99 b.d. Groote Kerk. AUe KARPETTEN, LOOPERS. ZEILEN, MATTEN. GORDIJNSTOFFEN, ÏTRAGES, TAFELKLEEDEN, worden ver beneden de waarde uitverkocht. W(j verkoopen in: 3-DEELIGE KAPOK MATRAS f 30.69 De waarheid hiervan wordt dagelijks doer EEN GROOTER AANTAL verbruikers van „ARGENTEAU” anthradlet ondervonden 3 groote grijze Handdoeken, waarde 82 ‘4voor 59 cent Het bestuur van de Boerenleenbank te Wervershoof maakt bekend, det voor de contröle en het bijschrijven van rente enz op de spaarbankboek jes zitting zal worden gehouden ten kantore van de Leenbank op Dinsdag. Woensdag. Vrijdag en Zaterdag, res pect. 7, 8. 10 en 11 JanuarlMelkens van 912 en van 27 uur. Voor Onderdijk wordt zitting ge houden op Donderdag 9 Januari, n.m. van 27 uur in het lokaal van den heer 8. Zwart. Namens het bestuur: N. 3. H RAAT. Directeur. KOORSTRAAT - LAAT - ALKMAAR t.o. Postkantoor Alle artikelen worden voor goed verkocht. 73 Binnenbanden met garantie 50 cent per stuk. 107 Prima Buitenbanden 150 p. st. met garantie 175 54 stel Prima Pedalen 1.00 per stel. 350 Kamerblad bellen 12 cent per stuk. 27 Electrische lampen 7 00 per stuk. 312 Kettingen 0 80 per stuk. 93 Celluloid Sturen 1 25 per stuk. 334 groote Voetpompen 0 65 per stuk. 87 Bagagedragers 109 Complete Wielen 300 paar Handvatten 112 losse Veilingen Beleefd aanbevelend de N. L. RIJWIEL-, WASCHMACHINE- KINDERWAGENHANDEL r g< ai Reeds uw Ouders, en Grootouders kochten bij Ons

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 16