Stadsnieuws HET IS DOELTREFFEND ORPUIMING RESTANTEN HIKE BREYER’S •*“12 VERBODEN ic3 A dvertentiën ItüJiZTmN DE ALKM. BANKETBAKKERS KAÏHCCli 1 BV WALES-ANTHRACIET De Lange De Moraaz te Alkmaar waarvoor een rente van 3 vergoed wordt, zonder berekening van omzet provisie. I - RECHTSZAKEN Mient C 17 Wenscht U lang versch blijft Het en is tevens I Banketbakkersartikelen op Zondag te doen bezorgen Bestellingen voor Zondags Bezoekt de Boom zullen voortaan des ZATER- en DAGS worden bezorgd. e hrma1 p te <4 Speciaal Corsettenmagazijn (Palthe 20 pCt. korting) aan 't ontbijt versch brood, gebruik dan DE R. K. REISVEREENIGINO AFD. ALKMAAR lAvANVM-KEnBURCS- i -jLEVÈRTRAATI Met ingang van 1 Januari j, 1. is het VERWACHT U WAAR VOOR UW GELD? Fa. Wessels-Schaap - Hoogstr. 11, Spoorstr. 5 dyOBwQA^steli alle* PURMERÏHÖ I 1 HET BESTE ADRES voor A. BRASSER Bij de R K Kerk om overtollige kasgelden te storten in rekening-courant by de Firma Van Putten Oortmeijer Bloemkweekerij i.SURSlJMCORDA” te SCHOORL Katholieke Radio-Vereeniging Door onze groote, ei^en electr. VE^FMALERIJ ij inslaat de #oote concurrentie in dez« bat hoofd t« bieden. Mede hierdoor kunnen wij onze fabrikaten door en door garandeeren als uitsluitend eerste kwaliteit en chemisch zuiver N. V. Drogisterij en Chemicaliënhandel „V R I E SI A” V. h. JAN DE VRIES Zaadmarkt - ALKiu/VéiK - Telefoon 324 MA»K"rNIEUWS TWEEDE BLAD ZATERDAG 4 JANUARI 1930 Etk'Eri.eH ddn_De.Q. bEdOEFTEri ENCADQEHENTEH BOTEQ5TQ-.I3J5 ia zijn PAYGLOP I in handelsrelziger straat. hU veroordeeld tot f 80 De Spoorwegen, Scholen. Gemeenten. ons HET BES! UUR. onbelangrijk Zitting van Vrtjdaf 3 Januari gewaardeerde en op 2de aan dezen Vincentiusdag Bergen, op 18 Sept, te Alkmaar de tamelijk 1 werkster en PROTESTVERGADERING 50 Eend- V I UWARPEft* •L ST. VINCENTIUSDAG Maandag ax wordt In Hoorn VOOR OEN ALKMAAR8CHEN KANTONRECHTER genoten opleiding én de jarenlange ervaring tegenover. Voor het aanmeten van bandage- I dat door den sterken schok van zijn rijwiel slln- gelukkig 1 schade aan De die jf?' "Tr rende* Baanpad afkneep motor van nen leggen van t/elke de een reeds een gevestigde repu tatie heeft en de ander een veelbelovend leer linge is, nJ. de dames Rie en Phlne Vermeu len. Dat KOOPT DAN ALLEEN VAN DE BRITISH HOLLAND COAL-COMPANY, AMSTERDAM. Agent voor ALKM 1 AR: SU B.KK GELEGENHEID V, ,H Qg SCHADUW' dit Bestuur niet kwalijk te nemen, doch baas missive van het gemeentebestuur van Alk- maar wordt voorgelezen hij geen werk verrichten. vankeliJk vreesde voor I kan nu gerust wegens In café Admiraal te Helloo werd gister avond een vergadering gehouden om te oro- testeeren tegen het uitvoeren van werken bjj particulieren door den heer Hoek, directeur WARMENHUIZEN. 4 Jan I 8—650; 1~-- t 3 504.80; Deensche f 210; 2e soort f 110lï); t 2 80; drielingen f 180—180 beschouwt, hetzelfde gevoelen, wat de kun stenaar voelde toen hij rijn kunstwerk wrochtte Een kunstwerk moet daarom waar goed en schoon zijn. De groote architect Kuipers heeft deze drie factoren in zijn kunst gelegd en ze den ar beiders geleerd. De arbeider in de Grafi sche Vakken moet daarom In rijn werk ook de schoonheid betrachten, schoonheid vol gens eigen smaak, verkregen door stv.dle en ontwikkeling Spr. toont hierna eenige proeven uit d?n eersten tijd der boekdrukkunst, en eert*» - af drukken van reclame-cliche’s. Met een serie interessante lichtbeelden ver duidelijkte spr hierna zijn gesproken woord Vrtfe wandeling, «onder verpHehUng. I Massa voorraad. Literate or Ijzen. TUIN ARCHIT ECTU UB - - Roode kool 2e"'soort f 2 70—5 60; gele kool wf.t- kool f 140— uien f 2 30- ting van een afdeellng Helloo van den Alk- maarschen Bloemtstenbond Bijna allen ga ven zich hiertoe op. Op de besliste vraag van een der leden wie bij den Alkmaarschen Bloemistenbond geklaagd had. wordt gezegd dat dit de heer H. Kops is geweest. Verder werd nog besloten, dat een twee tal leden naar de Kamer van koophandel in Alkmaar zal gaan om over een en ander te spreken Ten slotte sluit de heer Smits onder dank zegging voor de opkomst de vergadering. Een eigenaardige manier om zich aan te dienen De 18-jarige bakkersknecht Jacob v. P. te Graft, die in den avond van 8 Nov. een bezoek wilde brengen bij «in 86-Jarlgen hardhoorigen dorpsgenoot Salomon Heer tjes, meldde zijn komst door een glasruit in te slaan Hij stond heden Vóór dit feit, gekwalificeerd als baldadigheid, terecht, doch daar h{j inmiddels de toegebrachte schade weer had vergoed en de oude heer Salomon met vuur voor hem pleitte, kwam het bakkertje er af met slechts f 4 boete of 4 dagen. zeever verkrijgen uur tot boekhand cl glop. Onvoldoend „willcndheid Gedurende de voortzetting van de zaak tegen den chauffeur van de Hout-vrach'- auto der te Alkmaar gevestigde Houthan- delsflrma Eecen. den heer Dirk M bleek uit de verklaring der verbalisanten Dalenberg en Webster, dat verdachte reeds met veel con sideratie was behandeld, aangezien van de Niettemin vier geconstateerde overtredingen slechts twee waren gerelateerd De kantonrechter, dan ook eenigermate ontsticht dat verdachte de zaak nog had getraineerd, veroordeelde hem tot de door den ambtenaar O. M. gerequlreerde straf, 6 boete of 6 dagen. der plantsoenen te Alkmaar De vergadering werd geleid door den heer Smits met hot bestuur van den Bloemisten bond Alkmaar. A De heer Smits opende de vergadering en heette allen welkom. Spr begon met te zeg gen. dat hij gezien had. dat bij de R. K. Kerk iemand in het plantonen werkte, die niet uit deze gemeente is. Spr hoorde dat dit een los werkman was van de gemeente Alk maar en dat Baas Hoek het werk leidde. Toen is de secr. van den Alkmaarschrn Bloemistenbond bjj spr gekomen en deze vroeg hem of hu dat gezien had. want een van k g., tomaten 5.70—12 10. uien 1—2 70. per 100 pond: wortelen f 5.2015.30 per 100 bos. 6.30 per 100 pond, bloemkool II f 112 5C boerenkool 2 30—4 80. per 100 stuks; gele kool 1—2.80 per 100 k.g groene kool 0 8C —2 40. kropsla 1203.70. knolselderle 4 80 —11.20. per 100 stuks; prei 2.606.20. pie terselie 3 20. raapstelen 130—1.40. per 100 bos; roode kool 0.50—6 80 per 100 kg selderie 150—3.40 per 100 bos. spinazie f 1 «81.71 per bak. spruiten f 5—18 per 100 PRIMA BAAI 2.052.35 per El Mooi Wollen Wit en Jaeger Flanel 1 39i 35 - Klnderbreedte 80 cent Best MOLTON 65—50 40 30—34 ets. per el BEST WIT en JAEGER FLANEL 4945303520 cents per el Doet ww voordeel en koopt bij LAAT 128 ALKMAAR Niet toegelaten vervoermiddel De expediteur Jac. E. K te Amsterdam, had op 25 Augustus voor het vervoer van 23 personen gebruikt een voor dergelgk ver voer ingerichten vrachtauto, die echter niet als zoodanig was goedgekeurd, zooals te Limmen bij de contröle werd geconstateerd. De heer K. roemde thans grootelijks de voortreffelijke hoedanigheden en bet com fort van zijn geïmproviseerde Sight Seeing Carr, doch dit loflied kon helaas niet zijn veroordeeling tot f 15 boete of 15 dagen tegenhouden ZONDAGSSLUITING APOTHEKEN Op »s. Zondag 5 Januari zal de apotheek van Mevr, de Wed. C. M. B. Wanna, Mient 11. geopend zijn; de andere apotheken zijn gesloten van Zaterdagavond 9 uur tot Maan dagmorgen 8 uur De apotheek die den Zondagsdienst heeft, is gedurende de geheele daarop volgende week s nachts geopend. De andere apotheken zijn behalve 's Zondags en op feestdagen ook gesloten op werkdagen van des avonds 8 uur Cs Zaterdags 9 uur> tot den volgenden morgen 8 uur gevaarlijke, met voetangels en klemmenvrije Gasthuisstraat berijdend, had te veel naar links aangehouden, met gevolg dat een aan rijding plaats had met een door den chauf feur J. de Groot bestuurden melkauto De heer H. B. O. gaf toe niet geheel rechts te hebben gereden en werd veroordeeld, daar het een ernstige verkeersovertreding gold, tot 26.— boete of 20 dagen De heer Kantonrechter gaf In deze zaak opnieuw uiting aan geopenbaarde morning, IVaygat, in het gen f 170—190; t ALKMAAR. 4 Januari Veemarkt Aangevoerd: 6 paarden 100300 5 melk- nier gMi m zijn reeds meermalen dat het bekende belang der veiligheid Ier plaatse, voor alle doorgaand verkeer diende te werden afgesloten. pater Perquin Deze zal dan natuurlijkI in geheel Hollands Noorderkwartier een uit een kort woordje spreken. Wie der luisteraars stekende renotnmatle en het volle vertrou- die eiken Zondag van het ..weekpraatje" ge- -- nieten, zou niet verheugd zijn dezen grooten 1 - V’8 IT w-vt-iii-- R K. GRAFISCHE STUDIECLUB ..Laurens Coster” Propaganda-avond In 't 8t. Jozefgezellengebouw hield gister avond de R. K. Grafische Studieclub ..Lau rens Coster een propaganda-avond. Bericht van verhindering was ingekomen van de Eerw Broeders Emmanuel en Norber- tus. Na opening met den Chrtatelljken groet heet de heer M. de Wit. voorzitter de aan wezigen welkom waarna hU het doel van den avond uiteenzette nJ. propaganda te ma ken voor de studieclub. Spr. cor.stateei de met genoegen een herlevende bela"««telling in het werk van de studieclub, vooral bij de jongeren. Nadat spr den heer J de Jong uit Amster dam had welkom geheeten. hield deze een lezing over ..De schoonheid in de Grafische Vakken." De Inleider verheugde zich over de goede opkomst, vooral door de jongeren, die hij aanspoorde om de gelegenheid -»• hun vaktechnische ontwikkeling te bevorderen steeds aan te grijpen en daarom te volhar den, omdat alleen studie de benoodigde re sultaten kan doen bereiken. Spr wees »r op. hoe in dezen modernen tijd de ontwikkeling steeds sneller voortgaat, ook in de grafische vakken, er wordt meer ge- elscht en om aan dezen elsch te kunnen vol doen moet men den goeden smaak ontwikke len. hetgeen voor een grafisch vakman noo- dlg is. Spr weidde uit over schoonheid van stof felijke en geestelijke dingen. De kunst doet hem, die de schoonheid van een kunstwerk wat klin- GEMEENTELIJKE DIENST DER WERK LOOSHEIDSVERZEKERING EN ARBEIDS BEMIDDELING Districts-Arbeidsbeurs Kostèlooze bemiddeling voor werkgevers en Werknemers Geopend van 91 en van 25 uur. Des Zaterdags van 91 uur Voor werknemers uitsluitend van 912 en Maan dag- en Donderdagavond van 78 uur. j Mannen, aangeboden 1 bakkei. 4 Beton werkers. 2 bloemisten. 3 chauffeurs. 1 cho coladewerken 1 drukker. 26 grondwerkers. 1 kantoorbediende. 1 kleermaker. 2 loodgieters, 3 mach, houtbewerkers 1 machinist. 4 meu belmakers. 24 metselaars 20 opperlieden. 4 pakhuisknechts, 1 rijwielherstellei 13 schil ders, 3 schippers. 2 stukadoors, 1 steenbikker, 1 straatmaker, 2 suikerwerkers 9 sigarenma kers. 3 tuinlieden. 34 timmerlieden, 1 uit voerder, 2 voegers, 66 losse arbeiders Maandag ax wordt in Hoorn de Geplaatst: 1 chauffeur. 1 drukker. 2 grond- Vincentlusdag gehouden voor afgevaardig- 1 Ir o n trwi nrip 4 mpfSP’.aarR. 2 van fit Vlnr^nfins-Varoanitrinmon ZAKENJI BILEUM „DE BLAUWE BRIL" Maandag, 6 Januari ax, zal het 45 jaa: geleden zijn, dat de heer Joh. Lauwer» zien als opticien te Alkmaar vestigde Gedurende die 45 jaren heeft de KA ABTS VSTEKMt .ADEN ea DOOZEN ia divarw maten, met velgen» Uw «POve te bedrukken kaarten. PATGLOP koeien f 225350; 18 nuchtere kalveren 12 33; 42 vette schapen 38- 46; overhou- ders 27 -36 20 schrammen 36 -48 50 biggen f 2228 3 bokken en 'geiten 611. Handel stil. Boter- en Eiermarkt. Pabrleksboter le soort 1.051.15; idem 2e soort 0X0 100 Eieren groothandel 6 1^ 735: Dezen zomer is een vergadering gehouden door tiet bestuur van de Hanze, van den Middenstandsbond en van den Bloemisten bond Deze vergadering duurde van 8 tot 11 uur s* avonds en de heer Hoek was al dien tijd op de vergadering. Hem werd toen het verkeerde order de oogen gebracht en hij beloofde zulks niet meer te zullen doen. HM vroeg toen ons aan een en ander geen pu bliciteit te geven. Dit waren zegt spr. natuurlijk smoesjes. Verschillende tuinen in Alkmaar door baas Hoek aange'epd. werden daarna opgenoemd De uitbetalingen der werklieden hadden steeds plaa’.s onder toezicht van baas Hoek I [>n heer brieven. I gebeurde nog 1 schrok me 'n aap.” zeide hM. .4k vloog zoo maar ben er nog .jnaasel" afgekomen". De n fijn rijwiel bedroeg f 25. welk De Alkmaarsche Katholieke Radioveree- niging kan met groot genoegen op het af- geloopen jaar 1929 terugzien. Honderden ge- loofsgenooten Immers heeft zjj in dat jaar tot den K R. O. gebracht door een grostsche i actie, die, terecht, door den algemeenen voorzitter Pater Perquin. aan het geheele land ten voorbeeld is gesteld. Dat ook in het pas begonnen jaar het Be stuur van geen rusten op bzhaalde lauwe ren wil weten, bewijst de aankondiging, die de lezer in onze advertenttsrubriek vindt Daarin wordt immers verteld, dat de afdee- ling Woensdag ax. een feestavond geeft in den Schouwburg „het Gulden Vlies". Choor- I straat. Dat is ditmaal dus niet een trommelen op de gewetens der katholieke luisterccrs om hun eigen om roep te steunen, geen bedelarij om bijdrage of steun Nu gaat men degenen die reeds lid zMn. die dus offerden voor hun beginsel, als te genprestatie een mooien en vroolijken avond aanbieden. Wij mogen nu wel verklappen, hoe dit zal geschieden. Op de allereerste plaats is uit,- genoodigd en als zijn overdrukke werk- Gedurende die 45 jaren heeft de naam saamheden dit toelaten, kómt hU ook de Lauwer» in de optische en later in de ban- Saccesvollr onbewuste De heer J Hollenberg, gen, die op 19 Augustus aldaar geheel rechts van den weg langs 6en Dorpsweg huiswaarts peddelde werd eensklaps var. achter aan- I gereden door een uiterst slordig rijdenden onze menschen had er over geklaagd automobilist, met gevolg dat Hollenberg 't Spijt spr.. dat deze man niet aanwezig is. j Spr. meent, dat tegen het werken van baas Hoek bu particulieren, stelling moet genomen worden. Op een vergadering dezen zomer gehouden, beloofde baas Hoek beter schap. Men ziet wat er nu van terecht komt Spr. wijst er op, dat deze vergadering niet van hem is u.tgeg^an. Spr zegt dit opda' er geen verkeerde gevolgtrekk neen gemnakt zullen worden. Door het bestuur van den Bloemistenbcnd wordt wat de heer Smits gezegd heeft, als 1 I volkomen erkend I brordus". Spruitkool. 1ste soert 0.12-— 0.17. idem 2de soort 0.07—0 10. Brusselsch Witlcf f 0.20-026, idem 2de soort .013— 0 17 per K G Boerenkool. 1ste soort 3JP 2 90 2de soort 1.10160. Groenekool f 2.89-4 10. per 100 stuk» Selderij 059— 0 65 per 10 bos. Vereeniglng organiseert VRIJ DAG 31 JANUARI ax nam 5 41 een reis naar Amsterdam ter bijwoning v»n de Opera „Rigolettodoor de Italiaanse!» Opera. Kosten tot deelname 3 90 Opgavp tot niter lijk 17 Jan. ax. Adres CABEL- JOUSTRAAT 7. De reis gaat echter alleen door. bM deelname van minstens 50 personen. van de St. Vlnoentlus-Vereenlglngen in Noordelijk Noord-Holland Ongeveer 15 afgevaardigden van de afd Alkmaar zullen i deelnemen. gerde. door de lucht een prqpht van een salto mortale maakte, om weer ongedeerd op zijn beenen neer te komen. ZUn rijwiel was echter zwaar beschadigd en de aanrij der reed, zonder notitie te nemen van het Vagebondeerende graskalveren De landbouwer en bollenkweeker Petras Klaver te Egmono. was op 25 November niet aangenaam verrast, toen hij bemerkte, dat eenige jonge runderen, eigendom van zijn dorpsgenoot Petr. L.. in jeugdigen overmoed een bezoek hadden gebracht aan zijn bollen- en bietenland. een aantal uit- I geplante bollen hadden ingetrapt en zich aan de voerbieten hadden tegoed gedaan. Temeer was Klaver ontstemd omdat hij kort tevoren L. nog had gewaarschuwd. ha(j echter dit kind wel een zachten dood gehad e.. was de zaak buiten de rechtzaal gebleven, doch de heeren kon den bet met de schaderegeling niet eens worden, daar Klaver meer vroeg dan L., die eerst de kat nog eens uit den boom wilde kijken, genegen was te geven. Dus had de Kantonrechter zich met deze aan gelegenheid te bemoeien en zijn oordeel uit te spreken over de escapades van de op geschoten koelentelgen, die in een adgm kalfjes, pinken en graskaiveren werden ge noemd. Het draaide ten slotte uit op een veroordeeling van Petrus L., wien f 15 boete of 15 dagen werd opgelegd. De vordering van den benadeelden tend- en bollenbou wer werd voorts toegewezen tot een bedrag van f 15. (uitgezonderd warme, in keuken bereide tpijzen) Eerw. fa. Lauwer», die zich in den loop der jaren tot een eerste-ktes heeft opgewerkt, het volle vertrouwen te winnen en te waarborgen r Sinds de heer Lauwers. die 'n half jaar ge leden overleden is. zich wegens zlekte^ilt de zaak had teruggetrokken, werd door mej C Lauwers. de laatste 8 A 10 jaar de zaak voortgezet, en nog tot grooter bloél gebracht. Zoowel wat het speciale optische vak be treft als in de bandage-branche staat mej 1 Lauwers daar, én theoretisch door haar r-T_t I van deskundigen luisteraars hun toestel altijd op een muslcee- rend sta Ion afstemmen? De Alkmaarsche p I volle vertrouwen. Niet onbelangrijk in deze bekende Alk- I maarsche zaak zijn de afdeellngen voor foto- grafie en medische Instrumenten, waarin de fa. Lauwers een uitg«breide sorteering heeft 1 en ten opzichte waarvan zij ook steeds Let volle vertrouwen van haar cliènteele bezit. De vakkennis van de firtnante is steeds een waarborg, dat de voorschriften der me dici steeds vakkundig en met zorg worden uitgevoerd, een verdienste, waaraan de fa. Lauwers in Alkmaar en omgeving een goede bekendheid geniet. Ongetwijfeld zal het de fa. Maandag niet aan belangstelling ontbreken. Wij leveren Grondverf. Glansverf. Japankkken. Oker». Omber». Zmkw» Lo-xfwk, Lithephoonwit. Zinkgrom, Chromaitgroen An,l,"e»- Kleur«tofiea. Plamuur. Stopverf. Kwasten, Lijn-olie. Terpentijn. Siccatiel. Prima belegen Schilder.-lijn-olie tegen uiterste marktprijzen. werkers. 1 kantoorbediende 4 metselaars. 2 den opperlieden. 3 -schilders 8 timmerlieden, 13 losse-arbeiders Vrouwen. Aangeboden dienstbode. In 't vervolg geen onderhandsche schikkingen meert De 22-j. plaatwerker N. 8. Korver uit VeU> sen. bevond zich op 8 Augustus te Alkmaar, in gezelschap van zijn meisje, dat op de duo zitting had plaats genomen. Op den hoek van Ultenboschstraat en Baanpad werd de heer Korver aangereden door den chauffee- melkrtlder Pieter B., die van het komende, de bocht links te kort en alzoo caramboleerde met den Korver. die vanuit de ültenbosch- straat naderde. Ixatstgemelde sloeg met den motor over den kop, doch gelukkig had het ongeval geen andere gevolgen, dan materteele schade aan motor en kleederen van den heer Korver. Ook uit de verklartng van den op het Baanpad wonenden heer De Wilde, die ooggetuige was geweest van de aanrijding, kaam grif wel vast te staan, dat de niet ver schenen melkrMder de schuldige was. Door den heer Korver werd dan ook eqn civiele actie ingesteld tegen B tot een bedrag van 50. De kantonrechter sprak zijn ontstemming uit over het .feit, dat eerst een maand later aangifte was gedaan en toen bleek, dat die aangifte wél direct had plaats gehad, doch dat volgens gewoonte door de politie was ge wacht met verdere behandeling tot vast stond, dat geen onderhandsche schikking en afdoening was geschied, werd zijn ontevre denheid er niet minder op. Volgens meenin» van den kantonrechter stond die regéWng Ier beoordeelln» van den ambtenaar van het Openbaar Ministerie en niet aan de politie, derhalve gaf de kantonrechter als xtjn nK- drokkeiUkrn wenreh te kennen, dat In het vervolg van elke verkeersovertreding zonder eenig transigeeren onmiJdetlijk proces verbaal rop worden opgemaakt. tevens aan de pers verzoekende, hiervan melding te willen maken, aan welken verzoek wij gaarne gevol* geven. Wat den verdachte betreft, deze werd schuldig verklaard aan overtreding artikel 22 Motor- en Riiwielwet en mede op grond, dat hij bekend staat als een wilde melkrijder, veroordeeld tot 25 boete of 25 dagen, ter wijl de door den heer Korver Ingestelde ci viele vordering betreffende de toegebrachte i schade, werd toegewezen tot een bedrag van I 35. Te veel naar links afgeaakt. De 26-jarige luxe chauffeur H. B O. te wen verworven. Niet alleen van patlénten. doch ook van organisator van den Katholieken Omroep heeren doctoren, van Ziekenhuizen, Zieken- ook eens zonder bemiddeling van 2-, T- of fondsen. CL3—- 4 lamps toestel te hooren’ Burgerlijke- en Armbesturen en Witte Kruls- Dan zal ook de Geestelijke Adviseur der afdeellngen In Alkmaar en omgeving wist de Alkmaarsche afdeellng. de Zeer r Pastoor Th. J v. Noord van LangendUk een toespraak houden. Wellicht is geen der priester» in ons land bij Roomsch en on-Roomsch zóó bekend al» deze dorpspastoor door zijn schitterende ra dio-meditaties. twee jaar achtereen Wie hem als spreker krügt. weet vooruit, dat hU gaat genieten van een inhoudrijke rede, gestoken in een allergeestigst kle$d. Dan verder ook muziek, natuurlijk. Is ér hiet altijd beweerd, dat verreweg de taeeste alles betreft meer het ernstige ge deelte van den avend. Maar er is ook ge zorgd voor de vr olijkheid, den lever schud denden en geeond makenden lach. Dit te op gedragen aan het gezelschap Antoninl. óók geen onbekenden In Alkmaar. Reeds eerder genoten wij van de onbegrijpelijke toeren van dezen Illusiontet. die bovendien een be schaafd en gezstlg conferencier te. Nu treedt hU op _met nog twee artteten. cle met duo's en levenslied de stemming zul len brengen, tc-wUl het geheele gezelschap nog een één-acter zal opvcéren. Alles bijeen, zou men dus gerust kunnen spreken van een „wereldstad-programma". Dat wordt dus een avond van gezelligheid, van ultiem genieten, geheel „onder ons”. De heer MooU. óók al enthousiast voor dezen avond, zal zijn groote schouwburg zaal gezellig inrichten, niet met doodache rijen klapstoelcn, maar met prettige stoe len en tafeltjes., zoodat men het zich in familie- of vrienifengreepjes zoo aangenaam mogelijk kan maken. Hoe men nu van dit alles genieten kam? O. heel eenvoudig. Allereerst moet men na tuurlek K. R. O -lid zijn. Op vertoon van *hn lidmaatschankaart kan men voor 10 cent (stede'-ijke belasting) een toegangshek wijs halen. Waar het echter onmenschelijk zou zijn, otp zoon mooien avond door „vader" alléén te laten genieten en „moeder" thuis te la ten. heeft elk lid recht op één introductie A 50 cent. Hieraan zij echter dadelijk de waarschu wing vast geknoopt, dat zelfs een Alkmaar, sche schouwburgzaal niet van elastiek is. en slechts pi m 400 menschen, kan bergen. ZUn er dus vier honderd kaarten weg. dan te hetstop1 Wie dus het eerst komt, het eerst maalt. Ledenkaarten, zoowel als introducties zijn voor zeever de voirraad strekt te vanaf Maandagmorgen as 10 Dinsdagmorgen 12 uur bij den v. Ptltten en Oostmeyer. Pay- opgemaakt proces-verbaal Te dier zake werd hij heden ver- HEILOO. 3 Jan. Exportvelling ..St. Wil- Een onbeheerde vrachtauto een letter «even. landbouwer J. P. A- W le De RUp. I _-p 9 November aldaar zich onledig hield een aan den openbaren weg «taanden auto te bevrachten met hout, dat hu tel- i kens van zUn land moest halen, kon dus niet voordurend dezen wagen onder toezicht houden, wat hem een door den ruksveld- wachter opgemaakt proces-verbaal be zorgde. oordeeld tot 2 boete of 2 dagen. Daarop moest deze pechvogel nogmaals terecht staan. omdat op 13 November de Alkmaarsche politie had opgemerkt, dat het nummerbord droeg het cijfer 69597.. wat niet klopte met het nummerbewijs. dat maar tot 6959 ging. Laatstgenoemd nummer was echter over- schllderd op een bordje, dat voorheen een ander <op het cUfer 7 eindigend nummer droeg en was deze 7 op een mysterieuze wijze weer voor den dag gekomen om ver warring te stichten. De polltié, die aanvankelijk vreesde voor misdadige doeleinden? kan nu gerust zUn. daar aan den heer W wegens geringheid van het feit, geen straf werd opgelegd. A LANGEND1JK. 4 Jan Aangevoerd wer den: 4000 Kg wortelen f 2 10—2 20 500 stuks bloemkool. 1ste soort f 7 7010 30 idem 3e soort f 130 000 Kg roode kool t 3 40—7; 80 000 Kg gele kool f 2 30—6 30; 66000 Kg Deensche witte kool f 140—2.8L; 8200 Kg. Uien f 3.102.40; grove t 2 403 90; drielin- nep f 190—2.10; Wltkrop NED. RE1SVEREENIGING WU verwijzen belangstellenden naar een in dit nummer voorkomende adverten’le van bovengenoemde vereeniglng WITTE KRUIS. Wij verwUzen naar een advertentie der Alkmaarsche afdeellng van het „Witte Kruis", waarin bekend wordt gemaakt, dat Maandag ax. ral worden begonnen met hei arnbieden der kwitanties over 193(V Ook zij nag medegedeeld, dat de trekking der door het W K georganiseerde verlo ting zal plaats hebben in de maand F> bruarl. Nog eenige loten zij:i verkrijgbaar dreaaaar van irruaarrabaten -w arbeider te Ber- eieren f 7. ALKMAAR. 3 Januari. Exportveiling An- dUvia 1303.50 per 100 stuks, appelen 1 2 algemeen beminde voorzitter van den K R O..dage-branche niet alleen in Alkmaar, doch natuurlUkl in geheel Hollands Noorderkwartier liliMaroora ctx»lr k>nHs» r*«*rsrvrv-irv»f Im an hoi v/zsllo die eiken Zondag van het „weekpraatje" ge- al of niet veroorzaakte ongeval, stevig door. Een aanwezige automobielbestuurder was echter zoo vriendeluk de auto direct te vol gen en wist dit motorrUtuig onder Alkmaar s rook in te halen, waarop hij de gelegenheid waarrjam het nummer 37415 te noteeren Na j gedane Informatie bleek het een auto te zijn, gebezigd door de Zeep- en Sneeuwwit- I chloorfabriek .De Klok" te Enkhulzen en was zeer waarschijnlijk de bestuurder de 27- jarige heer Oerbr. o.. Alkmaar Deze heer, heden terecht staande, ont- kende evenwel pertinent iets met het on geval te maken te hebben. Het was hem absoluut onbekend dat hij op genoemden datum ter plaatse aanwezig was geweest Den heer Hollenberg r.tond echter het i nog helder voor den geest ,Jk wlUof x 8—11 cU ld. II 3—5 ct, per pond. Aan de hand van verschillende I licht spr een en ander toe. Een IMstje van J werklieden wordt hieraan toegevoegd ae poogte in. over m'n kop. Het Alkmaarsche bestuur wijst er nadruk- kelUk op. dat het geen stelling neemt tegen het^R K. Kerkbestuur van Kapel. Het is bedrag hU dan ook wenschte té vorderen. j Da*r het den heer O. O. niet mocht ge- Hoek mag het niet doen Een desbereffende |Ukken op overtuigende wijze zijn alibi aan -’-beet"™ - te toonen, werd L" zrzirtszM Voor derden mag boete of 80 dagen, met toewijzing der cl- I vlele vordering ad f 25 en ontzegging van Hierna komt een discussie over de oprich- »Un rijbevoegdheid voor den tijd van drie maanden Door den Ambtenaar was 1 100 boete of 100 dagen, doch geen intrekking rijbewUs gerequlreerd w.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 17