'uiTt j De Herstelconferentie geopend Holland op z’n mooist ïlrf 110*11. y OOK DRESDEN KRIJGT ZIJN WOLKENKKABDcko. Jjn ze er dan ook maar in bescheiden afmetingen vergeleken bij de enorme bouwwerken in Amerika. Een der Dresdener exemplaren. EEN SNEEUWLAAG VAN EENIGE DECIMETERS DIKTE hebben we dezen winter in Holland nog niet gezien. In St. Moritz is het anders gesteld. Daar is de wintersport In vellen gang en de klein dochter van generaal von Kloek, den Duitschen generaal, schijnt er zich best te amnseeren. HOLLANDSCHE VLIEGERS TE PRAAG. De twee K.UM.-piloten Smlrnoil (rechts) en Honden* (tweede van links) waren op hun weg naar Ned. Indië tengevolge van den storm genoodzaakt te Praag te dalen. Ze werden door de Tslecbo Slowaaksche Inchtvaarders hartelük ontvangen. FOTO-NIEUWS VAN DEN DAG zijn Duitschland in gebruik genomen. Deze agen kan ook onbegaanbaar terrein met gemak berijden. ZOOALS MEN ZICH HERINNERT, heeit onlangs In het Witte Huls te Washington een lelie brand gewoed, waarbij vele J documenten een prooi der vlammen werden. President Hoover was zeli bij het blusschingswerk behulpzaam. DE TWEEDE ZITTINGSPERIODE VAN DE HERSTELCONFERENTIE te s Gra- venhage is Vrijdagmiddag te 5 uur ge opend. Aan deze conferentie wordt door vertegenwoordigers van veertien lan den deelgenomen. Voorzitter der confe rentie was In de eerste zitting, waarvan hierboven een overzicht, de Belgische minister-president .laspar. HOLLAND OP Z’N MOOIST. De histo rische monumenten van het aan betee- kenis In de vader- landsche geschiede nis rijke stadje Delit zijn ook In het buP tenland geen onbe kenden. De Oost- poort. IN HORTICULTURAL HALL TE LONDEN is een schooltentoonstei- 'ng geopend, waarop de leerlin- ;en allerlei interessante voorwer en kunnen bewonderen, zooals niniatuur spoorwegen, -havenwer ken. -vliegtuigmodellen. en -schepen. EEN AANVARING heelt plaats gehad tusschen het 20.000 ton me tende s,s. ..Franconia” van de Cunard Line en het Nederlandsche s.s. „Statendam” v an de Holland- Vmerika lijn. Beide schepen heb ben evenwel hun reis kunnen voortzetten. De ..Statendam”. noodig heelt. is in PANDIT J. NEHRU, de voorzitter van het all-lndisch Congres te Lahore, die den laatsten tijd in verband met „los van Engeland”-polltiek 'veel zich heeft doen spreken. -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 18