ONS BLAD LEEKEPREEKEN L. FRANKENBERG, Alkmaar ZATERDAG 4 JANUARI 1930 VOORNAAMSTE NIEUWS 1 Iv De Papegaaien*ziekte De opening der Tweede Haagsche Conferentie A-. EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 3 DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER VIER BLADEN f 40 f 3000 BRIEFORDNERS PERFORATEURS Slachting in het groot Het postgeheim JOH. LAUWERS Baaometerë Thermometers A ZWARE BRAND TE LANDSMEER Eenige eierpakhuizen uitgebrand PAYGLOP 3 Alle soorten Opbergmappen Audiëntie Ver«chil van meening De Zuidpool-Expeditie van Byrd NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD wethouderscrisis tr Arnhem. Een Barometerstand 9 uur v.m 757 achteruit. het van e van Het ff. Heden delegaties Mexico wenscht rich door een otficieeie» afgevaardigde te Geneve te doen vertegen woordigen. ABONNEMENTEN; voor Alkmaar en Agentschappen; per week 25 cL; per kwartaal 1X5; per post, per kwartaal 3-58 b(j vooruitbetaling. De tweede Haagsche Conferentie geopend met een rede van Jaspar. MJ verlies van anderen vinder. ALKMAAR t bnder- Zëlfs bij voor en laar een stille vlakte. En daar :eloof zijn hoogste triumphen die gekomen waren met Vragen aan den Minister van Koloniën over de arrestaties en hobrockinjen in In die. BU een «waren brand te Landsmeer zya ongeveer 300.000 eieren verloren gegaan. vergadering zelf, die een voortzetting was van de conferentie van Augustus van het vorig Jaar. niets te maken hadden, daarom werd de vergadering ook gepresideerd door minister Jaspar en niet, zooals op 6 Augus tus. door minister Beelaerts van Blokland. Wel werd natuurlijk door hem de regeerlng en H. M. de Koningin dank gebracht voor de gastvrijheid weder geboden. De pers-, gereserveerde en publieke tri bunes waren dicht bezet met journalisten, waarvan op dit oogenblik het aantal uit de Oost-Europeesche landen beduidend grooter is dan in Augustus. In loges zaten en hin gen over elkander de leden van het Haag sche corps diplomatique. Het was een plechtig oogenblik toen mi nister Jaspar als eenige spreker op deze ver gadering in zijn kwaliteit van voorzitter wij len minister Stresemann herdacht, die zoo veel heeft gedaan voor het herstel van den vrede in Europa. Minister Briand zat tijdens die woorden diep voorovergebogen. Heel wat nieuwe gezichten zagen we thans aan de conferentietafel, ook al doordat er verschillende landen zijn, die den vorlgen keer niet genoodigd waren. Minister Jaspar noemde de namen van alle nieuwe gedele geerden en besloot met een peroratie op den vrede, een werk van geest en hart, waarvan men alles hoopt, maar dat tot nieuw leven moet worden gebracht. lederen t BURKAU: BOF ALKMAAl Telefeon: Administratie Ne. «33 Redactie Na. «S3 Ingediend ta een wetsontwerp tot wijri- ging der Zuiderzeesteunwet. Licht op. De lantaarns moetën morgen worden opgestoken om: 4 uur 32 mln. Over morgen om 4 uur 33 min. Z.D.H. de Bisschop van Haarlem zal de volgende week Woensdag geen audiëntie ver- leenen. tze .>ieuwe rrovmciaie verweer» weg »iik,irru*uiAirnuiai in wvrumg Hierboven werkvevmheden te Zaandam. De groote grijper stort het xang in kipkarren, welke dit steeds verder en verder brengen Dit keer is liet eens geen griep. Noch alastrim, die zoo boos is. Maar de ziekte weljfe dreigt. Heet, geleerd, de Pslttakosis. Deze ziekte, die de lijst Onzer woorden komt verfraaien Heet in onze moedertaal: Ziekte van de papegaaien. En Berlijnsche medici Noemen zich, met trots, onttlekkci'. En zij schrijven reeds gelee -.1 Over: Kopple-krauw-verwekker. Maar al stelden zij dan ook Nog zoo juist hun diagnose. Toch is hier de prognostiek Op zijn gunstigst pas grand’ chose! Want wij kennen to«h reeds lang Menschen, die in doen en draaien. Praten en ook in verstand Lijken op de papegaaien! In de Kamer en den Raad. Politiek en Vakverbonden. Ja. ik vraag me af waar niet. Worden lorretjes gevonden! Dus men hoeft op dit gebied Op een nieuwtje niet te roemen. Want wij kennen menschen zat. Die wij papegaaien noemen! MARTIN BERDEN heer Wals is tegen brandschade verzekerd Om acht uur had men den brand vrijwel on der de knie: den geheelen avond moest ech ter nog met volle kracht gewerkt worden om de overblijfselen te blusschen. Zoo nu en dan kwam uit de smeulende resten nog dik wijls'een vlam schieten. Vjjf en twintig staten verklaren zich bereid deel te nemen aan de conferentie betreffen de den douane-vrede. Een bewoner van de Rijnwijk te Arnhem. die eenigszins onder den Invloed van sterken drank verkeerde, vond gistermiddag thite- komende zijn vrouw niet aanwezig. Hjj zocht haar toen bij haar In de buurt wonende fa milie, waar zjj inderdaad was. Terwijl hij zijn vrouw met een bijl bedreigde, sommeer de hu haar, naar huis te gaan. De vrouw nam evenwel de vlucht; zoo ook haar fa- ADVERTENTIEPRUS; Van regels LZS; elk» regel meer «X*. RECLAME per regel f voor de cerate pagina; voor do overige pagina's «USklLK .VRAAG EN AANBOD" bU eeerwllbetaimg per ptaaiatng t KOT per advertentie ran 5 regels; Iedere regel meer «-12 Het ligt niet in de bedoeling der regee. ring met voorstellen te komen tot stem»- verleening aan de suikerbietenb-elt. Elf schapen overreden Tusschen 's-Gravenpolder en Nisse zijn elf schapen door de Zuid-Bevelandsche tram overreden en gedood. De teraardebestelling van 50 der slachtof fers b(j den brand In de Glen-Cinema to Paisley. De ,nan keerde daarop naar huis terug, doch kwam even later terug, waarop zijn zwager een dubbelloops jachtgeweer greep en een schot uit het met hagel geladen geweer loste, waardoor de man aan het hoofd werd getroffen. Hjj werd naar het ziekenhuis over gebracht. Daar bleek, dat een enkele hagel korrel in het hoofd was gedrongen. De dader is gearresteerd en wordt mor gen ter beschikking van de justitie gesteld; het geweer is In beslag genomen. Door een Kon. bestuit is het mogelijk ge worden voor de gemeente HiUegom. bc4 terrein „De Hoedendoos” in erfpacht al te staan voor de ambtswoning van den bur gemeester. voederbak en een arme vrouw en een eenvoudige man knielend daar bij Wat moet er In die geleerden zijn omgegaan, bij hen. die daar straks nog de gasten waren in een koninklijk paleis? Mat- thaeus heft voor ons allén twijfel op. De ster was hun eerste teeken geweest; de ster bleef hun trouw Zij leidde her. naar Betlehem en gaf hijn een teeken bij de grot. „Toen ze de ster zagen, verheugden zü zich met zeer groote vreugde,” zegt ,de Evangelist. Aan dat hemelteeken hielden zij vast en dat vertrouwen opende hun de oogen. zoodat zij in het arme kind en Zijn moeder den Verlosser ontdekten. Die niet met aardsche macht en wereldschen praal, maar met het zwaard van het woord de wereld zou komen redden. ,.En zij vielen ter aarde neder en aanbaden Het; en hunne schatten openend droegen zij Hem geschenken op: goud. wierook en myrrhe.” Het heldhaftig geloof van de drie wij zen uit het Oosten blijft voor de mil- lloenen christenen, die na hen geleefd hebben, altijd een beschamend voor beeld. Vergel^k de tijden van Christus’ geboorte met den onzen. Hoe moeilijk moet het geweest zijn om in den zoon van Jozef den timmerman den God- mensch te erkennen en hoeveel gemaK- kelljker is het voor ons geslacht om na zooveel eeuwen van christendom en na zooveel martelaarsbloed en geloofsgetui genissen. de waarheid te belijden. En toch weigeren nog millioenen de knie voor den Christus te buigen; erger, met den dag wordt de afval grooter van hen. die eenmaal door de wateren des doop sels gereinigd, tot lidmaten van Christ- tus’ Kerk werden aangenomen. Hoe Is dat mogelljk? De moed om h‘et geloof In daden om te zetten ontbreekt. Ieder mensch maakt een of meer ma len in zijn leven, de een kalmer, de an der heftiger, een geloofscrisis door. Voor velen treedt zij rond het twintigste jaar op; voor anderen later of «ij herhaalt zich onder bepaalde levensomstandighe den. In de meeste gevallen zal het zóó zijn, dat het verstand aan het bereke nen zal slaan. Zeker, ook directe beko ringen tegen het geloof komen voor Met of zonder schuld kan de mensch emstlgen twijfel aan de waarheid van sommige geloofspunten voelen opkomen. Maar de reden, waarom zoo velen van geloof afvallen, en even zoovelen de waarheid verwijderd bjijven, is. dat het kleine menschelijke eigenbelang aan het berekenen slaat, wat men door het practische geloof in de wereld ver liest of wint. Bij de één zijn het de on gemakken van kerkgaan, van vasten, van het ontvangen der sacramenten; van de aanmaningen van het geweten, dat tot zelfbeheersching en tot afge»- keerdhéld van de wereld maant. Dat al les belet een jongmensch zich naar har telust uit te leven en: het geloof gaat overboord. Voor een ander, die het ge loof niet van huls uit heeft, maar die door de genade wordt getrokken, zijn het dezelfde zaken, die hem terughouden van de Kerk, waarin hij overigens zoo veel schoons en aantrekkelijks ziet. Voor een ander is het de huwelijksmoraal der Roomsche Kerk, die geen twee ge- looven op één kussen duldt en die gebiedt de natuur in de huwe lijksgemeenschap haar volle rechten te laten. Voor een goede partij of voor den eisch om zelf de grootte van zijn gezin te bepalen, wordt het geloof opgegeven, ’t Is alles menschelijke berekening te genover Goddelijke genade, welke den geloofsafval veroorzaakt of de uitbrei ding van het geloof tegenhoudt. Meent men, wanneer men de heldensche we reld van tegenwoordig ziet brassen en Zandsteen met koolhowdende stof gevonden. Schout-bü-nacht Byrd seint: Van de geologische expeditie hebben wjj zoon belangwekkend verslag, dat ik het pre cies zoo noordwaarts stuur als ik het van Gould, den leider van de expeditie, ontvan gen heb. Zü hebben zoo juist een tocht van 110 mijl oostelijk van hun huidige basis vol bracht. zoodat zij. als zij in het laatst van Januari hier aankomen, met hun honden span ongeveer 1200 mijl zullen hebben afge legd. sedert ze Kleln-Amerika verlieten. Gould meldt een zeer belangrijke geologi sche ontdekking: ..Maakten tocht naar berg Betty, lieten de pót van overtollige uitrusting in goed toe vluchtsoord in de buurt van Amundsen’s depót. Hebben ongeveer 150 mijl van het Ko ningin Maud-gebergte in kaart geschetst aangetoond is er geen Carmenland, maar ge bergte strekt zich oostwaarts uit voorbij 140e meridiaan Daarom vraagt mogelijkheid van verbinding tusschen Ross- en Weddell-see opnieuw aandacht. Mijn geologische studie wil aantonnen. dat groote bergketenen, die ver aan de West zijde van de Rosszee zijn, zich vrijwel in on onderbroken hoofdtrek van het landschep voortzetten, zeker zoover als de 140ste me ridiaan. Op den top van berg Nansen zandsteen gevonden met Jaag sterk koolhoudende stof. Ik ben zeker dat dit een aanwijzing voor zandsteen is. Klom 6000 voet hoog, ten deele over steile gletschers met veel spleten, om deze toprotsen op den Nansen te bereiken. Van afstand had ik gedacht, dat het alle vul kanische resten waren.” meerd door een brandschel aan den Distel- weg. Daar gekomen ging df motorspuit door naar Landsmeer. Haar hulp was echter niet gevraagd en dus werd geen water gegeven. De burgemeester van Landsmeer, de heer C. P. van «er Sluys. meende het vuur wel met eigen middelen te kunnen blusschen. Het vuur woedde in een drietal pakhuizen, die als opslag dienden van 250.000 a 300 000 eieren. Bovendien zaten deze houten ge bouwen vol met kisten en ook waren nog aanwezig 60 balen houtwol, alles ter verpak- king<van de eieren. Tegen half zeven werd het vuur ontdekt. Een vlam was toen te zien in het pakhuis, dat het verst naar achteren staat. Toen het vuur eenmaal had lucht gekregen, was het reeds vooruit te zien, dat met den krachtigen Zuld-Westenwind. die in de richting van de twee andere houten gebouwen stond en die alle hat eigendom zijn van den heer C. Wals, niet van den ondergang te redden wa ren. Deze gebouwen toch zijn tegen elkaar gebouwd; alleen het meer naar achteren ge legen gebouw wordt door een ruimte van ongeveer twee meter van de belde andere gescheiden. Een vierde steenen pakhuis, dat ook van den weg afligt en mede aan den heer Wals behoort, liep geen onmlddellljk gevaar. De gloed was, gezien het zeer brandbare ma teriaal, zeer hevig. Door den donkeren hemel was de brand uren ver zichtbaar Van heinde en ver kwamen auto's en wiel- - ^rijders wnrlsgen od trtuiy te zijn van den ondergang der drie In vuur slaande gebou wen. Zü versperden het Zuldeinde, zooals dit gedeelte van het dorp heet. Intusschen was met de blusschlng begon nen. Met vier stralen op de waterleiding be gon de strijd tegen het vuur. Ook de motot^- spult, die In Watergang staat, kwam ter hulp. Voor het eerst kwam deze spuit In actie; wellicht hierdoor en ook misschien door eenige zenuwachtigheid werkte deze niet zooals verwacht werd. Later ging het veel beter en twee krachtige stralen hebben mede het hunne gedaan om nog een en an der te behouden. Twee van deze pakhuizen brandden geheel weg. Het derde, waar aan de voorzijde een stalling voor 'den auto is. bleef gedeeltelijk behouden. De auto zelf had men bijtijds kunnen weghalen Omtrent de oorzaak van den brand ver keerde men in het onzekere. Een brandende kachel had in het pakhuis gestaan, waar heb vuur het eerst werd ontdekt. Om zes uur had het werkvolk de gebouwen verlaten. De teacn*^m^Kev«lFen verzekerd1" voor*"'eèrT /"«ekerineivoorwssrclen 3000 - «heele ongeschiktheid tot werken dooi f TCII bij een ongeval mei f Orn bij verlies van een hand, f lOE bij verlies van een f CQ bij n breuk ven tenen ongevallen verzekerd voor een der voisende uitkeenneen 1 OUUU.- verlie, v,n ,rmen b<,ide boenen of beide ooken doodelljken afloop I Z3U.- Toet of een I 140.- duim of wijavingei been of arm AA*GIFTE MOET OP STRAFFE vain VERLIES van RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL. 300.000 eieren verloren gegaan Een roode, deinende gloed aan den Noor delijken hemel boven Amsterdam, ongeveer 7 uur gisteravond, was een aanwijzing, dat in een der Noord-Hollandsche dorpen een zware brand woedde. Het bleek weldra, dat Landsmeer geteisterd werd door een brand. De Amsterdamsche brandweer werd gealar- hun geen feestelijke geruchten integendeel, niemand weet van den jonggeboren koningszoon af. Maar het geloof van de drie man nen, die zulk een zwaren tocht namen, heeft Indruk gemaakt. een wereldling als Herodes en zijn ver wijfde omgeving was de stem der tra ditie niet geheel tot zwijgen gebracht; het oude geloof der vaderen, dat er een maal een koning zou worden geboren, die Israël zou verlossen, herleefde bij het zien van het groot geloof der mannen, die uit Perzië en Mesopotamië geko men waren. Hün geloof was echter arg waan en vrees in plaats van hoop en blijde verwachting. De oude boeken wor den opgeslagen en zij geven duidelijk de plaats aan, waar de nieuwe koning zal moeten geboren worden: Betlehem, In Juda. En opnieuw trekken de wijzen uit en de ster gaat hen weer leidt hen ni viert het g< De mannen, goud, wierook en kostbare specerijen om een koningszoon te huldigen, vinden een grot, waar zij hun kameelen niet kunnen binnenleiden, waar zij. het hoofd moeten bukken om binnen te tre den, een schuilplaats voor dieren bij noodweer. En daar ligt een kind in een zich ziet uitleven volgens een dierlijke moraal, door geraffineerde volksbeder vers in kwast-wetenschappelijken vorm gegoten, meent men dat al die dansers op den rand van den afgrond nimmer een oogenblik hebben, dat de stem van het eeuwige heimwee, de roep om het ware geluk in hen spreekt? Zoolang de mensch mensch blijf)* zal die stem in hem klinken. Dat is de roepstem van het geloof, de ster boven de levenswoes- tijn. Maar die ster vraagt opoffering en ontbering, zedelijken moed en zelfverloo chening om te gaan naar een God van nederigheid en ootmoed. Die van zijn volgelingen eischt hun kruis op te ne men en in zijn voetsporen te treden, En dan deinzen de lafhartigen terug. Ne- derknielen en .aanbidden zooals de wij zen uit het Oosten deden; niet meer naar Herodes teruggaan, maar langs een, anderen, een moeilijker weg naar het vaderhuis komen, daarvan schrikken zij terug. Want het geloof brengt conse quenties mee! Wie het geluk heeft in het geloof, in vrede en zekerheid te leven, hij doet goed om op het Driekoningenfeest zichzelf eens af te vragen in hoeverre zijn eigen geloofsleven uit zuivere bedoelin gen bestaat en of daarin niets van be rekening ts. Want alleen een edelmoe dig. dadenrijk en vurig geloof zal even als de Wijzen uit het Oosten in tijden van twijfel’ en beproeving, van lijden en tegenslagen, van bespotting en teleur stelling, ondanks allesnederknie- len en aanbidden. Dat kan alleen het geloo» zonder berekening! HOMO SAPIENS. GELOOF EN BEREKENING De dagen, die onmiddellijk voor en achter ons liggen, de Kersttijd rondom het burgerlijke nieuwjaar, zijn er bij zonder op gericht onzen geest op pein zen en nfediteeren te zetten De maand met de kortste dagen en de langste nachten heeft altijd beklemmend ge werkt op het menschdom. Bij de zonne wende voelden de menschen zich be angst. Zou het groote daglicht voor goed wijken? Zouden de machten der duis ternis overwinnen? Wanneer de don kerte week, de dagen weer langer wer den en het licht blijkbaar de zege bevochten had, haalde het menschdom, verzonken in de boeien van het heiden- sche bijgeloof, weer dieper adem: het geloof In het licht, en daarmee in het leven, was hersteld zij het dan ook alechts voor éen jaar. In die donkere dagen had ook het grootste wereldgebeuren plaats, in het Boek der Wijsheid eeuwen te voren al dus voorspeld: „Terwijl rondom alles in diepe stilte lag en de nacht op zijn om gang de helft van zijn loop had vol bracht, daalde. Heer, Uw almachtig woord uit den Hemel »an de konink lijke zetels af." De christenheld viert sindsdien de overwinning van het licht In verheven en verheffenden zin; het licht kwam in de wereld om voor eens en voor altijd en voor allen de duis ternissen van bijgeloof te verbannen, angst en beklemming weg te nemen, le vensblijheid. levens- en stervensmoed te brengen. Aan allen? .Ja. wanneer zij ma» „van goeden wille” zijn. Vranneer wij in de nieuwste geschie denis sinds Christus’ geboorte terug blikken en, niet het minst in ons eigen tljdfierk, rondom ons heen kijken, dan rijst er wel eens twijfel, of het nieuwe licht voor allen' is opengegaan. „Drie koningen” om der wille van ons jach tend zakenleven als Zondag geschrapt, maar in de Kerk nog altijd als hoog feest gevierd, komt telken Jare opnieuw dien twijfel beschamen. Het oude volks geloof heeft de wijzen uit het Oosten, «waarvan Matthaeus zulk een treffende beschrijving geeft, als konlngen met sleepende vorstenmantels bekleed en gekroond met diademen. Hun personen liggen in de grijsheid der historie; wij weten weinig van hun levensgeschie denis. maar wij weten genoge^van hen om hen te doen zijn erf blijven drie lichtende geloofshelden, voorbeelden voor alle tijden, niet het minst voor den onzen. Wat staat historisch vast? Dit, dat drie geleerde mannen, vermoeden)k on afhankelijk van elkaar, aa^ den hemel op een zeker tijdstip een ster van zeld zame grootte en schittering zagen ver rijzen. En volgens de overlevering der gewijde boeken zou het verschijnen van zulk een ster de geboorte van den Ver losser van Israël beteekenen. En nu zien wij het eclrle geloof in zijn verhef fende daadkracht: ieder van hen maakt zich reisvaardig voor een onbekende tocht. Wie bedenkt, wat het reizen In dien tijd beteekende. het trekken met een karavaan door eindelooze zandvlak ten, mét geen anderen gids dan een lichtende ster des nachts, die gevoelt hoe groot het geloof van die drie wijze mannen moet geweest zijn. Het was niet enkel een groot, het was ook een volhardend geloof. Want door de ster naar Jeruzalem geleid, begaven zij zich naar het paleis van den regeerenden koning der Joden. Wanneer de voor spelling waarheid bevat, moeten zij im mers den nieuw geboren koning in het huis van den regeerenden vorst vinden. Daar wacht de eerste teleurstelling. Er komen tegemoet iets Geen schending Uit Heerlen wordt gemeld: Eenigen tijd geleden hebben de heeren Van der Bilt en Cruner een aanklacht in gediend wegens diefstal van poststukken en schending van het ambtsgeheim tegen den heer Bulten, ambtenaar bU de P. T. T., die indertijd secretaris was van de Sociaal-De mocratische Volkspartij. Hil werd er van be schuldigd. brieven in handen gespeeld te hebben van den voorzitter van de Sociaal- Democratische Volkspartij. De ambtenaar Bulten heeft, nadat hij me- dedeellng had gekregen van het voornemen om een aanklacht in te dienen, zich onmld dellljk tot den dlrecteur-generaal der P.T.T. gericht en heeft zelf om een onderzoek ver zocht. De zaak is èn door de posterijen èn door de justitie onderzocht. De beschuldigingen kon den niet bewezen worden; ook van schending van het ambtsgeheim bleek geen sprake te zijn. In een. brief, dien de dlrecteur-generaal aan den heer Bulten zond, wordt medege deeld. dat deze aangelegenheid geen verde re gevolgen voor den beschuldigde zal hebben en dat de zaak geheel is afgedaan. Gistremiddag vijf uur is de tweede Haag sche conferentie plechtig geopend. Diplo maten, deskundigen en buitenlandsche pers zijn niet naar Den Haag gekomen om te feesten, maar wel degelök om te werken. In de morgenuren kwamen nog tal van delegaties aan. die den geheelen nacht in den trein hadden doorgebracht, maar dat vormde geen beletsel om direct aan den arbeid te beginnen. Reeds om twee uur kwamen in het ge bouw van de Tweede Kamer de voornaam ste delegaties bijeen, bestaande uit Frank rijk, Duitschland, Engeland. Italië, Japan en België, om de werkzaamheden te regelen. Behalve de griffie en de bibliotheek is het geheele gebouw van de Tweede Kamer ter beschikking van de conferentie Het gene- raal-secretariaat onder Sir Maurice Honkey is gevestigd in de lees- en schrufkan-.er der Kamerleden en de kamers, waarin de afdee- lingen anders vergaderen, zijn alle In ge reedheid gebracht voor comirissie- en sub- cammissievergaderingen die dc.i ceheelen dag plaats hebben 'Daar niet alleen tsl van gedelegeerden, maar ook Sir Maurlc-? Houke.’ als secretaris te Londen moeten zijn voor de viootconfe- rrntie op 21 dezer verwacht men. dat de Haagsche conferentie zek^r niet langer zal duren dan tot 17 Januari. Voor de plenair? zitting te vijf uur was er enorm veel belangstelling »n ue zaal van de Tweede Kamer heooen we nooit zooveel personen gezien, zelfs niet bij de behande ling van het Belgisch Verdrag, toen wel alle loges en tribunes dicht bezet waren, maar in de zaal zelf toch nooit meer dan 10C leden konden zijn, terwijl er nu zeker wel een 200 personen een plaats vonden. Op het laatste oog» ni l.k is df drietand tafel, waarom dz gedelege >rö 'n moesten zit ten. afgekeurd cn zijn Je ’«fels cpgesteld in een groot vierkant, met in den hoek een ope ning. waardoor tolken cn stenografen zich in het vierkant kunnen begeven, waar ze aan kleine tafels gezeten zijn. Het zijn thans deze personen, die door d.' gedelegeerden in den nek worden gezien. Van de Nederlanders waren tot de plenaire zitting ultgenoodigd de minister van Bui tenlandsche Zaken, de burgemeester Den Haag en de voorzitters der beide Ka mers, die een plaats hadden in de twee voorste banken by het spreekgestoelte keer als men hierbij een stap voorwaarts doet, kan men zich zelf geluk wenschen. zoo besloot hü onder applaus van de aanwe zigen. Zijn rede werd in het Engelsch overgezet. I waarna de vergadering gesloten werd. De 1 heele plechtigheid had een half uur ge duurd. Tien minuten later begon een ge sloten vergadering, waarin twee commissies mille, benoemd werden, de een onder voorzitter schap van Jaspar voor de Westelijke her stelling en de ander onder voorzitterschap van Loucheur voor de Oostelijke herstellin gen Of deze laatste in de komende veertien dagen resultaat zal opleveren, valt te bezien. De eerste commissie heeft reeds tal van punten waarop overeenstemming is bereikt en voor de zaken waarbij dit niet het geval is zijn sub-commissies benoemd. hebben de Fransche en Dultsche samen gedejeuneerd. Ook een werk dat den vrede in hooge mate kon be was slechts een beleefdheid, daar ze met de vorderen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1