Gemengd Nieuws Binnenlandsch Nieuws ■3& De brug bij het Katerveer Ir. P. Bakker Schut De Philips-licenties Wethouderscriais te Arnhem De kininefabriek te ’a Graveland Kinderverlamming De overleden arrestant KERKNIEUWS De Maasdijken in N.-Brabant Korting op salarissen Een Giorgione ontdekt Ongeluk op zee Over een terug gezonden boekwerk Een wijziging der Zuiderzee- steunwet De elfde volkstelling De vergiftigde Noorache studenten DE ONTPLOFFINGSRAMP TE GRONINGEN ^.akenhal te Leiden Bij de binnenvaart 2028 stoom ketels in gebruik - 1800 bediend door niet-gediplomeerd personeel Zich zelf met een mes in den buik gestoken Het jubileum van baroA Van Voorst tot Voorst EEN ST. AUGUSTINUS- HERDENKING De financieele verhouding tusscl rijk en gemeenten DE ARRESTATIES IN INDIë Tienduizend-gulden-prüs In het Augustijnenklooster te Eindhoven r «O Des middags was er officleele receptie. geacht. U doen toelaten. I EEN OPEN BRIEF DE HEER MEIJER VRAAGT ONTSLAG Oprichting door de Kroon niet goedgekeurd Door het spelen met een mes. December op de Noordzee het onge- Verschlllende herwaren ondervangen ■fl i opgenomen een Kon. be- duizenden, werkgevers en werknemers in de radio-industrie en in den industrieelen en Dit houdt verband met het feit, dat de candidaat der R. K. fractie niet nummer was geplaatst en ook niet benoemd werd. Binnen enkele dagen zal de R. K. Raads fractie bijeen komen, om over deze ontslag aanvrage te beslissen. WIE MOET EEN BOEK BEOORDEELEN Voor zijn belangrijke diensten, de groote bekwaamheid en toewijding, waarmede hU zijn taak heeft verricht, werd hem geschon ken de groote gouden medaille van de ge meente. tot arrestatie van verschillende leiders? Is de Minister bereid, de resultaten dier huiszoekingen en der van de gearresteerden zlndte, enz. Zij, die op het tijdstip der volkstelling in Doodelijke val Aan de Vondelingenplaat tegenover gemeente Vlaardingen is aangekomen De bakkersknecht J. Egberts, te Almelo, wien door den trein een arm en een been werden afgereden, is aan de gevolgen over leden. teeren. ver bet uitkee- n Steen- nog vrij p^chenke „De ai in 17de. xxi spoedig intrad, beginplaats te Vlaar- schilderstuk is thans nog eigendom van na» komelingen van de familie Faber. Het feit, dat het fraaie schilderwerk met een dikke vernislaag bedekt is geveest, heeft er zeker niet weinig toe bijgedragen dat hst zoo goed geconserveerd is. eUnL - kien al dan niet als onzedelijk moet worden aangemerkt, uitsluitend aan den postdienst behoort te worden overgelaten, dan wel of daarin nog andere autoriteiten, met name de procureur-generaal bij het hooggerechts hof van Ned.-Indië, moeten worden betrok ken. I vragen. 3. de mogelijkheid te scheppen om die be volkingsregisters, in elke gemeente overigens nog te toetsen aan de verder door middel te verkrijgen Woensdag 15 Januari opening Naar wjj vernemen, is de Minister van Wa- -i voornemens. Woensdag 15 Januari a.s. de brug bij het Katerveer voor het ver- Bij Kon. besluit is thans vernietigd het besluit van B. en W van 's Gravenland van 18 Juli 1929. waarbij aan de N.V. Kina Cul- tuur-Mij. gevestigd te Amsterdam, voorwaar delijk vergunning is verleend tot oprichting van een Inrichting tot verwerking van kina bast en tot het maken van kinine. B. en W. van Hilversum waren o.m. tegen bedoeld besluit in beroep gekomen. "We- Verwachtingen bestaan omtrent hetgeen de Zuiderzeesteunwet zal brengen. De tegemoetkomingen ten behoeve van op leiding van belanghebbenden of hunne kin deren zijn intusschen in de wet noch wat de grootte der tegemoetkomingen' betreft, noch voor wat den aard der opleidingen betreft, ook maar eenigszins beperkt. Het» zijn slechts normen van doelmatigheid en redelijkheid, welke bij deze tegemoetko mingen beperking opleggen. In verband hier mede zij aangeteekend. dat tegemoetkomin gen. welke per kind van belanghebbenden gedurende meerdere Jaren uitgaven vorderen van 800 per jaar, niet tot de uitzonderin gen beboeren. Het aangeboden ontwerp nu beoogt het mogelijk te maken op doelmatige en afdoen de wijze tegemoet te komen in alle gevallen waarin het aanvaarden van een nieuw be drijf of werk zou worden belemmerd gloor moeilijkheden, welke zich zouden kunnen voordoen bij de liquidatie van het oude be drijf. mede in verband met waardevermin dering. Betreffende den aflossingstermijn. welken de wet op ulterljjk 10 jaar stelt, is meermalen gebleken, dat deze te kort is. Het aangeboden ontwerp beoogt de in de practijk gebleken bezwaren te ondervangen zeer 1 vroeg jeuwsche eikenhouten kast met 4 dëuren. rijk met snijwerk versierd, waaronder een voor stelling van Geloof. Hoop en Liefde en tal van ridderfiguren als dragers van de kroon lijst. De kast is geplaatst in het zijvertrek met het schoorsteenstuk „De Staalmeesters” van De Moor, welk vertrek geheel Is gerestaureerd waarbij o.m. de oude zoldering met balken is "blootgelegd. Het vertrek fs geheel gewijd aan de geschiedenis van den lakenhandeL ivyledene heeft er tlat de justitie sectie op het lijk zou verrichten. Overeenkomstig de Door den heer Oud waren aan de minis ters van Financiën en Buinenl. Zaken en Lgndoouw, de volgende viagen gesteld: Zün de ministers niet van oordeel, 1. dat het de bedoeling is van art. 6, tweede lid, der wet van ia Juli 1929, Staats blad no. 388, dat als basis voor de bereke ning van de opbrengst der gemeentelijke inkomstenbelasting, ter vaststelling van de in genoemd lid geregelde garantie en limiet, de bruto-opbrengst van die belasting wordt genomen; 2. dat het met deze bedoeling zoowel als In Stsbl. 535 is L__. 7” sluit van 18 December 1929 betreffende de elfde algemeene tienjaarlijksche volkstelling. gemeente niet mogeljjK is, B. en W. in be paalde gevallen korting kunnen toepassen op de bezoldigingen van de personen in dienst der gemeente werkzaam en wel terzake van niét nagekomen geldeluke verplichtingen. Op grond van deze verordeningen hadden B. en W. een korting toegep-.st or het sala ris van een ondferwitzer werkza'm bij het Openbaar Lager Onderwijs te Amsterdam, die naliet de hem bij rechtelljk vonnis op gelegde ultkeerlng aan zijn echtgenoot» te betalen. De onderwijzer stelde hierover een vorde ring In, welke door de Rechtbank en het Hof te Amsterdam werd ontzegd De Hooge Raad heeft heden over deze kwestie arrest gewezen en beslist, dat de Am- sterdamsche verordening verbindende kracht mist ten aanzien van den onderwijzer. Het arrest van het Hof werd dan ook ver nietigd en ten principale rechtdoende neeft de Hooge Raad alsnog de Ingestelde vorde ring tot terugbetaling van het ingehouden mlart «gedeelte toegewezen. Het Tweede Kamerlid, de heer Cramer, heeft den Minister van Koloniën de volgen de vragen gesteld: Wil de Minister zoo spoedig mogelijk aan de Kamer volledigb Inlichtingen verstrekken omtrent de motieven, die geleid hebben tot de op 29 December 1.1. in Indonesië ingestel- met de duidelijke letter van genoemd lid in de huiszoekingen bij de leiders der P. N. L strijd is. op hetgeen in ontvangst op de des- en -gêmeenterekenlngen als in- I afgenomen verhooren aan de Kamer mede te deelen? Toen de dienstdoende brigadier den Jongen den volgenden morgen om zes uur wilde wakker porren, kon hij hem niet bij krijgen. De brigadier heeft daarom de cel openge zet en er een wacht bij geplaatst, waarna hij den G. G. D. heeft oogebeld. Deze zond een dokter, die het het best vond om den Jongen nog maar wat zijn roes te laten uit slapen. Als hij over een paar uur nog niet bij was, moest er nog maar eens een dokter worden geroepen. Om 10 uur heeft de politie den G. G. D. weer opgebeld waarop een vrouwelUke dok ter kwam, die den toestand van E. P. zoo ernstig achtte, dat zjj onmlddellljke opne ming in paviljoen 3 van het Wilhelmlna- gasthuis gelastte. De G.G.D. werd gewaarschuwd, doch het duurde tot half 2 des middags voor de am- bulance-auto voor de deur stond. Toen was de jongen dood. Het lijk vertoonde slechte een blauwe plek boven een der oogen. - Een broer van den oi“ sterk op aangedrongen dal Bjjna twee Jaren geleden loofde ds „Haag- Sfhe Post” onder het opschrift: „Hallo Ba tavia”, een prjjs van 1U 000 gulden uit voor wie het meest er toe zou hebben bijgedragen, het mogelijk te maken, dat iedereen van Ne- derland uit aansluiting kon krijgen met wien Philips heeft nooit de Ned. ook, die in Ned.-Indië telefoon beeft Reeds een jaar later 8 Januari 1929 zij krachtens die octrooien rechten zou gaan „zrd de telefoondienst NederlandNed.-In- pretendeeren tegenover die industrie. Ver- I der was het tegendeel het geval, hetgeen schr. nader betoogt. Thans echter eischt Philips plotseling, I met totale negatie van normaal gegroeide en I bestaande toestanden en van haar eigen hou- I ding in het verleden onderteekening eener overeenkomst, „welke o.i. de zekerheid van onzen ondergang in zich draagt”. Schr. gaat vervolgens de bepalingen van deze overeenkomst na en zegt dan o.m. thans op korten termijn practisch van hen eischt het offer van hun vrije bestaan, waartoe zij het wettelijk recht meenr te kunnen orit- leenen aan een zestal octrooien „welke waArde voor den tegenwoordigen toestelbouw geens zins vaststaat” en welke eerst in 1927 officieel van de oorspronkelijke houders op naam van Philips werden overgeschreven. De eerste houder deed nimmer een poging werkelijke of vermeende rechten tegenover de Neder- iandsche industrie te doen gelden en ook industrie aan- leiding gegeven om te doen vermoeden, dat Een aanwinat De commjssle voor liquidatie der Ji tentoonstelling te Leiden heeft uit] gekomen gelden aangekocht en ten aangeboden aan het stcdelük mus* Lakenhal” te Leiden en een renaissance-sHjl uitgevoerde De herdenking Saewl het niet in de bedoeling van gene- HMt Tan Voorst tot Voorst lag om zijn 69- «Cflctera-JubiJeuin te vieren, ontving hjj fctet van wte zijden blijken van sympathie *a dan iw van bloemen, schriftelijke en BitetnsMSi lun ten huize van tete mm*, notaris C. J. J. baron van Voorst tet «Stal, qpnr de generaal op bet oogen- Eigendom van een Nljmeegsche familie 'Toen de heer H. Prakke te Nijmegen dezer dagen bezig was een oud paneel, eigendom van een overoude Nljmeegsche familie, te restaureeren, werd hij, aldus het „Hbld.” ver rast doo’- de schitterende kleuren van het ze ker wel X) jaar oude, buitengewoon knappe schtlderverk, voorstelevde een Ecce Homo. Een even oud etiket aan de achterzijde ver meldde den auteur, n.l. Barbarelll, genaamd Giorgione, een Italiaansch schilder, leermees ter van Titlaan en leerling van Bellini. Gior gione was beroemd om de wijze waarop hij de techniek beheerschte; handen en huid schil derde hij als leefden zij en zijn werk trof door de onnavolgbare zielsuitdrukklng. Wat nu het ontdekte meesterstuk te dit is In ouden tijd In twee stukken gebi en werd toen door een zekere Guido (Guido Reni?) voor den eigenaar Fabri (Faber) her steld. Ook dit feit is in de Italiaansche taal op de achterzijde van het paneel vermeld. Volgens het Blographlsch Woordenboek heeft de familie Fahri of Faber omstreeks 1500 in Italië gewoond. Eert der leden dier familie, schrijver van „In Jesu Christi” en bevriend met Erasmus, was te Nijmegen geboren. Het dezen wensch is het in beslag genomen. De justitie zal nu constateeren wat doodsoorzaak is geweest. Z" de bepaling van art. 17, 6de lid. Koninklijk Besluit van 4 November (Staateb.ad no. 476) overeenkomstig de Tea onrechte ingehouden De Raad van de gemeente Amsterdam had een verordening vastgesteld, waarbij werd bepsteld, dat, wanneer een beslag onder de Gistermorgen is een bloemstuk gezonden door de Nationale Landstormcommissie. zijn telegrammen ingekomen van generaal Insin- ger namens het leger, mgr. Nolens, voorzitter van de Tweede Kamerfractie. D. Hans, voorzitter van den Nederl. Journalistenkring, Minister Deckers bracht te twaalf uur den Jubilaris een bezoek om hem te cómplimen- Het volgende is daaraan ontleend Deze volkstelling heeft ten doel:’ 1.’ de telling van allen, die te middernacht tusschen 31 December 1930 en 1 Januari 1931 hunne werkelijke woonplaats binnen Nederland hebben, onverschillig, of zjj op dat tijdstip in de gemeente hunner werkelijke Hij Is door de agenten naar het politiebu reau Warmoesstraat gebracht waar hij zelf zyn naam en adres heeft kunnen opgeven. Daarna heeft men hem in een cel Ingeslo ten om zijn roes uit te slapen. Een kind overleden Een van de drie kinderen in een familie te Eelde, die lijdende zijn aan kinderverlam ming, is overleden. woonplaats al dan niet aanwezig zijn of zich tijdelijk buiten het Rijk in Europa bevinden, alsmede van hen, die, zonder werkelijke woonplaats in Nederland te hebben, op ge noemd tijdstip aldaar tjjdelUk aanwezig zijn; 2.ten behoeve van de bevolkingsregisters in elke gemeente zuivere gegevens te ver krijgen omtrent familienaam, voornamen, dag. maand en jaar der geboorte, plaats van geboorte, n.l. gemeente (zoo mogelijk onder- Augustus van dit jaar zal het 1500 jaar geleden zijn, dat Sint Augustinus stierf. Ten einde dit feit te herdenken, de beteekenls van den groeten Kerkvader en genlalen ge- zich tot den minister wendt, in het volle ver trouwen, dat, hetgeen zij gevoelen als een krenking van het k Je aandacht der regeering hun werkzaamheden by het Phy- slsch en Radio-Laboratoriu.n van de Fa. Philips te Eindhoven: dr. G. Holst, dr. B. van der Poll, ir. J. J. Numans. -op j terstaat grond van verschillende daarin voorkomende as^ru^oyKaterveer voor het ver- j W onde r_ de bruto opbrengst van de ge-’ Onderscheidene autoriteiten zullen worden ultgenoodlgd daarbij tegenwoordig te zijn. Door het inademen van gassen. De commissaris van de vijfde afdeeling te Rotterdam, de heqr T. Alberda, heeft met het Noorsche consulaat een onderzoek Ingesteld naar aanleiding van de vergiftiglngsgevallea aan boord van het Noorsche s.s. „Zeta". Er is gebleken, dat het schip ferro silicium heeft vervoerd en het is niet ónmogelijk, dat de patiënten ziek zUn geworden ten gevolg» van het Inademen van de gassen van deze lading. Voor het verrichten van sectie op de lijken wacht men nog op toestemming van de Noorsche regeering. Daarna zal men pas ze kerheid omtrent de doodsoorzaak kunnen verkrijgen. 1 1 •co- Uit ’s Rijks kas wordt aan iedere ge- I meente een bedrag verstrekt ter tegemoetko ming in de kosten der volkstelling. Door den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw zal het bedrag van deze tegemoet koming en de wijze van ultkeerlng worden vastgesteld. Het hoofd van ieder gezin, de afzonderlijk levende persoon, de bestuurder van iedere in stelling, ieder gebouw, gesticht of schip, waar de kaarten worden bezorgd, is verplicht, vóór 4 Januari 1931 overeenkomstig den toestand te midcfemacht tusschen 31 Decem ber 1930 en 1 Januari 1931 de op de kaarten en omslagen ingevulde antwoorden aan te vullen, of Indien noodlg te verbeteren en de welke nog niet beantwoord zijn, te beantwoorden, tenzij geldige redenen als ziekte, met vacantle op reis, op reis voor za ken e.d. uitstel van de uitvoering van dit voorschrift noodzakelijk maken. Op 4 Januari de het Zweedsche s.s. „Smaland” waarvan een der opvarenden, de 21-jarige matroos Zwan Sarm, gewoond hebbende te Arbj, Zweden» op 30 December op de Noordzee het onge- JmK nad aan boord over een touw te strui kelen. De man viel op het achterhoofd met het gevolg, dat de dood Het lijk is naar de L_. dingen gebracht. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp Ingediend tot wijziging der Zuiderzeesteun wet. Evenals zijn ambtsvoorganger is de Mi nister van Waterstaat* van meening, ook al stelt hij voorop, dat de Zuiderzeesteunwet een 1 goeden grondslag geeft voor het doel, waar voor zij in het leven werd geroepen, dat die wet op eenlge punten herziening behoeft. Intusschen heeft de ervaring geleerd, dat bij de belanghebbenden nog steeds de hooge Donderdagavond klaagde Jlt 11-Jarlge M. B. te Rotterdam over piji^in den bulk. Bij onderzoek bleek h<| een steekwonde in den bulk te hebben Het kind zei. dat een onbe^ kende Jongen hem had gwtoken. De politie stelde een uitgebreid onderzoek In. maar het kon haar niet gelukken een dader te vinden. De jongen werd nog eens gehoofd en toen vertelde hij dat hij zich in een slaflrswlnkel bU het spelen met een mes oer ongeluk had gestoken..Uit vrees voor straf had hU thuis niets durven zeggen. De nieuwe Maasdijk van Oeffelt tot Box- ;noe door het gemeentebestuur gemachtigd meer is dezer dagen geheel gereed gekomen persoon teruggehaald., en de Provincie Noord-Brabant opgelevert. Thans is dus de streek van Culjk tot aan de grens van Boxmeer van een solide en hooge waterkering voorzien. De heer J. W. H. M. Meijer, wethouder van Sociale Zaken te Arnhem, heeft naar aanleiding van het in de jongste raadsver gadering voorgevallene bij de benoeming van een directeur voor den Gem. Dienst van Sociale -Zaken, de R. K. Raadsfractie ver kocht van zijn functie te worden ontheven. den omvang, ook een waar4 2a| mogen zijn. Hij betoogt dan, dat de N.V. Philips Radio passages, door het Hoofdbestuur van Indischen Postdienst is aangemerkt als een werk van onzedelijken aard, waarvan de verzending verboden is bij art. 41, lid 1, sub f van het Alg. Postverdrag. Het oordeel, dat de terugzending door den Indischen Postdienst niet alleen belachelijk, maar ook hoogst afkeurenswaardig zou zijn, kan de minister na kennis genomen te heb ben van eenige passages uit het boek in kwestie, niet onderschrijven. De minister kan ook geen aanleiding vin den, om maatregelen te nemen, om 1 genoemd boekwerk alsnog in Ned.-Indië ontwikkeling en Volkshuisvesting, uitgenoo- te doen toelaten. Aan het vorenstaande zij toegevoegd, dat I Naar 1 is in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam Ir. P. Bakker werd 1 dlë voor het publiek opengesteld Ir. M. H. Damme en Ir. R A van San- dick hebben nu in hun kwaliteit van voor- zltter en algem. secretaris van den raad van bestuur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, aan de redactie van het weekblad de beslissing van dit lichaam kenbaar ge maakt. De raad van bestuur kwam, n» de zaak te hebben bestudeerd, tot de slotsom, dat het tot stand komen van de verbinding Neder landNed. Indië afhankelljz u> gewet st -van een complex van factoren en zt geeft dus in overweging den tlendulzendgu»den prijs te deelen in tien gelijke deelen. Op de vragen van den heer Cramer, 1 der Tweede Kamer, betreffende het nemen van maatregelen tot toelating in Indië van een door de Indische postadministratie aan dan uitgever in Nederland teruggezonden boekwerk, heeft de minister van Koloniën o.m. het volgende geantwoord De terugzending van het boek aan den uitgever heeft plaats gehad omdat het, De dijk van Oeffelt tot Boxmeer gereed gekomen I of daarna WOrden de kaarten door een daar- De nieuwe Maasdijk van Oeffelt tot Box- -toe door het gemeentebestuur gemachtigd j1aI nnrcnnn tf»m£ro’phaald. I Schippers en bewoners van woonwagens leveren hunne Ingevulde kaart of kaarten en omslagen in op de plaats, waar zij na het tijdstip der telling het eerst daartoe in de gelegenheid zijn. Wanneer schippers en bewoners van woon wagens de kaartep en omslagen inleveren, wordt hun daarvoor een ontvangbewijs over handigd. dat zij gedurende de maanden Ja nuari. Februari en Maart 1931 moeten ver- toonen aan eiken ambtenaar van het open baar gezag, die het hun vraagt. In het weekblad ..De Binnenvaart", het of ficieel orgaan van het Onderwijsfonds voor de Binnenvaart te Amsterdam, heeft de tech nische redacteur, de heer L. K. A van Duu- ren, voorzitter van de examen-commissie voor machinisten en motordrjjvers aan boord van binnenvaartuigen, eenige oorzaken besproken van ketelontploffingen in verband met de vreeselijke ramp, die te Groningen heeft plaats gehad. In genoemd blad .nekt de schrijver deze week de groote gevaren, die het publiek bedreigen en geeft hij den weg aan, cm deze zoo goed als uit te sluiten. „Omdat het gebruik van ketels zoc buiten gewoon gevaarlijk kan zijn, wanneer het toezicht of de bediening aan ongeschoold en achteloos jjersoneel is opgedragen, heeft de wetgever zich met het toezicht op alle stoom- toestellen belast. Dit toezicht dateert reeds van 1824 af- Een staf van zeer bekwame technici, die over zeer groote ervaring beschikken, houden door het geheele land toezicht op alle ketels. Wanneer men bedenkt, dat Ir ons land niet minder dan 15.719 ketels in gebruik zijn met een totkal verwarmd opj^ervlak van 163 746 M2., dan is het duidelijk, dat dit toe zicht alleen nooit voldoende kan zijn. Ook het personeel, dat met de bediening en het onderhoud van stoomketels belast Is, moet volkomen voor zijn taak berekend zijn. Dat dit niet altijd het geval Is. staat wel vast. Op onze koopvaardijschepen en bij on ze marine kan men alleen met het toezicht, het onderhoud of de bediening belast worden, wanneer men blijk heeft gegeven een zekeren norm van bekwaamheid te bezitten. De eischen van bekwaamheden, die men aan de ze technici stelt, zijn zeer zwaar en zeer te recht. Ook op de locomotieven van onze spoorwegen kan men alleen dan als machi nist aangesteld worden, wanneer men zich aan een examen heeft onderworpen en daar bij blijk heeft gegeven, dat men de noodige theoretische en prachishe bekwaamheid bezit. Ook voor bestuurders van motorvoertuigen, zelfs wanneer men alleen zich zelf vervoert, zijn rijbewijzen, na afgelegd examen, noorfig. BIJ een landmachine en aan boord van een stoom- of motorvaartuig in de binnenvaart kan men evenwel ieder neerzetten. Wel bestaat er sinds gerulmen tijd gelegen heid onder toezicht van den Staat een diploma als blnnenvaart-machinist of als land-machinlst te behalen, doch een ver plichting is het nog niet. Aan welke gevaren het publiek tengevolge van onvakkundig toezicht bloot staat, blijkt wel uit het feit, dat er In ons land volgens officleele gegevens 2028 stoomketels bij de binnenvaart in gebruik zijn, waarvan zeker het grootste deel bediend wordt door niet- gediplomeerd personeel. Immers de examencommissie voor machi nisten en motordrljvers aan boord van bin nenvaartuigen van het Onderwijsfonds voor de Binnenvaart heeft tot nu toe in totaal slechts 229 diploma's voor machinisten (en 749 voor schippers) uitgereikt, zoodat naar schatting ongeveer 1800 ketels en stoomma chines bediend worden door niet-gediplomeer- de krachten. Natuurlijk zijn hieronder zeer vakkundige menschen, die op een technische school heb ben gestudeerd of in dc practijk voldoende kennis hebben opgedaan, doch het publiek, dat zich zelf en zijn bezittingen aan de vaar tuigen toevertrouwt, heeft niet de zekerheid, die de overheid voor de groote vaart en voor de spoorwegen wel noodig acht. Onder de vele honderden stoom- en mo torschepen. die zonder gediplomeerd perso neel varen, zjjn vele, zeer vele passagiers schepen. waarop vooral des zomers duizenden en duizenden menschen hun leven toever trouwen. Het gevolg van dezen toestand is gemak kelijk in te zien. Men mag nog zoo waak zaam zijn, als men onvoldoende, vakkennis heeft, dan staat men machteloos tegenover de natuurkrachten, die In ketel, machine en motor werkzaim zjjn. Het doet wel eigenaardig aan, dat dezelf de industrieel, die van zijn kantoorbediende eischt. dat hij een diploma als boekhouder heeft, op een binnenvaartuig, dat dikwijls honderden passagiers en een heel kostbare lading vervoert, den eerstan den besten of den slechtsten kan neerzetten. De ramp te Groningen heeft op dezen toestand weer een fel licht geworpen. Men bedenke, dat deze sleepboot ook een binnenvaartuig had kunnen zijn met honderden passagiers aan boord. De schrijver besluit met het uitspreken van de hoop, dat de werkgevers en werkne mersorganisaties. allen, die voor de veilig heid van ons personeel en het publiek te waken hebben en ook de volksvertegenwoor digers het groote gevaar zullen inzien en bij de regeering op verbetering van den toestand zullen aandringen. Dat kan door voor de binnenvaart- en de land-machlnisten ever»- als voor de marine-, de koopvaardij- en de locomotiefmachlnisten het diploma verplich tend te stellen Het Onderwijsfonds voor de Binnenvaart te Amsterdam heeft reeds den weg gewezen, heeft examens ingesteld voor machinist en schipjjer en de regeering heeft daaraan haar goedkeuring gehecht door deze examens te doen afnemen onder haar toezicht. Laat de regeering thans een stap verder gaan en de diploma's verplichtend stellen. Althans voor alle schepen, die passagiers vervoeren. Wat er gebeurd Is Omtrent het overlijden van den Jongen man E. P. op Nieuwjaarsmorgen in een cel van het politiebureau Warmoesstraat te Amsterdam, verneemt de „Msb.” het vol gende: In de Stormsteeg was op Oudejaarsavond een oploopje, waarop eenige op den Zeedijk surveilleerende agenten door voorbijgangers opmerkzaam werden gemaakt. Het bleek, dat een paar mannen in de steeg stonden te bek vechten onder groote belangstelling van het publiek. De agenten commandeerden door- loopen. doch E. P.. die zwaar dronken was, wenschte niet aan dit bevel te voldoen. Hij waggelde naar den overkant van de steeg en kwam daarbij met zijn hoofd tegen eeW pui te vallen. De agenten hebben hem oj>- genomen, waarbij zij duidelijk de dranklucht bij hem waarnamen. Dit is niet verwonder lijk. daar de Jongen volgens getuigenverkla ringen met iemand zou afgesproken hebben om een avondje te gaan drinken. HU moet bier met cognac pf jenever door elkAar ge dronken hebben. Twee burger-getuigen verklaren, dat een der agenten den dronkeman met de hand een slag in den nek gegeven heeft, terwijl de an dere hem een trap gaf op het zitvlak. hem op te richten gedenkteekexi Verder f 1000 aan elk oer volgende per sonen: wegens hun werkzaamheden bl een Tech- nlschen Dienst van den Telegram- en Tele foondienst In Nederland: dr. ir. N Koomans. ir. H. B. Roosensteln; wegens hun werkzaamheden bij den Tech- nischen Dienst van den Telegraai- en Tele foondienst in Ned.-Indië; Ir. S. C. C. Lan- gendam, ir.. G- F. van Dissel, Ir. W. F. Elnt- boven. A. de Haas; wegens en leerde te belichten en de actualiteit van zUn geest, en van vele zUner geschriften te be wijzen. heeft de Letterkundige Afdeeling der Katholieke WetenschappelUke Vereenlglng dit Augustinusjaar willen Inzetten met een Sint Augustinus-herdenklng op Donderdag 2 Januari in het Augustijnenklooster te Eind hoven. De voorzitter der afdeeling. Prof. Dr. Gerard Brom, opende te elf uur ongeveer de vergadering en verleende aanstonds het woord aan Prof. P. Hendrix. S.J., hoogleeraar in de theologie te Maastricht. In een hoog staand wetenschappeluk betoog besprak deze „Augustinus wetenschap en haar beteekenls voor onzen tUd.” Na een inleiding, die de veelzüdigheid van het onderwerp belichtte en de stof Jbr voor dracht nader omschreef, volgde een mate- rleele beschouwing over Augustinus' weten schap, waarin een kort overzicht van zUn eruditie gegeven werd en uitvoeriger de ken tering werd beschreven, die In zUn aanvan kelijke waardeerlng der artes liberates ge komen is. Dan ving het eigenlijke thema aan: de formeele beschouwing van Augustinus' ideëe- le wetenschap en naar orde van kennis«door geloof, inzicht en wijsheid, tot schouwing Gods, als een itinerarium mentis In Deum. Daarna werd Augustinus’ wetenschapjrelijke invloed tot op onze dagen nagegaan en ten slotte het uitnemend belang voor onzen tüd aangetoond, vooral van zUn formeele weten schap: zijn bescheiden maar vrijmoedig zoe ken naar de waarheid op de hem eigen. r>er- soonljjke, toch allerminst subjectieve wUze. Vervolgens hield Prof. Dr. Desiderius Franses O.F.M., hoogleeraar te Nümegen. een voordracht over Augustinus en de eenheid der Kerk. In deze historische voordracht, die telkens weer "8e actualiteit benaderde, behandelde Prof. Franses: le. wat Augustinus leerde over de eenheid der Kerk; 2e. hoe nU getracht heeft de afgescheidenen terug te voeren: 3e. wat hU dacht over het eeuwig lot flergenen, die buiten die eenheid stierven. Na deze voordrachten werd een gemeen- schappelUke maaltijd gehouden. De provinciaal der Nederlandsche Augustij nen. Pater Dr. Mackaay. die met verschei dene Paters AugustUnen deze Augustinus- herdenklng bUwoonde. bracht in een tafel rede hulde aan de Letterkundige Afdeeling der Katholieke Wetenschappelijke Vereeni- ging voor het Initiatief om op deze waardige wijze het Augustinusjaar in te zetten. Na den maaltijd sprak de heer C. R. de Klerk uit Amsterdam over: „Het schrijvers leven van Augustinus." betreffende gemeenterekenlngen als komstenbelasting Is geboekt, kwade posten of andere terugbetalingen in mindering tc brengen? Indien deze vragen bevestigend worden j beantwoord, zpn de Ministers dan niet van meening, dat de bepaling van art. 17. 6de lid, van het Koninklijk besluit van 4 No vember 1929 (Staatsblad No. 476), voor schrijvende, dat var.’ de in ontvangst aan inkomstenbelasting verantwoorde bedragen moeten wjorden atgetrokken eventuceie - 1 dragen wegens teruggaat van ontvangen ultkeeringen. In strUd moet worden geacht met bovengenoemd art. 6 der wet? Hierop hebben de ministers de Geer en Ruys de Beerenbrouck ^geantwoord: I. Deze vraag wordt bevestigend beant woord. II. Het in mindering brengen van kwade posten zou met bedoeling en letter van art. 6 tweed» lid, der betreffende wet In strijd zijn. Het in mindering brengen van terugbeta lingen wegens te veel genoten Rijks voor- A Dr. L. F. Rutgers te Utrecht heeft in ver- band met de bekende kwestie der Philips- deel van gemeente), provincie, land en voorts licenties een „open brief” gericht tot den nationaliteit: minister-president. de mogelijkheid te scheppen om die be- Schr. zegt zich den tolk te weten van vele van de volkstellingskaarten opgaven, niët onder punt 2 genoemd, als sa- handeldnjvenden middenstand wanneer hu menwoning, burgerlijke staat, kerkelijke ge- Ts/»h tr\t rAory mtntctor uionrit in VioV vrzxllo vrz>»*_ ■yfvoHfzs aww lijk recht van ongehoor- Nederland vertoeven, zonder dat op dat tijd stip blijkt, waar zij werkelijke woonplaats hebben, worden voor de volkstelling geacht werkelijke woonplaats te hebben in de ge meente. waar zy op het tijdstip der telling worden aangetroffen. De werkelijke woonplaats van een krank zinnige, die het gesticht, waarin hy <zU> was opgenomen, met proefverlof heeft verlaten, blijft, zoolang hem (haar) geen ontslag Is verleend, in het gesticht, waarin hU (zij) was* opgenomen, tenzij dit verlof een half jaar of langer onafgebroken heeft geduurd. In dat geval heeft hfl (zU) werkehjke woonplaats in de gemeente, waarin hü <X1)> zich heeft gevestigd. Onder de plaatselljke werkzaamheden In iedere gemeente voor de volkstelling te ver richten, als het uitreiken en ophalen van de" volkstellingskaarten. het invullen van de omslagen enz. zal in afwijking met vorige volkstellingen, voor het eerst thans óók wor den begrepen, het vooraf invullen op de volkstellingskaarten uit de bevolkingsregis ters, van: familienaam, voornamen, dag, maand en jaar der geboorte, plaats van ge boorte n.l. gemeente (zoo mogelijk ook on derdeel van gemeente), provincie, landden voorts nationaliteit. Deze werkzaamheden zijn aan de gemeen tebesturen opgedragen en worden geregeld en nader omschreven in voorschriften, door den Minister van Binnenlandsche Zaken en „Wij beseffen ten volle de groote betee- Landbouw te-geven. - t- t - TTil 'ra !L> I 41* e* l^eae» TT'MV-zli A A VW rrö_ kems van het Philips-concern voor het e< nomisch leven van ons vaderland. Maar In de eerste plaats af te zonderen f 1000 ontkennen, dat de leiding, die voor mogelijke ter huldiging van de nagedachtenis van dr. overproductie verantwoordelijk is, eenig Ir. CL J. de Groot, als bijdrage voot het voor zedelijk recht zou hebben de gevolgen daar van op ons, vrije radiohandelaren af te wen- 1 telen, onze arbeiders te doen ontslaan en onze kapitalen te doen vernietigen". De brief besluit met een beroep op den minister-president om tusschenkomst te willen bieden. Een huldiging aanleiding van zijn ambtsjubileum vPrffndprjnt» vnn R'iroomnnetor I Wethouders meer- Schut, directeur van den dienst van Stads- ----.„-.-..-.„„..„„I....f 1 dlgd. De Burgemeestei heeft den heer Bakker in ernstige overweging is genomen de vraag, esproken, of de beoordeejjng van hetgeen te dezen aan- als onzedelijk moet worden I schotultkeerlngen is niet daarmee in strijd. mcentelijke inkomstenbelasting wordt staan het feiteiyk kohlerbedrag, niet geraamde kohierbediag waaroji de ringen berusten. III. Op grond van het voorafgaande wordt van het 1929 wet ..Kellner. Je hebt een haar in mUn soep laten vallen! „Oh, wat bent U 'n vleier."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 20