lil E A vondmantels ft Jiebt gij ongelijk v Breng in den winter warme kleuren huis m uw ^Bewaar oude kranten Gebreid onderbroekje voor jongens van pi. m. 7 jaar (Recepten voor de keuken i F1 i- 5 1 pii I!1! L 1 7 X t Vandaag verstandiger dan gisteren I Ill Kleine wenkjes I (Op verzoek) 1 c if Goedkoope Patronen I kachelaanmaken gebruikt, nog voor veel meer dingen dienst doen. V Q 4. GEFARCEÈkDE OSSETONG (II) .1 kokend de 4 OVERNEMING UIT DEZE RUBRIEK I S~J, CATHARINA. POLA. «1?J W(»R’ tinten. Zelfs I CORRY UYTENDOORN rood, voor r DINY. OSSETONG MET ZOET-ZURE SAUS X, f ■olgens aan alle kan- e op m$t kokend wa le bovengenoemde De wintertijd is de tijd om uw woning zoo warm en vroolük mcgelük te maken. geel of dra kenbloed kleur der korst), 100 gram boter. tan satijn aan, iet fluweel. tl een_ goudgele veer onder het omtrek van de aan een smal krijgen we bollen ZONDER TOESTEMMING VERBODEN GEFARCEERDE OSSETONG (I) ivoor 8 A 10 personen) dat in de kleinste kleinighe- den ligt opgesloten. j Wanneer we dit inzicht niet of nog diet voldoende hadden, laten we dan trachten i dat te veranderen En als we meenen. dat bet kleine kind immers nog te klein was i U moet overvloedige gezelligheid in uw I woning J VZW CC* ilCUlCll. *-XC UUiiC 13 aangesloten en gaat met 'n I wonderen kunnen verrichten, achteren aanmerkelijk nic’ i- langer is. Een groote bontkraag en man- chetten maken den mantel tot 'n chiquen 1 M W At' Dit kan ook van het goud bruine fluweel genomen worden. In de plak laten we een opening voor vulling. De bovenkant wordt zoodanig gerimpeld, dat de plak steeds plat op de tafel kan liggen. De smalle biesjes kunnen ook vervan vol zout, goed stevig, vooral dat gedeelte dat slijmerig is bij het keelgat. Schrap zoo noodig de punt van de tong af met een mes. Spoel vi ten goed af en ze ter. met flink zout el krulden. Kook de tong zachtjes 3 uur. soms langer, tot het vel loslaat van htt dikste gedeelte der tong. Haal het vel er dan af, snijt het vet weg en bewaar de j en niet voor beter weten toegankelijk, la ten we dan ongelijk erkennen, en bewij zen. dat we vandaag verstandiger ziln dan we het gisteren waren. Zonder dat direct van een boetekleed behoeft te wor den gesproken, mag toch wel worden ge zegd. dat het veranderde Inzicht, en de toren bij te pas. welke het voor het kina erkenning ervan, siert. moeilijk maken in te zien, dat het anders had moeten handelen: valsche schaamte vrees voor straf, misplaatste trots ook al Bereiding: Kook de tong in water met zout ongeveer 3 uur, d.k tot het vel zich overal gemakkelijk van het vleesch laat scheiden. Bereid in dien tijd de farce, door het gehakt op de gewone wijze aan te mengen met het in water of melk geweekte brood, de eieren, het zout, de' gehakte sjalotjes en de verschillende kruiden. Verwijder het vel van de tong. Bedek de tong rondom met een gelijke laag van de farce en wikkel er het kalfs- net omheen, een beetje ruim, om later barsten te voorkomen. Naai het vel langs den onderkant aan elkaar. Leg nu de tong in een braadslee, «waarin de boter is heet gemaakt en laat ze ongeveer 1 uur zachtjes braden, zoodat de kleur gelijk- Franco toezending, direct na ontvangst van ling. mei het verschuldigde bedrag aan po*.. ingesloten. waarbij vermeld naam en adres. f»u vah het model en het blad, waarin het voorko. bovenwijdte. Men meet deze maat rondom het h< recht onder de armen door, gewoon glad zonde, toegift. Benocdigd vóór 2 broekjes: 3 groote knotten katcen no. 8. 2 allumlntum brei naalden no. 3. Het verdient aanbeveling, alvorens met hek breien van het broekie te beginnen, eerst even een proeflapjc te maken. Men zet hiervoor 20 steken op, en breit in rechte heen- en weer gaande toeren een lapje van 2 jM. lengte, ^anneer de breedte 8 c M. is. daa kunt ge het geheel op de hierna aangegeven hoeveelheid stqken breien We beginnen middenvoor, links, bij het vierkante krulsstukje. Hiervoor zet ge nu 25 st. op. waarna ge zooveel ribbels breit, tot het lapje pl.m. 25 ribbels breed h. Dan worden er nog 65 st. bij opgezet <ln het geheel hebben we dan 90 st), waarna we hierop 18 c.M. breien (pl m. 45 ribbels). Nu wordt aan den achterkant de verhooglng opgebreid, waarvoor we in pl.m. 45 ribbels. 12 st. bij maken, dus gemiddeld om de 4 ribbels één steek. Ge moet er om denken, dat dit meerderen steeds aan den bovenkant moet geschie den. Vervolgens wordt midden achter onderaan 25 st. afgekant, om later het krulsstukje in te zetten. In den volgenden te breien toer worden de 25 st. er weer bij opgezet. Vanaf middenachter begin nen we dus weer met 102 st., terwijl m de tweede helft van den achterkant de 12 st. weer geminderd worden, dus weer om i tong in 't kooknat tot ze opgedaan wordt. Fruit voor de saus de bloem licht bruin. Proef of de bouillon niet te «out is, verdun ze zoo noodig met water. Voeg de vloeistof bU kleine scheutjes steeds roerende bij het gefruite meel. Kook Wi deze saus de schoongemaakte, gewasschen en geweekte rozijntjes gaar en maak de saus af met zout, suiker, rooden wijn en iets citroensap: laat haar nog even door koken. Giet bij het opdoen de saus over gesneden tong. matig bruin wordt. Laat de tong koud worden, dier) ze daarna in plakken ge sneden voor, als koud vleesch bij den boterham. In plaats van een versche or.-etong leent zich voor dit gerecht ook zeer goed een gerookte tong, die geheel op dezelfd» wijze behandeld wordt. noot. Bereiding: Schrap de tong al en wasch i haar. Zet haar op met kokend water en zout en kook ze gaar gedurende onge veer 3 uur. Neem het vel, dat gemakke- Hjk los moet laten als ze gaar is, van de tong, snijdt de tong in schijven van y, c.M. dikte en bedek deze rondom met het gehakt, dat smakelijk is aangemaakt, doch zonder brood. Wikkel de gefarceerde schijven long in een stukje uitgespoeld kalfsnet. Laat een stukje boter In een braadslee smelten, leg hierin de ychyven naast el kaar en laat ze gedurende uur. onder telkens bedruipen, gaar en licht-bruin worden. Wü toonen hier eenige zeer gekleede mantels, die we naar verkiezing ook tot avondmantel kunnen promoveeren. Im mers niet iedereen verkiest den half langen avondmantel van het zelfde materiaal ais 't costume met den heelen rand bont, die dezen winter zijn Intrede deed efï mis schien alleen door de haute chique ge dragen wordt. Wie er niet zoo'n heel mo dieuze avondjapon óp na houdt, doet be- van al onze modellen die genummerd zijn boven 4000, zijn verkrijgbaar aan ..Het Patronen kantoor Post bus no. 1. Haarlem Onberispelfike coupe. Dames* Ueedingmde maten 88, 96. 104 bovenwinde, ƒ0.55. Kinder Weeding, alleen voor den in de beschrijving ««noemden leeftijd i ƒ0.55 Bu «ik patroon handlei ding voor het knippen en naaien, benevens een ver- ttbóttr patroonschets. zien lederen 1 vierkante kussens en vooi houdt zijn ze werkelijk in dessins en kleuren te koopen. bcaln lederen kussens, met de ^rkt. sterren, figuren in ver- jren leer te zamen gebracht. S^hten. andere van kleine jikjes leer ln >Uer- l»d van oude steenen worden in den ket- i ringsteek gewerkt. De stokrozen op den voorgrond werkt I men in alle mogelijke levendige kleuren. 1 het voorbeeld toont hoe eenvoudig de I bloemen gewerkt worden. Het hartje wordt met lange steken opgevuld en daaromheen komt een krans van deken- steken. We plaatsen de struikjes zoo dicht mogelijk naast elkaar, en maken den eenen tak korter dan den anderen. Dit kussen kan ‘ook op handwerkstof ge maakt worden, we borduren dan met wol. Onder zien we een sofa met moderne met de hand geweven kussens belegd. Meestal worden kranten weggeworpen, nadat men de nieuwstijdingen, familie berichten en het feuilleton heeft gelezen. Hoe weinigen van ons weten de einde- looze reeks van mogelijkheden, waarvoor men oude kranten kan gebruiken. Ze kunnen, bulten dat men ze voor 't Ze zijn, uitstekend te gebruiken om in- maakflesschen. glazen en kristallen bloemvazen, enz. mooi helder te maken We snipperen krantpapier in een flesch of vaas, doen er wat water bij en schud- den flink. Zelfs de meest aangeslagen flesch of vaas wordt kristalhelder. ter, zich een mantel te maken van ge wone lengte. Fig. 5391 i« van fijne Engelsche tweed met puntvormige décqupes in den rug en op de mouwen. De ruime bontkraag wordt van achteren even bij elkaar ge houden door een paar slippen van de- zelfde stof, waarvan ook boven de zakken een paar strikken zijn aangebracht. Fig. 5393 kunnen we van zwart of don kergroen fluweel nemen. De taille Is eenigszihs i geschulpten rand over in het klokkende rokje, dat van achteren aanmerkelijk Het zichtbaar. Nu wordt heb ton aangerimpeld, is dit! pelen we het aan den bin tens aan een smal bies zichtbaar. Nu rimpelen we een I twee maal zoo breed als Het satijn nemen we tint, de rimpeling komt smalle biesje. De buitel zijden baan wordt weet biesje gerimpeld. Vervolge) een rechte reep satinet fvooi gordijnen in kant en een ronde plak satinet voor den delaar.de kaarsen in Eén der vrouwelijke eigenschappen waar men gaarne wat over te zeggen -heeft, wordt weleens genoemd de ge woonte van nooit of nooit heelemaal on gelijk te willen erkennen. Nu is dit vrjjwel iets, dat Ook mannen wel aankleeft, ofschoon deze niet zul len toegeven, dat het zpo Is, wat dus ge lijk staat met een bevestiging. Ongeluk /liet willen Inzien staat gelijk met mts- plaatsten trots, en niemand zal durven Koperen kandelaars brengen in den winter meer vroolijkheid dan zilveren of zilverkleurige, welke laatste beter ge schikt zijn voor tafeldecoratie, waar ze passen tusschen 't kristal. De bovenste teekening laat u zien een groepeering van leeren kussens in ver schillende uitvoeringen. De volgende teekening toont ons twee satijnen kussens. We kt .men deze heel goed zelf maken. Het ronde kussen heeft een middellijn van ongeveer vijftig c.M De middelste cirkel is een stukje goud - brokaat, vervolgens wordt een baan goud bruin fluweel of velours chiffon aange rimpeld. Het aanrimpelen geschiedt niet direct aan het brokaat. Onder den cirkel brokaat is eerst een biesje gestikt van 1 stevige zijde. Om dat biesje glad te krijgen nemen we de stof schuin. biesje komt maar twee millimeter fluweel of chlf- klaar, dan rim- Itenomtrek even- sje. weer 2 m.M. beweren, dat mannen daar nooit aan lij den. De karakter-eigenschap van steeds gelijk te willen hebben, en ongeluk niet te willen erkennen, wat geenszins het zelfde is. mag derhalve gerust in haar algemeenheid worden beschouwd. Wanneer men iets beweerd heèFt, een stelling heeft verkondigd, of iets voor zijn rekening heeft genomen, en het blijkt, dat men het mis heeft gehad, dan kan het de gewoonste zaak ter wereld zijn, dat men erkent zich te hebben ver gist. Het kan echter ook wezen, dat mei. zijn eigenliefde gekwetst meent, wanneer men Iets zou moeten terugnemen. Het retlreeren valt dan al moeilijker, en men geraakt on het crltleke punt, dat nooit bevrediging’ geven kan en dit .ook zelder geven zal. Men blijft op zijn stuk staan geeft niet toe.’en veroorzaakt ontstem ming ter eener en ter anderer zijde. Plaats daartegenover het groote gebaar iemand weet, dat hij ongelijk heeft ge had. HU erkent dat ruiterlük. en is zelfs bereid om, zoo noodig. de gevolgen, welke er aan mochten zUn verbonden, te dra gen en wat verkorven mocht zUn, goed te maken. Wif vinden dat eerlijk, juichén het toe. en, zonder dat hier zelfverhef fing bü ln het spel behoeft te zijn, degene, die ongelijk erkende, voelt zich ook in kleine gevallen, een ander, een vaak beter mensch. Dezer dagen las ik een spreuk, welke niets anders Inhield dan deze eenvoudige, maar ware woorden: ..Ge moet er nooit tegen opzien ongc- luk te erkennen; ge geeft immers met andere woorden te kennen, dat gc van daag verstandiger zUt dan gisteren." Hierin ligt alles opgesloten, ook, dat het verstandiger willen zUn aanspraak mag maken op waardeering. BU de opvoeding hebben we menigmaal te letten op de karakter-eigenschap, dat zekere koppigheid bU den jongen of net meisje aan den dag wordt gelegd, welk- we slechts met moeite kunnen breken en waar stUfhoofdlgheld en elgenwUsheid zoo niet waar wijsheid ten nauwste me» samenhangen. Niet altUd kan van een kind worden verwacht, dat het bü óen of andere gelegenheid ongelük erkent. In den regel komen daar verschillende f%t 1 I Uitstekend kan men zc gebruiken voor t schoonmaken van ruiten, spiegels, of schilderUruiten; de drukinkt geeft een schitterend blüvenden glans, wanneer 't glas eerst vochtig gemaakt is en daarna afgewreven met een stuk krant, losjes tot een bol gekneed 1 Ossetong. 250 gram varkensgehakt. 250 gram kalfsgehakt, eenige truffels.of augurken. 200 gram kalfsnet, peper, zout. voor avondmantel door de wüde arm:- 1 gaten en mouwen, met het oog op ge- 1 makkelük aan en uittrekken. De mouwen en het bovenstuk zün be werkt met smal tres. De soepele wüde rhawlkraag is var^ licht bont, waarvan ook ’n rand de mouw omzoomt. Voor dezen mantel zouden wü raden licht grijs velours de laine of fluweel te nemen. 1 Ossetong. zout, peterselie, laurierbla deren. peperkorrels, thüm. ui. 50 gram sultana rozünerr of meer. 25 gram suiker 2 d.L. roode wün. iets citroensap, y, L. bouillon van de tong, 40 gram bloem, 50 gram boter, zout. Bereiding: Ruik of de tong goed frisch is; wrüf haar af met een hand- u en lakens wilt bewaren, opbergen voor langen tüd. doe het dan goed in krantenpapier, het komt er nog als nieuw uit. Ossetong. 750 gram kalfsgehakt, 1 A 2 eieren (afhankelük van de grootte), 7S gram zout, 2% theelepel peper, S ge raspte noot. 3 fün gehakte sjalotjes. yt theelepel thüm, 50 gram oud brood (zon- een kalfsnet 250 gram uiteinden der rimpeling. Het tweede kussen is geborduurd. Het oud-Engelsche huisje, geheel in lün aangegeven, krijgt een rieten dak van verschillende regels lange steken dicht naast elkaar in een bruine kleur. De lün waarop het huisje staat en het MIEP de 4 riggels één steek. Hierna wordt de 2de helft van den voorkant op 90 st. voortgezet, tot deze helft weer 18 c.M. Is. De heele breedte van het broekje is nu 70 c.M. breed geworden. Onderaan wor den 25 st. afgehecht, vervolgens blüven 25 st. staan (onderslag voor ’t splitje) waarna men nog 40 st. afkant. Op de 25 st. voor net splitje breit men nog 4 c.M waarna men deze ook afkant. Nu de boord aan den bovenkant. Hiervoor neemt men van iedere ribbel eén steek op, dus krügt men in ’t geheel pl.m. 170 a 180 st. Hierop wordt in heen en te ruggaande toeren 8 toer 2 r.. 2 aver, ge breid, vervolgs één toer, 2 recht te za men. omsl.. 2 aver.. 2 rechts te zamen. enz.. Waarna weer 8 toer 2 r.. 2 aver. Daarna wordt afgekant. Ook onderaan bü de pÜPJes neemt men deze steken op pl.m. 85 A 90. waajna men hierop nog 15 tber 2 recht, 2 aver, breit. Bü het afkan- ten moet men er om denken, dat alles op één kant gebeurt. Nu kan men het krulsstukje met een overhandschen naad stevig Innaaien, waarna men ook den voornaad, tot op 20 c.M. van boven af gemeten, kan verbinden, benevens de 3 c.M. van het püpje. Door den gaatjestoer in den bovenrand, kan men. zoo noodig. een bandje of elastiekje rijgen. vragen van den nieuwen tüd wordt vaak gepoogd de waarde van het feit, dat de man het hoofd van het huisgezin be hoort te zün en is, te verkleinen. Zonder aan een dergehjke poging mee te doen en zonder dat gezag te willen aanranden, mag toch wel worden gezegd, dat ln veel, zoo niet in alles wat de opvoeding betreft, er een zeer nauw samengaan van man en vrouw, van vader en moeder, moet aanwezig zün. Vooral waar de man meestal het grootste gedeelte van den dag afwezig is, staat wel vast, dat veel I ln de dagelüksche opvoeding en vorming aan de vrouw moet worden overgelaten. Haar invloed Is van groote beteekenls op tal van kleinigheden, welke leder op zich, en in onderling verband, niet moe ten worden onderschat. Zooals de moeder bü het jonge kind de allereerste karak tertrekken helpt vormen, zoo zal het kind opgroelen en later zün. Zelfs het allerkleinste mag hierin niet worden ver waarloosd. en men bedenke wel. da* juist de eerste jaren bij het kihd reed- beslissend zün. De verantwoordelükheid neemt met de levensjaren van het kind toe, en is wel het grootst misschien, wan neer men meent, dat het kleine kind im mers nog niet weet wat 't doet! Maar juist daarom en juist dan is het tüd om het kind te helpen, en te zorgen, dat het beter leert weten. Dat is karakter vormen. I waar niet te vroeg mee kan worden be- wonnen, en dat ln de kleinste kleinighe- den liet nnvesloten. en dit vooral, wanneer andere kinderen er mee gemoeid zün. En toch is het van groot belang, dat hier de helpende hand wordt uitgestoken, om bet kind het betere begrip gemak£elüker te maken, niet alleen, maar ook, dat het helder en klaar begrüpt. dat het de betere ge voelens openlük moet weten te too nen. Dan zal men twee dingep be reiken: le. onrecht, zü het klein onrecht, herstellen; 2e. karakters vormen. Het een is al even noodig als het ander, en bü het J een zoowel als »bü het ander moet in het huisgezin door het goede voorbeeld worden voorgegaan. Zooals bü zooveel is ’t ook hier weer de vrouw, die het voornaamste van deze taak te vervullen heeft. BU de gezins- Vuile pannen, sdhotels en borden, kun- I nen gemakkelijk en aangenamer schoon- I gewaschen worden, ir.dien ’t vuil er eerst zoo goed mogelük afgeveegd wordt met een krant. Kranten zün verder uitstekend te ge- bruiken voor opvulling onder traploopers. Ipeeden, enz. in plaats van viltze houden de slütage tegen en verlengen den duur van uw kleed en voorkomen het afslüten van uw looper op de scherpe kanter%der treden, die door een vüf- of zesvormiqe laag krantenpapier hun scherpte verlie zen. Uitstekende vuurmakers kunnen ge maakt worden van krantpapier. Rol een vel zeer stevig -wan hoek tot hoek, draal ’t in elkaar. Uw vuur zal gemakkelü,!’ aangaan. Wanneer men natte schoenen uittrekt, zet ze niet bü de kachel, want dan krimpen ze te veel, terwül het leer te lüden heeft. Duw ln plaats daarvan een nrop krantenpapier stevig in de neuzen der schoenen; veel vocht zal het tot zich nemen en de schoenen zullen hun mode! t-houden. Beleg uw laden en kasten met kran tenpapier, desnoods nog onder het witte kastpapier of de kastranden. Speciaal wanneer u eenige vrees iieeft voor mot ten, daar deze den drukinkt schuwen als vergif. Ook bont artikelen worden 't vei ligst bewaard in zakken gemaakt van krantenpapier. Wanneer u beddegöed scheppen, zoodat men vergeet, j dat het buiten guur en koud is. Er zün van die onderdeelen, welke tenminst) als ze met smaak gekozen worden. U zult büvoorbeeld zien hoe ’n strakke donkere, ongezellig aandoende kame> namiddag- of avondmantel. verlowenciigd kan worden door kussens. Fig. 5392 leent zich weer in 't büzonder we denken daarbü in de eerste plaat; aar de keuze der kleuren. We mogen in den winter alle herfst tinten gebruiken, roodbruin, bsukeblad- kleur, goudgeel, goudkleur en de vlam mende kleur zooals zonsondergang; deze kleuren zullen heerlük warm aandoer en onze woning verlevendigen. Somber) kleuren zün niet te verkiezen in den winter, ze staan dor. doodsch en koud. I zelfs oogenschünlük levendige kleuren. I zooals staalblauw, hemelsblauw, welke door de zon bestraald, zoo heerlük kun nen glanzen, worden bü kunstlicht vaal; heel sterk komt dst tot uiting bü de zacht lila tinten, welke bij avondlicht büna kleurloos lijken. Zacht groene tinten zün evenmin aan té raden, doch bü de zonsondergang en gouden tinten, welke een heerlüken gloec geven bü kunstlicht, of door het haard vuur beschenen, kunnen we ook noemen oploopende kleuren rose, saumon en ook vooral lakrood en oranje. Cretonne bekleedsel of i onze zitkamer, zullen in den winter ie i onderkant, kil aandoen. Gordünen welke de gouden, goudbruine tinten bezitten, zün ’t best geschikt. Satijnen kussens zullen de meeste gezel ligheid In huis brengen door hun moolen glans. 4 j ----- We zien lederen kussens, poefkussens. gen worden door koordjes, te naaien in de platte, ronde. --- -- - wie er vs~ zeer moois Ook mal hand bet schillende k!^ sommige ge* ronde en vierkaft^^nikjes leer in lei kleur aan elkaar JenïSTd We zien ze in ovarhcerschexi den winter Juist zoo geschikt. Ze passen bü de bruinlederen crapauds. In den zomer vormen de vensters meestal het mlddensflik van een meubel- schema, doch als d? wind giert, de regen plast, maken r - een gezellig haard- hoekje. We groepeeren dr gemakkelükste arm stoelen en crapauds om den haard, een groote leeren poef on haardbankje zullen hierbü aardig staan, doch gezelliger en warmer lükt ons een reusachtige poef van fluweel met goudkoord afgezet. In de stoelen met gedraaide pooten en armleuningen, rieten gevlochten rug en zitting, hooren brokaatkussens; ook het orokaat kiezen we in een zonnige tint. Wannrer de goudkleur ln uw woning de overhand heeft, passen er kussens bü van gestreept, geelgoud, goudbruin, muur- bloemkleur. zachtblauw of wünrood. Bü moderne meubileering behooren kussens van met de hand gegeven stof, meestal ge weven in strepen met de uit geplozen strepen als franje. Wc kunnen ze in elke kleurhar- monle koopen. De modernste modellen zün hierin de pistaches, het kussen aan de uiteinden dicht gebon den als een kerstsurprise. Parketvloeren eischen Perzi sche kussens. Wanneer we hier en daar nog wat kleur wenschen te brengen, doen we dit door toe passing van de weer mo dem wordende gekleurde kaars in kandelaar. Een ko peren kandelaar of een hjrdgekleurde houten kan- i orame. ANEMOON.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 21