M. K. HONIG’S Glutenvoeder Groote Uitverkoop KINDERMANTELS Winter-Artikelen BOOMEN KOOPEN Ch. H. Th. SCHMALZ DAMES-, MAIDS VOO7? BE HUISKA MEE JANUARI 19301 N. V. RAMMEL WEIDE - ARNHEM FRAENKEL KIMMEL HOORN Q DE GROOT - BAKKUM (N.-H.) TELEFOON 501 OPSLAGTERREIN TE AKERSLOOT H LIGTEI(BERGSCHERMER S. J. A. KEESOM LEERAAR M. O. BOEKHOUDEN Lid van de N. A. v. Accountants ZEELAND MIENT 25 - ALKMAAR SCHAGEN LAAGZIJDE B49 ilEUWE ZEEUWSCHE COURANT Lekker en niet duur JAPONNEN, BLOUSES KINDER-JURKEN EN SCHORTEN LAPPEN EN RESTANTEN Vervoert Uwe GOEDEREN per ALKMAAR-PACKET NAAR AMSTERDAM EN TERUG NAAR DEN HELDER EN TERUG 'OUDKARSPEL öoudkroonW Deanelle motor SOCIAAL LEVEN STOOMVAARTLIJNEN BOEKBESPREKING LANDBOUW EN VISSCHERIJ LUCHTVAART STOOMEN - VERVEN MAAND 20 PCT. KORTING. DEZE D. THE MODERN MÜTÖR CYCLE TANDARTS ‘Alleen 104 Nieuwendijk 104, A’dam, Tel. 32075 en A. Dongel mans Zonen PRIJZEN VANAF f 535 Groet Schoor! voor Prijscourant op aanvraag zoowel als alle voorhanden zijnde onzen I Maakt Uwe balans op en laat deze controleeren P.S. Met het oog op de WET het WERKTIJDEN BESLUIT betreffende, verzoeke beleefd welwillende medewerking TEGEN SPOTGOEDKOOPE PRIJZEN NETTO A CONTANT Op alle voorradige courante Manufacturen en Confectiegoederen 10 pCt. KORTING BESTELT NU UW BOOMEN EN PLANTEN Heiloo VAN DEN ADVENT TOT DRIEKO NINGEN Groote partij ADVERTEEREN DOET VERKOPPEN Administratie v.'estsingel Goes Catalogus van: JAN MOEJES Heer-Hugo waard P. VAN BODEGRAVEN AANBEVELEND, van alle nog voorhanden zijnde - Brand op een' moederschip voor vliegtuigen Agenten gevestigd: AlkmaarE/ Hilckmann Bergen: Joh. Bakker Wzn. Enkhuizen: 'fa. J. Ruiter Hoornfa. H. C. Saulenn SchagenV. J. Molenaar Katholieke gezondheidszorg 2 MAAL DAAGS 1 MAAL DAAGS TE ALKMAAR EIGEN AFHAAL- EN BESTELDIENST £>ekkleedenhandel Uit voorraad direct leverbaar Waterdichte Linnen, Katoenen. Jatteq- en Zakkenkleeden Alle maten Alle prijzen ANTON HURKMANS Laan weg - H. H. Waard (N.) Nabij Station Noord-Scharwoude. Een licht verteerbaar, rijk melkgevend voeder bevattende circa 27 pCt. eiwit en 8 pCt. vet De a.s. Avicultura- tentoonstelling Mesjes voor Giletic-apparaten HANDEL IN BOUWMA^7IALEN lepenboomen, Vruchtboomen, Bessenboomen, Sierheesters, Rozenstruiken enz. enz. Speciaal adres aanleg van Sier- en V r u c h tentuinen Bloemist - Boomkweeker SPOORSTRAAT - TEL. 147 DUBBELD’S FISTELBANK ALCMARIA GARAGE Alkmaar Dijk 30 en Kaarsemakersgr. Tel. 1038 AUTO-VERHUUR A 15 CENT PER K.M. DAG EN NACH1 GEOPEND - Vraagt onzen uitgebreiden Catalogus welken wi) U gratis en franco toezenden. KWEEKERIJ „SURSUM CORDA” TE SCHOORL door een deskundige, A. BAKKER Opticien Van ’t hoogste belang voor U. Indien U LEVERTRAAN gebruikt, is, dat deze licht verteerbaar moet zijn en een rijk gehalte aan vitaminen moet bezitten. Het Groene Kruis us Veel buitenlandse he inzendingen. Twee dooden. ADRES Boom kweekers LUXE M. V. HAREN. SLOTHOUBER, KRUIS, GROENE Pu rm erend BERGEN. EN SCHOORL DUINWEG TUSSCHEN AAN DEN tRMERa ZOOW PIJNLOOS TREKKEN 1.50 PER TAND OF KIES E. FRAENKEL, Tandheelkundige, is dagelijks in de praktijk van 98 uur Heele gebitten vanaf 45.in een dag gereed. Men loope wegens naamsmisleidlng niet verkeerd. - „PANORAMA” Met den nieuwen jaargang beeft dit tijd schrift een goede 'schrede voorwaariz gedaan. MONTUREN vertrouwenskwestie, die men niet moet onderschat ten. met personen gewond raken Men richte rich tot he« Bureau van de Telefoon »7 en 97 Aanbevelend TUINARCHITECTUUR THE MODERN MOTOR CYCLE O Een nieuw orgaan van het Wit-Gele Meest geleien Zeenwscb Dag- blad In alle kringen der provmoie Concnrreerende Advertentie tarieven Proefnummers op aanvraag beoehlkbaar 5 (50 et. p. 12). 10 (100 et. p. 12) 15 en 25 per stuk SCHEERZEEPEN SCHEERKWASTEN Leverancier van het Ziekenfonds Kruis De Nationale Federatie van het Wit-Gele Kruis, de Katholieke organisatie voor volks gezondheid en ziekenverpleging, heeft haar orgaan, het Wit-Gele Kruis, gereorganiseerd Medio Januari zal het eerste nummer ver schijnen onder den naatn: Katholieke Ge- ■ondheidszorg. Dit orgaan wil voorlichting geven op alle gebied, de volksgezondheid rakende; leiding zal het geven aan de besturen der Wit-Gele Kruls-afdeelingen. terwijl de Vereeniging. 1 R. K. Llmburgsche Groene Kruis tevens eenige ruimte beschikbaar krijgt voor haar mededeelingen. Een zestigtal deskundigen zegde medewer king toe, zoodat met grond verwacht mag worden, dat het nieuwe orgaan op het ge- heele terrein der gezondheidszorg uitstekend georiënteerd zal zijn. De redactie bestaat uit Dr Ch. Mol. Etten (NB.) hoofdredacteur. Dr. P. van der Hey- den, 's-Hertogenbosch en den Weleerw. Heer C. J. J. Terwisscha v>n Scheltinga, Utrecht. Levert U concurreerend alle voorkomende BOUWSTüi r ^N, alsook REGEN BAKKEN, GIERPUTTEN en VERDERE BETONWERKEN. Alvorens ergens prils vragen, verzulme men niet, bij bovenwand adres eens aan te vragen. Ondergeteekende, vader HAREN, verklaart hierdoor, dat zijn dochtertje door den prompt is genezen. Wanneer Ijjdcrs aan Fistel of klierachtige gezwellen dit lezen, dan, hoop ik dat zij van deze dranken gebruik zullen maken, om evenals ons dochtertje, volkomen te worden genezen. sierden krans en moeder stak de lamp aan. Grootvader vertelde’van „vroeger” van zijn jeugdhoe men meer dan vijftig jaar geleden Kerstmis vierde.... hij praatte met vader en moeder en wij, kinderen, luisterden toe. Het was een gelach en gejuich zonder einde, tot eindelijk de oude klok diep en langzaam acht slagen sloeg.... Het zandmannetje kwam en nam ons, kinderea. mee naar zijn rijk, of wij wilden of niet. En ondeugend lachend nam grootvader de fluit en speelde zacht, heel zacht „Goeden avond, goeden nacht, met rozen bedacht, met seringen bedekt, schuif onder het dek Morgen vroeg wanneer God het wil wordt gij weder gewekt Ook de andere dagen der week gaf groot vader zich geheel aan ons, zijn kleinkinderen alleen wanneer hij naar de groote kerk ging, naar het Kerstkindje, om met Hem te spre- „MargTurtha Sinclair”, door Mfr. Laveille, vertaling van E. I. M. van Voorst tot Voorst G. J. Uitgave: L. C. G. Malmberg, ’s-Hertogenbosch. Van 24 bladzijden per week L het n.l. tot 30 gestegen, een uitbre ding, welke zijn ve len lezers genoegen zal doe x een uitbreiding ook, welke eenigszins vergoedt het gemis van den omslag in kleurendruk, weann het blad in den vervolge niet meer za’ verschijnen. Een interview met Buziau, een artikel „Waar winter winter is*’, alsmed- het arti kel „De hel opgaarde”, zuilen me* belang stelling gelezen worden Onder de vele foto s trekken vooral de aandacht die van een aantal in 1C29 over leden bekende persoonlijkheden. KON. HOLL. LLOYD GAASTERLAND (uitr.) pass, 2/l Las Pamls. KON. NED. STOOMB.-MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM (thuisr.) i/i te Valparaiso. AURORA a/i van Valencia naar Alicante. BREDA (thuisr.) a/i op aoo mijl van Land's End. BRIELLE (uitr.) a/i van Cfistobal naar Buenaventura. CLEMENCEAU a/i van Portimao te Rotterdam- GANYMEDES 5/1 •van Hamburg te Amsterdam ILOS 3 1 van Catania naar Messina. IRIS a/i van Amsterdam te Gothenburg. ME ROPE 2 1 van Tarragona naar Valencia. pOLLUX 2 1 van P. Plata naar Havre. PRINS FREDERIK HENDRIK 2 1 van West-Indiê te New York. PROTEUS 2 1 van Kopenhagen naar Aarhus. VAN RENSSELAER 2 1 van Curacao naar P. Cabello. SATURNUS 2 1 van Oran naar Amsterdam. SIMON BOLIVAR (uitr.) 3 1 te Barbados verwacht. STELLA 2 1 van Alexandria naar Piraeus. STUYVESANT 2 1 van Amsterdam te Hamburg. THETIS 2 1 van Napels naar Palermo. TRITON 3 i van West-Indi< te Amsterdam. VULCANUS 2 1 van Syra naar Piraeus. HOLLAND—AFRIK A-LIJN BILLITON (thuisr.) 21 te P. Natal. GRIJPSKERK 3 1 van Hamburg naar Antwerpen. NIEUWKERK 3 1 van Rotterdam naar Kaapstad RIETFONTEI7 (thuisr.) 21 te Antwerpen. SUMATRA 3'1 van Hamburg e Amsterdam. HOLLAND AMERIKA-LIÏN AI.GORAB (thuisr.) 2 1 van Buenos Ayres. DINTELDIJK Rott. n d. Pacifick. 21 van Swanse. KINDERDIJK 31 12 van Rotterdam te Vancouver NIJKERK (thuisr.) 21 van Tanga. PARANA 2 10 Vancouver te Huil. HOLLAND—AUSTRALlè-LIJN ABBEKERK (thuisr*) 2 1 rte Cairne. VERTEGENWOORDIGER DER CHRYSLER-AUTOMOBIELEN Handelslleden, Zakenm tnzehen. Induslrleëlen, wensebt zij nieu we relaties aan te knoopen, o» oude uit te breiden tn ZEE LAND. adverteert dan la de Te San Pedro In Califomlë is brand uit. gebroken op het Amerikaansche moederschip voor vliegtuigen „Saratoga”. Twee personen werden gedood en vier ernstig gewond ten gevolge van het In brand raken van benzine aan de opper vlakte van de zee. waardoor de brand zich uitbeeldde tot een zijkant van het moeder schip van vliegtuigen de „Saratoga”. De commandant Reid verklaarde, dat de brand werd veroorzaakt doordat een pot tc rpentijn.hars vlam vatte in een bootje.dat langs de ..Saratoga" lag. Deze vlam deelde zich mede aan een hoe veelheid benzine die in zee was gevloeid van het dek van het moederschip, dat men bezig was schoon te maken. De sloep van den kapitein, ter waarde van 25.000 dollar. Er zullen niet velen zijn, die nog niet ge hoord hebben van het nederige fabrieks meisje Margaretha Sinclair, In den volks mond al heilig geheeten. Zij leefde van 1900 1925, was een levenslustig meisje, dat, voor zij In het klooster der Clarissen trad, aan sport en zelfs aan dansen deed. Maar rein en zuiver en heilig leefde zij In deze gevaarlijke wereld en bood rich ten slotte aan God aan als 'sen) slachtoffer voor de zondaars. Met stijgende belangstelling zal men van het mooie werkje van Mgr. La veil le. zoo goed vertaald door pater Van Voorst tot Voorst, kennis nemen en zich verdiepen in het reine zieleleven van deze Margaretha. die als een nieuwe lichtende ster in het Roomsche leven •chlttert. Het is een mooi boekje vooral voor leid sters van jeugdverenigingen, voor degenen, die te maken hebben met de sociale proble men van het meisje, voor degenen, die zich bezig houden met de verzorging van geeste lijke en stoffelijke belangen van haar, die moeten arbeiden tn een omgeving, waar ontelbare gevaren haar bedreigen. Maar behalve die allen zullen ook anderen ongetwijfeld vol aandacht dit waardevolle boekwerk lezen. „Het is opvallend, zooals uw dochter tje op u gelijkt vooral wat het haar betreft. Precies dezelfde kleur!” „Ja. maar moeder laat heur haar ver ven door denzelfden kapper, die mijn haar knipt!” ken over zijn lievelingen en de groote ver- langenslijstjes over te reiken, dan mochten wij niet met hem mee gaan. Zoo gingen de dagen snel voorbij en toch voor ons. kinderen, veel te snel. Wij telden de weken, de dagen, de uren en grootvader telde mee. Eindelijk, eindelijk was de laatste dag aangebroken. Wij weken geen stap meer van de zijde van den ouden man. Dan kwam het uur van de scheiding. Als de schemering intrad, maakte groot vader zich gereed voor het véftrek. Dat was op Driekoningenavond. Een voor een nam hij afscheid van zijn kleinkinderen voor iedes van ons had hij een vriendelijk woord, eea wenk, een liefelijke vermaning. Vijf kinderen deden den ouden man tot de deur uitgeleide. Met weemoed zagen wij grootvader vertrekken, den grijsaard, die gedurende zes weken geheel kind met de kinderen was geweest. tafel een oud familiestuk lag een vroolijk gekleurd tafelkleed, om de dikke ronde tinnen koffiekan met gebogen tuit stonden al de lekkernijen, die moeder ter eere van het groote feest zelf gebakken had. Suikerkoeken met amandelen dat was moeders specialiteit, ik geloof niet, dat er nog iemand anders bestaat, die ze zoo lekker maken kon appelkoekjes en ook Kerst kransjes.... Tegen iedere gekleurde melk beker leunde een speculaasman. Ach wat een gelukkige stemming heerschte er dan onder ons vijven.... in geheel de kamer, die in een gezelligen schemer lag.... en die slechts gedempt werd door vijf kleine lichtjes in den groeten Kerstkrans van den nengroen, die boven de ronde tafel hing. Als we dan eindelijk ontbeten hadden, dan nam Grootvader de drie oudsten mee en we gingen door de voorstad de nieuwe stad door straten en stegen en steegjes der oude stad langs de Maas naar de groote kerk. We werden het vragen niet moe en de oude man was onvermoeid om ons te antwoor den hij vertelde ons allerlei oude le genden en sagen en eer we er erg in hadden stonden wij reeds voor het indrukwekkende Godshuis, het prachtige bouwwerk van vrome heerlijke Gothiek.... Door het eigenaardige glas in lood der reuzenvensters drong het moede daglicht, dat nog met damp en nevel worstelde, naar binnen, er hing een mystieke geur in de hooge beuken. Wanneer de godsdienstoefening geëin digd was, gingen we weer naar huisbab belend over al die heerlijke indrukken, die onze kinderzielen in de eerbiedwaardige Kathedraal hadden ontvangen. Zoo verliep iedere Zondagmorgen? O, en dan die avonden Al word ik nog zoo oud, nooit zal ik die Zondagavonden van den Advent tot Driekoningen vergeten. Wanneer de dag ten einde lie wan neer weeke schaduwen langzaam de moede wereld toedekten, kwamen wij in de woon kamer samen. Vader en moeder zaten op de oude, trouwe sofa met gebloemd patroon grootvader rustte in den leunstoel met hooge leuning, waarin reeds verschillende geslachten gerust hadden.... en wij, kinde ren, zaten daartusschen op bankjes en stoeltjes. De schemering spon en spon.... Vader aan en het knetteren hiervan maakte de stilte in de kamer nog des te dieper. Een tijdje ble ven wij zoo in welsprekend stilzwijgen bijeenDan nam grootvader de fluit uit het leder-foudraal en speelde. Hij liet ons kinderen, meezingen en vijf heldere stem men mengden zich met de teere melodieën, die de grijsaard aan zijn fluit ontlokte rondevader doofde de lichten van den mooien ver- verbrandde Is een vorm van tuberculose. Verwaarloost deze kwaal dus niet. Leest wat dr. J. H. VAN GRAF HORST, arts, schrijft In zijn bro chure: „Wenken en raadgevingen bij de behandeling van tubercu lose en scrofulose" over de gun stige resultaten verkegen met Grannline. Deze brochure, die o.a. talrijke attesten bevat van ge- neesheeien en genezen patiënten, wordt U op aanvrage, in gesloten enveloppe gratis toegezonden door de Pharm. Ond. Dr. J. H. VAN GRAFHORST, Schevenin- gen. Alkmaarschestraat J 9. O, die geheimzinnige tijddie we ken die dagendie laatste uren vóór de komst van het Kerstkindje Dan krijg ik heimwee naar de gouden dagen mijner jeugd Lang, Meel lang is het gele- men en toch thans na meer dan dertig daren staat hij mij nog levendig voor den jgeest De eerste Zondag van den Advent maakte op mij, als knaap altijd een diepen indruk, ’n Bewolkte hemel, waar hier en daar 'n gouden straal doorbrak.... een straal van hoop in dezen tijd van verwachtenho pen smachtenDauwt hemelen den Gerechte, gij wolken regent mild Hem neer”. Het is mij, alsof het gisteren pas gebeurde Zoodra de plechtigheid in de kerk geëin digd was, liepen wij, kinderen, in vollen draf naar huisvandaag sloegen we geen acht op de mooie etalages, waar allerlei lekkernijen uitgestald lagen.... naar huis naar huiswant grootvader was intusschen aange komen Ieder jaar kwam hij op den eersten Zon dag van den Advent bij ons en bleef dan zoolang tot de Kerstboom op Driekoningen dag was leeg gehaald Onze Grootva der Gezegend zij den ouden man met het kinderlijk gemoed, dat uit zijn groote, blauwe oogen schitterde en dadelijk een ieder voor zich innam. Nooit zal ik hem vergeten, dien ouden man, met zijn sneeuwwitte haren, het fiu- weelen kalotje op het achterhoofd.... Het hooge voorhoofd droeg een verbleekt lid- teeken.... een herinnering aan de expeditie tegen Atjeheen lange sneeuww tte volle baard viel op de borst en liet slechts den mond vrijom de lippen speelde een glimlachje van goedheid en opgeruimdheid. Vijf kinderen stormden de vijf treden van den stoep op.... er werd he'tie aan de bel getrokken.... de eerste welkomstgroet voor den bezoeker.... Een oogenblik e wachten dan ging de huisdeur open en daar stond mozder met den mageren doch krani- gen man voor ons. „Dag Grootvader, dag grootvader," klonk het dan als uit één mond en de man had geen handen genoeg om de stormachtige begroeting in ontvangst te nemen en er warens tak de lichtjes van den Kerstkrans ook geen jaspanden genoeg, die als houvast konden dienen want iedereen wilde groot vader een hand gevenof vasthouden. Zes heerlijke weken bleef grootvader dan bij ons logeerendat waren voor ons, kinderen, zes weken van onuitsprekelijk groot geluk In de woonkamer had moeder de ontbijt tafel klaargrmiakt. Oa dz groote Mobile naar Bahta Verkrijgbaar in Zaansch model, brik et vorm, gebroken en meel b(j: HL VEUL, Julianadorp, voor Koegras; ALB. GROOT, de Stolpen, voor de Zijpe; C. REZELMAN Jz., Wieringerwaard, voor Wieringerwaard, Anna Paulowna en Barsingerhorn; JAC. METSELAAR, Westerklief, voor Wierlngen. P. C. TIJSEN, voor Winkel en Omstreken. H. BREGMAN, te Burgerbrug, voor Burgerbrug en Omstr. HOLLAND—BRITSCH-INDIt-LIJN KIELDRECHT 21 van Rotterdam naar Calcutta. SOMMELSDIJK 2 ivan Rotterdam te Hamburg. IAVA NEW YORK-L JN GAROET 31'12 van Java te New York. RPTTfRDAMSCHE LLOYD BANDOENG (uitr.) pass. 2 1 Point de Galle. DELI (thuisr.) 3/1 te Marseille. INSULINDE (uitr.i 21 nam. 1 uur te Marseille KOTA BAROE 2 1 van Marseille. KOTA INTEN 3/1 te Belawan. MENADO 'thuisr.) 21 van Sabang. SAMARINDA (uitr.) 31 te Sabang. SITOEBONDO (uitr.) 3/1 van Genua. TAMBORA (thuisr.) 3 1 van Singapore. ROTTERDAM—ZUID-AMERIKA-LIJN ALHENA (uitr.) 2 1 33° mijl Z. v. St. Vincent. IONGE MARIA Va'encia naar Londen Rotterdam pass. 3/1 Fmisterre. NEDERLANDSCHE SCHEPEN AMSTEL-STROOM 1 1 van Amsterdam te Liverpool. ANTWERPEN 11 van Antwerpen te Shoreham. BATAVIER IV 3 1 v.m 8 uur 40 van Rotterdam te Gra vesend. BEURSPLEIN 3 1 van Narvik naar Rotterdam. BEVERWIJK 2 1 Dover gep. Rotterdam naar Porto Ve- sune. COLYTTO 2/1 Pernambuco gep. Blanca. EMMAPLEIN 3 1 van Narvik naar Rotterdam EUROPA m.s. 2 1 te Londen uitgeki. naar Duinkerken FARMSUM 1 1 van Boston te New York. HANS m.s 30 12 Antwerpen te Aarhus. HARRY 31 12 van Delfzn» te Yersey. HENNIE 1 1 van Penzance naar Truro. HUDSON sleepboot met een lichter op sleept.. Rotterdam naar Tunis, oass. 21 Gibraltar. lEANNETTE 21 Horse Sand Fort gep. om de West. KEILEHAVEN 2/1 Lizard gepasseerd van Leningrad naar Sharpnesse. KF.LBERGEN 3 1 Scilly gep.. New York naar Antwerpen LINGESTROOM 2 1 van Amsterdam te Londen. MAASSTROOM 1 1 van Amsterdam e Hull. MARKAL m.s. 2/1 te Londen uitgeki. naar Antwerpen. OCEAAN m.s. 28 12 Dagero gep. naar Gent. REGINA m.s. 1/1 van Antwerpen te Shoreham. SEINE m.s. a i van Dover n. TEXELSTROOM 31 12 van Manchester te Foway. VEGA Zs. I l van Appledore naar Saundersioot. WAAL 3/1 Brunsbutte' gep.. Sundsval* fT33r Rotterdam. WAALHAVEN 2 1 Azoren gep. Antwerpen t&ar Charles ton. I WrEAR 2,1 van Rotterdam te Aberdeen. Verkrijgbaar bij Fa. NIEROP Alkmaar—Hoorn JAN DE VRIES, Alkmaar. J. GROOT en Ta. HOEKSTRA. Hoorn Drogisterij Schagen L. DE WOLF. J SCHIPPER E. VEEN J. L DE VRIES is een Vooral met VRUCHTBOOMEN. BESSEN, FRAMBOZEN, ENZ, komt men na Jaren pas aan de weet of men de goede soorten heeft. Blijkt dan, dat de soorten niet de beste zijn, dan is men al die Jaren kwijt, dus teleurgesteld. Koopt Uw boomen daarom van een goed bekendstaand adres. Voor de Jubileumtentoonstelling van de Kon. Ned. Ver. Avicultuur in den Dierentuin te •’s-Gravenhage zjjn In totaal 4600 num mers Ingeschreven. De hoenders (groote ras- zullen 1535 nummers omvatten, de krielhoenders 502 nummers, duiven 1625, konijnen 665 nummers, cavia’s 40 nummers, slervogels 82 nummers, terwijl een flinke in. zending watervogels, kalkoenen, fazantcr. en eenige pauwen en zwanen de 4600 vol ma ken. Veel inzendingen uit het buitenland zijn geboekt, o.a. 40 meeuwdulven vah den Engelschen fokker Leech (satinetten. blon- dinetten, bluetten). verder Lady Burke met Austrakops en La Bresse; de Duitsche ko nijnenfokker Joppich met een groote inzen ding van verschillende rassen, terwijl uit België een aantal duiven van het nationale ras. .de Smierel. zal ingezonden worden, be nevens verscheidene hoenderrassen. Van de inzendingen uit Nederland zullen door hun groote aantal die van de leden der Nederl. Wüandotteclub zeker de aandacht trekken Alleen reeds in witte jonge hanen zijn 42 stuks bijeengebracht. Ook de inzendingen van de leden der Nederlandsche Bamevel- derclub en de Zwarte Bameveldervereenl- glng. EEN BETRÓUWBAAR VOOR UW BRILLEN is PRIMA GLAZEN EN BILLIJKE PRIJZEN VAKKUNDIGE BEDIENING BAROMETERS - THERMOMETERS BUIKBANDEN - BREUKBANDEN ELASTIEKE KOUSEN Aan deze etschen voldoet ten volle de fjjne Lofodinsche LEVERTRAAN van HOOGZIJDE SCHAGEN A 55 cent per halve flesch. Zoo goed als reuk- en smaakloos. De naam staat op de flesch.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 22