Wedstrijden Provinciaal Nieuws HEERENBAAI RADIO-OMROEP DE VLUCHT UIT DE POPPENKAST VAN JAN KLAASSEN EN TRIJNTJE •A f' te HET MET SPOORTRE1N- VERBINDINGEN MISDEELDE NOORD-HOLLAND LANDBOUW EN VEETEELT De suikerbietenteelt ZWAAGDIJK GEMENGD NIÉUWS De rijdende tram I ze' SPANBROEK HE1LOO 20-50cf. per ons («•h m H OMMR.p—dll ECHTE FRIESCHE TEXEL Geen sneltreinen tusschen Haar lem en het Noorden van Noord-Holland HEER HUGOWAARD ZIJPE BOVENKARSPEL 128 fan rype taft M. o Zeist 2—Baarn 2 le klasse Af decline II le klasse 5 F 2e klasse A 2e klasse A 2e klasse B Ziw Wlnke&e/- 'n paty- 2e klasse B sal J 3e klasse A i 3e klasse B, en 1 1 ult zezonderd dan I 1 •rt Spoorloos verd w encn thans het beste Reserve 2e klasse B accijnsverlaging 8C- Voet afgereden 21. B D 128. 127. SéhfRT 17M uit. goede sneltreinen naar alle van het Rijk, ook naar dé verst 1 1 i Reserve 3e klasse A OSC 2—HRC 2 ZFC 3—West-Frisia 2 Holland!* 2—VSV 2 Alcmaria Victrix 2 -OSV 2 Be Quick WW Fr tela— Achilles Veendam-GVAV OlympiaONA de MusschenDC I UDILugdunum TransvaliaSchoonhoven RFC—Quick Me rwedeSVW CVVOvermaas VIOS—DHC BMT—SVV Afdeeling III le klasse der toezicht siaai van oen voogdijraad wordt zyn opsporing verzocht. Tot zoover het ..Hbd.’ Wij behoeven wel niet te zeggen, hoezeer wü dit onderschrijven. De gesignaleerde ver binding is Inderdaad meer dan treurig. En dat in een der voornaamste provincies van irichten en 11.20 Örkestconcert 1.20 w j a.50 Viool- recital 3.20 „Das Spiel von den heiligen drei Königen” Geen regeeringsvooratel tot steunver- leening de de 3e klasse C SDWDe Meteoor DONAR— DWV* Oosterpark—Watergraafsmeer DJK—Rapiditas Allen Weerbaar—TOG Baarn—BFC HerculesZandvoort DEC—APO Zeeburgia- Bloexnendaal VeloxHVC Go-Ahead -ZAC Tubantia—AGOVV RoburHeracles Wageningen—Vitesse PECEnschede H. R. C.—ALC. VICTRIX Morgen moet Alcmaria op bezoek bij Afdeellng V le klasse 1 J W. A. van Tieerren oud 17 jaar. spoorloos was verdwe- 4e klasse C Bennebroek—EDW Sloterdijk—Heemskerck EHS—ADW 4e klasse B EVCZilvermeeuwen RivalenSwift Ahrend s VC—SLTO Excelsior—DFC HaarlemHilversum VSV—Ajax RCH—ADO HBSSparta Rijswijk -OSV ASC -UVS LFCLaakkwartier RVC—Hllllnen Te jarige Hermes-DSV—HVV WC— EDO BlauwWitStormvogels t Gooi—HFC ZFCF“ijenoord Van een fiets gevallen De hulpbestcller D. Smit alhier had het ongeluk terwijl hü aan het bestellen was door den hevigen wind met zijn fiets te vallen en daarbij zijn pink te breken. vertrokken in ck cl® 9.50 Dansles. Daarna tot 11.50 Dansmuziek. Reserve le klasse Stormvogels 2ZFC 2 HFC 2—RCH 2 Ajax 2—Blauw Wit 2 EDO 2Haarlem "2 AFC 2Hilversum 1 3e klasse D AmsvordeZeist LeerdamHolland DOS—Alphen VoorwaartsUtrecht ZNCCulemborg -.20 Dansmuziek 6.50 Gramofoon- Orkest. vocale so- Reserve 2e klasse A Blauw-Wit 3DEC KFC 2—WA 2 Ajax 3—WFC 2 ZONDAG 5 JANUARI HUIZEN 1875 3e klasse C VFCde Hollandiaan Concordia- DVC Reserve 3e klasse O TOG 3—Ahrend s VC 2 Swift 2Zeeburgla 2 Watergraafsmeer 2De Volewijckers 2 Amstel 2—DWS 2 Rapiditas 3—SDW 2 HVC 3—Velox 3 Rapiditas 2t Gooi 2 Hilverslm 3UW 3 AFC 3Vriendenschaar- 2 Verkocht By onderhandschen verkoop ging het café van den heer Q. Koopman in eigendom over aan den heer M. Bruin te Waarland Reserve 3e klasse B DEC 3—Ajax 4 XRC 2—De Spartaan 3 ADW 3—Blauw-Wit 4 Wilhelmina Vooruit 2-ODE 2 WA 3—DSV 2 M I m. neus. Bergen P. J. Logger Visscher-.de L. Broekhuizen. 3e klasse A De KennemersHelder OSV—Weervogels De VolewijckersAssendelft APGSPurmersteijn KW—QSC Cramer-Schaap 12.012.00 Concert door het A.V.R.O.-Kwartet 2.002.45 Kook- praatie door P J Kers 2.454-30 Aansl. Ivan het Rembrandt-Theater te Amsterdam 5.006.00 Kmderuurtje 6.01 Gramo- foonmuziek 6.30 Koersen 6.457.15 Tooneeloverxicht door C. A. Schilp7.15 7.45 Engelsch voor beginners 7.458.00 Wed H W 4e klasse A DTS—Zaandijk SchinkelhavenOranje-Zwart ■CAUitgeest de zaal van den heer Jac. aanvulling zal eenige varia ven. Voor verdere büaonderheden wü naar de advertentie In dit concert. Na afloop Gramofoonmuziek 11.30 K.R.O. Sluiting. HILVERSUM 1071 M (Van 11.156.00 n.m. 298 M.) 10.0010.15 Morgenwij ding 11.1511.45 Wat zullen onze kinde- Benoeming De heer K Eeldennk. hoofd der school voor Chr. Volksonderwijs te Den Burg, werd benoemd tot hoofd der te openen I Hervormde School te Vlanen tutrecht». MAANDAG 6 JANUARI HUIZEN 1875 M. 8.15—9.30 N.C.R.V. Morgenconcert 9.30 10.00 N.C.R.V. Ziekendienst 10.00 K.R.O. Uitzending van de Hoogmis uit de St. Jacobuskerk te Enschedé, öia afloop Orgelspel 11.30 12.30 N.C.R.V. Concert. Zang, viool, cello en piano 12.30—1.45 N.C.R.V. Orgelcon cert 2.002.35 N.C.R.V. Uitzending voor scholen 2.453.15'N.C.R.V. Lezing over De heesters in den tuin 3.153.45 Cursus Knippen N.C.R.V. 4.005.00 N.C.R.V. Ziekenuurtie 5.00—6.30 N.C.R.V. Con cert 6.30—6.50 N.C.R.V. Lezing uit eigen werk, door P. A. de Rover 6.507.30 N.C.R.V. Lezing over De Christelijk* liedkunst der negers, het otftstaan en haar aard 7.308.00 N.C.R.V. Lezing over NeptunusVOC XerxesSteeds Hooger VDL-UW Unites—OD6 GoudaFortuna alhier, een uitvoering worden gegeven. Opgevoerd wordt „Offerandf tooneelspel in 4 bedrijven door Jan Grosfeld Dit boeiend stuk, dat een tooneelgebeuren uit het werkelijke leven van den hedendaag- •chen tyd weergeeft, is een ontroerend fa miliedrama. met een inhoud zoo -ijk en een strekking zoo prachtig, dat wü een ieder kunnen aanbevelen, om de opvoering daar van by te wonen. Verder zal door genoemde tooneelvereeni- ging nog een kluchtige een-acter ..Corruptie” ten toeneele gebracht worden. Dear ..Ons Genoegen” als een uitmuntend tooneslgeselschap bekend staat, zal het ook hier zeer veel belangstelling genieten. 9.50 N.C.R.V. -- J te Amster- Ingekomen en vertrokken personen, durende de maand December 1B28 Ingekomen D 50a. R K N.H.; J. A 79a, R.K.; D. G. Spil, Castrclum, R.K.; - - - N.H 233e. RK Afdeellng IV le klasse RoermondNAC LONGA—BW Eindhoven—Willem II Wilhelmina—PSV Van ’s konings boot wierp men 1 eerst den harpoen met vaste hand. -Ik gooi liever," zei Trün. „kesousie* in Artls naar den olifant.” Verwonderd zagen Jan en Trijntje, hoe het dier getroffen werd. „Dat wordt een fijne kluif.” riep de koning. ..Ik houd meer" zei Trün, ..van snert." WFO—ZVA DWS—KFU ▼VAHollandia West-FrisiaDe Spartaan HRCAlcmariaVictrix 4e klasse D QuickLaren APWCWilhelmina Vooruit JOSSoest Wageningen is gistermorgen de 24* G Oarbeidster op de züdefabrlek. die op de tram naar Wde wilde springen toen deze In beweging was. gestruikeld en met *t linkerbeen onder den bagagewagen geraakt. De wielen gingen haar over den enkelna ver bonden te zün, is zij naar Ziekenzorg ge bracht De voet moet waarschljnlük geampu teerd worden 3e klaSN B D6V—Schoten ODEAmstel HortusOWO De Zeemeeuwen—ZRC THBKlnhelm ■n Jonge kaaiman kwgm opgedoken, 't water kroop van zün breeden nek. men zag zün romp vel scherpe punten, zün gevaarlüken. grooten bek. Den harpoen gereed om te werpen, naderde men ’t groote dier. ..Ik ga liever.” ze1 Trün. ..vliegen vangen, waar is hier nu het plezier I heer Boek we.d werden doorgebracht. R. C. in Helder. Ongetwüfeld wacht Alcmaria I daar geen gemakkeüke taak. H. R. C. is. vooral in eigen huis, niet voor de poes. Bo vendien zullen de Racers gaarne revanche willen nemen voor de in Alkmaar geleden ne derlaag. Bij den wedstrüd Alc. Vlctrix-H. R. C. ontliepen de krachten elkaar niet zoo heel veel en het ligt daarom in de lijn, dat een 1 spannende ontmoeting verwacht kan wor- spo»rloos verdwenen Door zekeren L. der, 1 werd bu de politie aangifte gedaan, dat zün Intusschen hangt voor Alcmaria veel van i^nwonende knecht gepaamd het resultaat van deze ontmoeting af. daar wil zij nog een woordje meespreken bü de bezetting der bovenste plaats een over winning noodzakelük is. Daarom Alcmarlanen beentje voor! Alcmaria komt als volgt uit: v. d. Abeele Kuiper Ooms Burger, Lengers. Klinkhamer Bos, Rootring, Peereboom, Homan. Hamstra. De her-opnemlng van Homan in het elf tal, zal wanneer hij speelt voor hetgeen hü waard Is, zeker een verbetering blüken. 473 M. 6.20—7.20 8.25—9.20 Morgen- 12.201.50 Orkestconcert 3.504.50 Concert 5.005-5o „Dr. Do- little und seine Tiere’ Hoorspel 6.20 Uitzending van de „Hohe Messe*' n H-molf vaji Joh. Seb. Bach. Orgel, orkest, kerkkoor en vocale solisten. Daarna tot ri.ao Dans muziek. KALUNDBORG 11$3 M. 11.20— 12.20 Orkestconcert *- 2.504.50 Concert. Blazes-Ensemble en zanger 5.406.10 Harmomcamuziek 7.208.45 Concert. Orkest en Operette-zangeres 9.059.20 Piano-recital 9.2010.20 Orkestconcert 10.2011.50 Dansmuziek. BRUSSEL 508.5 M. 5. 6.20 Trio-concert 6.' muziek 8.35 Concert. L. listen. ZEESEN 1635 M. 6.ao7.50 Lezingen 8.15 Klokkenspel 8.20 Morgenwijding en klokkenspel 9.2011.20 Berichten ei. lezingen u-ao Orkestcom 2.50 Lezingen en sportverslag recital 3.20 „Das Spi< drei Königen” naar de Kerstlegende van Felix Timmermans. Uitzending vanuit Leip zig 4.20 Lezing 4.50 Orkestconcert 5.50— 7.50 Lezingen 7.50 Uit Breslau Orkestconcert. Daarna Berichten en tot 11.50' Dansmuziek. Gramofoonmuziek 8.01 Concert door het Omroeporkest 8.30—9.00 Oud-Min. J. B. Kan spreekt over De financieel* verhouding tusschen Rijk en Gemeente 9.00 Voort zetting concert. Intermezzo Causerie door W. Vogt 10.15 Persber. 10.30 Studie opv. van De Brand in de „Jonge Jan” van Herman Heüermans. Daarna Gramofoon- muzick 12.00 Sluiting. DAVENTRY 1554.4 M. 10.35 Morgenwijding 11.05 Lezing 11.20 Gramofoonmuziek ii.20 Orgelconcert door E. T. Cook. M. Rolfe, alt 1.352.20 Orkestconcert 3.20 Concert. H. Taylor, alt. E. Gargreaves. tenor 3.50 Dansmuziek 4.35 Orkestconcert 5.35 Kmderuurtje 6.20 Lezing 6.35 Nieuwsber. 7.00 Zang door S. Austin, bariton 7.20—7.40 Lezing 7.45 Voorlezing 8.05 VaudeviU* 9.20 Nieuwsber. 9.40 Lezing 9.55 Zang door B. B. C. Mannenkoor 10.15 Concert. D. Noble, bariton. J. Slater, fluit. Orkest 11.20—12.20 Dansmuziek. PARIJS „RADIO-PARIS" 1725 M. 12.50— 2.20 Gramofoonmuziek 4.05 Of* kestconcerr en soli 7.25 Gramofoonmu- ziek 8.20 Concert. Orkest, vocale- en instrumentale solisten. LANGENBERG 473 M. 6.207.20 Gramofoonmuziek 8.259.20 Katholiek* morgenwijding 11.05ia.10 Gramofoon muziek 12.251.50 Orkestconcert m.m.v. instrumentale solisten 4.50—5.50 Con cert. Sopraan, fluit en harp 7.20 Orkeat- concen 8.05 „Das Reich der Wiedertaufet in Munster” Tooneeluitz. Orkest, koor en solisten Daarna tot 11.20 Dansmuziek. KALUNDBORG 1153 M. 11.201.20 Orkestconcert 2.554.55 Concert. Or kest en cellist 7.20b.50 Luit-bespeling 7-5O—8-35 „Hr. Privatdocenten” Klucht in I bedrijf van Henri Duvernois 9.2010.20 Kamermuziek door Strijkkwartet. BRUSSEL 508.5 M. 5.20 Trio-con cert 6.50 Gramofoonmuziek 8.35 Gramofoonmuziek 8.50 Debussy con cert. Orkest, koor en vocale solisten. ZEESEN 1635 M. 6.158.45 Lezingen en berichten 9-^É9.45 Zang en declama tie 9.50 Nieuwsber. 11.2012.15 Gramofoonmuziek 12.1512.50 Be richten 1.20—1.50 Gramofoonmuziek 1.503-5° Lezingen 4.504.50 Concert uit Berlijn 4.507.20 J-ezingen 8.00 istconcert 8.20 Uit „Die tote Tante .andere Begebenheiten”. Eén-acter cy- vanCurt Goetz. Daarna Berichten Landxtormfllm Dese prachtfilm worden vertoond op Maandag 6 Januari in de zaal van den h*er Jb. Wester te Heer- Hugowaard-Zuid ep Dinsdag. 7 January in ?n!and. Ter worden gege- verwijzen nummer. Holland wil; waar men ook vandaan komt Er 100pen, van Den Jiaag en van Rotterdam provincies afgelegene zooals Zeeland. Limburg. Groningen en Fries land: Alleen naar* Noord-Holland niet. Die provincie vindt, tusschen zlchrelve en de an dere tien, in 't snelverkeer der treinen altijd een hiaat. Het is duidelyk. dat men hier niet slecl.tr met een locaal en zelfs niet met een maar provinciaal belang te doen twjeil doch met een hindernis voor heel West Nederland Want wie naar Nbord-Holland wil. ontmost dien hinder evengotd als wie er vandaan moet. Wü begrijpen dan ook nir gf 4 hoe tiet mogelijk is. dat de zonaeriinze di?nstrcg,e>ii: van tabel 68 juncto 67 van het sjxxirweg boekje tot nu toe too weinig aandacht heeft getrokken büvoorbeeld bij onze Kamerleden. Maar mogelük komt althans de Eerste Ka mer. in wier samenstelling het territoriaal - organieke clement altüd nog min of meer tot _^e Kanarieteelt” 8.00 K.R.O. Örkest- Onder het oj»chrift ..Tusschen Noord Zuid” schrüft het „Hbld Wie, van Haarlem uit. Noord-Holland wil, doet een zonderlinge ervaring op; Hoofdstad van Noord-Holland heeft, met het overgroote deel van die provincie (immers het stuk bezuiden het Noordage-Kanaal be nevens het Gooi uitgezonderd! geenerlei snelverbinding. Als men het spoorwegboekje nakükt. vindt men. dat enkele treinen ..snellen” tus- senen Haarlem en Uitgeest, andere tusschen Uitgeest en Alkmaar, maar een sneltrein Haarlem-Alkmaar (of terug) is er niet. En dus ook niet tusschen Haarlem en Den Hel der. Men moet om een sneltreinverbinding te krügen, een omweg over Amsterdam maken en daar overstappen. Want van daaruit loo ped er go-.de sneltreinen naar Alkmaar, naar Hoorn en Enkhulzen en naar Den Helder. Dit lükt ons toch een zonderlinge toestand Mag men reeds om het zielental verwachten dat er sneltreinen loopen tusschen Haarlem. 1 dat ruim 115 000 en Alkmaar, dat 28 003 inwo- nMMMaft. de zaak wordt nog vreemdgr. als men denkt aan de beteekenis van die beide steden; Haarlem is de zetel van het provin ciale bestuur. Alkmaar is het economische centrum van Noord-Holland. Is de eene dus het hoofd der provincie, de andere kan men het hart noemen. Doch een groote „motori sche” zenuw tusschen hoofd en hart ont breekt. Echter heeft dit nog een veel- wüder ge- gplg: Een Haarlemmer kan. zonder overstap pen of boemelen (via Uitgeest, d.w.z. langs den kortsten weg, beteekent dat gewoonlük overstappen en boemelen) op het Gooi na <-'■■'1'2 stuk van Provincie bereiken. En A .D. g .^T^wat voor Haarlem geldt, geldt natuurlijk evenzeer voor heel Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant; Wie vandaar naar Noord- Holland wil. moet een stuk boemelen of den I omweg over Amsterdam maken. En overstap- Gedenkwaardig In het eind van Augus- j moet men altüd als men naar Noord- tus van dit jaar zal het 25 jaar geleden zün dat de ZeerEerw. Heer J. H. Maas als pastoor met de zielzorg van de parochie van St. Jozef alhier belast wer3. Demonstratie Op 7 Januari zal van wege het Prov. Electrisch Bedrüi in „Ban- tom” een kookdemonstratie worden ■'behou den door mevrouw ReersenSerméüns uit Bloemendaal Tevens zullen dan verschil lende electrisch aangedreven huishoude- 1 lüke toestellen worden vertoond, die de taak I der huisvrouw kunnen vereenvoudigen. Het belooft een belangwekkende demonstratie te worden. I uiting komt, op een goeden dag tot de opt- dekking dat dit toch wel gekke blaadjes in het spoorwegboekje zijn. En dan zou mis schien, ook op T stuk van ’t snelverkeer, de victorie voor Alkmaar kunnen beginnen vóór Alkmaar En voor heel Noord-Holland - -- Thans loopt er tusschen Noord- en Zuid- ten lezen Lezing door Ds. Cramer en Mevr. Holland nog maar een boemeltreintje Als in de dagen van Craandijk. Muiz.r.rv 1675 M. 9-5' Kerkdienst vanuit de Parkkerk dam 8.30—9.30 K.R.O. Morgenwijding 1x30—1-30 K.R.O. Concert door het K.R.O. Trio 1.302.00 K.R.O. Godsdienst onderricht 2.00—2.45 K.R.O. Literair halfuurtj 2.35—4.50 K.R.O. Concert. Orkest en sopraan 4.50—5.00 K.R.O. Zickenhalfuurtje 5.00 N.C.R.V. Kerk dienst vanuit de Ned. Herv. Kerk te Sexbie- rum 7.308.1 K.R.O. Koorconcert Ö-158.20 K.R.O. Voetbalu tslagen O.20 8.25 Voetbaluitsl. 8.258.35 K.R.O. Praatje door den K.R.O.-Voorzitter 8.35 9.25 K.R.O. Voortzetting koorconcert 9-259.30 K.R.O. Nieuwsber. 9.301100 K.R.O. Concert. Orkest en koor 11.00 11.15 K.R.O. Epiloog door Klein Koor. HILVERSUM 1071 M. (Van 5-005.51 n.m. 298 M.) 9.00 V.A.R.A. Toespraak 9-15 Gramofoonmuziek V.A.R.A. 9.20 V.A.R.A. Lezing 9.35 V.A.R.A. Gramo foonmuziek 9.40 V.A.R.A. Lezing 12.0112.30 A.V.R.O. Lezing door Casper Höweler over Over instrumentatie 12.30 2.00 Concert door het A-V.R.O.-Octet. Solo-viool Boris Lensky 2.002.30 A.V.R.O.-Boekennalfuurtje Dr. T. Goede- waagen bespreekt Frant Blet’s „Het Boek van Liefde en Huwelijk" 2.30 Aansl. van het Concertgebouw te Arristerdam. Het Concertgebouw Orkest. Solist Josef Pem- baur, piano. Na afloop tot 5 uur Gramofoon muziek. In de rustpoozen Sportuitsl 5.00 (298 M.) V.A.R.A. Wekehiksch nieuws 5.15 V.A.R.A. Kmderuurtje 8.00 A.V.R.O. Tijdsein, pers- en sportnieuws 8.151 i.qo Concert door het Omroeporkest m.m.v. de Utrechtyhe Gem. Zangvereemging „Poly hymnia” 11.00 Gramofoonmuziek 12.00 Sluiting. DAVENTRY 1554-4 M. 3.20 Kerk- cantate No 58 van Bach. Daarna Kerk- cantate No. 50 van Bach. Orgel, orkest, koor en solisten - 4.05 Bijbellezing 4.20 - 4.50 Kinderkerkdienst 4.50 Concert R. Goodacre alt. A. Clayton, tenor. Militair Orkest 6.05—6.35 Pianorecital door Bela Bartók 8.20 Kerkdienst 905 Liefdadighetdsoproep 9.10 Nieuwsber. 9.25 Concert. Orkest. B. Lewis en B. Brooke, viool. B. Ross, banton. Ph. Dore. orgel 10.50 Epiloog. PARIJS „RADIO PARIS" 1725 M. 12.20 Religieuze causerie en gewijde muziek r.20 Gramofoonmuziek 2.20 Grzmo foonmuziek 3.20 Concert 5.20 Gramo foonmuziek 7.35 Gramofoonmuziek 7.50 Circus Radio-Paris 8.20 Concert. jOrkest en solisten 10.20 Concert 11.20 Gramofoonmuziek. LANGENBERG 47: Gramofoonmuziek wijding Burgerlijke Stand van 31 Dec. 1929 tot 3 Januari 1930 GeborenNicolaas. z. van Jan Bruinewoud en Cornelia van Nieuwen - hoven. Getrouwd: Jacobus Rehuér van Nisper. 20 jaar. schippersknecht te Klundert en Aaltje Trüntje van der Molen, 21 jaar. zonder beroep, te Züpe. Op de vragen van het Tweede Kamerlid, den heer Van den Heuvel, betreffende het spoedig nemen van maatregelen tot steun aan de suikerbietenteelt heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw geant woord Hei bü de behandeling van hoofdstuk V der Staatsbegrooting 1930 in de Tweede Ka mer toegezegde overleg met den Minister van Financiën heeft plaats gehad Daarbij is aangenomen, dat met het voorstel om de helft van de verlaging van den sulkeraccijnz te gebruiken voor bescherming van de suiker industrie werd bedoeld, de voorgenomen ac- cünsverlaging voor de helft niet te doen door gaan en het op die wüze te vinden geld te be steden voor den steun aan de suikerindustrie. Aan dat voorstel kan echter geen gevolg worden gegeven, omdat de opbrengst van een crisisheffing alleen mag worden besteed voor de betaling van rente en aflossing van cri- slsleeningen. Inmiddels is het wetsontwerp inzake bovenbedoelde accijnsverlaging door Tweede Kamer aangenomen. Het ligt niet in de bedoeling van de Re ferring om binnen zeer korten tüd met voor stellen tot steun aan de suikerindustrie bü de Volksvertegenwoordiging te komen. Sanatoriumiilm Maandagavond werd In café ..Het Roode Hert" een film ver toond. welke betrekking had op de verple ging in het sanatorium Berg en Bosch”. De film was zeer duidelyk en de i.-'er Vuister, welke een rede uitsprak over het steunen van de ver. ..Herwonnen Levens kracht” verhoogde in zeer groote mate de sympathie vdor het doel en streven dier vereeniging. Velen gaven zich dan ook op om met geldelijke bijdragen de vereeniging te zullen steunen. Het geheel werd opgeluisterd door eenige muzieknummers. welke zeer verd lenstplük werden uitgevoerd H< t was dan ook een welgeslaagden avond. Inschrijving dienstplicht De jongelin gen in de gemeente, die geboren zün in 1911. worden er aan herinnerd, dat zy zich moeten aangeven voor den dienstplicht. De gelegenheid hiertoe wordt in het büzonder gegeven op 13 Januari as. tusschen lyüf 10 en 11 uur v m Auto-ongeval - Donderdagmiddag wilde een vrachtauto uitwyken voor een ander voertuig, met het gevolg, dat de kap van den vrachtauto in aanrakprg kwm met den boom staande voor het woonhuis van den heer Veelders. De deur van het huis werd vri^_ ernstig beschadigd, terwül ook de auto niet zender kleerenscheuren vrü kwam. Kerstfeest Voor de kinderen der leden van den Vrouwenbond was Maandag j.l. een aardig Kerstfeest bereid. Een film bracht de lachspieren der kleuters danig in bewe. ging, terwül de tractatles zich door hen gce<i lieten smaken. Het waren dan ook ge- notv’olle uurtjes we’.ke in.de zaal van den n» Vrouwenbond had hiermede <*—tg succes. A. BakkerVerver. Limmen, N Boehlé, Schiedam, B 281, J. Barnhoom en gez, Venray, F24. G. jonker en gez., Alkmaar, D 54, O. S. Parma en gez.. Alkmaar, B N.H.; G. Noom, Heemskerk. F 40, P. de Graaf. Venhuizen. F 80. R.K.; A. Swaan. Bergen (N.H.), B 386, N.H.; A. Swinkels, Hecrhugowaard, F 21. R.K.; J. Aay, Alkmaar, A 19, N.H.; F. H. Lanting. Schoonrewosrd, B 229c. G.K.; H. Smit. Amsterdam. D 63, N.H.; H .A. Maas. Don gen. A 1, RJC,; P. Plas e ngez. Alkmara, B 292, N.H.; A. Rozingvan Diepen. Alk. maar. D 185. RK Jos. M. M. de Vries, ons land! Alkmaar. B 139. R K P. Jonker. Egmond aan Zee. B 272c. N.H; A. H. Althuizen. ’s-Hertogenboach, A 1. R.K. Vertrokken: Wed. A HolmanKorver. n Harenkarspel; J Holman. Amsterdam; W. Timmer. Amsterdam: R. Stoelingt en echt-, genopte, Efikhulzen; N. C. Akkerman. Am- sterdam; A Smit en gez. Alkmaar: P. A. Vink. Tilburg; J. C. Snoek—Kunst en Zn.. Rotterdam; L. M Loos. Amsterdam; A. A. Groot. Alkmaar: Joh. de Boer. Ilpendam; Wed. N. van der Weerdtde Jongh. Uit geest; H Scheegman en gez.. 's-Oraven. hage; C. van den Berg en dr.. Egmondbtn- nen: A. J. M. Baars. Nieuwe Pekel*; A. Bouman. Alkmaar: P. (N.H); C. Trumpie. Velsen; en gez.. Alkmaar; Wed C Boer. Zaandük: s-Gravenhage. Burgerlijke stand over de maand Decem ber 1929 Geboren; Gerardus Petrus, t. van Andries Olgers en Frederika Maria Mulder a Trüntje. d. van Nicolaas Haringbuizen en Antje Knol Johannes Cornells, x van Adrianus Zoon en Aagje Schouten Dina Arendje, d van Cornells Jacob de Bruyn en Grietje Blokker Annie, d. van Hendrix Keesman en Henrietta Martha Annette Quack. Ondertrouwd: Jan van Til. bloemkweeker. 37 jaar, te Limmen en Maria Goossen. 33 jaar. te Limmen. onlangs te Helloo Ka rel Gomes, reiziger. 39 jaar. te Heiloo en Johanna Francises de Nljs, 29 jaar, te Alk maar. Overleden Sikke van Belkum. 75 jaar Maria Magdalena Weigel. 54 jaar, echtg. van Johan Christiaan Kroner Johannes Ransyn. 57 jaar Gerrit Rozing, 93 jaar. Reserve 3e klasse D ’t Gooi 3—Allen Weerbaar UW 4Voorwaarts 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 2