NIMMER KOOPJES R.DEMOEL&Zn. NILLM IJ -■ SCHAGEN STOOMWASSCHERIJ „DE LELIE” FEESTAVOND TYPISTE Fa. Houwing H. PRINZ v BERICHT TE KOOP Dingen, die U moet weten! TWEE BEDIENDEN I Beschuldiging en tegenbeschuldiging feit Haalt en brengt wekelijks Uw wasch met eigen autodienst HOOGZIJDE E 12 SCHAGEN Dijk 21, is het BESTE ADRES ZAG U ZULKE Fa. HOUWING r GEBR. SCHOEN K. ACKEMA baat” I T GEMENGD NIEUWS MARKTNIEUWS OPTREDEN VAN HET GEZELSCHAP ANTONINI LEVENSVERZ.MIJ W. VAN LEUVEN Heer Hugowaard 4 GEEFT ACHT!” te flink Te huur een op te *T ZAND a.s. KEES PRUIS 6 JANUARI Brieven onder No. 4094 Bur.x Noord-Holl. Dagblad. Alkmaar. GASHAARDEN GASCOMFOREN Pakhuis met Kantoor in „DE JONGE PRINS" Muziek na. Gemoltonneerde onder goederen - Hoeden en petten - Overhemden Wouter Hoogland WITTE KRUIS afd. Alkmaar Een Bakkersleerling gevraagd met 1 Februari, by F A DE MUNK. Verdronkenoord C 8. Steinbach Piano ZONDAG 5 JANUARI BIOSCOOP VOORSTELLING O O Al onze artikelen worden met verbazende kortingen opgeruimd HEERENWINTERJASSEN MOTORJEKKERS REGENJASSEN KINDERWINTERJ ASSEN HEERENMODEARTIKELEN K- Adriana Oudeman Driewielige Kar Spiraalmatrassen Staats-Premiel oten MUZIEK Zondag 5 Januari C. PORTEGIJS BAKFIETSEN BAKKERSKNECHT “FLINKE KNECHT - Aanbevelend Firma spaart tc laat, FLINKE KNECHT VRACHTWAGEN Een net Meisj’e, R. K. biedt zich aan. liefst met huiselijk verkeer, in Alkmaar. Op goede behan deling zal meer gelet worden dan op hoog 'oon. Adr. ZAKEDIJK 13. Bergen Een Werkplaats Firma Th. Kraakman Zn. Alkmaar - Telef. 457 ANNO 1804 EEN WERKMAN beste 8 JONGE KIPPEN (Islanders) en haan met nachthokken en ren. Prys 25 Brieven ond-r Ne. 4086 Bureau Noord-HoU Dagblad begint Zondag 5 Januari precies half acht P. LANGEDIJK Burgerbrug. DE MOEITE OM TE LEZEN 1 EEN ZEUG R. K. LANDBOUWER TE KOOP Gevraagd op Handels- kantoor TE KOOP BOERENKNECHT Te. Heiloo te koop diverse Villas. Heeren- en Burger- woonhuizen. Tuinderbedrtjven. Bouw terreinen. Groote keuze. Vraagt gratis inlichtingen a. h. Make, laarskan tooi; v- DIEPEN. Heiloo, Straatweg B 139. telef 1174. Alkmaar Spoorstraat 3, telef. 574. Nassaulaan 25 A Terwijl onze, prijzen door combinatie- inkoop toch reeds de laaèste zijn Bloemkoolplanten Begint het nieuwe jaar goed! Opent een spaarrekening bij de NUTSSPAARBANK Voor 40.ccn pracht van een Handnaaimachlne, met af- sluitkap en volledige garantie. Ook op termijnbetaling. Eerste Alkmaarsche Naaima chinehandel A. HILDER1NG, Alkmaar, Zaadmarkt 66—68 Telefoon 236 Boelhuis wegen» vertrek te Limmen een net onderhouden inboedel als: tafels, stoelen, karpetten. f-irdU- nen. schilderijen, ledikanten en verdere mobilaire goederen, waaronder: antiek slaapkamerameublement. Woonhuis met flinke Tuin voor 3200 R. K. DIENSTBODE OPENBARE UITVOERINGEN te geven door de DINSDAG 7 JANUARI 1930 in de zaal van den heer J. PEPPING te Zijdewind Burgerwoonhuis van alle gemakken voorzien, liefst met tuin. Huurprys ongeveer 35— per maand. Brieven onder no 4091. bur. van dit blad. De rijdende tram Dinsdacavond 7 uur Landstormfilm de Tooneelzaal van den JAC. GROENLAND H. Hugowaard-Noord met medewerking van den Humorist TH JONGKIND met een schitterend nieuw programma LACHEN LACHEN EEN WINKELHUIS gezonde Biggen C.V. Autobusdienst „Noord-Holland” «an ALKMAAR naar DEN HELDER Openbare Verkooping te Egmondbinnen EEN WOONHUIS MET ERF en eenige perceelen B OU W TER REIN aan de Dorpsstraat te Egmondbinnen. kadlsectie C. No. 761. groot 3 aren 90 centiaren. MODERN HUIS huur of te koop HOUTVEILING op Maandag 13 Januari 1930 worm. 10 uur (precies) te HEILOO, van 80 PARKEN EIKEN en ESSCHEN HAKHOUT Openbare Verkooping te Broek op Langendijk op DONDERDAG 9 JANUARI 1930 des avonds 6 uur. in het café „Marktzicht” van den heer VIJZELAAR. ten over- staaii van Mr. C. J. DE LANGE, Nota ris te Alkmaar, van: Boekhoudingen Belastingzaken J. Th. v. Diepen URSEM LANDSTORMFILM” gevolgd door Komische film een beste TIJDKOE beslist 13 maands-kalf Te bevragen by F ZONNEVELD. Hoogeweg (by Kai>el> Heiloo. Bekend adres voor Hotels en Kerkgoederen - Prijscourant op aanvraag - Beleefd aanbev. GEBR. SCHOEN MAANDAG 's avonds 7 uur bij den heer JAC. WESTER te H. Hugowaard-Zuid DINSDAG 7 JANUARI 's avonds 7 uur by den heer JAC. GROENLAND- H. Hugowaard-Noord I ver- lt Geen aan - blad tracht te bekeeren of Tegen w eigenaar: I Zaalsluiting 9 uur I 7 Januari a.s. van heer in spotprijs. DRUIVE- GAS- op op i 1 lieden, cratis toegang met recht van één int’oluctie i 5) cent*. Zie „Stadsnieuw*” van hr den. FNIDSEN 67 Den 5den Januari hopen mijne liefde kinderen „Terwijl wy ongetwijfeld Onvoorzichtigheden of domheden, die slordigheden, in TE KOOP solide Instrument Prijs 100 Br onder no. 4095. bureau van dit blad INSPECTEUR C van VI EG EN STATIONSWEG 33. ALKMAAR TELEFOON 1211 8.15 - 13 50 - 17 35 - 18 50 - en hunne 12J-, -jarige Echtvereen ging te herdenken Hun dankbare moeder: Wed P. OUDEMAN Heerhugowaard -Noord Vrienden, Bekenden en Begunstigers een Zalig Nieuwjaar -oegewenscht. P WESTER R WESTER DAM Timmerman Jn. CUUnlswe^H H. Waard-Zuid. Te koop een zoo goed als nieuwe met hoolraam. ponder en lemoen. oij N BIJMAN Jzn te Oudorp. f 8 40; f 1 90 bij het aanbieden van de contrlbutle- kaart verkrijgbaar. De Directeur-Pennlngm. H. W. FRESE. Vertrek van Alkmaar: 7.00 1105 - 12.25 1600 Mient 7 - T^l 644 - Alkmaar Allen, die een vordering hebben ten laste van het B A.. worden verzocht die in te dienen vóór 15 Januari a.s bij den pennngmeester Pieter Konijn Czn. I- en 2-persoons. met en zonder beu gel. koopt U het voordeeligst bij SIDONIUS DE JONG .Went 19 Alkmaar Prijzen in 2-pers 8 90. ledère matras wordt door ons volkomen g garandeerd ggg Het fortuin wacht U! TREKKING 15 JANUARI a.v Aan iedereen zijn groote winst kansen geboden door den aan koop van wettelljk geoorloofde vanaf 3.- maandelUksche aflossing. - Geen nieten! Elk lot een prijs! Vraagt direct gregpectu gratis - franco Zonder eenige verplichting door Reciamebareau G. Stroetxel. Apeldoorn ■MB POSTBOX 8 MHBBI VOOR BLAUWE JASSEN BLAUWE BROLKEN MANCHESTEB-JASSEN MANCHESTER BROEKEN MANCHESTER - MOU W VESTEN OVERALLS in alle prijzen en kleuren AMERIKA INSCHE OVERHEMDEN Grootste aor'errfni BELEEFD AANBEVELEND. AANVANG 4 UUR BIJ ’t en Te koop 12 DRIEWIELER- ook zonder bak. vanaf 60 Te bevra gen bij BEERS. Achterweg, Alkmaar. MIENT 7 - Tel. 644 - Alkmaar GEVRAAGD: een of flink Halfwas^ om met 1 Febr a s. in dienst te treden, bij Jn. RUITER, mr. broodbakker te Egmond-Blnnen. Spoedig gevraagd eer. voor fouragchandel. Bekend met auto rijden, olj J RANZIJN, Fouragehandel. Helloo. Stoomwasscherlj en Strjjkinricbting An- 2 GEVRAAGD een tegen 2 Febr as. of terstond, met den koolbouw eenlgszins bekend. Adres J. DE VRIES. Heilooerdjjk. Alkmaar pirn 1 ton. nieuwe laadbak, v'-ima looiiend electr. licht 250 Ook rui len. J. A. PRINS, I .tinmen. 2 50 p. w. Fnxisen 69. Te bevra gen P BERKHOUT. Dijk I Handel in Wijn. Gedistilleerd, Likeuren, Limonades. Gevraagd met Maart a.s. bost kunnende melken, bij JAC. PUPfR t Veld-Nieuwe Niedorp. er maar we hier voor de leden der ALKMAARSCHE K K RADIOVEREENIGING. op WOENS DAG 8 JANUARI in „HET GULDEN VLIES". TE KOOP appelen f S.«L L„--- boeren_ witte kool f 0.70; roode kool t 0 80—1.70; gele kool f 2.10 per KROMMENIE Op-de eierveiling eieren, we’.ke f 8 00 per 1-, Wegens vertrek te kcop begin nende MOSCH Dz Krankhourn 27. Warmen huizen. b goed met onder Ursem, gróót 3.20 Aren. Te aanv. 1 Met ajs. V Z Z-Sprultkool f 2 908.00 P* 100 pondf bloemkool f 3.706.00; boeren kool f 2.20; witte kool f 0.70; roode kool -- loo stuks. Vanwege de Rheumatiek heeft mijn vrouw een geheel jaar niet kunnen loopen; nu loopt ze waar zij wil Mijn dank aan J. GRAS, Kwakcl- pad 9. Alkmaar, voor die hulp. A. MAK. Oudegracht 37a. als- LAND- TE KOOP Februari werpen. 59 per stuk Spruiten 2',4. Uien 23'-. per Er biedt zich aan een R K. Land bouwer, In dienst te treden Maart 1930 Brieven franco onder No. 2412. Agent N. H. D.. J. B BRAMMER. Schagen een antiek Schrijfbureau en een Frie- sche Staartklok LINDEGRACHT 31. Alkmaar. Bij de intrede van 1930 wenschen wy Familie. Vrienden en Begunsti gers een Zal» Nieuwjaar 8. KUILEBOER en Echtgenoote Oudorp. Januari 1930 boerekool 1^—5 ctper stuk; pieterselie er. soepgroenten 24 ct. per boe; spruiten 7—13 ct; witlof 11—17 ct.; peen 1%— 2 cl; bieten idem uien 2—3H ct spinazie 27 y, ct., per K.G. een Ukenhouten Salon-Pathéfoon met 50 nummers en een fonograaf met 40 nummers voor LAAN No. 15. Gevraagd met 2 Februari een R K. Boerenknecht bij JAC. KOOPMAN, Langerels. Hoogwoud. T Zal ons benieuwen, of ..Het Handels- bladnu nog een restje verontwaardiging heeft overgehouden, om dat op de hier be schuldigde liberale rechters af te schieten, zegt ..De Morgen”. voor het eerst <un- Te bevragen olj P. Hiermede geef ik kennis, dat mijn praktijk thans gevestigd Is: tegenover de R.K. Kerk. Spreekuur lederen VRIJDAG 104 uur. Hoogachtend. TANDHEELKUNDIGE. TE KOOP verspeende V. Veentjes A. HEI IDES Zomerdijk. Spanbroek. REPARATIEINRICHTING voor alle soorten EN KOLENHAARDEN EN KACHELS 8: Goudreinetten f 6 30—7.50; Spruiten f 5 20 —780 ALKMAAR. 3 Januari. Exportveiling, dijvie 1.303.50 per 100 stuks appelen 6.30 per 100 pond, bloemkool II 1—^2 96 boerenkool 230—4.80. per 100 stuks; gele kool 1—2.80 per 100 kg, groene kool 0 8C 2.40 kropsla f 1 203.70. knolselderie 4 80 11.20. per 100 stuks; prei f 2.606 20. pie terselie 330. raapstelen 130140. per 100 bos; roode kool 0.506.80 per 100 k.g selderie f 1.50—3 40 per 100 bos. spinazie 1461 71 per bak. spruiten 516 per 100 k g., tomaten 5 70—12 10, uien 1—2 70, per 100 pond; wortelen 5.20—1530 per 100 bos witlof I 8—,13 ctid. II 35 ct per pond. HEILOO 3 Jan. Exportveiling ..St. WU- ISirordus". Sprultkool. 1ste soert 0 12— 0 17. idem 2de .-oort 0 07—0 10. Brusselsch Witlof 0.200 26. idem 2de soort .013 0.17 per K.G. Boerenkool. 1ste soort 2.30 —2 90 2de soort 110—160. Groenekool 2.804 10. per 100 stuks. Selderij 0.50— 0 65 per 10 bos.» OBDAH 3 Januari 1930 ..De Tuinbouw 15000 K.G Roode kool f 1606 30 6600 K G Gele kool f 1 10—4 70: 6000 KG Deensche Witte kool f 1 10—2 10 500 KG Uien f 120 —2 20 BOVENKARSPEL (Station) Noteering van J. KARELS en Echtgenoote ■•ctrlclen Tabaks- en Sigarenhandcl Rijwielhandel Egmond a. d. Hoef 1 Jan 1930 X N. DIVERSE BOUWTERREINEN, mede HEERENHUIZTN en HUIZEN, alles te BERGEN DIVERSE ZAKEN BURGERHUIZEN, MAAR. I» oevragen bU TH SLUYTER. Kan toor te Alkmaar. Nieuwlanderslngel 75. en te Bergen. Breelaan 75. Speciale reparatie-inrichting. op DONDERDAG 23 JANUARI 1930 om 10 uur in het Patronaatsgebouw ten verzoeke van den Zeer Eerwaarden Heer Pastoor PEEPERKORN van Kijkdag Woensdag 22 Januari van 2 tot 4 uur en één uur vóór de veiling. Notaris STUIJT, Castricum 10.10 1455 20.50. Vertrek van Den Helder: 6 35 - 7 30 - 8.55 - 9.50 - 12.10 - 13 10 - 14 20 15 15 - 16 35 - 18 30 - 20 35. dat een klant «'eer het oude adres opzoekt-, zejt reeds genoeg. Mevr. D. te Den Helder zond ons dt. 21 Oct. 1929 het volgende schrijven: „Gaarne zou ik zien, dat U als voorheen mijn wasch morgen. Dinsdag, weder wilt laten afhalen." (Mevr. D. was ruim vier jaar op onze zaak en was om een luttel Iets heengegaan' Reeds na twee maanden ontvingen wij bovens’aand schrijven. Ook U kunnen wij naar wensch bedienen. Wij halen en bezorgen wekelijks Uw wasch met eigen auto. Beleefd aanbevelend: HEEREN- en in en om ALK- TE KOOP te OUDORP Zeer geschikt voor renteti'er. Tevens mooie BOUWTERREINEN 5 1.00 de Meter. Te bevragen by P. N. LEERING Oe. makelaar te Oudorp, telefoon 1086 Aan de leden wordt hierdoor ken nis gegeven, dat de contrlbutiekaart voor 1930 vanaf a.s. Maandag 6 dezer zal worden aangeboden. Ter wille van de administratie verzoek ik de leden beleefd, de kaart direct by aanbie- j ding te voldoen. Wat de loting be treft. «elke by Min. Besluit dato 27/4 1929 no. 983 is goedgekeurd, deel ik mede, dat de trekking in de maar.d Februari zal plaats hebben, en de hoofdprijzen dezer dagen zullen wor- Gevraagd een flinke in gezin met kinderen. Hoog loon Br onder no. 3866, bur. N. H. Dagblad BEVERWIJK 3 Jan. Bloemenveiling t Centrum" Scarlet due, rood I 2.502.60; xlem, wit f 3—4; King of The Yellow f 10; Fred. Moore f 7—11; Rose la Reine f 810; Copland f 8—17 50; Ariadne f 6—7; Brillant Star f 5—7; Couronne d'Or f 78; Toume- ro’.l f 6; Hyacinten f 4—6; Irissen f 5—9 per 103; groen f 0.14—0 26 per bosje; diverse gr bl. Chrysanten f 0 15—0 22 per stuk; 8y- clamen f 0.30—0 60; Plumoza I 0 09—0 10 per pot; fonvaWia s f 0 40 per pot R K. TOONEELVEREENTGING „ONS GENOEGEN" TE WAARLAND op ZONDAG S JANUARI en Entrée Zondag 75 ct. Dinsdag 50 ct. ^en geëtaleerd. Eenige loten zijn nog Aanvang 7 uur worden verstrekt ten voornoemden Notaris Wed P VAN DUIN—GLAS Aanvaarding vry van huur, uiterlijk 1 April a.s. Inlichtingen kantore van Breestraat 10 te Alkmaar. Te huur gevraagd te Alkmaar, tegen 1 Mei as. gerlefeiyk Voet afgereden Te Wageningen is gistermorgen de J4- jarige G G. arbeidster op de ztjdefabriek, die op de tram naar Fde wilde springen toen deze In beweging was. gestruikeld en met t linkerbeep onder den bagagewagen geraakt. De wielen gingen haar over den enkelna ver bonden te zi-n. is zij naar Ziekenzorg g«- •rraeht. De voet moet waarschyniyk geampu- Entree le rang 40 ct.; 2e rang 25 ct Aanbevelend. JAC. GROENLAND. Te koop wegens vertrek «darbij Verschillende agentschappen van verzekeringen, waarvan een flink wekelyksch inkomen. Te bevr. by den eigenaar JAC. SLOT. Boekhandel. Warmenhulzen. TÊ KOOP 12 beste Kn bieden zich aan 2 werkjongens. 18 en IA- jaar. tegen 2 Februari. J. COMMANDEUR. Zomerdijk, Wognum. op DINSDAG den 21 JANI ARI 1930. des voormiddags 10 uiff. in het Koffie huis ,.Het Haase” van den heer C. MOOIJ, by opbod, afslag en com- blnatlén. ten overstaan van Mr. C. J. DE LANGE Notaris te Alkmaar, van Eigendom Van de Erven van Mej de FRIESCHEWEG by de Zeswielen. be vattende Vestibule. 5 Kamers. Keuken. Closet. Schuurtje. ’Voor- en groote Achtertuin, met of zonder Garage Koopprijs 5500.Huurprys 8 per week. Te bevragen op het werk en te Haarlem. Vooruitgangstraat 59. HEM. 3 Jan-Zuider' Kogge Wlnter- Jr.nnen f 2 40—4 20; Present V. Engeland f 5— Ten kantore der NOORD-HOLLAND8CHE LEVENSVERZEKERING MIJ VAN 1891, HOFPLEIN 24 te ALKMAAR, is plaatsing voor (één mann. en één vrj- bekend met kantoorwerkzaamheden. Srhriftclijk' sollicitaties met volledige inlichtingen en gewenscht salaris aan de Direct e voomoemd. Te beginnen aan de REGULIERS- LAAN (grens HeilooAlkmaar'. H J. HAASBROEK Deurwaarder - Alkmaar A. Gem. Broek op Langondyk: Een HUIS en ERF. aan de Dorps straat No. 308, groot 5 A. 10 C.A.; de volgende perceeien BOUWLAND en WATER 3 perceelen aan de Achterburggr., respect groot 88 cA, in huur bij A. Pik. het Bogertje. groot 2 A. 50 C.A., m huur 15TJ C. KOBtetflk Sr:, en eerr groot 11 A. 30 c A in huur by D. Koedyk Pz. 2 perceelen. genaamd het Groetje, groot 26 A 15 cA en 20 A. 65 cA, in huur by W Slot 2 perceelen naby het Oosterdel. de Pulbos. groot 12 A. 30 C.A.. In huur by D. Koedyk Pz.. en het Rottennest, groot 19 A. 40 c.A., in huur by W. Slot. 2 perceelen bezuiden het Oosterdel. het Klambosch. groot 23 A. 90 c.A., in huur by W. Slot, en by den Nieuwen Molen, groot 20 A. 50 c.A., in huur by H Pasterkamp. 1 perceel aan de Breedesloot. hoek Krommesloot. groot 12 A. 70 c.A.. in huur by W. Slot. B. Gem St. Pancras: 1 perceel aan de Zandsloot. by de wyde Vaart groot 18 A. 80 c.A In huur by W. Slot. Eigendom van de erven van wijlen den heer W. Slot Wz. De perceelen zijn te aanvaarden bij de betaling 1er kooppenningen, voor zoover verhuurd onder gestanddoening der mondelinge huren en tegen genot der huurpenningen. C. Gem. Broek op Langenduk. Een HUIS en ERF. aan de Westzyde der straat, groot V) e.A. Thans noj bewoond door de Wed G. Vrcegop Koeten. Te aanvaardeïj^vry van huur. Eigendom van Mevr, de Wed. K Wa- genaar—Berkhout 2 Pero. BOUWLAND, tusschen Zo- mersloot en Duimsloot of Bruggesloot, groot 0.25.50 A. en 0.22.40 A Eigendom van de heeren C. en T. Groen en te aanvaarden by de betaling. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voornoemden notaris aan de Breedstraat te Alkmaaralwaar tee- keningen tijdig verkrijgbaar zyn. Ass. Accountant Heiloo. Straatweg B 139. Telefoon 1174 Alkmaar, Spoorwlr. 5, Telef. 574 Het „Handelsbladis nog altyd aan nasputteren over het bekende Boasche bet bekende Maastrichtse!» geval. Of lie ver. de katholieke pers moet het ontgelden, «ndat ook zy niet met kanonnades van verontwaardiging loadondert tegen een eri- ■el feit van loslippigheid en va/TSordigheid "t Zou een klein kunstje zun, om lederen dag een hoofdartikel te leveren over de fbut van een of anderen ambtenaar in ons Meve vaderland. En naar gelang de man Roomseh of Gereformeerd of Atheist was. kon men de kopjes veranderen in Room- •che. Gereformeerde of Atheutische wille keur. 1 Best is wellicht het zwygen verder toe te doen. Alleen halen nog even aan het slot van een artikel, waar- ..De Tyd het liberale Amsterdamsche Notaris VERHOEFF te Avenhorn zal op DONDERDAG 16 JANUARI as., des namiddags 2 uur. in café „de Goede" te Ursem. publiek verkoopen a Voor mej de wed. en erven van den heer K «ad «en WOONHUIS, voorzien van electr. licht met loods en erf aan den Waiingsdyk te Ursem. gr. 2.15 Areh. Te aanv. I Maart a.s. Voor den heer D. Vos, Sr een onderhouden BURGERHUIS Hoenderpark en erf in Mljzen. katholieke als nlet-katholieke kringen kunx nen voorkomen by de toepassing der wet geving. biyven signaleeren en bestrijden, zullen wy echter ons met kracht verzetten tegen de opvatting, dat alleen liberalen het recht naar hun wijze van zien goed kunnen uitleggen, zooals in het ..Weekblad van het Recht" wel eens verdedigd werd. Het moest niet meer voorkomen, dat een liberaal rech ter als die van het Haagsche Hof de wachting durft Jormuleeren. dat een pro- testantech kind In een zy het dan ook respectabel Israëlitisch milieu zou ko men". En het feit mag zich niet meer her halen. dat een liberaal ambtenaar van het O M een veroordeelde, die clementie van straf (boete) verzocht wegens zyn aantal kinderen. toevoegde .Jiet rou ook beter zijn, als u niet zooveel kinderen had”. Opgericht 1874 - Opgericht 1874 VISSCHERSLAAN 11 - ALKMAAR Z3 laatstgehouden werden aangevoero 1850 stuks kip- verkocht werden voor f 6 50— 100 stuks. In totaal werden over if?9 a-*n-«voe'‘d 21765’* stuks. WARMFNHUIZEN. 4 Jan. Roode kool f 36.50: 2e soort f 2.705 60: gele kool f 3 90—4 80; Deensche witte kool f 140— f 2 30 2e soort f 1.10—1.20; uien f 2.30— f 2 80; drielingen f 1.501.60. BEVERWIJK. 3 Jan Aardappelen Di verse zand f 46: Bravo's f 34.25: Beve lander» f 2—2 50; Red Star f 2.25—275; Bonken f 2—2.25; drielingen f 2—3 25: kriel f 1 75 BLOKKER. 3 Jan ..Op Hoop van Zegen Peren: Comtesse de Parts f 3 506 70; Gleser Wildeman f 2 30470: Winterjan t 1.10—3.20 per 100 pond. Appelen Erm- gaard f 7 5010 80: Pres van Eng! f 169— 'Bellefleur f 3 50; Bistnarck f 0 80— Gouretnette t 2 206 00; Jac Lebel f 0 70—3.40; Bramley Seedling f 2 10: Zoete Entree voor iedereen, le rang 40 ct.; 2e rang 25 ct. DE PL COMMISSIE ..De Tuinbouw" van 3 Januari 1930 Uien Groote Gele f 1.051.25; Drielingen 0 90 965; le Bloemkool per 100 stuks f 9—16 10; ld 2e soort f 6.40—10.70; ld 3e soort f 2 20 3.30: Roode kool per 100 K G f 2 90—6; Gele kool per 100 K.G f 320—5 10; Witte kool per 100 K G. f 170—1 80. EDAM. 3 Januari 1930 Groentenveiling Andijvie 2023 ct. per 10 struik; Boerenkool 65 ct. per kist: Prij 8 ct. per bo-Soepgroen ten 45 ct. per bc”. BEVERWIJK. 3 Jan R K Coop Tuin- dersvereeniglr.g ..Kennemerland" Boeren - kool 10—35. Andyvie 90170. per kist. Wor telen 12—32. Prei 4—12. Selderie 5—6. Pe terselie 3. per bos. Roodekoel 37. Gelekool 38. Groenekool 622. Wortelen K.G. Knollen 2—5 per stuk. s HERTOOENBOSCH, 3 Jan Boter <Myn>. Heden werden aangeveerd 21509 K.G Hoogste prijs t 2 18. laagste prbs f 2 04. middel pr. f 2 15 HOORN. 3 Jan Veemarkt, vper. BEVERWIJK. 3 Jan. Vrye Veiling Spi nazie f 1.10; andyvie f 1 051 15; boerekool f 0 100.35; groene kool f 0 40r-0 60 per kist; knollen 39 ct.: Br gr. kool 57 ct: bloemend gele 810 ct.; roode kool 47 ct

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 3