voor 1930 18®“ Firma L. BOLTE B. KOORN Co. BIETENSNIJDERS vanaf 2 Januari hun zaken geopend zijn: OHMSTEDE Firma YPMA M. MEIJER ZOON NIEUWS Groote UITVERKOOP X M A M Xi M A M A M M M Ui Waarom zoudt U STROOSNIJDERS GRAAN- EN LIJNKOEKBREKERS PLOEGEN, EGGEN EN CULTIVATORS KRIELPRAKKERS - KOOKPOTTEN MAANDAGS TOT 1 UUR GESLOTEN BASCULES - VEEVOEDERSTOOMERS Bieten-, Aardappel- en Mestvorken N.V. VEREENIGDE BRANDSTOFFENHANDEL ALKMAAR CH. H. TH. SCHMALZ L. BOLTE HET EERSTE BELANGRIJKE GROOTE BALANS-OPRUIMING BIJ MAANDAG 6 JAN. 1930, ’S MORGENS 9 UUR REGINT ONZE CAFE „DÉ SCHELVlSCir WITTE GOEDEREN „HET WERKTIJDENBESLUIT VOOR WINKELS” zien ondergeteekenden zich genoodzaakt ter voldoening aan die Wet de navolgende regeling te treffen en brengen hiermede ter kennis, dat 45 jaar Optiek 45 jaar vertrouwen DE BJ.AUWE BRIL JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 - ALKMAAR EEN REUZEN PARTIJ LAPPEN BALANS OPRUIMING ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT. Wegens invoering van Meel- en Beendermolens WONDER DER TECHNIEK! lierpompen, Giervaten en Gierspreiders LANDBOUWWERKTUIGEN DIJK ALKMAAR DIJK ALKMAAR LANGESTRAAT 3-5-9-11 VAN DAMES- EN KINOERCONFECTIE MANUFACTUREN - GROOTE PARTIJ LAPPEN - JAPONSTOFFEN ONDERGOEDEREN - KOUSEN - DEKENS - MATRASSEN - LEDIKANTEN i v e r s c h e i PINDA’S IS CENT PER POND SCHAGEN OPGERICHT 18 0 8 KOFF1EBR ANDERS EN THEEIMPORTEURS 1885 1930 M A I J N In de etalage hij de firma YPMA kunt LJ in werking zien de geheel automatische Zij verzoeken hunne ciienteele beleefd om welwillende medewerking haarzelf verricht. hèt adres voor RADIO en ELECTR1SCHL Landbouwkalk uur i Koningsstraat 6 Telefoon 23 (2 lijnen) la verklad met het werktijdenbeeleit zijn onze wieke l< voorta» om 9 uur '1 morgein geogead van ’s morgens 9-12 uur en ’s middag van 1-8 uur, Zaterdags tot 9 uur en Donderdags van *s morgens half 9 tot ’s avonds 8 uur, uitgezonderd Boerenleenbank Wervershoof gramofoon. Een geheele serie platen wordt door de machine achtereenvolgens gespeeld. Ook het verwisselen der naald wordt door 6 Januari G A Z BON 1’ 5 dubbele stukken Hujfhoudzeep 42 cent BON 2 BON 3 3 roode mans Zakdoeken 65 cent BON 5 Keuzen koopjes in alle afdeelin&en. Op alle goederen niet tn den uitverkoop 10-25 pCt. KORTING Zondag 5 Januari 7 uur MUZIEK Beleefd aanbev., TH. RIJPER ZONNESCHERMEN MARKIEZEN DEKKLEEDEN TENTEN VLAGGEN Staaldraadtouw voor el!: doel Steigertouwen prima f 26.per 1Ó0 Ijzeren en houten Takelblokken - Ripolin en De Wit’s Verf Dekkleeden en vlaggen te huur WORTELBOER ZAADMARKT8 - ALKMAAR - TEL. 686 Ónze Magazijnen zijn geopend Donderdags vanaf half negen tot 8 uur Andere dagen vanaf 9 uur tot 12 u. en van 1 tot 8 u. Zaterdags 9 uur. Maandags na 1 uyr n.m. GEOPEND BON 6 2 paar Zijden Sokken waarde 1.20, voor 84 cent Fa. GEBR. BISCHOFF HUWELIJKS- OF BABYUITZET BON 4 GELD IS NU GEEN BEZWAAR MEER om Uw huis degelijk te installeeren. BEDDEN en DEKENS alleen beslist solide kwaliteiten, nu met groote korting. A A' A A van alle artikelen, bijzonder van Japon- en Fantasiestoffen, alsook vitrages voor SPOTPRIJZEN. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin G. J. van der Hulst iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim MIENT 16 hij anderen steeds beter koffie en thee drinkei> dan thuis Dit hoeft niet als U Uw winkelier eens uitdrukkelijk KOORN’s Java-koffie en KOORN’s Ceylon-hec vraagt. De prijzen van KOOR Vs koffie zijn pas 10 cent per pond verlaagd. Thans KOORN’s Java-koffie met een foodie 63, KOORN’s blauw riTicrk 55. KQ0RVs groen merk 45.' KOORV§ wit merk 40 ct. per pak. KOORN’s Cey’on- thee blauw merk 34. rood 36, groen .38, goud 40 ct. per pakje. Het geheim van zuinig en aangenaam stoken zit alleen in het gebruik van de allerbeste kwaliteit ■A? en en 164. Deze zeer waarbij I Alkmaar MANTELS TOFEEN 2' cl br 93. ia LAK EMS 153, 162, 189 ONTBIJTLAKENS 49. 94. 112. .144 JAEGER FLANEL 31. 38 68, 81 DAMES-HEMDEN 68. 99. 117, 135 Om advies, een proef te nemen met dexe zoo gunstig bekend ■taande anthraciet, MOET ook U doen ondervinden, dat U niet alleen WARMER en AANGENAMER stookt, doch t-venv dat het U BESPARING geeft WIT FLANEL coupon van 10 el,’ 245. 305. 360 CONGO-LINNEN prima kwaliteit 38'4, 49. 54 SLOOFEN 38 J, 52, 59, 76 geborduurd 69. Levering op algemeene handelsvoorwaarden N.V. W. F. STOEL A ZOON'S Bon wma teriaalbedrUf KARPETTEN 9-eis: 7.55. 8 60. 10.20 12-els: 5.90. 7 25, 9 60 .MOLTON DEKENS 81. 99. 131, 1 49 TAFELKLEEDEN waschccht 81, 108. 144. 189 JAEGER BAAI zuiver wol 144. 179, 224 WIT FLANEL 21. 27. 32’ .-, 36 EFFEN STOFFEN zuiver wol. 90 c.M 39. 79. 118 W IT KATOEN 10 els stukken 198, 270, .'00, 325. GRASLINNEN voor Lakens 38. 44. 56. 63 DAMES PANTALONS 68. 89. 108. 122 WIT KATOEN voor sloopen of hemden 17. 21. 27. 31 TAFELLAKENS 56. 74. 112, 153 GERUITE STOFFEN alleen moderne dessins 28. 33. 59. 79 RIBFLUWEEL 70 c.M. breed 49 cent 10 el prima Flanel waarde 3.10 voor 2.45 6 el ruwe Keper Flanel, voor 1.82 Kleurecht OOGJES VOOR LUIERS 17. 21, 24 29. ZUID -SCHARWOl DE MATTEN 12-els: 2.34. 3 34 3 82 16-els: 338, 5.20. 6 75 WOLLEN DEKENS prima kwaliteit^ 3 60. 5 04, 6 20. 7 80 HERREN ZOLEN EN HAKKEN 2 DAMES ZOLEN EN HAKKEN 165 J. HATILLON LANGESTRAAT 99 b.d. Groote Kerk. TELELOON 1061. f GROOT OF KLEIN/ ZULLEN STEEPS SOLIEPE ZUN bijzondere uitverkoop is de meest gunstige gelegenheid voor het koopen of bevuilen van Uw WAAR U VOORAL OP MOET LETTEN. dat is op onze buitengewone aanbiedingen in een party GRASLINNEN, WIT KATOEN. SLOOPEN, TAFEL GOEDEREN. tegen prUzen waarover U verbaasd zult staan. 3 groote grijze Handdoeken, vaarde 82'5, voor 59 cent Reeds uw Ouders en Grootouders kochten bij ons Alle KARPETTEN, LOOPERS, ZEILEN. MATTEN, GORDIJNSTOFFEN. ITRAGES, TAFELKLEEDEN, worden ver beneden de waarde uitverkocht. Wü verkoopen in: ALS BIJZONDERE RECLAME. 3-DEELIGE KAPOK MATRAS f 30.60 U koopt voor ZEER WEINIG geld een ZEER HOOGE waard -. Het is uitgesloten, dat U voor SLECHTS 3 15 per H.L. een anthraciet kunt koopen. welke de „ARgTinTEAU" in kwaliteit en pracUsche stookwaarde benadert. De waarheid hiervan wordt dagelijks door EEN GROOTER AANTAL verbruikers van ...ARGENTEAU” anthraciet ondervonden. Het bestuur van de Boerenleenbank te Wervershoof maakt bekend, dat voor de contróle en het bijschrijven van rente enz. op de spaarbankboek jes zitting zal worden gehouden ten. kantore van de Leenbank op Dinsdag, Woensdag. Vrijdag en Zaterdag, res pect. 7. 8, 10 en II Jgnuari. telkens van 912 en van 2—7 uur. Voor Onderdijk wordt zitting ge houden op Donderdag 9 Januari, n_m. van 27 uur in het lokaal' vftn den heer S. Zwart. Namens het bestuur: N J H. RAAT. Directeur. KOORSTRAAT - LAAT - ALKMAAR t.o. Postkantoor PROFITEERT VAN DE Sp o tgeed koope Aanbiedingen in DAMES-M 5NTEI.S JAPONNEN, HEEREN-I LSTERS i REGENJASSEN Alle artikelen worden voor goed verkocht. 73 Binnenbanden met garantie 50 cent per stuk 107 Prima Buitenbanden 150 p. st. met garantie 1.75 54 stel Prima Pedalen 1 00 per stel. 350 Kamerblad bellen 12 cent per stuk. 27 Electrische lampen 7.00 per stuk. 312 Kettingen 0 80 per stuk. 93 Celluloid Sturen 1 25 per stuk. 334 groote Voetpömpen 0 65 per stuk. 87 Bagagedragers 0.45 per stuk. 109 Complete Wielen 2 50 per stuk 300 paar Handvatten f 0 07 per stuk. 112 losse Veilingen 0.75 per stuk. Beleefd aanbevelend de N. L. RIJWIEL-, WASCHMACHINE- EN KINDERWAGENHANDEL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 4