Holland op z’n mooist De Herstelconferentie geopend mini Ilif «ju FSSIÏ- iiTHill; Pk ZATERDAG 4 JANUARI 1930. Ir - OOK DRESDEN KRIJt.l ZIJN W Ol KENKK Mineur. til ze er dan ook maar In bescheiden afmetingen verteleken bii de enorme bouwwerken in Amerika. Een der Dresdener exemplaren. FOTO-NIEUWS VAN DEN DAG EEN SNEEUWLAAG VAN ELNIGt DECIMETERS DIKTE hebber we dezen winter in Holland nog niet gezien. In St. Moritz is het anders gesteld. Daar is de wintersport In vollen gang en de klein dochter van generaal von Kluck. den Duitschen generaal, schünt er zich best te amnseeren. DE TWEEDE ZITTINGSPERIODE VAN DE HERSTELCONFERENTIE te s Gra- venhage is Vrijdagmiddag te S uur ge opend. Aan deze conferentie wordt door vertegënwoordigers van veertien lan den deelgenomen. Voorzitter der confe rentie was in de eerste zitting, waarvan hierboven een overzicht, de 'Belgische minister-president Jaspar. HOLLANDSCHE VLIEGERS TE PRAAG. De twee K.L..VI.-piloten Smirnoff (rechts) en Honden* (tweede van links) waren op bun weg naar Ned. Indië tengevolge van den storm genoodzaakt te Praag te dalen. Ze werden door de Tsiecbo Slowaaksche luchtvaarder* harteHk ontvangen. PANDII .1. .NLHRU. de voorzitter van het all-lndisch Congres te Lahore, die den laatsten tijd In verband met zijn „los van Engeland"-politlek veel van zich heeft doen spreken. Dultschland in gebruik genomen. Deze t met gemak berijden. ZOOALS MEN ZICH HERINNERT, heeft onlangs in bet Witte Huls te Washington een felle brand gewoed, waarbij vele documenten een prooi der vlammen werden. President Hoover was zelf bij het blusschingswerk behulpzaam. LONDEN Is een scbooltentoonstel- ng geopend, waarop de leerlln- ;en allerlei Interessante voorwer en kunnen bewonderen, zooals niniatuur spoorwegen, -havenwer ken -vliegtuigmodellen, en -schepen. HOLLAND OP ZN MOOIST. De histo rische monumenten van het aan betee- kenis In de vader- landsche geschiede nis rijke stadje Delft zijn ook ht het bui tenland geen onbe kenden. De Oost- poort. WC EEN AANVARING heelt plaats gehad tusschen het 20.000 ton me tende e.s. ..Franconia" van de Cunard Line en het Nederlandsche s.s. „Statendam" van de Holland- Amerlka lijn. Beide schepen heb ben evenwel hun reis kunnen voortzetten. De „Statendam". nnodig heeft. Is in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 5