f Buitenlandsch Nieuws J FEUILLETON De Ongeziene Wereld of het Leven na den Dood derflfei^n. geopend DE GEHEIMZINNIGE WRAAK I De tweede Haagsche Conferentie Huga Horloges BLADZIJDE I DERDE BLAD ZATERDAG 4 JANUARI 1930 De woorden des eeuwigen Levens n ZAADMARKT 94 GEMENGDE BUITENL. BERICHTEN De plenaire zitting De openingsrede van Jaspar HiinlijKe Kloven verzacht «n man met PUROL Niemand de kleuren, die ik MIe die naar voren en eischte opnieuw TWEE SPÖORWEGONGEVALLEN DE CHRISTÜS. EEN klokken MIe C. VIS. Rector Alkmaar DE DOUANE-VREDE mo president is OOK IN Mt’NCHEN PAPEGAAIEN-ZIEKTE de ge. DE SOEVEREINITEIT VAN CHINA Jaspar die 5Wordt vervolgd) I PARIJS VERWACHT, DAT Dr. SCHACHT NAAR DEN HAAG GAAT Naar verluidt, wordt er te Parus de na- druk op gelegd dat Dr. Schacht in verband met de nieuwe bijeenkomst v. d. Organisatie commissie van de Internationale Bank voor Herstelbetalingen in Den Haag weer zijn oude plaats zal Innemen als Dultsch ver tegenwoordiger in de Organisatie-Commis- sie. SLUITING VAN ALLE KRRREN. SYNAGOGEN EN MOSKEEEN IN RUSLAND ze wu met... vroeg Craydon. De tol - inkomsten van het Panama- kanaal 1% millioen dollar meer dan het vorige jaar De tol-inkomsten van het Panamakanaal bedroegen het afgeloopen jaar 27 '4 millioen dollar, hetgeen een nieuw record en 1'4 mil lioen dollar meer is dan het vorige jaar. In 1929 zijn 106 schepen meer door het ka naal gevaren dan in 1928. zou hebben. Wij hebben De vergadering MIe MIe iv. it- or- op ok thans alle :otnen tot het gemeenschappeluk doel; den vrede, waarnaar de volkeren zoo vurig streven. met een vracht vol wollige plukken naar De vrouw nam hen In het voorbijrijden scherp op, maar kreeg, tot haar Achtbare Er hebben zich ook te München gevallen van papegaaienziekte voorgedaan. Er is een geval met doodelljken afloop. De overige ge vallen waren van lichteren aard en de zie- ken zijn voor het meerendeel weer hersteld, consul te Den Haag, de "heer” HalghtoriT De OP oogenblik in nog eer pa ti«nt_ in- het Maar alle b’ijdschanpen: ooit aanschouwd heb in U, reden begon te der ideale toekomstmaatschappij mogelijk, wanneer het kapitalism» •mdellng mgt een hl) suis, den Omtrent heeft de medegedeeld. HET ZOUTBELASTINGKANTOOR Na zeven jaar heropend Het zoutbelasting-bureau te Kanton, dat zeven jaar gesloten is geweest, Is sedert 1 Januari weder heropend. Na aftrek der administratle-kosten zullen de Inkomsten der zoutbelasting worden aan gewend ten deele voor aflossing der provin ciale leenlng en ten deele als garantie voor de op de zoutbelasting afgesloten buitenland- sche leeningen. Engeland waren bewijzen van met de bevolking ontvangen; kransen en geldelijke bijdragen waren var. overal ontvangen. Door den rechter van instructie werd gis teren de gearresteerde directeur van de’Olen- Bioscoop gehoord.' De rechter wees het ver zoek om ontslag uit de preventieve hechtenis van de hand. DE TER AARcJeBESTELLING DER SLACHTOFFERS VAN DEN BIOSCOOPBRAND Een Fransch-Duitsche luncb De Fransche en Dultsche gedelegeerden zullen heden gezamenlijk de lunch gebrui ken. Het Secretariaat der Conferentie Volgens een voorloopige opgave zal het secretariaat der voortgezettt Haagsche Con ferentie als volgt zijn opgesteld: Secretaris-generaalSir Maurice Hankey, adjunct-secretaris-generaalde heer de Ma- ricourt. Voorts maken er deel van uit; Graaf de Orunne, de heer Howorth kapitein L. F. Burgis. de heer Perier de n»er G. Myrd- din Evans en kapitein F. W Rawlins. Het secretariaat-gen-real Is in het gebouw der Tweede Kamer gevestigd Voorts wordt nog aar dr voo-'uoplge op gave ontleend, dat de Con -rentte voor Australië wordt bljgewoono door generaal- majoor Sir Granville Ryrie als gedelegeerde, wien als adviseur Is toevevoegd cp heer J. R. Collins en als secretaris majoor Fahrman. Voor Canada neemt deel de heer Peter C. Larkin; als adviseur staat hem terzijde lui tenant-kolonel J. Reid Hyde Nieuw-Zeeland wordt vertegenwoordigd door den heer Er nest Toms. delegatie heeft haar intrek genomen In hotel „Centraal De overige heeren worden hedenavond verwacht. Vervolgens richtte de President een harte- Hjk welkomstwoord tot de gedelegeerden, die de eerste zitting niet hebben bijgewoond. De eerste conferentie, aldus spr., heeft moeilijke uren doorgemaakt, maar ondanks moeilijk heden hebben wU gevoeld,* dat verschillende naties onderlinge toenadering verlangen en dat de wil tot den vrede overheerschend wordt. WU zijn vast besloten oo| krachten In te spannen om te kc ziekenhuis In behandeling. Er is geconsta teerd. dat de ziekte veroorzaakt Is. door een papegaai, welke, naar verluidt, door een han delaar voor den halven prijs is geleverd. Het dier is afgemaakt. Het oadaver wordt mo menteel bacteriologisch onderzocht. De poli tie heeft de noodige voorschriften uitgevaar digd. De bueenkomst van de zes uitnoodigende mogendheden, die gistermiddag ongeveer een uur duurde, heeft geleid tot het resul taat. dat men besloten heeft de plenaire vergadering welke om vijf uur samenkomt ter bekrachtiging voor te stellen over te gaan tot het instellen van twee commissies, namelUk een met Duitschland en één zon der Dultsch land. Deze laatste zou zich dan bezig gehouden met die vraagstukken waarbü Duitschland niet betrokken is o.a.. de kwes tie van de Oost-Europoesche hers'.L’lbeta- lineen. Gisterenavond hield de Minister van Bui- tenlandsche Zaken In zijn ambtswoning een ontvangst voor de delegaties alsmede voor zeer enkele journalisten. PERMANENTE VERTEGENWOOR DIGER BIJ DEN VOLKENBOND- De Mexicaansche minister van Buitenland- sche Zaken heeft den 2en Januari den se- cretaris-generaal van den Volkenbond tele- graphisch medegedeeld, dat de Mexicaansche regeerlng zich door een officleelen afgevaar digde permanent te Genève wil doen ver tegenwoordigen. De vroegere gezantschaps secretaris GastroLeal zal deze functie aan vaarden. CastroLeal behoorde tot de Mexi caansche legatie te Washington en was se- cretaris-generaal der Mexicaansche delegatie ter gelegenheid van de Pan-Amerlkaansche Conferentie In Havana. l»n doode. twaalf gewonden Het nieuwe jaar zet slecht in op ae Fran sche spoorwegen. Al aanstonds Leeft op de P. L. M.-lUn tusschen Dljon en Vallorbe een déraillement van een goederentrein plaats gehad, waarbij een spoorwegbeambte om het leven kwam De H)n was gedurende vier en twintig uur geblokkeerd Bü het station van Orry-la-Ville. In de nabijheid van Senlis. re<-d een personentrein r»1ET— Glstermldadg te vijf uur is In de vergader zaal van de Tweede Kamer de tweede zitting van de Haagsche Conferentie officieel ge opend. De tribunes waren dicht bezet door journa listen en fotografen, terwijl zich In de loges verschillende dames van gedelegeerden en gezanten bevonden Voorts waren In de zaal aanwezig de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, alsmede Minister Beelaerts van Blokland en Burgemeester Patljn. De Belgische Minister-President opende de zitting met een woord van eerbiedige dank baarheid jegens H M. de Koningin, die de conferentie in Nederland ontvangt. De Conferentie besloot daarop tot het zen den van eet. telegram aan de Koningin. De president bracht voorts diepgevoelde hulde aan de nagedachtenis van Stresemann die gedurende vele jaren zich beijverde den vrede te bevorderen, niet slechts van zijn land, maar van gansch de wereld en die op alle bij eenkomsten. zoowel te Genève als te Den Haag en elders, denzelfden verheven geest toonde, welke zUn gedragslij?! beheerschte. het kou zUn. dat Janet Craydon niet ge wild had: blijkbaar nad naar weigering op bet zwakke brem van den lastigen jongeling diepen Indruk gemaakt. Maar na een poosje 'denken en allerlei mogelijkheden m geaacn- ten opperen en weer verwerpen, gat nu de poging op. Zeker was nu maar van een ding: voor het oogenblik «Paren neet en nicht op voetjran oorlog %u gunde Cray- Fdon nauwelUlp. een groet en Craydon aeeo niet de minste moeite om de naar zun meenlng hem rechtens toekomende plaats naast den kop van haai muilezel in te nemen. Met Nima-tasm aan net nootd ging net nu langzaam vooruit. Vlak achter Nima nep Craydon en Sherrington vormde de achter hoede. Zoo trokken ze over net vru sterk opgloolende terrein voort, door een <rom- ming in den weg den nu snel aankomenden oagtegemoet En juist toen de zon ooven ae besneeuwde toopen van ae oergen ten Oos ten van hen te voorsenun Kwam met n rood-gouden schijnsel overgoten ae zonne stralen de vier gestalten op den eenzamen weg zagen ze recht voor ach uit een eenzaam, vervallen uitaend klooster en vlak daarachter een nvier vol stroomversnellin gen en mlnlatuur-watervalletjes om en over de rotsblokken m een ondiepe oedamg. Het pad liep door tot op een paar metei alstand van den linkeroever; daar begon d» tegen op een verwaarloosd uitaenden yaK. brug, een sierlUk steenen bouwwerk, dat als een groote. hooge boog de rivier overspande. Vlak bij het klooster bleef Sherrington staan ergenis, geen blik terug. Een eind verder zagen ze een lama, die in zijn roode gewaad en met een gebedseylinder in de band lang zaam stappend naderbu. kwam en hen ein delijk, gebeaen tr.otnpelend, voorbij liep. Daarna hadden ze aen smailen, uiterst pri mitieven weg voor zien. Naarmate ze vorderden, werd de stijging sterker, net landsenap om ben been on herbergzamer. woester. Telkens moesten ze nu een omweg maken, om groote rots blokken neen, die aen weg teiteljjk niets anders dan een smal pad. platgetreden door generatie op generatie van pelgrims met hun yaks ot kooplieden met hun rij- tn lastdieren volkomen versperden. De rot sen aan weerszijden werden hooger en stei ler en gingen eindelUk over In den gladden wand van een rergpas. En steeds bleef het pad stijgen: de rivier bij het klooster waa niets dan eer^ bruingele streep; heel in da diepte en voc: zich uit zagen ze de glinste ring van wit. de sneeuw, op bergtoppen in ae verte. Alle tuinen van Limburg bloeien in mijn vleeash; Er is klank van fonteinen in mU. En reuk van rijp fruit voor U Alle zonnen zijn in mij opgegaan voort!, Witte vanen wapperen in mijn oogenF Kom tot mij en wees welkom In mij, Niemand is zooals Gij: candidus et klanken die Ik ooit hoorde, zoetheid die ik ooit gesmaakt heb voor U, MIe klaarheid, die gd gemaakt hebt tn mU. •lie stilte die Gd gezaaid hebt in md. «en alle licht MUn Uefd? en begeerten gaan tet U uit Tn ëénen lofzang, èénen vloed. Ms een bruidstoet van Engten en menschen Bnoten beeinnen te orge’en. .Mijn ziel is bleek en stil en vol onmetelijke liefde. De wereld wierookt als n offerande Van smeltend zoeten rc-k Mijn bruidstooi is niet veel. Luttel vierige siersels Maar mijn kleed is rein als water. Mijn lichaam als gewasschen in melk. En mijn drempel gevloeri Met het goud oer avond.zonren Kom tot mij In mijn liefd» gaat tot u uiten Mijn begeerten beven bij de nadering Uwer bazuinen van Limburg luiden in mijn hart voor U. Witte vanen iapperen In mijn ooeen. (Joh. Schreurs). zal na mijn dood nog zijn leven voor mU veil hebben „Dit nu is de groote trlumf van Jezus over het menschenhart. dat hd 2000 jaar na Zjjn dood nog bemind wordt, door mll- lloenen!" Tegenover den Christus bestaat geen neu. tralitelt! Er is een harstocht om Christus te diener. en een andere om Hem te te vernietigen En het woeden van zoovelen, die tegen Hem zdn. zegt reeds dat Hij niet dood is Papin O C. XV». Nauweldks scheen zdn doodstrijd op Gol gotha te zijn overgegaan In "t laatste ge. reutel van een stervende, nauwelijks had HU het hoofd gebogen en den laatsten adem uitgeblazen, of een leger van Chrlstus-ha- ters trad Zdn dood Nog nooit was er een tijd, dit zoo verdeeld was. zegt Paplnl om den Christus, als de onze; nog nooit stonden de twee partüen van Christus" vrienden en vdanden met hun vlammende leuzen vóór of tegen Hem. zoo brandend scherp tegenover elkander a's In onze dagen. Voor wd ons gaan beroepen op Zijn woord, dat over onze eeuwige bestemming zal be slissen, willen wd den lezer eerst deze eeu- wen-oude vraag voorleggen; wat dunkt u van den Christus? Aan het antwoord op deze vraag hangt de tdd en de eeuwigheid, want wij zeggen het den Llmburgschen dichter na: MIe klokken van Limburg lulden in mijn hart om u. DE PLANNEN VAN PRIMO DE RIVERA Het bladrAXa Nacion" levert commentaar op de verklaringen van Primo de Rivera en meent te kunnen vaststellen, dat Primo zijn bevoegdheden wenscht neer te leggen na een periode van zes maanden, waarin het voorgenomen programma zal kunnen worden uitgewerkt. Primo zal echter aan het bewind bldven zoolang er nog eenlg vraagstuk op binnen- of buitenlandsch gebied onopgelost zou zijn. Aan den anderen kant wordt Intusschen medegedeeld, dat het persbureau der regee rlng aan het blad „Informaclones" mach tiging zal geven een onderzoek In te stellen bij de openbare meenlng, naar de vroegere en nieuwe staatslieden, aan wie de leiding der regeerlng na het einde van het dictato riale regiem kan worden toevertrouwd. Een kind verbrand Door een kaars Te Berlijn Is een kindje van 3 weken, dat onder een kerstboom In haar wiegje lag, doordat een kaars uit den boom in het wiegje viel, geheel verbrand. DE NIEUWJAARSAMNESTIE De vrijgelaten communisten Zooals men weet heeft de president der i Fransche republiek behalve aan Lèon Dau- det. ook gratie verleend aar twaalf andere personen, allen communisten Doch aan com munisten. die geen van allen -enige functie van beteekenis in de partu vervulden, mee- rendecls „gerants"' of verspreiders van com munistische b’.-den. Buitendien heeft president Doumergue volgens de traditie op voorstel van den mi nister van oorlog de straften van 53o door de krijgsraden veroordeelde militairen hetzij op geschort. hetzij verminderd. De „Humanitè" Is niet te spieken over de gratieverleenlng der communisten In de eer ste plaats betreft het communuten. die bla den van ondergeschikt belang oeheerden; In de tweede plaats hadden allen hun strat vrijwel uitgezeten. Zoo nadden de gebroeders Poupon nog maar 23 dagen te zitten Baubry. de gérant van de ..Lorraine"" e Nancy, nog slechts twee maanden Witoch. gérant van de .Dépêche de 1’Aube” te Troyes. 27 dagen. Perdriscot (Troyes) 17 dagen De tachtig jarige Carreau van de „Avant-Garde” te Tours zat al sedert acht en een naive maand 1 preventief De kwUtscheldlng der straf heeft dus. volgens het blad, niet veel te beduiden. Een merkwaardig geval Is het met Camille Renault, het communistische gemeenteraads lid van La Roquette (Parijs) D:te werd bij verstek tot drie jaar gevangenisstraf veroor- deeld. doch nooit gearresteerd Eergiste ren verscheen hij opnieuw ten stadhuize. Wat heb ik gezegd? O niet veel en niets ouzonders Ik ge loot dat je net over je nichtje aad Je set telkens: Ze wil met., ze wu met... maar... Anders met? vroeg Craydon. cerwui zun gezicht zien in opluchting ontspande. Je deed net. ot ik. ik weet niet wat gezegd had... Ben je er zeker van. dat dat alles is? Ja noor. neel zeker gal Snernngcon op mmacntenaen toon ten antwoord toen keek nu Craydon opeens senerp aan en .vroeg: Waarom keek je zooeven zoo ang stig? Was je bang, dat je wat verraden had? Wat ee- onzin ik was met bang, pochte Craydon met iets smalends Ik was alleen maar nieuwsgierig. Je vindt net na- tuurluk oeroera. als ze je vertellen, dat ,e in je slaap neot uggen wauwelen. Hm oromde Sherrington, vast over tuigd als nu was. dat de man nem stond ▼oor te liegen. Maar nu onthield zich van verder vragen en begon met zijn handen „Niemand valt als bloesem in uwe handen, niemand meer als een traan In uw baard; allen moeten wij gelouterd worden en gewasschen In vuur. „Lieve Vader vermorzel ons gemoed tusschen uwe hand-pal- men; doe ons vleesch bleek wor den van uwe vrees en maak on ze oogen koel als duiven. „Telken morgen opstanding uit den slaap en geestelüke ver. rUzenls In u: mijn hart sterk en stil als een gewüde vlam. blU- rood In het witte licht; koel water In de holten mijner nan- den; In mU iets als een bloem die langzaam opengaat en van mijn lippen twee ronde, gouden droppelen klank: „o. God"!” (Jac. Schreurs: Reflexen] Naar uit Moskou gemeld wordt, hebben de antl-godsdlenstlge communistische ganisaties er bij de SovJeUregeering aangedrongen^dat tegen 1 Januari 1931 alle kerken, synagogen en moskeeën In de Sovjet unie g<*«'oten worden. De communistische organisaties verkla ren'. dat na uitvoering van het vijfjarig economisch herstelplan In de Sovjet-Unle geen godsdienstige instellingen tijger mogen bestaan. Het voorstel der communistische orga nisaties tot sluiting van alle kerken, syna gogen en moskeeën zal binnenkort door Ce Sovjetregeering overwogen worden. Gisteren vond te Paisley (Schotland) de ter aarduestelltng plaats, onder deelnerping der geheele bevolking, van 50 der 70 slacht offers van den brand In de Glen-Clnema Alle winkels waren gesloten. De rouwstoet had 5 uren noodlg om voorbij te trekken Uit geheel deelneming uit ParUs op een goederentrein Er werd i groot schade aangericht en twaalf reizigers werden licht gewond. I rubicund us. Niemand leeft als Gij. en zegent ml). bemint ais Gij en vervult mij geheel en al; O. bloeiende blankheid van Uw Vleesch, O. doelende glorie van Uw Bloed! O. Leven van mijn leven, kom tot mij in; rie sterren vallen al in ’t koren Er is geen vrees in mij, geen huivering voor TI, De duur der Conferentie den duur van de conferentie Dultsche perschef, dr. Zechlln. dat daar Sir Maurice Hankey, secretaris-gene raai der Conferen tie, ook secretaris-generaal der Londensche Vlootconferentie zal zijn, en hij den 18den dezer met zjjn stat naar Londen moet ver trekken, de Conferentie uiterluk 17 dezer zal moeten eindigen. GROOTE BRAND IN HET CAPITOOL In het archief van het Capitool te Was hington is eèn zeer groote brand uitge broken. DE EX-KROONPRINS VAN BEIEREN Uitnoodiging voor de huwelijksplechtigheid te Rome De ex-taroonprins Rupprecht van Beieien, heeft van de bruid van den Italiaanschen Kroonprins een ultnoodiglng ontvangen aan wezig te zijn bij haar huwelijk. De betrekkin gen tusschen deze beide families waren ech ter sinds den oorlog afgebroken Een derge lijke uitnoodlging van den Belgischen konlng ontvangen, had de Beiersche kroonprins eerst afgewezen, doch naar thans de Deutsch Allgem. Zettung uit Muenchen meldt, heeft de kroonprftis intusschen de ultnoodiglng aanvaard. Het Bolsjewisme in de school! Volgens de leiders van het socialisme de oudere, zooals Bebel tenminste is de vorming slechts verdwunt, want na de overwinning van het kapitalisme zal zich een totale hervorming van den mensch voltrekken, zoodat hij zich nog alleen door edele drijf veer en en tieven zal laten leiden. Nu zou men meenen, dat. waar de aan hangers van Bebel het heft in handen heb ben, zij de jeugd toch minstens in deze richting zouden opvoeden. Niets is echter minder waar dan dat! Dit wordt we bewezen door een geval dat zich begin December in Berlijn-Wiessensee afspeelde! Het plaatselijk comité voor welvaart en Jeugdverzorging, dus een officieel comité, zond ultnoodlgingen rond tot bijwoning van een Janklaasen-voorstelling, die door de kindervrienden georganiseerd werd. Daar de socialisten In dit district het roer in handen hebben, wekte dit heelemaal geen verwon dering en ware het een gratis voorstelling ge weest. dan zou niemand er het minst op aangemerkt hebben. Wij hebben andere zorgen. Maar wat zegt men er van, wanneer men hoort wanneer daar katholieke priesters ten tooneele werden gebracht die geld collecbhjj, ren om het daarna te verbrassenwaif- neer deze poppen die als katholieke pries ters gekleea waren onthoofd werden, zoqu dat hunne hoofden tot groote pret der kn* deren, door de zaal rolden, terwijl er eèn schandelijke bespotting van het Onze Vader .gebeden" werd! „Onze Vader, die .stinkt” In den hemel”. Een weerzinwekkend tooneeltjje tusschen Jan Klassen en zfin vrouw, en verschillen de andere gemeenheden werden daar ter veredeling der jeugd opgevoerd! In deft Prulslschen Landdag zal over dit geval een Interpellatie worden Ingediend. De Germania merkt hierbij op onder verwijzing naar meer dergelijke kinder-ult- voerlngen dat dit geen op zich zelf staand feit vormt, maar dat men hier stelselmatig te werk gaat. De Communisten willen overigens niet onder doen voor hunne vijandige broeders. In November hadden zij een vergadering van arbeiderskinderen belegd, waarin de kinderen moesten debatteeren over „de or ganisatie van den klassenstrijd in de school.’ Daar werd vooral geraasd tegen 1 Bchool- fasclsme. Besloten werd dat men voor de verkiezing van vertrouwde personen in alle klassen den klassenstrijd ook In de school zou be- vorderen. Hierop volgde een demonstratie. De socialistische onderwijzers, vooral aan de openbarescholen”' zullen overigens U* dupe van dezen schoolstrijd zijn, want de Communisten zijn hun heftigste tegenstan ders. Ten eerste omdat hunne aanhangers niet in aanmerking kwamen bjj eventueele be noemingen en verder omdat zij ze liever niet zien, daar zij meer resultaat verwachten van de confessioneele scholen. Men vraagt zich hier onwillekeurig af, wat deze kinderen, die al zoo vroeg verpo litiekt zjjn, op school fettelijk leeren. Verklaringen van Dr. Wang De Chineesche nationalistische minister van bultenlandsche zaken, Dr. Wang, heett gesproken voor de bultenlandsche persverte genwoordigers en verklaard dat hij de wel willende houding der bultenlandsche mogend heden om samen te werken met de regeerlng om China zijn souverelniteit en zUn eigen rechtspraak terug te geven, zeer hoop op prijs stelt. o Dat Chineesche rechtbanken thans het recht krijgen om ook vreemdelingen te be rechten. acht Dr. Wang zeer verblijdend daar hierdoor de oorzaak van de voortduren de wrijving tusschen China en de buiten- landsche mogendheden zal worden weggeno men. waardoor de internationale betrekkin gen zullen verbeteren. uitrusting naast mun bed. Ze zun practisch, ze zijn geschikt voor dit klimaat en ze trekken de aandacht niet drie goede redenen, lachte Sherrington. Voor we een dag verder zun. ziet u ons, uw neel en mu. m een dergeluk costuum rcndwandeien. Bij Sherringtons laatste woorden kwam er een eigenaardige uitdrukking in de groote donkere oogen van net meisje. Ze keek om zich heen en toen ze de onbeweeglijke gestal te op het rotsblok zag. was het ot haar ge- neele gezient verstrakte Zonder verder een schertsend woord reed ze door naar ae plaats, waar Craydon zat te wachten; toen de muilezel vlak ou was. stond Craydon op, maar de oegroeting van haar kant was zoo koel, zoo absoluut niet in overeenstemming met haar gewone, opgewekte manier van doen, dat Sherrington verontrust, naar de van deze verandering van houding zoeken Kon net zun, dat ze die fraaie gescnieaenis van den vongen avond gehoord nad’ Neen, dat was niet mogelijk, want Nuna-tashi was de eenlge. die het wist en nu beschikte niet over een voldoen den Enge'.schen woorden-voorraad om haar Iets derg*!ijks te vertellen. Maar er kon Iets anderj gebeurd zun; misschien nadden ze meenigheid over het een of ander ge haden weer kwamen hem de paai ge mompelde woorden van den onrustig heen en weereaanden man m de gedachten: jst wil metze wil metmaar Ongerust vroeg Sherrington zich at, vat De delegatie van Joego-Slavië te Den Haag Met den sneltrein uit Weenen, welke gis termorgen te 10.45 uur te Den Haag is ge arriveerd, is de Joego-Slavlsche delegatie in de Hofstad aangekomen. De delegatie be staat uit den Minister van Bultenlandsche Zaken, den heer Marinkovitch en mevrouw Mannkovitchden chef van het kabinet van den Minister. Pavlovltch en den gezant te Londen, den heer Djourotch. Ter begroeting waren op het perron aan wezig minister Beelaerts van Blokland, de consul-generaal. de heer Meerens, de cbnsul te Rotterdam, df hecr Van Dam en de vice- Na deze openbare zitting zou een tweede bijeenkomst plaats hebben om kwesties van organisatie te bespreken Alvorens echter deze openbare zitting te sluiten, wenseftte Minister Jaspar dank te orengen aan de Nederlandscne regeerlng. die de Conferentie ontvangt met een gastvrUheid, waarvan zij reeds het vorig jaar de bekoring heeft on- dervonlen, cn haar tevens te bedanken voor haar uitstekende organisatie. president sloot daarop de openbare te 5.25 uur. Z(jn persoon Het gebeurde vóór 2000 Jaar op een een. zamel, stoffigen weg die naar Caesarea voerde, een stadje in de bergen rond Ga<- Ulea. dat een Joodsche Rabbi, die Jezus werd genöemd. aan enkele arme visschers. die zich tot zUn volgelingen hadden ver klaard. de vraag stelde, wat de menschen toch wel van Hem zeiden: Wie zeggen de menschen, dat de Menschen-Zoon is? (Math. XVI 13—28) Verschillende meenlng. n werden geop perd. tot Petrus, Jonas' zoon naar voren trad met de begeesterende bekentenis: GU Bijt de Christus, de Zoon van den leven den Ood! Wat dunkt u van den Christus? Ziedaar de groote vraag die door duizenden en mlllioencn de eeuwen door herhaald is; de groote levensvraag die een menschenhart tot in zün diepste vezels roert.omdat het antwoord op deze vraag beslist over tijden eeuwigheid De groote vraag die ook wf; hier eerst sullen moeten beantwoorden, voor wU ons beroepen op Zijn gezag, op Zijn' woord en Zjjn belonen, die ons beloven een eeuwig geluk ot dreigen met een eeuwige verwer ping. Wat dunkt u van den Christus? Aan den driesprong der wereldgeschiede nis staat het Beeld van den Gekruiste als een wegwijzer der mensenheid! Een eindeloos lange stoet van alle ran gen en standen is in den loop der eeuwen aan dien zachten. rustlgen blik van den Christus voorbUgeschreden! Uit alle winge westen der aarde togen stammen en rassen en geslachten die Beeltenis voorbij: trot- sche geleerden met een hoonenden spotlach om de lippen, die spottend hun schouders ophaalden voor dien Leeraar van Nazareth en kleinen en eenvoudlgen, die nederig voor Hem de vereelte handen vouwen. Ja, in het hart der wereldgeschiedenis staat het stralende beeld van den Chris tus. en In de stage opeenvolging van ge. slacht na geslacht ztfn de eeuwen er langs getrokken, geloovend, hopend, beminnend en aanbiddend. Zijn naam zegt Paplnl. voor het eerst genoemd door een onbekende maagd. Is ze genend en richtend door de wereld gegaan; ZtJn doorboorde handen hebben de aarde uit haar voegen gelicht: Zijn geboorte In een verlaten stal Is de datum geworden, waar naar de menschheid haar jaren telt; het foltertuig waaraan Hij den slavendood stierf, blinkt hoog op de torens van kerken en kathedralen, boven graf en legerstede; het prijkt op de toppen der bergen, op de hoeken der straten en langs de oevers der zeeën; tn huiskamer en kloostercel: in ver. gader- en schoollokaal: op het bure»u va»» den geleerde en op de werktafel van der. arbeider; op de borst van den Kardinaal, onder de wapenrok van den soldaat en aan den gordel van de liefdezuster. Wat men ook doet, aldus Paplnl in zijn „Storia dl Christo". Christus is een begin en een einde; een afgrond van goddelijke ge heimen tusschen twee deelen van schiedenis der menschheid (XIV'. Caesar heeft in zijne dagen meer gerucht gemaakt dan Jezus, en Plato onderwees meer wetenschappen dan Christus. Zoowel van den eerste als van den tweede spreekt men nü"nóg. maar wie maakt ztetr- ai in one een vóór of tegen Caesar? Napoleon, die eens heerschte over een halve wereld, schreef, toen hU gevangen zat op de kale rotsen van St. Helena, eens dit treffend getuigenis neer over Jezus van Na zareth: „De grootste Heerscher. die de we reld ooit gekend, heeft. Is Jezus van Na. zareth. omdat HU het hart van de tnen- schen blijvend veroverd heeft. Wat de va der te vergeet» vraagt aan den zoon, de bruid aan den bruidegom, de vriend aan den vriend, wordt aan Hem gebracht, nl. de blijvende liefde der menschen! „Ik. Napoleon, heb eens de massa begèes. terd; op een wenk ven mijn handen gingen duizenden den dooö in. maar daarvoor was noodlg mijn tegenwoordigheid, de kracht van mijn stem, de macht van mijn persoon.' Maar nu ik hier gekluisterd zit aan deze kale rotsen, wie strijdt er nu nog voor Na poleon en wie sterft er nu voor hem? Wie Bjj den Volkenbond zijn tot nog toe 32 antwoorden binnengekomen, waaraan 25 toestemmend, op de ultnoodiglng door het secretariaat aan de staten gezonden inzake deelneming aan de voorbereidende confe rentie betreffende een douanevrede. aiep m de jaszakken, langzaam op en neer te loopen. De wma droeg net KlankrUke geluld van ae gongs uit de kloosters buiten de stads muren aan nu telde er acht. De sterren begonnen te verbleeken. de lucht in nel Oosten was strak-azuur, met gouden en lila strepen, de besneeuwde bergtoppen Be gonnen m de stralen van de opkomende zon rood op te gloeien. Sherrington bleet staan en keek om zich neen. Op dat oogenblik zag hu Nlma-tashi, aie naast een sierlUk op getuigden muilezel, waarop een vrouw in Thlbelaansche kleederdracht zat. snel-stap pend net glooiend terrem aan den voet van ae heuvels opkwam. Zeg Craydon. sta niet zoo ongelukkig te KUken doe gewoon asjeblieft. Daar neb je Nuna-tashi met je nichtje. Zu hoeft de geschiedenis van gisteravond met te weten. Na deze niet oepaaid vnendeluke toe spraak naasttenu zien, om zun beide an- qere reisgenooten tegemoet te gaan. Janet Craydon begroette hem lachtend: Ooeden morgen. Mr. Sherrington! Wat zegt u van mun nieuwe costuum? Laatste mode uit Lhasa! "t Staat u uitstekend, ging hij opge wekt op haar scherts m. Schei uit! Wat lijk Ik wel! Maar Ut had geen Keus, aariK zu onzen vriend Nuna- tashi hier, die zun schoonzuster gezegd naa, om al mun kleeren weg te nemen mun geitenmaalel uitgezonderd. Toen ik van morgen wakker werd, vond Ut deze fraaie en Kondigde met een pompeus handgebaar aan: De Poort van Thibet. Miss Craydon. Wat die brug daar? riep Janet verwonderd uit. Ja zoo nebben ze haar gedoopt. Alle Karavanen van den Litang-Batangweg gaan nier de nvier over en komen weer langs aenzeliden weg terug. Janet Keek om zich neen. Dat vervallen Kioostei die nvier. dat troebel, woest-stroo- mend water tusschen oevers van onvrucht- oare Kan en aan den overkant die sombere oergpas on-Hiezeung nulverde ze Met iets nulpr-loos in naar oogen keek ze Sher rington aan. En mun vader., .r. begon ze fluisterend aarzelend zweeg ze even, toen, met een angstigen o>i* om zich heen, ging ze voort: U denkt, dat nu langs dezen weg gegaan is? Ja noogstwaarschunlUk wel, gal Sherrington rustig ten antwoord. O. steunde ze. o! Ze trok naar mantel, strakkei om zich heen en zoent, huiverena. meer beschutting in net bont om naar hals. Sherrington zweeg, onhandig; uit pleteit met haar gevoelens mocht hjj. een vreemde, haar niet met troostwoorden lastig vallen. Hu greep den muilezel ou de teugels en leidde net dier zoo de orug over. Aan den over- Kant Kwamen ze een Thibetaansche vrouw DE SPOOKGESCHIEDENIS De Berlijnsche „Tempo" meldt: Een geheimzinnige dood, welke In een per ceel aan de Wilhelm Stolzestrasse heeH plaats gevonden, houdt op het oogenblik de Berlijnsche politie bezig. Oudejaarsnacht had de bewoonster van het huis een bezoeker uit geleide gedaan en de huisdeur weer gesloten. Toen zij de trap opliep, ging het licht uit. ZU tastte in het duister naar den schakelaar en were toen plotseling door een vreemd» hand gepakt en vastgehouden. DoodelUk geschrokken, riep zij om hulp. De vreemde vluchtte en trachtte door de huisdeur te ontkomen. Deze uitgang waz evenwel gesloten. Toen liep hij door den tuin naar de trap van een zUvleugel van het huis. Bewoners van het huis, die de vrouw om hulp hoorden roepen, gingen op onderzoek naar dgn indringer uit. De vreemde was naar de vlërde verdieping gegaan en uit een open venster geklommen Met een hand hield hij zich aan het venster vast. Een bewoner van het huis ontdekte de hand en wilde deze pak ken. Op dat oogenblik liet de yrew los. verloor het evenwicht en stdrtte<r?K gil tn de diepte. Ernstig gewond maj liggen en stierf op weg naar het ziekei Op het lUk werden geen paplerenjjevl waaruit de identiteit kan blUken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 7