Gemengd Nieuws Binnenlandsch Nieuws 30 AWOéSv De Lakenhal te Leiden De brug bij het Katerveer Ir. P. Bakker Schut De Philips-licenties Wethouderscrisis te Arnhem De kininefabriek teGraveland Kinderverlamming De overleden arrestant KERKNIEUWS t i De Maasdijken in N.-Brabant Korting op salarissen Een Gio/gione ontdekt Ongeluk op zee i tb Een wijziging der Zuiderzee- steunwet Bij de binnenvaart 2028 stoom ketels in gebruik - 1800 bediend door niet-gediplomeerd personeel Zich zelf met een mes in den buik gestoken De vergiftigde Noorsche studenten EEN ST. AUGUSTINUS- HERDENKING DE ONTPLOFFINGSRAMP TE GRONINGEN In het Augustynenlclooster te EindhovenV Het jubileum van baron Van Voorst-tot Voorst Tienduizend-gulden-prys «.d den pn,.d,.„„ Over een terug gezonden boekwerk De elfde volkstelling DE ARRESTATIES IN INDIë De financieele verhouding tusscl rijk en gemeenten zun. 1 i! M. lid sluit van 18 December 1929 betreffende de EEN OPEN BRIEF DE HEER MEIJER VRAAGT ONTSLAG Oprichting door de Kroon niet goedgekeurd o te Door het spelen met een mes. I waard zal mogen zijn. Hu betoogt dan, dat Hi) betoogt dan, dat de N.V. Philips Radio a Uit 's Rijks kas wordt verant woordeli j k hem op te richten gedenktteken schrijver besluit met het uitspreken een solide de Verschillende bezwaren ondervangen Een huldiging aanleiding van zijn ambtsjubileum digd. De Burgemeestei heeft den heer Bakker WIE MOÉT EEN BOEK BEOORDEELEN Dr.'L. F. Rutgers te Utrecht heeft in ver band met de bekende kwestie der Philips- stip blijkt, waar zij werkelijke woonplaats hebben, worden voor de volkstelling geacht 3. de mogelijkheid te scheppen om die be volkingsregisters, in elke gemeente overigens wijl onder de bruto opbrengst van de ge- t ver bet De 'bakkersknecht J. Egberts, te Almelo, trien door den trein een arm en een been werden afgtreffen, is aan de gevolgen over leden. knappe tomo. schilderstuk is thans nog eigendom van na komelingen van de familie Faber. Het feit, dat het fraaie schilderwerk met een dikke vernislaag bedekt is geweest, heeft er zeker niet weinig toe bijgedragen dat het zoo goed geconserveerd is. Donderdagavond klaagde de 11-jarige M. B. te Rotterdam over pijn in den buik. Bij onderzoek bleek hij een steekwonde in den bulk te hebben. Het kind zei. dat een onbe kende jongen hem had geetoken. De politie stelde een uitgebreid onderzoek in, m,aar het*kon haar niet gelukken een dader te vinden. De jongen werd nog eens gehoord en toen vertelde hU dat hij zich in een slagerswinkel bij het spelen met een mes per ongeluk had gestoken. Uit vrees voor straf rad hij thuis niets durven zeggen. behoort te worden overgelaten, dan wel of daarin nog andere autoriteiten, met name de procureur-generaal bij het hooggerechts hof van Ned.-Indië, moeten worden betrok ken. staan diet feitelijk kohlerbedrag, de Augustus van dit jaar zal het 1500 jaar eischt het offer van hun vrije bestaan, waartoe zij het wettelijk recht meent te kunnen ont- leenen aan een zestal octrooien „welke waarde voor den tegenwoordigen toestelbouw geens zins vaststaat” en welke eerst in 1927 officieel van de oorspronkelijke houders op naam van 1 'fl^ergeschreven. De eerste :r een poging werkelijke keer open te stellen. Onderscheidene autoriteiten zullen worden uitgenoodigd daarbij tegenwoordig te zijn. Bijna twee jaren geleden loofde di „Haag- I Philips werefê^’’’^ houder deed mm: of vermeende rechten tegenover de Neder- landsche industrie te doen gelden en ook Koninklijk (Staatsblad no. 476' geacht. Voor zün belangrijke diensten, de groote bekwaamheid en toewijding, waarmede hij hnnrwart to wriirrian 1 _1 „4T TH CC II 2 Minister bereid, de resultaten dier f- 2 ■kingen en der van de gearresteerden schappelijke maaltijd gehouden. aan de Kamer mede Bij Kon. besluit is thahs vernietigd het besluit van B. en W van ’s Gravenland van 18 Juli 1929, waarbij juin de N.V. Kina Cul- tuur-Mij. gevestigd tc Amsterdam, voorwaar delijk vergunning is verleend tot oprichting van een inrichting tot verwerking van kina bast en tot het maken van kinine. B. en W. van Hilversum waren o.m. tegen bedoeld besluit in beroep gekomen. Eigendom van een Nljmeegsche familie Toén de heer H. Prakke te Nijmegen dezer dagen bezig was een oud paneel, eigendom van een overoude Nijmeegsche familie, te restaureeren. werd hij, aldus het „Hbld." ver rast dor de schitterende kleuren van het ze ker wei 0 jaar oude, bultengewoc schilderwerk, vdbrstekvde een Ecce Een even oud etiket aan de achterzijde ver meldde den auteur, n.l. Barbarelli. genaamd Giorgione, een Italiaansch schilder, leermees ter van Titiaan en leerling van Bellini. Glor- 7ione was beroemd om de wijze waarop hij de techniek beheerschte; handen en huid schil derde hij als leefden zü en zijn werk trof door de onnavolgbare zielsuitdrukking. Wat nu het ontdekte meesterstuk betreft, dit is in ouden tijd in twee stukken gebroken en werd toen door een zekere Guido (Ouido Renl?) voor den eigenaar Fabri (Faber) her steld. Ook dit feit is in de Itallaansche taal op de achterzijde van het paneel vermeld Volgens het Biographtsch Woordenboek heeft de familie Fahri of Faber omstreeks 1500 in Italië gewoond. Eerf der leden dier familie. schrijver van „In Jesu Christi” en bevriend met Erasmus, was te Nijmegen geboren. Het De provinciaal der Nederlandsche Augustij nen. Pater Dr. Mackaay. die met verschei dene Paters Augustijnen deze Augustlnus- herdenklng bijwoonde, bracht in een tafel rede hulde aan de Letterkundige Afdeeling der Katholieke Wetenschappelijke Vereehi- ging voor het initiatief om op deze waardige wijze het Augustinusjaar in te zetten. Na den maaltijd sprak de heej C. R. de Klérk uit Amsterdam oyer: „Het schrijvers leven van Augustinus.” Woensdag 15 Januari opening Naar wjj vernemen, is de Minister van Wa terstaat voornemens. -* a.s. de brug bij het. Katerveer voor het ver- de bepaling van art. 17, 6de lid. Besluit van 4 November overeenkomstig de wet j» -VJV r/viivuiav nrvvonv UCi v*v-v_.ran RCIII licenties eett',,open brief” gericht tot den i nationaliteit: In Stsbl. 535 is opgenomen een Kon. be- elfde algemeene tienjaarlijkschè'volkstelling6 De heer J. W. H. M. Meijer, wethouder van Sociale Zaken te Arnhem, heeft naar aanleiding van het in de jongste raadsver gadering voorgevallene bij de benoeming van een directeur voor den Gem. Dienst van Sociale Zaken, de R. K. Raadsfractie ver kocht van zijn functie te worden ontheven. Dit houdt verband met het feit, dat de candidaat der R. K. fractie niet nummer een was geplaatst en ook niet benoemd werd. Binnen .„„J. .-„n de R. K. lUyb-1 fractie bijeen komen, om over deze ontslag- aanvrage te beslissen. ■She Post” onder het opschrift: „Hallo Ba tavia', een prijs van 10 000 gulden uit voor wie het meest er toe zou hebben bijgedragen, Philips heeft nooit de Ned. industrie aan- I leiding gegeven om te doen vermoeden, dat in ernstige overweging is genomen de vraag, waardeerend toegesproken, of de beoordeeling van hetgeen te dezen aan- 1~"' <’1'" kien al dan niet als onzedelijk moet 'worden onze kapitalen te doen vernietigen”. De brief besluit met een beroep op den minister-president om tusschenkomst te wïllenbiëdën! f van het Alg. Postverdrag. Het oordeel, dat de terugzending door den Indischen Postdienst niet alleen belachelijk, maar ook hoogst afkeurenswaardig zou zijn, kan de minister na kennis genomen te heb ben van eenige passages uit het boek in kwestie, niet onderschrijven. De minister kan ook geen aanleiding vin den, om maatregelen te nemen, om meer genoemd boekwerk alsnog in Ned.-Indië tc doen toelaten. Aan het vorenstaande zij toegevoegd, dat .Kellner, je hebt een haar in mijn soep laten vallen!” „Oh. wat bent U 'n vleier.” Door het inademen van gassen. De commissaris van de vijfde afdeeling te Rotterdam, de heer T. Alberda. heeft mét het Noorsche consulaat een onderzoek ingesteld naar aanleiding van de vergiitiglngsgevallea aan boord van het Noorsche s.s. „Zeta”. Er is gebleken, dat het schip ferro silicium heeft vervoerd en het is niet ónmogelijk, dat de patiënten ziek zijn geworden ten gevolge van het inademen^van de gassen van deze lading. Voor het verrichten van sectie op de lijken wacht men nog op toestemming van de Noorsche regeering Daarna zal men pas ze kerheid omtrent de doodsoorzaak kunnen verkrijgen. Ten onrechte ingebonden De Raad van de gemeente Amsterdam had een verordening vastgesteld, waarbij werd bepaald, dat, wanneer een beslag onder de gemeente niet mogelljk is, B. en W. in be paalde gevallen korting kunnen toepassen op ds bezoldigingen van de personen in diénst der gemeente werkzaam en wel terzake van niet nagekomen geldelijke verplichtingen. Op grond van deze verordeningen hadden B. en W. een korting toegep- st op het sala ris van een nrderwiirer.. werkza -m bij het Openbaar Lager Onderwijs te Amsterdam, die nallet de hem bij rechtelljk vonnis op gelegde uitkeering aan zijn echtgonoote te betalen. De onderwijzer stelde hierover een vorde ring in, welke door de Rechtbank en het Hof te Amsterdam werd ontzegd De Hooge Raad heeft heden over deze kwestie arrest gewezen en beslist, dat de Am- ■terdamsche verordening verbindende kracht tnlst ten aanzien van den onderwijzer. Het arrest van het Hof werd dan ook ver nietigd en ten jsrincipale rechtdoende neeft de Hooge Raad alsnog de Ingestelde vorde ring tot terugbetaling van het Ingehouden salarisgedeelte toegewezen. ■onen: wegens hun werkzaamheden bi_ een Tech- nischen Dienst van den Telegrsn;- en Tele foondienst in Nederland: dr. Ir. h. Koomaru. ir. H. B. Roosènstein; wegens hun werkzaamheden bij dtn Tech- nischen Dienst vao den Telegraai- en Tele foondienst in Ned.-Indië: ir. S C. C. Lan- g end am. Ir.. G- F. van Dissel, ir. W F. Elnt- hoven. A. de Haas; wegens hun werkzaamheden bij het Phy- ■ia-h en Radlo-Laboratoriu.p van de Fa. Philips te Eindhoven: dr. O. Hoist, dr. B. van der Poll, Ir. J. J. Numans. De herdenking Hoewel het niet in de bedoeling van gene raal Van Voorst tot Voorst lag om zijn 60- jarïg officiers-jubileum te vieren, ontving hij toen van vele zijden blijken van sympathie in den vorm van bloemen, schriftelijke en telegrafische gelukwenschen ten huize van zijn zoon, notaris C. J. J. baron van Voorst tot Voorst, waar de generaal op het oogen- blik logeert. L DOOS verwachtingen bestaan omtrent hetgeen de Zuiderzeesteunwet zal brengen. De tegemoetkomingen ten behoeve van op leiding van belanghebbenden of hunne kin deren zijn intusschen in de wet noch wat de grootte der tegemoetkomingen betreft, noch voor wat den aard der opleidingen betreft, ook maar eenigszins beperkt. Het zijn slechts normefi van doelmatigheid en redelijkheid, welke bij deze tegemoetko mingen beperking opleggen: In verband hier mede zij aangeteekend. dat tegemoetkomin gen. welke jier kind van belanghebbenden gedurende meerdere jaren uitgaven vorderen van 800 per jaar, niet tot de uitzonderin gen behooren. Het aangeboden ontwerp nu beoogt het mogelijk te maken op doelmatige en afdoen de wijze tegemoet te komen in alle gevallen waarin het aanvaarden van een nieuw be- 'drijf of werk zou worden belemmerd door moeilijkheden, welke zich zouden kunnen voordoen bij de liquidatie van het oude be drijf. mede in verband met waardevermin dering. Betreffende den aflossingstermijn. welken de wet op uiterlijk 10 jaar stelt, is meermalen gebleken, dat deze te kort is. Het aangeboden ontwerp beoogt de in de practjjk gebleken bezwaren te ondervangen grens van Boxmeer van hooge waterkeering voorzien. Het Tweede Kamerlid, de heer Cramer, heeft den Minister van Koloniën de volgen de vragen gesteld: Wil de Minister zoo sjioedlg mogelljk aan de Kamer volledige inlichtingen verstrekken omtrent de mgtieven. die geleid hebben tot io op 29 December IJ. in Indonesië ingestel de huiszoektagen bij de leiders der P. N. I. Doodelijke val Aan de Vondelingenplaat tegenover gemeente Vlaardingen is aangekomen het Zweedsche s.s. „Smaland” waarvan een der opvarenden, de 21-jarige matroos Zwan Sorni. gewoond hebbende te Arbj, Zweden, op 30 December op de Noordzee het onge luk had aan boord over een touw te strui kelen. De man viel opzhet achteijioofd met het gevolg, dat de dood spoedig intrad, a Het Hjk is naar de begraafplaats te Vlaar dingen gebracht. Een kind overleden Een van de drie kinderen in een familie te Eeldé, die lijdende zijn aan kinderverlam ming,is overleden. Woensdag 15 Januari schotultkeeringen is niet daarmee in strijd terveer voor hot vpr- pHii Anri«„ meenteluke inkomstenbelasting wordt niet uitkee- BU de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot wijziging der Zuiderzeesteun wet. Evenals zijn ambtsvoorganger is de Mi nister van Waterstaat van meening, ook al stelt hij voorop, dat de Zuiderzeesteunwet een De dijk van Oeffelt tot Boxmeer gereed gekemen De nieuwe Maasdijk van Oeffelt tot Box- Wat er gebeurd is Omtrent het ovAiiJden van den Jongen man E. P. op Nieuwjaarsmorgen in een cel van het politiebureau Warmoesstraat te Amsterdam, verneemt de „Msb.” het vol gende: aln de Stoijnsteeg was op Oudejaarsavond eén oploopje, waarop eenige op den Zeedijk surveilleerende agenten door voorbijgangers opmerkzaam werden gemaakt. Het bleek, dat een j>aar mannen in de steeg stonden te bek vechten onder groote belangstelllflg van het publiek De agenten commandeerden door- loopen. doch E. P die* zwaar dronken was, wenschte niet aan dit bevel te voldoen. HU waggelde naar den overkant van de steeg en kwam daarbij met zijn hoofd tegen een pul te vallen. De ager>ten hebben hem op genomen. waarbij zjj duidelijk de dranklucht bU hem waarnamen. Dit is niet verwonder lijk. daar de jongen volgens getuigenverkla ringen met iemand zou afgesproken hebben om een avondje te gaan drinken. Hij moet bier met cognac of jenever door elkaar ge dronken hebben. Twee burger-getuigen verklaren, dat een der agenten den dronkeman met de hand een slag in den nek gegeven heeft, terwijl de an dere hem een trap gaf op het zitvlak. Hij is door de agenten naar het politiebu reau Warmoesstraat gebracht waar hij zelf Sijn naam en adres heeft kunnen opgeven. Daarna heeft'men hem in een cel ingeslo- Het volgende is daaraan ontleend. Deze volkstelling heeft ten doel: 1. de telling van allen, die te middernacht tusschen 31 December 1930 en 1 Januari 1931 hunne werkelijke woonplaats binnen Nederland hebben, onverschillig, of zij op dat tijdstip in de gemeente hunner werkelijke woonplaats al dan niet aanwezig zjjn of zich lijdelijk buiten het Rijk in Europa bevinden, alsmede van hen, die, zonder werkelijke woonplaats in Nederland te hebben, op ge noemd tijdstip aldaar tljdelljk aanwezig zijn; 2. ten behoeve van de bevolkingsregisters in elke gemeente zuivere gegevens te ver krijgen omtrent familienaam, voornamen, dag. maand en jaar der geboorte, plaats van geboorte, n.l. gemeente (zoo mogelijk onder deel van gemeente), provincie, land en voorts Door den heer Oud waren aan de minis—1 ters van Financiën en Bmnenl. Zaken en Landoouw, de volgende vragen gesteld: Zun de ministers niet van oordeel. 1. dat net de bedoeling is van art. 6, tweede lid, der wet van 15 Juli 1929, staats blad no. 388, dat als basis voor de bereke ning van de opbrengst der gemeentelijke inkomstenbelasting, ter vaststelling van de in genoemd lid geregelde «arantie en limiet, de bruto-opbrengst van die belasting wordt genomen; i s— 2. dat het met deze bedoeling zoowel als de met de duidelijke letter van genoemd lid in strijd is, op hetgeen in ontvangst op de des- betreftende gemeenterekenlngen als in komstenbelasting is geboekt, kwade posten of andere terugbetalingen in mindering tc brengen? Indien deze vragen bevestigend worden beantwocid, zijn de Ministers dan niet van meening, dat de bepaling van art. 17, 6de lid, van het Koninklijk besluit van 4 No vember 1929 (Staatsblad No. 476), voor- scnruvencie, dut van de in ontvangst aai, inkomstenbelasting verantwoorde bedragen moeten worden afgetrokken evehtuceie b- -1 dragen wegens teruggaaf van ontvangen ultkeerlngen, In strijd moet worden geacht i met bovengenoemd art. 6 der wet? Hierop hebben de ministers de Geer en Ruys de Beerenbrouck geantwoord: I. Deae vraag wordt bevestigend beant woord. II. Het in mindering brengen van kwade posten zou met bedoeling en letter van art. 1 goeden grondslag geeft voor het doel, waar- tweede lid. der betreffende wet in strijd voor zij in het leven werd geroepen, dat die wet op eenige punten herziening behoeft. Intusschen heefj de ervaring geleerd, dat nog te toetsen aan de verder door middel van de volkstellingskaarten te verkrUgen opgaven, niet onder punt 2 genoemd, als sa menwoning, burgerlijke staat, kerkelljke ge zindte. enz. Zij, die op het tijdstip der volkstelling in 6 Het In mindering brengen van terugbeta- Hngefl wegens te veel genoten Rijks voor- 1 bij de belanghebbenden nog steeds de hooge Toen de dienstdoende brigadier den jongen den volgenden morgen om zes uur wilde wakker porren, kon hij hem niet bij krijgen. De brigadier heeft daarom de cel openge zet en er een wacht bij geplaatst, waarna hU den G. G. D.<ieeft ongebeld. Dez^ zond een dokter, die het het best vond om den jongen nog maar wat zUn roes te laten uit slapen. Als hij over een paar uur nog niet bij was, moest er nog maar eens een dokter worden geroepen. Om 10 uur heeft de politie den G. O. D. weer opgebeld waarop een vrouwelijkc dok ter kwam, die den toestand van E. F. zoo ernstig achtte, dat zij onmiddellijke opne- -ming in paviljoen 3 van het Wilhelmina- gasthiiis gelastte. De G GD. werd gewaarschuwd, doch het duurde tot half 2 des middags voor de am- bulance-auto voor de deur stond. Toen was de jongen dood. F Het Hjk vertoonde slechts een blauwe plek boven een der oogen. Een broer van den overledene heeft er sterk op aangedrongen dat de justitie sectie op het lUk zou verrichten. Overeenkomstig dezen wensch is het in beslag genomen. De justitie zal nu constateeren— wat doodsoorzaak is geweest. Naar aanleiding van zijn ambtsjubileum is m de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam Ir. P. Bakker Schut, directeur van den dienst van Stads- <Ait wikkeling en Volkshuisvesting, uitgenoo- het mogelljk te maken, dat iedereen van Ne derland uit aansluiting kon krijgen met wien ook, die in Ned.-Indië telefoon heeft. Reeds een jaar later 8 Januari 1929 zij krachtens die octrooien rechten zou gaan werd de telefoondienst NederlandNed.-In- pretendeeren tegenover die industrie. Ver der was het tegendeel het geval, hftgeen schr.' nader betoogt. Thans echter eischt Philips plotseling, met totale negatie van normaal gegroeide en bestaande toestanden en van haar eigen hou ding in het verleden onderteekening eener overeenkomst, „welke 0.1. de zekerheid van onzen ondergang in zith draagt”. grond van yerschiilende daarin voorkomende passages, door het Hoofdbestuur van den Indischen Postdienst is aangemerkt als een werk van onzedelïjken aard, waarvan de verzending verboden is bij art. 41, lid 1, sub Is de h'üszoek afgenomen verhooren te deelen? Het hoofd van ieder gezin, de afzonderlijk levende persoon, de bestuurder van iedere in stelling, ieder gebouw, gésticht of schip, waar de kaarten worden bezorgd, is verplicht, „vtxïr 4Januari„1931 overeenkomstig den toestand te middernacht tusschen 31 Decem ber 1930 en 1 Januari 1931 de op de kaarten en omslagen ingevulde antwoorden aan te vullen, of Indien noodig te verbeteren en de vragen, welke nog niet beantwoord zijn, te beantwoorden, tenzij geldige redenen als ziekte, met vacantie op reis, op reis voor za ken e.d. uitstel van de uitvoering van flit voorschrift noodzakelljk maken. Op 4 Januari of daarna worden de kaarten door een daar toe door het gemeentebestuur gemachtigd persoon teruggehaald. Schippers en bewoners van woonwagens leveren hunne Ingevulde kaart of kaarten en omslagen in op de plaats, waar zU na het werd die voor het publiek opengesteld Ir. M. H. Damme en Ir. R A van San- dick hebben nu in hun kwaliteit van vöor- zltter en algem. secretaris van den raad van bestuur van het Koninklijk instituut van Ingenieurs, aan de redactie van het weekblad de beslissing van dit Ucliaam kenbaar ge maakt. De raad van bestuur kwam, n» de zaak te hebben bestudeerd, lot de slotsom, dat het tot stand komen van de verbinding Neder landNed. Indië afhankelijk is geweest van een complex van factoren en zf, geeft dus in joverweging den tlenduizendguiden prijs te deelen in tien gelijke deelen. Een aanwinst De commissie voor liquidatie der Jan Steen- Lentoonstelling te Lelden heeft uit nog vrij gekomen gelden aangekocht en ten geschenke aangeboden aan het stcdelUk museum „De Lakenhal” te Leiden en een zeer fraai in rehaissance-stjjl uitgevoerde vroeg 17de- ceuwsche eikenhouten kast met 4 deuren, rUM met snijwerk versierd, waaronder een voor stelling van Geloof. Hoop en Liefde en tal van ridderfiguren als dragers van de kroon- lUst. De kast is geplaatst in het zijvertrek met het schoorsteenstuk „De Staalmeesters” van De Moor, welk vertrek geheel is gerestaureerd waarbij o.m. de oude zoldering met balken is blootgelegd. Het vertrek Is geheel gewijd aan de geschiedenis van den lakenhandel. minister-president. Schr. zegt zich den tolk te weten van vele duizenden, werkgevers en werknemers in de radio-industne en in den industrieelen en handeldrijvenden middenstand wanneer hij zich tot den minister wendt, in het volle ver trouwen, dat, hetgeen zij gevoelen als een krenking van het zedelijk recht van ongehoor- I Nederland vertoeven, zonder dat op dat tUd- den omvang, ook de aandacht der regeering; Yaai zli werkelijke woonplaats „„.„en ur wuvsvemiig geacnv werkelijke woonplaats te hebben in de ge meente. waar zij op het tijdstip der telling worden aangetroffen. De werkelijke woonplaats van een krank zinnige, die het gesticht, waarin hij <zU) was opgenomen, met proefverlof heeft verlaten, blijft, zoolang hem (haar) geen ontslag is verleend, in het gesticht, waarin hij (zij) was opgenomen, tenzij dit verlof een half jaar of langer onafgebroken heeft geduurd. In dat geval heeft hU (zij) werkelUke woonplaats in de gemeente, waarin hetzij) zich heeft gevestigd. «w Onder de plaatselijke werkzaamheden in iedere gemeente voor de volkstelling te ver richten. als het uitreiken en ophalen van de volkstellingskaarten. het invullen van de omslagen enz. zal in afwijking met vorige volkstellingen, voor het eerst thans óók wor den begrepen, het vooraf invullen op de volkstellingskaarten uit de bevolkingsregis ters, van: familienaam, voornamen, dag, maand en Jaar der geboorte, plaats van ge boorte n.l. gemeente (zoo mogelijk ook on derdeel van gemeente), provincie, land en voorts nationaliteit. Deze werkzaamheden zUn aan de gemeen tebesturen opgedragen en worden geregeld en Gistermorgen is een bloemstuk gezonden door de Nationale Landstortncommissie, zijn te.egrammen ingekomen van generaal Insin- ger namens het leger-, mgr. Nolens, voorzitter van de Tweede Kamerfractie. D. Hans, voorzitter van den Nederl. Journalistenkring, enz. Minister Deckers bracht te twaalf uur den jubilaris een bezoek om hem te complimen- teeren. Des middags was er officleele receptie. 1 geraamde kohierbediag waarop' ringen berusten. ^ronc* van voorafgaande wordt van het 1929 meer is dezer dagen geheel gereed gekomen en de Provincie Noord-Brabant opgelevert. Thans is dus de streek van Cuük tot aan de I tUdstlp der telling liet eerst daartoe in de gelegenheid zjjn. Wanneer schippers en bewoners van woon wagens de kaarten en omslagen inleveren, wordt hun daarvoor een ontvahgbewUs over handigd. dat zU gedurende de maanden Ja nuari, Februari en Maart 1931 moeten ver tonnen aan eiken ambtenaar van het open baar gezag, die het hun vraagt. -- -•-» luizvovur vu vpgcuiagvri vu wuiuvu gvivgviu Schr. gaat vervolgens de bepalingen var/! nader omschreven in voorschriften, door den deze overeenkomst na en zegt dan o.m. Minister van Binnenlandsche Zaken en „Wij beseffen ten volle de groote betee- Landbouw te geven. Uit ‘s Rijks kas wordt aan iedere ge meente een bedrag verstrekt ter tegemoetko ming in de kosten der volkstelling. Door den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw zal het bedrag van deze tegemoet koming en de wijze van uitkeering worden de t actualiteit van zijn wUzen. heeft de Letterkundige Afdeeling der Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging dit Augustinusjaar willen inzetten met een Sint Augustinus-herdenking op Donderdag 2 Januari in het AugustUnenklooster te EirfU- hoven. De voorzitter der afdeeling. f»rof. Dr. Gerard Brom, opende te elf uur ongeveer de vergadering ën verleende aanstonds het woord aan Prof. P. Hendrix. S.J.. hoogleeraar in de theologie te Maastricht. In een hoog staand wetenschappelijk betoog besprak deze .Augustinus wetenschap en haar beteekenis voor onzen tijd.” Na een inleiding, die de veelzijdigheid van het onderwerp* belichtte en de stof der voor dracht nader omschreef, volgde een mate- rieele beschouwing over Augustinus’ weten schap. waarin een kort overzicht van, zUn eruditie gegeven werd en uitvoeriger de ken tering werd beschreven, did in zijn aanvan kelijke waardeering der artes liberates ge komen is. Dan ving het eigenlijke thema aan: de formeele beschouwing van Augustinus’ ideëe- le wetenschap en naar orde van kennis door geloof, inzicht en wUsheid, tot schouwing Gods, als een itinerarium mentis in Deum. Daarna werd Augustinus’ wetenschappelijke invloed tot op onze dagen nagegaan en ten slotte het uitnemend belang voor onzen tijd aangetoohd. vooral vafl zUn formeele weten-' schap: zijn bescheiden maar vrijmoedig zoe ken naar de Waarheid op de hem eigen, per soonlijke. toch allerminst subjectieve wijze. Vervolgens hield Prof. Dr. Desiderius Franses O.F.M., hoogleeraar te NUmegen. een voordracht over Augustinus en de eenheid der Kerk. In deze historische voordracht, die telkens weer de actualiteit benaderde, behandelde Prof. Franses: le. wat Augustinus leerde over I de eenheid der Kerk; 2e. hoe hij getracht heeft de afgescheidenen terug te voeren; 3e. - wat hij dacht over net eeuwig lot dergenen, en -tot arrestatie van verschillende leiders? die buiten die eenheid stierven. j jjeze voordrachten werd een gemeen- In het weekblad „De Binnenvaart”, het of ficieel orgaan van het OnderwUsfonds voor de Binnenvaart te Amsterdam, heeft de tech nische redacteur, de heer L. K. A van Duu- ren, voorzitter van de examen-commissie voor machinisten en motordrijvers aan boord van binnenvaartuigen, eenige oorzaken besproken van ketelontploffingen in verband met de vreeselijke ramp, die te Groningen heeft plaats gehad. In genoemd blad reekt de schrijver deze week de groote gevaren, die het publiek bedreigen en geeft hij den weg aan. cm deze zoo goed als uit te sluiten. „Omdat het gebruik van ketels zoc buiten gewoon gevaarlijk kan zUn, wanneer het toezicht of de bediening' aan ongeschoold en achteloos personeel is opgedragen, heeft de wetgever zich met het toezicht op alle stoom- toestellen belast. Dit toezicht dateert reeds van 1824 af. Een staf van zeer bekwame technici, die over zeer groote ervaring beschikken, houden door het geheele land toezicht op alle ketels. Wanneer men bedenkt, dat in ons land niet minder dan 15.719 ketels in gebruik zijn met een totaal verwarmd oppervlak van 163 746 M2., dan is het duidelijk, dat dit toe zicht alleen 'nooit voldoende kan zijn. Ook het personeel, dat met de bediening en het onderhoud van stoomketels belast is, moet volkomen voor zUn taak berekend zUn. Dat dit niet altijd het geval is. staat wel vast. Op onze koopvaardijsehejjen en bij on ze marine kan men alleen met het toezicht, het onderhoud of de bediening belast worden, wanneer men blijk heeft gegeven een zekeren norm van bekwaamheid te bezitten. De eischen van bekwaamheden, die men aan de ze technici stelt, zijn zeer zwaar en zeer te recht. Ook op de locomotieven van onzé spoorwegen kan men alleen dan als machi nist aangesteld worden, wanneer men zich aan een examen heeft onderworpen en daar- bij blijk heeft gegeven, dat men de noodige theoretische en prachishe bekwaamheid bezit. Ook voor bestuurders van motorvoertuigen, zelfs wanneer men alleen zich zelf vervoert, zijn rijbewijzen, na afgelegd examen, noodig. BU een landmachine en aan boord van een stoom- of motorvaartuig in de binnenvaart kan men evenwel ieder neerzetten. Wel bestaat er sinds geruimen tUd gelegen heid onder toezicht van den Staat een diploma als binnenvaart-machinlst of als land-machinist te behalen, doch een ver plichting Is het nog niet. Aan welke gevaren het publiek tengevolge van onvakkundig toezicht bloot staat, blijkt wel uit het feit, dat er in ons land volgens officleele gegevens 2028 stoomketels bij de binnenvaart in gebruik zjjn. waarvan zeker het grootste deel bediend wordt door niet- gediplomeerd personeel. Immers de examencommissie voor machi nisten en motordrijvers aan boord van bin nenvaartuigen van het ^OnderwUsfonds voor de Binnenvaart heeft tot nu toe in totaal slechts 229 diploma's voor machinisten (en '749 voor schippers) uitgereikt, zoodat naar schatting ongeveer 1800 ketels en stoomma chines bediend worden door niet-gediplomeer- de krachten. patuurlUk zijn hieronder zeer vakkundige menschen. die op een technische school heb ben gestudeerd <of in de practUk voldoende kennis hebben opgedaan. doA het publiek, dat zich zelf en zUn bezittingen aan de vaar tuigen toevertrouwt, heeft niet de zekerheid, die de overheid voor de groote vaart en voor de spoorwegen wel noodig acht. Onder de vele honderden stoom- en mo torschepen. die zonder gediplomeerd perso neel varen, zijn vele, zeer vele passagiers schepen, waarop vooral des zomers duizenden en duizenden menschen hun leven toever trouwen. Het gevolg van dezen toestand Is gemak kelijk in te zien. Men mag nog zoo waak zaam zUn. ak men onvoldoende vakkennis heeft, dan staat men machteloos tegenover de natuurkrachten, die in ketel, machine en rqotor werkzaam zUn. Het doet wel eigenaardig aan, dat dezelf de industrieel die van zUn kantoorbediende eischt, dat hij een diploma als boekhouder heeft, op een binnenvaartuig, dat dikwijls honderden passagiers en een heel kostbare- lading vervoert, den eersten den besten of den slechtsten kan neerzetten. De ramp te Groningen heeft op dezen toestand weer een fel licht geworpen. Men bedenke, dat deze sleepboot ook een binnenvaartuig had kunnen zUn met honderden passagiers aan boord. De schrijver besluit met het uitspreken van de hoop, dat de werkgevers en werkne-4 ten.om zUn rcjes uit te slapen, mersorganlsaties, allen, die voor de veilig- ------ ■- heid van ons personeel en het publiek te waken hebben en ook de volksvertegenwoor digers het groote gevaar zullen inzien en bü de regeering op verbetering van den toestand zullen aandringen. Dat kan door voor de binnenvaart- en de lan^machlnisten even als voor de marine-, de koopvaardU- en de locomotlefmachinisten het diploma’ verplich tend te stellen. Het OnderwUsfonds voor de Binnenvaart te Amsterdam heeft reeds den weg gewezen, heeft examens tngesteld voor machinist en schipper en de regeering heeft daaraan haar goedkeuring gehecht door déze examens te doen afnemen onder haar toezicht. Laat de regeering thans een stap verder gaan en de diploma’s verplichtend stellen. Althans voor alle schepen, die passagiers J vervoeren Op de vragen van den heer Cramer, der Tweede Kamer, betreffende het nemen van maatregelen tot toelating in Indië van een door de Indische postadministratie aan I den uitgever in Nederland teruggezonden boekwerk, heeft de minister van Koloniën tam. het volgende geantwoord De terugzending van het boek aan den uitgever heeft plaats gehad omdat het, op geleden zijn, dat Sint Augustinus stierf. Ten einde dit feit te herdenken, de beteekenis van den grooten Kerkvader en genialen ge leerde te belichten en geest en van vele zUner’ geschriften kenis van het Philips-concern voor het eco- nomisch leven van ons vaderland. Maar wij In de eerste plaats af te zonderen f 1000 ontkennen, dat de leiding, die voor mogelijke ter huldiging van dr nagedachtenis van da overproductie verantwoordelijk is, eenig ir. O. J. de Groot^als Eijdrage vooi het voor zedelijk recht zou hebben de gevolgen daar- - - - - van op ons, vrije radiohandelaren af te wen- vastgesteld. Verder f 1000 aan elk det volgende per- telen/OMe arbeiders te doen ontslaan en - onze

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 8