ONS BLAD FRANKENBERG’S KANTOORBOEKEN ERNSTIGE SCHEEPSRAMP AAN DE NOORSCHE KUST Gevaarlijk spel VOORNAAMSTE M£UWS 1 L DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN MAANDAG 6 JANUARI 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 4 VIER zuivere liniatuur - prima banden - eerste kwaliteit registerpapier DE GESTOLEN VAN DUCK DEN’ 7 q NA DEN BRAND IN DE BARTELJORISSTRAAT TE HAARLEM DE VERDEELING VAN DEN ZENDTIJD L JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP3 ALKMAAR Nederlandsch schip op een rots in tweeën ge broken - Vijf leden der bemanning omgekomen Het reddingswerk bemoeilijkt door een orkaan NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD MUNTEN UIT DOOR corre.sjxmdent van de De Barometerstand 9 uur vjn.; 759 vooruit. LICHT OP heel V De postvluchten naar Indië Wat bet 6e retourvliegtuig meevoert. ver- Het advies van den Radio-raad Hofstede af gebrand o ‘k, .7 .33» Zweedsch stoomschip met averij te IJmuiden binnengebracht peratie-comité te treden, daar van de gestelde samenwerking geen hel! voor landbouwers en tuinders werd verwacht. Boumeester’s nieuwe revue „Turf in je Ransel” te Rotterdam De drie komie ken uit de revue: Buziau, Nieuwenhuixen en Henriette Davids. De lantaarns moeten mo/gen worden op gestoken om 4 uur 34 min. 1* K - ABONNEMENTKN: vaar Alkmaar sa Agentschappen: per week 25 et.; per kwartaal f MS; per geek, per kwartaal LR Ml warwltbetallag. DE CINEMA-RAMP TE PAISLEY. Meer dan 70 dooden onder de bezoekende kinderen was het resultaat van den geweldigsten Cinema brand die ooit in Engeland woedde. Hierboven (in het midden) Glen, de eenige suppoost in het theater toen de brand uitbrak, die meer dan dertig kinderen het leven redde. In verband met de ham iléngis in Indiè heeft de heer Wijnkoop een spoe gadering der Tweede Kamer aawgvmr Nederiandach setalp vergaan saw de I*» srhe kast. Vijf dooden. o MJ verUes vsn ,M ■wderm visa» Er is bepaald, dat de golflengte-verdeeling van Hilversum en Huizen, zooals die thans geregeld is, ook zal gelden van 12-tot 18 Jan. BUREAU: ROF AIMWAA1 Tilifiio: Administratie Na. «n Redactie Ne. «3 Verbruikscoöperaties en tuinbouwcoöperaties De uitvoering voor het eerste gedeelte der werken van het kanaal LuikAntwerpen toe gewezen aan d« firma Monnoyer te Brunei, De bewoner verdacht van brandstichting gearresteerd 1 Kerstnacht omstreeks 3 uur brak uit bjj de N. V. Handelshuis „Het te Haarlem in de Barteljorisstraat sur de heer J. B. Een reddingsboot geland Een volgend telegram deelde mede, dat de bemanning het schip bij Skorpa verliet in twee reddingboeien. De eene boot, waarin 32 opvarenden en 2 loodsen zaten, werd bij Jo- tenheim opgepikt. De Gleichwellen-omroep nadert Nederland Naar wij vernemen, blijken de onlangs door de Dultsche Rijkspost bij de firma Lorenz bestelde nieuwe Gleichwellen-omroepzerders bestemd te zjjn voor Aken en Münster. R. K. Nederl. Boeren- Tuindersbond DE DOOD VAN OVERLEDEN ARRESTANT Aan encephalitis overleden Het geneeskundig onderzoek naar de doods oorzaak van den dronken arrestant te Am sterdam heeft uitgewezen, dat de jongen aan encephalitis leed. Door het gebruik van bier met cognac is deze kwaal zoo snel verergerd, dat spoedig de dood intrad. veel deel van dit hoofdstuk, *t welk over de echtscheiding handelt, kan toch werke lijk moeilijk misverstaan worden. Ziehier het citaat volgens den eigen protestantschen Statenbijbel: In de Duitsche badplaats Hersteld is eea diphterie-epidemie uitgebroken. Reeds zeven kinderen overleden. De verdeeUng van den nndljjd. GaM meerderheidsadvies van den Radlb Raad Gaslevering door de Hoogovens Vrijdag is het gemeentelijk net te Wormer- veer aangesloten aan de persleiding van het Hoogovenbedrjjf te IJmuiden. zoodat van heden af het gas in deze plaats door genoemd bedrijf zal worden geleverd. Binnenkort zul len ook Wormer en Zaandijk door de hoog ovens va® het benoodigde gas worden voor zien. In de antirevolutionnaire en christe- lijk-hlstorlsche pers, n.l. in „De Stan daard” en in „De Nederlander”, is de laatste dagen heel opmerkelijk geschre ven over het echtscheidingsvraagstuk. „De Standaard” bracht principieel Baar voren, dat de overheid echtschei ding mogelijk behoort te maken, en „De Nederlander” heeft gemeend, haar vol komen instemming met dit standpunt sterk afwijkend van de veel strengere opvatting ten deze der katholieken openlijk te moeten betuigen. Dat de Overheid de echtscheiding mogelyk maakt, zoo wordt hier betoogd, ligt juist geheel in de lijn van Christus’ woord: Later werd bericht ontvangen dat de „Hof plein" op een rpts was geloopen bij Buhol- men. tengevolge waarvan de ruimen II en III. de bunkers en de machinekamer vol water liepen. Het schip was daarop wegge slagen in een zwaren sneeuwstorm en in Oostelijke richting afgedreven. Ver. Kon. Papierfabrieken Van Gelder Zonen In het afgeloopen jaai' werd oMr zee voor de Ver. Kon.. Papierfabrieken van Gelder Zonen te Velsen een hoeveelheid van 64.360 vadem papierhout (tegen het vorig jaar 65.860 vadem) vanuit de Oostzee- en Witte Zee-havens aldaar aangevoerd. de N.V. Philips’ verhand met Bestuursvergadering In de jongste vergadering van het dage- lijkscn bestuur van den R. K. Nederl. Boeren en Tulndersbond is besloten bevestigend te antwoorden op de vraag van de directie van den landbouw, of het gewenscht is maatrege len te overwegen teneinde de vermenging van Nederlaqdsche zaden'met zaden van an dere herkomst tegen te gaan. Het groote be lang van den uitvoer van Nederlandsche za den eischt dat deze onvermengd aan de bui- tenlandsche markt komen. De heer H. Triesekens werd aangewezen als lid der door de drie centrale landbouw organisaties samen te stellen commissie wel ke het uitvoercontrölebureau ter zake van de uitvoercontróle van uien van advies kan dienen. In de daarna gehouden vergadering van ’t nieuwe hoofdbestuur werd bekrachtigd dl be noeming van den heer L. F. J. M. baron van Voorst tot Voorst tot ondervoorzitter en van mr. H van Haasten tot secretaris-penning- meester. Na een inleiding van den heer H. Ruyter secretaris van den A.BT.B., werd besloten een commissie in te stellen, welke een afge rond plan zal uitwerken betreffende een rijks- londs voor bodemcultuur. Mr. van Haastert hield een inleiding over de wetsontwerpen pacht- en pachtconnnis- sies. Besloten werd het voorloopig verslag van de Tweede Kamer af te wachten en dan naar omstandigheden te handelen. In de commissie voor het vraagstuk van <|e kolonisatie dei Zuiderzeegronden werd in de vacature-mr. dr. L. N. Deckers benoemd mr. H. van Haastert. Na uitvoerige discussies werd besloten het n pport der staatscommis sie voor de uitgifte der Zuiderzeegronden af te wachten. Inzake de reorganisatie van den centralen sccountantsdenst werd overeenkomstig het voorstel van het dagelijksch bestuur, besloten een commissie van beheer in te stellen, aan welke uitgebreide bevoegdheden worden ver leend. Tot administrateur werd aangewezen de secretaris van den R. K. Nederl. Boeren- «n TuiadcrshMiti. stukgoederen worden ge- Brusselsche Msb. meldt De eigenaar van de gestolen Van Dyck heeft eenige bijzonderheden over dit doek beffend gemaakt. Hij zeide het eenige jarne geleden in Frankrijk gekocht te hebben en hij heeft reeds getracht, doch zonder re sultaat het te Berlijn te verkoopen. Hierop liet hij het doek terug naar Brus sel komen, en zond het dan eenigen tijd geleden naar Londen, met hetzelfde doel, doe hhet doek is waarschUUjk vóór de aan komst te Londen verdwenen. De eigenaar liet de schilderij in een kist van 2 M. bij 3 c.M. naa rde douane te Brussel brengen, om zoodoende douanerechten te kunnen ont gaan. De kist werd van loodjes voorzien, de noodige papieren werden afgegeven en de vrachtbrieven' opgemaakt Daarna liet de kunsthandelaar de kist terug naar zijn huis vervoeren, waar hij De moordaanslag te Apeldoorn R. S.. verdacht van den te Apeldoorn ge pleegd» moordaanslag, is naar Zutplien overgebracht en heeft een bekentenis afge legd. Men scheidde zich af van de moeder kerk, men ontkende het kerkelijk feilloos leergezag, men legde den Bijbel naar eigen, veel verschillend inzicht uit, men deed concessies inzake godsdienstplich ten. en ’t is geen wonder, dat de vol gelingen allen grond onder zich voelden wankelen, vaak zelfs voelden wegzinken. Deze ondervinding moest den protes tanten bij hun behandeling van het thema „echtscheiding” tot groote voor zichtigheid stemmen. En nu moge het waar zijn, dat een concubinaat in zedelijk opzicht niet hoo- ger staat dan een nieuwe echtverbinte nis na scheiding. we moeten het kwaad.... kwaad durven blijven noe men: wat Ood gebonden heeft, zal de mensch zal ook de Staat niet schei den. Het ware te wenschen, dat de christe lijke partijen mèt ons de onverbrekelijk heid van het heilige huwelijk in haar volle consequentie wilden verdédigen en bevorderen ook in de praktische politiek. Het is toch van het hoogste belang, dat de normen onverzwakt gehandhaafd blijven. Geen meerderheidsadvies Naar het ..Hbld." uit goede bron verneemt ji is de Radio-Raad er niet in geslaagd om eene.' meerderheidsadvies aan den Minister vdh Waterstaat uit te brengen over de verdee- ling van den zendtijd. Br zouden aan den minister dus bij gebrek aan beter een aantal minderheidsadviezen zijn vorgelegd. waronder ook een waar-, omtrent reeds sedert eenige dagen geruchten de ronde deden en volgens hetwelk de A.V.R.O. aan de VAR A, ongeveer een derde van haar zendtijd zou moeten afstaan. Practlsch komt het hierop neer, dat dus de verdeeldheid in den Radio-Raad even groot' is als daarbuiten, en dat de minister dus eigenlijk met een aantal minderheidsadvie zen geen stap verder is gekomen, aldus het blad. De mogelijkheid bestaat nu. volgens zijn zegsman, dat de minister de zaak nu in dan ministerraad zal brengen, en dat zij vervol gens in de Tweede Kamer zal komen, waar dan, naar men vreezen moet, een zuiver po litieke oplossing aan deze kwestie zal worden gegeven. De namen der slachtoffers De andere boot werd, vermist. Hierin zaten de 3e stuurman H. Zegveld te Vlissingen. A. Leenhout te Vlaardlngen, J. G. Bartels te Rotterdam, J. Bruurmijn te Rotterdam en Kuntling te Rotterdam. Een reddingsboot en een loodsboot zochten nog naar de vermiste boot. Men heeft twee lijken gevonden, waarvan de namen nog on bekend zijn. Deze lijken zijn geborgen. Het séhip is totaal verloren. Nader werd nog gemeld, dat de hoop op redding van de drie vermisten is opgegeven De geredde 32 leden der bemanning, die te Aalesund zijn aangekomen, zullen Woensdag van Bergen uit naar Nederland vertrekken. In den 1 brafid üi. CenUum”, directeur Als reden werd opgegeven, dat een rol vilt door het dreunen van een voorbijgaand voertuig was omgevallen en tezgcht geko men tegen een potkacheltje, dat* achter in den winkel stond. Reeds onmiddellijk na den brand gingen er geruchten door de stad, dat B. wegens brandstichting gearresteerd was. Dat waren echter praatjes, waaraan de politie voorloo pig geen geloof kon hechten. Eenige dagen vóór het uitbreken van den brand zou B. o.a. verschillende groote meubelstukken uit huis hebben laten halen. De politie is daarom voorzichtig geweest en heeft nu, na ongeveer 10 dagen, voldoen de termen aanwezig geacht, om B., verdacht van brandstichting, aan te houden. Te Allahabad. By de K L. M is bericht ontvangen, dat het zesde retourvliegtulg gisteren 5 u. 30 uit Akyab is vertrokken. 9 u te Calcutta is aan gekomen. 9.40 u. van daar is vertrokken en 14 uur te Allahabad is aangekomen. Alles is in orde. Heden verder. k’ Het is, dunkt ons, ook voor leekeooren duidelijk genoeg. Het is zeer te bejammeren, dat de pro testanten ook in dit opzicht de Godde lijke Wet uitleggen naar menschelijk In zicht en daarbij aan de menschelijke zwakheid concessies doen, welke God zeer duidelijk niet toegestaan wü zien. Het is gevaarlijk spel, dat zij spelen. In hooggestemde taal worden zedelijk heid, huwelijk en gezin door christelijke sprekers en schrijvers ook Juist den laatsten tijd vaak verheerlijkt, en wü nemen aan, dat deze sprekers en schrij vers hun woorden ernstig meenen, maar dan moest men Inzake echtschei ding ook principieeler en onverzoenlijker zijn. Hier géén concessie! De protestanten hebben toch waarlijk wel ondervonden, welke gevaren onver mijdelijk worden, wanneer men inzake godsdienst en zedelijkheid toegeeflijk wordt. Vanwaar b.v. die vele klachten van ern stige protestantsche zijde over het ver val, om niet te zeggen de radicale ver dwijning van het godsdienstig leven in 'Min nrotestantsche kringen2 m t hem ia. „En de farizeen kwamen tot hem. verzoe kende hem, en zeggende tot hem: Is het een’ mensch geoorloofd zijne vrouw te verlaten, om allerlei oorzaak? Doch hü, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, die van den beginne den mensch gemaakt heeft, dat Hij ze ge maakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: Daarom za! een mensch vader en moeder verlaten, en zal zijne vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vleesch zijn; alsoo, dat zij niet meer twee zijn, maar een vleesch. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, schelde de mensch niet. Zij zeiden tot hem: Waarom heeft dan Mozes geboden, eenen scheldbrief te geven, en haar te verlaten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uwe vrouwen te verlaten; maar van den beginne is het alzoo niet geweest. Maar ik zeg u, datzoo wie zijne vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en eene andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Zijne discipelen zeiden tot hem: Indien dc zaak des menschen met de vrouw aldus staat, zoo is het niet oorbaar te trouwen. Doch hü zeide tot hen: Allen vauen dit woord niet, maar dien het gegeven is.” ADVERTENTIEPRIJS: Vaa 5— regel* f 12S, e»« regel meer f l* RECLAME per regel KÏS vaar de eerste pagina; voer do avartga pagina f IN RUBRIEK .VRAAG EN JMNBOO* bü «oenütbetalliig pw pHitEf f AM per advertentie vast rageia; leder* ragai bmw f AJ* Met het zesde retourvliegtuig, dat op Nieuwjaarsdag van Bandoeng vertrok, zijn blijkens mededeeling ran de Indische post administratie, 15 zakken luchtpost verzon den met een totaal gewicht van 19738 K.G., bruto en 190.99 K.G. netto. De luchtpost voor ti sschenliggende lan den bedroeg 3.48 K.G. oruto en 3.14 K.G. netto. Roer weggeslagen Gistermiddag te ongeveer twaalf uur heeft een IJmuider stoomtrawler, welke geassi steerd yverd door een sleepboot van de fa. Weismuller te IJmuiden binnengebracht het Zweedsche vrachtstoomschip „Johann San ne”, waarvan het roer bleek te zijn weg geslagen. Het schip, dat deze averij beko men heeft tijdens hevig stormweer op de Noordzee, is, aangezien het stuurloos was, door den trawler op sleeptouw genomen en tot voor de IJmuider pieren gebracht, waar de sleepboot bu het in de sluizen brengen verdere hulp verleende. Voor zoover bekend, is aan boord van het Zweedsche schip alles wel. Nader vernemen wij, dat de „Johann San- no" 1340 bruto reg. ton meet. Het schip heeft drie dagen met averij op de Noordzee rond- gedroven. Behalve, dat het roer was weg geslagen, heeft het schip ook vrij ernstige schade aan den voorsteven bekomen. De „Jo hann Sanne”, die sen lading in heeft, zal naar Amsterdam bracht ter reparatie- f 3000 Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken doo> f TCf» bij een ongeval mei f OCfl b'i verlies van een hand, f 4 0 C bij verlies van een f CA bij ’n breuk van f Af) tegen ongevallen venekerd voor een der volgende uitkeeringen OUUU. vcrliea van beide armen, beide beenen of beide oogen doodelijken afloop ZöU.- voct of een oog duim ot wijsvingei been ot arm AANGIFTEMOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK. DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN na HET ONGEVAL. Het stoomschip „Hofplein", van de Scheep- vaart-Mü Millingen te Rotterdam, in ballast van Rotterdam naar Narvik, is nabij Bergen gestrand. Het schip zit op rotsgrond. Het schip was in ballast op weg naar Nar vik. Waarschijnlijk ten gevolge van machine- schade of defect aan het stuurgeref, heeft het in den nacht van Vrijdag op Zaterdag hulpeloos voor de Noorsche kust rondgedre ven. Een bergingsmaatschappi) te Bergen (Noorwegen) zond een boot uit. doch deze moest wegens den storm terugkeeren. Zaterdagmorgen vroeg is het stoomschip toen tusschen de fjorden op een rif geloopen en gebroken. Aan boord van het stoomschip bevonden zich 38 man; kapitein was de heer R. Schaap. Ie machinist de heer Koning uit Schiedam en le stuurman de heer Dekker uit Rotter dam. De bemanning bestond meest uit Ne derlanders en eenige Duitschers. De „Hofplein” maakte water in ruim II en in de machinekamer. Daarna schijnt het te hebben rondgedreven, tot het Zaterdagmor gen op een rots liep. Toen is het in tweeën gebroken. Een orkaan belemmerde het red dingswerk. De aankomst van prinses Marie Jose, de Koninklijke Belgische familie en gevolg Rome. De plechtige intocht. Het geneeskundig ondervovk teeWt wezen, dat de dronken arreotaai ie Aam***» dam aan nekkramp overleden ia. Een derde lijk aangespoeld Een telegram van den kapitein meldde, dat een derde Ijjk was aangespoeld en dat er omtrent het lot van de beide anderen geen hoop meer bestond. De beide gevonden lijken zijn aangespoeld op een eiland in de omgeving van Aalesund en zullen naar Aelesund worden overge bracht. voor de herkenning en voor de be grafenis. Provincie Noord-Holland By de Zaterdag gehouden inschrijving op i 10.025.000. 4)4 pct. obligation, is de leenir.g op een klein gedeelte na geplaatst. land- en Geen heil van samenwerking wacht - Eenige weken geleden is ten kantore van den Centralen Bond van Nederlandsche Ver- bruiks-coöperaties te 's-Gravenhage een be spreking gehouden over samenwerking tus schen verbruikscoöperaties en land- en tuin bouwcoöperaties. Aan deze bespreking hebben deelgenomen vertegenwoordigers van het Kon. Ned. Land- bouwcomité. den R. K. Nederl. Boeren- en Tulndersbond en het Centraal coöperatie- comité, bestaande uit de coöp. groothandels- vereenlging de Handelskamer, den Centralen Bond van Nederl. Verbruik-cooperatles en de Federatie van Diocesane Bonden van R. K. coöp vereenlgingen. Van de zijde van het centraal coöperatleve-comjté werd voorge steld. een con.missie te benoemen, welke zou hebben te onderzoeken of en zoo ja. op welke wijze samenwerking tuschen producenten en consumenten zou kunnen worden verkregen. Het doel van de samenwerking zou zijn, zoo wel de belangen van producenten als van consumenten te behartigen. De boeren en tuinders zouden een beteren prjjs voor hun De burgemeester van Lil ttpaai hooRt hl Juni Amsterdam te bezweken. den volgenden morgen, 16 December per vrachtauto werd af gehaald, door'een trans portonderneming die zich belastte met het vervoer naar Londen, via AntwerpenHar wich. De overtocht ondervond eenige dagen vertraging door het slechte weer, toen dan eindelijk de zending te Londen aankwam, makeerde het doek, terwijl de lijst in de ongeschonden kist, met dè loodjes er nog aan, zat. De eigenaar van de schilderij heeft een premie van 15.000 frs.. en de ..Galerie de 1'Association” een van 25.000 frs uitgeloofd aan degenen, die de dader van den diefstal ontdekt. Wort het doek ooit teruggevonden, dan zal de reclame, die er thans voor gemaakt wordt, het wellicht een kooper bezorgen! De socialistische pers, met name „Het Volk”, heeft er zich al over verheugd, in dit verband van „Rechtsche verdeeld heid" te kunnen spreken, maar in deze kringen heeft men zich te vroeg blij gemaakt: Inzake huwelijkswetgeving staan wij in ieder geval nog duizendmaal liever aan de zijde der christelijke partijen dan aan de zijde van hen, voor wie huwelijk en echtscheiding heelemaal geen moreel probleem meer beteekenen, en die naar de theorie van den heer Luikinga met de heiligheid van het huwelijk volkomen af gerekend hebben. producten kunnen maken, de verbruikers 'n lageren prijs ervoor betalen, wat met een zoo economisch mogelijke distributie met uitslui ting van den tusschenhandel mogeljjk werd geacht. Door net voeren van een intensieve propa ganda hoopte men de belangstelling voor deze samenwerking by de verbruikers op te wekken Met de distributie van land- en tuin bouwproducten zou dan een begin kunnen worden gemaakt in de plaatsen, waar krach tige verbruikscoöperaties bestaan om haar dan geleidelijk tot andere plaatsen uit te breiden. Hoewel de vertegenwoordigers der genoem de land- en tuinbouworganisaties sympathiek stonden tegenover dit denkbeeld, heeft de vergadering van de dageiyksche besturen der drie centrale landbouworganisaties besloten niet In de voorstellen van het centraal coö- voor- de „Terwijl Hy immers naar het wezen van het trouwverbond dit aanwees als onlosma kelijk, verklaarde Hij nadrukkelijk, dat de wetgever dit standpunt niet innemen kan „vanwege de hardigheid der harten”; zoodat HU de echtscheidlngs-regeling van den wet gever Mozes dan ook aanvaardde en verde digde. Onze minister van Justitie heeft onlangs in de Tweede Kamer ditzelfde standpunt ingenomen met een beroep op. datzelfde Matth. XIX 9 Man weet dat in roomsch-katholieken kring een ander standpunt wordt verdedigd; name lijk. dat de overheid als landswet moet, voor schrijven wat Christus slechts voor ZUne volgelingen eischte. Er zijn dan ook landen, waar de wet de echtscheiding met daarop volgende mogelUkheid van hertrouwen niet kent. Het gevolg ligt voor de hand. Aangezien In zulke landen wU zelf noemden onlangs Oostenrijk de huweiykstrouw natuurlijk niet beter is dan b.v. in Nederland, moet men zich in zulke landen redden door het concu binaat: wat dan ook veelvuldig voorkomt Dat zulks uit zedeiyk oogpunt hooger staat dan de wet, die echtscheiding kent, zal wel niemand beweren. WU staan dan ook geheel aan de zUde der anti-revolutionnairen en kiezen met hen tegen het aangeduide, roomsch-katholieke standpunt.” WU kunnen het slechts betreuren, dat de belde genoemde christelijke organen bet wenachelijk achten, in onze dagen van fnoreele verwording den nadruk te leggen op een „princiep”, dat allerminst In staat Is, den eerbied voor het onver brekelijk huwelijk te bevorderen. Het beroep op Mozes’ echtscheidlngs- regeling mist natuurlUk allen grond: de Mozaïsche wet werd door het Christen dom Juist af geschaft, en juist In het genoemde hoofdstuk van den Evangelist Matthaeus wordt dit ten aanzien van het huwelUksverbond heel sterk beklem toond. De BUbel is moellyk te lezen en nog moeilUker te begrijpen, maar het Kranige redding Te Beteren Is een hofstede afgebrand. Toen het perceel in vollen vlam stond werd een 154-jarig dochtertje vermist, dat in de wieg t* slapen was gelegd. De brandmeester Speyers bedacht zich geen oogenblik. wor stelde zich door rook en vuur naar de ka mer en wist het kind te redden. NauwelUks was hU terug op een der raamkozUnen of het geheeje hraiyjfnde hui* stortte achter Een aanklacht tegen Gloeilampenfabrieken in Philipt,-licenties. morgen te 6.15 uit Allahabad en ia te 11.4Ö te Dodhpur aangekomen, vandaar te 13-45 ver trokken en te 16.30 te Karachi geland. Alles is wel aan boord. Heden wordt de reis voort gezet. Aan boord bevindt zich 86 K.G. mail, uit Saigon, welke mail te Bangkok was ingeno- men, bestond voor Parijs.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1