ONS BLAD L. FRANKENBERG, DONDERDAG 9 JANUARI 1930 VOORNAAMSTE NIEUWS b Alkmaar -r Philips en de Radio-industrie tabellarische boeken TWEE BLADEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 1 VIER f 250 f 40 f 125 GEEN WAPENSTILSTAND! MET PRINS UMBERTO Het verloop der plechtigheden De Kerstcollecte Tegen de dansmanie van het „Biovacantieoord” I De a.s. Vlootconferentie Aanrander gearresteerd 1 De voortvluchtige psychopaten DE EXCESSEN VAN DE SPORT een Brand in een lading hooi van Een goedkoop auto-ritje voor Aan het oog getroffen DIT NUMMER BESTAAT UIT De zoogenaamde mishandelde jongen Een directeurszetel Nederland Tot gedeeltelijke demping geadviseerd Geweldige brand in parafinefabriek DE BANK VOOR INTERNATIONALE— BETALINGEN DE INSTELLING VAN EEN ZELFSTANDIGEN LUCHTVAARTDIENST HET ROKINVRAAGSTUK TE AMSTERDAM 3 Itö Barometers Thermometers PAYGLOP 3 Van 1500 voet hoogte omlaag gestort Twee vliegers gedood Het wetsontwerp door de Eerste Kamer aangenomen JOH. LAUWERS ZIJN ONMISBAAR IN DE MODERNE BOEKHOUDING 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12. 13. 15. 16. 20. 25 en 30 kolommen Doodelijke misstap De geschenken Z. H. den Paus het bruidspaar. Verdachte aan de Justitie overgeleverd DE BRAND IN DE BARTELJORISSTRAAT Bestrijding van Pornografie aan Proefzender op Schiermonnikoog Anti-Revolutionnairen en Christelijk Historischen HET HUWELIJK VAN PRINSES MARIE JOS' De actie te Deventer en omkering Opbrengst ruim 22.0M. cere- uit dal en de Een der vluchtelingen terecht. 30.000 K.G. hooi verloren I met dure gevolgen ten, zich aan een mishandeling De ongezonde gevoelens voor de sport lei den nu reeds tot zelfmoord. ALKMAAR TtliCnai AdadnMreUo No. U8 Redactie Ne, CJ Het af scheids noen maal aan de Amerikaanse he delegatie der zou ABONNEMENTEN: m» Alkmaar SB Agentschappen: per week 25 per kwartaal f 8X8; per poet, per kwartaal 8J8 bil vooruitbetaling. is van voor de lot hi. hy opleveren, aarneme- Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 4 uur 35 min. O Een Pers. Ml earlie» vaa aadarwa Vinger- .Breda dikwijls hebben wij de aandacht ge- vestlgd op de excessen ta} de spcrtbeweglng. Tegen een gseonde sportheweglng zal nie mand zich verzetten, maar het zijn de uit wassen, welke ieder weldenkend menach af- keerlg maakt van de huidige sportbeoefening Tot welke treurige feiten die uitwassen lel den, daarvan geeft het volgende staaltje, dat ..Het Volk” ter oore kwam, een goed beeld: BAN DIEGO (California 8 Januari Reu ter Twee marine-vliegers werden gedood toen hun tweedekker van een hoogte van 1500 voet in de baal van San Diego omlaag fNtRrt, De Eerste Kamer heeft het wetsontwerp tot wijziging van de begrooting van Water staat voor 1929 in verband met de Instelling van een zelfstandigen luchtvaartdienst, aan genomen. Een liep door een sloot weg De 25-jarige F. O. uit Duivendrecht, wordt nog gemeld, verrichtte te ongeveer drie uur werkzaamheden In den tuin onder toezicht van een bewaker. Te 3.20 liep hy plotseling door een sloot naar den Morschweg, waar hy aan een automobilist vroeg te mogen mede- rfjden, hetgeen werd toegestaan. Ter hoogte van de Haagsche Schouw verliet hy den auto en is sedert dien verdwenen. De vermissing van den 24-jarigen 8. J. van M. werd eerst om zes uur ontdekt, toen er appèl werd ge houden. Tot heden is van belden geen spoor gevonden. De van van mir all telt. verneemt, 6.. bi| o breuk »an 1T. Barometerstand 9 uur vjn.: 759 Vooruit De 71-jarige arbeider B. Wessels te> Sta- pelmoor, die werk op den zolder wilde ver richten, is door een misstap van een vrij aanzleniyke hoogte op de steenen neergeval len. Kort er op gal hij den geest. In ten artikel ..Lohman en het Evangelie* t ..Nederlandse!» Weekblad”, het orgaan der christelyk-historische Unie te Rotterdam o.m het volgende: Hugo Wiese, de doelverdediger van een elftal te Lodz. aldus bet blad, heeft zlch- zelf doodgeschoten, omdat het beslissende doelpunt aan een fout van hem te wyten was. Na afloop van den wedstrijd hadden zijn medespelers en de bestuursleden hem zulke heftige verwyten gedaan, die hij zich zoo heeft aangetrokken, dat hij zelfmoord pleegde. van het koninklijk Op de kolen-conferentie te Genève is geea overeenstemming bereikt. Gisteren brak brand uit In een lading hooi op het dek van een schuit, die In de Delfs- havensche Schie te Rotterdam lag, vlak bij de spoorbrug. Het Is niet onmogeiyk dat vonken uit een locomotief de oorzaak zijn. De brandweer tastte het vuur aan met een vijftal stralen van den wal en uit roei- booten, maar kon niet verhinderen, dat de deklading. 30.000 K.G. hooi, verloren ging. een te Haastrecht aan een der oogen getroffen. De plaatseiyke ge neesheer wiens hulp men inriep, achtte over brenging naar een oogljjdersgesticht noodza- keiyk. Men vreest voor het behoud van het oog. te stuiten. Het machine gebouw worden. Vyf fabrieksgebouwen verwoest. De brandwe-r bepaa’t tot het bewaken van den b-and In de Eerste Kamer heeft minMer B«F* mrr verklaard, dat hij opd.acht had gege ven voorbereidingen te treffen voor nacht- verlichting op tuchtvoartwegen. Verlichting van de luchtroute EnschedéSchiphol ca WaalhavenSchelde is weldra te wachten. In een jaar tyds zijn 3507 gesprekke* gevoerd op de radio-telefonische lijn Neder* tand—Indie. Het oog misschien verloren By het pijl en boog schieten werd zoontje van den heer V. Communisten ontvoeren in Foekien wr- scheldene hooggeplaatste ambtenaren. De politie te Leiden nee Ir proces verbaal opgemaakt tegen twee winkeliers, wegens hst in hun uitstalling ten toon steHsn wan ieo- tuur met zinnenprikkelende jVrig— De Kamer van Koophandel te Amsterdam heeft geadviseerd tot gedeeltelijke demping van het Rokln aldaar. aa. VlootoonferenUe. Een verklaring Mac Donald aan de Pers. Een rede Alexander, den eersten Loid der Ad- De vergadering van den Volkenbond beeft haar goeden wil getoond en net Initiatief genomen tot bet bewerken van een ..wapen stilstand" op het gebied der douanetarieven Een dergelyke wapenstilstand zou inder daad den eersten stap op den goeden weg tot bestrijding der Internationale samenleving Pan de tarieven-boelen kunnen oeteekenen Zes en twintig staten hebben zich al bereid Verklaard, aan de conferentie deel te nemen. Maar dit fait garandeert nog allerminst bet beoogde succes. De voorteekenen toch zijn zeer ongunstig: nauwelijks was het plan tot het houden Pan deze conferentie bekend geworden, of zoo beeft de Belgische regeerlng aan den Volkenbond geschreven verschillende Eu- ropeesche Staten gingen nog in de gauwte hun tarieven verhoogen. Natuurlijk om ter conferentie In zoo gun stig mogeiyke positie te verkeeren. Dat duldt op een eigenaardige mentaliteit, welke weipig goeds belooft. Maar bovendien heeft de Engelache Ka mer van Koophandel, vertegenwoordigende meer dan 70 belangrijke Industrieels en com mercieel» maatschappijen In Oroot-Brittan- nlS, een motie aangenomen, waarin de regeerlng er met nadruk op wordt gewezen, jdat een toetreding tot den door <*e Volken bondsvergadering voorgestelden wapenstil stand op douanegebied de mogelijkheid voor Oroot-Brlttennlë. om Invloed te oefenen met bet oog op een algemeene verlaging tarieven, zou beperken, en noodlottig sjjn voor Engelands Industrie en handel". Als t zóó gaat, kan er van net nobele plan niet veel terecht komen. De géést deugt niet: bet eigenbelang staat nog steeds voorop, en opolleringen brengen omwille van het gemeenschapsbelang is tus- schen staten onderling nog een vrywel on gekende weelde. Alleen de Nederlandsche Staat wil bij dit alles gedwee bet lammetje blijven! Iets, wat den wolven niet onwelgevallig Is. Bescheiden in beslag genomen De aangehouden H. B., verdacht van brandstichting In het N. V. Handelshuis ..Het Centrum" in de Barteljorisstraat te Haarlem, is aan de justitie overgeleverd. De politie heeft Dinsdag JL ten huize van B. een onderzoek ingesteld, waarbij ver schillende bescheiden ia beslag xjjn genomen. De laatste der Ontwikkellngsdagen vaa den Katholieken Boeren- en TuindersbonB. De Arnhemsche politie heeft een man die gedurende de laatste weken de omgeving van „Bronbeek" onveilig maakte en verschillende meisjes met oneerbare bedoelingen aan randde. gearresteerd. Gisteren zjjn de slotzittingen gehemde» bij gelegenheid van de inwijding van dea nieuwen „Carmel" te Nijmegen. de Paus als huwelijksgeschenk aan het echtpaar een kostbaar gobelin, de ,Ma-- donna met het Kind” van Pinturicchlo uit de „Apparamentl Borgla” voorstellend, In kostbare HJst, waarop het pauselijk wapen alsmede de wapens van Savoye en België. Bovendien ontving de jjrinses een prach- tlgen rozenkrans uit paarlen, In goud ge vat. Het bestuur van de K v K. te Amster dam heeft aan B en W. over het Rokln— vraagstuk een adres gezonden. Daarin wijst adressant er op. dat het gedeelte van bet Rckin tusschen den Dam en het Spul voor de binnenvaart geen beteeMenis meer heeft en cok in ander opzicht is gespeend van elk economisch nut. zcodat in het belang van het verkeer op damping van dat ge lee.te van het Rokln door adressant wordt aan gedrongen. Het gedempte gedeelte, aldus het adres, 'ou uitstekend geschikt zin voor parkeer terrein. waai aan in de binnenstad aoo -rroot" behoefte bestaat. Tijdens het bezoek orukispaar op het Vaticaan schonk Z. H als een Gisteren Is de verplaatsbare zender P. C. N. van den Rijkstelegraaf te Schiermonnik oog beproefd. De eerste oproep naar P. C. H te Schevenlngen-Haven werd direct ont vangen en beantwoord. De zender is van het zoogenaamde Tonlg-talntype en werd geheel door het technisch personeel van Scheveningen-Radio gebouwd. De zender is zeer gemakkelyk demonteerbaar en voorts kan de opstelling van huisje, masten, an tenne enz., in zeer korten tijd geschieden De benoodigde energie wordt verkregen van een door een benzine-motor gedreven 50C perioden wisselstroom-dynamo. De zender kan op afstand bediend worden, aoodat de telegrafist in de bebouwde kom, zooals b.v. op het telegraaf- of telefoonkantoor, zijn tenten kan opslaan. Deze zender is bedoeld als noodzender, wanneer een der eilanden geen verbinding meer heeft met het vaste land. Alle onderdeden kunnen dan per boot of vliegtuig vervoerd worden. 4 De geheele installatie zal ondergebracht worden te Scheventngen om In geval van nood naar de bedoelde plaats te kunnen worden getransporteerd. Men meldt uit Deventer aan de .Msb In de vergadering van het antl-dansco- mlté deelde de voorzitter, ds. G. van Rhyn mede, dat het comité een onderhoud heeft gehad met de burgemeesters van Voorst en Diepenveen, ten einde ook daar het dansen te beperken. In verband met een aantal ontvangen ad- I haesie-betuigingen werd besloten, opnieuw een anti-dans-courant te verspreiden. Zooals men weet, bestaat dit comité verschillende gezindten. Naar de „Telegraaf" verneemt, is de 25-Jarige p ychopaat F. 6.. die uit het asyl te Lelden wist te ontvluchten, door de .rolltie te Amsterdam aangehouden. Eenlge rechercheurs van de Centrale recherche zagen den man in de buurt van Watergraafsmeer loopen. Zij hebben hem op voorzichtige wyze meegenomen naar het oofdbureau van politie aan den O. Z. Ach terburgwal. Daar het vervoer van zenuw patiënten te Amsterdam nooit buiten de 3. G. D. omgaat, werd die dienst dadelijk rewaar. chuwd. die den patiënt per auto van 'iet hoofdbureau afhaalde. De man was zeer ;edwee en maakte geen vreemde indruk. Hy verd naar paviljoen 3 van het Wilhelmlna- •asthuls vervoerd. Hedenmorgen zou door personeel van het asyl. waaruit ontsnapte, worden afgehaald. Men deelt ons mede, dat de collecte, wel ke In de Kerstweek gehouden is, ten be hoeve van het „BlO-Vacantleoord", gesticht door de Nederlandache Bioscoopdirecteuren, met het doel schoolgaande kinderen van minder kapitaalkrachtige ouders of verzor gers naar vacant leoorden uit te zenden, een groot succes Is geworden. De geldinzameling, welke in een 75-tal bioscopen van ons land heeft plaats gehad.' heeft ruim f 22 000 opgebracht. De Amster- damsche bioscopen hadden In deze op brengst het leeuwenaandeel, met een bedrag van ongeveer 9000. Hierop volgen de bios cooptheaters te Rotterdam, die als resultaat van de collecte meer dan 5000 aan het ..Biovacantieoord” konden afdragen. Gecollecteerd is verder In onderscheiden? bioscooptheaters* te Arnhem, peventrr. Eindhoven. Den Haag, Haarlem. Den Hel der, Hoensbroek. Leiden. Leeuwarden. Maastricht. Nijmegen. Stadskanaal. Utrecht Venlo, Winschoten, Zaandam en Zwolle. PRAAG, 8 Jan. (V.D.i In de paraflne- afdeellnk van de Mineraal-O.iefabrt ken te Oderfurth heeft Din. dagavond een geweldige brand gewoed. De brand ontstond d or on voorzichtigheid van een arbeider, die een sigaret aanstak, waardoor benzin dampen In brand vlogen. Deze arbeid, r kreeg ernstige brandwonden en Is naar het ziekenhuis te Ostrau vervoerd. De orand werd ontdekt door een machinist van een trein, die met zijn locomotief langs de fabrieksgebouwen reed. Met de stco.nfluit >maakte hij onmiddellyk groot alarm. Het vuur vond in de met teer doordrenkte daken en muren zoo gretig voedsel, dat onmiddel lijk drie afdeelingen In lichter laaie stonden. De brandweer, die onmiddellyk verze een. slaagde er niet In de nevengebouwen te sparen, daar groote hoeveelheden halffabri katen en benzine in brand geraakten. Nog twee fabrieksgebouwen werden door het vuur verwoest. De In de ke derrulmten opg slagen parafine smolt en er ontstond een gew.ldi;e vuurzee. Herhaaldeiyk hadden ontp off ngen plaats. In de ochtenduren van h den werden twee arbeiders met ernstige bra~dwo_d?n •*eborgtn. Een arbeider wo~dt nog vermijt. Het vuur woedde hedenmorgen nog steeds voort. Duizenden toeschouwers slaan de vuurzee gadë. In de verwoeste fabrieksg'bouwen werd door 22 hydrauHeche persen parafine ver werkt. Twee honderd goederenwagens zjn eveneens een prooi der vlammen geworden. In aen loop van hedenochtend is de brand weer er In geslaagd den brand t? Oderfurth kon ge ed zijn totaal kch thans die b!nn»n de muren van de viif fabrieksgebouwen uit woedt. In de fabrieken werkten vierho -derd arbeiders. Onze 'technische medewerker schrijft ons: Na de bekende vergadering van den Neder- landschen Bond van Radiohandelaren, op 19 December j.l. In Amsterdam gehouden en .waarop besloten werd de licentie-overeen- komst met de N. V. Philips’ aan te gaan, is eerst goed gebleken, hoe verontwaardigd men In de Radio-wereld was over het optre den in deze van de N. V. Philips’. De éven lam geslagen oppositie heeft zich meer dan ooit schrap gezet om hare zelffandigheid te verdedigen. Men moet voor deze stryders voor hun vryheid en onafhankelykheid alle respect hebben, temeer, daar hun debuut nu niet be paald schitterend geweest is, iets wat de lei ders van de beweging, de leden van het Comité van Actie, aan den lijve moesten on dervinden. De N V. Phlllpe’ deed, na gewe zen vonnis Inzake de „proclamatie”, waarby volgens den rechter sprake was van oneer lijke concurrentie, beslag leggen op de kas van bovengenoemd Comité, én op de prlvé- gelden van de drie onderteekenaars. Toen In kort geding de geldigheid van bo venbedoelde vergadering voor den President der Amsterdamsche Rechtbank werd ge bracht en het gewezen vonnis luidde, dat de op de gewraakte vergadering genomen be sluiten moesten worden geschorst, zoodat ge daagde (de NAR.) zich had te onthouden van lederen stap ter uitvoering van deze be sluiten, was voor de opjoosltle nog niets ver loren en grootere bedryvlgheld was hiervan het onmlddellijke gevolg. De voorbereidingen waren al getroffen, omdat men geen ander vonnis verwachtte. Zoo werd dan opgericht de „Bond van Radlo-Ondernemers" (opgericht in Utrecht, 30 December), welke zich op het standpunt plaatst, dat allereerst getracht moet worden, op redelijke ’basis tot een overeenkomst met de N. V. Philips’ te komen, weshalve een onderhoud met de directie van deze N. V. aangevraagd werd. Daarnaast richtte Dr F. L. Rutgers een „Open Brief” aan Minister Ruys de Beerenbrouck, waarin het stand punt van de oppositie uiteen werd gezet en verzocht werd om tusschenkomst van den Minister-President. Deze strijd in de Radlo-wereld is niet al leen interessant, maar is wel degelyk van direct belang voor lederen luisteraar. Wordt de Nederlandsche Radlo-hendel werkelijk ge dwongen de llcentle-overeenkomst met de N. V. Philips’ aan te gaan, dan is een sty- glng van den prijs der Radiotoestellen stel lig te wachten, vroeg of laat zal de luisteraar over moeten gaan tot aanschaffing van een nieuw toestel, en ook hy zal de licentie te betalen hebben. Bovendien, wel beweert .Phi lips" herhaaldeiyk, adt elke gedachte aan monopollsatie haar vreemd is, maar alles wijst eropj dat het streven van Philips dit tot einddoel heeft. En dan Is het de gebrui ker. die in verreweg de meeste gevallen, zoo niet In alle, het gelag moet betalen. Heeft Philips het recht om deze licentie te heffen? Dr. Rutgers zegt in zyn „Open Brief”: „Binnen de grenzen der geschre ven wet is dit (alles) mogeiyk". De spa- tleerlng in bovenstaanden zin is niet zonder reden. Het spreekt vanzelf, dat de Octrool- wet den Patent-bezitter beschermt tegen aan tasting van zijn rechten. Het is niet meer dan blliyk, dat de uitvinder of diens ge machtigde zijn beschermde rechten kan verkoopen. op voorwaarden door hém te stellen. Maar dit geval Is zoo heel anders. Dr. Rutgers zegt hierover weer In zijn ..Open Brief”: „Onafgebroken heeft de N. V. Phi lips’ ons (de Radio-Industrie» gedurende Ja- ren overstelpt met haar circulaires en hare offerten voor onderdeelen. ons aanmoedi gend tot steeds grooter productie". Meerderen onzer hielden zich reeds jaren vóór de N. V. Philips’ Radio met de pro ductie van Radfo-apparaten bezig, enkelen zelfs sinds 1918, terwijl de N. V. Philips’ Ra dio haar eerste ontvang-toestel eerst in 1927 ter markt bracht". „Geheel te goeder trouw, en met volle medeweten der N. V. Philips’ zyn zaken op gebouwd, belangrijke kapitalen vastgelegd en is veel personeel geëmployeerd In de fabri cage en distributie van radlo-apparaten”. Hieruit ziet men overduidelijk, dat de pa- tenthouder In dit geval In het geheel niet voor zijn rechten is opgekomen de N. V Philips’ was reeds ongeveer drie jaar In het bezit van de bewuste octrooien ja, zelfs de toepassing van deze octrooien heeft aan- gemoedfgd, door verspreiding op ruime schaal van de schema’s, waarin van deze octrooien gebruik gemaakt werd. De N. V. Philips’ heeft in haar verweer o.m. gezegd dat de koopsom van de octroo’en en de JaarliJksche bedragen, die met het houden van deze patenten gemoeid zijn, al leen on héér bedrijf drukken, terwijl de concurrentie vrijelijk gebruik maakt van de in héér bezit zynde patenten. Als koopsom werd toen door de oppositie genoemd het bedrag van f 500 per octrooi (voor de zes octrooien dus f SQOO.— totaal) en als jaar- lyksche contributie (als dit zoo genoemd mag worden) totaal ten hoogste f 1000 Met deze cyfera voor oogen de N. V. Phi lips’ heeft dit nooit, voor zoover Is na te gaan weerlegd kan men toch moeilyk aann’emen. dat dit de werkelijke dryfveeren tot dezen stap geweest zjta. Wat dan wel de motieven zijn voor dezeif geruchtmakenden stap van het Philips-concern is maar op één manier te verklaren. Binnen de grenzen der geschreven wet kan de N. V. Philips’ dus handelen, als zij mo menteel handelt, maar de wetgever had op sen dergeltfke handelwijze niet gerekend kón daar niet op rekenen. Dit geval Is unique, wel degelyk zal rekening gehouden moeten worden met het moreele recht en het begint erop te Wken, dat dit ook door gezagheb bende instanties wordt Ingezien. Door den Octroolraad werd reeds medege deeld. dat het standpunt van Philips onjuist is zoodat deze onderneming binnen de gren zen. waar zij rechten kan doen gelden, ge houden dient te worden. In het volgende artikel lets over de eigen lijke llcentle-overeenkomst. Ing. H. M. HARDENBERG iclirijft het j officieel o- Bij het spoorwegongeluk by ConstaattaW zijn 18 personen om bet leven gekomen. De Haagsche conferentie. Een incident tusschen Tardieu en de Dnltsche delegatie geen verdere gevolgen heeft. Bij de politie te Aalten kwamen twee auto- moblllsten aangifte doen, dat zy een dame i van Eindhoven naar Aken hadden ge- 1 bracht. By de pastorie van ds. Stegeman had zij onder voorwendsel daar te moeten zijn, den auto verlaten en Is niet teruggekomen. De chauffeurs gaven een duldeiyk signa lement. waardoor verdenking ontstond tegen een juffrouw aldaar, die by confrontatie her kend werd. Het bleek, dat zij uit haar betrekking te Eindhoven was ontslagen en deze methode gevolgd had om naar huls terug te keeren. Tegen de juffrouw, die reeds meermalen veroordeeld werd, is proces-verbaal opge maakt Geen schuld by de politie Ongeveer een maand geleden ^«richtte .Jfet Volk” over een jongen, die zou zijn' overleden als gevolg van ml handeling door een agent van politie dienstdoende op het bureau Admiraal de Ruyterweg. Naar het „Hbd." verneemt, hebbel) de des kundigen. die het lijk hebben géschouwd, thans rapport uitgebracht. Er blykt uit. dat op het lichaam geen enkel spoor van mishan deling Is gevonden. Een klein wondje was van geen beteekenls, slechts een schrammetje. Voorts meenen deskundigen, dat het niet aannemeiyk is .dat enkele dagen voor den dood mishandeling of geweldpleging is ge schied. De oorzaak van den dood kon niet meer j worden vastgesteld. Uit het rapport bUikt, dat het niet waarschyniyk is. dat de agen ten, die den jongen aanhiëlden en opbrach- hebben Eenlge dagen voor zijn sterven heeft Loh- nan dan cok nog met den heer Calyn, den tegenw cordigen leider der anti-revolution- laire party de hereenlging tusschen anti- .-evol’. nalren en christelyk-historischen ‘.er sprei e gebracht waarbij Coiyn Lohman lelootd’ niets te zullen doen wat die her- •eiilgins In den weg zou kunnen staan. Eén groote Protestantsche Party gevea- ijd on positief C.'.rirteiyken grondslag zou natuvnyk onze kracht ten zeerste verster ken. Daarom moet eenheid van samenwer king ten sterkste bevorderd worden, doch zulks rroct natuurlyk niet beteekenen, dat men alle verschillen zou wegdoezelen. Dé een legt d?n nadruk wellicht meer op hét Christelijke, de ander op net Historische, rene weder op het Kerkeiyke. Doch terwijl dus de noodzakelijkheid van samenwert-taff bestaat most er niet een kun tmatige een- leld In het leven werden geroepen, die per lot van rekening moet leiden tot wat wij •ouden willen noemen een grootete-g»- neene deeler-politiek. Dat kan geen politiek lü één stuk zijn, waarvan Lohman de per sonificatie was. Zoo moeten wij ook zooveel nogeiyk trachten samenwerking met onae 'ustercrganisrtic aer ant'-revolutionnalren te krygen en een eerste stap in die richting •ou kunnen worden gedaan, indien de belde Hoofdbesturen of dagelyksche besturen eenlge malen per jaar eens te tarnen kwa men en aan de ..round table!’ gingen zitten, WASHINGTON, 7 Januari. Heden heeft president Hoover het aangekendigde af- xhelds-noenmaal angeboden aan de Ameri- kaansche delegatie ter Londensche Vlootcon- .’erentle. In aansluiting daarop werd een verkla ring vn den president gepubllëecrtl. waarin o.a. wordt gezegd: „Ik heb de overtuiging, dat de geheele natie de delegatie een voorspoedige reis en joed succes by haar streven toewenscht. De volken en de regeeringen der vyf aan de conferentie deelnemende mogendheden zyn allen met den eerlijken wensch be zield, een overeenkomst tet stand te bren gen. waarmede niet slechts een einde zou worden gemaakt aan den bewapeningswed strijd, doch waarmede tevens een fe'.te’.yke vermindering der bewapening zou worden verkregen. Het zal groote moeliykheden ■>m voor alle mogendheden een lijke basis te vinden. Deze moeliykheden -ijn echter niet onoverkomeiyk. De op de Vlootconferentie ter sprake ko mende problemen, bevatten zooveel techni sche vraagstukken, dat op een snelle beëin diging der conferentie niet kan worden ge rekend. Het zou reeds een groot succes win. indien men In drie of vier maanden gereed zou runnen komen. Het betreft hier de gewichtigste inter nationale conferentie sedert jaren en waar schyniyk voor afzlenbaren tijd in <Je toe komst. „Ik hoop." aldus de president, „dat ons eigen volk den arbeid van onz“ delegatie zal ondersteunen door geduld te toonen, door haar aan te moedigen en niet te critiseeren." Het huweiyk van den Italiaanschen kroon prins met prinses Marie José van België, is gisterenmorgen in de Paulinische kapel van het Quirinaal deze kapel is een ge trouwe nabootsing van de Slxtynsche kapel door den Pauseiyken legaat kar dinaal Mafft met byzonder feestelijk monleel voltrokken. De trouwplechtigheid werd, behalve door de talryke ultgenoodlgde vorsteiyke per- rooniykheden. bygewoend door Mussolini, de chefs der bultenlandsche missles, de rid ders van de Annunzlatenorde met hunne dames, een vertegenwoordiging der Malt- thezerortle. voorts door burgemeester Max van Brussel, door generaal Pétaln als ver tegenwoordiger van den president der Fran- sche republiek, verder door de vertegen woordigers der koningen van Albanië en Bgypte, alsmede door vele anderen. De kapel was voor deze bijzondere gelegenheid met kostbare gobelins versierd. Tegen tienen naderde de bruidsstoet de kapel. Vooraan schreed de ceremonie meester van het Itallaansche koningspaar en daarna het gevolg van de gezamenlijke vorstciyke gasten. Hierna volgden de ridders van de Annunzlatenorde en de palelsprefect van het Quirinaal De bruid werd door haar vader begeleid, terwijl ko- n’«g Victor Emanuel de koningin van Bel gië cegeleidde. Vervolgens kwamen overige vorstelyke persooniykheden en slot de hofdames. Vermelding verdient voorts. dat kroonprins van België zyn arm bad aan geboden a^n de koningin van Italië. Kardinaal Mali» wacntte aen inarukwek- kenden stoet, omgeéën door geesteiij-e noog- waarolghcldsbekleec'ers, In de kapel op. Na dat alle aanwezigen hun plaatsen hadden ingenomen, knielde het bruidspaar voor het altaar neer De getuigen, twee Itallaansche cn twee Belgische prinsen hielden geduren de de plechtigheid een sluier over he< bruidspaar uitgespreid. To-n de Kardinaal tot het bruidspaar de vraag richtte, of zy man en vrouw wilden worden wendden belden zich, volgens voor schrift van het protocol, eerst tot hun ouders: nadat dezen hun toestemming gt- ;evec hadden, gaven zijn bun jawoord. Daarop las de Kardinaal het artikel, op de Itallaansche huwelijkswet betrekkin^ hebbend, voor Een stille H Mis volgd” hierne Na het Evangelie werd het Misboek aan /len konlng, gereikt die er een kus at drukte Na de onderteekenlng de» huweiyitf- acte geleidde kroonprins Umberto zijn jonge ochtgencote uit de kapel: het paar werd on middellyk gevolgd door den konlng van België met de Itallaansche koningin en den 'conlng van Italië met de Belgische koningin Teen het kroonprinseiyk paar op het falcon van het paleis verscheen, werd het langdurig toegejuicht door een dulzend- -.oppige menigte, welke op het plein was bijeengekomen. De bruid droeg een kostbaar wit toilet van taliaansche zijde -n en korten hermelijnen mantel me' een zeven meter lange sleep. Op de champagne-kleurige robe van de Itali- asnsche koningin waren gouden versierselen en paarlen aangebracht. Haar mantel var goudbrokaat droeg *en vyf meter lange sleep. Ook de prinsessen en de hofdame- droegen kostbare toiletten. Byzonder op vallend was de roode pelerine van prlnse: Mafalda van Hessen, welke zich reeds ge durende eeuwen in htt bezit van het hul’ Hessen bevindt. De koningen en prinsen en de overigf manneiyke Deelnemers, droeger anlfonr o! rok met ordeteekenen. Te één uur vond in het Quirinaal het bruuoftsmaal plaats. «SAen ongevallen veraekerd voor een der volgende nltkeerTnoén f 3000.. AANGIFTE MOET OP STRyKEEE Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken doo f 7KA verlies van beide armen, beide been en of beide oogen VA* VERLIES VAN RECHTEN. GESCHI1 LONDEN, 8 Januari. De diplomatieke hedewerker van de „Daily Telegraph” ver. neemt dat tusschen de centrale banken der groote mogendheden een overeenkomst .ot stand gekomen over de® verdeeling - de negen directeurszetels van de Bank Internationale Betalingen. Naast Zwtserland, welk land als zetel van de bank zonder meer een directeurszetel moet hebben. zijn Nederland, Zweden. Spanje en Argentinië definitief aangewezen Zweden en Nederland krygen een zetel In -verband met hun gezonde valuta en hun banksysteem, Spanje als groote mogend heid. De verkiezing van Argentine daarentegen komt als een verrassing. Vroeger is nooit gedacht met een der Zuld-Amerikaansche Staten samen te werken De aanwyztng van Argentinië zou hebben plaats geMd op voorstel van de Britsche Bank. - te», f jen - bij vsrlie» van een band, f IOC bi) ver lie. van een f CA doodeliiken aflooc aan voet ot een oog duim ot wiiavinget been ot EDEN UITEKLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEV De Eerste Kamer heeft zonder hoofdelijks stemming aangenomen het wetsontwerp to€ het instellen van een luchtvaartdienst. ADbtKrtSIW'l lAFKlJSi regel» t 1-28, etke regel sgbte AAK RECLAME pe* regel eoeg da eerwto pagina; eooe de overtgw pagina's 8Jd ItUBKlEK .VRAAG EN AANBOD* by eooeunbetoling per >mtteg S.SS per advertentie «aa reguM; ■edgre regel f RU ïl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1