LAD ONS EEN JUBILEUM 1 fes ^Balans-, Journaal-. Rekening-Courant-, Tabellarisch Papier EN DE RADIO-INDUSTBIE L. FRANKENBERG, Alkmaar Onze technische medewerker schryft ons: In het vorig artikel werd het unzonder- lyke van dezen llcentlestryd naar voren ge bracht en ook de eigenaardige situatie, die ontstaan is door het krachtige verweer van 1 den Radlo-hafidel VOORNAAMSTE NIEUWS PHILIPS I RAAMLIJSTEN TUINDE RSGLAS VRIJDAG 10 JANUARI 1930 U( - =ac==n— DH NUMMER BESTAAT EN TWINTIGSTE JAARGANG No. t GIT VIER BLaDEN VIER DE ZUIDERZEEWERKEN JOH. LAUWERS In kokend water verbrand Diphterie te Oude-Pekela West-Indie Uit de Metaalindustrie Schuit gezonken Kerrebijn’s Glashand ?l De doeltreffendheid der vooroefeningen Proef u i tzend in gen PHOHI-zender De samenwerking tusschen K.L.M.Farman FOKKERIJ VAN GOEDE TREKHONDEN AUTO IN DE VAART BIJ SLOTEN Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Ernstig verkeersongeval De vliegtocht naar NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Htl KOOPEN VAM Ook hei tweede lijk gevonden Opgor 1881 FEL tn Stoomgemaal gereed Briand vertrekt heden naar Partje. Edward W. Bok overleden. Barometerstand 8 uur vjh.: 756. Achtendk zal van kracht worden ieder Een commissie van ondersoek ingesteld l De tomaten-«ftvoer naar Engeland, herkomstmerk verlangd. Prijzen voor Vlaamsche letterkunde Naami Venn. VLKMAAR DU prof. dr. August Vermey- !«n. dr. Goemans en Toussaint van Boelaere. in dat Gistermiddag is de politie er in geslaagd, na urenlang dreggen, het lijk te vinden van de vrouw J. van der Voort, die by het auto- ongeluk te Sloten gistermorgen op nood lottige wijze om het leven kwam. Het lijk werd op 20 Meter afstand van de plaats des onhells opgehaald. Minister Thomas zal heden in een rede de mogelijkheid van steun der banken vee» de noodlijdende industrieën uiteenaetten. ABONNEMENTEN: we» Alsmaar Agentschappen: per week M et.; per kwartaal U>; per peet, per kwartaal 3J8 Mi vueruitketaUag. Ingesteld iz een conuntesie. welke aal heb ben te onderzoeken op welke wijze de voze oefeningen in het leger zoo doeltreffend mogelijk kunnen rijn. Licht op De lantaarns moeten morgM worden opgestoken om 4 uur 36 mln. De prtjs voor Vlaamse he Letterkunde te*- gekend aan Karei van de Woeetljne. De besprekingen ter Haagaehe Cunfi i nafta hebben gisteren tot geen definitieve besM- ten geleid. Ml verlle» vaa "a aaderm viasas. hebber gezegd. a Fokztation. StamboekhoUlng en premie- keurtngen IS EEN ZAAK VAN VERTROUWEN Doet net daarom oy de en Gisteravond om half twaalf is ter hoogte van Bolnes een dekschuit van de Estafette dienst feuonkan. waarbij aam man m wm_ dronken. Het groote Diesael-stoomgemaal ten Zui den van Waringen en bestemd voor de droogmaling van den Wlerlngermeerpolder. Is thans geheel voltooid eu heeft reeds 3 uren achtereen proefgemalen. De machines werk ten perfect Enorme mass's water werden verplaatst. Binnenkort zal met de groote be maling worden begonnen. Minister Verschuur ever van Ir. F’ruytier bQ de 1 Aan de „Telegraaf" ontleenen wy nog de volgende bijzonderheden De brugwachter van den Rijkswaterstaat, die in het midden van de opengedraaide brug stond, bemerkte dat de bestuurder van den verongelukten auto blijkbaar niet gezien had. dat de boom was neergelaten. Daarom schreeuwde hy en stak de hand op. Pieter van der Voort schijnt zulks niet gezien te hebben, althans de wagen snelde over het bruggehoofd, kraakte de slagboom en stortte in het water. Dit Is ter plaatse diep, met het gevolg, dat de wagen geheel in het water verdween. I Proef uitzendingen van den PHOHI-sen- i Ier te Huizen zullen plaats vinden op de lavoigende data en uren: Maandag 13 Januari 12 30—14 30 OMT Woensdag 15 Januari 12 30-14 30 OMT donderdag IS Januari 12 3014 30 GMT r'Jdag 17 Januari 12.30—1430 GMT ’.ATERDAG 18 Januari 12 30- 14 80 OM" "ondag 18 Januari 12.30—14 30 GMT. ''e golflengte bedraagt 18 88 Meter De Collectieve arbeidsovereenkomst ia hM Metaalbedrijf ia tot stand gekomen. AUv ■Kvw'» op di< blad >in> lamvuiar <te ■Urn oumvalloB verzekerd voor re- der AAhOIFTE onaanvaardbaar aouverelne staat hoogste macht. De terecht tusschen motor- en bijwagen, beide wielen van laatstgenoemden 1 haar over bet linkerbeen, dat zoo goed als geheel werd afgereden. Door den O. O en G D. blij to hoogst bedenkelij- ken toestand naar het Binnengasthuis ver voerd. Z. H. de Paus ons het werk van dm Volkenbont zoo krachtig aanbeveelt, daar mogen wjj niet nalaten, de Vol- kenbondagedachte te steunen en te propageeren, overal, waar wij daartoe de gelegenheid hebben. Te leeuwen is het vierjarig dochtertje van J. Adam in een pot kokend water gevallen Het kind is met ernstige brandwonden naar bet ziekenhuis te Tiel vervoerd, waar het is overleden. ■et levenswerk van Karei van de Woestijne De Vtjf jaarlfjksche groote prijs voor Vlaam sche letterkunde, ten bedrage van 20 000 francs, is toegekend aan wijlen Karei van de Woestljne. voor zijn Volledige werken. Deze geweest; gold als Nauwere samenwerking Sinds twee jaren hebben de Fransche luchtvaartmy. Farman en de K L. M onaf hankelijk van elkaar dezelfde route Parijs— Brussel Antwerpen, dat alleen door Far man en niet door de K. L. M. werd aange daan —RotterdamAmsterdam gevlogen. De twee maatschappijen zijn thans over eengekomen om met ingang van 1 Februari tot een nauwere samenwerking te geraken, teneinde de belangen van het publiek beter te kunnen behartigen. Voortaan zal de dienst zóó worden Inge richt, dat paralleldiensten worden vermeden en aldus een hooger, nuttig effect wordt be reikt. Ook zal van 7 April af een vrachtdierst worden ingericht, hetgeen ook aan het pas sagiersvervoer ten goede zal komen, daar dan geen lading meer in personen vliegtuigen behoeft te worden medegenomen. De algemeene organisatie, alsook de pun ten van vertrek, zullen niet worden gewij zigd; echter zal de K L. M te Parijs alsook de Farman tn Rotterdam en Amsterdam geen eigen organisatie meer behouden, doch de maatschappij Farman zal zich hiermede te Parijs belasten, de Belgische luchtvaart maatschappij Sabena zal evenals dit reeds gedurende de laatste jaren geschiedde de organisatie te Brussel en Antwerpen tn han den houden, en de K. L. M. de organisatie te Amsterdam en te Rotterdam Wél behou den de maatschappijen hun eigen vertegen woordigers in de verschillende steden lang* de route. I Gistermiddag is op bet Damrak te Am- sterdam een ernstig ongeluk gebeurd. Bij het Beursplein sprong een 54-Jarige vrouw van een motorwagen van lijn 4- Zij viel en kwam I terecht tuOTrhen motor- en bijwagen. De wei niemand zal oestrijden. Zyn onmerking, I minion ioatrt™>nnomr<on dat Philips, met de 20.000 arbeiders, de be I laatstgenoemden wagen 1 o v-t <xv-i i Ir c tz» inHnrtrta rsis 4w> B***geil Het comité voor den vliegtocht naar West- Indlé komt vandaag bijeen, daar ernstige moeilijkheden zijn gerezen, welke den tocht in gevaar brengen. De zaak la. dat man er met da aarst now. dig geachte f 60.000 nog niet komt, daar da Fokkerfabrieken een hoogere, veel hoeders verzekeringspremie voor bet toestel elschen. dan h(< comité bad berekend. De tomaten-uitvoer naar Engeland AUVUt ItSlltrttUl: Vaa regen f U*. regel meer 8J*. BECIAME pet regel f a» veer 4a aereia pugtua; «we» de wazige pagwM-S RUBRIEK .VRAAG EN AANBW t 8A8 pre advertawue vaa 6 recatai Mare regm sneer 8J8 De Hoogeerw. Pater F. Bleaaing. vap do orde der Kruisheeren. ia door Z. H. den Pare benoemd tot ApoatoUach Prefect vaa Bondo in den Congo. Oprichting van lokstaUons. ztamharkhan» ding en premie-kenrtagen voor Urkhonde* het werken van den Volken bond zijn een aantal instellingen ont staan, die het oorlogsgevaar in net in leder geval beduidend onbelangrijk aantal geëmployeerden hebben. Deze overeenkomst is on de ongeldig ver klaarde vergadering aangenomen met 51 tegen 42 st.. deze aanneming geschiedde onder druk. Wel zegt Philips dat vele van de stemverecht'gde leden aangesloten waren bij het Comité van Actie, maar hier staat tegenover, dat oo deze veiwadertne ook ver- sehni-nde Phillna-groerters en N. 8. F.* agenten aanwert* waren, voor wie de aan neming van dese overeenkomst geen bezwaar medebracht. inte<-endeeL De onafhankelijke toestelbouwer verweert zich. Maar het Is niet alleen rijn zaak, bet heele Nederlandsche Volk heeft Indirect met deae actie in de Radiowereld te maken. Ing. H. M. HARZXMBBRO. nooMa. ia ten eenenmale cnjulBt. En nu de bUaondere vergunning voor 14 Augustus en 31 October wü mogen niet vergeten, dat bet hier afwijkingen geldt van den algemeenen regel. Deze afwijkingen, dat langere werkdagen zijn toegestaan op dagen voorafgaande aan bepaalde feestdagen en dan alleen voor winkels, welke op deze feest dagen gesloten zijn Zoo bevat het Kon. Be sluit uitzonderingsmogelijkheden voor de Vrijdagen en Zaterdagen, den dag vóór Kerstmis, den dag voor Hemelvaartsdag en ook voor de dagen van Maria-Hemelvaart en Allerheiligen, omdat nu eenmaal vast staat. dat overeenkomstig de regelen der Roomsche Kerk, vele winkels, vooral in het zuiden des lands, op die dagen gesloten zün Het geldt hier eene verruiming van vrij heid, waarvan niemand gebruik behoeft te maken. Maar meent een Nederlandsch bur- der, overeenkomstig zijne godsdienstige over tuiging, die dagen als Zondag te moeten vie ren en dus op die dagen zijn winkel gesloten te moeten houden, dan kan hij van de wet- telüke vrljheldsverrulmlng op den vooraf- maanden dag gebruik maken. Ten slotte de vraag: waarom is ook niet gedacht asm den Donderdag vóór Goeden Vrijdag? Wij mogen den geachten inzender er aan herinneren dat noch in de Ned Herv Kerk noch in de Gereformeerde Kerken, een kerkeiljk voorschrift bestaat waardoor de Goede Vrijdag zou behooren tot de Christelijke Feestdagen die als Zon- dag te vieren zijn Integendeel zijn door de taerkelUke autoriteiten verzoeken in dien geest steeds afgewezen. Wjj zfjn overtuigd dat. zoodra de Synode der Ned. Herv. Kerk den Goeden Vrijdag stempelt als rustdag, de Minister v. Arbeid ook voor den Donderdag voor Paschen vrijheidsverrulming zal toe- staan. die algemeen temperen. En daaruit blijkt, dat de Bond al reeds Iets bereikt van zijn hoofddoel: de middelen te vinden tot handhaving van den vrede. Alleen alreeos bet feit, dat men nu zaken van nationaal belang interna tionaal wil behandelen (Iets waaraan men sedert eeuwen en eeuwen niet durfde, noch wilde denken is van groote beteekenis een werkelijke winst De scnooiistc ov-uwituung van den Volkenbond Is tot op heden echter de aanvaarding van de verpachte recht spraak door net internationaal Ge rechtshof hierdoor toch werd de ge lijkheid der staten voor het recht principieel erkend, met uitsluiting van politieke inmenging. Na de tweede Vredesconferentie was een poging in deze richting ten op- adebte van net statuut voor het Hot van Arbitrage Jammerlijk mislukt; en dit statuut ging lang zoo ver met ais wat thans m de verplichte recht spraak, waarbij staten, onafhankelijk van bun wil. gedaagd kunnen worden is aanvaard. In de „Conseil” werd bet plan aan vankelijk sterk bestreden door de groote mogendhedenbet recht laten doen over souverelne staten was steeds een begrip geweest; de toch gold als de Heden Jubileert de Volkenbond: he den zal het tien Jaar geleden zijn, dut de Volkenbond werd gesticht. Voor ons een schoone gelegenheid om aan oogenbllkje aandacht te vragen voo; bat werk van dit. tot een Internationale macht uitgegroeid Vredesinstltuut. HerhaaldelUk komt het voor, dat de Volkenbond en vaak niet geheel ten onrechte smalend besproken wordt. Inderdaad Is de werking van het insti tuut nog verre van volmaakt, en wie bij voortduring den vinger wil leggen op de zwakke plekken tn deze interna tionaie organisatie, en teleurstelling wil Bitspreken over mislukkingen misschien zelfs over resultaten, welke den Volken bond niet alle eer aandoen die vindt daartoe gemakkelUk gelegenheid. Het kan ook niet anders. Wanneer we echter bij gelegenheid van dit jubileum eens een balans opma ken. en we stellen ons daarna de vraag, of we na deze tienjarige bevorde ring van den vrede door middel van den Volkenbond het instituut nog zouden willen of kunnen missen, dan ligt net antwoord voor de nand. Neen, hoezeer het vredesinstrumenr ook nog geenszins feilloos en nog aller minst genoegzaam effectief werkt, onzë waardeering voor het wezen en voor de werking van den Bond is te groot, dan dat wij dezen verdwenen zouden willen alen. Immers, was de stichting op zlchzeli van een zoo omvangrijk en vóór oen oorlog ondenkbaar vredesinstltuut ai een feit van onschatbare bteeekenis - in de tien jaren. welke achter ons lig gen, neeft de Volkenbond alreeds zoo veel goeds uitgewerkt, dat het een bljjv. van ondankbaarheid zou beteekenen wanneer wjj dat bij dit jubileum niet gaarne erkenden. Sinds 1920 is net werk van den Vol kenbond ontzaglijk uitgebreid; het program wera voortduren O verrijkt, ei werden vele afdeellngen gesticht. Buiten zijn eigenlijke taak de be vordering van den vrede door Interna tionaie samenwerking op economisch en politiek t militair gebied maakte de Volkenbond zich zeer verdienstelijk op het gebied der volkshygiéne. door zijn streven naar bescherming van vrou - wen en kinderen, door zijn strijd tegen den nandei in verdoovende artikelen En hoeveel volken-ellende heeft de Bond In deze tien jaren niet weten te voorkomen door vreedzame beslech - ting van geschillen. Zou de wereld er thans niet anders uitzien, wanneer de leiders der volken elkander in Geneve en elders niet voortdurend in vredelievende gezind heid. In vreedzame sfeer hadden ont moet? Door Da CA.O. oodr den MM» a Ibend Gisteren b door den Metaalbond CWerk- geversbond in de Met .allndustrie) de collec tieve arbeldenovereenkomst tn de metaal industrie met den Algemeenen. den RJL. en j Chr. Metaalbewerkarabond. sent" Lijk opgehaald Toen kwam eensklaps het lichaam van den bestuurder, Pieter van der Voort, aan een dreg naar boven. Het werd aan wal getrok ken. Dr. Faber, die kunstmatige ademhaling beproefde, liet spoedig die pogingen varen, daar er omtrent het feit, dat de levensgeesten geweken waren, niet meer viel te twijfelen. Het HJk werd naar een naburig huisje aan den oever gedragen. De ongelukkige iaat een vrouw en vier kinderen achter. Later op den morgen werd het stoffelijk overschot onder groote belangstelling der nieuwsgierigen per autobrancard van den G GD. naar het O. L. Vrouwegasthuis over gebracht. De verongelukte auto werd met behulp van touwen naar den Haarletnmermeeroever ge sleept en toen met man en macht op het droge getrokken. De wagen werd naar een naburige boerderij gebracht. De brandweer vertrok omstreeks elf uur, daar, wat de vrouw betreft, hulp toch niet meer kon baten Wat de oorzaak Is. dat de bestuurder niet gemerkt heeft dat de brug open was. is niet bekend. Van den kant waaruit hjj kwam rij den Is vanwege het hek van het bruggehoofd de afsluitboom niet te zien; echter moet wel te zien ztjn geweest, dat de brug openge draald werd. VermoedeUJk is de ongelukkige en de getuigenverklaringen geven eenige vastbeid aan dit vermoeden tn druk ge sprek geweest met zijn moeder. Ten einde den minister een voJedlg oordeel te geven nopens de maatregelen, welke zou den kunnen worden getroffen om de voor oefeningen In het leger zoo doeltreffend mo- gelijk te doen zijn, heeft de Minister van Défrtisie besloten een onderzoek te doen Instellen door een commlss.e. bestaande uit generaal-majoor J. H. Bore., ’eneraai-majoor Jhr. W Róell. ree. majoor H. v. Loghem. majoor J. N<jdam, majoor T. Beets, maj -tll. G. H. Vtirthelm, kapteln D. v. Voorst Eve- kink. reserve-kapiteln A. A. Schi leman en G A. P. Kools, bureelambtenaar. werkzaam ten bureele van den Inspecteur dar Infan terie; allen leden; terwijl als adrts.erende leden deel uitmaken van de comm.ssle majoor J. A J. M Schotman en de reserve luitenants H. D. v. d. Kouwe en mr. O. Verdoom. Als secretarissen, tevens advlseerende leden, worden aan de comm^sle to:gevoegd kapteln A. L. Schlingemann en le luitenant M. A. dmeenk. Aan de opdracht voor de Commnlssie wordt ontleend L na te gaan, welke maatregelen zouden kunnen worden getroffen om de voor.efe- nlngen bij nel VooroefeningslnsUtuut van den vrijwUligen landstorm daaronder be grepen de kaderopleldlng bij dat mstl uut zoo doeltreffend mogelijk te doen p aa s vinden, daarbij rekening houdende, zoowel met de elschen. weike de geoefendheid van het leger stelt, als met de belangen van de betrokken jongelieden; 2. aangezien eenlg verband kan worden gezien tusschen de opleiding XX reserve sergeant bij bet VooroefeningslnsUtuut en de opleiding als vrijwilliger voor het reverve- kader bij de scholen voor reserve-offideren. ware, voor zooveel noodlg. ook laats bedoeld Instituut In het onderzoek te betrekken; 3. ter zake van het onder le en 2e gest ‘1de aan den minister van Defensie verslag uit te brengen en de noodige voorstel en te doen Naar het „Hbldvan welingelichte zijde verneemt, heeft de Minister van Binnemand- sche Zazen en Lanuuouw zien geweno ux de ru*svee<Ac<lcunsuicn<.en, om de oprich ting ie bevorderen van- lozslauons, stam- ooekhouding en premlekeurlngen voor trek honden. Wil de eucli van een mlnlmum-norst- oreeove lustenen de punten der boegen van 16 c M kunnen muven gehandhaafdaan ziu- ,en. volgens de Faculteit der Veeartseny- Kunde der Hujusuruverselt te Utrecht, welke den minister in deae van advies heeft ge diend. krachtige maatregelen moeten worden genomen tot het bevorderen der fokkerij van goede trekhonden Het ligt in de uedoeling van den Minister, om voor 1831 gelden aan te vragen voor bet verkenen van subsidies, benoodigd voor net ojulchten van fokstations. stamooekhoudlng en prenuekeuring. terwijl een ruksamblanaar zal worden belast met het algemeen toezicht op de wUse, warop In de onderscheidens ge meenten de band wordt gehouden aan de bepalingen der trekhondenwet. Omtrent de dlphthenUs-epidemle Oude-Pekela vemeeibd hét „Vad". sedert October LL 20 gevallen van diphtheric zijn geconstateerd, waarvan drie met doode- lijkan afloop. De schalen die bfj t uitbreken deaer stekte gesloten werden, zullen 18 Jan. ’veer woeden geopend In verband met een en ander beeft giste ren te Oude-Pekela een eonferenUe plaats gehad, waarbij de inspecteur der volksge zondheid. dr. H. H. Th. Bekenkamp uit Groningen, tegenwoordig was. B«t gerucht, dat ook in Nteuwe-Pekela een geval van dipbtbeiitls sou z|jn wings Voorzien van een berkonaotmeek De Engelsche regeerlng heeft een Order of die niet volledig ztin uitrerust met de Council uitgevaardigd (waartoe de Mer chandise Marks Act haar de bevoegdheid ver- nemer verbindt zich voor de uitrusting Groote consternatie Het ongeluk, veroorzaakte groote conster natie Er werd om hulp geroepen en de schipper voor wiens boot de brug was ojwn gedraaid, snelde met een vaarboom ter hulpe. Een ander rende- naar het huls van dr. F. Faber, die in het dorp woont en deze begaf zich dadelijk naar de plek van het ongeval. Mevrouw Faber belde oogenblikkelijk den Geneeskundigen Dienst op, die een autobran- card met personeel naar de Haarlemmer meer zond. Op zijn beurt waarschuwde de O.G.D. de brandweer, met het gevolg, dat de motorspuit van den post Amstelveensche- weg en de reddmgswagen van de hoofdwacht prijs is bedoeld als bekroning der geheele Nieuwe Achtergracht bevel kregen naar 61o- loopbaan van den dichter. 1 ten uit te rukken. Ook de politie bleef niet Leden der Jury waren André de Ridder, j gchter; op het onrustbarende bericht werd Jonl Eeckhout. prof. dr. August Vermey- een koppel motorrijders uitgestuurd, die uit den aard van de zaak het eerst de bewuste plek bereikte. Een groote massa nieuwsgierigen had zich Inmiddels aan de kanten van de vaart ver zameld. Met behulp van den vaarboom werd de vrachtwagen tn de richting van den wal getrokken en het duurde niet lang of er kwam een lichaam boven drijven, temidden van de ledige kisten, die achter op den wagen hadden gelegen. Het was dat van den ouden Van dar Voort. Hjj bleek niet bewusteloos te zijn, doch was er vrij slecht aan toe. Dr. Faber wijdde ztjn zorgen aan hem, daarbij geassisteerd door den verpleger van den autobrancard, die spoedig gearriveerd was. De man bleek een kleine hoofdwonde te hebben. Na de behandeling -kon hij omstreeks elf uur met den wagen naar het Onze Lieve Vrouwe gasthuis K te Amsterdam vervoerd worden. Toen de reddlngswagen arriveerde bleek, dat dit elf en een halve ton wegende voertuig te zwaar was om over de brug te rfjaen. Strikt genomen was dat ook niet dringend noodzakelijk, daar by het versleepen van den vrachtwagen gebleken was, dat noch de zoon, noch de moeder zich meer tn de bestuurs- cablne bevonden. De ruiten waren gebroken, doch de plaatsen waren ledig. Er bleek by de reddingspogingen nog wat anders en dat was. dat nergens een behoor lijke dreg aanwezig was Zelfs de brugwach ter was niet tn het bezit van zoo n voorwerp. Toen nam een bewoner.van Sloten, een ze kere Van Zoolinge. een kloek besluit: hij sprong te water en dook verschillende kee- ren. Zijn pogingen bleken vruchteloos tje Zijn Later werd met de dreg der motorpoli tie gezocht en werd met de haken van den reddlngswagen gewerkt. den °hr. nooMU. lanerükste industrie op Radio-gebied in Nederland was. waartegen al het andere tn het niet viel, is echter te weerleggen, daar van deze 30 000 arbeiders slechts een be scheiden aantal in den toestelbouw en on derdeden-fabricage werkzaam Is. waartegen over minstens 1400 Nederlandsche toestel- bouwers staan, waarvan verschillende ‘n niet Het winkelwerktyden-besluit Ds. I angman ma» Ir te in „De Nederlander er bezwaar tegen, dat in bovengenoemd be sluit ook voor de dagen, voorafgaand aan de feeatdagen van Maria-Hemelvaart en Al- jy heiligen, de mogelijkheid wordt openge- .'■tén tot verruiming van den werktijd „De Nederlander" diende echter aanstonds naar geestverwante op even nuchtere ais sympathieke wijze van antwoord: mer op diens aanvrage plaat e af te geven. tegen betaling van de voor ledtr toestel vast gestelde licentie-vergoeding, maar was be voegd de afgifte te weigeren. Ind *n de toe stellen van den licen’ie-nemer wat werking of uttvoer'ng betreft, niet aan redelijke elschen voldoen" (artikel 3). Weli waar werd I tevens een Arbltra-e-commls- ie benoemd, bestaande uit een negental leden, waarvan 1 door den N. B. R. en 4 door Philips werden aangewezen en onder voorzitterschap van een neutraal perroon. maar een dergelijke weigering zal toch een ernstige handicap voor den getroffen toestel bouwer blijken te zijn. Artikel 7 geeft den llcentle-nemer het recht .xadJo-ontvangtoe-tellen waarbij gebruik is gemaakt van een of meer der Philips oc trooien. te vervaardigen en/of In het vet* keer te brengen een en ander tot een maxjn mum aantal van..-., per jaar. Indien tn eenlg jaar dit aantal niet is bereikt, wordt I het hiervoor genoemde aantal vanhet I daarop volgend Jaar met het ontbrekende aantal, echter tot een maximum van 10 oCt. j van het hlervoorgenoemde aantal, van verhoogd. Het hiervoor genoemde aantal van.zal voor een volgend Jaar te’kens met 10 pCt. daarvan worden verhoogd met I dien verstande echter, dat het toe te stane aantal nimmer zal kunnen stijgen boven 50 pCt. boven het hiervoor genoemde aan tal van mits de llcentle-nemer in het voorafgaande laar het laatst toegestane aan tal (eventueel met inbegrio van de in de vo rige zinsnede bedoelde verhooglngi heeft ver vaardigd en'of in het verkeer gebracht" „Onder geen omstandigheden mogen in eenlg Jaar deze max'ma worden overschre den. tenz'J na vooraf gekregen schrtfteltjke toestemming van Philips". Dit is wel niet het geheele artikel 7, maar leent), waarbij wordt voorgeschreven. dat rauwe tomaten by Invoer en by verkoop, hetzy en gros, hetzij en détail, moeten voor zien zyn van een merk, waaruit de herkomst blijkt. Deze maatregel op 17 Mei as. i Dit te wel niet bet geheele artikel 7. maar - hieruit kan de aandachtige lezer toch zien, dat de nroductle van den toestelbouwer ge limiteerd wordt. Aan een plotselinge groote vraag naar het door hem gefabrireerde toe- I stel kan hy niet voldoen, tenzij Ptilline de goedheid heeft hem dit whrtftelilk toe te staan. Artikel 8 verbiedt dan expert. ,De Radio- i w VWSWSV.V1V tgcu ejipvrv. rcaaio- export -ontvanrtoeeteDen van den llcentle- nemer. waarbij gebruik te gemaakt van een of meer der Phllios-octrooten mo<ten uitslui tend In het verkeer worden gebracht voor den verkoop in het Kon'nkriik der Nederlan den." De vraag te gerechtigd: Waarom geen export? Is de Nederlandsche Rad'o- Industrie, te het Nederlandsche Volk met een derge- HJk verbod gebaat? Is het voor Philips zelf van zoon overwegend belang? De motieven voor dit verbod liggen geheel in het duister. Ook artikel 12 heeft veel vei weel ultge- lokt: .De licentie-houder te gehouden geen hcentle-toestellen in het verkeer te brenren. ----_j voor die toestellen geschikte lampen. De licentie- andere lamoen te gebruiken en ook ter ver vanging geen andere lamnen aan zlin afne mers te verstrekken, dan die van fabrikaten waarvoor Phil'ns schrtftelllk toestemming ge geven heeft. De llcentle-nemer verbindt zich tenslotte de bil dit art (kei om-chreven ver plichtingen ook aan zttn afnemers we- derverkooners on te leggen". Wel. men ziet het, alleen dié lamoen, waar van PhlliDS den verkoop toestaat, zal de handelaar mogen verkoopen en zal de ver bruiker kunnen knopen Men mag toch ver wachten. dat Philips den verkoon van de producten van de haar ernstig concurrentie aandoende fabrikanten niet zal toestemmen. Deed Philips dit wel. dan heeft dit 'artikel praktisch veen zin. De Ph’Unslamnen zfln tn Holland duurder dan In het buitenland, meer behoeft niet geze«d te worden. De andere artikelen zijn voor deze be schouwing van minder belang, meerdere ci taten uit de licentie-overeenkomst zijn dus overbodig. Deze overeenkomst werd aan de vergade ring in Amsterdam voorvelevd. met de toe voeging. dat men dit te accentveren had, be houdens dan eventueel» k'eine redactle-wy- zirtnven maar dat w1M<r«nveh wat betreft de hoofdpunten niet plaats konden vinden. Dr. F. L. Rutgers zegt hiervan „De op 19 Dec. zonder vóór-overleg en geen nader overleg toelatende aan den Radio-handel aangeboden overeenkomst op- gemaaM door de N. V. Philips en te tee- kenen Voor 1 Januari, werd begeleid met de bedreiging, dat nA 1 Januari geen licentie, aan wlen ook. zal worden verleend; gerech- teltlk zal worden vervolgd wie dan nog on gel leen deerde toestellen fabriceert; ingeval een zoodanig proces door den vrijen handel voor gezamenlijke rekening zou word-n ge voerd. een dergelilke stroom van gelijklui dende processen oo fabrikanten en handela ren zou worden losgelaten, dat zti. met het oog op de kosten, door de macht van het kanltaal gedwongen zouden worden van ver zet af te zien”. De verdediger van deze overeenkomst Mr. Ir. Smalhout weee erop, dat het Philips-con cern voor het economische leven van ons vaderland van groote beteekenis was, wat f 3000 - ooaMLblkibeM ux «srkev Oou yCfl 9b are s Men M> vsrltev rea vsa baad, f 9 4E M> rertlav vaa aaa f 5fl «jb f 40 volgende alrkeertnaen OWWW. -eriiae eaa beide armen helde kien re et beide «der dnndeliikea aftoot a3U.- ener M aab oog KO.- dnlm nt ariwvinger 1 been et arm MOEI OP SIRAFFt VAh VERL1EA VAN «ECHTtN. OESCHULDEN U1TERL1JK DRIEMAAL VIER EN FWlNTlO UREN NA HET ONGEVAL. Kwam de hulp te laat? tegenslag Over het algemeen was men In het dorp nee! slecht te spreken over de hulp-verlee- ning terstond na het ongeval. Men was van meentng. dat deze veel sneller had kunnen en moeten geschieden en laakte het, dat het geruimen tijd duur de. eer men met de dreggen ter plaatse was. Volgens de zegslieden van „De Tijd" had. wanneer de hulpverleenlng in bekwame handen was geweest, zeer waarschynlyk ook de zoon kunnen worden gered. Want ook deze was, evenals zijn vader, naar boven gekropen, had zyn handen uit gestoken. maar was toen weer In de diept verdwenen. 4AADMARK7 61 BUREAU: ROT AUU8AA1 T9WMa: lln telNriMi Ma. 428 ■startte Na. «2 Het luchtverkeer der K L. M. in 1829 18 zeer voorspoedig geweest. Er is geen enkele ondervonden; ‘de avertl. welke vliegtuigen hebben beloopen, is niet noe menswaard geweest; de regelmaat van den dienst bedroeg 96.6 pet. I Het vervoer van passagiers is met 13 pet. vermeet derd dat van goederen met 28 pcL. dat van briefpost met 87 pet. en dat van pakketpost met 54 pet. „Assemblée” echter aanvaardde het Internationaal Gerechtshofwaai - door een groote overwinning bevochten werd van het Recht op de Macht. Toen de kleine mogendheden In 19? l reeds het plan aanvaardden, de groote mogendheden, geiUk sieb sterk verzet, maar ook nier weer gebleken, hoe de vredesgedaebte geleidelijk groeien kan; in Septemoe: 1829 toch zijn aeifs de groote mogend heden, welke zich tien jaar geleden >p aoo grooten afstand hielden n-L Engeiand, Italië en zelfs de Vereemgde Staten toegetreden. Waar een Volkenbond In staat blijkt, ablke successen te behalen in het be laag van de wereldvrede, en waar ook De bewuste licentie-overeenkomst, welke voor 1 Januari jj. geteekend moest wor den. bevatte een aantal artikelen, die de vryheld en onafhankelijkheid van den toe- stelbouwer, praktl-ch van den geheelen Ra- dlohandel, tot 'n denkbeeldig Iets maakten. Philips verbond zich aan den llcentle-ne-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1