ONS BLAD L. FRANKENBERG, Alkmaar Koloniaal beleid Het droevig auto-ongeluk VOORNAAMSTE NIEUWS bij Nauerna n\ J DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN DINSDAG 14 JANUARI 1930 vier EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 11 ff 3000 Benoemingen Doodelijke val JOH. LAUWERS Dé Hongersnood in China Dansparty ten Hove Zeereerw. heen Pt W. de Wolf Bonboeken - Doorschrijfboeken - Alfabetboeken - Notulenboeken Copieboeken - Contributieboeken DE MOORD ONDER STOMPW1JK DROEVIG EINDE VAN EEN VACANTIE HET TULPENVERVOER PER K. L. M. HET VLIEGVELD VOOR ROTTERDAM-DEN HAAG DE MOORDZAAK-LANS TE ROTTERDAM Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR LICHT OP. Steeds sneller! De rubberproductie Een oproep om steun Massa-ontslag bij een textielfabriek Nieuwe behandeling voor de Rechtbank Een rapport ingediend Nadere bijzonderheden - Redding was niet meer mogelijk ADvaMmurriETRUB: Tm regvte f ut», Hfc* recto areto «M. RECLAME iet recto f KM M ure te pacwre; ree» avatoc» Htfri KM Byrd’s Zuidpoolexpeditie De eerste proefzending ls uit Noord-Holland Het auto-onèeluk te Nauerna NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 4 Barometerstand 9 uur vjH.: 760 vooruit» is Drainage, deze bij verte vea te anderen vkMHb de om De begrafenis van het slachtoffer zal plaats vinden Woensdagmiddag 2 uur, op de Al- gemeene Begraafplaats te Zaandam. cnexport aan ;udeert, bege- ABONNKMKNTKN: voor Alkmaar Ml Ageateehappsto: per week SS eL; per kwartaal f MS; per peet, per kwartaal Ml Mi vooruitbetaling. Aanstaande promotie in de booMoffletaP* rangen. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen warden opgestoken om: 4 uur 39 min. Ter eere van Prinses Juliana H. M. de Koningin en Z.K.H. Prins Hen drik hebben ten paleize Noord-Einde gister avond in tegenwoordigheid van H M. de Koningin-Moeder een kleine danspartij ge geven ter eere van H. K. H. Prinses Juliana en eenige studiegenooten. Los van dit. zoeken naar een terrein staan de onderhandelingen tusschen beide gemeen*, ten over de financieele regeling, t Wachten was op antwoord van Rotterdam. Dit ant woord is binnengekomen. Het geeft alle re den om te hopen, dat ook dit belangrijke punt overeenstemming zal worden bereikt. Kogelhulzen opgevischt Gistermiddag zijn in de Vliet, nadat ge- ruimen tijd gedregd was. drie hulzen van revolverkogels opgevischt, ter hoogte van de plaats waar het misdrijf is gepleegd. Naa de revolver wordt thans nog gedregd. BUKKAU: BOF ALKMAA1 Tllrfnu: AdmtMMratla No. 4» Redactie Na. <33 Van Londen naar Brussel in 90 minuten Gisteren heeft een vliegtuig den afstand LondenBrussel in 90 minuten afgelegd, d.ws. met een gemiddelde uursnelheid van 140 mijlen. Het vliegtuig werd bestuurd door captain Rogers van de Imperial Airways. Deze vestigde hiermede een nieuw record op zijn naani. Ontzettende bijzonderheden In een rapport In opdracht van de inter nationale vereeniglng tot hulpverleening bij den hongersnood in China, dat speciaal de toestanden in de provincies Sjan-Si en Sjen- S1 behandelt, worden ontzettende bijzonder heden gegeven. In het dal van de rivier Wei zijn vorig jaar 2 millioen menschen omge komen door uitputting en men verwacht, dat voor Juni nog 2 millioen zullen ster ven. De slechte oogsten sinds 1927 en de bui tengewoon strenge winters zijn de voor naamste redenen van den nood. Het gebrek aan locale brandstofmiddelen. daar wagens worden opgestookt en de trekdieren worden geslacht en verder de verwoestingen door ongeregelde troepen en bandieten aangericht zijn mede oorzaak. In de vergadering van Nederlandsche Rub- berproducenten, bijeengeroepen door het Comité-Sanders. werd op voorstel van dit Comité na ampele discuss je met algemeene stemmen besloten: j1 a. Overleg te plegen met Bntsche en andere buitenlandsche belanghebbenden om te komen tot verbetering der rubberposltie b. 25.000 ter beschikking van het Comité te stellen ter bestrijding zijner uit gaven, inzonderheid die, voortvloeiende uit de uitzending van gedelegeerden naar Indlé ter bespreking met belanghebbenden en be voegde autoriteiten van maatregelen om te komen tot een productieregeling, welke zoo wel de oüdeniMninca-, als de bevolkingsrub- ber omvat WIJ BREIEN en reparecren alle soorten wollen kleeding, kousen en sokken; ook de allerfijnste JAAP SNOR - Ztodstraat 15 - Des Hel Mr Let op den gelen winkel Depot Sc hagen: Mej. C. DE MOEL, Noor*. De storm van Zondagnacht hpo” ook te Assendelft hevig huisgehouden. Het zinken dak van een houtopslagplaata Werd door den wind opgenomen, over het kerkhof van de Nederl. Herv. Kerk geslingerd, om vervolgens op het dak van een huis terecht te komen. Het huis werd voor een groot deel verwoest. Persoonlijke ongelukken kwamen hierbij gelukkig niet voor Ten Raadhuize te Voorburg is gisteren op initiatief van den heer H. L. P. M. Su- torius een bespreking gehouden teneinde te geraken tot de vorming van een comité, dat zich belast met de verzameling van gelden van gelden voor de nagelaten betrekkingen voor het slachtoffer van den moord onder Stompwjjk, Van der Drift. In dit comité hebben zitting genomen: de burgemeester jhr. C. W. Stem, de heer P J. M. Kemper, gemeente-secretaris. de twee wethouders, de pastoors B. P. Aalberse en C. W. van Mierloo, verder notaris mr. Bc- guin. dr. van Laarhoven, mej. Bleuland var. Gordt en de heeren Wintermans en Sonlus Als penningmeester van het comité zal op treden de gemeente»ontvanger L. J. Doorn Besloten is in dë gemeente zelf een in zameling te houder} en tevens een oproep te plaatsen in alle daarvoor in aanmerking komende bladen. De Zeereerw. Heer P. W. <fe Woif, die door Z. D. H den Bisschop van Haarlem, benoemd is tot Pastoor te Limmen. Gedurende 12% jaar was de Zear- Eerw. Heer de Wolf Rector van het Gesticht .Joannes de Deo" te Haar lem, waar men slechts noode afscheid van hem neemt Zijn komst in de werd dagelijks met ongeduld en sponning verbeid. De patiënten verlangden DMr zijn bezoek. Zijn priesterlijk woord, zoo kemvoi en zacht, vond weerklank* in alle ste len. Nacht en dag stelde zich de Rector te hunner hecchikktno; hjj reteyte het zich tot een eer hun vader en vriend te mogen sgn Allen, zoowel de anderadentaxten als de katolieken zullen de prettigste herinneringen aan Rector’s dageljjk- sche bezoeken bewaren. Al gaat Rector De Wolf ook van ,Ae Deo” scheiden, de patiënten en oud- patiënten en ook de Eerw. Broeders, zullen hem na öjn heengaan niet ver geten. 150 arbeiders werkloos Het personeel van de firma Swinkels tex tielfabrieken te Mierlo is tegen Zaterdag 18 Januari as. wegens slapte van het bedrijf ontslag aangezegd. Een 150-tal personen wordt hierdoor werkloos. weinig kon zien, dat hij iets terug Wat er toen gebeurde hebben wij reeds gisteren vermeld. De sluiswachter, de heer J. Schoone, met wien wü gisteren een onderhoud hadden, ver telde ons over het droevig gebeuren nog dc volgende bijzonderheden: Het was omstreeks half acht toen de heer Schoone, die in zijn woning, welke recht tegenover de plaats des onhells is gelegen, naar een radio-uitzending ’luisterde, werd opgeschrikt door het inslaan van een ruit aan de voorzijde van het huis, waarop een angstige stem riep: „mijn vrouw en kindje! de auto ligt in het water!” Onmiddellijk snelde de heer Sch. naar buiten en bracht allereerst den heer T„ Uie radeloos van angst was. naar binnen. Direct daarop ijlde de sluiswachter met nog een paar andere personen naar den waterkant, maar van de auto was niets meer te zien. Reddingsmaterlaal. in den vorm van dreggen en haken was spoedig aanwezig en het ge lukte inderdaad de achteras van het ge zonken voertuig vast te krijgen. De pogingen om de auto boven water te brengen bleven echter vruchteloos. Inmiddels was de politie te Zaandam tele fonisch gewaarschuwd terwijl ook om ge neeskundige hulp geseind werd, wélke’ zeer spoedig ter plaatse was. Daar het niet mogelijk bleek om de auto uit het 4 meter diepe water aan de opper vlakte te brengen, trok men het voertuig naar den overkant waar *n lier aangebracnt werd. Met vereende krachten gelukte het thans de auto tegen den kant op te trekken en ge deeltelijk boven water te halen. Dadelijk wer den de drenkelingen uit de auto naar buiten getrokken en naar de reeds gereedstaande ziekenauto's gedragen waar de doktoren helaas niet anders dan den dood konden con- stateecen. Er waren drie kwartier verloopen sedert het te water geraken van de auto. De wakkere mannen, die aan het reddingswerk deelna men, hebben gedaan wat zij konden maar redding was uitgesloten. Bovendien werd het werk zeer berpoeilijkt door den hevigen storm en den regen. Met een kraan wagen is de auto later verder naar boven getrokken waarna zij gister ochtend weggevoerd is. Voorloopig is vastgesteld, dat de zaak tegen G. J. v. O-, den procuratiehouder, die verdacht van moord, subs, doodslag op zijn patroon, den heer Lans, sedert 8 December 1928 in voorlooplge hechtenis zit, voor den derden keer zal behandeld worden voor de Rotterdamsche rechtbank op Maandag 10 Wij hebben ons de moeite getroost, de vele pagina’s krantendruk door te wor stelen, welke „Het Volk” van Zaterdag •n Maandag gewijd heeft aan het kolo- niaal congres, dat de S. D. A. P. Zaterdag •n Zondag te Utrecht heeft gehouden. t Was blijkbaar wel hoog tijd, dat de B. D. A. P. zoo’n congres uitschreef: Br dreigde gevaar van links. Sinds geruimen tijd hebben de link- sche oppositie-mannen in de S. D. A. P. ■ichzelf gepromoveerd tot redders der inlandsche menschheid, en het liet zich aanzien, dat hun doorgefourneerde Mos kovische demagogie in de party niet ■onder uitwerking zou blijven. Bovendien deden zich nog een paar actueele gevalletjes gelden: de Brltsch- Indische nationalisten eischten in een congres te Lahore volledige onafhanke lijkheid van de Engelsche (socialisti sche??) Labour-regeering en in ons tcëena,OTaXall^ d'verickerd’nvnm^V21ne a” ve™keringsvoorwaardcn t 3000 Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken dooi f 7E(| bijeen ongeval met f Ors bij verlies van een hand f 4 <11! tegen ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen I JUUU.- verlies „n armen of I OU." doodelijken afloop Z5U.- voet of ^en oog ff 125.- AAAGIFTE MOL1 OP STRAFFE VAN VERL1ES VAN RECHTEN, OESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN IW0 - Het zeven-jarig zoontje van de familie Epke te Soekaboemi. die haar vacantle te Tretes doorbracht, is in een zeventig meter diepe ravijn gestort. Het kind werd verplet terd. „Wat zijn nu de onmiddellijke belangen der arbeidersklasse bij het koloniale vraagstuk? De koloniale loonbronnen zjjn te splitsen tn: L Drainage, uitstrooming van winsten door ontginning en uitbuiting. De winsten uit deze bron bedragen gemiddeld 400 millioen per jaar. Deze winst schept natuur lijk werkgelegenheid; zij bedraagt gekapita- Februari. Z.D.H. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot pastoor te Limmen den W E Heer P. de Wolf, Rector van St. Joannes de Deo te Haarlem. Zooals bekena. nebben de besturen van Rotterdam en Den Haag een commissie ge vormd om uit te zien naar een geschikts plaats voor het gemeenschappelijk vliegveld. Dezecommissie meent daarin geslaagd te zyn en heeft dienaangaande reeds een rap port ingediend, aldus het „Vad.” Dit rapport wijst een andere plaats aan dan het Dag blad meent te kunnen doen. Over dit rapport en de daarin aangewe zen plaats heeft het Haagsche gemeente bestuur nog geen beslissing genomen en voor zoover bekend het Rotterdamsche ook niet. In ieder geval heeft nog geen overleg tus schen beide gemeenten over dit rapport plaats gehad. Wel zal dit overleg binnen kort plaats hebben. liseerd tegen 10 pet pl.m. 17 pct. van het nationale vermogen. 2. Afzetgebied van de Nederlandsche industrie. In 1920 beliep de «aarde van den totalen export 1700 millioen. waarvan 14 pet. naar Indonesië ging. In 1927 bedroegen deze Cijfers 1900 millioen en 7.2 pet. De textielindustrie exporteerde in 1922 67.1 pet. voor Indonesië. Dit cijfer is in 1927 gedaald tot 55.9 pet. 3. Afzetgebied, dat Indonesië geeft voor persoonlijke arbeidskrachten. 43.500 Euro peanen bekleeden leidende betrekkingen in Indonesië. Dit is de „bovenlaag". Hierbij waren stellig 40 000 Nederlanders. Dr. Tin bergen schatte het dlrekte verbreken van het koloniaal verbond op een werkverlies van 150.000 Nederlandsche arbeiders, d4. ongeveer 10 pct. van het totale aantal. Opneming van de „onmlddellijkhekisleuze" zou politiek onzuiver zijn Wat zou nu het belang zjjn, als wij ter wille daarvan zoo veel werkgelegenheid op het spel zetten? Spr. gevoelt zich niet verantwoord om de leuze alleen ter wille van propagkhda op te nemen. Men moet de konsekwenties over zien!" Wij kunnen deze meening niet deelen. In het algemeen kan de geciteerde stelling gerust onderschreven worden door een ieder; ’t is alleen maar de vraag, of en hoe in gegeven omstandig heden het „recht op nationale onaf hankelijkheid” praktisch toegekend moet worden, met inachtneming van de be langen der rechthebbenden zelf. Het is maar de vraag, hoe de evolu tie naar het zeer verre einddoel zich zal moeten voltrekken. Neen! Het feit, dat dit congres thans gehouden werd het feit, dat men in zeker opzicht een slag om den arm hield het feit, dat men zich nog een beetje revolutionnair aanstelde dat alles moge een zekere concessie aan Moskou beteekenen men mag aan de leiding der S. D. A. P. de eere niet ont houden dat zij zich cordaat geweerd heeft tegen al te linksche demagogie, en dat zy principieel ten slotte aan onze zyde is komen te staan. In het tempo van onafhankeiyk-ver- klaring der Indonesische bevolking moge er nog verschil van inzicht bestaan; in princiep zyn wy het eens: de vry- making van Indië, met als hoogste doel het belang der Indonesiërs, zal zich geleideiyk, zy het dan ook zéér geleide- iyk, moeten voltrekken. Revolutie wordt erkend als uit den booze. In dit nummer reproduceeren wij een foto van de plaats, waar Zondagavond het tragisch auto-ongeluk is gebeurd, hetwelk aan de echtgenoote en het dochtertje van den heer L. Tabak, uit Wijk aan Duin het leven heeft gekost. De auto is van de brug af recht door ge reden tot de plaats waar de weg een bocht maakt. Hier bemerkte de heer T., die we gens den hevigen regen en de beslagen auto ruiten moest RUBR1KK .VtAAU CN AANBOO" M vrertolhtoallac M» t *M Mr aCwtotoUr vm recM» teMre recto awar KIS vertie» ven een Cf) bii breuk ren f A|| m of wijsvinder been- of arm "Vi UREN NA HET ONGEVAL. Nederlandsche arbeiders zou zulks een catastrophe kunnen worden. In een van de 12 stellingen, welke het congres tenslotte aannam, wordt gezegd „De sociaal-demokratie erkent onvoor- waardeiyk het recht op nationale onaf- hankeiykheid” en „De Tyd” ziet hierin het bewys. dat de leiding der de Engelsche Labour-regeering tegen de S. D. A. P. geweken is voor de linksche Brltsch-Indische opstandelingen by oppositie, voor Moskou. voorbaat goed te keuren, en te schryven, dat een dergeiyk optreden „gezond” zou kunnen zyn in zyn uitwerking. Na lezing van het uitvoerig verslag in „Het Volk” (wy willen veronderstellen, dat het niet geflatteerd Is uit reverentie voor de partyieiding) hebben wy echter den stelligen indruk, dat de bezadigde elementen in de 8. D. A. P. de overwin ning behaald hebben, ep dat dr ras- revolutionnairen met de kous op den kop naar huis gegaan zyn. O zeker! Er was nog veel tweeslach tigheid, er was nog veel kwasi-revolu- tionnair vertoon, maar zy, die verstan dige taal spraken, hebben der boven toon gevoerd. De inleider Stokvis stelde zich tegen over de leuze, „dat de ban-J tusschen moederland en koloniën ■mmiddellijk verbroken moet worden” „de Indone siërs,” zoo zeide hij? ,^ljn ekonomisch en staatkundig volkomen ontwricht; dit maakt een proces van volksherstel nood- zakeiyk en wy hebben dit herstel te helpen volbrer {en; men noemt dit wel eens een verklaring van onrypheid van de Indonesiërs, en men voert ons tegen, dat wy voorwaarden (voor de vrij-ver klaring Red.) willen stellen; dit is echter een onzuivere wyze van bestrij ding. Het staat immers vast, dat een volk zich slechts duurzaam kan hand haven, als het bestuurskracht bezit, wy willen den Indonesiër tot wedergeboorte brengen, en dan past de bestryding niet, als zouden wy burgerlijk zyn. Iedere verstandige Indonesiër is het met ons eens, dat er eerst een herstel van krachten moet plaats hebben.” Veel aandacht schonk deze spreker ook aan de waarde van Indië voor onze arbeidende klasse. De geologische groep is weer op den te rugweg en ze heeft het van spleen door- groeid gebied in het gebergte veilig ach ter den rug. De mannen, die onder lei ding staan van dr. Lawrence Gould, torn den aan Byrd het volgende radio-berlcht: „Op den terugweg. 45 mijl In bet gebergte. Hebben het oude spoor zonder moeite gevon- j den. Beste Nieuwjaarswenschen aan alten De exporttyd der Hollandsche tulpen weder aangebroken en dagelijks vertrekken vooral naar Londen, groote partijen ter vei ling op Covent Garden Market. Reeds in de beide vorige jaren werden door de toonaangevende exporteurs proeven genomen met de verzending per K. L. M Stonden aanvankelijk geregeld gebruik van den luchtdienst nog eenige bezwaren in den weg, het voordeel van de snelle expeditie, welke mogelijk maakt, dat de tulpen een dag eerder aan de markt zijn, alsook betere overkomst b(j zware vorst, en lichtere ver pakking deden den eenen exporteur na den andere besluiten het luchttransport aan zjjn bedrijf dienstbaar te maken. De ladingscapaclteit der vliegtuigen is zoo toegenomen, dat de K. L. M. niet voor den aanvoer van een paar ton behoeft terug te schrikken. Hedenmiddag vertrok de eerste groote proefzending tulpen uit Noord-Holland, dat dit jaar voor het eerst van de luchtverbin ding gebruik maakt, uit Amsterdam. De zending wordt vannacht door de zor- gen van de K. L. M.-organisatie op de markt afgeleverd. Een tweetal leden van een spe ciale studiecommissie, welke de beste wijze van aanpassing van den tul; het vervoer per vliegtuig beS leidt de zending. Ook Jan de Roode en Ir. Albarda spra ken heel verstandig: Wees voorzichtig met Indië; waag u -niet aan onmiddeliyke vty-verklaring, Indië gaven de gevaariyke gedragingen zoowel voor de Indonesiërs als voor de van leden der „Party Nasional Indone sia” aanleiding tot veel huiszoeking en veel arrestaties. Voor de linksche oppositie in S. D. A. P. een prachtmoment dus haar slag te slaan. Vooral, nadat „Het Volk" de onver- geef’iyke onvoorzichtigheid begaan had. een eventueel gewelddadig optreden van De Haagsche Conferentie. De optoatong ka de kwestie der sanctie*. Tardien en LinchiM naar Parijs vertrokken. Het incident in Ito bankiers-comité. Binnenkort sal in het Staatsblad verechö- nen het Kon. besluit tot vaststelling vm dn door de Raden van Arbeid ie heffen litviil - voor de verplichte riekteversekering. De eerste proefaending tulpen uit NneJ- Holland per vliegtuig naar Engeland TW voerd. EIJW «NÓU

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1