ONS BLAD h Èl /S'?' L. FRANKENBERG, Alkmaar 'ft*.-' 'iv VOORNAAMSTE NIEUWS Voetbal-hitte VRIJDAGMORGEN EXTRA KOOPJES te halen. Best goed voor weinig geld WOENSDAG 15 JANUARI 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 12 VIER f 40 I Elf vliegtuigen in de vlammen opgegaan De moorden op drie opzichters I Chauffeur lafhartig vermoord I f Het gestrande s.s. „Skauts” VERZOEK r*e Diphteritis in Groningen Cjrfooi ‘Bergen J De luchtlijn Keulen-Amsterdam f VOOR f 180.000 OPIUM IN BESLAG GENOMEN AFSCHUWELIJKE ROOFMOORD TE PARIJS ERNSTIG ONGELUK BIJ DE HOOGOVENS i Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR TABELLARISCHE BOEKEN ZIJN ONMISBAAR IN DE MODERNE BOEKHOUDING 3, 4, 5, 6, 8. 9. 10, 12. 13. 15. 16. 20. 25 en 30 kolommen OP GEREGELDE GOEDEREN 10 pCt KORTING Moord te Heerlerheide? JOH. LAUWERS REDDERS BELOOND Het maken van apeorwegwerken te Beverwijk en Velsen-Nóord GROO BRAND OP EEN VLIEGTERREIN „DEOHNOOZELE SCHAAPJES’ H.BULTHUIS Lanqestraat 98 Hoogstraat 18 ALKMAAR. k i!/i ONDERGOEBEREH vaor Dames, Meeree en Kinderen De „Zesdaagsche” van Dortmund Het voor-oefeningsinstituut WAT NU PLICHT IS De St. Caniaius-Federatie De herziening van het Bezoldigingsbesluit G NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD De voortgezette behandeling in hooger bo- De voortgezette benanaenng in r roep van de straf zaak-Liebermann. opnieuw g«- stoomschlp „Skaote" De aanbestedingen. De Haagac be conferentie. Bn „De Morgen” schreef: bal? Hrt jochil be- Franse he president der 1 Nadere bijzonderheden -•■poedlg den geest gaf. Geen gelukkige vaart. aan Verborgen in tonnen cement ce- in tot 24 gestegen. 1 DIRECTIE DE Z I Keulen *0 een directe verMnding 1 wijk, geraakte onder een trein, waarbij S. D. A. P.-leiding eerlijk hebben ABONNEMENTEN: vaar Alkmaar Ml Agentschappen: per week U rt.; per kwartaal f MS; per part, par kwartaal XM Mi vooruitbetaling. firma 112.200. De aanbesteding van ‘t maken van spoor» wegwerken in Beverwijk en Velsen-Noord. t i den nen ring, van inzake toezenden Weer nieuwe gevallen Gisteren zUn te Oude pekel» opnieuw drie gevallen van dlphteritis geconstateerd. Hier mede is het aantal Te Avenborn worden belangruke groentenveilingen gehouden. De zwaar - beladen schuiten moeten echter van uit de poldervaartjes naar de hooger gelegen vaart gebracht worden. Hiervoor heeft men een overhaul aan ge bracht! een uit uit Verschenen is de memorie van antwoord op het voorloopig verslag betreffende het wets ontwerp tot afschaffing van de opcenten op den suiker-accijns. Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 4 uur 40 mln. wij de voor Zater- onderdags of idagsmorgens bij verliea van ‘a anderen vinger. de V6.n Het strand. Man onder een trein geraakt en gedood Kousen. Sokken. Sportkousen. Wollen Garens, Breikatoen, enz. 4 f Voetbalwedstrijd, tegenwoordig. Gaat te rustig en te tam. t Werd dus tijd dat daar tenslotte Eens verandering in kwam! Voetbalspelen maken goaltjes. Wat je led'ren Zondag ziet.' Dit blijkt voor Schoonhovenaren Toch de spel.attractie niet. Gouda had hen klop gegeven In een eerlijk voetbalspel. Maar wat voeten niet bereiken. Doe je met je vuisten wél! De supporters der partijen Openden een nieuw gevecht. Niet om goals, maar meer om klappen, Als gevoel .vol nagerecht. Vulstbalspel werd toen geleverd. Als een soort variété. De politie, steeds attentvoi, Deed met gummistok graag mee. Is Van een langzaam.aan Van den hard en veel getrapten En roemruchten leeren t Schijnt wel moeilijk, als supporters Mogen kijken, maar niet doen. Ledigheid, je ziet het hier weer. Maakt vaak Inbreuk op fatsoen! MARTIN BERDEN. I»1 dit niet een zeker teeken verva Om bet geld? De Minister van Oorlog heeft geïnstalleerd I de commissie van onderzoek betreffende be* I vooroefenings-instituut. „Er is dus met een radicaal „burgerlijk" vrijwel geen verschil Inzake de gulden. De laagste inschrijfster was de firma Joh. H. van Berg hem Jr. te NoordwUk aan Zee voor 97 200 De hoogste inschrijfster was de firma H. Oudhoom te Velsen voor Nader wordt gemeld, dat 6000 thail opium aangehaald is tot een waarde van f 180.000 Een onderzoek bracht uit. dat de opium, minderwaardig product is. afkomstig Amoy. terwijl de cement afkomstig is Hongkong. was de stand als 'bericht de Telegraaf Er hebben zich name lijk aanwijzingen voorgedaan, die de vraag doen rijzen, of hier misdaad in het spel is en men den grijsaard die met een huishoudster samenwoonde om zijn geld heeft vermoord, In verband met deze zaak is reeds een ver hoor af genomen Barometerstand 9 uur vm.7-55 Stilstand. voorts aan den gezaghebber van het Spaan- sche sa. .Marqués de ComUlas", v< goede diensten, bewezen bu de redd de drie opvarenden van de Neder! reddingboot „Schuttevaer", welke 41! 1929 bij de Canarische eT verkeerde. BURKAU: BOF 6. ALKMAA1 TUrfu—Aémhrtrtralh Na. «n Redactie Na. «23 De Franachc ministerraad keurt met alge- meene stemmen de houding der Fransche delegatie in, Den Haag goed. I R ra Door de Nederiandschc regeertng zijn aan den kapitein en den hofmeester var. het Britsche ss .Jbndhorn" belooningen toege kend als blijk van waardeering voor de goede diensten, bewezen bu dc reddlhg van de opvarenden van, het Nederlandsche Vis- schersvaartulg „Gerard" YM. 316, dat 13 Wij hebben der leiding van de BBAP den verdienden lof niet onthou den, nu zij ondanks de agitatie der linkse he oppositie zoo stevig voet bij stuk hield en duidelijk de overtuiging uitaprak, dat de gjden er nog niet rijp voor zijn, Indië los te laten; dat zulks nóch in het belang van den Indonesiër, nóch In het belang van den Nederland- schen arbeider, nóch ook In het belang van den wereldvrede (Integendeel!) zou •Un. Maar waar wij dit met voldoening ge constateerd hebben en de bezadigdheid der I erkend (al zal de S. D. A. P naar onze' Ziekenhuis te Beverwijk vervoerd, waar hü x- X- 1 <noedle den seest raf. "8 niet den .iwoordigers .Men wil de onafhankelijkheid van Indië. ■mar niet nü. Dat wenschen ongeveer alle partijen. Het tempo der 8DA_p gaat alleen wat Sneller: zij vraagt verzwakking van de ko loniale verhoudingen, waardoor de moge lijkheid wordt geschapen van een inheemsen bestuur zulke elschen zullen haar in de praktijk misschien verder voeren dan an dere partijen, maar principieel vraagt zij niet meer dan andere partijen to.a. de r.k Staatspartij) vóórslaan. Evolutie, geen revo lutie.” Alle abonné» oo dit Had zfia inaevolae de venekerinaavoorwaarden tegen ongevallen verzekerd voor een der volkende uitkeerincen AANGIFTE Ministerieele voorlichting betreffende de gevaren van den steenhouwersarbeid. Het Letlandsche sa „Skauta". dat eerst op de Eierlandsche gronden vastest, is gis teren op de Vliehors opnieuw gestrand. De bemanning wenschte het schip niet te ver laten. De positie van het schip is niet ge vaarlijk. De gemeente Keulen beeft zich tot bet Gemeentebestuur van Amsterdam gearend om de mogelijkheid te bespreken van eet directe luchtverbinding tuaschen beide ste den. Tot nu toe stond Keulen. gedurend den zomer, met dw Nederlandsche boofdsta. alleen in Indirecte luchtverbinding vla Es sen. De stad Keulen heeft rtch bereid ver klaard een dlrecten dienst financieel te wil- ten steunen. In verband met dit voorstel zijn door den Amsterdamschen wethouder Abra hams te Keulen besprekingen gevoerd. Nadere bijzonderheden Nader wordt ons nog gemeld, dat de on gelukkige 42 jaar oud Is en een vrouw en drie kinderen achterlaat. Het ongeluk gebeurde te tien uur. Pam- bosr Nwnf ztch op de helling van een naast den spoorweg gelegen eokeshoop. om eokes te halen voer een kachel. BU het na deren -van de* trein, bestaande uit een lo- cozuotlef en twee wagens, en blijkbaar nadat t>U het ettntee malen gegeven signaal had gehoord begaf T. zich inplaats van het spoor over te steken en aan de andere zijde welke geheel vrU vrij was. te wachten tot de tre<n voorbij was hooger op de helling van de eokeshoop. Blijkbaar is daardoor de cokes lr beweging gebracht, met het gevolg d-zt de getroffene is weggegleden en door den laatsten wagen gegrepen De wagen ging hem over beide onderbeenen en den rech terarm. Dr. van Leusen uit Umulden verleende de eerste hulp. Gisterochtend is on de terreinen van het HoogovenbedrUf te IJmulden een doodelUk ongeluk gebeurd. Zekere J. Tamboer, afkomstig uit Apel doorn en thans verbluf houdende te Bever- nem een arm en een been werden afgereden De ongelukkige tverd naar het Roode Kruis Bouisson tot kamer herkozen. -1 Schacht en deelneming aan nale betalingen. ADVKKrkNTIKPRUS: Vaa b regels f IJtS, etke regel meer f KM. RECXAME per regel Kï» vwoe da eerste pagina;.voor de overig» pagina» BUBK1EK .VBAAG EN AANBOD" bU vooruitbetaling per ptaalrta* *A* per adverzonUe raw regrts; leder» regel meer 8-11 Dezer dagen heeft de Heerlensche politie aanleiding gevonden, een onderzoek In te stellen in zake het overlijden In Augustus Juli 1929 op de Engelsche kust is vergaan; van een 82-jarigen man te Heerlerheide. Te Utrecht is door de Nederl. Spoorwegen aanbesteed: a. de bouw van een derde per ron te Beverwijk etc. Raming f 40.000; b. het maken van een stopplaats te Velsen. Noord. Ranging 13.000; c. het maken van een gewijzigde spoorwegverbinding station BeverwUk—Hoogoventerreln. Raming 80 000 Beleefd verzoeken wy de medewerking van onze H.H. Adverteerders inzake het vroegtijdig toezenden van de voor de Zaterdag-num- ners bestemde advertentién. Wij zullen het -eer op prils stellen, indien wij de an nonces. testeme tag reeds des I literlijk des Vr| ontvangen. Door het vroegtijdig inxen- van advertentién kun- wy ook aan de aitvoe- dus aan het zetten de advertentie, meer aandaeht schenken, hetgeen vanzelfsprekend de reclame- w-aarde van de annonce ten <oede komt. Mede in Uw vertrouwen lonlën te voorkc En zie! In dit P. niet vrij uit: Zij staat schuldig aan allerlei gestook, boowel In Indië als in het moederland iedere daad, welke de regeering naar haar eerlijke overtuiging moet stellen om de, ook door de 3 D. A. P. nu blijk baar gevreesde onmiddellljke afscheiding, alsook oproeren te verhinderen en opstandigheid tegen De gaan, wordt door de roode heeren hatelijk becritiseerd en in de meest demagogische termen afge keurd. Wat ’n kabaal is er van die zijde nu alreeds niet gemaakt over de jongste huiszoekingen en arrestaties in Indie; tot wat 'n kabaal gaf de geschiedenis der Dlgoelkampen den socialisten geen aanleiding! Meent de leiding der S. D. A. P. het ernstig met het door haar thans zoo -demonstratief ingenomen standpunt, dan zal zij ook van de agitatie, welke voor het eigen standpunt zoo gevaar lijk kan zijn of worden, moeten afzien. De douane-ambienaren te Batavia hebben 250 pond opium ter waarde van f 96 000 In beslag genomen. De opium was verborgen in tonnen ment die door een Chinees uit China wer den ingevoerd. Deze man is gearresteerd. De zitting van den Raad van den Volken bond. De aanpassing van het Volkenbonds- pact aan het Kelloggpoct. Mr. Limburg be noemd tot president der conferentie tot uni ficatie van het wisselrecht, treffende den Klaagmuur andermaal den Raad. De rede van \Lord Grey of Talladon in den liberalen raad in verband met zijne ver houding tot Lloyd George. Standpunt doelstelling En in de wUdloopige discussies, welke de twee dagen hebben gekend, kwamen ook tel van argumenten naar voren, welke niet- soclallstlsche bladen herhaaldelijk aanhalen als een waarschuwing tegen het overijld loslaten van het koloniaal gezag over Indo nesië 9 uur zijn er weer f snnn «eheele ongeschiktheid tot werken dooi f 750 b*j me’ f bij ver lies van een hand, f IOC bij verlies van een f en bij ‘n breuk van I VUUUa verliea van beide anken, beide beenen of beide ooRen wV« doodelijken afloop XOU." voet of een oog duim of wijsvinger been of arm MOET OP STRAFFE VAN VERLIE^ VAN ‘RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL. eigen belang wb op Owu medewerking inzake een en ander te mogen rekenen, waarvoor bi) voorbaat onzen tenk Gisteravond om half van de „Zesdaagsche" te volgt: 1. GoebelDlnale 99 punten. 2 Rausch— Hürtgen 67 punten. 3 CharlierDuray 48 punten. Op een ronde: 4. MeyerStübecke 126 punten. 5. LouetBoucheron 126 pun ten; 6. PetriKreschel 84 punten. 7. Cnoury Fabre 57 punten Op de twee ronden: 8. DülbergDe beats 43 punten. Op drie ron den: 9 KlllanPutzfeld 65 punten. 10 Mac NamaraBelloilP 26 punten. Op vier ronden 11. JokschPynenburg 133 punten. 12 Dorn Naczyruki 41 punten. Op zeven ronden. IX OorisMüller 9 punten. onze organisaties onnieuw den strijd moeten aanbinden en ik doe hier een beroep op de krachtige medewerking en steun van onze leden. De vergadering verklaarde zich eenstem mig accoord met het gesprokene door der voorzitter en hierdoor werd en reeds inge- dlende motie over dit punt overbodig geacht Besloten werd, dat de Canlsius-Federatt- rich zou wenden tot het bestuur der R K Staatspartij met de vraag of dit bestuur var meenlng is. dat door de jongste herzienlnr van het Bezoldigingsbesluit voldaan werd aan het punt dienaangaande In het program onze R K. Staatspartij De commissie geïnstalleerd De Minister van Defensie? dr. Deckers heeft gistermiddag geïnstalleerd de commls- sie-Bprel, betreffende het voor-oefenings instituut. De voorzitter der commissie, generaal- majoor J. H. Borel, beantwoordde de rede van den Minister. I Omtrent het ongeluk in de Loakoeloe steenkolenmijn te Samarinda. waar om half zes bU het lezen van de rol de mijnopzich- ters van Scheyndel. Schillings en Voltman werden aangevallen valt nog het volgende te melden: De opzichters Van Scheyndel en Schillings kregen zware messteken in den onderbuik. Van Scheyndel is daaraan onmiddelljjk overleden. Schillings stierf eenlge uren la ter aan zijne wonden. Voltman kreeg slechts een lichte wonde aan het hoofd. Van Scheyndel en Schillings stonden zeer goed bekend en omtrent hen wordt verklaard, dat zij tegenover het werkvolk altijd tactvol optraden. De aanval had plaats gedurende den tijd, dal de Chlneesche koelies, die twee dagen tevoren utt Hongkong waren aangevoerd. In- eedeeld waren Deze heden zouden ‘dien dag voor het eerst aan het werk gaan. Ter plaatse kon niemand een reden opgeven om trent de motieven tot den gepleegden aan val. Het vermoeden bestaat echter, dat de wervei die de koelies te Hongkong heeft aangemonstend. zulks heeft gedaan door misleidende Informaties en dat hij daarop de contracten onderteekend kreeg. Onmlddelliik nadat de overval had plaat-, gehad trok de assistent-resident met den detachements-commandant en zestien mili tairen naar de rnjin Daar vond men den controleur van West Koetei reeds aanwezig Hoewel het vermoeden bestaat, dat de moor den in hoofdzaak door enkele daders ge pleegd zyn. heeft men 46 Chineezen gear resteerd Men is van opvatting, dat eemge koelies, die in het bosch gevlucht zijn, daar bij de medewerking van de bevolking heb ben gekregen. De overledenen laten vrouwen en kinderen achter. Opvatting nog wel eens wat tc haastig té werk willen gaan), daar hebben deze leiders In de toekomst dan ook den stren- Een plicht, af te zien van alle demagogie ten aanzien van ons koloniaal beleid. Heeft men eenmaal erkend, dat de fwMrfhznlreUjk-vTklartng ala eindelijk einddoel rooropge«teld het waarach tig belang van den Indonesiër slechts galeldelljk bewerkt mag en kan worden, omdat er anders ongelukken gebetiren, dan is men tevens verplicht, met alle ter beschikking staande middelen, de tramp eener .onmiddellljke", al dan niet gewelddadige afscheiding van onze ko- m. jzipht gaat de S. D. A. z’ Bvenals wfj hebben ook de redacties Van ,JJe Gelderlander” en „De Morgen” I geconstateerd, dat de offideele S.D.AJ’. na haar jongste koloniaal congres •en tamelijk bezadigd standpunt ten ganslen van ons koloniaal bezit inneemt. JJe Gelderlander” concludeerde: Volgens een -bericht uit qichita in der. staat Kansas zijn op het vliegveld aldaar het administratiegebouw van de vliegschool en de hal met 11 vliegtuigen ‘ter waarde van 90.000 dollar door een brand verwoest. Té 's-Hertogenbosch had de jaarvergade ring der Canlsius-Federatie van R. K. On derwijzersbonden plaats. De voorzitter de heer Wijnen uit Maas tricht zeide in rijn openingswoord het vol gende' Terugziende op de aigeloopen actie der laatste periode van hei vorig jaar moeten wj) zeggen, dat wv bitter teleurgesteld «Dn Hebben wij in onze vorige vergadering nog uiting kunnen geven aan ons vertrouwen in de R. K. Kamerfractie, een vertrouwen, dat zijn krachtigen steun vond In de recht vaardigheid onzer zaak en practisch meer nog In het program onzer R. K. Staats partij thans is ons duidelijk gebleken, dat wijl op enkele uitzonderingen minsten steun van onze ver hetjben mogen ondervinden. r Onbegrijpelijk komt ons voor de bewe ring als zou het programma-punt inzake de herziening der salarissen door de feiten zijn achterhaald; ook twijfel hieraan lukt ons ónmogelijk Immers al was de salarisrege ling nog niet afgekondigd. in de kringen on zer vertegenwoordigers was het volkomen bekend, dat de kwestie 31 October 1928 haar beslag had gekregen, terwijl pas in den loop der maand November het program var actie in de partij werd vastgesteld. Met dat program van actie zijn wij de verkiezingen ingegaan en het is ons niet bekend, dat eet der thans gekozenen er in die dagen op ge wezen heeft, dat het punt omtrent de sa larissen kon worden ultgeschakeld. Integen deel. meer dan een vertegenwoordiger heeft uit over dit punt gesproken en het is on- niet békend dat van het tiartijbestuur eer wenk gekomen is. om dit niet te doen. De eerlijkheid had clan gevorderd, dat mer op dit punt een duideüike uitspraak hadde gedaan voor de verkiezingen. Wat wel door de feiten achterhaald is’ Overduidelijk is gebleken, dat salarisverla ging on nood ig Is geweest en tevens, da' herstel op het oogenbllk niet alleen moge- hjk. maar in verband met de onnoodige ver laging ook gebiedende elsch was. En tot voldoend herstel rekenen wij geens- rins de herziening van het B B 1928. welke In zich reeds absoluut ontoereikend was en waarbij onze speciaal Katholieke wenschen volkomen werden genegeerd Meer dan ooi" ts de onzalige intrekking van artikel 40 waarmede het hek van den dam was voor de verlaging, na de onwaarachtigheid rond om het salarisvraagstuk voor ons rechtsge voel van groote onrechtvaardigheid En het is niet te verwonderen, dat bu de besten van onze leden twijfel begint on te komen aan eerlijkheid en goede trouw. Hoe wel het een vrij hopeloos geval schijnt zullen Een vreeseiyk misdrijf, met onmensebe-, „ae koelbloedigheid uitgooeid, heen. Maan- I agavond bu<ten Panis op den weg naar,. Straatsburg plaats gevonden. Een Parijach taxi-chaufleur werd gisteravond op een der Parjjsche boulevards door een jongeman, die begeleid werd door een jonge vrouw, aange roepen met het verzoek, hen naar Straats burg te «rillen brengen. Eenlge kilometers voorbjj de vlleghaven Le Bourget liet de man den wagen halt houden, stapte uit, en ver zocht den chauffeur, met hem eenlge stappen den weg op te gaan, terwijl de jonge vrouw In de auto bleef wachten. Toen de chauffeur zich eenlge meters van zijn wagen verwaterd had. draalde de onbekende passagier ziqji plotseling om. trok een revolver en loste gm schot, dat den chauffeur juist in den mond trof. Ondanks de zware verwonding trachtte de chauffeur te vluchten, doch reeds na eenlge meters afgelegd te hebben struikelde hij en viel In een greppel. Zijn aanvaller had hem dus weer ypoedig bereikt, en hoe wel de ongelukkige op de knieën om genade smeekte, joeg de onverlaat zijn slachtoffer een kogel door het hoofd, waardoor de chauf feur onmlddelliik dood was. Deze geheel- gang van zaken is bekend geworden, doordat toevallig een wielrijder zich op het moment van de misdaad in de onmiddellljke nabij heid van de plaats bevond en op eenlgen afstand het gebeuren waarnam. De ongewa pende fietser, die met afgrijzen het koelbloe dlge optreden van den misdadiger had ge zien. waagde het dan ook niét, in te grijpen doch verwittigde zoo snel mogelijk telefonisch de polltie. die onmiddellijk twee recherche- ambtenaren per motor ter achtervolging van den misdadiger uitzond. Zij vonden hem nog op de plaats van de misdaad, bezig met ver- geelsche pogingen om de taxi op gang te brengen. Ondanks zijn heftig verzet slaagde men erin, den man en zijn begeleidster te anesteeren en naar Parbs over te brengen. De jongeman bleek een 20-jarige bewoner van Straatsburg te zijn en het meisje zijn 22-jarige vriendin. HU verklaarde zonder werk te ziin en zijn daad voornamelijk te hebben gedaan om In het bezit te komen van de geldsom, die de chauffeur bij zich had en van de auto Overeenstemming bereik* taaBehen Dr. de Daiteche delegatie, inzake de Bank voor InternaUo- 12 Dortmund l -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1