ONS BLAD L. FRANKENBERGAlkmaar SPOKEN I DONDERDAG 16 JANUARI 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 13 VIER f 40 RONDOM DE HAAGSCHE CONFERENTIE Geheimzinnig doodsgeval te A'dam EEN MOEILIJKE OPERATIE De plechtige begrafenis JOH. LAUWERS De Leidsche wonderdokter Steeds meer opium Aan de gevolgen overleden Een raadselachtig geval Al onze tabellarische boeken zijn voorzien van uitslaand hoofd zonder VOORNAAMSTE NIEUWS prijsverhooging. - Slechts éénmaal de hoofden in te vullen Valsche vergunningen afgegeven Paard, wagen en inhoud in de sloot „Bleeke Willem” dood in zijn bed gevonden De wereldrecords schaatsen rijden Veertig kinderen blind geworden EEN HANDELAAR IN BLANKE SLAVINNEN AANGEHOUDEN? HET WISSELDISCONTO VAN DE NEDERLANDSCHE BANK HET SLACHTOFFER VAN DEN MOORD ONDER STOMPWIJK DE VERZAKKING VAN DEN SPOORDIJK BIJ NIEUWERKERK Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Aan boord gearresteerd ONVERANTWOORDELIJKE ZORGELOOSHEID Met pCt. verlaagd Het vertrek vervroegd Hr Ms. „VAN GALEN” NAAR WEST-INDIë Schedel gevonden van een Neanderdal-vrouw Op de salontafel van een slingerend schip 7 De baan weer 60 c.M. gezakt Hij trouwde jonge vrouwen *en liet Jiaar verdwijnen NOORD-BOLL ANDSCH DAGBLAD Een autobus-kwestie te Groningen. Geheimzinnig doodsgeval te Amsterdam. In Waar is het geld? MARTIN BERDEN I naar 772. Voor ui». Barometerstand 9 uur vjn de gestort. vier- 3 jaar gevangenisstraf Tot 2 x 300 boete veroordeeld De afschuwelijke moord op den Parijschen chauffeur, Georges Peretto Thans reeds voor 225.000.aangehaald eens Links het slachtoffer; rechts de moordenaar Georges Loos met Mjn gezellin Eugênie Pith Priok vrouwen Een arrestant, die pletoeltaf soek is. K In een ziekenhuis te Athene zijn 40 kin deren blind geworden. Vervroegd vet'lrvk van Hr. Ms. „Van Galea** naar West-Indië. Handelaar in blanke slavinnen te Koosen- daal gearresteerd. Een verklaring der Britse he regeering in zake de u. Vlootconferentie. uitoefenen tweemaal De verzakking van den spoordijk bij Niea- werfcerk. ABONNUUNIIN: vaar Alkmaar ga Agsatsnhswi week SS ct.; per kwartaal f SAS; per past, per kwartaal 3JA MJ vooruitbetaling. In de Revlsta dl Antropologla publiceert prof. Sergio Sergi. van het Anthropologische Instituut dar Unlvereltelt te Rome, een voor- loopige mededeeling over een vrouwensch-del van den Neanderdal-mensch. gevonden in een zou bij de zou Arrestatie in de St. Pieter van een man. die offerbussen had geledigd. vernomen wordt, vermoedt te hebben gelegd op man. breuk van arm VAL. Is het dan zoo n vreemd gebeuren. Dat het hier en daar weer spookt? Is zoo n spook dan oo verschrikk’Hjk. Ook al doet het onbekookt? Spoken spoken in het donker, In een ouderwetsch lang hemd. Hun geluid is dan gewoonlijk Op een ketting afgestemd. Maar ze blijven steeds eerbiedig Op een afstand van den tnensch. Bü hun nachtelüken omgang Kennen zü precies de grens. Spoken, die alleen maar spook zijn Om te spoken hier en daar. Heeft geen enkel men3?b te vree zen. Want zjj brengen geen gevaar. Andere is het met de spoken. Wier natuur naar spoken staat En als spook een spookbeeld blijken^ Want zij brouwen niets dan kwaad. Dat kan zijn een kwade buurvrouw. Want die komt je steeds te na. Of een zuster of een tante, Of een booze schoonmama! Toen gisteravond het sa. „Gelria" in de sluizen te IJmuiden voor vertrek naar Zuld- Amerika gereed lag. kwamen eenige amb tenaren van de Amsterdamsche centrale re cherche aan boord om een der tusschendeks- passagiers te arresteeren. De man werd naar Amsterdam overge bracht. 't Is een Dultscher, wiens uitleve ring gevraagd was omdat hjj van het ple gen van valschheid in geschrifte verdacht wordt. De Raad van Justitie te Batavia heeft te- ien den gewezen commies van het, resldents- kantoor te Soekaboemi. Waskh, wegens af gifte van valsche vergunningen tot het voe ren van vuurwapenen op groote schaal en tegen betaling, veroordeeld tot een gevange nisstraf van drie jaar met lastgeving tot on- mlddellljke in hechtenis stelling. in de R. K. kerk van O. L. Vr. aan de Laan van Nieuw Oost- welke kerk van der .Drift hulp- ‘r salon van een slingerend schip, midden in bij verlies vau anderen viruuw. zake de in Indie gedane huiszoekingen keurt de Minister van Koloniën het optrede» der Indische regeering goed. Het jaarljjksch aangesloten bij I Met ingang van heden werd door de Direc tie van de Nederlandsche Bank de" rente stand met «4 pet. verlaagd en als volgt vast gesteld: Wisseldisconto 4 pet., promessen- disconto 4K pet., beleening van effecten 4H pet. beleening van goederen 4J4 pet, voor schotten in ickening-courant pet, De nieuwe recordlijst voor het schaatsen rijden ziet er na de recordverbeteringen van Thunberg en Ballangrud als volgt uit: 500 Meter 425 sec. Claes Thunberg Fin land) op 20 Jan. 1929 te Davos gevestigd 1000 Meter: 1 min. 38,4 sec. Claes Thun berg op 11 Januari 1930 te Davos. 1500 Meter 3 min. 17.4 sec. Oscar Mathle- sen (Noorwegen) gemaakt te Davos op 17 Januari 1914. 5000 Meter: 8 min. 21.8 sec. Ivar Ballan grud «Noorwegen), gemaakt te Davos op 11 Januari 1930. 10.000 Meter: 17 min. 17,4 sec. Armand Carlsen (Noorwegen), gemaakt op 5 Fe bruari uaa to Davos, Het stoom-vrachtschip „Tosari" van den Rott. Lloyd, bevond zich voor eenige dagen op de terugreis naar Nederland midden in den Indlschen Oceaan Een der matrozen, meldt de .N. Rott. Crt.". kreeg plotseling zulk een hevlgen aanval van ontsteking van het wormvormig aanhangsel van den blui- den darm. dat. tenzij een operatie werd ver richt, de dood ware te verwachten. Maar er was geen gelegenheid om bijtijds een haven te bereiken. Aan boord was voor deze reis als scheepsarts, de Jonge dokter J. G. Wisse, die destijds aan de univereiteit te Utrecht tot arts bevorderd is. Er viel niet te kiezen. De dokter zou doen wat hij kon. De matroos werd op tafel in den salon gelegd, drie leden van de bemanning die nooit zoo iets hadden bijgewoond moesten assisteeren. De ferme dokter volbracht het wonderstuk: een operatie op tafel in den zee. met gebrekkige hulpmiddelen. De ope ratie slaagde volkomen. De patiënt was na enkele dagen weer overeind, en als dezer dagen de „Tosari" te Rotterdam arriveert, brengt het schip den van den dood zoo wonderlijk geredden jongen man hersteld er. behouden mede. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 4 uur 41 min. De torpedojager „Van Galen" vertrekt Zaterdag 18 Januari naar West-Indlë en niet, zooals eerder gemeld is. Woensdag 22 Januari. Het schip neemt tevens een deta chement van 25 onderofficieren en mari niers mee. Hierover weet het „Hbd.” het volgende te vertellen Sedert geruimen tijd reeds ontvingen de autoriteiten, zoowel hier te lande als op Curasao, berichten van bepaalden aard, waaraan echter niet overal die waarde werd gehecht, als degenen die deze berichten de wereld Instuurden wenschten. Toch hebben die berichten, die kennelijk er op wijzen dat zij steeds uit dezelfde bron afkomstig rijn )wi die bovendien bedoelen de regeering te waarschuwen voor de ongerustheid welke er nog steeds op Curacao zou heerschep, verscheidene autoriteiten een gewillig op elkander gescholden hebben. De moeilijk heid blijft nog steeds de verhouding tus- schen Roemenië en Hongarije, maar ook daar is men reeds zoo ver. dat onomwon den verklaard wordt, dat onderhandelen t°ch niet baat, daar de een van den ander nooit eenig geld zal krijgen. Als men dit nu maar in een protocol wilde vastleggen, was de zaak in orde, maar helaas zoover is men nog niet. Door de marechaussée werd gisteren een arrestant, de werkman v. D-, uit Sas van Gent, verdacht van schieten op andere Verk neden bij een twist in een café, per boot van Temeuzen naar Borsselen gebracht. Aan boord bleek de man, na een bezoek aan de I W. C„ plotseling te zijn verdwenen. Op het Iheele schip werd geaocht, maar hij bleef (soek. o Naar uit Athene wordt gemeld, aan ,Tel." heeft zich in de kliniek van ooglij- dera aldaar een bijna ongelooflijk geval van nonchalance voorgedaan. In een zaal, waarin pas te voren lijders aan een besmettelijke oogziekte waren ver pleegd. bracht men 40 kinderen onder, die slechts aan een onschuldige oogkwaal le den. Niet eens de meest primitieve deslnfec- teeringsvoorzorgen werden genomen, met het noodlottig gevolg, dat alle kinderen door de besmettelQke oogziekte werden aangesto- Tengevolge van een aardschok in Opper- Silezië kwamen in de mijn Heinitx-Grnbe 22 mijnwerkers in gevaar. Zestien werden ia veiligheid gebracht vermist. mdfieïd" heeft persoonlijk het onderzoek in deze af faire ter hand genomen en de arrestatie der schuldigen bevolen. BUREAU: BOF 8. ALKMAAR Tilrfe—AtaMMroUs Na. 488 Redactie Na 883 team ongevallen verzekerd voor een der volgend^”ultkeeHu^ f 3000.- „h^v^T t 750.- diXTij”^' rfl^p f 250.- «V'vrct of h*<^ f 125.- duim'^wihvinTe” f 50.- AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONG - - - ADVERTENTIEPRIJS: Van 1— regel» 1-Z5, elke regel meer f S-2*. RECLAME per regel f S.7S nee da eerzia pagina; vaar de area tg» pagina S-58 RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" t>ü eeerwlbctallng pet plaatsing t as» per advertentie vao 5 ragaM; Mere regel mrer 8J8 van Rome, namelijk in de vallei der Aniene. waarin afzettingen uit het quartaire tijdperk blootliggen. Fossiele overblijfselen van den Teanderdal- tnensch had, men tot nu toe in Italië nog niet gevonden, wél van diens cultuur De schedel, een der compleetste, die ooit ontdekt is. rustte in een kieze’.laag. rijk aan overblijfselen van pleistocene zoogdieren. Af beeldingen van den schedel vertoonen. ook wat de inhoudsruimte aangaat, een groote overeenkomst met den Gibraltar-schedel. Nederlandsche Ski-Vereeniging De heer mr. M. 8. A. Ybes te Bussum, behaalde gisteren onder zeer ongunstige weersomstandigheden het Gouden Insigne van .de Nederlandsche Skivereeniging. De heer Ybes is het eerste lid van de Neder- landsche skivereeniging. die de hoogste on derscheiding dezer vereeniging wist te be- balen, hetwelk te Engelberg geschiedde, zand trein zakte de grond weer plotseling Sinds eenige weken verkeert donker Am sterdam in spanning door allerlei vermoe dens die rond den, dood van een van zijn bekende typen, bijgenaamd ..Bleeke Willem" zjjn ontstaan. De politie van het bureau Singel heeft hier zelfs aanleiding in gevonden in deze zaak een ernstig onderzoek in te stellen, dat evenwel nog tot geen enkele zekere conclu sie geleld heeft, terwijl het zich niet laat aanzien, dat in deze zaak zoo zij inderdaad zooveel geheimzinnigs verbergt als men thans gelooft, spoedig licht zal komen. ..Het Volk" van gisteravond meldt uitvoe rig. dat in den morgen van 2 jan. „bleeke Willem" in zijn kamer aan de Spuistraat dood in bed is gevonden, terwijl de gas kraan openstond. De man stond tijdens zijn leveti bekend als koopman en hij handelde inderdaad in gouden en zilveren voorwerpen, die een on bekende herkomst hadden Hij werd geacht er goed bij te zitten, ingewijden schatten zjjn vermogen op f 40.000 en hij nam het er warmpjes van. Voorts had hij de gewoonte steeds een bedrag van eenige duizenden gul dens op zak te hebben Het is echter aan stonds opgevallen, dat deze op den morgen, waarop hü doodgevonder. werd niet aanwe zig waren. Dit doet alle booze vermoedens rijzén, te meer daar op „bleeke Willem" de naam van vroolijken Frans eveneens zeer toepasselijk was en hü den vorigen avond gezond en opge ruimd naar bed was gegaan. Van den ande ren kant zijn er ook weer gewichtige ge gevens. die erop wijzen, dat men hier met een ongeluk te doen heeft Zoo is gebleken, dat de gaskraan, een kraan voor een leiding van een nog niet aangesloten gaskachel, zeer gemakkelijk opengaat, wat de meenlng kunnen wettigen, dat „bleeke Willam", het uittrekken van zijn schoenen tegen kraan geschopt en haar opengestooten hebben, zonder het zelf op te merken. De politie helde dan ook aanvankelijk i deze meenlng over. Tal van mededeelingen en anonyme brie ven van personen, die blijk gaven in don ker Amsterdam goed thuis te ztjn. kwamen echter bij haar binnen zoodat zij thans het onderzoek weer in andere richting hervat heeft. Zooals gezegd, tot een resultaat is men nog niet gekomen De aanwijzingen, waar over de politie momenteel beschikt, zijn alle zeer vaag, zoodat zij vrijwel in het duister rondtast. Onder de gegevens, welke zij nader onder zoekt. behoort er ook een. volgens hetwelk „bleeke Willem” in verband zou gestaan hebben met de eenigen tijd geleden voor gevallen gefingeerde berooving op het Ko ningsplein. waarbij een bankjongen van een bedrag van f 65.000 beroofd is. Het valt echter nog absoluut niet vast te stellen of deze vermoedens waarheid bevat ten. met grondboringen begiifnen. omdat men gezien heeft, dat eenvoudige zandstor- tingen hier niets uitwerken. In elk geval zal dit baanvak nu voor goed onder de gevaarlijke zónes worden onderge bracht, waar alleen met een zeer beperkte snelheid mag worden gereden. Dit beteekent natuurlijk voor het snelverkeer van Rotter dam op Utrecht een blijvende hindernis van belang. Uit een en ander volgt, dat de maatregel van het rijden over één spoor tusschen Gouda en Nieuwerkerk voorloopig zal wor den gehandhaafd. Onder zeer groote belangstelling heeft gis teren te Voorburg op de R. K. begraafplaats aan het Oosteinde de teraardebestelling plaats gehad van het stoffelijk overschot van C. J van der Drift, die onder Stompwijk j.l. Vrij dagavond aan den Westvlletweg het slacht offer van een afschuwelijken sluipmoord Is geworden. Vooral is Hemelvaart einde van koster was. een Requiemmis opgedragen di den Zeereerw. Heer pastoor C. W van loo, daarbij geassisteerd door den kapelaan van genoemde kerk en door een der kape laans van de Parochie van den H. Martlnus De H. Mis. die in allen eenvoud werd iiit- iêvoerd. is door een groote schare bijgewoond. Nadat het H. Misoffer was geëindigd, werd het Hik naar de begraafplaats vervoerd De stoet ging van de Laan van Nieuw Oosteipd* door de Heerenstraat en Oostelndq,-4angs welke straten vele belangstellenden stonden geschaard Ook op het kerkhof was een enorme belangstelling. Onder de aanwezigen werden opgemerkt de burgemeester Jhr. C W Stern, de burgemees ter van Leldschedam. de heer W Keyzer, de heer P. J. M. Kemper, gemeente-secretaris van Voorburg, de heer D. Bakker, oud-burge- meester en voorzitter van de plaatselijke t bc.-vereeniging. dr. van Laarhoven, de heer H. Sutorius van de St. Vincentius-vereenl- ging, tevens secretaris van het Comité tot steunverleening aan de nagelaten betrekkin gen van het slachtoffer. De leden van de zangvereenlglng „Sempre Crescendo" fungeerden als sllppendragere. Nadat de plechtige ceremoniën door pas toor Van Mierloo waren verricht, strooiden de familieleden bloemen in het graf, waarna een broeder met enkele woorden voor de groote belangstelling dankte. Enkele bloemstukken, waaronder een van de zangvereenlglng „Sempre Crescendo” dek- ten de baar. Blijkens nader bericht heeft het onder zoek inzake de reusachtige opiumaanhallilg reeds 5000 thail bereide en 320 Engelsche ponden ruwe opium «overeenkomende met 2400 thail bereide opium) aan het licht ge bracht Het totaalgewiëht van het aangehaal de Is thans reeds gestegen tot 5^4 pikol voor een waarde van 225.000. Intusschen is het grootste deel van de vaten nog niet onderzocht. De douane van Tandjong Priok kwam Zondagavond op het spoor van de smokke larij. De geweldige hoeveelheid opium zou men trachten in te voeren ingemetseld in ba len cement De invoerder was een Chinees. Lie Lim Po, die na de eerste teekenen van onraad spoorloos verdwenen is. De geheele partij cement, welke aange bracht werd door het ss.*„Tjikembang" van de Java-China- Japanlljn bedraagt twee honderd vaten. De politie is onmiddeUUk aan het werk ge togen. De van Batavia naar bulten voerende wegen werden afgezet en de passeerende auto's werden aan een streng onderzoek on derworpen. Maandagavond laat is de voort vluchtige Chinees te Tjimahl gearresteerd. Ook twee Chineesche ingezetenen van Ba tavia venten geairrotecrd. Naar de „Msb." verneemt, is de toestand van den spoordijk bij Nieuwerkerk, waar Zondag over een grooten afstand een grond verzakking plaats vond, ondanks de genomen maatregelen nog geenszins verbeterd. Inte gendeel wordt de situatie zeer precair. Sinds Zondag zijn dagelijks twee zandtrei- nen Jn de 70 Meter lange grondverzakking maar ondanks dezen dagelijkschen toevoer van 500 M3, zand blijft de linkerkant van den dijk wegzakken. Op lederen kanten meter is nu reeds in totaal 20 M3, zand gestort en nog heeft men geen vasten ondergrond gekregen. De grond blijft werken en aan de buitenzijde van den spoordijk komt het veen nog geregeld naar boven. Terwijl Dinsdag een zandtrein was ge- aiTivëerd, - 60 c.M. omlaag. De spoorwegen staan hier voor een zeer moeilijk probleem. De situatie van den spoordijk is zeer gevaarlijk en voor men den toestand volkomen meester Is, zou het on verantwoordelijk zijn het treinverkeer weer over beide lijnen toe te laten. De Spoorwegen zullen thans, volgens het blad, i De 15-jarige dekknecht Schol, die eenige dagen geleden bij het meeren van de mo torboot ..Motorkracht" in de Binnenhaven te IJmuiden met een been in een staal draad bekneld geraakte, is thans in het St. An toni us-ziekenhuis aldaar aan de be komen verwondingen overleden. Alles gered. Gistermiddag reed een met een paard bespannen dog-cart waarin drie personen waren gezeten, op den Soterweg, ter hoogte van den Rlngspoorweg onder Sloten. Op een gegeven oogenbllk schrok het paard van een snel voorbijrijdende auto en kwam met wagen en al in de sloot terecht. Een inzittende wist er tijdig uit te sprin gen: de beide andere personen geraakten te water. Deze werden gelukkig spoedig door handreiking op het droge gebracht. Hoewel niet ernstig gewond, moesten zij naar eer. van de ziekenhuizen vervoerd worden. Paard en wagen zijn later op het droge gebracht. bij oor gevonden. Hoewel men op hqt Departement van Koloniën weinig geloofwaardigs vond in bovenbedoelde berichten heeft de Regeering toch gemeend maatregelen te moeten ne men. Zooals men weet, bevindt Hr. Ms „Her tog Hendrik" zich op het oogenbllk in de Curaqaosche wateren met een totale be manning van 300 koppen. Bovendien bevin den zich op het eiland zelf 135 man politie- troepen. alsmede 90 mariniers. Curacao is dus thans allerminst onbewaakt. Nu was reeds besloten om de „Van Galen” naar West-Indië te zenden en de datum van ver trek was vastgesteld op 22 Januari as Op grond evenwel van nieuwe berichten, bij verschillende autoriteiten binnengekomen, heeft de Regeering het noodig geoordeeld de „Van Galen" vroeger te laten vertrek ken. Het oorlogsschip vertrekt nu 18 Januari as. van Den Helder. Aan boord zullen zich 25 onderofficieren en manschappen Insche pen. hetgeen evenwel geen andere bedoeling beeft dan het op goedkoope wijze overbren gen van manschappen, die anders per parti culiere gelegenheid naar West-Indië hadden moeten gaan. Intusschen kregen wij den Indruk, dat bet vervroegde vertrek van de „Van Galen” niet met volstrekte goedkeuring van het De partement geschiedt. Daar blijkt men er van overtuigd te zijn, dat de toestand te Cura sao thans geen reden tot ongerustheid geeft en dat, ook al mocht er iets gebeuren, er op het oogenbllk voldoende troepen aan wezig zijn om de orde te handhaven en ,de veiligheid der bewoners te verzekeren De Nederlandsche Bank heeft met ingang van heden haar disconto met IJ pet. en voor voorschotten in rekening-courant met 1 pCL verlaagd. Wijziging in het Dagelijksch Bestuur der R. K. Staatspartij. Het gast met de conferentie zoo goed, dat ■>en hoop» op Vrijdag met Dultachland klaar te komen. Hoe het eigenlijk al de voorgaande dagen precies geloopen is, weet niemand, Blaar er is in de lucht een sfeer van opti misme en tevredenheid die ieder onwille keurig aanpakt. Zelfs de>kotnst van Schacht, den directeur van de Rijksbank, heeft daar geen verandering in kunnen brengen. Intusschen hebben we ervaren, dat leder land zoo zijn bepaalde eigenaardigheden beeft, waaraan vooraanstaande politici of financiers zich bezondigen. De pijp van Baldwin is niets bijzonders meer. De Oosten- rijksche bondskanselier Schobe draagt een lorgnetje zooals men er zelden, wjj durven ■eggen in dezen tijd van ronde glazen en Uilenbrillen, nooit meer ziet. Het is een klein zwart stalen montuurtje met ouder- wetsche kleine ovale glazen, die men beslist alleen nog maar als curiositeit ergens kan koopen. Briand. die thans in Genève is, had ■ijn jas en Schacht heeft een boord die speciaal voor hem gemaakt moet worden. HU draagt dit model, een hooge up and down, waarvan de jongens zeggen dat hü reclamevlakte te huur biedt, en dat boven dien van voren niet sluit, maar als een vadermoorder wijd op staat, reeds zoolang als de hier aanwezige Dultschers hem ken nen Deze man heeft intusschen kans gezien hier een stormpje te verwekken, dat echter spoedig tot bedaren is gebracht. Heel merkwaardig was het dak dit veroor zaakt werd door een brief, dien hjj reeds op 31 December geschreven had aan den heer Rey nolds en waarin hü mededeelde dat de Rüks- bank geen medewerking kon verleenen. Nau- welüks in Den Haag werd hü door den heer Reynolds aan de lunch gevraagd en voor hü naar eenige conferentie kon gaan werd hem daar reeds een verhoor afgenomen. Officieel wisten de mogendheden wel het bestaan van dien brief, maar kenden ze den Inhoud niet Als dit werkelük het geval is geweest be wonderen we het vlotte ingrüpen van Dr Curtlus, want enkele uren nadat de inhoud van den teief wereldkundig was geworden aanvaardde de hear Schacht reeds den terug tocht. in het protocol zal worden opgenomen, dat de Rüksbank deelneemt, door ratificatie wordt dit dan wet en Schacht draagt geen persoonlijke verantwoordelijkheid. Heel fraai is dit optreden niet en de man, die dagen lang als een booze geest voor zün komst alhier de onderhandellngen beïnvloed heeft, is plots aan de bespotting van het •«umoote deel der Dultsche journalisten prijsgegeven. Een heele stap voorwaarts Is men gisteren gekomen door de formuleering van een ar tikel tn het protocol ten opzichte van de sancties, dat zün dwangmaatregelen, die In het büzonder door Frenkrük geëischt wer den, als Duitschland de plichten, voort vloeiend uit het nieuwe plan, zooals van nu af het Young-plan zal heeten, niet zou nakomen. Als Dultachland echter sancties, waaron der men in het algemeen verstond bezetting van gebied, zooals destijds het Ruhrgebled en Frankfort, zou aanvaarden, zou dat een storm van verzet in dat land ten gevolge hebben. De oplossing, die belde Partijen ypido^k Is ken en voor hiin Igyen blind zün geworden, nu, dat voor het geval Duitschland'iets zou D® minister voor de Volksgezondheid doéd. waaruit onomstootelUk vast zou ko men te staan, dat hü het nleuwe-plan ver scheurt, dat dan de Entente-landen het recht hebben, dit te laten vaststellen door het Internationale Hof van Justitie te ’s-Gravenhage en als dat geschied Is. krü- gen die landen, dus ook Frankrük, hun vrü- heid van handelen ten opzichte van Duitsch land terug. Of dit nu veel Is. zouden we niet durven zeggen, want vrüheld vaiKhandelen beteekent niet het recht een an^K land te bezettèn, daartegen verze» zlch^iet Volken- bondspact, het Locarno-pact en ten slotte het Kellogg-pact. wgnt het binnenrukken met legers van een ander land beteekent oorlog. Intusschen smaakt Frankrük de vol doening, dat in een aanh^pgpél van het plan I uitdrukkelük wordt vastgelegd hoe er ge- I handeld moet worden tegenover een weiger- I achtig Duitschland. De goede stemming die er heerschte on der de gedelegeerderK en die met weinig in de hand wordt gewerkt door den dagelük- schen vertrouwelüken omgang, te oorzaak, dat er zelfs in de laatste dagen eenig op timisme heerscht ten opzichte van de Oost- Europeesche herstellingen. Ook nier schünt men iets gevonden te hebben, waardoor men zich uit de moeilükheden kan redden. Hongarüe in het büzonder wil geen herstel betalingen doen Een beginsel, waaraan dat land niet ontrouw kan worden, omdat t voor de optanten groote vorderingen heeft van de aangrenzende landen en deze onmogelük Alf zou kunnen betalen. Men noemt het woord herstelbetalingen nu niet meer, evenmin als in het Westen het woord sancties, dat in het protocol zelfs niet voorkomt De uitweg te gevonden door het vormen van een fonds, waarin ■oowel de overwonnen als de overwinnende landen geld zullen storten, waaruit dan na onderzoek door neutrale rechtbanken de personen die schade hebben geleden, be taald zullen wordeni Tusschen Tjecho-Slo- wakije en Hongarüe moet de zaak al in ode «ün en dat wil heel wat zeggen, als M weet <M 4ue laad» etf «rnr teps De kantonrechter te Middelburg heeft N. K„ zich noemende „de Leidsche Wonder dokter". wegens het onbevoegd der" geneeskunde, veroordeeld tot f 300 boete subs, tweemaal 60 dagen hech tenis. zulks overeenkomstig den etech van het O. M Congres van de partijen. het Internationaal Secreta riaat van Katholieke Politieke Partüen. zal in JuB '»n dit jaar in Antwerpen worden go- louden. De grensbeambten in België hebben verk moedelük een gewichtige aanhouding ge daan. Eenige kommiezen op surveillance op een binnenweg onder Wildert nabij de grens ontmoetten daar een vreemdeling, dien zü naar zün papieren vroegen. Vermoedende, dat deze vreemdeling België langs Huy- bergen terluiks was binnengetrokken, ver zochten zij hem ter nader onderzoek mede te gaan naar de kazerne van de gendarmes te Esschen. Nauwelüks op weg. wierp de onbekende zich op een der kommiezen en gaf dezen met een stok een hevige klap. Beide kommiezen weerden zich duchtig en sloegen den aanvaller tegen den grond. Daarop vroegen zu assistentie van de gen darmen te Esschen. die den man daarheen vervoerden. Een dokter moest worden ge roepen. omdat de man deed of hü bewuste loos was. Evenwel bleek, dat hü simuleerde. Op den man waren bü foullleertng papie ren gevonden Toen de commandant der gendarmen deze wilde inzien, sprong de bewustelooae eensklaps op greep de papieren en wilde ze in het vuur werpen Men was hem daar voor en ontnam hem de stukken. Daarop werd hü naar Antwerpen overgebracht. De rechter van onderzoek stelde vast, dat de vreemdeling P heette en Duitscher van af komst was. Zün antecedenten waren van dien aard, dat men het noodig achtte de Dultsche politie van de aanhouding op de hoogte te stellen. Van deze kwam bericht, dat P. verdacht werd van handel in blanke slavinnen en als zoodanig sinds langen tüd werd gezocht. Zijn uitlevering werd ge vraagd. Naar nader men sterk, de nand een in büna alle landen gezochten die door telkens andere meisjes en jonge vrouwen te trouwen en deze dan naar Amerika te brengen, op deze wüze al een respectabel stel vrouwen heeft doen ver- dwünen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1