ONS BLAD LEEKEPREEKEN I 'I A.DAM&Co L. FRANKENBERG, Alkmaar NASH 1 VOORNAAMSTE NIEUWS DE STRIJD GEWONNEN U WAAROM? DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN ZATERDAG 18 JANUARI 1930 VIER U TELEFOON 490 VAN SCHOONHEIDSKONINGINNEN GESPROKEN! EEN TJALK GEZONKEN Al onze tabellarische boeken zijn voorzien van uitslaand hoofd zonder prijsverhooging. - Slechts éénmaal de hoofden in te vullen L F JOH. LAUWERS J u m EEN LIJKJE VERBORGEN e I in 1930 aan despits is DE VERDUISTERINGEN BIJ DE NUTSSPAARBANK TE GORREDIJK I Te Soest Is een oud graf ontdekt. I l Het Zuid-Afrikaansche parlement geopend. de toestand van I Barometerstand 9 uur vjn.: 774. Stilstand. de en De Zuiderzeesteunwet wordt Ur der Chaldaeen Een berouwvolle aondaar HOMO SAPIENS. van niet met „maar", regt hij. ,.GÜ hebt niet gemerkt dat het -ij is meteen ten voeten uit geteekend. Y buten beeft bet lijkje opgegraven. J He „Volksgericht” te Zuidlaren „N. V. Administratiekantoor Damaraland” De schipper en zyn vrouw verdronken DE TOEGANG NAAR DE RUïNE VAN BREDERODE De penningmeester thans gearresteerd ERNSTIG TRAMONGELUK IN AMSTERDAM UIT LANG VERVLOGEN EEUWEN 5 Te OoeterdUk (gemeente Enkhuizen) heeft een arbeider het lijkje van lijn kind op zijn erf begraven. Van het overlijden bad hy slechts de afbeeldingen waren van een ver- kleeden man. dien Gij voor U hadt. Smoes jes hielpen nier niet. Hadt Gij het bedrog in de kieren gehad, dan zou ik het heele zaakje retour hebben gekregen. Staat er niet in de voorwaarden: „..Het Leven” behoudt zich het recht voor, mededingsters, wier deelname aan den wed strijd niet oirbaar wordt geoordeeld, de por tretten terug te zenden en uit te sluiten van het concours"? Omdat NASH voor een matigen prijs een wagen maakt, die, wat kwaliteit en afwer king betreft, met veel duurdere merken kan concurreeren. De Atnerikaansche en Italiaansche delega ties voor de vlootconferentie te Londen aan gekomen. Nabjj Lemmer is een tjalkschip geaonktt Twee personen verdronken. Ministerieel antwoord op de vragen ova* de ontploffingsramp te Groningen. bij verlies vsn ‘si anderen vinger! ABONNEMENTEN. voer Alkmaar aw Agentschappen: per week 23 per kwartaal t 3-25; per pwt, per kwartaal MS bU vooruitbetaling Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR ij> i NOORD-HOLL ANDSCH DAGBLAD ■4. I Een vernietigend verslag van curatoren 1M het faillissement der Jf. V. Administratie, kantoor Damaraland", te Amsterdam. Gij stuurdet mij de portretten niet terug. Ik deed dus mee aan het concours. Ofschoon ik een man was, een kerel, een vent. Gij zljt er in getippeld. Met Glans!” De Haagsche Conferentie. Morgen het ein de? De overeenkomst der Groote zes met Duitse hland. Vragen aan den Minister over den toe. gangsweg naar de Ruïne van Brederode. ,Jn Ung staan" term ▼an Over den varkenskoopman L. T.. wonende te Zuid-Laren gtngen geruchten, dat een vrouw door hem was „gekocht" voor 1000 Dit was tegen den zin der dorpsjeugd te Zuid.LAren.die het plan maakte, een bezoek te brengen aan de woning van T. Aldus geschiedde en in den avond van 5 October trokken zy daar heen; eerst tikten zü op de ramen en toen geen gehoor werd Te Londen zijn opnieuw twee postzakkea gestolen. De sprekingen tusschen de kleine Entente en Hongarije tot later verschoven. De zes uitnoodigende mogendh«Ln en Zwitserland hebben overeenstemming bereikt inzake de vestiging der Internationale Bank te Bazel. Verschenen is het rapport-Haffmans in. zake de bemoeiingen van het Rijk op land bouwgebied. AOVERTENTIETRUt: Van regels f 1X5, elke regel mew 9X5. RECLAME pér regel voor du eenia pagina; voor de overige pagina's 9-50 RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD* Mj vosrwHbus ling per ptaatmng tte per advertootte ra» regati; tedere regel meer RU BUREAU: BOF ALKMAAR Tilsft—AtestaMnUu Jte. <n Redactie No. IS .■I LICHT OP .De lantaarns lïioetêrl nlui gexl worden opgestoken om 4 uur 42 min., over morgen om 4 uur 43 minuten. Een oud graf blootgelegd Dezer dagen heeft op het Enge-bcrgjc. op het hoogste punt van de Soester Eng. een opgraving plaats gehad, waarby een zeer oud graf is blootgelegd. Genoemd graf ligt op een oerlaag 50 c.M. onder het tegenwoordig op pervlak. terwyi de heuvel, waarin het graf gelegen was. is opgebouwd uit rood-leemach- tig zand, met kiezel. In het graf hetwelk ge vonden werd in een strekking. West ten NoordenOost ten Zuiden, en 40 a 50 c M in den oerbodem was gezonken, werd een silhouet van een luk, in een z.g. hurkende houding en liggend op de rechterzijde aan getroffen. In het graf werden geen bijgaven gevonden. Waarschynluk dateert het graf uit het neollthicum of latere steenen tijdperk of, in jaren uitgedrukt, ongeveer 2000 voor onze tijdrekening. De moderne dwaasheid van het kiezen van een .schoonheidskoningin" herhaalt zich ook in Nederland. Vandaag wordt de „koningin" in Amsterdam uitgeroepen! Het is een zot heid. welke elk weldenkend mensch tot er gernis moet zijn. Meer dan treurig is het, dat er jonge meisjes gevonden worden, die zich gelyk een Paaschkoe, welke bekroond moet worden, willen laten ..keuren"! Daarover willen wy het echter nu verder hebben. Den moreelen ondergrond ter zijde stellen de. willen wij slechts op het belacheiyke van de vertooning wyzen. M S vertelt in Tiet Volk", dat hij een man is' en toch zoo graag mede wilde din gen naar den titel .schoonheidskoningin". En met kunst- en vliegmiddelen werd hü tot „vrouw" omgetooverd. Hij stuurde zijn por tretten naar de jury en kreeg geen antwoord, Leeuwarden opgenomep. Het is niet gemakkelük om de overheid te overtuigen van een onrechtvaardige belas tingheffing als deze eenmaal heeft plaats gehad De wllingsvereenigingen hebben dat ondervonden, want zeven jaren lang hebben zij moeten strijdenvoor hun goed recht voor en aleer dit onomwonden erkend is. In 1923 werd voor het eerst de veilings- vereeniging te Groningen aangeslagen in de dividennd- en tantièmebelastlng wegens te rugbetaling der te \eel door haar ingehou den bedragen voor het veilen van groenten en huur van fust aan haar leden. Niettegentaande het Centraal Bureau v<fcr de veilingen daartegen in verzet kwam bij den Raed van Beroep te Groningen en in het gelyk gesteld werd, volgden toch overal elders geiyke aanslagen, alhoewel het voor ieder duidelijk was. dat er van een winst, uitdeeling of dividend geen sprake was. Ook In 1924 en 1926 werd het Centraal Bureau van de veilingen in deze kwestie respectleve- lyk voor de raden van Beroep te 's-Gra- venhage en Maastricht in het. gelyk ge steld. De minister van Financiën wenschte zien daar niet by neer te leggen en ging in cassatie by den Hoogen Raad. die. zich vasthoudende aan de letter van de wet. de uitspraak van den Raad van Beroep ver nietigde en den aanslag handhaafde. Niet slechts dat alle veilingen van 1927 af wer den aangeslagen in die belasting, maar wat erger was, het goed financieel beheer van deze vereenigingen werd door pogingen om aan den aanslag te ontkomen, ernstig bedreigd Men ging natuurlek veel geringere bedragen Inhouden voor veüLngkosten en Ijjiur, ten einde maar zoo weinig mogeiyk te behoe ven terug te betalen, met het gevolg, dat men kans liep in firiancieele moeiiykheden te geraken, waardoor een normale en ge zonde ontwikkeling van de vellingsvereeni- gingen belet werd De eenige weg, die nu den veilingsvereenl- .gingen na de beslissing van den Hoogen Raad ‘nog overbleef, was de hulp in te roepen van de Tweede Kamer door middel van een uit voerige nota, waarin de onjuistheid en on rechtvaardigheid van deze belastingheffing werd aangetoond. By verschillende gelegen heden werd er in de Kamer de aandacht van den minister op gevestigd, dat deze aan slagen onjuist waren, maar minister de Geer bleef onvermurwbaar, totdat hy plotseling in zijn memorie van antwoord op de begroeting van Financiën voor dit Jaar van standpunt bleek te zijn veranderd. De minister zou voorschriften geven, volgens welke voortaan de veUingsvereeniglngen niet meer in die belasting zouden worden aangeslagen. Op 4 December vestigden we daar reeds de aandacht op. Intusschen werden de reeds uitgereikte aanslagen gehandhaafd en ging de helastingazlm In tet ratte Voort betaling daarvan te eiseben. By de behandeling van de begroeting werd er van uit de Kamer aangedrongen op ver nietiging van deze aanslagen, maar eenige toezegging deed de minister niet. Thans heeft hü echter by resolutie aan de directeuren der Directe Belastingen me degedeeld, dat hy het wenscheiyk acht in het vervolg de terugbetaling van te veel ge heven veüingsprocenten en te veel ingehou den fusthuur niet meer met divldend- tantlèmebelasting te treffen. Aan duideiykheid laat deze resolutie niets te wenschen over, zoodat verwacht mag wor den dat er van eenige belastingheffing over de terugbetaalde geldefi geen aprake meer zal zUn. De strijd is gewonnen, dank zij de krach tige organisatie van de vellingsvereenlgln. gen die Irt staat was het pleidooi te voeren voor deze op zich zelf zeer rechtvaardige zaak. Het resultaat is voor alle veilingsvereeni- gingen van groot belang, want een ernstig gevaar voor een veilig financieel beheer is hierdoor uit den weg geruimd. in gebruik zijnde woning. In deze zaak werden zestien getuigen ge hoord. De zaak was in drieën gesplitst en eers» .'tonden zeven verdachten terecht, die allen een volledige bekentenis aflegden. Het O M eischte tegen ieder der verdachten drie maanden gevangenisstraf. Vervolgens^ stonden drie volgende ver dachten terecht, die allen het hun ten laste gelegde ontkenden. Deze zaak werd echter geschorst, daar de getuige J. L.. verdacht van meineed, tn ar rest werd gesteld. Na de pauze werd evenwel de zaak weer in behandeling genomen, daar de In arrest gestelde getuige op zijn verklaring terug kwam en verklaarde gezien te hebben dat de verdachten met steenen naar de woning gooiden. Het O. M eischte" tegen ieder der ver dachten drie maanden gevangentest.raf Uitspraak 31 Januari. Onverschilligheid de oorzaak? Op de Wlttenburgergracht te Amsterdam heelt gisteren een zeer ernstig ongeval plaats gehad, dat voor een der betrokkenen, een wagenbestuurder der gemeentetram, wellicht zeer onaangename gevolgen zal nebben Een 60-jarige lompenkoopman duwde op genoemde gracht zyn handkar voort in de richting van de Czaar Peterstraat. In ver band met het feit, dat het trottoir ter plaatse vlak langs de rechter tramrails loopt, was de man verplicht met zijn wagen op deze rails te blyven en alleen by de nade ring van een tram naar links uit te wyken. Toen echter een tramwagen van lyn 13 hem dan ook inderdaad had Ingehaald en de be stuurder den koopman door herhaalde bel- signalen waarschuwde om plaats te maken, bleef laatstgenoemde zijn wagen op de tram rails voortduwen. De mogelukheid bestaal, dat hü slecht van gezicht is en eenlgszins doof is; echter wordt ook beweerd dat hy somtyds belslgnalen van de tram negeert. Hoe het ook zy. de bestuurder van de tram zette zyn wagen door, met het gevolg, dat de koopman in den rug aangereden en door den schok ter rechterzüde van de tramrails geslingerd werd, terwyi zyn kar aan den anderen kant terecht kwam. Het slachtoffer bleek hevig gekneusd te zijn en moest per auto van den G. G. en G. D. naar het Ned. IV. Ziekenhuis worden vervoerd. De politie stelt naar wy vernemen een gestreng onderzoek naar de oorzaak van dit ongevsl in. Nader vernemen wil.^Hat den man zorgwekkend Is. In het ziekenhuis is de man later aan de gevolgen overleden. Op ongeveer een uur afstand van de haven van Lemmer is een schip gezonken, vermoe- delük van schipper S. Post van Urk. Het was een uzeren tjalk, die met een motorschip in aanvaring was gekomen en lekkage had opgeloopen. De reddingsboot van Lemmer vertrok ter assistentie. Deze reddingsboot van Lemmer is gisteren tegen half twee teruggekeerd. De kapitein rapporteerde, dat het gezonken schip op een afstand van 5 KM. van Lem- sterhaven verwyderd. ligt in de richting van Urk. Alleen de mast stak nog boven water uit. Men vreest, dat de opvarenden, bestaande uit man en vrouw, zun verdronken. De naam van het schip is vermoedelijk „Disponibel", van Urk. Het is gisteravond in aanaaring geweest met de motorboot Klimak" van kapitein De Jong uit Oude Pekela. Te midden va® deze grenzeloozever wording en in dien chaos vart tegen strijdige meenlngen heeft nu dezer da gen opnieuw een indrukwekkende stem Uit Rome geklonken. Waar de minste verwarring en de grootste stilte heerscht is zij het eerst verstaan. De rumoerigen, de betweters, de moderne paedagogen zullen, geheel verdiept als zij zijn in eigen wijsheid, eerst later naar die stem uit het Vaticaan luisteren, wanneer zij, bij de ruinen van hun eigen leer, geen uitweg meer zien en geen troostwoorden hebben voor hun slachtoffers. Maar luisteren zullen óók zij. T De jongste encycliek van Pius XI is een standaardstuk, zooals er in vele ja ren geen is verschenen. Zij overbluft niet door zwierigheid van stijl of door pakkende beeldspraak: wie sensatie zoekt zal hier geen bevrediging vinden. Het doet er weinig toe of men het Pauselijk stuk vandaag of morgen leest, deze of de volgende maand: het is niet .voor vandaag alleen, het is voor alle tijden geschreven. De schatten van christelijke wijsheid met betrekking tot „de christelijke opvoeding van de jeugd” zijn opgedolven uit de Schriftuur en de Evangeliën; uit de Kerkvaders der vroegste tijden en de verlichte leeraren der gezegende middeleeuwen. Al wat de laatste Pausen aan bindende uitspraken hebben gegeven over plichten en rech ten, gezag en verantwoordelijkheid van kerk, gezin en staat, is hier nogmaals belicht; en met al die deugdelijke bouw stoffen. aangevuld met de ervaringen 'en zienswijzen van het tegenwoordige nngfd der Katholieke Kerk, dat met ‘telmen en helderen blik zijn eigen tijd overschouwt, is op de basis van een loglschen opzet het machtige bouwwerk opgetrokken. Nu staat er deze encycliek „over de christelijke opvoeding der jeugd" als een kathedraal, met vele uitbouwen rond den koepel. Dit geslacht en vele volgende zullen er komen en er telkens nieuwe schoonheden vinden. Een encycliek als desa te gaen onder werp voor dagbladsensatie. Het te te betreuren, dat ook deze pauselijke do cumenten al moeten vallen onder de stof van een haastige journalistenpen, met de gevaren van een vluchtige en ge waagde overzetting, van een broksge wijze publicatie en de zekerheid van aldus door slechts weinigen gelezen te worden. Trouwens, een encycliek van dit gehalte te geen massalectuur. Zij is ge richt tot de patriarchen en bisschoppen der wereld, die er aanleiding in mogen vinden om hun onderhoorige geloovigen te vermanen en voor te lichten. Verder blijft zij voor alle christelijke leiders der openbare meening een voortdurende bron om uit te putten, een arsenaal ter verdediging, een bron van gezagheb bende argumentên- Een encycliek als deze over de christe lijke opvoeding verdient evenals de „Rerum novarum" en de andere ma gistrale rondzendbrieven van Leo XIII, een uitvoerige bespreking. Zij raakt den tijdgeest in het hart, roert aan en geeft antwoord en oplossing op vraagstukken, welke de tegenwoordige menschheid voortdurend bezig houden. Wij hopen in de komende weken die brandende problemen van ouderlijk ge zag. van de waarde van het gezin, van de rechten van kerk en staat op het kind, van sexueele voorlichting en der gelijke aan de hand van de jongste encycliek nog eens nader te bekijken. EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 15 teSra'^tacrrtnen varMterd” voor f 3000 - L*TeM1,o*e «vhvete onfeathiktheid tot werken dooi f 7El) ccn <»>S«v*l f OEfl bil verlie» ven een hand, f 1OC bij verliet van een f CQ bij 'n breuk van f AQ X en veraerern voor een der volae.de u,tkeerln«en OWWW.- ,rBen of J IÖU.» doodeiiike. .Dooi: I 250.» éoS of een ooi 2Ö.' duim of wiieviiure. been of irm j *»U aangifte moet op straffe Van verlies van rechten, geschieden viterlijk driemaal vier en twintig uren na het ongeval. r - - ll'.L' A.IB-1^ 1-" J-J'-T la» Overletfin» van een advies revraagd Het Tweede Kamerlid de heer Duvmaer van Twist heeft den Minister van Water staat de volgende vragen gesteld: Is de minister bereid het advies van de Generale Commissie Zuiderzeesteunwet be nevens dat van den Zuiderzeeraad, voor de herziening van de Zuiderzeesteunwet in ge wonnen. en waarvan tn de Memorie van Toelichting van het wetsontwerp WUziging der Zuiderzeesteunwet wordt gewag ge maakt. aan de Kamer, vóórdat het onder zoek in de afdeelingen over het wetsont werp plaats heeft, over te leggen? Vragen aan den minister Afet Tweede Kamerlid, de heer Van Bflt. heeft den Minister van Onderwijs, K. en W. de volgende vragen gesteld: Is het juist, dat de Ruïne van Brederode slechte toegankeiyk is over particulier ter rein, althans over een weg, die behoort aan een particulier, die bijzondere voorwaarden kan stellen en ook stelt voor dien toegang? Indien dit juist is, is de Minister dan be reid met dien particulier in onderhandeling te treden, opdat de toegang tot bedoelde Ruïne een Ruksmonument, waar in 1928 nog 28 000 bezoekers kwamen ongehin derd zal kunnen geschieden? i segeven. zijn zij met een hoeveelheid steenen een bombardement gaan openen op de woning van T., zoodat ergeen ruit is heel gebleven. De deuren werden met palen bewerkt. T en de vrouw, die zich in huis bevonden hebben zich niet durven laten zien. De politie, d'e al spoedig met het gebeur de op de hoogte was. stelde een uit&ebreid onderzoek in en gisteren moesten dertien persnen voor de rechtbank te Assen terecht ftaen. verdacht, dat rij te zamen en in ver- eenigtng. openiyk met vereende krachten geweld heb'-en gepleegd tegen de bij L. T. N. 7 18 Januari. Naar het Huls van Bewaring te Leeuwar den is thans overgebracht de penningmeester van de Nutsspaarbank te Gorredijk verdacht van verduistering. Ten tijde der ontdekking van deze onre gelmatigheden werd hy verpleegd in het Academisch Ziekenhuis te Groningen, doch werd later in het 8t. Bonifacius-hospitaal té Sporen van de stad van voor den zondvloed ontdekt Een Engelsche expeditie is aan het gra ven op de plaats van het oude Ur der Chal- daeën, de oude stad in Babylonie waar volgens Genesius de aartsvader Abraham ge boren is. op den rechteroever van de Euphraat. Al veel eerder waren er ruïnen opgegraven, maar de expeditie, die nu met de gewone seizoensonderbrekingen sinds .925 er werkt, gaat dieper en heeft belang rijke vondsten gedaan. Onder de overbiyfselen van ’n muur, dien ■ren den muur van Nebukaxlnezar ’(600 voor Chr.) heeft genoemd, zün nu eenige aard lagen gevonden, waarvan er een door drai- neeringswerken van oude bewoners is ge vormd, meldt het „Hbld.". Er liggen n.l. doorboorde klompen van leem op elkander gestapeld, en de ruimte daartusschen is op- gevuld met scherven van aardewerk; dit is eer. by archaeologen bekend stelsel van Irooglegglng. Onder deze laag is eerst een aag puin en daaronder een dikke bank klei die blijkbaar, door de rivier afgezet is en •iet gevolg van den zondvloed moet rijn, deze bank is nu ook doorgegraven en zoo meent men nu tot het Ur van voor den zondvloed ïoorgedrongen te rijn. Men heeft er resten van huizen gevonden, die uit het vierde jaar duizend voor Chr. zouden dateeren <den zondvloed stelt men gcwooniyk op pl.m. 3100 voor Christus». Dit zl)n dus, wanneer de theorie juist is. de door de stroomlng vernielde gebouwen der stad, tenminste de bovenste laag onder de klei- bank: want daaronder rijn weer resten uit •Toegere bouwperioden. De archaeologen zijn nu ongeveer vijf meter diep, en naar bet zak ken van de aarde meet men het tijdsverloop af. Het terrein, waar men graaft, is een oud kerkhof onder den muur van Nebukadnezar. en de graven werden daar In een puinlaag -.angebracht. In de graven rijn stukken van aarden vaatwerk gevonden met de zegels van koningen van Ur, omstreeks 3000 voor Chr. Men verwacht, dat er met deze ontdek kingen als het ware een nieuwe aera in de Mceopotemlache archaelogle is aangebroken. ontleed tot op den als onbruikbaar „voor (fen tijd” over boord geworpen. aantal schoolsystemen is ontelbaar; de eene uitvinder tracht den anderen te ©vertroeven In methoden, die het kind moeten geven beweglngs- en wilsvrij heid, zelfstandigheid en gelegenheid otn Sich naar hartelust uit te leven. En terwijl allen bezig zijn te verkondigen, dat de moderne opvoeding tot vrijheid en zelfbeschikking moet oplelden, te hier de fascistische, daar de socialisti sche leer bezig hetzelfde kind tot slaaf van den staat te maken en te onttrek ken aan zijn natuurlijke bestemming. Vernietigend verslag vsn curatoren Debetsaldo op gefingeerde namen In de ten Paletae van Justitie te Adam gehouden verificatievergadering in het fail lissement van de „NV. Administratiekan toor Damaraland" te dezer stede hebben cu ratoren mrs. G. M. A. van Meer en mr. dr. Jac. Grooten Jr. aan den rechter-commis- saris mr. B. de Gaay Fortman verslag be treffende het faillissement uitgebracht. Het geheel ontbreken der kasstukken van de z.g. „Groote Kas” aldus vangt het verslag aan die konden dienen tot een re constructie van verschillende rekeningen, gevoegd bij de afwezigheid van den direc teur A. Hethey. gaven curatoren aanleiding dd. 21 October 1.1. de Rechtbank te verzoeken de inbewaringstelling van genoemden heer te gelasten, teneinde curatoren ophelderin gen te verschaffen. Waar de gezochte bui tenslands vertoeft, heeft dit bevel voorals nog niet tot resultaten geleid. De boeken zijn overigens behoorluk bü tot 1 October 1929. echter vermoeden curatoren gefingeerde debiteuren. De eenige aandeelhouders waren de her ren A. Hethey en A. C. A. Ranke te Scheve- mngen. Waar de aandeelen zijn volgestort, rust op aandeelhouders geen verplichting tot büstorting. Een der voornaamste oorzaken van dit, voor zoover curatoren bekend, eerste faillis sement van een Nederlandsch Administra tiekantoor is het feit, dat dit kantoor niet was een administratie-kantoor in den ge wonen rin des woords. doch een effecten kantoor. dat cliënten aanspoorde tot en zelfs geïnteresseerd was in omvangrijke en gewaagde speculaties. Het kantoor had een zeer omvangrijke „baisse-positie", d.w.z. het voerde de inge komen kooporders niet uit, doch specu leerde' er op tegen lajeren koers te kunnen leveren; men volgde dus het zg. „bucket- snop”-stelsel. Bovendien werd met een gedeelte der cli ënten overeengekomen, dat niet de cliënten doch de N.V. de te lijden verliezen zou dra gen. In verband met het geringe kapitaal (10.000 gulden) constateerden curatoren, dat aldus onverantwoordeiyke risico op de N.V. werden gelegd. Het rapport, opgesteld door de accoun tants Fiese en Hoogeweg. wflst aan verschil lende vorderingen van den Inboedel op der den tot een bedrag van ongeveer t 255 000 en crediteuren tot een bedrag van f 350.000. Een gedeelte der debiteuren is echter niet aansprakeiyk wegens bovengenoemde over eenkomst. een ander gedeelte bezat gefin geerde namen. By onderzoek der bescheiden bleek niet dat eenige belangrijke debiteuren- hunne debetsaldi op gefingeerde namen hadden doen overboeken. Een der belangrijkste debiteuren, ongeveer f 89.000. waa de directeur zelf, deze is privé echter failliet. Preferente crediteuren heb ben rich aangemeld tot een bedrag van f 456 39: concurrenten tot een bedrag van f 169 612 28 Curatoren spreken verschillende debiteu ren aan voor een bedrag van ongeveer 12.000 gulden: of vier aandeelen Kon. Ned. Petro leum Mu ter waarde van 16000 gulden: die in den boedel werden aangetroffen en waar tegenover de N.V. ta Parüs certificaten had uitgegeven zullen worden opgevoerd, staat nog niet vast; over een transactie met de curatoren van den heer Hethey privé zijn besprekingen gevoerd, welke tot nog toe geen resultaten opleverden. I Curatoren kunnen derhalve omtrent even- I tueele uitkeeringen geen voorspellingen doen doch bluven diligent. M. 8., de man, is dus als mededingster beschouwd. De jury heeft hem als vrouw genoteerd. Een jury, waartoe zich mannen met bekende namen leenen, als Jan Feith. Jan Sluyters. Louis Saalborn! Ligt de paskwil er niet dik bovenop? Het geen aangifte gedaan. De politie uit Enk- onzinnige der schoonheldskonlngin-manie" *- - —ix i* ten voeten uit eeteeWenH BW EEN ENCYCLIEK 'het middelpunt der belangstel- zooals de gebruikelijke luidt is niet altijd een bewijs grootheid of voornaamheid. Som tijds het tegendeel. De kunat schilder en beeldhouwkunst stond nooit in hoogeren bloei dan in den tijd, toen er geen theorieën over kleur- en vormver- houding werden verkondigd: geen dikke leerboeken en brochures met critleken en bescho\iwingen verschenen; geen leerstoelen in plastiek waren, maar toen de artist als kunstenaar „geboren werd, werkte in plaats van praatte en al echeppende en arbeidende een school ▼an kunstzinnige leerlingen rond om zich vormde. Zoo gaat het met vele zaken. Wanneer er zwaar geredekaveld wordt over de rechten der burgers, over volksvrijheid, over sociale verbeteringen, dan wil dat nog niet zeggen, dat het ideaal van maatschappelijk samenzijn is bereikt. Toen iedereen in Frankrijk „burger” heette en „vrijheid, gelijkheid en broe derschap" als etiket op het openbare teven was geplakt, was er minder ge lijkheid, minder vrijheid en minder Broederschap dan ooit te voren. En het groote Rusland van onze dagen zorgt er voor, dat ook ons geslacht een levend bewijs voor deze stelling in handen beeft: hoe meer er over geestelijke waarden gepraat wordt, hoe minder men ze in de practijk waarneemt.Y De menschheid is gewoon haar bc\ gripsverwarring met veel rumoer ie uiten. Oewoonlijk zal een scherp eL geoefend oor daarin dan wel een kreet' van heimwee beluisteren, een verlangen Baar Iets wat verloren ging en een hoop op uitkomst en verbetering, welke zij in rage schemering ziet en waarvoor zij onmachtig is de juiste middelen te vin den. In zulke tijden te een groote geest noodlg, die eenerzljcte het verlangen van rijn ttfdgenooten begrijpt, die medelijden heeft met hun onmacht en anderzijds de scherpzinnigheid heeft om den weg in de duisternis te wijzen. Zulk een wegwijzer was b.v. Leo XIII, toen hij te midden van een algeheels, sociale verwarring, zijn heldere stem van de zeven heuvelen deed klinken en boven al het rumoer der wereldsche profeten en apostelen dier dagen uit, klaar en duidelijk aangaf, welke de rechten en plichten waren van de ver schillende standen, waaruit de onvrede was ontstaan en hoe alleen de ware sociale vrede zou zijn terug te vinden. Nog altijd staan de encyclieken van den grooten Leo als lichtzullen in onze maatschappij. En hoe verder de figuur van den magistraten schrijver in de historie verdwijnt, hoe meer het tot het algemeen besef doordringt, dat Marx en Lasalle en al de sociale profeten der vorige eeuw, woorden en nog eens woor den hebben gegeven, die op den wind zijn weggevlogen; maar dat de sociale teer van „den Paus der arbeiders” in graniet gegrift staat en grondwet is ge worden voor alle sociale wet, verorde ning en overeenkomst, welke van blij kenden duur wil zijn. Een zelfde verschijnsel als wij in de ▼orige eeuw op maatschappelijk terrein meemaakten, hebben wij in de jaren van deze eeuw op het gebied van opvoe ding beleefd. Onderwijs en opvoeding zijn uiteraard altijd onderwerpen van algemeene be langstelling geweest. Gezinsvorming vindt plaats onder alle standen en soorten van menschen; het huwelijk is de gewone staat zoowel voor den bede laar als voor den koning. Al ras echter blijkt den jonggehuwden, dat het op- kweeken van de vruchten van hun echt een moeilijk werk is. Vandaar dat raad gevingen op dit terrein en beschouwin gen over opvoedingsproblemen altijd even gretig werden aangehoord als veelvuldig gegeven. Onze tijd echter te ten deze heel en al buiten alle redelijke perken geslagen. Er gaat geen dag voorbij of er verschijnt een nieuw boek over huwelijk of opvoeding, over ouder lijk gezag en. kinderlijke vrijheden. Al wat er in den ouden tijd aan eerbied en ontzag voor den vader, aanhankelijk heid en liefde voor de moeder bestond; al wat wij bij overlevering of uit herinne ring kennen van vroegere opvoedings methoden, wordt draad en modernen het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1