GD ONS BLAD Arme Kinderen i El L. FRANKENBERG, Alkmaar VAN EEN ARM VOLK 1 MAANDAG 20 JANUARI 1930 VOORNAAMSTE NIEUWS Miss Hollan RONDOM DE HAAGSCHE CONFERENTIE I EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 14 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER f 40 OPSPORING VERZOCHT Oudheidkundige vondst Met loongelden verdwenen Een pompoen-zwaargewicht Het spoorwegongeval te Bovencarspel pk ■M Barometerstand 9 uur vm.7 65 Achteruit. JOH. LAUWERS De opening der Vlootconferentie Twee personenwagens gederailleerd Te water lating mijnenveger Het verwaarloosde kind in* Sovjet-Rusland n. Een Kortsluit-laboratorium in Nederland H. M. de Koningin naar Den Haag HET SPOORWEGONQEVAL TE BOVENCARSPEL VREESELIJK DRAMA TE DORTMUND 9 I Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR •a andere narcotische middelen. Dtt heeft «nMe petaoosn nit Beriy». Tmb «M» f t» ra TABELLARISCHE BOEKEN ZIJN ONMISBAAR IN DE MODERNE BOEKHOUDING 3. 4, 5,^>. 8. 9, 10. 12. 13. 15. 1O- 20. 25 en 30 kolommei)| PaMagiersrondvluchten ▼an de K. L. M. Vader richt een bloedbad aan in zijn familie De postvluchten naar Indië NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD residentie Een KortsIsH-laboratorlum in Nederland, Wlrth Moldenhauer en den perschef 1 meters Uitzending door den K. R. O. zal Het vertrek o und I 4 I t, Op de Marinewerf te Den Helder is de Licht op De lantaarns moeten morgen worden aangestoken om: 4 uur 44 min. Alle alxmne'e op tapen ongevallen ABONNEMENTEN: voer Alkmaar en Agentschappen: per week U et.; per kwartaal f 3X5; per peat, per kwartaal X5S bü vooroltbeUUnc. Zutfen dingen. Zün deze schepseltjes wringen, die scherp af wagen echter werd ongeveer een hou. liep spoor weder in De spoorwegvmakking b(j Moordrecht. Eob gewijzigde dienstregeling. De Liebermann-affaire voor het AmstaA» damsche Hof Ml aerlie» van anderen vfnper. voor een der AAhOIFTE Dr van De Haagscbe Conferentie. Naar het eindtak De regeling met Duitschiand. le- op f Neen, het is niet mis met Holland 1 Staat nog niet in mis-crediet Want miss Holland is tenslotte Toch, gelukkig. Holland met! Mooie meisjes zün niet aardig. Ook al staan ze in de krant. Want ze zijn zoo misslijk ijdel En opvallend arrogant. Z.f zijn meer een kunst-productie Van coupeuse en coiffeur. Crème en rouge, wenkbrauwkieursel. Lippenstuten en odeur. En gewoonlijk onbeduidend Is zoo’n bij -gekleurd gelaat. Dat met schoonheid van karakter Meest In tegenstelling staat. Mooie misses t meest gelijken Op een mooie valsche munt. Die je, als geslaagd, bewondert. Maar het liefst een ander gunt! Want zoowel In conversatie Als op huiselijk terrein Kan zoo’n mise-en-scène-meisje Dikwijls knap vervelend zün! MARTIN BERDEN van de Tscheka zie: terreur in Rusland’’, in de ..Royal Gallery” van het u v H. M. de Koningin is per auto van Het Loo te 's-Gravenhage teruggekeerd. I BURMA O: HOP ALKMAA1 Tetetasn: AdmtnistnUe Ns. 4» Redactie Ne. 633 Het zevende retonrvliegtuig Het zevende retourpostvliegtuig Is te Jodhpour aangekomen Het was 6.15 uur uit Calcutta vertrokken en had een tusschen- landing van 11.15 uur tot 13.15 uur te Alla habad. Kan het verwonderen dat de criminaliteit vormen aanneemt, die de Sovjets niet heb ben verwacht Dat in de door hen inge stelde Jeugdraden, waar oorspronkelijk de paedagoog en de medicus de eerste plaats bekleedden, thans de jurist de kinderrechter deze verdrongen heeft? Dat de wet. die aan vankelijk alle strafbaarheid van kinderen beneden 18 jaar ontkende (19181 thans (door wijzigingen 1920, 1922. 1923 en 19361 alle mis daden en vergrijpen, gepleegd door personen boven 14 jaar. door de gewone rechtbanken laat behandelen De meeste vergrijpen der kinderen zijn diefstallen. En het gebeurt nog al eens. dat zij voor een moord niet terugschrikken om hun doel te bereiken. Van de bijna 30.000 delicten, waarvoor de verwaarloosde kinderen In 1934 terecht ston den. waren er bijna 14.000 diefstallen Verder 265 opzettelijke brandstichtingen. 118 moor den. 325 slagen en verwondingen en 250 ver grijpen tegen de zeden. Het gruwelijkste van deze statistiek is echter, dat er onder de 118 moordenaars 20 waren van 1011 jaar en 22 beneden de 10 jaar 200 van de 265 brand stichters waren niet ouder dan elf jaar. In deze statistiek Is geen rekening gehou den met het feit, dat het Jonge meisje dikwijls op tienjarigen leeftijd al van de prostitutie begint te leven. Al zeer jong wor den deze kinderen besmet met venerische ziekten. Wü gaan hier niet verder op in. De gezondheidstoestand onder de kinde- Men zou zoo denken, dat als de heeren t sens waren over de groote herstelvraagstuk- ken en de betaling van ongeveer 2 milliard mark per Jaar. dat men dan niet zou vallen over een simpele tien mlllloen. In de prak tijk blijkt het echter anders en zoo werd al hier het spreekwoord bij deze onderhandelin- ten bewaarheid, dat de laatste loodjes het ■waarst wegen. Met Duitschiand was men feitelijk op Don- ierdag ai klaar toen het vraagstuk van de sancties tot oplossing was gebracht. Als zich nu moeilijkheden voordoen bij de betalingen die dit land verrichten moet, hetzij dat er seen geld a ot dat het geld niet op den ulster, datum gestort kan worden, dan zal n de eerste plaats de Internationale Bank, ile te Bazel gevestigd wordt maatregelen nemen om Duitschiand tot plichtsvervulling ’e brengen. Lukt het aan de Bank niet, dan Teed de „commission consultative" op en laama als er nog geen geld komt in de kas /an de Bank, wordt de zaak voor het cheidsgerecht gebracht. Eerst als Duitschiand weigert te betalen erwijl bewezen kan worden, dat het geld wel aanwezig is. zoodat er gesproken kan •vólden van moeuwilllg niet voldoen aan iatgene wat in het nieuwe plan voorge- ichreven en overeengekomen is, dan kan de 'aak gebracht worden voor het Internatio naal.- Hof van Justitie. Maakt dit Hof uit lat de feiten zoo zijn ais boven omschre ven dan krijgen de schuldeischers vrijhei® van handelen tegenover Duitschiand. maar altijd binnen de grenzen van het Volken- ■echt. Van het oogenblik af. dat deze rnoei- ijkheld was opgelost kon Duitschiand rustig iet einde van de conferentie afwachten. De nobillsatie van de Duitsche verplichtingen en opzichte van het sluiten van leenlngen en de liquidatie van het verleden was im mers ook in groote lijnen geregeld. Hierbij wachtte men slechts op de overkomst van Op Dinsdagmorgen as. te 11.20 uur een uitzending plaats vinden door den Ka tholieken Radio Omroep op golflengte 298 M. van de opening van de Internationale Vloot conferentie Hoogerhuis te Londen. Het programma is als volgt: 11.20 uur aankomst van Z. M. de Koning; na hem zullen spreken: The right Hon. Ram say Macdonald. Eerste Minister; Minister Stimson; André Tardleu; Signor Dino Gran- di; Kanaml Wagasugi. Vervolgens zullen spreken de afgevaardig den van de Britsdie Dominions: de heeren Ralston. Canada: Penton. f ford. New Zealand: de Water. Zuid-Afrlka; Chatterjee. Eng. Indië. ADVERrENIIEPRMAs Rm regel» t IXS, e*ke regel sneer RXR KEVLAMt per regel f R» renr As eerst» pagina; eaer As svrrtge pagina’s J AJA RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD* Ml roertetbetaUng per plaatsing UI per aAverteoue cao regels; tedere regel meer R1X Te Djask BU de K. L. M. is later bericht binnengeko men. dat het zevende retonrvliegtuig de P. H. A. E. O. gisterenmorgen om 5.35 uit Djodphur is vertrokken, te 9.55 te Karachi is aangekomen, vandaar om 11 uur is vertrok ken en te 16 05 te Djask is aangekomen. M.d ;,m ingevolge oe 'er terer mg, «eerder f 3000. Levetwluaxe «rheele onanchiktbeid cm werken doo f TCfl oil wa muevm s» f A£A bil verlie. ven een hand, f lOR. «rlie» «n een f 50.- ÏL- •sriekerd »nm een dec volaende nltkeerinoen wWU. »erMe» ven belde armen heide heen-’ ot helde we. ÖU.- Jelljken etluor Z3U.“ een voet of een oor I AU. duim f winvinn-’ been ol aren MOEI OP STRAFFE VA* VERLIES VA* RECHTEN. GESCHIEDEN LlIlULiJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG l’REN NhA^HET ONGEVAL. Steun van de electro-technische industrie In zake de oprichting van een Kortsluit- laboratorium in Nederland, verneemt het „Hbld.", dat in een b'jeenkomst van Neder- landsche electrotechnische industrieën over eenstemming werd bereikt met betrekking tot een door den heer Lulofs voorgestelde Jaarlljksche bijdrage gedurende tien jaren van de zijde van de Industrie. Door de oprichting van een dergelijk Kort sluit-laboratorium wordt de mogelijkheid ge opend. dat ook in Nederland op het gebied van apparaten voor bijzonder hooge span ning en groote vermogens, een uitbreiding aan de electrotechnische Industrie kan wor den gegeven, zoodat ons land zich ook in dit opzicht niet langer achtergesteld behoeft te gevoelen bij enkele andere landen, die feeds over een dergelijke inrichting beschik ken Zaterdag heeft de 38-Jarlge -eiziger Rotsch, die van zijn vrouw gescheiden leeft, in de woning var zUn schoonoudres 'n ontzettend bloedbad aangericht, meldt de „Tel.” HU drong de woning, waar zUn vrouw en twee kinderen zich bevonden, binnen en sloeg met een bUl op zUn vrouw In. die met bloed over- j stroomd ineenzakte. Tfeprop wendde Rocscb zich tot zUn 7-jarig zdbntjp, dat op het hulpgeroep van de moeder was toeg^sneld en sloeg op onmenschetUke wijze op het knaap je los, tot het neerviel. Ook zUn oudste zoontje, in den leeftüd van 12 jaar. wilde hU afmaken, doch toen hU de bUl ophief, viel het Uzer van den steel af. zonder dat de woesteling het bemerkte, die doorop met den steel het Jongetje bleef af ranselen. Inmiddels was de vrouw weer tot bewust zijn gekomen en had hulp ingeroepen. Rotsch liep naar den zolder, waar hU een fleschje zoutzuur, dat hU op zak had digde. De politie vond hem zieltogend zolder liggen en bracht hem over naar het ziekenhuis, waar hU spoedig overleed. De dokter constateerde bij het jongste kind een 7 c.M. lange hoofdwond, welke den schedel geheel had opengelegd. De vrouw heeft eveneens een gevaarlijke wond aan het hoofd, doch men verwacht haar in het leven te kunnen houden. De 12-jarige jon gen liep verwondingen van lichten aard op Als het koud wordt in het Noorden, trek ken zU naar het Zuiden, enkelen trekkend zwervend, de meesten per trein. Met troepen tegelUk verbergen zU zich onder de treinen op gevaar at te pletter te vallen. Aan de stations kruipen zü te voorschijn en zingen zij voor de reizigers. Ook stelen tij vel uit de treinen zeker, als een reiziger iets heeft laten liggen. De kinderen van de beter ge situeerde ouders zUn bang voor hen. ver achten hen en behandelen hen uit de hoogte. ken, doch een landingsplaats, welke met ge- ringe kosten in orde zou zUn te maken, bleek niet gevonden te kunnen worden, tot- i dat het kort geleden door de zorgen der militaire autoriteiten een noodlandingster- reln is Ingericht Dit veld, dat gelegen is in de onmlddelltjke nabijheid van de „IJzeren Man", is geschikt voor het landen en opstU- van verkeersvliegtuigen en zoodoende uitmuntende aanvulling van dat ont- gen een spanningsoord en toeristencentrum. Ten behoeve van het organiseeren van de rondvluchten op hel terrein bU Vught alsook voor enkele andere vliegvelden is toestem ming van het Departement van Defensie noodlg. doch met medewerking der militaire I autoriteiten te tot nog toe steeds eeta bevre- tflRrie WBltng getntfan tasM worde». Dat in het leven van die kleine zwervers de misdaad een groote rol gaat spelen, is niet alleen toe te schrUven aan den aard van het leven- zelf, doch vindt dikwUls zUn oorzaken in de ervaringen, die het kind daarvóór heeft opgedaan. Dikwijls is de prille jeugd de school voor de wreedheid en de hardvochtigheid geweest Zenzlnov geeft het voorbeeld van een jongeman, die op de vraag, ot hU dan geen medeleden kende, ver haalde, hoe eerst zUn vader de typhus had gekregen, en toen zUn moeder en nUzelf. Men had hen gaar het ziekenhuis gebracht. ZUn ouders stierven beiden Hemzelf nad men genezen ontslagen. Thuis gekomen vond hij niets meer van wat eens het eigendom van zijn ouders geweest was Men had alles gestolen. ..En verlangt men dan ook nog dat ik medelUden heb?” riep hü uit. Ook de Sovjets zelf zUn niet onschuldig aan de criminaliteit der jonge zwervers Vooreerst heeft men aanvankelUk de kin deren belast met functies, die niet pasten bU hun leeftUd. die hun een te groote macht schonken over hun medemenschen. Men heeft hen in dienst gesteld van de geheime politie. Ieder nu. die iets weet van de methode der Tscheka 2) en weet, dat dit systeem wel groote schurken heeft geschapen, zal be grijpen. dat hierdoor de kinderen moesten gebracht worden tot criminaliteit. Afper singen werden gepleegd onder bedreiging dat men van anti-regeerlngsgezindheid zou worden beschuldigd en zal worden uitge leverd aan de Tscheka. Ook mochten zU wanenen dragen Voort' heeft de regeering mogeiUk uit ge'dnooö zie vorig artikel het aantal asvl' verminderd De kinderen, die hierdoor on traat werden gezet, hadden er weinig goeds geleerd, gelijk wij boven reeds ver- me'dden WU noemen tenslotte nog all oorzaak van veel misdaden t gebruik van alcohol, cocaïne De inner was altijd betrouwbaar VrUdag moest een looper van de stoom- linnenfabriek J. Ellas te Eindhoven naar een bankinstelling aldaar, om een bedrag van f 5000 bestemd voor de uitbetaling van loonen op te nemen. De man beeft het geld geïnd, doch U sindsdien spoorloos Verdwenen. HU genoot het volste vertrouwen en deed deze bood schappen reeds vele jaren. Uitbreiding in 1930. De K. L. M. overweegt voor 1930 een aan merkelijk ultgebreider programma van de in de provincie te houden passagiersrondvluch ten dan het vorige jaar Dit jaar zullen naar alle waarschijnlukheid vluchten worden gehouden van de vliegvel den bU Soesterberg, Gllzertjen, Venlo. Vlis- singen. Arnhem en Vught. Deze laatste naam komt voor het eerst op het programma voor, doch uit de dezer dagen te Den Bosch en Vught gehouden besprekingen blijkt, dat ter plaatse groote belangstelling voor deze korte vliegtochten boven de naaste omgeving be- staat. Reeds jarenlang heeft de K. L. M naar een geschikt terrein bU Den Bosch uitgeke- station. daar een brug. waaronder zij hun 1934 door speciale ..nesten" hebben gebouwd, ginds een r van catacomben, elders een ketel waar het asphalt in verhit wordt. ZU leven in kolonies bij elkaar, hebben hun eigen orde, hun eigen taaltje, hun eigen arbeidsverdeeling. hun eigen moraal. Zü bedelen hun kopeken bij elkaar. De jongens komen dikwUls aan geld door stelen en zakkenrollen, de meisjes door hun lichaam te verkoopen. (Meisjes van der tien Jaarl ,’z Nachts kruipen zü dicht bü elkaar in hun kelders; enkelen heel wei nigen maar gaan naar de nachtasyls. Waar het niet beter te. Want zü. «He er een kleinigheid voor over hebben om in de asyls te slapen, komen daar in aanraking met oudere ..vak"genooten die hun de geraffineerde kunstgrepen van de misdaad bübrengen. Of zü zün er getuige van tooneelen. die hen moeten bederven tot in den grond. De moreele toestanden in de speciale kin- derasyls beschrijft DouUlet nog veel af- grüselüker. De Vlootconferentie. De 1 oorbereidenA» besprekingen in vollen gang. De sociale gelijkheid van Rusland' In het Zuiden bevolken zü de straten van de steden. Den nacht brengen zü door in de asphaltketels. die nog warm zün van het gebruik overdag. Te warm soms non zoo dat hun kleeren schroeien. Hun taaltje te een onbrerUnel'-ik mengsel van silerlel woor den. ontleend aan de Russische dialecten. Er te weinig, dat gemakkelUker den schijn van overdrevenheid aanneemt dan een be schrijving van de ellende der verwaarloosde kinderen in Sovjet-Rusland En er schünt tevens toch weinig te zün. dat zoozeer alle bescArüvlng tart. Ook andere landen van Europa kennen soortgelüke verschijnselen, maar nergens hebben deze zóózeer de ge daante van een ramp aangenomen als in bet Oosten. De vele vreemdelingen, die de indrukken van hun verblüf in Rusland weer geven. gaan hier zelfs heel ver in. Wü den ken hier aan de boeken van Ftilop-Miller en Joseph Douillet en aan die van Mgr. d'Her- bigny 1) Zenzlnov onze zegsman ver- müdt het zooveel mogeiUk. persoonlijke in drukken weer te geven, doch vermeldt alleen, wat officieele en officieuze Sovjet-bronnen over deze kinderen hebben gepubliceerd Daarom is het juist merkwaardig dat ook hü tot een gruwelük beeld komt van de kln- derellende, dat de straten van Moskou en andere steden den vreemdeling bieden Want het te een sociologische wet. dat de verwaarloosde kinderen zich vooral richten naar de steden als centra van attractie Met name is Moskou hun ideaal. De stad met zün lichte straten biedt bun bioscopen, nachtasyls en gelegenheden am zich met succes tot dievenbenden te vereenlgen. Over al op het land ziet men de kinderen dan ook trekken naar de stad. Door wind en storm, door sneeuw en regen, door kou en hitte, trekken zü hongerig en verkleumd vooruit, altüd maar vooruit, vooruit. Eén verlangen slechts kennen zü. de stad. De stad, waar vrienden zün. waar eten is te krügen en slaapgelegenheid is te vinden. En in de stad leven zü in vervallen ge bouwen, in leege loodsen, in vergeten trein wagons en in hun centra. Want in Iedere stad hebben zü hun centra. Dat te hier het ren droevig. Van de 50 000 die van 1921 --I"'. commissies werden <^or* onderzocht, waren er 25.000 lijdend aan be- smettelüke ziekten. In Moscou was 50 pet. ziek, in Leningrad 80 pet. Uit de verslagen van de asyte blükt ten slotte, dat den kinderen ook alle werklust en energie ontbreekt. 10 tot 15 pet. kan men brengen tot een beetje aanpakken, de rest luiert. Als het hun verveelt, vluchten zü. met het linnen en de kleeren van de ad ministratie. Arme kinderen! Het zzi trtt het bovenstaande dutdelük zijn geworden, dat wü tot het bezigen van een zoo sensationeelen titel het volste recht hadden. Eén vraag nog. Is het verachünsel der verwaarloosde kin deren niet betrekkelük gering van afmeting in het mlllioenenl ten slotte niet uil steken bü een goed verzorgde meerderheid? Om dit tegen te spreken zouden wü hier moeten verhalen van de practük der com- n.untetteche paedagogie. van scholen in ba rakken en krotten, broein?sten van be- smettelüke ziekten, van T.B.C.. van de el lenden der kinderen, die niet ..verwaarloosd” zün maar werkloos, van den lüdensweg der onderwijzers, van de tuchteloosheid der schoolkinderen enz. enz. Kortom van heel de rampzalige mislukking der Bovjet-opvoe- ding. Wü willen nat hierbü laten u. in een vol gend artikel handelen over de maatregelen, waarmee de Sovjets den stroom der ver waarloosde kinderen trachten te keeren. P. J. STEPHAN Hoe de verwaarloosde kinderen leven 18root« afmetingen aangenomen. Men schat I het aantal kinderen, dat cocaïne gebruikt op 40 tot 90 pCt. Een enquête, in Moskou ge houden over 102 kinderen wees uit, dat er maar twee bü waren, die noch rookten, noch cocaïne innamen. Van de overigen stelde het grootste deel zich met cocaïne niet tevreden, maar verwoestte zün gezondheid nog met al cohol en tabak. Toch hebben zü het zwerversleven lief, omdat het romantisch en avontUurlük Is in hooge mate. Het leven in kolonie onder eigen gezag en in volkomen gelijkheid, het leven in de straten van de stad en op de wegen van het land trekt hen aan. Het komt veel voor dat zü het niet willen prüsgeven om een gerepeld leven te bedn-en Snel heid en eenheid te hun devies. Verder worden alle begrippen van goed en kwaad de dorst naar het leven de hartstocht van het zwer ven. versterkt door de wodka en de cocaïne, kokend en gistend en roerend in het kleine, gesloten hoofdje van het verwaarloosde kind. Namens de echtgenoote verzoekt de Com missaris van politie te Noordwük te worden bekend gemaakt met de verblüfplaats van Laurens Moene, geboren 31 Januari 1902 te Leiden. Signalement: gekleed met donker bruin pak met licht streepje, grüzen hoed, over jas met lichte ruit; op linker wang een Ut- teeken. Hü heeft zün vrouw en kind in bul- peloozen toestand achtergelaten en dient dientengevolge te worden gehoord. Zaterdagochtend half twaalf is Hr. Ms. „Van Galen" van Nieuwedlep naar West- Indië vertrokken. Zooais reeds eerder gemeld, neemt het schip een detachement mariniers mede terwul tevens eenige kanonnen ver voerd worden. Aan boord bevinden zich een le luitenant en een sergeant van de land macht voor de opstelling van luchtdoel- artillerie op Curacao In zijn afscheidsrede wees vice-admiraal L. J. Quant om. op het feit, dat. wanneer het schip van West-Indië naar de Oost ver trekt. het rond de Kaap zal varen, zoodat men sedert langen tüd daar weer een Ne- derlandsch schip ziet en de Red. vlag ziet waaien Onder groote belangstelling voer het schip de haven uit, uitgeleide gedaan door de muziek van de marinekapel. ook VrUdag voor een dag in de waren was die zaak in orde. Voor de schulden van de vroegere bond- genooten droeg Dultsohland geen enkele ver antwoordelijkheid meer ais het plan getee- kend was en daarop zit de Duitsche delega tie maar te wachten, terwül ^j den tüd zoek orengt met ontspanning en rust na gedanen arbeid. Dt Schacht, de man die kans gezien had een kleine kortstondige crisis te verwekken te alweei rustig aan het werk aan de Rijks wachten geduldig en luisteren Tsjecho-Slowaküe. maar als dit land naai de humoristische invallen van minister Dr. Zechlin Twee van deze heeren bü een delegatie te hebben is van onschatbare waarde. want door hun snedige opmerkingen. waardoor men het in de meest ernstige ooqenblikker soms uitproest van het lachen dragen zij er zorg voor dat de geest goed blüft. De moellükheld om de conferentie tot eer •ind te brengen zat in de kleine Entente en Hongarije Dat was van te voren te voorzien en het mag nog een wonder heeten. dat de neerer elkander zoo dicht genaderd zün als nu het geval te. Van den zomer was de con ferentie gered, doordat men Engeland gehol- ien had aan 9 mlllloen door Italië afge staan Dea 9 mtUioen moest Italië krijger van Tfcjecho-Slowakye maar als dit land niet meeteekende zou Italië zelf die 9 mil- Hoen moeten betalen Minister Snowden, ook een van de gedele reerdei. die humor bezit, dacht dat Honga rije met de Kleine Entente wel tot overeen stemming zou komen, als men de gedele geerden opsloot zonder eten of drinken Eer wel wat autocratische maatregel van een sociaal-democratlschen minister Tot ’s nacht' half vljt hebben de heeren opgesloten geze ten maar tevergeefs. De sfeer was er zeke> .liet Bü de nachtvergadering in Augustus toen ook een crisis opgelost moest worden zat he* Binnenhof vol journalisten, die daar ■elfs een vuurtje stookten als bedreigine voor de heeren binnen met den brandstape’ Toen hielp het. want men kwam tot over eenstemming. Thans waren er slechts enkele chauffeurs en politieagenten op het Binnenhof .tüdezi' deze nachtzltting en daarvoor waren de hee ren s ker niet bang. De Fiansche ministers probeeren alles om de Oost-Europeesche herstel-kwestie op te los en De laatste oogenblikken die minister Tardieu in Den Haag was. voor hü naar ‘jonden vertrok, heeft hij daaraan met ti’r bekende welsprekendheid besteed. Elf jaren zijn in deze landen door de regeeringen en de pers het volk bepaalde denkbeelden om- treni die kwestie bügebracht. De moeilijk heid is nu een overeenkomst tot stand te brengen waarvan door beide partiien ge- egd kon worden dat de beginselen niet ver loochend zün. Men wil elkander niets be talen. daai komt het op neer en nu was men al een eind op weg‘door het vormen van een fonds waarin belde partijen geM zouden storten en er dus met een gerust ge nieten gezegd kon worden, dat de een der ander geen geld gaf. Uit dit fonds zouden dan herstellingen en geleden schade betaald woiden maar helaas niet alle schade. N>’ wil men zelfs een tweede fonds stichten Het is de groote vraag of het lukt De groot, mogendheden willen weg en de slotvergade ring is zelfs uitgeschreven, maar de oplos sing weet men nog niet Dat blüft de ver- -asslng van heden die als re komt aan dr newoner» van Den Haag gelegenheid zal ge ven de vlag uit te steken, waarom het ge meentebestuur gevraagd heeft. Van den sneltrein no. 352, die om 10.37 uil Enkhuizen vertrekt, zün Zaterdagmorgen even voorbij het station Bovencarspel de twee achterste wagens gedérailleerd. Met een snelheid van circa 60 K M snelae de trein Bovencarspel over het middelste spoor voorbü. toen, even voorbij een wissel, plotseling de twee wagens uit de tails liepen, waarschünlük door te vroeg overhalen van dien wissel Büna onmlddellük brak de kop. pellng tusschen de beide wagens, waardooi de laatste spoedig tot stilstand kwam. De andere 40 Meter medegesleurd. verniel, ten spoorbrug, maakte een zed in de biels en wipte vervolg» de rails. Een geluk is het voorwaar, dal de kop peling tusschen de beide wagens zoo spo». dig afknapte, anders was het laatste rijlu.g waarin, zoo men ons mededeelde. 17 pei- sonen waren gezeten, hoogstwaarschijnlük in de ontstane opening van de vernielde brug terecht gekomen. Nu stond het er slechts eenige vanaf. Onmlddellük vertrok van uit Alkmaar oe ongevallentretn. terwül van de omliggende stations eveneens hulp werd gerequlreerd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De fhateriaie schade, behalve de zoo goed als vernielde brug, beperkte zich tot verbui ging der rails en beschadigng van de assen van den laatsten wagen De treinenloop ondervond door dit onge val eenige tagnatie In den loop van den avond is het gelukt, het spoor weder vrü te maken 1) Vgl. René Fillop-Miller „Geist Gesicht des Bolchewlsmus”. Zürich 1926; Douillet: ..Moscou sans voiles”. Paris 1938: Mgr d'Herbigny: ,JL^ tyrannic soviétique et le malheur rasse” Paris 1927 en andere van denzelfden auteur. 2) Over de terreur Melgoenov: ,JJe Roode 1937, waar uitvoerige bronvermel- ’-'h iuaiuicwuix te j-jcii xieiaer is cic derde van de vier voor Indië bestemde mü- nenvegers te water gelaten. De te water Australië; WU- latjpg geschiedde door het dochtertje van ?r. Zuid-Afrllta; een der ingenieurs van de werf. De commandant der Marine, vice-admireal L. J. Quant, woonde de gebeurtenis btj. Betrekking hebbende op den beeldenstorm I Tijdens de werkzaamheden aan een rto- leering in de Hoofdstraat te Sluis, werd eer gisteren een bronzen kannetje gevonden, dat na onderzoek door een oudheidkundige al hier. een z.g. Jacobskannetje bleek te zün. In dit kannetje bevond zich een perkament a en andere papieren, waarop eenige woorden geschreven waren. Men vermoedt, dat deze vondst in verband staat met alhier loopende geruchten, als zouden te Sluis tijdens den beeldenstorm 12 massieve gouden beelden, voorstellende de 12 Apostelen, onder den grond zün ge stopt, ter voorkoming van vernieling. Men heeft later geen spoor meer van deze beelden ontdekt. Het document zal ter nader onderzoek aan een oudheidkundige worden opgezon den. Het Zeeuwsch-N. Brab. Landbouwblad reproduceert een foto van een pompoen, die 56 pond en 4 ons weegt. Deze geweldige vrucht, die een omtrek heeft van 142 c.M en een hoogte van 59 c.M.. is gekweekt door den heer P. Priester, 't Hof Wilhelmina te B01 sele, die het ding afstond aan het Zeeuwsche Landbouwhuis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1