ONS BLAD De Londensche Vlootconferentie h I .41®' L. FRANKENBERG, Alkmaar Balans DINSDAG 21 JANUARI 1930 VOORNAAMSTE NIEUWS Journaal JOH. LAUWERS Rekening-Courant-. Tabellarisch Papier DER HAAGSCHE CONFERENTIE DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 17 VIER f 3000 f 40 Door THOMAS GREENWOOD opte- Brand te Edam De moord in den polder Bijdorp In brand geraakt Pater Albada Jelgersma O.F.M. toestand is hoogst aorgwekkend. „HET NEDERLANDSCH POSTMUSEUM” DE WERELD VOETBAL- KAMPIOENSCHAPPEN TE MONTEVIDEO Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR o AUVeRTUNrieritUS: Van regels 1-ZS, elke regel meer 0J*. RECLAME per regel 8.75 voor do eerste pagina, voor de overige pagina’s f KM - Het schaaktournooi te San Remo De verbinding tusschen Noord- en Zuid-Nederlanc Benoeming bestuursleden De onderlinge positie der confereerende mogendheden Politieke en technische problemen Benoemingen De „Skauts” vlot wÉ NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Brand te Edam. c De slotzitting der Haagsche Conferentie i t De kruiser-kwesUe heeft het die gebracht Oost-Europeesche delegaties. von mof dun nonhHrnin crri! Barometerstand 9 uur vm.768. Vooruit. die 4 KONING GEORGE niet De vrijheid der zee de Wat houding Staten wijst per X JAAP SNOR boeren eerst met de coord te komen over Demonstraties van werkloosen te Bof da» p«a. zijde door onderlinge ▼loot- Een regeertagsgift voor Interna tinna >e MM tuur bescherming. Voor de verbinding tesschen Noord- e* Zuid-Nederland schenkt „Good Year*’ UH. De VTookonlerenfc te Londen door koninf George geopend. Dom Robert NienwUnd tot eereborger wB Dinant benoemd. d. to I I r i 5 F I r i 5 F I 5 5 I I i 1 1 3 I I F 1 3 0 4 5 5 3 4 3 5 8 3 3 3 F I Gistermiddag brak een felle brand uit in een perceel aan de Linkerzijde te Edam, be woond door den heer De Hart, die daar een speelgoedwinkel heeft. In korten tijd brand de het geheele perceel uit. in weerwil van het feit, dat de vrijwillige brandweer spoe dig ter plaatse kanwezig was. De belendende gebouwen, waarvan één een autogarage was, die spoedig ontruimd werd, zoodat de aan wezige automobielen en benzinevoorraad in veiligheid waren gebracht, konden behouden blijven. Wel liepen ze waterschade op. Lloyd George beantwoordt in den Libera* len Partijraad den aanval van Lord Grey. l Vlootaahnoerenler Naar de .Msb.” verneemt, is de Zeereerw Pater Maximus Albada Jelgersma OT.M. in afwachting van zijn definitieve benoeming als vlootaalmoezenier als zoodanig voorloopig werkzaam gesteld. t bil verlies vsn anderss vinger. Benoeming beatuarsleden van ..Het Nede». landsch Postmwseam.” Door minister Loucheur te kiezen als lei der van de besprekingen, bleek men een goede keuze te hebben gedaan, Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 4 uur 46 min BUREAU: BOF ALKMAAR Tllrflis: Administratie No. 433 Redactie Na. 03 tweede kas 100 millioen en daaruit wordt de schade betaald. De Entente-landen, dat zijn Tsjecho- Slowakije, Roemenië en Yougo-Blavië, pro- tanten tot een ac- geleden schade, «die en repareer en alle soorten kousen en sokken: ook de allerfijnste Znidstraat 15 - Den Helder Let op den gelen winkel Depot Behagen: Mej. C. DK MOU, Neerd. de vergadering van de Technische Commissie van den Kon. Ned. Voetbalbond is een advies samengesteld betreffende het deelnemen aan de wereldkampioenschappen te Montevideo Dit advies zal in de bestuursvergadering van den Kon. Ned. Voetbalbond van 1 Fe bruari behandeld worden. RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD” bij vooruitbetaling per plaatsing t MS per advertentie ran t iageis; iedere regel meer 8.13 ABONNEMENTENvoor Alkmaar en A gen toe happen: per week 25 et; per kwartaal 1 3-25; per post, per kwartaal f X5S b(j vooruitbetaling. conferentie Als inderdaad de aanvallend wapen r een verde- vervuUen. Het te niet uit- Britsche admiraliteit in het aanmoedigt. Gift van f 1000 van een vrijwilliger Door ..Good Year Van Rossum en Co. te Den Haag, is aan den Minister van Water staat een schrijven gezonden, waarin aan gedrongen wordt op een tot standkomlng van minstens een directe brugverblndlng tusschen het Noordelijk deel van Nederland met de Zuidelijke provincies, daar dit van het grootste belang zal zijn voor een groo- tere opleving van den handel in het alge meen en van den automobielhandel en zeer speciaal ook den handel in autobanden in het bijzonder. Voor dit doe! is door den schrijver bjj de Twentsche Bank te s-Gravenhage een be drag gestort van een duizend gulden als vrijwtlige bijdrage. Uitslag 4e partij: Kmoch wint van Colle. Rubinstein wint van Araina. Grau verliest van Bogoljubow. i MonticelliRomi. remise. YatesAhnes, afgebroken. NlmzowltschTartakower, remise. Vldmar verliest van Aljechin. Maroczy—Splelmann. remise bericht V. als Middellandsche Zee mogendheden wordt nog ingewikkelder, doordat het plan van een Locarno voor de Middellandsche Zee, waar van onlangs sprake was. in Engeland met weinig geestdrift is ontvangen Dit zijn de groote lijnen der posities van de hoofdfiguren op de conferentie. Er zullen noten met pitten wor den gekraakt, te meer daar de Europeesche mogendheden weigeren aan deze conferen tie een definitief en onafhankelijk karakter toe te kennen, of. zooals de Amerikanen, voorgeven, er slechts een eersten stap naar de algemeene ontwapening In te zien, welke de groote gedachte van Genève is. Het schijnt derhalve moeilijk het misme te deeleu van hen, die de Londen- sche conferentie een onbetwistbaar succés voorspellen. Mac Donald zal zeer teleur gesteld zijn als de resultaten der bespre kingen niet aan zijn verwachtingen beant woorden. De Engelschen. bezorgd over de toekomst van hun Empire, zullen zich weten tevreden te stellen met een meer bescheiden succes, dat in staat is hunne onafhankelijk heid en die van Europa te redden De politie zoekt een anoniemen briefschrijver Kort na den moord op het meisje, ge pleegd in den polder Bljjdorp, heeft de po litie een brief van iemand uit Venlo ont vangen, waarin werd aangeboden den dader aan te wijzen, tegen belooning van f 1000. De beloofung behoefde pas te worden uitge keerd na veroordeeling'van den aangewezene door den rechter. De politie is in dit voorstel getreden, hetgeen zjj aan den betrokkene heeft ken baar gemaakt door middel van een adver tentie in de „Limburger Koerier". Op deze advertentie te nog uit Maastricht ontvangen, waarbij de verdachte moordenaar werd aangewezen. Ondanks verschillende oproepingen advertentie heeft de briefschrijver zich nooit bekend gemaakt. De politie tracht nu den I naar het ziekenhuis vervoerd moest worden man op te sporen, teneinde hem als getuige waar hij ter verpleging is opgenomen. Zijn tosBcben de beide te kunnen hoeren. WIJ BREIEN wollen kleeding het, dat tenminste in beginsel de Europeesche heiztelkwestle voor na tien jaren geregeld te. Er komen twee door getige was van de schitterende slot kassen. In de eerste kas komt 340 en in de rede, die haar echtgenoot hield. Minister Ruys de Beerenbrouck. die ook uitgenoodlgd was, was door ambtsbezigheden verhinderd. Aan het slot herdacht minister Snowden, al noemde hij den naam niet, nog even mi nister Stresemann, die in de Volkenbosds- vergaderfng. door aan te dringen *op ontrui- uit de eerste kas dan betaald wordt en lukt ming van het Rijnland, in 1928 de Haagsche dat niet, dan kan men nog voor een neu- conferentie 1$ het leven riep. Op 16 Septem- trale rechtbank de zaak brengen. Zoowel Hongarije als de andere zijn tevreden en met recht, al heeft nie- In de vergadering van den Bond van RadiW- handrlirtn is een motie van wantrouwe» tegen het bestuur aangenomen. Het beslater is afgetreden. men want hU heeft door zijn soepelheid en taaie volhar ding een grootsch werk tot stand l In de geschiedenis van het Binnenhof zal den bereikt, dan ten koste van Engeland. Is] Engeland verantwoordelijk voor "t bijeenroe pen dezer conferentie, dan is dit geschied, omdat de hardnekkigheid van de vlootpoiiuek der Vereenigde Staten hen heeft doen vree- zen. dat deze mogendheid ten slotte Enge land in vlootsterkte zal overtreffen ten dit land op die manier voor een situatie zal plaatsen, waartegenover toekomstige onder- handelingen nutteloos zouden zijn. Stemmen de Engelschen in met de pariteit ter zee. anderzijds zullen zij trachten hun gezichts punt wat betreft de kruisers te doen zege vieren Hun stelling ten deze te niets anders dan de Vezenljjke formuleerlng van de im perialistische noodwendigheid. Niet uit een oogpunt van prestige hebben zU talrUke kleine kruisers noodig, maar wel omdat zU verschei dene duizenden kilometers handelsweg ter |)e positie van Engeland Allee wijst er op, dat het succes der vlootconferentie niet anders zal kunnen wor- I iangruke koloniën - --- >-! de her- want anders* toekende de kleine Entente niet en vooral de Hongaarsche kwestie was het die de grootste moeilijkheid opleverde. dat het vereenlgd pogen der Vereenigde Staten en Engeland de drie andere mogend heden tot zwichten zal kunnen dwingen. Wat de Vereenigde Staten betreft. Voor hen de vlootconferentie ten doel vier oogmerken te verwezenlijken. Het eerste is de pariteit ter 'zee voor alle categorieën van schepen met Engeland. Het gaat hier om de pariteit ter zee van boven af, d. w. z. in plaats van aan Engeland te vragen hare marine terug te brengen tot dc tegenwoordige limlte der Amerikaansche marine, zou hei deze laatste veroorloofd moeten zijn zoo veel zeeschepen te bouwen als noodig zou zijn, om de gelijke te worden van de Engel- sche vloot. Aangezien het schijnt, dat de beide belanghebbende regeeringen het principe van pariteit ter zee hebben aan vaard. welke pariteit in 1936 zou zijn bereikt, zouden hier slechts twee detail-kwestles zjjn te regelen. Een dezer detail-kwestles te die der kruisers, die het tweede oogmerk der Amerikanen vormen. Aangezien deze laat- sten geen ver verwijderd liggende koloniën hebben te verdedigen en evenmin lange handelswegen hebben te beschermen, beper ken hunne behoeften aan kruisers zich vooral tot de kustverdediging. Daarvoor verlangen de Amerikanen machtige kruisers van 10000 ton. die zich gemakkelijk kun nen verplaatsen van de bases van den Atlanttechen naar die van den Stilten Oceaan en omgekeerd en die een groot oparatto- rayon bezitten, om aldus de hier en daar uitgezette operatle-bases te vervangen, die hun ontbreken. Maar krachtens het prin cipe van pariteit ter zee verlangen de Ver eenigde Staten, dat Engeland afstand doet van de gedachte naar believen de totale tonnage te benutten, welke aan de categorie kruisers zou worden toegestaan. Een akkoord schijnt op dit punt moeilijk te bereiken, want de Engelschen geven er de voorkeur aan een groot aantal lichte kruisers van 6000 ton te bouwen. die, zonder de overeengekomen globale tonnage te overschrijden voor de kruisers hen in staat zouden stellen, afdoenae de buitengewone lengte hunner handels wegen te beschermen. Terwijl de werkman Van der op de Heemaf te Hengelo (O.) bezig was met het nazien van een lakbak, geraakten zjjn klee- ren daarbij in brand. HU werd met zoodanige brandwonden overdekt, dat hU onmlddellljk BU Kon. Besluit zUn benoemd tot leden voor het bestuur van de stichting .Jlet 'lederlandsch Postmv«um" de heeren A. A G v. Erven Dorens, directeur van het lemeente-museum en van het openlucht museum te Arnhem, prof. dr. W. Martin, lirecteur van het Mauritshuis te "s Oraven- lage. J. v. Nifterik te Haarlem. G. V. t Schooren te Arnhem en P W. Waller Overveen. Tweede Kamer, waren er ook de Commlssa- ris van de Koningin en de burgemeester van gewikkeld lijken, maar een niet te schatten Den Haag. In de loges zaten verschillende voordeel voor den vrede In Oost-Europa te gezanten en in de loge van den president de in beginsel de Oost- echtgenooten van enkele buitenlandsche ml- het eerst nisters, oa. ook mevrouw Jaspar, die daar- tlen jaren geregeld te. Er komen twee door getige was nen, dat voor deze onderhandeltngen de achturendag niet had bestaan. Al dat werk was toch niet zoo naar den zin van allen, dat er onverdeeld genoegen mee genomen werd. Tsjecho-Slowaküe en Portugal teekenden onder een zekere reserve. Wie echter verwacht moent hebben, dat het teekenen van de 26 documenten een indrukwekkende plechtigheid zou worden, kwam bedrogen uit. Verschillende heeren rookten rustig een clgaret en zelfs zagen we een gedelegeerde met een pup en dat tüdens een zitting in 's lands vergaderzaal, waarin het rooken steeds verboden is. Minister Jas pa r Wekende met zu ngouden pen Jiem de zen zomer aangeboden en verder deed ieder het met zjjn eigen vulpen in alphabetlsche volgorde van de landen. Het teekenen duurde precies 45 minuten De secretaris-generaal van de conferentie. Sir M. Hankey, dirigeer de de stukken. Van deftigheid was er geen sprake, want enkele fotografen liepen tus schen de gedelegeerden door en kiekten de hoofdpersonen terwUl ze teekenden. Een grootsch moment was nog de slotrede van minister Jaspar, waarin hu wees op de vriendschapsbanden hier aangekweekt en op den geest van eendracht en verzoening, die dit uur bezegeld werd. Het applaus tijdens en na de rede was daverend, maar toen was het ook gedaan, voor vertaling In het Engelsch was er geen tijd meer; de trein stond op vertrekken. Hartelijk namen de Duitsche ministers afscheid van de Fransche eh Belgische ambtgenooten en van minister SnowSen. en tien minuten later stoomden ze reeds naar BerlUn. Op het Binnenhof speelde de muziek. Minister Loucheur kreeg een hoeraatje. Laat ons hopen, dat de Haagsche Confe rentie ons nader tot den vrede brengt, dat het licht, dat begonnen is te schijnen, niet meer uitgedoofd wordt, maar over de graven van hen die vielen, de wiegen verlicht van hen die komen. De nieuwe pastoor van De ZUk, voorbeen Herder te Beemster. P. J. de Kok, gekiekt in zjjn vorige standplaats Het beeft heel wat voeten in de aarde gehad voor en aleer de slotzitting kon wor den gehouden. De Oost-Europeesche stellingen moesten geregeld worden. Van den anderen kant moet bet feit, dat Engeland het Amerikaansche gezichtspunt betreffende de afschaffing der onderzeeërs heeft aanvaard, niet beschouwd worden als een bewlje van een mogelUke entente tus schen beide landen. De kwestie der onder zeeërs zou voor bet oogenbllk de Engelsch- Amerlkaansche betrekkingen niet kunnen be ïnvloeden. En het aandrtngen der Vereenigde Staten, om Engeland er toe te brengen zich te verzetten tegen de onderzeeërs, is wel licht niets anders dan een manoeuvre om bU Voorbaat een Engelsch-Fransche toena dering te voorkomen, wat de bedoelingen van Amerika in gevaar zou brengen. De herinnering aan het gevaar voor isolement ter zee. dat den Amerikanen dreigde als het plan van het vroegere Engelsch-Fransche vlootpact definitief was bekrachtigd, heeft niet nagelaten de Vereenigde Staten aan te sporen alles in het werk te stellen, om hun tegenstanders te verdeelen. Met weinig in genomenheid slaan de Engelschen de ont wikkeling van de Amerikaansche marine gade. Dit feit brengt evenwel hun vertrou wen niet aan het wankelen, want zU weten, dat, «1 kunnen de Amerikaansche ingenieurs oorlogsschepen bouwen, zU niet een beman ning kunnen moblllseeren zóó flink en zóó homogeen als die van de Brltsche marine, die hare concurrente aan de andere van den oceaan altUd zal overtreffen glorieuze traditie, welke de eeuwen haar hebben nagelaten. Het derde oogmerk der Amerikanen oetreft de vrüheid der zee, het beginsel, dat ten alten tijde een oorzaak van wrüvlng met Engeland te geweest. Engeland, de onbe twiste heerscheres ter zee, matigde zich in tUden van oorlog het recht aan de kusten zUner vUanden te blokkeeren en elk neu traal schip te beletten levensmiddelen aan te voeren of handel te drijven met het land, dat de blokkade onderging. De macht en het getal van de Engelsche vloot was voldoende om den weerspannigs te respect al te dwingen. De Amerikaansche trots, ge schraagd door de geweldige ontwikkeling der Vereenigde Staten, wenscht dezen stand van zaken niet langer te aanvaarden. Een pro paganda, ondersteund door een weinig over tuigende argumentatie, tracht de Engelschen te doen bëfcrUpen, dat het hun eigen belang is, van de vrUheid der zee af te zien De ontwikkeling n.l. van de luchtvaart en de onderzeeërs beschermen hun land niet lan ger meer tegen een evenflicele blokkade. Hun heil zou onder dergelUke omstandig heden alleen afhangen van den vrijen han del der neutralen. Het te waar, dat de ver- wezenlUklng van de pariteit ter zee de ver- deellng van de heerschappij der zeeën ln- Sluit door de Amerikanen. Maar deze laat- sten verlangen bovendien de erkenning door Engeland van een waarachtige en uitge sproken vrUheid ter zee. De afschaffing der onderzeeërs Het laatste oogmerk der Amerikanen neeft betrekking op de afschaffing der onder zeeërs, om redenen, die zU als menscnelijk willen doen doorgaan, maar die m werkelUk- heid niets beoogen dan vloot-tactlek. in dit punt stemmen zU overeen met de Engel schen, om dit gezichtspunt aan de drie andere mogendheden, Frankruk, liane en Japan voor te leggen, voor wie de onder zeeër een verdedigingswapen is, even weinig elf uur uitgeschreven was, kon natuurlUk niet doorgaan en gelegenhêld om alle ge- noodlgden te waarschuwen, bestond er niet. Verschillende gezanten kwamen dan ook I tevergeefs op het Binnenhof. De vergade ring, eerst tegen vUf uur uitgeschreven, werd I ten slotte op verzoek van tal van midden- en --- dJe ha]{ ze_ ven met den nachttrein wilden vertrekken. Tl- -uiHen °P vier uur gezet. Toen was men nog niet tot in eeu*eIJ uu de ver 'claar en moest er gewacht tot goed half vUf n*^ VBa v^^ J^nd^Vlf ^ten I voor ’““"g een aanvang kon nemen gadering geleid heeft van s avonds nan tien tot den volgenden morgen half tien. Zoo Behalve den minister van Buitenlandsche lang heeft noch de Eerste noch de Tweede Zaken en de voorzitters van de Eerste en Kamer ooit gezeten. De oplossing, die gevonden te, mag wat In- te"cna^>ng’X"ir<.n dZr^^ndë^uïtkrerte^ f 3000.- **eele QnStacMktheid .tot werkes dooi f ICQ bij een ongenl met f DCA bij verlies vos een baad, f 1 OK ’*Hte» ven een f EQ breuk ven Wr een oer voigenae uitkeermgen wwww. verlle, e»n beide innen, beide beenen of belde oogen doodelijken afloop ‘OU." een voet of een oog '‘O, duim of wijsvinger 1 been of arm AAIXGJFTE MOEI OP STRAFFE VAJW VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERUJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL. ber 1928 verscheen er een communiqué van landen de zes mogendheden, dat zU het eens waren over het Ijveren voor onderhandeltngen tot mand ten volle gekregen, wat hu gaarne ontruiming van het Rijnland, de noodzake- wllde hebben. Dat was te voorzien, maar ook was bet zeker, dat, als men d ezaak aan geling der herstelbetalingen en de instelling de landen zelf had overgelaten, er in het van een commissie voor vaststelling en ver geheel niets van was terecht gekomen Toch was men om half tien nog klaar en moest er in den loop van den dag nog eenlge uren vergaderd worden. Voor 'minister Loucheur scheen dat geen bezwaar; met een sterken kop koffie was deze tevre den, voor den Europeeschen vrede kon hU best bulten een nacht slapen. De slotzitting, zee moeten beschermen, die Jaarlijks be vracht zun met verscheidene millioenen tonnen. Wat de kwestie van de vrijheid ter zee betreft, zou het zeer te verwonderen rijn, dat deze op de conferentie ter sprake zou komen. Gedurende drie eeuwen vormt de blokkade bet definitieve wapen, dat Enge land steeds met succes tegenover zijn vUan den gebruikt. Het prijsgeven, alleen om te voldoen aan den trots van een eventueelen concurrent, zou een even nuttelooze als ont- eerende geste zUn voor "t land. Men zal zich dus moeten voorbereiden op "n scherpe ge dachtenwisseling over deze twee punten tus schen deze beide groote mogendheden, een gedachtenwisseling, die het uitelndelUke re sultaat der vlootconferentie in gevaar zou kunnen brengen. Z.D.H. de Bisschop van Haarlem heeft be- noema tot Rector van St. Joannes de Deo te Haarlem den W E Heer J. Timp, die ka pelaan was te Haarlem (O.L. Vr. Kon. v. <L Allerh Rozenkrans) en tot kapelaan te Splerduk den W. E Heer J. Dekker, die ka pelaan was te Beemster De vlootaonferentie der vijf mogendheden, die heden te Londen wordt geopend, zal van buitengewoon belang «Un, niet alleen voor de toekomst der ontwapening, maar ook voor de Anglo-Amerikaansche betrekkingen in de toekomst. Het feit, dat de Engelsche koning zelf de openingsrede uilspreekt, be wijst op zich zelf het groote belang en mis schien zelfs de bezorgdheid der Labour- regeenng. zoo niet die van elk land. Zon der in te gaan op de werkelUke of voorge wende beweegredenen van sentimenteel pacifisme van Mac Donald en Hoover, is het wel van belang de onderlinge positie der vijf deelnemende mogendheden te bepalen, ten einde een beter begrip te hebben van den •trUd. die te Londen zal worden uitge vochten. De overige mogendheden Wat betreft de drie andere zeemogend heden hun rol op de vlootconferentie zal van groote beteekenls zün. Sommigen mogen meenen. dat zU slechts als getuigen zullen dienen bU een Anglo-Apierikaansch akkoord en bü de offlcleele erkenning van de Anglo- saksische hegemonie ter zee. Men mag even wel verwachten, dat noch FtankrUk. noch Italië noch Japan zich tot deze passieve zullen bepalen. In de eerste plaats zal Japan, de noodzakelUkheid erkennend van beperking van bewapening ter zee, vasthou den aan het kapitale belang van onderzeeërs voor de kustverdediging der Japansche eilandengroep, die anders overgeleverd zou zijn aan een aanval van eskaders grooter in getal en macht. En om dezelfde reden zal het strijden om de verhouding te verkrugen van 7/10 voor de kruisers, terwijl "t akkoord gaat met dë verhouding van 6/10 voor de pantserschepen op de conferentie van Washington vastgesteld, pantserschepen een vormen, hebben de kruisers eer digende taak te zeeer een veraeaigmssw»^.. ----- d kostbaar als effectief. Toch is te verwachten, Japan waarvan zij te eenlger tijd zou kunnen ge bruik maken, om de Vereenigde Staten schaakmat te zetten. Wat Frankrijk en Italië betreft deze rijn in constante oppositie. FrankrUk. datbe- 1 .„Cu heeft te beschermen. I eisebt" de offlcleele erkenning van den onderzeeër als verdedigingswapen en de vrUheid om naar eigen keuze gebruik te maken van de globale tonnenmaat. die men aan elke mogenheld zou toestaan wat betreft de kleine eenheden. Maar Italië, welks geografische en onmld- dellUke belangen zich bepalen tot de Middel landsche Zee, eischt pariteit ter zee met Prankitk. Dit gezichtspunt deelt Frankrijk niet, evenmin ate dit land zou kunnen toe stemmen in afschaffing van den onder zeeër. En wanneer Italië op dit punt één Ujn trekt met Engeland, meent men, dat dit geschiedt om daardoor de mogelUkheid van onderhandelen met Frankrijk te scheppen. waarbU het zich ter elfder ure zou aan sluiten, in ruil voor concessies van politleken *axd. Deae mncUUkheM Het meer gemelde Letlandsche stoom- schpi .JSkauts", dat op 12 dezer tijdens storm strandde, is gisteravond vlotgebrachk I lUkheld van een volledige en definitieve re- trollnn rlnr hnref kzit a 1 i »-» cvam an van een commissie voor vaststelling en zoening. VUftlen maanden lang is daarover beraadslaagd en nu was men aan het einde. Ontelbare hinderpalen zUn uit den weg ge ruimd. Het RUnland zal binnen enkele maan den vrU zUn, stapels werk zUn verzet en nu was het oogenbllk gekomen, dat de overeen komsten geteekend konden worden. De laat ste 18 dagen was er dag en nacht gewerkt die oorspronkelUk te half en de labour-minister Snowden moest erken- K-’

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1