Arme Kinderen ONS BL AD L. FRANKENBERG, Alkmaar VAN EEN ARM VOLK Het verwaarloosde kind in Sovjet-Rusland Door een auto aangereden Aan de gevolgen overleden De fiets JOH. LAUWERS glazen dak gevallen VERZOEK Adverteerders De alastrim duikt weer op Een stad in den De ontploffing te Groningen Heerenboerderij afgebrand 1 HET SCHAAKTOURNOOI TE SAN REMO SPOORWEGPLANNEN IN NOORD-HOLLAND I Barometers Thermometers PAYOLOP 3 ALKMAAR Door een lieftalligen Aal-panter gekrabd adv ek iKwnentus: regel* l-S», elke regel Ter »M RECLAME pet regel 8.7» voor do eerste pagina, voor da oveetgo pagina's J KM - I DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN Een stad op Kreta gedeeltelijk afgebrand Kasgeld Cura^aoscbe dienst Wordt de Byrd-expeditie afgebroken? De schoonste stad van Europa Het Fransche invoerrecht op aardappelen verhoogd van f 30 tot f 60 per wagon Noodlanding te Swalmen Door een Auto in een sloot Droevig verdrinkingsgeval De zware mist van gisteren Geen misdaad in het spel Indische dienst Bg een veldloop doodgebleven WOENSDAG 22 JANUARI 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. IS NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD RUBRIEK .*»AAÜ KN AANBOD* ra (Slot) op WAT DB SOVJETS DEDEN die Vluchten van Van Lear Black. op Afbreking van de Byrd-expeditie. Storend voor het verkeer Barometerstand 9 uur vjn.: 768 Stilstond. Er is meer van te maken orgaan aan dat 18 P. J STEPHAN mist DE DIRECTIE ÏT‘ dikke mist de VAN ANNA-PAL'LOWNA NAAR WIERINGEN OVER EEN LENGTE VAN 17 KM. GEPROJECTEERD -loor brand vernield. De schade wordt tientallen millioenen geraamd. Tientallen millioenen schade Een deel van de stad Kanea top Kfcetai is -op Verbinding tusschen Den Helder en Friesland De Vlootconferentle te Londen. Mat Da—M tot voorzitter gekozen. Stimson. Grand! Tardleu voeren bet woord. BU Oudkarspel is een auto in een gereden. Vijf gewonden. LICHT OP De lantaarns moeten nor- gen worden opgestoken om 4 uur 48 min ABONNEMENT bN voer Alkmaar en Agentschappen: per week XS per kwartaal f L15; per post, per kwartaal LM Mi vooruitbetaling. De oude, bijna blinde man. die eergiste ren bij den Hortus te Amsterdam is over reden, is aan de gevolgen van het ongeluk overleden. In verband met den mist is bet luchtver keer op Schiphol gisteren zoo goed als ge heel stilgelegd. Alleen het K. L. M -vliegtuig naar Parijs is vertrokken. De scheepvaart op het Y ondervond groote vertraging Op de Maas bij Rotterdam was de scheepvaart geheel stilgelegd. Een telegram van H. M. de Koningin aaM Jaspar. Inged'end is een wetsontwerp lot virgwe» dine van verblijfkosten aan Eerste Kamer» leden. Voortzetting der behandeling van de aaak Liebermann in Hooger Beroep. Volgens mededeellng van tr. A. Sevenster rjjkslandbouwconsulent te Parijs. te nel Fransche invoerrecht op haver verhoogd van 15 tot 71 francs per 100 KG. en dat op aardappelen van 3 tot 6 francs per 100 KG. De verhoogingen treden onmlddelUjk in wer king. Ingediend is een wetsontwerp om oen mi nister van Financiën bevoegd te verklaren om bfj het openen van credicten aan den minister van Koloniën ten behoeve van Cu racao van 17 Oct 1929 tot en met Ultimo Dec. 1932, In afwijking van het tweede lid van art. 18 der Curacaosche Comptabili teitswet. het tegoed van Curacao in s Rijks schatkist te boven te gaan met eene som van f 10.500.000. Volgens een oericnt uit New-York, sou «sa radio-amateur Salemstad in dm» staag Ohio, die met de By rd-expeditie draadloos m verbinding stond een oericht heooen ont vangen volgens hetwelk het pootsciup „CRp X New-YorS” op de legerplaats der exped!» He is aangekomen Het afbreken van net station is in allerijl geschied. De expeditie sou zich volgens dit bericht, soo spoedig mogelijk inschepen, daar bfj bet einde van het zomerseizoen bet dichtvriezen van dB Ross-zee te vreezen is. BURKAO: HOP 8. ALKMAA1 Telefoon: Administratie Nu. <33 Redactie Ne. S33 Kanea, een stad op het eiland Kreta, deer een geweldigen brand geteisterd. Vele mil- lioenen schalie. Dr. O. A. Soper uit New-York heeft vo rig jaar zomer 24 iSuropeesche steden be zocht om ze op bun reinheid te examinee- ren en met z<jn stad te vergelijken Hjj beeft nu aan de commissie van twintig voor de reiniging van New-York rapport uitgebracht en daarin vastgesteid. dat New-York op dit gebied nog heel wat van Europa kan leeren Den dlepsten indruk heeft bet Duitsche systeem van stofvrije behandeling van pen vuilnisemmer op hem gemaakt OBsloten vuilniswagens zijn nJ. in New-York oog iets onbekends. Nog grootere verrassing was de reinheid der straten voor hem en MUncnen beeft OU hem de eerepiaats gekregen. Hij beeft twee uur in een taxi door de stad ge leden en in dien tijd niet meer vuil op straat gezien dan op de palm van Mn tmnd Uit Swalmen wordt gemeld, dat gister middag te ongeveer twee uur de Belgische tweedekker aldaar in bet Houterveld onder de gemeente Swalmen een noodlanding heeft gemaakt. Het toestel vloog over den kop en zwam met den neus in den grond terecht, waardoor de propeller afbrak. De piloot bleek te zijn de Belgische adjudant Schwarz, die in de buurt van Brussel was opgestegen voor bet maken van. een hoogte- vlucht. De vlieger was in den mist den Koers kwjjt geraakt en werd bij Swalmen tot het verrichten van een noodlanding gedwongen De machine werd daarbij dermate bescha digd. dat zij ter platse gedemonteerd moest worden. Door de technische beveiliging kou bet hoornvee gered worden Te Herveld bij Eist (O.) te gisternacht de nieuwe Kapitale heerenboerderjj JDe Moord stek ers' afgebrand Het hoornvee werd gered door de technische beveiliging der stallin gen De geheeie boerderij ligt legen Vw grond. De motorbrandweer van Eist te ter assistentie geroepen, maar kwam door den mist te laat op de plaau van het onheil. Een stuk van het neerenhuls is behouden. De boerderij behoort aan dr. Van der Hoeven te Nijmegen. Alles was verzekerd. De oor zaak is onbekend. Vijf gewonden Gistermiddag geraakte een vrachtauto uit Halfweg, waarin zeven arbeiders van het Provinciaal Ekctrlsch Net gezeten waren, in bet Woudmeer te Oudkarspel te water, door dat de chauffeur de macht over zijn stuur kwijtraakte. De auto kwam op den kop in de sloot terecht. De vijf arbeiders werden gewond; na verbonden te zijn door dr Voge lenzang werden zij met een autobus naar Halfweg teruggebracht. Behalve dat zU veel bedorven hebben met hun voortdurend en voortdurend ezperlmen teeren neboen de Sovjets in de behandeling van dit vraagstuk één fout gemaakt waaruit al nun mislukkingen zijn voortgekomen Deze fout is van princlpleelen aard. ZU ligt kon liggen. De uitslag der vijfde ronde van het inter nationale schaaktoumooi te: Spielmann wint van Kmoch. Ahues verliest van Nunzowitsch. Rotni verliest van Yates. Bogoljubow verliest van Monticelli. Aljechin wint van Maroczy. ColleRubinstein afgebroken. TartakowerVidmar remise. AraizaGrau remise. eigen belang wu op Uwe medewerking inzake een en tnder te mogen rekenen, waarvoor bjj voorbaat onzen tank. Verklaring van den Belgischen minMer van justitie ever de zaken de Rosa en Ber» ncri. Twee gevallen te Hilversum Te Hilversum Is in het huisgezin van een ;emeentewerkman bij twee kinderen, een ongetje van anderhalf jaar en een meisje van zeven jaar. alastrim geconstateerd. De dnderen zjjn naar de barakken overgebracht De spoorwegverbinding Anna-Paulowna Wieringen. die een lengte zal krijgen van plun 17 K.M., wordt aangelegd voor duboel spoor. Ongeveer 400 M ten Noorden van het station Anna-Paulowna zal de baan zich af takken van de lijn AmsterdamDen Helder, om. naar het Oosten afbuigend, langs de Van Ewucksiuls. over den afsluitdijk te gaan en op Wielingen achter Hlppolytushoef om. Den Oever te bereiken. Om aansluiting op liet emplacement van net station Anna-Pauiowna te verkrijgen, zal dit wordöti uitgebreid Ook de dichtbij gelegen brug over de Molen vaart zal verlengd en verbreed moeten worden om dat daar nu vier sporen op komen te liggen en in verband hiermede, moet men ook de opritten tot deze brug veranderen. In den Anna-Paulownapolder. zoowel als op Wienn gen, eischt het aanleggen van den spoordijk het plaatsen van verschillende duikers en het graven van parallelslooten. terwijl de afgesne den gemeenschap door particuliere overwegen herstedt zal worden, oi, waar dit bezw aar op levert, door parallelwegen. Op Wieringen is langs de spoorbaan een rijksweg geprojecteerd, die aan weerskanten een rijwielpad zal krijgen Deze weg zak met dien over den afsluitdijk en den spoedig door de ZUMerzeewerfcen aan te leggen ver keersweg langs het Balgzandkanaal van de Van Ewjjcksluls naar De Kooy. eerlang de verbinding vormen tusschen Den Helder en Friesland. Alle «bonne'» ot> dit blad zijn IneevolK* de enrznkerinftsvoorwaardee teken on«evu..en verzekerd Door de duisternis misleid, is de 23-jarige mej. Casimir te Zevenhuizen (Gr.) in het Hoofddiep gereden. Haar rjjwlel vond men later aan den waterkant terug. Mej. C. was moeder van een kindje. De begrafenis der schippersvrouw In alle stilte heeft gisteren de ter aarde bestelling plaats gehad van het stoffelijk overschot van mej. Jasper, de vrouw van den schipper Jasper, die met man en Kind bij de ontplofflngsramp aan de Bonte Brug u Groningen op zoo noodlottige wijze om het leven is gekomen. I - De sectie op het lijk van den vrachtrijder M. 8., dat Vrijdagmorgen te Brunssum is ge vonden, heeft uitgewezen, dat geen teeke- nen van geweldpleging aanwezig waren De justitie heeft verlof gegeven tot begraven te Heerlen. hersenschudding en schedel fractuur naar het ziekenhuis moest worden overgebracht, waar hij gistermorgen is overleden. De be stuurder van den auto heeft geen schuld. Het slachtoffer aan de gevolgen overleden De 63-jarige J. v B. uit de Leonardus- straat te Tilburg wilde eergisteren ter hoog te van het klooster .de Goede Herder" met zijn fiets den Bredaschen weg oversteken, vlak voor een in snelle vaart naderenden •uto. De autobestuurder J. H. uit Vtnkeveen zag het gevaar aankomen en remde uit alle macht, zoodat de wagen een kwart slag om sloeg. Dit belette niet, dat v. B van zjjn fiets werd geslingerd en met een ernstige fene voor en tijdens de vergadering bedrel- hen*mschuddlng en schedelfractuur gingen tegen den dader, diens vader en den medeplichtige heeft geuit. In den loop van den dag zjjn de aangehoudenen weer vrije voeten gesteld. De beer S. Simons Jr. is inmiddels uit het ooglljdersgestlcht ontslagen. Er dreigt geen gevaar voor zijn oogen. Uit het gistermorgen Ingestelde onderzoek is komen vast te staan, dat de 27-jarige neer 8 Simons in geen enkel opzicht medeplich tig Is aan hetgeen door den onderdirecteur van Simons Metaalhandel, den heer Sieg fried Simons is bedreven. De „Staatscourant beval de volgende op gave van verlofgangers: H. Meljerlng, onderw 1ste kl bJi. openb Westersch lager onderw.. tyllversum; F. A Chattelin. kasbeh. 1ste kl. b.d. Staatssp. en tramw.. 's Gravenhage; J F Sigmond, ass - res. b.d. Alg. Bestuursdienst, 's Gravenhage: H de Leeuw, adj. contr. voor de Belastingen Njjkerk: W J. Hanhart, onderw. 1ste kl. bJi openb. Westersch L.O., Delft; FE. Pijpers hoofdcomm. o.h. gew. kantoor te Menado ‘s-Gravenhage. In „Maatschappijbelangen’, het van de Ned Maatschappij voor Nljv en Han del. acbrUIt U. S. van Hoogstraten over J)e Flets een probleem.” In ons land, aldus schr.. zal men voorloopig op een jaarproductie van 500.000 fietsen kun nen rekenen Hier is plaats voor het groot bedrijf. dat met minimum-productiekosten en mimmum-verkoopekosten een goed pro duct kan leveren Onze labrieken zouden zelf de saneerln^ ter hand moeten nemen. Deze zou moeten bestaan <n het samengaan van de bestaande competente fabrieken, om tot een productie-eenheld te komen, die sterk ge noeg is. tegen leveranciers van onderdeelen dwingend op te treden, sterk genoeg, om des noods de inheemsche behoeften geheel te be vredigen. en sterk genoeg om ondanks alle inmenging van handelsorganlsatles bu be hoorlijke winst een tiet, beschikbaar »e stel len. die goed is en nog minder kost dan mans mogelijk wordt geacnt. iMt alles is echter geen probleem; er is sinds lang in Nederland een normaal-rljwiel ontstaan, de typisch Nederlandsche fiets, die uit alle buitenlandse!» merken te herkennen is en die leeen aile Ir ons land optredende zeer eigenaardige belastingen: ons weer, onr ze wegen, onze spoorwegen en onze wonin gen. opgewassen is Het lijkt schr geen over dreven optimisme, te verwachten dat de fa brikanten, die deze flets geschapen neoben. en er tienduizenden per jaar van ma Ken. ook wel in staat zouden zjjn een bedrijf te lel den. waarvan de productie nog tienmaal zoo groot is. Te Huil rijn door gasverstikking drie ar» beiden overleden; twee bevinden riek M levensgevaar. Beleefd verzoeken wü de medewerking van onze HJL Adverteerders Inzake het vroegtijdig toezended van de voor de Zaterdag-num- ners bestemde advertenuén. WU zullen bet -eer op prijs stellen, indien wij de an nonces. x-stemd voor Zater- iag reeds des Donderdags of nterluk des Vnjdagsmorgens ontvangen. Door net vroegtijdig inzen den van advertentiën Kun nen wU ook aan de nitvee- ring. dus aan bet zetten van de advertentie, meer aandacht schenken, hetgeen vanzelfsprekend de reciame- waarde van de annonce ten goede komt. Mede m Uw vertrouwen Toen Zondagnamiddag te Maastricht de 4 K M veldloop, uitgeschreven door de Ile Divisie der Kon.' Maréchaussees. plaato tied, zakte een der deelnemers, de ma- echaussee H J Hendriks-Franssen. plot seling in elkaar en bleef dood liggen, op >00 meter afstand van de eindstreep. D beerschte begrijpelijkerwijze groot» erslagenheid onder het deelnemende corps Het Hjk werd naar het hospitaal Calvarie berg verroerd. Een buitengewoon fraaie foto van de hooge torens van Manhattan, gesien vinalt een viiegteig, onlangs, toen Metropolis In een gehe.'ntztnnig waas buide. WU hebben reeds opgemerkt, dat de com munistische paedagogle er op uit is. de op voeding te ontnemen aan het gezin en haar té maken tot monopolie vnn den staat. ZU wenscht „staatsburgers”, „communisten” in den meest volledigen zin van het woord te kweeken Men zou denken, dat de consequentie voor de hand ligt de verwaarloosde kinderen, die aan den verderfelUken invloed van het huis gezin geheel en al onttrokken zUn. die ge- heel bevrUd zUn van alle ..burgerlUke mo raal', moeten wel een prachtig menschelUk materiaal zUr lot het vormen van een nieu we communistische generatie. Inderdaad heeft men hen niet alleen aan vankelijk. maat ook later nog, sterk ge,dea- liseera Men roemde hun onafhankelijkheid in het leven hun onderling samenwerken en hun waardeering voor elkander in vrUheld hun arbeidslust, hun zin voor de realiteit, en vooral ook hun onthecht mg aan alle rell- g te use idee! Hun eigenschappen stelde men als het ideaal van een nieuwe, communis tische generatie De ebvanng heeft echter anders geleerd. In een vorig artikel hebben wU daar vol doende aandacht aan geschonken. De verschijnselen de feiten die wjj daai noemden, konden ook In Rusland na tuurlijk met onbesproken blUven. Men heeft alle mogeiUke congressen bijeengeroepen om er over te dlsputeeren en men heeft einde lijk besloten het hoofd der Tscheka te belas ten met het bestrijden van de ellende. Hoofd der Tscheka was in die dagen nog de reeds overleden Dzjerinsky Oneer staatsleiding zUn toen alle moge- Iflke proeven genomen. Men is begonnen zich te tnsptreerca op 1 beginsel: het verwaarloosde kind moet ge ïsoleerd worden van zUn voormalige omge ving Elk geval zou afzonderUjk behandeld worden Onder voorwendsel, dat het te be strijden verschUnsel van louter socialen aard was. heeft men dit principe spoedig vaarwel gezegu Wat de ware oorzaak was vermeldt Zenzinov niet uitdrukhelUk, doch hU doet veel vermoeden. Met heeft pogingen aangewend, de kin deren in te lijven in het Roode leger. Ook heen men hen in dienst gesteld van de Tscheka (Men zie over de resultaten van dit laatste het vorig artikel) En men heeft secties vrUwUhgert uit hen gevormd, die tot taak kregen jacht te maken op hun voor malige lotgenooten Het idee alleen om Kin deren met een zoo delicate taak te oelasten te absurd! Trouwens razzia’s haalden in het algemeen niet veel uit Als de kinderen merkten dat er jacht op hun werd gemaakt waren ze der volgenden dag. of soms den- zelfdcn avond al verdwenen, zonder adres- veranderuig achter te laten. Hun kamera den In de staa bleken eveneens gewaar schuwd te zUn Of als zU een razzia ver moedden. verschansten rij rich in hun cen tra op de bovenste verdiepingen van een leegstaand h lis. en wee dengenen, die de trappen opkwamen! Al heel spoedig volgde de erkenning, deze methode mets uithaalde. Toen heeft men de kinderen naar een am bachtsman ot een boer gezonden, die hen tegen staatsvergoeding in den kost nam om hun een vak of landwerk te leeren Onder de kinderen waren er echter veel, die het vertikten om te werken en onder de pleeg oudere waren er veel die het vertikten hur iets te leeren. die hen liever als een gratis ..hulp in de huishouding" beschouwden Men te het mtusschen over de resultaten van dit experiment, waaraan eenige duizenden kin deren werden onderworpen, niet eens Meei resultaten scheen de stichting van arbe<dskolon'es te beloven. 300 tot 400 kin deren werden hier bü elkaar gebracht en in de gelegenheid gesteld in onderlinge arbeids- verdeellng en samenwerking op een bepaald hun toegewezen stuk land en met hun ver schafte middelen voor hun levensonderhoud te zorgen Dit alles werkte prachtig op eigen energie ent Maar deze experimenten kostten veel geld aan de staatskas En daar over spraken wU reeds in bet eerste artikel ElndelUk dan besloot men de kinderen te dwingen tot den arbeid. De asyls werden arbeldskazemen. Men wenschte geen sen timentaliteit meer ten aanzlen der zwer vertjes. Met het groeien der ervaring waren de humanitaire Idealen op den achtergrono geraakt om plaats te maken voor de terreur Alles werd gericht op snel handelen en op het aanwende? van alle beschikbare mldde- len Van den strijd tegen het probleem van he< verwaarloosde kind werd een strijd ge maakt tegen de verwaarloosde Kinderen zelf ZU werden tot den arbeid gedwongen op de meest terroristic ne wijze En dergelUke me thoden zUn aan de Sovjet-autoriteiten oeter toevertrouwd, dan phllantroplsche en hu- manUalre De atiposfeer der burgeroorlogen waarin zU hun macht moesten bevestigen heeft weinig bUgedragen tot verfUning var hun aard. Voor een uitvoerige beschrijving der wreedheden waaraan de kinderen bloot staan van de *zijde der asyl-directeuren, wil len wij ons wachten Zenzlnöv vermeldt voortdurend bet slaan van Kinderen, met knuppels o: met de kolf van een revolver het ongekleed dx>r een Uzlge kou sturen het in het gezicht smUten van een glas kokend water enz enz om de ergste mishandelin gen met eens te noemen WU hoeven slechts de aandacht te vestigen op het getuigenis van den specialist Boagoslavskiej. die ver klaarde. dat de kinderen met dlerlUke wreedheid werden behandeld. Slechte in enkele asyls beeft men betere resultaten weten te verkrijgen zoowel door t prikkelen van net initiatief der kinderen ais door «en zich persoonlijk interesseer end» gezonde leiding, die net vertrouwen van d> kinderen wist te winnen Dit zUn de gun stige uitzonderingen, waarmee intussehen dr Sovjets geducht te koop loopen en pronken tegenover vreemdelingen bezoekers van bun heilstaat. - De zonderihige manier van argnmenteeren Maandagavond zUn In Den Haag in hun woning aangehouden de 24-jarlge Siegfried Simons en de 27-jarige Simon Simona ZU zUn in verband met hetgeen Maandagmid dag op de aandeelhoudersvergadering van de N.V. Frank RUsdUk's Industriëele onder nemingen te gebeurd, naar Rotterdam transport gesteld, waar zü voorloopig in be waring zUn gehouden De 24-jarlge heer Simons heeft op vergadering den directeur van de N V. met peper in het gelaat gegooid en de 27-jarige is aangehouden als verdacht van medeplich tigheid. In den loop van den middag hebben beiden zich gemeld op een politiebureau in Rotterdam, maar omdat men op dat bureau van de zaak niets afwist, heeft men de heeren weer laten gaan Uit de verhooren is om komen vast te staan dat de getrof- De elfjarige Alb de Groot wonende aan de Waalkade te NUmegen viel eergisteren van het achterbalcon van haar woning en kwam op het glazen dak eener papierfabriek terecht, waar zU doorheen viel, om terecht te komen op den steenen vloer der fabriek ZU Hep een hersenschudding Op en oteef uren lang bewustleoos. Haar toestand wa> eergisteren bedenkelUk. in hun staatsbeginsel. Dit toch stoat geer enkele zelfstandige. onafhankelUke uiting van de standen of van particuliere instel lingen toe. De staat monopoliseert alles. Eer dergclUk systeem doodt alle persoonlijk inl- tiatiei, op welk gebied dan ook, op het ter rein der opvoeding niet minder, dan elders Dat te gebleken bU het begin der Sovjet regeering Er bestonden toen twee organi saties. die met groot succes de hulp- verleening aan de verwaarloosde kinderen hadden ter hand genomen. De eerste droeg een geheel particulier, de tweede een half- offlcleel karakter. Toen de regeering. echter tUd kreeg om haar aandacht aan dit vraag stuk te schenken, was het gedaan met dr werkzaamheden dezer organisatie en met haar successen Alles werd staatsbedrijf- He' was ten doode opgeschreven. Als In andere staten soortgelUke ver schijnselen nooit een omvang hebben aan genomen als in Rusland, dan is dat voor eer groot deel te danken aan een gezonde sa menwerking tusschen .staat en particulier» organisaties Rusland wft dat niet. En hier ligt de wortel van al het kwaad dat over de bevolking van dit ongelukkige land is gekomen, ook die van de ellende der verwaarloosde zwervertjes. Het is geen toevallige fout. Het is geen fout van het principe. Het principe van der Russischen staat deugt niet, de feiten be wijzen het In de weinige bladzUden. die hU aan deze beschouwing wUdt. zie ik het zwarte punt van Zenzinovs’ werk Dit is de groote algé- meene waarheid, die hU gehaald heeft uit ‘n studie over een detailkwestie uit bet Rus sische sociale leven. Het is alleen jammer dat rii wat verscholen ligt tusschen vele merkwaardige feiten en gedachten. Wl) willen hier sluiten met ëen citaat uit de „Iswestla” van 29 April 1925: „De imperialistische oorlog en de burger krijg hebben ontzettende gevolgen gehad Fep der ergste Is de toename van het aan tal verwaarloosde kinderen, die zonder dak zonder brood rijn gebleven, die geen opvoe ding konden krijgen, zooals dat gewensch' was. en die dreigen een generatie te sutler vormen, die funest wordt voor de belanger van de republiek. Deze slachtoffers van bin nen- en buitenlandse!» oorlogen, die graan- korreltjes over heel het land verspreid, zi’ zUn levende menseben, zQ vormen toekom stige generaties, zU vormen het nieuwe Rus lana. welks bestaan een schande en eer zware bedreiging zal zijn voor de repobliel der Sovjets. Wat geeft onze maatschappij aan dezr kinderen en wat sullen zij haar geven? Dat zUn de vraagstukken, die onze gemoederen verontrusten en die ons dwingen, geen rust te kennen, voordat dit verschrikkelUk kwaad de wereld uit is. Het is een schande voo’ de republiek der Sovjets, voor leder van haar burgers da» deze kinderen nog steeds dr verspreiders zijn van allerlei epidemieën, noe steeds de slachtoffers van allerlei historisch' gebeurtenissen. ZU zijn voor onze oogen eer levend verwUt. Helaas beschikt het gouver nement niet over voldoende middelen om d' kwaal tegen te gaan.” Cynisch is het nootje van Zenzinov bl dit citaat: ..Da’ alles is goed, maar wat erger is? Dat thans, in 1930 deze woorden hun voll' waarde behouden hebben." In een bioscoop te Hoensbroek werden net wilde dieren voorstellingen gegeven. Toen deze dieren in een kooi in bet por aal der bioscoop ter bezichtiging waren -«steld. kwam een toontje van de familie de V. te dicht bU de koot Een pantel trabde bet knaapje met een klauw een wang open.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1