ONS BLAD NASH L. FRANKENBERG, Alkmaar J DTT NUMMER BESTAAT UIT EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 22 MAANDAG 27 JANUARI 1930 TWEE BLADEN VIER f 3000 f 40 LIBERALE KLACHT teuws Pater Cornelius O.F.M. t I Het verwekken van regen Indische regeering tegenover de Partij National Indonesia Al onze tabellarische boeken zijn voorzien van nitslaand hoofd zonder prijsverhooging. - Slechts éénmaal de hoefden in te vullen Het Concertgebouw te Amsterdam Voornaa mste De diphtheritis te Oude- Pekela Het hooger beroep van Salomon Liebermann J. J. WEBER ZOON OPTICIENS - FABRIKANTEN Grooie Houtstraat 166 Haarlem EN X NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD L Jhr. aar. dr. A. RM1 blijft Ttmtttcr tegen I Broeder ren Mgr. OsBler ag. Lieber- Salomon Indische ■1 J de huiszoekingen Barometerstand 9 uur vin.: 750 voorat. de liberale klagers ge- L Oek nevel Mi eventneel verwekt worden De vreet wordt Vrijdag as. hertieeld I 1 1 - f i Beede 35 gevallen ziektegevallen ia tot 30 ge- HET GETUIGENVERHOOR VOORT GEZET friet zoo wel een LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 4 uur 54 min. Een bede van Primo de Rivera aan leger en vloot. bn «rlUi van anderen vtaaar. De Vrede.- en VolkenbondatentoonsteOiag te 'a-Gravenhage sal 7 Februari worden. Ax Vrijdag aal de proefneming tot M verwekken van regen herhaald worden. Het strafprocea tegen mann. Het faillissement van het Carlton-hotel te Amsterdam. Slechte eenige procenten uib- keertng aan concarvente crediteuren. De regeering van Paraguay beeft den vol kenbond opnieuw bericht gevonden over mili taire toebereidselen van Bolivia. Te Bombay is een bommen/abriek ontdekt. B(j daarop gevolgde hoissoekingen ronden de bewijzen gevonden rijn van het bestaan van een over heel Br.-1 nd ié verspreid complot» De onderlinge stemming op de Londenscbg conferentie blijft gunstig en de gedachten wisseling heeft een normaal verloop. Het ernstig tramongeiuk te Stettin. Reeds vijf dooden en tl gewonden. gebied, stichtte hij allen door zijn eenvoud en nederig optreden In zijn omgeving werd hjj als een heilige vereerd R. 1 P iBVBBJkD: HOP ALKMAAR I TllM.su: 5dmh.tetr.tte Na 40 Bsdaette Na <33 I ABONNEMENTEN; voer Alkmaar I sa Aguatoekappaa: per week U et.; I per kwartaal f MS; per pest, per I kwartaal U» Mj vooruitbetaling. Vragen aan den Minister van Binneninnd- ache Zaken betreffende het niet kunnen doorgaan van de lezing van dr. Borms. (JSdeeltjes zullen worden uitgeworpen om den nevel weer te doen verdwijnen. De heer Veraart hoopt evenwel, dat er voldoende bewolking sal zijn. De proef zal boven de Noordzee piest» hebben, omdat daar In den winter als regel eerder bewolking te verwachten is dam bo ven de Zuiderzee. Het aantal klommen. De inspecteur der volksgezondheid heeft beslist, dat de 4 openbare scholen rasp op 30 en 31 Januari en 4 en S Februari zullen worden heropend; de Katholieke school op 3 Februari en de Chr. school op 1 Februari Onderwijzeres en leerlingen, niet ingeënt, worden slechts dan toegelaten, als na onderzoek is gebleken, dat zij niet lijden aan of gevaar opleveren voor overbrenging van de ziekte. Nadere mcdedeellngen regeering betreffende baar optreden de Partij National Indonesia. De getuige Ik ben destijds door den rechtercommissaris zoo onvriendelijk be jegend, dat ik er verder voor heb bedankt nog eens hier naar toe te komen. Hierna schorst de president de zitting tot Dinsdagmorgen M- te IO uur. AUVUtruvi ierkUt. Van repute I t-Zb, eUte regel meer f OXS. RE4XAME per regel S.7» vaar da surma pagina; voer de overige pagina S f AM BUBBIkK .VRAAG EN AANBOD* I kM par Giinnut van 5 rsgete; teder, regel mem f t-13 De proef tot bet verwekken van regen ml as. Vrijdagmiddag worden herhaald. De heer A. Veraart is voornemens dien middag op Schiphol met twee vliegtuigen op te steden en te vliegen in ds richting Sche- venlngen. Tusschen Scheveningen en Kat wijk sal bet experiment opnieuw plaats hebben. Bet uit werpen vun de Ijsdeeltjes moet boven see plaste vinden. Indien er dien dag wear geen bewolking is. ligt bet in de bedoeling ta een der vliegtui gen stoffen mee te nemen om nevel te ver wekken, waarna uit het andere toestel de potheekbanken te koopen. :rband met dc Atlas-plannen. Pres. „Dat begrijp ik niet, als Lieber mann toch de Bank verkocht, was hij haar kwijt en dan waren ook de Atlas-plannen van de baan Heeft Liebermann u wel eens ge zegd dat hij twee millioen cash wilde be talen F' Get. Ja, ik heb het altijd zoo begrepen.” Pres. De zaak is gestrand op onaange naamheden tusschen Liebermann en u en tusschen Liebermann en Seyden, alles in verband met de Mij. voor Scheepsverband 7 Get. Zoo is het. Pres. Die leemng, die u met Liebermann gesloten hebt, op tien iaar, ik geloof f 150.000, bent u bereid die terug te geven F' Get. Ja. Liebermann Mr. Spaargaren is tnij niets schuldig de afspraak was. dat hij daarvoor gedurende 'ien uren mijn adviseur zou zijn, zonder verdere betaling. Wanneer raadsheer mr. Boekhoudt ver volgens een brief van Stegemann voorleest, waarin gezegd wordt, dat Prins Hendrik aangezocht was, zich voor de Atlas-plannen te tnteresseeren en dat Z. K_ H. bereid was, aan de Koningin te verzoeken, een commis saris aan te wijzen om Stegeman van nader advies te dienen stuift mr. Duijs op Dat B toch al te mal, wie gelóóft dat nu I Nu ziet u eens boe Liebermann in deze zaak misleid is I Alles was natuurlijk pure fantasie, maar Liebermann moest dit destijds wel aan nemen. Daarop ondervraagt de president den ge tuige over de onderhandelingen met Paarde kooper. De getuige Ik leerde hem herkennen door Schim van der Loeff_ De president Meende u dat hij tot groote transacties in staat was 7 De getuige Ja. hij vertelde mij zelf ver schillende dingen. De p esident U geloofde hem dus op grond van zijn praatjes. De getuige Hij had groote relaties. De president Maar die relaties konden ham toch niet helpen uit surseance van be taling. Trouwens, het vermoeden dat hij relaties had, berustte op het feit dat Paarde kooper een buffet beaat van den taxiing van Hevige gevechten tusschen landarbeiders in Cslifornië. Reeds meerdere dooden zwaar gewonden. Steeds vaker en steeds sterker komt den laatsten tijd In liberale kringen de klacht tot uiting, dat nk de Katholie ken en nk de geloovlge Protestanten thans ook de sociaal-demokreten zich in bet maatschappelijk leven afscheiden en een aparte eenheid gaan vormen. Het feit te niet te ontkennen: Ook de sociaal-demokreten aehUnen begrepen te heben, dat menschenklnde- ren. die bepaalde, mln of meer sterk gemarkeerde prlncipen huldigen, niet straffeloos, niet zonder gevaar voor de daadwerkeltjke beleving der prlncipen in te groote vertrouwelijkheid kunnen opgaan in de massa, ook de aoclaal-demokraten schijnen begrepen te hebben, dat iedere beginsel vaste bevolkingsgroep in de huidige om standigheden. ook In het maatschap pelijk leven, een zekere machtaformatie Cellier noodlg heeft om niet onder den voet geloopen te worden. En wij. Katholieken, mogen daarin slen een erkenning van de juistheid on- ■er opvatting, van ons systeem, waarop tot voor betrekkelijk korten tijd juist door de aoclaal-demokraten zoo heftig - afgegeven Is. Ook zij doen aan „hekJeszetterij”, zoo- ate het in de liberale pers heet en soo- als het tot voor kort nog dag aan dag hoonend genoemd werd doqr de sociaal- demokraten. De socialisten vergenoegen zich niet langer met een eigen politieke partij, met eigen vakorganisatie, met eigen pers zij hebben thans ook hun eigen woningbouwverenigingen, hun eigen radio, hun eigen jeugdorganisatie ze beginnen aan eigen scholen en ze zijn Ujk, al kunnen wij ook niet nalaten de aandacht te vestigen op de „bekeering". welke zich onder hen blijkbaar voltrekt. Wij begrijpen het, omdat wij zelf de noodzakelijkheid van eigen organisatie ■00 duidelijk inzien. Ofschoon een sterke soclaal-demokra- tteche partij ons allerminst aangenaam kan zijn, kunnen wij het goed recht der socialisten, om zich naar eigen beginsel te organteeeren, niet ontkennen. En toch kunnen zij daartoe niet zulke verheven motieven aanvoeren als de Katholieken: bij ons immers staat voor op het behoud en de bevordering van tast geloof, van den godsdienst (politie ke. economische en sociale belangen zijn daaraan slechts ondergeschikt); de socialisten daarentegen beoogen slechte aardsche belangen. Maar desniettemin: wij erkennen hun volle recht. Den liberalen echter te al dat aparte georganiseer een scherpe doom In het oog. Dezer dagen bevatte de „Nieuwe Cou rant" nog een scherpe afkeuring van bet streven der sociaal-demokraten om partij gen 00 ten het voetbal- en korfbal- spel in eigen competitieverband te doen spelen. Het blad schreef naar aanleiding van een rood verbod om na 1930 nog aan «enigerlei competitie van burgerlijke bonden deel te nemen: .Onze sociaal-democratische landgenooten schijnen ook druk te gaan meedoen aan de hekjesaetterl) en de liefhebberij van de kerkelijke staatkundige partijen ook in toe passing te brengen Wij hebben dan ook wel reden om te beweren, dat de sp.jtzwam nog maar steeds voortwoekert Wat aal bet einde van dit alles zijn? WH kunnen niet In de toekomst lezen, maar In- dten ons volk niet tot bezinning komt, dan is bet niet voorbarig te vóórspellen, dat de scheldingsbacil steeds dieper In bet lichaam der gnaatschappU doordringt en ten slotte tot een levendige tweespalt moet lelden Als onze jeugd op bet gebied ven onderwijs en sport wordt opgevoed In vijandschap tegen andere groepen In de samenleving, dan moet dit toch uittoepen op een Jammerlijke verdeeldheid." Het optreden der regeering niet voorbarig Nog geen uitvoerige Inlichtingen een den Volksraad De regeering eet haar gevoerde beleid voort In de Memorie van Antwoord betoogt de regeering. dat vroeger ingrijpen te motlveeren was. omdat toen nog geen genoegzame gronden voor het ver moeden van reeds gepleegde delicten aanwe zig waren Bovendien heeft de regeering allten te beoordeelen. wanneer en op welke wijze maatregelen In het belang van de handhaving van orde en rust vereiecht zijn Onverklaarbaar acht de regeering. dat ver schillende leden het ingrijpen voorbarig noe men. In 1936 ia. uit onbekendheid met een dreigend gevaar, te laat ingegrepen, met als gevolg tientallen dooden en honderdtallen veroordeelde verbannen en. hetgeen thans De vraag, ot de Ingekomen berichten we! op ds juiste waarde zijn beoordeeld, kan nimmer worden beantwoord b(i een debat in den Volksraad: de regeering moet zich te dien aanzien volle vrijheid voorbehou- en. Overigens waren behalve de eigenlijke berichten der recherche ook van 't BB. in formaties en rapporten ontvangen, die lot bezorgdheid aanleiding gaven. De derde vraag is. of niet in te grooten omvang is ingegrepen. Het hoefdparket had echter gegronde redenen om te vermoeden, dat het hoofdbestuur van de PNL weinig of geen concepten en copleén van uitgaande brieven op normale wijze aangehouden had. zoodat hiervan geen belangrijke vondsten, zelfs niet te Bandoeng of te Batavia te verwachten waren. Wilde men iets van dien aard vinden, dan moest tegelijkertijd ook el ders worden gezocht. Bovenbedoeld vermoe- tnderdaad Te 's Cravenhage te overleden jhr. mr. D. A. W. Tete van Geudrtean. oud minister van baiienlandsche zaken. De regeering Volksraad hetgeen niet van bet onderzoek, maar ook omdat gedach tenwisseling uit den Volksraad over de waarde der gevonden documenten of de be trouwbaarheid van de getuigenverklaringen niet toegelaten kan worden, zoolang de Justitie overweegt of tegen enkele van de leiders van de P N1. een rechtsvervolging kan en moet worden ingesteld. Indien overgegaan mocht warden tot in- terneerteg. zal de regeering een algemeen overzicht van de uitkomsten van het on derzoek aan den Volksraad overleggen. De regeering is voornemens, haar beleid, al dan niet aangeduld als vertrouwenspoll- Uek. ongewijzigd voor te zetten. Wie met de regeering op de baal* van onderling vertrouwen wil samenwerken, vindt de regeering daartoe onveranderd be reid. Wie zulke samenwerking niet zoekt, sal zij om deze reden alleen niet tegenwer ken. maar zeberp in het oog houden. Aan maatregelen als de circulaire van den gou verneur van West-Java en den legercom mandant moet geen grootere uitbreiding worden gegeven dan plaatselijk onvermlMe- HJk blijkt. Een algemeene regeling van de beginselen zich tenminste dienaren aan staatkundige vereenlglngen is muur even goede en even solidaire we en 1 In een radto-rede heeft de Duiteche rijks- mlnteter Moldenhaaer gesproken over do resultaten der Haagsche conferentie en do beteekenh* van het Yoongplan voor Duitech- tend. In het Franciscanerkloster te Eectoo «België» is in den ouderdom van bijna 7J jaren overleden de Zeereerw. Pater Corne lius Calller Zijn Eerw. was de eenlg overge bleven broeder van Z. D. H Mgr. A. J. sg. en behoorde tot de Belgische provincie der Minderbroeders Bij de groote feesten van Mgr Calller. dienst bisschopswijding, vljftig-jarig pries terfeest enz., was hij steeds tegenwoordig Ofschoon rijk begaafd, vooral op techn^ch De stands van dc beroemds FIAT Autofabncksn op de Tentoonstelling t< Amsterdam zin de groot. .ttr^tteT Kennors bewonderen de geraiaebloosbeid prachtige samenstelling van den motor, alsmede den boww van bet chassis en de’ elegantie van de carrosserie. De hlleea-vwrtegenwoordiger* x voor Alkmaar oa OteStrih.u A.DAM&C SCHARLOO, TEL. 4©O RfP-rhUM worden te onze .ige. pl-ztee» door bekwmnc v.hli.deB het voordeeligsl oitgevoerd. voor H Ar in-Mlhz Naar het „Hbld.” verneemt, aal de heer Jhr. mr. dr. A. Röell aanblljven als voorzit ter van bet bestuur der N V. Het Concert gebouw. den is door bevestigd. Dat bu het optreden enkele grenzen overschreden zijn, heeft ring erkend en Wij kunnen rust stellen: Het zal met die „ellendige tweespalt" en met die JammerltJle verdeeldheid” ■oo'n vaart niet loopen. Wanneer de aanhangers van de ver- 1 deelneming van sommige groepen van lands- schillende beginselen zich t-■- L „HH.iro wr- “O» 111 overweging. De regeering verwacht maar even goede en even solidaire we- gpoedJg M toterneertn< reld- en staatsburgers toonen als de „j, Korooem» Boemandri. katholieken. Alleen komen, dat geven we grif toe, de liberalen bij al die aparte organisa tie leelijk in de verdrukking, en aan dit feit zal de hier naar voren gebrachte klacht wel niet vreemd zijn. ZIJ hebben steeds geleefd bij een z.g. verdraagzaamheid, welke praktisch be- teekende, dat het liberalisme Mussolini speelde; alles was mooi en goed In de wereld, als de wereld maar naar de liberale pijpen danste. Aon dezen, voor de liberalen behaag lijken toestand komt thans een einde De liberalen klagen. Ons te het wel. WU durven de toekomst aaa. een moreele en geen zzkelijke borgtocht. En hebt u zich er ook niet tegen verzet, dat de gelden gingen naar de Disconfobank. De getuige Maar er waren zekerheden. De president Alweer Welke dan toch 7 De getuige Möhring ging ieder oogenblik naar Parijs en Dusseldorf om ze te halen, -y De president Om te praten over hun fantastische plannen, bedoelt u Een kasteel koopen voor een millioen om het daarna te verkoopen voor zes millioen. Her plan is mooi, maar Ik wil u wel zeggen, dat ik het verschrikkelijk vind, dat u in uw kwali teit van presidenr-con.missans Zich nier hebt verzet tegen deze plunderingen van de bank. U had Möhring moeten helpen De getuige Ik heb hem geholpen. De president Ja. in het onttrekken Mr. Kokosky vraagt den getuige of hij op de vergadering van 35 Juni een borgtocht heeft gezien bij de schuldbekentenis van de Discontobank aan de Veendammer Hypo theekbank. De getuige Neen. De president Het gekke van het geval is dat niemand dien borgtocht heeft gezien. En een borgtocht, die zich niet in handen van den schuldeischer bevindt heeft voor mij niet de minste waarde. De getuige De heele affaire was voor bereid door bekende advocaten. Ik kon dus wel er op vertrouwen, dat de zaaak in orde was. De president Baron van Boecop ging nog verder die teekende per se elk stuk, dat door een advocaat of een notaris was op gemaakt 1 Dan wordt gehoord de getuige A. Sedcyn, die tevoren nog nimmer in deze zaak door rechtbank of hof aan een verhoor werd onder worpen. Deze getuige verklaart, dat de idéé om de aandeelen in de Veendammer te koopen van hemzelf is uitgegaan. Hij deed dit, omdat de Veendammer niet zoo heel erg goed meer ging en er kon dus eemgszins worden ver wacht, dat Wolfman wel genegen zou zijn de bank van de hand te doen. De president En was Woltman daartoe inderdaad bereid 7 De getuige Ja, hij noodigde mi) zelfs uit •en bod te doen. Maar toen ik drie toe bood, zei hi», hewn war met een nuUtocn te bieden. Daarop heb ik overleg geleegd met Lieber mann. die naar dit voorstel want zóó vatten wij het gezegde van Woltman op wel ooren had. Toen ik Woltman echter meedeelde, dat wij een millioen wilden geven, wilde Woltman daarmede geen genoegen nemen en vroeg twee millioen. Ik vond dit wel tamelijk hoog. De president En hoe dacht Liebermann zelf er over 7 De getuige Laebermann rekende uit, dat de pandbrieven tegen 75 pet. ingeruild zouden kunnen worden tegen pandbrieven van een nieuw opgerichte hypotheekbank en dat de bank op deze wijze misschien tochnog wel twee millioen zou kunnen opbrengen. De president Hoe kwam u tot de be rekening, dat er een millioen overwaarde zou zitten in de beleggingsmaatschappij. De getuige Dat heeft Woltman mij ge zegd. De getuige Woltman Dat ontken ik ten stelligste. De getuige En ik houd 't vol. De president Hebt u gehoord, dat mr. Kappeyne een millioen cash moest zoeken. De getuige Ja. De president Was dat het millioen, waar mee Lieberman moest betalen 7 De getuige Ja, dat denk ik weL De president En wat betee kende dat contract tusschen Woltman en mr. Kappeyne, mr. Sprangeren en v. d. Toorn 7 Was v. d. Toorn hiervan op de hoogte 7 De getuige Zeker, Liebermann had een bijzondere macht over van der Toorn. Alles wat Liebermann wilde, vond van der Toorn goed. De verdachte Misschien kunt u het ook andersom zeggen, n.l. dat Liebermann alles goed vond, wat van der Toorn wilde. De getuige Neen, dat gaat met De president Is mr. Kappeyne Qiet bij u geweest, nadat hij tevergeefs had getracht een millioen los te krijgen. De getuige Ja, toen heb ik dadelijk ge zegd. «lat ik mij jterugtrok. Ik heb dat toen ook aan Woltman geschreven. De president Ja. die onef is in ons bezit. Maar hebt u ook aan Liebermann mede gedeeld wat de reden was, waarom u de onderhandeungen afbrak De getuige Dat heb ik toen nog niet ge- gedaan. De president Waarom deedt u dai niet 7 De getuige Ik had er ineens genoeg van. "t Was mij te gevaarlijk. De president Wat wist u van Laeber- mann 7 De getuige Hij is altijd strikt eerlijk ge weest en ik had den indruk gekregen, dat hij een zeer vermogend man was. De president Hij mocht binnengaan door de deur voor de groote vermogens. De getuige Die deur ken ik met. Er was wel een deur voor de particuliere vermógens. De president Och ja, 't wordt wel eens mooier gemaakt dan het is. Tenslotte vraagt mr. Duys waarom dé. 1 getuige geweigerd heeft te komen getuigen. teeen oaarvallen vnraekerë Zaterdag, den zesden dag van het straf proces tegen Salomon Liebermann, dienende voor het gerechtshof te Amsterdam, werd alp eerste getuige de heer mr. M. I. N. Spaar garen, advocaat en procureur te 's-Gravan- hage, gehoord. Get. kent Liebermann van de Holland- Amerika Levensverzekering Mij., waarvan hij nog altijd liquidateur is. Wat de Veen- dammerplannen betreft, waarin get. is ge moeid geworden, verklaarde get. dat hij dea indruk had gekregen, dat Liebermann bij de onderhandelingen de ..leading man” was, optredende voor een groep achter hem staande personen. Get. heeft een concept contract gemaakt, waarin was opgenomen dat twee millioen cash zou worden betaald. Naderhand ia dit op verzoek van Woltman gewijzigd in één millioen cash en een mil lioen activa dat. uit de Veendammer zou teorden betaald. Pres. Waarom moest nu juist in het con tract staan, dat Liebermann een millioen in activa zou betalen. Had Liebermann niet beter twee millioen kunnen betalen 7 Dan had Woltman kunnen koopen wat hi) wilde. Gel. Woltman heeft speciaal bedongen, dat hij de hypotheek op Scala er uit wilde hebben. Pres. Hebt u werkelijk gedacht, dat Liebermann goed was voor 3 millioen 7 Get. Absoluut, voor dc Veendammcr- affaire heeft hij een safe gehuurd, waarin hij groote bedragen aan effecten deponeerde. Later, in Antwerpen, werd hij, toen bij geld wilde beleggen, speciaal toegelaten tot de afdeeling van de „groote vermogens”. Ook dat was nog voor den Veendammertijd Pres. Dus toen is later, in overleg met mr. Schürmann, bet concept gewijzigd 7 Get. Ja, president. Get. Hebt u ooit gemerkt, dat Kappeyne. Sedc*n ca v. d. Toorn getracht hebben d> ban k achter Liebermann's rug om te koopen 7 Get. Absoluut niet, ik weet zeker, dat Liebermann steeds achter de zaak stond. Pres. Wist u, dat Kappeyne een millioen heeft willen zoeken 7 Get. Dat heb ik gehoord. Pres. Wist u, dat «lat voor Liebermann was 7 Get. Jawel, maar dat is het vreemd. Liebermann kon altijd millioen gebruiken. Fres. Wist u dat dat millioen verkregen moest worden op grossen der Veendammer 7 Get. Daar wist ik eerst niets van, later heb ik het vernomen. Pres. Hebt u zich nooit in den koop prijs verdiept, hebt u de Veendammer niet mooier voorgesteld dan zij in werkelijkheid was 7 Get. Neen, dat kon ik toch niet doen 7 Pres. Herinnert u zich dat bij den koop prijs gezinspeeld is op den tegen stand van de pandbrieven 7 Get. (aarzelend) Jadat moet dan in Brussel geweest zijn. Pres. Hebt u al gehoord van de Atlas- plannen 7 Get. Ja zeker. Pres. En de plannen Stegemann 7 Get, Jawel, zijn bedoeling was de Veen dammer over te doen evenals het plan was om andere T - Alles stond in Siam En een wandelstok van den hertog van Saxen I bij de verdere hypothee kaf lossingen De getuige Maar dat zegt toch wel iets De president Ja, dat zegt zooveel, dat je ze verkoopen kunt. Dacht U dat Paarde- kooper in staat zou zijn de Bank te saneeren, hoewel zij bijna geheel leeg geplunderd was 7 De getuige Paardekooper zelf meende het met zijn systeem wel te kunnen doen. De president Maar hebt u dan niet gevraagd of hij gek was Wie steekt nu zijn geld m een leeggeplunderde bank 7 Waarom heeft Meinema mee-geteekend met Paarde- kooper7 De getuige Meinema was een huisvriend van Paardekooper. De president Maar u hebt den komng van Siam toch niet laten meeteekenen 7 De getuige Maar ik heb Meinema immers niet laten tee kenen. De president U was adviseur van de Veendammer en alles wat er gebeurde, werd door u juridisch gedekt. De getuige (opgewonden) Al was ik adviseur, ik kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen er gebeurd is. Mr. Duys Over het teekenen door Meine ma moet deze getuige nog maar eens worden ondervraagd. De president Ik heb bericht ontvangen dat Meinema 38 graden koorts heeft. Mr. Boekhorst tot mr. Duys Dat heeft hij aan u te danken. Mr. Duys Ik hoor nu van mr. Spaargaren dat Meinema buitengewoon bevriend was met Paardekooper. Dat klopt niet met Meine- ma's verklaringen, onder eede hier voor het Hof af gelegd. De getuige beantwoordt nog verschillende vragen omtrent de Atlas-plannen, waarbij de president opmerkt, dat het Hof we> iets in deze plannen ziet, maar tegelijker tijd toch ook aanneemt, dat van die plannen op 35 Juni 1937 geen sprake meer was. Ter sprake komt nog de kwestie van de vervolging van Liebermann. De getuige Spaargaren zegt, dat de officier van jusbtte. mr. Reilingh, nimmer de onder handelingen tusschen de curatoren en «ie advocaten van Liebermann heeft bijgewoond. Mr. Duys Ik geloof volkomen aan dc verklaringen van de curatoren, maar hoe kan bet den da* mr. Kloppenburg beweert, dat dc curatoren hun woord hebben gébroken 7 Getuige Dan spreekt Kloppenburg on waarheid. Mr. Duys Juist en dan is Liebermann ook weer dóór dien man misleid. De president wijst den getuige er op, dat hij om de Veendammer aan kasgeld te helpen, ingekochte pandbrieven heeft beleend. Deze pandbrieven hadden voordien een waarde van twee ton- Pres. En hoeveel kreeg de Veendammer 7 Möhring 35 mille. Pres. Waar zijn die anderhalve ton daa gebleven 7 Dit is weer een geval van schan delijke administratie. Getuige Alle pandbrieven zijn teruegg komen. Pres.: Ja. dat voor later, maar op dat moment kwam er maar f 35.000. De rest moet dus gebleven »Un bjj mr. Spaargaren en bl) Denekamp Er zün eigenlijk nog an dere kosten te behandelen van vl)I, tien en twintig duizend gulden, maar daar spreken wij maar niet over. Hierna wordt de zitting verdaagd. Na de pauze wordt het getuigenverhoor voortgezet met mr. Kortenoever. Deze verklaart Liebermann steeds te hebben beschouwd als een behoorlijk mensch, die over ruime middelen koo beschikken. Van der Toorn heeft getuige altijd beschouwd als schatrijk. Verder doet de getuige enkele mededeelin- gen over de verschillende onderhandelingen tusschen Liebermann en Woltman, doch hierbij komt voorloopig niets uit, dat in staat is eenig nieuw licht te werpen op deze duistere zaak. Wat de vervroegde aflossing der hypothe ken betreft, getuige had altijd de meening verdedigd dat de schade die door de ver vroegde aflossing geleden zou worden, niet door de Veendammer maar door de Disconto bank gedragen moest worden De president Maar vondr u het dan niet vreemd dat de gelden van de aflossing ook nog naar de Discontobank gingen 7 De getuige Men zei mij, dat er zekerheid voor gegeven zou worden. De president En met die mondelinge ver klaring, dar de zekerheid gegeven zou wor den, nam u genoegen 7 De getuige Ja. De president (tot den getuige Möhring): Hebt u tegen Kortenoever gezegd dat de zekerheden zouden gegeven worden 7 De getuige Möhring Ik herinner het mij met. mur als de getuige Korrenoever bet zegt, waren die zekerheden er wel. De president Dat wordt nu toch wel wat al te gek. Alleen omdat mr. Kortenoever dit beweert, zegt u niet slechts, dat u hem des tijds zootets hebt voorgespiegeld, maar u beweert zelfs dat de zekerheden er waren. En die zouden er toch met zijn ’t Is licht vaardig en misdadig gedoe 1 Daarop brengt de president de onderbande- lingen met PaardeIröoper ter sprake. Op een desbetreffende vraag antwoordt de getuige Kortenoever, zich tegen deze onderhande lingen te hebben verzet, omdat Paardekooper op dat moment in surséance van betaling verkeerde en dus met m staat was om vijf of zes millioen te fourneeren om de Veen dammer te saneeren. De president Maar tea slotte hebt u toch toegegeven. De getuige Ja, de andere becren wildea niet van de mak afzien. Bovendien heb ik, doordat ik bleef, nog den borgtocht ven Schim v. d. Loeft kunnen bedingen. Had ik dat niet gedaan, dan was ook die bergtocht er niet geweest. De presidentMaar die borgtocht waa tT**^*?^*rt.**'?? f 3000 - L*T5n*l,n* sto—te oenw. tokitol.. ux varken Soo f TBB «Ml een onarral me< f OCfl Ml Varlia. ven aan hand, f 19E M> een f 50.- '’7“* --uainn J voer wn dar maande uiekeerinaeo vvvv. aortlw na belde armen, beanan f beide ofrner «tondeliiken *n<x>e een roet ot een 00e duim nf vitevinnn 1 been arm AANOFFTE MOET op STRAFFE VA.Fa VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLUK DRIEMAAL VIER E1M TWINTIG UREN NA HET OMGEVAL. druk beslg ook de sport aan de bevorde- ring van hun ideaal dienstbaar te bezwaarlijk maken. Wij nemen bun zulks allerminst kwa- malen de de regee- betreurd. de regeering sal haar kracht nimmer in het verzwijgen van duldeHjke vergissingen en fouten zoeken De regeering meent aan den Volksraad geen rekenschap verschuldigd te zijn van de wijze, waarop zij meent, al dan niet ad viezen van hare ambtenaren In te winnen slaat bet veraoek af, den uitvoerig to te lichten omtrent bijtijds aan het licht is gek«>men, alleen wegens mogelUke benadeeling De vertegenwoordiger van Albanië te Athene protesteert tegen een systentaUache campagne, door Aiheeiwhe Maden tegen Albanië gevoerd. Li te'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1