ONS BLAD 1 L. FRANKENBERG» Alkmaar DONDERDAG 30 JANUARI 1930 MACHTSBEGEERTE KOELAKI EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 2S IER f 40 Onze Kantoorboeken beantwoorden aan de hoogst e stellen eiscben. VOORNAAMSTE NIEUWS Opsporing verzocht De „Zesdaagrche" van Breslau Piet Moeskops JOH. LAUWERS Ba herdenking Groote Steur De pont te Velsen Het schaaktoumooi te San Remo DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN STEEDS ALLE LINIATUREN IN VOORRAAD Voorzien in de vacature Krvlage en Prinses Juliana naar Beieren Een verbod tot het bouwen van kerken -s Thermometers AYGI OP 3 ALKMAAR Nederlandsche Tuinbon wraad De ttrijd te&en den Russischen heerboer Cedrijf vereeniging vcor het Bioemboifenbedritt 10-jarig bestaan van toet R. K. Centraal Bureau voor Onderwijs cn Opvoeding KLAARHEID GEWENSCHT Het 10-jarig bestas n van de Vereeniging vrn Rad;n van Arbeid f 3000.- «fc** f 750 - y T" f 250- *’*nd f 125 f 50 Hu sartXLdswet en maatregel van bestuur bstreff/rde slagerijen Toenemende Kerkvervolging in RusLnd 1 Do officie t f f t den wpoadUk btf Mw ▼an op en bet P J. STEPHAN. 1> 8) be ■Itemrew» to- Hell'genbe Hen »rib ani het ..Utr. Dbld." natuurlijk Barometerstand 9 uur vm.: 752. Achteruit. Een griezelkamer van dc pers moet weten men maatregel van bestuu: ■rijen, tevens s'.agerswjiiels De stoomtrawler Mies en Truus IJM 119 heeft te IJmuiden een steur van ongeveer 370 pond aangebracht, welke In den afslag 258.— opbracht. Bekisting irecht. LICHT OP. De lantaarns mo ten morgei* •orden opgesteken om: 4 uur 57 mln. Herdcnk ng te *s Gravenhage van het M> arig bestaan van de Raden van Arbeid. Er uit ABONNEMENTEN: veee Alkmaar Mi Agentschappen: per week 25 eL; per kwartaal f X23; per poet, per kwartaal IM MJ vooruit beuling. De toestand in Spanje neemt een erntlg» ending. De betoogtngen tegen de monar- bie en ten gunste der republiek nemen toe. Wat de Pers segL B(j Corfu ie een 18 dooden. De huldiging der postvliegers NedrrtanR ndië. Verschenen fa de memorie van antwoord OR Sur. naamsebe begroeting. 3* 3 4) 51 De uitslag der elfde ronde Is; Ahues— Kmoch. remise. Roml verliest van Tartakower. BogoIJubow—Aljechln. remise. AraizaSpleknsmn. remise. CoUeMaroczy remise. Rubinstein wint van Vidmar. Grau verliest van Nimzowitsch. Montlcelli verliest van Yates. Rgasachtige verduistering te Flint (MUM- m). De samenwerking Inzake de eonirole 'kt» cvolge de Z.ektcweL Geen onderteeken'ng van de overeenkonM* etrefiuide de Philips' licentiaat De afgebroken partij Splelmann—Bofbijn- i: tfcor Bogoljubow gewonnen. pro——*~nera,iV fim- van politie te Amtter- NOPRD-HOLLANDSCH DAGBLAD UUBHILK .VRAAG EN AANBOD* bil vowaïtkeSaluM P* Mnasmng I 9JN per advvrsearue van t rwgotkl teder» regm asm 8U3 - Tot voorzitter van den Nederlandecimt Tuinbon wraid is In de vacature van den beer E. H. Krelage gekozen de neer Jac. Smita te Haarlem, voorzitter van den Nederland- schen Bond van Plantenhandelaren. tot d-n dlrecteuj Zulk geweld zchljnt men tn de socialisti sche kringen ten onzent goed te vinden merkt de Utr Crt op. Het verwondert ons niet. Maar hieruit blijkt al weer, dat men niet principieel tegen het geweid ts. maar alleen tegen bet geweld van een ander. Dat men niet het g e s a g erkent, maar de macht begeert. De 11e jaarvergadering van den RK. Bord an Technici wordt 22 cn 23 Februari és iindhoven gehouden. Tot voorzitter van den Nel. Tu'nbouwnaad s U de vacature-Krelage gekozen de hear Jac. Smits. II. M. dc Kon ng.n en H. K. H. Primes ■liana veitrrktcn 3 Februari voor eenlgua ud naar Beieren. Er gaan den laatsten tijd hardnekkige ge- ruchien over een overgang van meerdzre Nedsriandsche bladen In Belgische handen Mogen wij de ..Action Beige", een Belgi sch nationalistisch blad, gelooven. dan wor den deze geruchten thans vanuit België be vestigd. Het blad schreef dezer dagen: Mi voriior v»o andoren vtamr. BUREAU: BOF ALKMAAR Tekfesa: AdmtaMruUu No. «33 Redactie Ne. «33 In «e Belgische kamer hebban de m'ntp- ten Jaspar en Hüman* gisteren rapport aitgcbracht over 4e resultaten der Haaf. Ma caozeecaUe. Zondag a.s worden In het Wintervelodromc Internationa le wlck-rwcdstriidcn gehouden om de ..Groote prijzen van de C. I.’ De volgende spnnteis rijden mee: Lucien Michard. Lucicn Faucheux. Mourand. Cba- palain. Marcel Jean. Mathcron, Guyot en Walliez. allen Franschcn. voorts Ernst Kall mann Zwitserland), Avantl Martinotti'en Mario Pergamlni -belden italiej en Piet Moeskops (Nederland). Deelnemende stayeig zijn: Wereldkampioen en Fransen kampioen Georges Padlard. voorts Robert Grassin <Fra-)krijk). de Ameri kaan Charlie Jager en de Duitscher Erich Moller (Hannover). Ofschoon het nieuwe Spaanacbe kabinet vog niet definitief gevormd schijnt, wordt ms uit Madrid de vermoedelüke rzmow telling der nieuwe regeering gesei-id. De Hooge Raad van Arbeid zal op 19 Fa» raar! aa. t veen., ur.icn ter T*:s-u.nj vaa ion ziiv.esrn over bet voorontwerp vaa eaa Ju sarleiiswet en over bet voorontwerp vrn een algemeeuen miatregel van bestuur eteeffende slagerijen, tevens slagerswtnkeM minister van Binnen- een sodia.-djnocraat Wil vernamen van bevoejde zijde, dat in vcróond mst de komende Zl.kuwet door samene#king van d n Band van Werkgever» in het BiocmacUenóedruf, R K. PaUooos- vereenijing. NjI. RK. Bond van Blo-ntaten. Tum-, Veen- en Landarbeiders jSc. Dsus Deint*. Ntu. Cnr. LdndurbokKroboad en den Ned. Bond van Arbeiders In h;t uand- couw-, Tuinbouw en Zuivelbedrui, is opge richt een volwaardige b?drt)fsvereenig>ng voor het Bloembollenb. drijf en aanverwante bedrijt en. D.ze vereeniging zal den naam dragen van Bedrijfsvcrzenlglng voor Ziekengeld-verzeke- ring voor het Bloembollenbedrijf en aanver want: bedrijven ,X>e onderlinge Ziekteverze kering". In bet bestuur zijn benoemd dr heeren: Th. M. van Waveren en Th. Jonkheer, Hllle- gom. J. UIV.enoojaard. Oegatgecrt, A J. Loerakker. Haarlem. L. v. d. Vliet, Westmaas. J. Hllnenja. Utrecht Als dirreteur Is benoimd de heer H. F. J. Senders, administrateur van de Onderlinge Badrytcvercenlglng ..Land en Tulnbouwbe- lang’, dl» tevens als secretaris van het be stuur zal optrecien. Naar uit Moskou bericht wordt, zijn d? laatste 3 maanden m Moskou 93) k rken en ongeveer 300 mask eSn en synag) en g s oten. Het Vernond van Atheïsten heeft .een we s- ontwerp ingediend, volgens hetwelk met in gang van 1 Juli 1931 de bouw van alle kerken stopgezet moet worden Te Woronescb zijn Dinsdag op de Ma-kt In het openbaar 8003 H Uigenbeelden. afkom stig uit kerken, verbrand. Gemeld wordt, dat de K’rkvervogi g toe neemt Het Verbond van A heïsten eitc.it. dit alle religieuze particuliere ac <ip"r>les welke onafhankelijk van den St vat zijn o mildel- HJk lengs wettelljken weg ges o en zullen worden. «7 De Koningin wy vernemen, ligt het ta het voar- van H. M. de Koningin, om met Juliana op 3 Februari a s. naar te vertrekken, teneinde daar een twee k drietal weken te verblijven. Ter herdenk! thans 10 jarcry wet en van jfe Arbeid van de <de V; HUVlKItKIIU-KIJS; Vaa b rvge«» I IJ», elk. r»<e) aarre t RECLAML pri regrt K» WUS de eer»K pagvna. «aar da avertgu pagina» «-SP Naar lemen ,X)e pers, aan Belglf het meest vVandla ja jite. welkj in Ugndep is van de N V Jfierlandla" te Utreeht. Dï grootste dag bladen van deze Maatschappij zijn het ..Utrechtech Cagblad" te Utrecht de .Lim burger Koerier” te Maastricht en net ..Dagblad voor Noord-Brabant" te Breda Er was een tijd, dat de aandeelen van deze Maatschappij in handen waren van pro testanten van boven den Moerdijk. Dit is thans niet meer het geval. De Maatschap- PU ..Neerlandta". die buiten de drie hier boven genoemde groote bladen een twin ra tal provinciale bladen bedt, zou zich kunnen noemen, de maatrchapp’l Belgica". Want weken welke ipg van de inwerkingtreding geleden van de inval dltelts- Insteiilng van de Raden van ojfiede van het tlen-jarig bestaan M-eenlglng van Raden van Arbeid :enl<nng. samengesteld uit de 32 ers. 32 bestuur: leden-werkgrveas an 33 Ms'.uursltden-werknemers van de R. van- A.J is gisteren, op den stichtingsdug der - vereeniging. In de zalen van den Dierentuin te 's-Oravenhage een bijeenkomst gehouden onder voorzitterschap van dr. E. B. F. F baron Wfttert van Hoogland, welke werd btjeewoond d*r Z Exc den minister van Arbe'd. Handel en Nijverheid, mr T. J Verschuur en door verschillend- au orttelten op het gebied der sociale verzekering Jhr Baron Wltlert van Hoog’and hield een herdenkingsrede ov:r het onderwerp: Onderschatt'ng van den Staat met betrek king tot zijn sociale taak. Na de vergadering vereenigden de aanwe zigen zich aan een gemeen-schappe'Uken maaltijd In een andere zaal van den Dieren- bdn aan we’ken dlsch vele toespraken wer den gehouden. •■ar welvaart, naar het bezit van land hem tot een onverzoenlljken vijand ma ken van de communistische principes. Hij is en blijft een „verhard Individua list." Op den bodem van het vraagstuk der koelakl ligt dus het vraagstuk over de verhouding der Russische bevolking tot de revolutie, tot de Sovjetregeering. Want d’ landbouwbevolking vormt verre weg het grootste deel van het Russiscne volk. Het Is een der moeilljkste Russi sche problemen, na te gaan hoe het mo gelijk Is. dat zich 140 millioen menschen door enkele „proletariërs" ide commu nistische partij telt 2 millioen leden, waarvan misschien een tiende deel goed communist zijn 6) laten overheerschen en hoe zij hierop op den duur zullen reageeren. Er is in Rusland, een „bourgeoisie” groeiende, en de politiek van Stalin ts 3erlcht op uitroeiing daarvan. Wij gelooven niet dat het is de strijd van tet nieuwe Rusland tegen het oude, het tsaristische en zijn overblijfselen een strijd, die tenslotte na eenigen tijd zal ultgestreden zijn maar dat het een botsing ts van een nieuwe golf der historie tegen de rots van het Russische volkskarakter, dat' door de eeuwen heen niet is aangetast. Heden ts het U«jn jaar geleóen. dat I e Doorluchtig Episcopaat y^n Nederland de: ZeereerwZeer Gel. Heer Dr. Th. Vertioevei beeft benoemd tot directeur van het R. K Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoe ding te 's-Gravcnhage In Britsch-Indië dreigt een én. dag- spoorwegstaking. De regel bij onze sociaal-democraten M dat zij keering van revolutlonnalr geweid niet wenscr.en. of in leder geval niet durven goedkeuien. Z\j gaan in tegen het gezag der over- ne.d. Hier ia echter een uitsondering te consta- bêeien, merkt De Standaard anu-ievOiuuoLnair blad vervolgt: alle aandeelen zijn sedert enkel» In harden van Belgen. Maar van Be’gen? De adm!nls».rateurs stroomannen van Deterd'ng en van Be’i- nln^en die voor aan het ko^ortlum zullen lelden dat' deze tot nu toe zuiver Ho’landsche b'aden heeft opgekocht, zijn 1 veroordeelde aktlvlsten." oer romende unkeermaen wwww. „erbe. vaa bJde armen helde beenen <i belde noeer dnodelilken all.am 4UU.- »en vom »d aan omi I *□.- dulm 3U.* bre„ arm AA5G1HF MOM OP SI PAFFE VAN VERLIES VAM RECHTEN, GESCHIEDEN UlTcRLIJK. DRIEMAAL VitR EN TWiNT.G UREN MA HEI OMGEVAL. De opmerking wordt gemaakt, dat In bo venstaand bericht bl'jkbaar ten onrechte het ..Utr. Dagblad" in plaats van de ..Utr. Crt als eigendom van de*MU -Neerland'a" ge noemd wordt. Wat aan het Vlaam-ch-aktl- vlstlsch. tegen een vereen’gd België gerich» karakter van niets afdoet. Eer bericht van gelijke strekking bracht dezer dagen het orgaan .Jong Dietschland" n.l. dat zoowel „Llmburgsch Dagblad" als ..Limburger Koerier" in Belgische handen waren overgegaan. Het ..Llmburgsch Dag- bUd" heeft dit bericht weersproken, doch de „Limburger Koerier” deed er tot op heden het zwijgen toe. En toch geldt het hier een kwestie van de grootste importantie waaromtrent klaarheid ten zeerste gewenscht moet heeten. Een deel van de Nederlandsche pers Ir Belgische handen, met als gevolg natuurlijk ook een Belgische mentaliteit <of in dit ge- i antl-Belgtsche mentaliteit) in die bet sou een zeer bedenkelijk feit voortdurend gevaar voor net male ver- Dc wapenkamer in SI. James-Palace «Ie kamer in welke Charles 1 den nacht dowr- braeht vóór zijn exeentie. is thans ingericht tot anti chambre voor de InternaUonale journaiisien, die ta Londen zun om de resnltaten van de Vlootontwanenlna»- Caoferenüe bekaai ta aanken - komen merkwaardige berichten Rusland. Dictator Stalin is met kracht' den strijd begonnen tegen deu koslak. den welgestelden Russischen boer Reeds werden er dezer dagen In de districten. Twer, Don en Odessa een 5uuu onteigend, uit hun huizen verdreven, naar vele streken gedeporteerd, of met vrouw en kinderen op straat gezet, zon der dak. zonder brood en In de kou van den Russischen winter. Hlermse is dan de nieuwe landbouw politiek m werking gegaan, die Stalin al In December van verleden jaar heeft aangzkóndigd. Het was te voorzien. Sinds 1928 Immers bestaat er In Rus land een landbouwprobleem, een koren crisis. die zich aldus iaat uitdrukken „Rusland, dat voor den oorlog leder jaar voor meer dan 600 millioen gul dens granen ulivo3rde. een v^n de graan schuren der wereld was. en dat in 1923 nog voor meer dan 100 millioen roeoci exponeerde moest In 1928 koren Invoe ren.” I> De voedselvoorziening in de ste den verkeerde heel 1928 en 1929 In het grootste gevaar. Toch is de graanproductie van Rus land niet zoo ontzettend afgenomen. In 1913 nog 76 millioen ton. werd zij 1^27(^923 op 73.6 ton geschat. Dit Is wel iswaar beduidend minder, vooral ais men daarbij bedenkt, dat in dien tijd de bevolking met 14 i volgens anderen mzt 10> millioen zielen ts toegenomen 2> doch men kan hiervan toch zulke ge volgen niet verwachten. De ware oorzaak Ugt elders: en wel in het probleem van den koelak, die zich «ys'.emacisen verzet tegen uitlevering dej opbrengst van zijn bedrijf aan den Staat en hiertoe door het slappe toezicht der landbouwbureaucratie tn de gelegenheid werd gesteld. ZU zijn dus de „graskapi talisten". die slechts op verbetering van r bun eigen situatie dj. op verbittering van de sovjets hedheht «Vn. Hun aantal is de laatste jaren geste» dij toegenomen. Het ts moeilijk nauw keurig aan te geven, daar bet varieert, naarmate men een andere grens aan- neemt. Beschouwt men alleen hen. die regelmatig gebruik maken van boeren lu loondienst en over goed landbouwge reedschap en voldoende reserves kunnen beschikken, als koelak! dan moet men hun aantal op 5 pct. van de bevolking schatten. dX ruim 6 millioen. Rekent men hen. die slechts bij gelegenheid van knechten gebruik maken en over goed gereedschap beschikken, er ook bij, dan komt men op het dubbele getal. Hun invloed Is groot. „De invloed van een sociale groep be antwoordt niet steeds aan haar nume rieke kracht. Evenals de invloed van éèn millionnalr in West-Europa onein dig veel grooter Is dan die van een ;roo'. aantal eenvoudige burgers, is de Invloed van de rijke boeren In de vereenigde Sovjetstaten zoo groot geworden, dat zU de hezle landoouwpolitlek In de war geschopt hebben, en brutaalweg de ko rencrisis hebben geopend.” 3) De economische kracht der Koelak; blijkt wei uit het feit, dat van de land- bouwbenoodlgdheden ter waarde van 1 millioen roebel, bijna 60 pet. door hen werd gekocht. 4) Dit alles maakt den strijd dien de re geering thans aanbindt tegen den klei nen kapitalist op het land begrijpelijk Het is reeds een zekere vorm van oppor tunisme geweest, dat zij er zoolang mee gewacht heeft, ondanks hei feit, dat Trotsky en Zinoviev er zoo herhaaidelij« op gawezen hebben Stalin heeft hen uit de partij gezet en verbannen; thans krabbelt hij terug en begint hij hun mee- nlng aan te hangen. 8talln verandert wel eens meer van meening. als het hem - goeddunkt. De vraag ts nu intusschen of dit sys teem van uitvoering van den koelak veel Kans op resultaat heeft. Meent men niermee den armen boer, den moesjlek dichter te brengen bij den geest van net communisme dan durven wij weinig succes voorspellen. Bshalve ‘Hoor den koelak uit te moorden, wil men dit bereiken door het land te nationali seren Bij net eerste zal men misschien de medewerking der moesjleks krijgen. Bij het tweede nooit. Want de gewone boer „veracht den koelak, omdathij er maar al te graag een warden zou. 3* in neel den loop der geschiedenis mer ken we bij de boeren een alleszins ver klaarbaren nonger op naar land, land en nog eens land. Slechts één verlangen kent nu net land te oezlcten. dat eerst de tsaar, later de adel en eindelijk de mier- igemeente) in eigendom naa Nooit was nem de simplistische idee uit het hoofd te praten, dat de grond toebe- hoort aan hem .die hem bewerkt. Door den koelak uit te roeien kan men de psyche van den Russischen boer niet veranderen. Steeds sal het verlangen Een tweede vrrdaebte van den >nder SU>mpwi_k is gearresteerd Dan nJ. als zij Kif de juicht” heb ben vcroycru. ogK in aal opz-cut lyn ecat revo.uuonuur Dit ulvkt o. a. uii ouh noud-ng in Dj.^cniand, uaar z«j «en aee- ls hun doel nej-eu b-reikt cn m ae re- geermg oes lanas gioo.en inv.uea nuiinen uitoe.er.en. Ais reo_':rlng: personen treden zij tel op tegen degenen. a»e de geweldm-ddeien toe pasten, w-lks eertgds aoor t.en zeu wer den aaneevo.en. De Pruj.lcc.ie lanocche Za_en. heeft tot nader o:dar alle vergadarin_,en m de epen lucht en alle op.och een veroo- den. Dit verbod zal alle.n niet velden voor begrafenissen, trouwpartijen en Bjj het pontveer te Velsen wordt, naar ge lang van de druxte van net verkeer, met een of meer ponten gei aren. lengevolge nlervan kan men. vooral ojj avond, wanneer er ter plaatse talrijke lichten branden niet darteln» waarnemen van welken steiger de volgende ponl ral afvaren. Hierdoor rijden de au tok dikwijls den verkeerden steiger op en dit geeft dan aanleiding tot gemanoeuvreer met den auto, dat niet altijd even gemakkehik gaat, omdat de middelste aanlegsteiger lager is gelegen dan de anderen. De Wegencommissie AJ4W.B-KNAC. heeft op dit bezwaar de aandacht gevestigd van den betrokken ingenieur van den Rijks Waterstaat en hem verzocht te willen oe- vorderen. dat met een teeken. dat s arrest» is verlicht, zal worden aangegeven, vaa wel ken steiger de volgende pont afvaart. In verband hiermede schnjlt de .Jtes b. am.: Wjj mogen gerust aeggen. dat met de be noemlng van Dr. Verhoeven het bureau zjjr werkzaamheden is begonnen. Daarom is er alle reden voor Kath. Nrder land om bil dezen datum even stil te staar en dankbaar «e gedenken het vele dat Dr Verhoeven als stichter en leider van di vom-treffelijke bureau, dat tot ver over Nederlandsche grenren een vraagbaak is ge ■•orden en een gvnstlge reputade verworver t-eeft voor het Katholieke ohüenrijs heet Tedacn Toen op 38 Juli 1920 de feestelijke onenir .•an het Bi reau plaat* had. zelde bij die ge- 'egenheld Mgr de Aartsbleïchop. dat hu ir ien ZeerEerw ZeerGel. Heer Dr. Ver hoe ven aan net oure»u een pries:er van «ijr .iidom had gereven. In wiens handen hi met volle vertrouwen de leiding van dit bu reau legde. In de eerete 10 laren is wel reed; duidell' gebleken, dat de benoeming op 30 Jan. 192' "edaen een buitengewoon gelukkige is ge weest Dr Verhoeven is er volkomen in geslaagc van het bureau een centraal arsenaal t» maker voot het geheele Katholieke onderwu en voor de geheele jeugdopvoeding in Ne» derland. waardeer zoo belangrijk veel is bij gedragen dat de nieuwe periode van het Ka thollek onderwijs welke door dr gelijkstel- ling w?rd ingeluid, ruik een rijkdom aan ze "cn over Katholiek Nederland beeft ge bracht Het ts vandiag wellicht da dao nog nli om de beteekenls welke dit bureau de laatrt 10 jaar heeft ge'-ad ten volle te schetcen De gelegenheid daarvoor ral zich in d omerd» maanden wanneer we ande- 'angrijke data In de geschiedenis gan d: ‘mreau herdrnken nog wel voordoen. Maar toch meenden wij dezen eersten be 'sngruken datum niet onopgemerkt te mo ren laten paaaeeren omdat wanneer wp tn d' :omerde meenden met groote dankbaarhelc reBën t-eittauken nm vrtv doe* ren sceter Bureau tot stand gebracht daarbij voorop ra komen te staan dat dit alle* vooral te dan ken is aan de groote bekwaamheden, onver moeiden arbeid en wiize tact va» d?n ma- die 30 Jan. 1920 aan het hoofd van dit bu reau werd geplaatst Daarom is er morgen reeds reden -'ankbaarheld ean Hem. Die Dr. Verhoever de genade en de kracht schonk tot het ver richten van dat groote werk in de afrelooper tien Jaar met de vurige bede, dat God de ren eminenten priester en paedagoog, no bele jaren in ongebroken kracht zijn rijk- talenten mag doen besteden ten bate van 7 Katb''Meke kind, aan de vorming, zooal- Dr. Verhoeven Cat zelf noemde b’J d? aan "aardlng van zUn taak, der engelreine kin derziel. hetgeen zulk een groot geluk voo ''em was. Maar naast «Jank aan God. mag Katholle’ Ned-riand zeker ook z”n dank brengen asr T. Verhoeven relf vodr hetgeen hij in d‘- 10 jaar voor d-n uitbouw van Ka'holl-- orderwl's en In het belang van het Katho lekt klrd heeft g~daan. De re-eering erkende eenIre jar-n gelcd-" "i'll verd'enrten door ri*n benoem’ng tot of ‘teler tn oe Orde van Oranje Nassau. De rechtbank der Vaticaanstad teórft .tateren haar eerste zitting grhondew verbod zal begrafenissen, processies. De minister wijzt er op. dat de machts middelen van den Staat, voldoende zijn om de vsrtr.iding van ouluslen in irdrr geyal te verhindcien Onverantwoordelijke a^tatle zweept de volksmassa op en dat kan niet anders dan tot exerzren lel den. Dit kan ,ii:t worden toageiaten Men mag d n Staat de mldde en om pre ventie! op te trec'en. niet cnthouc'en Dit laatste schijnt het Partijbretuur van de 8. D. A P. ten onrent niet met dezen Prutaizc'-en partljg:noot eens te zijn. Blij kens het voorbarig protest tegen het op treden der Indlrche regeering. dat ook op preventie doelde. Nog heeft de Pruisische minister ver klaard. dat de politie teren elke overtre ding van het overheldsv-rb-d zonder eenl- ge aarzeling moet optreden. Van 713 Februari az woedt tn de Ja’.irhunderthalle" te Breslau een „Zes- daag-xhe” Wielrenwcdstr<d gehouden. Er nomen veertien koppels aan deel. Plet van Kempen rijdt met den Duitscher Buschen- hagen ep is sterk favoriet. Vooita is ook Pijnenburg van de partij. HU heeft tot partner Junge. Voorts komen de volgende twaalf koppe'.s uit: RiegerRlchll. Rausch— Hürtgen. PrcusReslger. Knapp:Mlethe Hoffmann Haller. Gooscens-Deneef, Wambtst Lacquehay, Charlier—Duray. Faudet— Louet. Kroschel—Petri, MantheySctiön en van NeveleSayneve. valeen bladen - zbn en een voortbestaan van goede internatloi houdingen. Maar nog erger zou 1 wezen, wanneer de Nederlandsche lezer omtrent bet karakter van deze bladen in net onzekere*werd gela ten en deze bladen dus In schijn Neder- landich. doch in waarheid Belgisch <d. 1. anti-Belgi*cb> zouden zijn. Het Nederlandsche publiek wat het aan z’n bladen tie^ft. Voor Gedeputeerde Staten is glstriiM lag behandeld het beroep van de raad*, eden mr. Leesberg <S- s. tegen enkel» aadsbcslmten, betreffende •enhais. Pam t Istrati ..noviets 1929” Paris 1929 bil. 19. ,De Geldre’ander" 23 April 1939. Pana,t Istrati t.a p. blz. 25 Prawda 8 Jan. 1928. E. J. Dl Ion „WctencchappclUke bladen' Nov. 1329. blz. 186. Pana.t Istrati t.a.p. blz. 15. Een buitengewoon Politieblad meldt het to.„uiue: v-^^ceks 15 Augustus 1915 le uit *un w-^ug aan o.n Aa.sm<.t»d~iuuk no. i<h te naai.-mmoiuicer spo^r.oos veidwenen Jo hannes (Hanaosj Aliens, lanaaruejier. geo. M Mei loód te Puiten. Mlediu- worot ve» moeo. doch bet ie niet onmogtl„k, dat hu zien dêstUoa <u> 19i5> near net ounenlanci h:e»t bageuen onazi oen naam en met papieien van Hendrik Mee boer landarbeider, g:b. 17 OctcüKr 1868 te Ermelo. Uit verkregen inlichtingen -s ge bleken dat Ahrens voornccmd Ucb reed* ge- dureeide 4 jaar in Dukburg had opgehouden cndei den naam Hendrik Meeboer 1896— 1202) terwijl hu bu zUn verdwunen In 1915 nog in bet bezit was van een bewj* van Nederlanderschap ten name van Meeooer. Eignal-ment van Ahreni: stevige gestalte 1.70 M. lang, haar donkerblond. zware lichtblonde knevel, rond «elaaL boot voor hoofd. blauwe oo-en. neus recht midden boven'lp litteken van ten sntjwond. miste vtrmo-delUk tenige tanden en kiezen trok met het linkerbeen, linkerschouder lager dan de rechter, hed op de rechterhand ver moed lUk tatourering. Ahren> droeg tU-en* zUn verdwi’ning on- gem-rfct ondergoed, zwarte kouren. hemd nart ro"d* etreren. gebloemd frontje don kere sportprt. donkerblauw chevl<rt colbert- costuvtn zwarte rUgzchoenen oi zwartlederen pantoffels. H”n. dl: Ah-eni na 15 Augustus 1915 nog hé'-ten ontmo-t of omtrent d'ens verdwtl- nln* ir’’!c''tinren k”nnen ver-chaffen wordt v-r»—*-t ri-h robriftrlilk of pertoonlUk te renfen end dam. De Hooge Raad ,fan Arbeid zal Maandag 0 Februari as b/eenkomon ter vaststelling .an zijn adviezerV over het voorontwerp van :n Huisarbeldsyet en over het vcorontwer-, van een aljei vtreffende sl 'Isschersbark vergaam,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1