ONS U AD NASH FIAT LUNCHROOM 1.10 L. FRANKENBERG, Alkmaar A.DAM&Co fmniir DEZE WEEK HIILBalans-, Journaal-, Rekening-Courant-, Tabellarisch Papier DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN VRIJDAG 31 JANUARI 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 26 VIER f 40 ONTVOLKING oornaamste DANS EN DRANK Egyptisch graf ontdekt Staten-Generaal BinnenL Zaken en Landbouw ■preekt boekdeelen. segt De gentleman-zakkenroller Nog drie medeplichtigen BIJ REFERENDUM? V. Inzegening Centraal Hanzebureau Hans is in ..De Vrijheid” al 60 Anten» 3 laar gevangenisstraf geëischt OUW- De strafzaak Salomon Liebermann Kon. Ned. Lat comité Brand aan den Spaamdammerweg te Haarlem EEN VRIJZINNIGE CONCENTRATIE? Koningin Natalie van Servië, als kloosterzuster EENDVOGEL VROOM DREESMANM ALKMAAR EN ^Jieuwït De heler voor de Amsterdamsche Rechtbank De eere-promotie van Prinses Juliana bijzonder gerecht uit onze SCHARLOO, Tel. 490 fS ai NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD J en haar rijpheid is 1 Dat kan „De Nederlander’ HEERLIJKE GEBRADEN de de S Egyptisch graf ontdekt. heeft der De fieteendlefsteUen te Haarlem der Hanze-kan toren o Het nieuwe Spaansche kabinet. 118 eere-promotie van met twee doen is, behoeft er toch geen een prachtgelegenheid tot JiestrU- Roosenboom, aan den Stillen RW de Tentoonstelling te nadai NederL deelneming aan het W ereldkampioenschap? De redactie van „De Vrijheid” plaatst bij deze ontboezeming de volgende noot: MET GEBAKKEN AARDAPPELEN Het Incident tnsschen Bolivia en Paraguay resloten beschouwd. Het Kon. Ned. Landbouweomité zal Za terdag 1 Maart een' buitengewone algemee* ne vergadering houden, o.m. ter verkiezing van een voorzitter. Prof. dr. Joh. Westcrdijk is benoemd te* buitengewoon hoogieeraar in de phytocath*. logie aan de Amsterdamsche universitett. De inhoud van het Fransche compromis* voorstel inzake de verdeeüng der tonnage. Vit California wordt een felle petroleum* brand gemeld. ABONNEMENTEN: voor Alkmaar ■n Agentschappen: per week 25 et.; per kwartaal 325; per poet, per kwartaal 15» b(j vooruitbetaling. De he® eenlge jar< als ren. Tegen den heler van een te Haarlem ge* ■telen fiets is voor de Amsterdamsche Recht* bank 1 jaar en 4 maanden gevangenisstraf geëischt. Een circulaire van den Minister van Bin- nenlandscbe Zaken betreffende de f in an cl- eele verhouding tnsschen Rijk en Gcmerw- ten. De stands van de beroemde De beide verdachten van den roofoverval op den Bnssumer grindweg zijn tot 2j* jaar gevangenisstraf veroordeeld. RUBRIEK „VKAAG EN AANBOD» bjj vooruitbetaling per plaatsing t per advertentie van 5 regels; tedere regel meer J 0.12 In het Hongaarsche parlement werd graaf Bethlen gisteren door de soc. uitgenoodigd het voorbeeld van generaal Primo te volgen. de bevolking is getoetst gebleken"? Och kom! niet meenen. I Ernstige onlusten te Hamburg, 11 politie* beambten gewond. Verschenen is het voortooptg verslag Eerste Kamer over de Rijks begroeting 1934. Verschenen is het voortoopig verslag Eerste Kamer over hoofdstuk Binnenland* sche Zaken en Landbouw. Van verschillende zijden wordt ons mede gedeeld, dat de Konlngln-Moeder van Servië, Natalie de weduwe van Konlng Milan Obre- nowitch en de moeder van Konlng Alexan der, die in 1903 met zijn gemalin vermoord werd, tot den katholieken godsdienst is over gegaan. en dat zij in Parijs als kloosterzuster haar Intrede heeft gedaan. Deae voormalige koningin Is reeds 70 jaar. Alan Rowe, de leider van de expeditie in Egypte, die uitgmg van de Universltelt van Pennsylvania, heeft een bericht gezonden over de ontdekking van een buitengewoon groot graf, dat naar zfjn meenlng dateert uit den tijd van de eerste dynastie. Het graf is 20 voet lang en 160 voet breed. In zjjgewelven zijn verscheidene nummers gevonden. Er is nog niet ontdekt, aan wel ken hoofdpersoon het graf heeft toebehoord. Inzegening nieuwe ’s-Gravenhage. Zal Nederland deelnemen aan de wereld* voetbalkampioenschappen? D. 1 ..doende om liberalen en vrijzln- nlg-democratenr9 saam te brengen In één po litieke partfj. Hij heeft thans eindelijk I één mede stander gevonden In Ir. Wolterbeek. die aan Vrijheid" schreef, dat de wensch van universitett van Prinses Ja- Vandaag vindt aan de Leiden de eere-promotie liana plaats. BUREAU: BOP AR Telefoon: Administratie No. «32 Redactie Ne, «33 ..De Vrijheid" schreef, dat de wensch van den heer tikns naar hereenlgtng met de vril- zinnig-democraten leeft ,Jn breede liberale kringen". De neer Hans Is hierover in de wolken en lucht zijn blijdschap als volgt: sportief pleziertje Is, doch een noodzake lijkheid. Aan weerszijden doch dan constateer ik uitdrukkelijk, dat hinderpalen veel meer door de vrljzlnnlg-democraten worden op geworpen dan door ons dat zij ook de ver schillen toespitsen en opblazen en bun grootste behagen schijnen te vinden In het bestrijden en denlgreeren van mede-vrlj- zlnnlgen. En Ik blijf maar vertrouwen, dat het eens anders worden zal en <Je gemeenschappe lijke vrijzinnigen zullen vormen de derde fractie in de Tweede Kamer né de Ka tholieken en de soclaal-democraten. Want dit zullen zij dan aanstonds zijn „De Residentiebode", die altijd beweert dat het liberalisme dood is en niets meer beteekent. sprak zlch-zelf dezer dagen lee- HJk tegen, toen het blad opmerkte dat er vier groote bewegingen en richtingen zijn’ de katholieke, de orthodox-nrotestantsche. de vrijzinnige en de socialistische. Terecht. Wanneer zullen de vrijzinnigen toonen te begrijpen dat zij alleen bij eenheid tot meer kracht en nieuwen bloei kunnen komen Dan zullen zij inderdaad weer een groote en sterke partij gaan vormen. De Partij van Thorbecke. eind daarvan vroeg de advo- op formeels gronden ver nietiging van het vonnis der Rechtbank en veroordeellng van verdachte als in primo tot drie jaar gevangenisstraf met afire* van acht mis.ite. preventie*. o Serenade aan Prinses Juliana De Leldsche vrouwelijke' studenten hebben H. K. H. Prinses Juliana aan den vooravond van hare promotie een serenade gebradht. Gisteravond te ongeveer 8 uur arriveerden meer dan 300 dames van de Leldsche Unl- versiteit per tram te Katwijk en trokken vervolgens In optocht, met het muziekcorps van de Leldsche politie aan het hoofd, naaj ie Vula van de Prinses. Aan de Prinses werd een album aange boden? Dit voorbehoud ..De Tijd". De vrijzinnige concentratie Is er nog niet Het duurt wel een poosje voor de liberalen de derde macht worden In de Staten-Gene- raal. Het feit, dat de regeerlng het voorstel omtrent Plaatselljke Keuze uit bet ontwerp Drankwet gelicht heeft, is allerwegen noga! kalm opgenomen. Alleen .De Nederlander”, maakt zich er een beetje druk over. In een der artikelen, welke het blad aan dit onderwerp wUdde. trof ons de volgende passage: BIJ de behandeling der begroeting van Binnenlandsche Zaken heeft de minister president ons kamerlid Annie MeUer toegé- zegd, dat hij eens zou overwegen, of er van Vegeeringswege geen maatregelen te treffen zouden zijn tot beteugeling van het dans- kwaad. En als uitvloeisel van deze toezegging be schouwen wij het dezer dagen in de pers verschenen bericht, dat de regeerlng van plan is. een commissie In te stellen om te onderzoeken, op welke wijze deze voikskan- ker bestreden zou kunnen worden. Bevestiging van dit bericht is tot op heden nog uitgebleven, doch wjj hebben alle reden om In de juistheid ervan te gelooven. Natuurlijk zullen eventueele maatregelen Barometerstand 9 uur vm.: 750 stilstand, JOH. LAÜWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR LICHT OP. De lantaarns moeten morse* Worden opgestoken om 5 uur. de oevolkmg is gebleken Dit laatste «UVtklkNI IEPKIJS; van 1—6 regels IJI5, elke regel meer *23. RECLAME per regel 6.75 voer da eerste pagina; vooe de overige pagina's OM bi> verlies van "n anderen vinger. In de voor het Amsterdamsch Gerechts hof dienende strafzaak tegen Salomon Liebermann heeft de advocaat-generaal. mr. A. Baron van Harinxma thoe Slooten, requisitoir genomen. Dit requisitoir nam ruim anderhalf uur ia beslag. Aan het caat-generaal De procureur-generaal bij het Amster* damsebe Hof heeft tegen Liebermann 3 jaar gevangenisstraf geëischt met aftrek van maanden preventieve hechtenis. Voor de Vijfde Kamer der Amsterdamsche Rechtbank stond gisteren een 47-jarige kellner terecht, verdacht van heling. Verd. zou in September van het vorige jaar een fiats gekocht hebben en een daaraan be vestigde jas. De flets zoowel als de Jas wa ren van diefstal afkomstig. Verd. ontkende het hem ten laste gelegde. Als getuige werd M. gehoord, gedetineerd in de gevangenis te Haarlem wegens dief stal van de bewuste fiets. Get. verklaarde, dat hij de fiets en de Jas aan verd. had verkocht. Herhaaldelijk was dit gebeurd en het was een stilzwijgende overeenkomst dat get. gestolen goederen _*an verd. verkocht. Door een drietal getuigen werden jas en flets herkend. Get. verklaarde nog, dat hij voor de fiets, die zeer goed in orde was, slechts 12 van verd. had ontvangen. De Officier van Justitie, mr. de BJecourt, achtte het tenlaste gelegde bewezen. Verd. is een recidivist en zoowel tegen heling als diefstal van fietsen er worden er in Amsterdam pl.m. 2000 per jaar gestolen kient krachtig te worden opgetreden. El-ch: één Jaar en 4 maanden gevangenis straf. Uitspraak 13 Februari as. Omtrent de arrestatie in den Princesse- schouwburg van den zakkenroller-ln-rok, valt nog te melden, dat de politie thans gekomen is achter de woonplaats van den aangehouden Armeniër. Hij woont n.l. in gezelschap van een vriendin In de buurt van het HoUandsche Spoorstation op een gemeubileerde kamer. Toen daar een onderzoek werd ingesteld, bleken op hetzelfde adres nog te wonen een Rus en een Poolsche. De twee dames en dc Rus werden ook aangehouden. ’Met groote waarschijnlijkheid wordt aan genomen, dat dejp drie in het complot zaten. -Geen van allen waren bovendfen In het bezit van geldige papieren, zoodat zjj dezer dagen over de grens zullen worden gezet. Tevens is gebleken, dat het gezelschap slechts korten tijd hier Vertoefde. 22 JanWari heeft de Armeniër zijn eersten slag geslagen. Hij maakt den indruk van een intelligen- ten, sluwen man en houdt zich voor den domme. Hij h echter door zeer velen her kend, o.m. ook door iemand, dien hij had trachten te bestelen in het Gebouw voor K. en W. na afloop van een voorstelling. Toen had hU zich echter vlug uit de voeten ge maakt De schouwburgrat is heden naar het Huis van Bewaring overgebracht. Het Kon. Ned. Landbouwcomlté houdt een buitengewone algemeene vergadering Zater dag 1 Maart des morgens om half Uen in de Eerste Kamer. De heer J. B. Westerdijk te uithui ww- meeden aal een inleiding houden over: „On welke wijze en door wie moet da Wlaringer- meerpolder in eultuur worden gebracht en wanneer en door wie moet de voorbereiding daarvan geschieden? Voorts zal in die vergadering een voortt- ter van het comité mogten worden benoemd. Mhaele onntehiktheid lot werk.o doo. TEfi »b een oneerai me> nefi bil verliee vee een head, f 10E 'Ml verlle. »eo een f Eli Ml breuk van Ie armen t le been-n rt belde oneer doodelbken af line WU.’ Tne, „g 140.- daim of wlwvincer been -f arm VAN RECHTEN, GESCHIEDEN U1TE.RL1JK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OMGEVAL. Het is wellicht goed, in herinnering te brengen dat ir. Wolterbeek het volgende belangrijke voorbehoud heeft gemaakt* ..Maar Marchant en andere vemolltlekte leider» zullen moeten verdwijnen, toodra de open geest van een herleefd, van alle dufheid en conservatisme ontdaan, libera lisme doordringt tot ons tn wezen zoo libe rale volk.’ In de Ned. Raffinaderij van Petroleum- producten „Desoloro” aan den Spaamdam- tnerweg brak hedenmiddag omstreeks half twee brand uit. De brandweer rukte uit met groot mate riaal De brand ontstond in de ParafIne-afdte ling en sloeg over op eenlge vaten olie, waardoor het vuur een grooten omvang kreeg. De brand werd ontdekt door Mej. Ladru, die op de bovenveraleplng van haar woning aan de Florlsstraat stond en onmld- dellljk personeel van de fabriak waarschuwde Even 2 uur was het gevaar voor uitbreiding geweken. JJe Nederlander" had de Plaatseiijke Keuze dus willen behouden Juist om naai karakter van referendum Deze voorkeur voor net referendum in een vraagstuk van medelijken aard lijkt ons in een christelijk-historisch blad toch wel heel vreemd. Is de Overheid verplicht alvorens maatregelen van zedelijke strekking te tref fen aan de bevolking te vragen ot deze bet <in meerderheidi wei goed vindt? Is net met juist de cask van d« overheid hiet leiding *t «even en net ssdeluk-goede kraentans net eigen aan God ontleend* M- tM te oevorderen? F Ma* >U hier alleen toe overgaan, >a*dat geduld: schuldig zijn zij. die en sociale verhoudingen heb- leven geroepen, welke als t ten verderve moesten moet worden gedaan. Sommige leden drongen aan op wijziging der wet op het begraven in dier voege, dat het verbod van lijkverbranding, hetwelk ge bed in overeenstemming is met de bedoe ling deaer wet, ouomstootelijk komt vast te staan. Eenlge leden spraken de hoop uit, dat geen stappen zullen worden gedaan tot wet- telijke voorschriften betreffende dansverbo- den en dansverloven. Van andere zijde ech ter meende men. dat van overheidswege wel degelijk moet worden gewaakt tegen exces sen. Enkele leden bepleitten de wenschelijk- heid van het nemen van maatregelen tot bescherming njet alleen van inheemsche. doch ook van trekvogels. Wat de inheemsche vogels betreft, werd aangedrongen op een verbod der z.g. musschengilden en de hoop uitgesproken, dat niet zal worden overge gaan tot uitroeiing van aalscholvers, op grond van zg. schade, die deze vogels hee- cen aan te richten. Een aantal leden kwamen op tegen het toestaan van gelden ten behoeve van Bü- zonderen Vrijwilllgen Landstorm en Burgw- wachten. Andere leden kwamen daartegen op. De wenschelijkbeld werd uitgesp: oken van een hernieuwd onderzoek omtrent de ver- deeling van het grondbezit in Nederland. De wensch werd geuit, dat bij werkver schaffing rekening zal worden gehouden m-t een zooveel mogelijk behoud van natuur schoon. Enkele leden betreurden dat tn de commis sie van advies, bedoeld in art. 2 der Land- over hoofdstuk V (Blrjpenl. Landbouw) der RfjksbegrooUng alsook de pogingen daartoe onder ons vrij gevochten volk op verzet stuiten, hoe zeer ook In de Kamer bij gelegenheid der begrootlngEdebatten een zekere zedelljk- heldsbevlleglng zich van enkele liberalen, sociaal- en vrUzlnnlg-demokraten meester gemaakt. Als het er om gaat, dAden te stellen en niet alleen braaf te prAten zullen alle vriJheldsmaniakken wel weer In hun schulp kruipen, ja, de voorgenomen maatrgeelen wel weer trachten te verijdelen. In naam der vrijheid enomdat het toch eigenlijk niet zoo erg noodlg 1st De liberale ..Nieuwe Courant" leverde, in verband met de aangekondigde regeerings- plannen, dezer dagen al een pleidooi voor den modernen dans, en de „Nieuwe Rotter- damsche Courant" gaf te kennen, dat zij een afwijzing van het regeeringsvoorstel tot toe kenning van eenlge veilblijfsvergoedlng aan de te Den Haag wonende Eerste Kamerle den veel belangrijker vond dan alle moge- HJke regeeringsmaatregelen tegen het dans- gevaar. De soclaaJ-demokraten (om van de com munisten maar niet te spreken) en de vrij- zlnnig-demokraten zullen voor hun colle- "ga’s in de vrijheidsliefde zeker niet onder willen doen, en dus zal er in Den Haag wellicht nog een zware strijd gestreden moa- ten worden om te konen tot inperking van een kwaad, dat door alle eerlijke, fatsoen- I lijke en verantwoordelijke menschen als zoodanig erkend wordt. t Is treurig, dat dAArover nog strijd ge voerd moet worden. Toch geven wij den moed niet op. Wanneer de voorstanders van de grootst mogelUke vrijheid tot de ontdekking komen, 1 dat het der regeerlng er niet om te doen is, een „onschuldig dansje" ónmogelijk te maken, doch enkel en alleen de excessen tegen te gaan, dan zullen zij hun steun aan een regeerlngsplan niét kunnen onthouden. Welnu: haar juiste bedoeling kan de re geerlng o.f. niet beter toonen dan door hier verband te leggen tusschen dans en drank. De gelegenheid daartoe is op ’t oogenbllk, nu de wijziging der Drankwet aan de orde is. buitengewoon gunstig. Wanneer men ertoe kon komen, de Drank wet in dier voege te wijzigen, dat geen dans- vergunnlng gegeven of gehandhaafd vmag worden voor lokaliteiten, waar (sterke) drank geschonken wordt, dan zouden we al een heel eind In de goede richting komen. Wie kan daartegen* eigenlijk bezwaren In- trengen? Wanneer het werkelijk om een „onschuldig dansje" te drankpr«ellng bij verlangd te worden En «rat e 2. ding Van het-drankmisbruik in zijn erg- sten vorm wordt hier geboden I immers is de kern van de plaatseluke reuze. En dit mag met? 1 Is duister. Er is een lichtzijde Het nieuwe voorstel in zake de vennootscnapsvergunnmgen maakt zeker een nieuw atdeelmg-onderzoek noodlg. Dan runnen tevens in zake de plaatse! reuze de oeide vragen worden opgeworpen diw wij zooeven stelden. De Memorie van Antwoord ran zeggen, wat dë nota van wijziging nog verzweeg." Antoiabrieken op de Tentoonstelling t* Amsterdam zijn de groote attract i*. i Kenners bewonderen de - gerniscMoosheU en prachtige samenstelling van den motor bouw-uitvoerwet niet waren opgenomen ver tegenwoordigers van den handel. Aangedrongen werd op eene wijziging der Landarbeiderswet in dien zin, dat niet al leen plaatsjes worden verstrekt aan land arbeiders, ter voorziening in eigen gebruik van tuinbouwproducten, maar ook ter ver krijging van een voldoende oppervlakte grond voor de aanwending van den gehee- len arbeid van een landar’celdersgez’n. Voorts werd aangïdrongen op een meer al- gemeener toepassing dezer wet. Er werd op aangedrongen dat bij ruil- kavellng geen natuurmonumenten onnoodlg worden vernietigd. Eenlge leden meenden te moeten blijven aandringen op de aanstelling van een dl- recteur-generaal van den Landbouw. An dere leden bestreden dit. Gevraagd werd, hoe de regeering Aenkt over versnelde verbetering van de Land- bouwhoogeschool en welke voornemens te dier zake bij haar bestaan. Enkele leden drongen aan op aankoop van woeste gronden en dulngronden voor boschbouw. Vele leden meenden, dat niet genoeg wordt verricht om waterverontrelnigiri* tegen te gaan- In dit verband wezen zij op den grooten overlast walke bet gevet* is van de verontreiniging van het water van het Noordzeekanaal ten gevolge van da loosing va* afvalstoffen door de papierfabriek te Vetaan. an aU vroegen, welke maatregelen de regeerlng te dten opzichte denkt te nemen. Zooals bekend is het Centraal Hanzebureau n het bisdom Haarlem onlangs 'verhuisd van Amsterdam naar Den Haag en heeft het een antoor betrokken in het perceel Hoogewa! 10. waar thans ook het Nationaal Hanse- Jureau is gevestigd. Gisterenmiddag ’is het nieuwe kantoor van het Centraal Hanzebureau Ingezegend door den geestelijken adviseur van de Haarlemsche Hanze. rector J. F. A. Bots. Bij deze plechtigheid waren oa. tegen woordig de heeren C. J. G. Struycken. voor zitter. W. Boon, secretarft. P. J. M. v. Tete- ring, penningmeester van de Haarlemsche Hanze. voorts de heeren Stumpel uit Hoorn v. d. Brule uit Rotterdam. Van Rest uit Poeldijk en Dekker uit Amsterdam, leden van T hoofdbestuur, prof. mr. P. J. M. Aal- berse, rechtskundig advi eur. de heeren H. J. Borghols. G. v. Swieten, G. Vlsscher, H. J. M. van Houdt, bestuursleden en J. L. v Adrichem. administrateur van de Haagsche Hanze. mr. F. J. H. Bach, directeur van het Centraal Hanzebureau en voorts het perso neel van dit bureau. Bloemstukken waren ingekomen van de plaat'elijke R K. Mlddenstandsvereenlgingen te Amsterdam en Den Haag en van den heer Th. Dresmé. Alvorens tot de inzegening van de lokalen over te gaan wees rector Bots op de beteeke- nls van deae plechtigheid, welke niet slechts het negatieve karakter heeft van de booze geesten te verdrijven, maar ook om van God te vragen dat de Engelen des Lichts dit huls "illen bevolken. Spr. uitte den wenzeh. dat le zegeningen des hemels zullen nederlalen 'Pdat van dit bureau veel voorlichting en •wijze leiding mogsa uitgaan. Vervolgens verrichtte reeter Bota da has tening. De voorzitter, de heer C. a. J. Struycken sprak een dankwoord, waarna nog endoren hot. woord voerden. Vandaag vindt de Prinses Juliana plaats. De Prinses zou zich tie, zooals Eindelijk heeft zich dan nog iemand an ders hier openlijk voor het denkbeeld uit gesproken. Ja dat er velen zijn, die een hereenlgtng van alle vrijzinnigen vurig verlangen, dat wist ik en dat is mij trouwens overtuigend ge bleken. Maar het scheen steeds of men huiverig was daarvoor in het openbaar uit te komen. Nu heeft tr. Wolterbeek het ge daan en ook hij wijst er op. dat zeer velen hetzelfde standpunt innemen. Ook het onderschrift van de redactie was mij een verrassing. Als er „een nieuw* Bos of Drucker" opstond. .Ja. dan.” schrijft zij. Ook hier is dus in principe toenadering te bespeuren. Hoe dit ook zij: ik ben vast overtuigd, dat veler sympathie naar ner denkbeeld uitgaat, al zie ik natuurlijk voor de naaste toekomst de groote tot op*zeke’ opricht zelfs meer persoonlijke dan zake- itjke. moeilijkheden wel. Ik ben vast over tuigd. dat met goeden wil va» weerszijden en met bereidheid tot het brengen van een offer, er wel een weg te vinden sou zijn Maar inJasehlan. dat neg gevoeliger klap pen mdeten vallen, om aan weerszijden te doen inzien, dat hereenlging niét maar oen „De zaak is tie plquanter. omdat deze minister voorstander is van plaatseluk ver bod. Het ontwerp nandhaaft namelijk de mogelijkheid, dat netaj een fcetieele ge meente, neizu een gedeelte van een ge meente op voorstel van den geftneenteraad wordt drooggelegd. Dit is dus volgens den minister een ge- aonae gedachte: drooglegging van ooven-at zonder toetsing ot de bevolking zeoeluk voor dien maatregel ri)P is. Maar het is een ongezonde gedachte om zulk een maacreeel op sedelijk gebied slechte te nemen is getoetst en haar rijpheid alsmede den bouw van bet chassis en d* elegantie van de carrosserie. De aileen-veriegenwoordigers voor Alkmaar en Omstreken Reparaties worden ia onze eigen werk plaatsen door bekwame vaklieden het voordeeligst uitgevoerd. Garage-ruimte voot Naar de „Sportkroniek” meldt, zal in Bondsvergadering, die Zaterdag sa wordt gehouden, beslist worden of Nederland al dan niet aan den strijd om het wereldvoet- balkamploenschap te Montevideo zal deel nemen. De Technische Commissie heeft een rap port uitgebracht, waaruit blijkt, dat ingeval van deelneming, een zeer behoorlijk elftal kan worden opgesteld. De derde plenaire zitting van de Vloot* conferentie. Alle eb nne'« on dh blad inaevolae d< versekerinsevoorwaarder f anaa oevamuanae tesen onaevallen veraekerd »oor -en der eoleende ulrkeerlnacn wUUU.’ eerllee een AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES Verschenen te het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over hoofdstuk V (Biqpenl. Zaken en Landbouw) der RUksbegrooting voor het dienstjaar 1930. •xRUtele leden vroegen een nadere verkla- riS^. van het standpunt der regeerlng te: aan^tn vin de Vereeniging van gemeenten. Enkele leden spraken er hun bevreemding over uit, dat een Roomsch-Kathollek werd benoemd tot burgemeester van Hilversum, terwbl slechte ongeveer een vierde ged van de inwoners dezer gemeente den godsdienst belijdt. Vele leden spraken als hun overtuiging uit, dat een krachtig optreden der burge meesters tot handhaving van orde en gezag dient te worden bevorderd. Naar aanleiding van de verschillende branden, welke in den laateten tijd zijn vóórgekomen, werd de vraag gestelh, of niet meer door de regeering te dezen opzichte Volgens de ..Relchspost" geniet Berlijn thans de droevige eer aan het hoofd te staan van de steden die uitsterven, of beter ge- gegd. die zich zelf uitmoorden. v New-York. Tokio en het terecht veel ge smade Moskou leveren nog geboortecijfers op van 20 tot 30 per 1000 inwoners. Dan volgen: Londen met 17 per 1000 Inwoners Parijs met 18 per 1000 Inwoners. Weenen met 11 per 1000 inwoners. Maar onderaan komt Berlijn met 9 geboor ten per 1000 inwoners. Niet eens 2 -3 van het Parijzer en bijna van het Moskousche cijfer. m Berlijn en Weenen zijn meer lijken dan geboorten, meer huwelijken dan kinderen In Berlijn Is nauwelijks nog het een-ktnder- ■telael verzekerd. Van' alle huwelijken, welke voor 5 tot 10 jaar gesloten werden, is de helft kinderloos. Er zijn in geheel Berlijn maar 40 000 zuigelingen. Berlijn bereikt slechte on geveer 2'5 van de geboorten, welke noodlg ■ijn om het zielental van de stad op het zelfde getal te behouden. Van elke 5 men- achen die geboren moeten worden om Berlijn op het tegenwoordige zielental te houden worden er maar 2 geboren. De rest wordt voorkomen of gedood' voor de geboorte Gedood, ml schten door de moeder zelf, die overigens niet kan zien, dat de poot van haar hondje zeer doet! Verworden modem heidendom! De rest van hen. die noodlg zijn om de behoeften van Berlijn te voorzien moet het platteland leveren. Zoo moordt men eerst zich zelf uit en zet dan de zuigpomp op het platteland, welks bevolking daar ten slotte een zelfde lot wacht. Dat heet dan de lichtgevende rol der groot stad! In W28 bedroeg het sterfte-overschot in Berlijn 8241. En dit geldt niet alleen voor Berlijn. voor de 50 grootste steden van Dultschland geldt hetzelfdeGeen enkele dezer kan haar zielental handhaven door de eigen geboorte. In Weenen is bet ai weinig beter, 4 ging de bevolking in 8 jaar tijd met 1’ menschen achteruit. Men pijnigt bü bet lezen deser cijfers het hoofd met de vraag, wanneer toch eens de oogen zullen opengaan en wanneer men eens zal gaan Inzien, naar welk een poel van ellende de leerstellingen van het moderne heidendom en de daarop gebouwde levens praktijken ons brengen. Niet alleen de echtgenooten. die het hu welijk onteeren. staan schuldig, evenzeer schuldig zijn zü. die op de leerstoelen der universltelten. in de pers, in de literatuur op vergaderingen enz. de helllooze gedachte bij het volk ingang hebben doen vinden; schuldig is de Overheid, welke deze propa ganda heeft economische ben in het ware de menschen voeren. Waar eens dit spel zal enden? Dit staat wel vast: de vergelding zal een maal vreeselijk zijn. voor haar promo- dlt bij alle promotie» gewoonte is. in een landauer, bespannen paarden, naar de Leldsche Universltelt be geven. Haar studievriendinnen, de dames jkvr. De Brauw en Michelin, die bij de promotie paranymphen van de Prinses fungee- zouden tegenover haar in het rijtuig plaats nemen. Zooals dit bij een promotie in de letteren en wijsbegeerte steeds»het geval is, waren de paarden getooid met witte pluimen. De Prinses zou. alvorens zich naar de Academie te begeven, vertoeven ten huize van een barer studle-vriendinnen, mej |n No. 8, en vandaar omstreeks drie uur lanft de Aal- l markt, Vischmarkt, Korenbrugsteeg, Bree- straat, Steenschuur en Rapenburg, zich naar de Universltelt begeven. Dq Koningin, de Prins, de Konlngln- Moeder en de zuster van den Prins. Groot hertogin van Oldenburg, kwamen in auto's met de leden der hofhouding uit Den Haag.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1