ONS BLAD LEEKEPREEKEN I El r ONS RI AD L L. FRANKENBERG, Alkmaar I nrr nummer bestaat uit vier bladen EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 3f 2 ZATERDAG 1 FEBRUARI 1930 VIER Met doodslas bedreigd Paardenfokkerij De samenstelling der dans-commlssie V Nederland wordt niet vergeten Een slmuleerende doofstomme Vrouw overreden en gedood Welk weer in Nederland? Het schaaktournooi te San Remo Koster M. Knoop te Brielle Jubileert homo sapiens De eere-promotie van Prinses Juliana De Bisschoppelijke Kweekschool te Oudenbosch Een pensioenfonds voor Officieren ter Koopvaardij JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGIOP 1 ALKMAAB Vóornaa mste Nieuws f- Bonboekei - Doorschrijfboeken - Alfabetboekea - RotilMbeekea Copieboeken - ContributieboekeR I ^4 X i Baren. in- i u half jaar bad htf dit reed* gesimuleerd. te i Een „hefshiis” in Amerika De kininefabriek te *s-Gravenland Eerdenburg, Bilderdykstraat 8 re- 8 m’ J-? -rL- Is het 1 lijk tot UI a*t sArerWMM «as 8 Mere ragwi wrez 8J8 ABONNEMENTEN: «aar Atoaaar Agoatrebappee: par week M per kwartaal US; per peet, per kwartaal LS8 H reeraltbeUUag. In de gang werd aan de Prinses een bou quet aangeboden door een doen set van prvf. v. EUslnga. Barometerstand: 738 achteruit LICHT OP. De lantaarn* moeten morgen worden aan gestoken 6 JO uur. V 4,' Ni rant* »«n anderen nasar. sonen, kwame een thee aam vorstelijke personen onderhielden zich met tal van aanwezigen. Omstreeks hall vijf zijn de Koningin, de Koningln-Moeder en de Prins naar Den Haag teruggekeerd. Toen de vorstelijke personen het voorplein verlieten, werden zy aan de overzijde van het Rapenburg, waar duizenden zich hadden op gesteld. luide toegejuicht. Even later vertrok ook de Prinses, die tot aan het hek uitgeleide werd gedaan door een De uitslag van de 12de ronde Is: Aljechln wint van Araiza. Ahues wint van Romi. Splelmann wint van CoUe. Nlemzowltsj wint van MontlcellL Tartakower verliest van Bogoljubow. Kmoch verliest van Yates. Vidmar—Grau remise. MarocxyRubinstein remise. De stand is: Aljechln 11 p.; Rubinstein 9 p.Niemzowftsj 8J4 p.; Bogoljubow 7H p.; 1 7 n Vldm.r Al..ia. „r. r* V 1 Het O. M. bjj het Gerechtshof te Leeuwar- len vorderde twee Jaar gevangenisstraf tegen een 24-jarigen arbeider te Oudwoude en een 3-jargen landbouwer te Leeuwarden, die te iokkumer Nleuwezljlen een rljksveldwachter net doodslag bedreigden, teen deze hen uit 'en -afé wilde verwijderen. De veldwachter reeft de mannen met een revolver uit self- ■erdedlglng In de beenen geschoten, nadat hij erst nog een schot In de lucht had afge zuurd. Maar in Maart is de stichting te ver vrachten van een Dultsch-Amerikaanscbe maatschappij, die ten doel heeft Europa met Amerika door luchtschepen te verbinden. schriften over de Nederlandsche Landbouw, veeteelt enz., alsmede 40 exemplaren van de door de vereenlglng uitgegeven brochure aises Bajos Alle opschriften op de wandkaarten, platen enz. zijn In de Spaanscbe taal aangebracht. i Op 1 Mei as. aal de Bisschoppelijke Kweekschool te Oudenbosch vijf en twintig jaar bestaan Uit de oud-ieeriingen -eeft zich een comité gevormd, dat zich ten doel stelt dit jubileum op feestelijke wijze te her denken. Deae herdenking aal bestaan in een"teÜnA der oud-leerlingen te Oudenbosch op Don derdag 24 April, waarbij aan bet Bestuur dér school een huldeblijk zal worden aange boden. Eenige personen, die zich In den loop der jaren voor de school bljzoder verdienstelijk hebben gemaakt, zijn aangezocht, een eer». comité te willen vormen, waarvan Mgr. F. Hopmans van Breda, zich welwillend bereid beeft verklaard, bet voorzitterschap te wil len aanvaarden. Secretaris van het uitvoerend comité is de heer P. B i te Haarlem. Naar „De Gooi- en Eemlander” verneemt nebben B. en W. van ’s Gravenland besloten onder nagenoeg dezelfde voorwaarden al’ den vorlgen keer vergunning te verleener aan de N. V. Kinine Cultuur Maatschap dU te Amsterdam tot het bouwen van een kininefabriek aan de Goolsche Vaart. HIBUOi HOT AIJOdAAE Tilrfssa: iteateteteatia Ne. 838 Redactie Ito. «83 Naar wij vernemen, is te Rotterdam opge richt de Vereenlglng ..Het Pensioenfond? voor Gezagvoerders en Officieren ter Koop vaardU”. gevestigd te Rotterdam. Van deze vereenlglng maken deel uit verschillend? vrachtvarende reederjjen te Amsterdam en Rotterdam. Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers, nJ. de „Vereenlglng var Scheepswerktulgkundlgen" en de „Vereenl- dng van Nederlandsche Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij." Het tot stand komen van dit pensioenfond.’ la een aanmerkelijke verbetering van de so ciale positie van de officieren ter koopvaar dij. De onderhandellngen hebben geer lang geduurd en dateeren reeds uit de degen van den JLconraad” van 1918. De Bussumache politie beeft Iemand aan gehouden, die zonder vergunning ventte. De num. die voorgaf, dat hjj doofstom was, nad een kaart by zich ten name van A. C. Geer- Itag, Amsterdam, waarop stond vermeld dat hij 15 jaar In bet doofstommen-insti tuut bad vertoefd, doch thans vanwege de directie In zijn onderhoud moest voor zien. Het bleek de politie echter, dat deae naam was verzonnen en dat de man reeds gedurende eenige maanden met deae kaart dper het land reisde, waarbij hjj zelfs veel hulp van de politie heeft gekregen. I Toen hem dit werd duidelijk gemaakt, barstte hy in snikken uit en thans blijkt 1 dat hy niet doofstom was. Gedurende een Gewverneer Vaa Slobbe la naar CnragM vertrokken. De groete legeroefeningen in 1938. Het onderzoek naar de oorzaken van bet zinken van bet dok „Vnlcan II”. De samenstelling der Danseommlssle. De regeering ever bet niet-doorgaan fcr lezing van dr. Borms te 's-Gravenhage. De lachtvaartverblnding Enropa-Amerfta. B. en W. van 's-Graveland sullen opnteww vergunning verleenen tot stichting van een kininefabriek aldaar. De Noordpoolreis van de „Graf Zeppelin" gaat niet doer, naar thans definitief beeto* ten is. Opgericht is een pensioenfonds voor gn- sagvoerders en officieren ter koopvaardij. Een nienwe parochie Is opgericht te Zot» der meer (N.-H.) Huldiging der Holland-IndM-vBegen. Bet Fraaeche compromis-voorstel te» Londenache viooteonferentle gewtjrigd. De Itaüaansche asarinebegroettag ster* verhoogd. De DüzeeMorfrche moordenaar sehQnt thans Eachweiler onveilig te maken. Uitgebreide amnestie In Spanje aangeken- digd. Het rijtuig reed vervolgens over de Klok- stoegbrug langs de overzijde van het Rapen burg, stapvoet* midden door de talrijke mrk, nigte. die zich geestdriftig betojnde. en daarT na over de Houtstraatbrug tot vlak voor het gebouw der V. V. L. B.. waar een groot aan tal leden stond opgesteld. die bij aankomst van de Prinses het ,Jo Vivat" aanhieven. De Prinses betrad hierna bet gebouw, waar zjj receptie hield. Op deze receptie heeft namens het Leidsch Studentencorps de praeses collegli, de her De flllaallnrlchting van het KJfMX Amsterdam meldt: Tot voor eenige dagen scheen het. alsof d' winter nergens Wilde doorkomen maar thans komen zeer lage temperaturen voor in Fin land en Noord-ScandinavUL Hedenmorgen meldde Sodankyla (Finland) 31 gr. C. Is 2" gr. F. en Abisko 23 gr. C. Is 9 gr. F. De koude strekt zich verder Zuidwaarts over Scandlnavl! en Ooet-Europa uit. Ons land ligt al eenige dagen In of nabi' het overgangsgebied tusschen vorst en dool Thans ligt over den Oceaan een diepe lag’ druk; over Finland een tamelijk goed ont wikkeld hooge drukgebled. Welke van deze twee druksystemen en btf- behoorend weer bij ons de eerstvolgende da- ’en de overhand zal krijgen. Is niet te zeg gen. De eerste twee maanden van dezen wlnte’ "4jn gekenmerkt door hooge temperaturen De positieve afwijking voor ons geheel’ 'and voor ’s morgens 7 I I uur bedroeg ove- December 2.4 gr. C. over Januari 32 gr. C. Zondag 3 Februari aal bet 30 jaar geleden rijn, dat koster M. Knoop door de Bisschip peljjke Ocmmissie werd aangesteld tot ruw» van de Kapel der HH. Martelaren .an Gorcum te Brielle. Met de meeste toewijding en nauwgezet heid. heeft koster Knoop al die jaren zUn teak als koster vervuld. Moge het den 78-jangen koster, die nog frlsch en gezond is, gegeven zijn, onder de bijzondere bescherming der H-H. Martelaren t<mk^sJ* koster ^er Kapel nog vele jaren NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ESS niet door ze te tyrannlseeren. De Paus waarschuwt daartegen In zijn jongste encycliek uitdrukkelijk. Plus XI herin nert aan een der artikelen van het wet boek van het Kerkelijk Recht, waarin ondubbelzinnig te lezen staat: ouders hebben den emstlgen plicht met al hun vermogen te zorgen zoowel voor de godsdienstige en zedelijke als voor de lichamelijke en maatschappelijke opvoeding der kinderen en tevens voor het wereldlijk welzijn van deze kinde ren.” Duidelijker kan het niet; en dit is geen wensch of vermaning: het is een stuk wetgeving. Men behoeft dus aan de katholieke kerk niet te verwijten, dat zij oorzaak Is van een vermeerdering van het aantal dommen en achterlij- ken. Integendeel, heel de geschiedenis De jaarlljksche algemeene vergadering van de afdeeling Noord-Holland van de natio nale vereenlglng tot bevordering der paar denfokkerij In Nederland onlangs te Amster dam gehouden, was flink bezocht. De heer B. Biesheuvel uit Halfweg wist i handig door de groote agenda heen te zo- afnamen, en die mijn studie geleid hebben ben Ik allen erkentelijk. Het studentenleven mocht Ik in al zijn bekoring meeleven. Het feit, dat my het eere-doctoraat In de I Gisteravond om zes uur heeft op den straatweg HoevelakenAmersfoort een ern stig ongeval plaat* gehad. Daar liep de 48- jarlge vrouw R. van R.. wonende te Amers- vernamen wjj voorts foort. achter een L~ - pa-seerden elkaar met gedoofde lichten. De chauffeur van den expedltledlenst 8. van Apeldoorn over Amersfoort naar Utrecht zag de vrouw en den wagen niet, daar de wa-en geen lamp droeg en ook geen reflec tor aanwezig was. De vrouw werd aangere den en was op slag dood. Het slachtoffer was ongehuwd. spreken van het weer de Er is een tijd dat het christelijk werd ge- de vader In het gezin Leidschen kunstschilder Endee aangeboden. Later is de Prinses per auto naar Den Haag vertrokken, ter deelneming aan het promotlediner dat gisterenavond ten Hove werd gegeven. De promotle-taart was uit nougat vervaar digd en stelde voor de villa „t Waerle” te Kat wijk aan Zee. waar Prinses Juliana gedurende haar studietijd verbef hield Het werkstuk was vervaardigd,door den Leidschen banket bakker Hulst. Het nromotie-diner droef geheel net kar-k- ter van de gebruikelijke promotle-diner* van gepromoveerden aan de U diversiteit. H. P.^de Canter baar een penteekenlng var jn Engeland. Amerika en Dultschland ook met goed resultaat Is gedaan. Het aantal gedekte trekpaardenmerriën Is zeer achteruit gegaan en wel met ongeveer 200 stuks; daartegenover staat dat ook het aantal koudbloedhengsten met 4 stuks ver minderde. hetgeen ook voor het type tulg- paard wel aanbeveling zou verdienen. Ook In onze provincie Is het elsch dat alleen met eersteklas materiaal, zoowel mannelijk als vrouwelijk worden gefokt dien men kans wil hebben nog Iets voor den handel te kunnen leveren. Het hoogste aantal merriën werd door den hengst Koekoek van C. de Vlieger gedekt (89>. waarop Derenus van D. v. Wlertngen volgt met 72 en Griedel van denselfden eige naar met 71 merrlën. In 1928 werden er 33 merrlën Ingeschreven In het stamboek der vereenlglng. hetgeen met 1927 een verschil van 6 beteekende Het aantal leden Is teruggeloopen van 176 op 169. terwijl er zich 8 nieuwe leden hebben aangeme’.d. Tegenover dezen dus weinig gunstigen toestand staat dat de liefhebberij onder de jeugdige plattelanders voor het paard in de ze provincie zeer toegenomen is. Er dient een nauwe warme vriendschap turseben fokkers en landelijke ruiters ge- EEN TEEKEN VAN TEGENSPRAAK Bet christelijk gezin moet In de te- genwoordige maatschappij zijn, wat in de eerste tijden van het christendom voor de heldeneche wereld het krul* wm, n.l. een teeken van tegenspraak- Er was tusechen de eerste volgelingen Van Christus en de Orieksche en Ro- melnsche heidenen een scherp onder scheid In de waardeering van het krul*. De christenen vereerden den dwarsbalk en aanbaden den Man van smarten, die er op stierf als een God; de heidenen vervloekten het kruis al* een schand hout van slavendood en droomden zich godheden in een wulpsche Venus, een bliksemenden Jupiter, een volmaakten lichaamsbouw al* van Apollo. Het krul* wa* aldus een teeken van tegenspraak. Dit 1* het In onzen tijd niet meer. Het kruis wordt als eereteeken door Christen, Jood en helden op de borst gedragen; hft staat wijs en verstandig om de figuur van den Christus als een verheven mensch, een buitengemeen wijsgeer en groot psycholoog te eeren; Franciscus, die de wondeteekenen in zjjn handen ontving, wordt ook door de ongeloovige werejd al* een bijzonder mensch. een dichter en levenskunstenriar gehuldlgd. Zijn beeltenis in extase voor het stralende kruis vindt men met tal rijke madonna’s in de kunstverzamelin gen van mannen en vrouwen, die nooit een kruisteeken geslagen of een knie in gebed gebogen hebben. Onze maat schappij Is zoo „beschaafd”, dat zij leder de vrijheid laat om te gelooven en lief te hebben wat hij wil. Niemand be hoeft zich meer voor het krul* te scha men. Is dan het tegenwoordige heidendom zooveel beter dan dat van negentien eeuwen terug? Neen Integendeel. In het ulterlUke slechts Is iets veranderd. Het verschil tusschen geloof en ongeloof is nog minstens even groot. Maar wij moe ten het niet meer zoeken In emblemen, rioeh in de practische beoefening en beleving van het geloof. En wtx> be> *houwd Is het echt christelijke gezin in onzen tijd het voornaamste teeken van tegenspraak geworden. Het groote gezin 1* voor de heidensche wereld van thans een voorwerp van hooghartig medelijden. Een moeder met een tal rijk kroost wekt In het openbaar de spottende blikken van gepolijste en be schilderde kopjes der moderne vrouwen en meisjes; een vader van een achtste kind ontvangt gedrukte en geschreven protesten over zijn „misdaad” tegen over zijn echtgenoote en tegenover de overbevolkte maatschappij. Men gruwt niet meer van den Chris tus, maar van degenen, die Zijn wet consequent In pr act ijk durven brengen en daarom zijn de moderne heidenen in hun huichelachtigheid en verwijfdheid misschien nog meer te veroordeelen dan het bedorven geslacht, dat leefde In het begin onzer Jaartelling. WIJ namen als voorbeeld het groote gezin Natuurlijk gaat het niet om de grootte van leder bijzonder geval. Er zijn duizenden christelijke echtparen, die zonder schuld en zelfs tot hun op recht verdriet den kinderzegen missen. Het zij dan ook altijd verre van ons in bijzondere gevallen een oordeel uit te spreken. Maar In zijn algemeen heid staat het vast en de ongeloovige wereld van thans verkondigt dit zelf openbaar en onbeschaamd, dat moed willige kinderbeperking, de weigering om volgens de wetten der natuur een gezin te vormen, dc brutale levensleus Is van den zelfbewusten. onafhankelij ker! wereldllng in onzen tijd en dat daarmee in felle tegenspraak staat de practljk van den oprechten christen, die In volle Godsvertrouwen zijn huwe- lljkspllchten vervult. Daardoor al zijn de christelijke gezinnen In het algemeen genomen de teekenen van tegenspraak met de moderne heidenen. Maar die eerste en voorname plicht brengt vele andere mee. Wanneer de kinderen van hét christelijke gezin, hoe talrijk ook, niet een opvoeding krijgen, die eveneens In scherp contrast 1* met den wereld- schpn geest, dan zal er het tegendeel van propaganda van zulk een groot ge zin uitgaan. Dan zullen de heidenen van onzen tijd in die opvoedkundige mislukkingen een verontschuldiging zoe ken voor hun eigen misdaden en zij zullen met verwatenheid uitroepen: „zie daar nu dat groote gezin, waarop zoo geroemd wordt; aan de maatschappij levert het slechts onrijpe vruchten, tuchtlooze knapen, lichtzinnige en niets nutte vrouwen.” Vandaar, dat met zoo veel kracht op de christelijke opvoeding dar jeugd wordt aangedrongen: uit onze christelijke gezinnen moet een nieuw en beter geslacht opgroeien. Koe kunnen wij in de opvoeding der jeugd eveneens het christelijk gezin tot een teeken van tegenspraak maken? Niet, door onze kinderen dom te hou den; niet door ze van de wereld te ver vreemden; niet door ze op te sluiten; Een orictaeele „hefslvM” sooeis deae te Peterboro Ont. (Amerika). Bet veroebfl k> walereptefel ia hier niet, weals gewaa^Kk. sieehts lil meter, asaar ■teer dan U aseter. Om deae 1* meter te „overttrucfen”, heeft aaea een befatais banwd, waarin de baat vaart Basitei en schip warden dan satsrastteeh 1$ meter haagar geveerd en MJ den heagar gelegen watersplecri werdt ha* vrijgelaten. groot aantal hoogleeraren in ambtsgewaad en tal van anderen, die bij de plechtigheid waren aanwezig geweest. Op het oogenblik, dat de Prinses in d»n gereedateaadsn landauer stapte, werd door de menigte luid: „Leve de Prinses’ aan^eheven. ^tèn'té worden. zij maken nog steeds reclame voor bet paard. 1 Da vcsrlcbtlngsproef waarvoor wederom gelden van het departement van defensie uitgeloofd waren, went door vele paarden van de landelijke ruiters afgelegd Een zeer heugelijk verschijnsel Is het tot standkomen van den bond van tulgpaard- r tam boeken; noodzakelijk blijft nog steeds een centrale vereenlglng, welke ten doel heeft overal en ten allen tijde reclame voor het paard in het gebruik te maken zooals Het feit, dat de Nationale Raad van Le ger en Normaal Onderwijs te Montevideo heeft besloten aan school no. 26 een der belangrijkste lagere scholen in Uruguay den naam Palses Bajos” (vergelijk JPays- Bas" Nederland) te geven, is voor de be- kende vereenlglng ..Nederland In den Vreem de" aanleiding geweest om er zorg voor te dragen, dat deze school voorzien zal worden van een verzameling materiaal, op Nederland betrekking hebbende. I Een kleine kring van genoodlgden te he denmiddag In ds gelegenheid gesteld om dsss uitgebreid* verzameling voorwerpen voor deze school te bezichtigen. Om. was aanwezig de Nederlandsche O»- zant In Argentinië en Uruguay, de beer Ket- wlch Verscnuur. voorts zagen wjj oud-wgte nouder Ter Raar en de heeren P. J. de Kan- ter en dr M. de Hartogh resp. voorzitter en secretaris van ..Nederland in den Vreemde." Laatstgenoemde wees er op dat het oe- slult van den Natlonalen Raad er wel een sprekend voorbeeld van is. dat In de kleine maar goed geadministreerde republiek Uru guay bet denkbeeld om door de opvoeding van jongsat het Internationale besef bij haar burgers te ontwikkelen, krachtig wortel heeft gescheten, tn verband waarmede op steeds meer scholen internationale feesten worden georganiseerd en deze scholen den naam van een ander land ontvangen. Vanwege de desbetreffende landen soo -‘1 pleegt men oen handkar. Twee auto's bronzen schild te geven, dat bij den Ingang der school wordt aangebracht alsmede een nationale vlag van zijde en bevestigd aan een vlaggestok. welke bü daartoe aanleiding ge vende gelegenheden gedragen wordt naast de Urugueesche vlag der school. Daaraan 1 plegen te woiden toegevoegd de noodlge leer middelen betreffende het land In kwestie, als wandkaarten, geschiedkundige en aard rijkskundige werken, woordenboeken, enz. ent De school no. 26, welke den naam ..Paises I M Bajos' verkreeg, bevindt sich te Montevideo Luchtvaartverblnding met Amerika 1 in het Prado het grootste openbare park, een waardige omgeving van het fraaie gebouw. Tot de verzameling, welke zoo spoedig mogelijk naar Montevideo zal worden ge zonden. behooren om. een fraai portret van H. M. de Koningin in lljrt. bestemd om in Na de toespraken van den promotor en den rector-magnificus sprak Prinses Juliana een kort dankwoord. Het zij mij vergund, zoo zelde zij ongeveer, u, rector-magnificu* en u, prof. Huyzinga. dank te zeggen voor de tot mij gesproken woorden en u tevens grooten dank te bren gen voor zulk een bekroning van mijn studie jaren. Op deze wijze z(jn nu voor altijd de banden, die mij aan deze acafemie blndsn. bestendigd. Ook dank Ik u voor de tegemoet komende en klesche wijze, waarop u allen mij als studente behandeld hebt Dankbaar ben ik de hoogleeraren, die mij de tentamlna Als bestuursleden werden herkozen de heeren A. Kaan en K. Kiste maker; en ze keren de heer D. v. Wierlngen. Besloten werd om in den vervolge samen te werken met de leden van landelijke rU- vereenlgingen In deze provincie en te trach ten te verkrijgen dat zij tegen gereduceerden prils kunnen lid worden van het stamboek Door den heer Slob Junior werd als se cretaris een verslag uitgebracht, waarin o m. werd gezegd dat de toestand der paarden fokkerij eenigszlns stationnalr is geworden. Vorig jaar 1928 werden door 16 tulgpaard- hengsten (waaronder 3 van afwijkende ras sen! te zamen 400 merrlën gedekt, hetwelk De Prinses en haar paranyinphen begaven ƒ929 503 is geworden. zich dan naar het Klein Auditorium, waar I - ----- de jonge doctor verwelkomd werd door de dames v. Eijstnga, Vogel en Krom en do_r een aantal vrouwelijke studenten. Hierna kwamen ook de Koningin, de Ko- ningin-Moeder en de Prins naar het Klein Auditorium, waar zij de Prinses gelukwensch- i ten. Ook de andere In de senaatskamer bU de plechtigheid aanwezig geweest z nde per- hierheen. Vervolge»* werd iboden door den Senaat De De Minister* van Binnen! Zaken en Land bouw en van Justitie hebben ingesteld een commissie, aan wie wordt opgedragen, de Regeering van voorlichting te dienen over de vraag, in hoever van overheidswege met be trekking tot het dansen maatregelen dienen te worden getroffen. In deze comml sie zijn benoemd: tot lid en voorzitter mr. H. de Bie, rechter in de rechtbank te Rotterdam; tot leden mr. G. van Baren, burgemeester van Delft, mej J. M J. A. Meijer, lid van de Tweede Kamer te Rotterdam; G. van Veen, adjunctdirec- teur van het nutaseminarium voor paedago- ;lek aan de gemeente-universiteit van Am- terdam. en H. J. Versteeg, hoofdcommls- ari» van politie te Amsterdam. Tot secretaris 1* benoemd mr. R. J. Th. van der Heijden, advocaat en procureur te s-Gravenhage. ”*,<l ennn on*»auu».» u»« w«rL.u <kx. 71?® «..i nen u" B*nd f 195- 0,1 f 50 - Of*“> f 40 o^evsllen msekerd v.or v» d«r wlaradr ultkevrlnavn OUUU. armcn be»--, bvlde I dovleiltkn I Z5U." w< n« eeo oos duim wimlnae tos» «rat WW. AAMMFTE MOtl OP SIRAFFE VA* VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN U1TERL1JK DRIEMAAL VIE.R EN IW1NT1G EREN NA HEI OSOEVAL. der Kerk Is één strijd voor beschaving en verhooging van het kunstzinnig en wetenschappelijk peil. Het ts dus l in de UJn van de leer der kerk om zijn kinderen niet enkel godsdienstige maar ook schoolsche kennis en profane we tenschap bU te brengen. En In den zwa- ren strijd om het bestaan In oaze maat schappij Is het zelfs dure plicht leder kind al naar zijn vermogens de grootst mogelijke ontwikkeling te geven Doch ook zelfs hierin komt het onderscheid tusschen den christen en den wereldllng uit. Voor den christen *- een ouderpllcht sljn kind geeste- v®le rijpheid te brengen. HIJ zal dat doen in overleg met onderwijzers en andere raadgevers sóó. dat een natuur lijke ontwikkeling gewaarborgd wordt. HIJ zal niets willen verzuimen, maar ook niets willen forceeren. Daartegenover staat de wereldsche* geest, die dwingt en drijft naar ontwikkeling ook buiten en boven den natuurlijken aanleg. Van daar de vele mislukkingen, de vele betweters, de waanwijzen, de oneven- wichtlgen in onzen tijd. Voor wie de we reld alles Is. die elscht van zijn kind ook het onmogelijke Voor wie de we- reld oen doorgangshuis Is naar een boter leven, die tracht de» weg vour riin kind soo goed mogelijk te effenen en berust in de talenten, die God rijn kinderen heeft gegeven. Wat voor de schoolsche vorming geldt, is evenzeer waar voor de lichamelijke opvoeding. Ook hier zeggen de christe lijke ouders niet ..neen” overeenkomstig de wetten der kerk. Ook lichamelijk moet het kind zoo goed mogelljk ge- het „Waerle" te Katwijk aan Zee van den vormd worden. Maar ook hierbij is de opvoeding al weer middel en geen doel. Een gezonde geest moet er zijn in een gezond lichaam; het lichaam Is er om de ziel en niet voor zichzelf. Daarom wijst de christen in tegenstelling met den wereldllng alle sport, alle lichaams cultuur af. die er op gericht Is van het Uchaam een voorwerp van bewonde ring en vereering te maken; die het groote gevaar meebrengt Tan zinnen prikkeling en het opwekken van lage driften. Twee werelden staan hier lijn recht tegenover elkaar. Moeten wU nog L. ouderlijk gezag? Ook hier scherpste tegenstellingen, geweest, - acht, wanneer het gezag verbeeldde In den vorm van een God der wrake. De kinderen moesten voor hem beven en zelfs de echtgenoote leefde schroomvallig naast hem. Dat was niet de Juiste opvatting van ouderlijk gezag en de Paus wijst dan ook vu Ik een meenlng la zijn encycliek uitdrukkelijk af. Het gezag der ouders moet geheel en al vervuld zijn van liefde tot hun kinderen, een hef de, die noodgedwongen straft uit plicht en wei gert om der kinderen bestwil. De liefde en niet de zelfzucht en machtswellust moet In de opvoeding de leidster zijn Zulk een sterke liefde is een geheel andere dan de dwaze, futlooze genegen heid van ouders, die de theorie aan hangen van de volkomen vrijheid voor het kind. Hun kind mag niet gedwon gen worden; het moet zich kunnen uit leven en eigen zin volgen; anders wwdt het niet volkomen mensch! Wie zoo denkt en handelt miskent de zwakheid van de menschelljke natuur, de zondig heid van den mensehslijken aard, de geneigdheid tot het kwade. En aldus staan christen en ongeloovige weer lijn recht tegenover elkaar. Helaas geven niet alle christenen In de practljk blijk de beginselen der chris telijke opvoedkunde te kennen, doordat zij zelf niet volop en in alle vezelen christenen zijn. Dan gebeurt het, dat een zoogenaamd christelijk gezin In wei nig of niets verschut van een modern- heidensch. Het christelijk gezin te dan geen teeken van tegenspraak maar een aan de wereld gelijkvormig huisgezin geworden, tot schande voor de omgeving en schade voor zichzelf, zooals na der zuUen zien. Uit Bern wordt geseind, dat dr. Eckener in een voordracht, die hU te Bern beeft gehouden, de verzekering beeft gegeven, I dat er van een Noordpoolvaart met de ,Zep- de vestibule der school te worden opgeban- pelln" niets sal komen, gen. het reed* vermelde bronzen naam- Maar in schild school- en wandkaarten van Neder land en van onze Koloniën een monsterver- zameling van Nederlandscb-Indlsche vlug- Yates 7 p.; Vidmar. Ahues en Tartakower 8K p.; Kmoch 5H p.; Splelmann en Maroczy 5 p.; Colle 4K p.; Aralza 3>z, p.; Montlcelll 4 p.; Aralza 3M p.; Grau 3’4 p.; Roml 2'4 p. men; als gasten waren aanwezig de heer A W. Heldema, hoofdinspecteur uit 's Graven- hage en Dr de Vries, rljksveeteeltconsulent I te Alkmaar. letteren en wijsbegeerte verleend werd, trof i mij bijzonder, want de letteren r.ebben op j mij steeds een groote aantrekkingskracht ge oefend. Ik stel jdlt doctoraat dan ook seer op prijs en het legt my ook voor de toekomst een verplichting op, die Ik hoop mij waardig te betoonen terwijl dit doctoraat ook voor mUn toekomstige taak vele vruchten moge afwerpen. Steeds zal Ik met genoegen daar aan terug denken. geheel I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1