BI 1.10 L. FRANKENBERG, Alkmaar LUNCHROOM in. VRIJDAG 7 FEBRUARI 1930 Tabellarisch Papier Balans Journaal «DEZE WEEKfl Het lotje in de loterij De gespannen verhouding tusschen den H. Stoel en Joego-Slavlë Rekening-Courant RAAMLIJSTEN TUINDERSGLAS I DIT NUMMER BESTAAT UIT EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 31 VIER DRIE BLADEN oornaamste S. v. d. Veer De Philips’ Licenties Sluizen te IJmuiden VAN HET VATICAAN UIT DE STAD De opening De namen er van Nog geen oplossing in het zicht Geldtrómmei ontvreemd Pastoor C. C. Vermeu'en E E Het was zijn galgenmaal Disconto verlaging te New-York De crisis in de diamantindustrie Brutale roofoverval De lastige Zigeuners Slaapwandelen is gevaarlijk ■MRi VROOM DREESMANN ALKMAAR PIEPKUIKEN MET COMPOTE EN PURÉE Kerrebijn’s Glashand ?l Vliegers en technisch personeel naar Indië 18-jarig meisje vermist Van medische mar sociale indicatie Nieuws Besprekingen met den Minister van Arbeid De vredestentoonstelling te ’s Gravenhage JOH. LAUWERS g Rechtspraak bij de zwarten Opgei 1380 Maad- ZAADMARK1 61 kat 1 Te Londen een Rembrandt ontdekt? I MARTIN BERDEN 4 de Ontslag-aanvrage met Ingang ran 1 Mei a-» bat (De bronnen Brand op een Japansch acht*. 4 daadea. De moord te Stompwijk Vertrek per 1 Mei Naar de ..Volkskrant" verneemt, sullen per een f 5C0 onder bedreiging opgeëischt te Haar flat* wit tvt water apikaiM Tb Bosnsferosk Val Dinsdagnacht een 8- i - 1 Minister Rsys de Beerenbrouck heeft be» den de Vredestentoonstelllnr te **-Gravew» hage geopend. erg het De bemerking der productie eiodirt It Februari Scherpe lerboadlng tusschen Frankrijk en Rusland. Voorgesteld wordt een directorium te ver. men. dat belast wordt met de d»g<ilgbauba leiding der Volkenbondsaakan. De VlooteonierenUe. Een verklaring van Stimson. Raadpleging der En gelache domi nions. Vertrek van vliegers en technisch perso neel naar Indie. De verkiezingen ia Roemenie: de regee- ringsparttj behaalt «5 pct. van het aantal uitgebrachte stemmen. ABONNEMENTEN: veer Alkmaar •a Ageataehappea: per week 33 cL; per kwartaal MS; per pest, per kwartaal MS bg veeraRbetaUag. Een L oep zigeuners, «e de laatste dagen in den Oosthoek van België rondrwerft trok vanaf Maesayck tn de richting der Holland- sebe grens. De veldwachters an ambtenaren der om liggende Ncderlandschi grensdorpen warden speed’s hiervan verwittigd en bewaken thans dag en nacht de grens, teneinde te verhinde ren. dat die ongewenschte gasten hun tocht naar Nederland voorteelten. Pastoor Vermeulen heeft eervol ontslag ge vraagd ab pastoor der SL Agnes-parochie te 's Grsvenhage. Groote ontplotflngsramp te Weenea. Vtjf zwaar gewonden. De Kerkvervolging tal bestand Een ■Sb* schop gearresteerd. De beperking der productie in de diamant industrie duurt tot 16 Februari. Naarni Venn. ALKMAAR Dir. N’ederiandscbe sjoerije. Demonstraties in Sevilla tegen de Spaan- sche regeerlng. De links-radicalen in Frankrijk «tfeo de politiek van Tardieu gunstig gezind. g*- den op- 18 EEN ZAAK VAN VERTROUWEN Doet het daarom oy de en bijzonder gerecht uit onze NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ONS BLAD -- Een uiteenzetting van burgemeester Schob over den financieel*» toestand van Berlijn. Obersdorfl in Beieren, waar thans H. M. de Koningin en H. K. II. Prinses Juliana ver toeven. ta thans feestelijk versierd. Er worden groote sportfeesten gegeven. De Dnitsche Ski-bond laat er kampioenschappen verrijden. Hierboven een plaatje Van den Intocht van Rjjksweer-atdeeiingen. die aan de wedstrijden zullen deelnemen. De algemeens ledenvergadering van de A. J. V. heeft hedenavond op voorstel van net bestuur besloten de beperking der productie I te bestendigen tot 16 Februari as. met dien I verstande dat zoo noodig de zagers en sny- ders het werk eerder mogen aanvangen. Dtt beteekent dus, dat tot het einde der volgende week de regeling geldt, dat slecnts drie dagen per week door de diamantbewer kers aal worden gewerkt ter beperking van de productie. Met ingang van Zondag 16 Februari krij gen 4e werkgevers dus weer de vrijheid om da pabeele week te laten werken. Hat staak natuurlijk nog niet vaat. In hoeverre van de- aal worden gemaart. Brutale overval te Woudenberg (V.) De daders gearresteerd. Verlaging van het disconto te New-York van 4’, tot 4 pCL Minister Hymans (België) ever bet ka nsal AntwerpenLuik. oii verlór ras leren rlumr. Brazilië zal steun verleenen aan dew tocht van de -Graf Zeppelin" naar Zuid- Amerika. Conuoinintisrhr demonstratie voor Mericaanache consulaat te Hamburg. Verschenen ta bet voorloopig verslag der Eerste Kamer over hoofdstuk „Financiën" der Rijks begroeting 1936. Te Veghel heeft een hond 's nachts be zoek gebracht aan de volliére der firma T. en 5 fazanten ter waarde van f 70.— opge- peuzeld. De hond, die blijkbaar de voüiere niet meer verlaten kon, werd 's morgens ui de kooi aangetroffen en daar vastgehouden, totdat zyn baas, de de landbouwer K. bleek te zijn, opgespoord was. Zijn baas betaalde 55.schadevergoeding en schoot den bond toen op «taanden voet, uit boosheid, dood. mi BREIEN e» repareeren alle marts a wallen kleeding kousen sw sokken; eek *0 aUerltjnske JAAP SNOR - Zandstraat 15 - Den IMAer Let op de» pol— wtataol Depot Betaage»: Me j. C. DE MOEI. NeeeA. Bij de opening der Vredes- en Volkan bondstentoonstelltag Ie 's-Gravenhage za’ vandaag het voord voeren d- voorzitter ra de Vereenlgtag voor Volkenbond en Vrede nrof. mr A Anema te Haarlem en minlste fhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck welke laatste zich bereid had verklaard orr de tentoonstelling te openen. De opentag geschiedde ta de Tréveszaa van het Ministerie van Waterstaat Na Af loop bezichtigden de genoodlgden de ten toonstelling. kartsbtschop en de Bisschoppen geantwoord at het Episcopaat, de geestelijkheid en de ge lovigen. onder leiding van bet Vaticaan ansturen op een godsdien toorlog en dat de iaat wars is van eiken .JEulturkampf." Het lad beweert dat de nieuwe schoolwetten ta een enkel opzicht «ntl-KatholIck zijn, maar □odzakelljk waren omdat de Katholieken un bizondere scholen wilden gebruiken voor ■nti-nationale propaganda, en hun vereeni- ingen wilden uitbuiten om de nationale ugdorganisatie te boycotten. De Nuntius. Mgr. Pellegrinettl, heeft nog leeds niet aïncieel geprotesteerd, en nog iet* is er bekend van de gedragslijn welke iet Vaticaan in deze volgen zal. Op het Ministerie van Arbeid zijn be sprekingen gevoerd over de Philips licenties, welke de volgende week voortgeaet zaden worden. Barometerstand 9 uur vzn.: 76S. Vooruit. Barometers Thermometers PAYGIOP 3 ALKMAAR LICHT OP De lantaarns mosten morgen worden opgestoken om 5 26 Ook de zwarte natuurvolken van Afrika zjjn aan bepaalde wetten gebonden en Ui overtreding moeten ze voor een rechtbank verschijnen, waar het stam-opperbeo.d al* president fungeert. Het gerechtshof ta volgens Afrikaanse!» begrippen feestelijk uitg dist. rechters dragen meestal witte kleeren en hoeden van streo. De prest Jent draag* gewone Europeesche kleedt}. Deze foto ta genomen tijdens een zitting van de rechtbank. Op den voorgrond recht» de verdachte in een donk-ren mantel met een band om z* n hoofA De menseben m-t de witte kleeren vormen de heeren rechte s Het zal er heel wat Jochti?er” aan t e gaan, dan in ons eigen 'aidje. BVMAUt HOF ALKMAAR Metu—Administratie Na. 4X3 Radactie Ne. g33 Vit een auto, die een handelsrelziger eenige jo-tenbllkken onbeheerd te Araemuiden ad laten «‘aan. ta een trommel met een vrij groot bedrag aan zi'vergeld ontvreemd De pollt'e stelde een onderzoek ta. maar Uaagde er nog niet ta, de. vermoedelijk jeugdige, daders te vinden. m bestaat een breede met voorbijzien van Voorzienigheid, recht op geboorteregeling overwegingen. Zij soci aal - economische door een geboorte- uen kortzichtigen ADkKRTENTIErRIJBt Va» regeta I IJS. elk* regel meer f AAK RECLAME p« regel J AM su ds eerste pagina, rwsde wveetgu pagina's KM RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" Hj si inutbrtsbug put paaam—b f per smarts»»» ruguM; tedere regel meer J 6US De Zeereerw. heer C. C Vermeulen, pastoor der SL Agnesparochie te '«-Gravenhage wiet» toestand de laatste dagen gosd voor uitgaande ta. te gisterenmiddag naar Marti- Stella aldaar overgebracht, om daar door eenige weken volledige rust verder herstel van gezondheid te vinden. Naar wU vernemen, zal ZUnEerw. met Ingang van 1 Mri as. ontslag vragen uit zUn pastorale functie Dankbetuiging '**n Prinses JuHana aaa de bevolking va» Katwijk. Men beeft haar fiets uit bet vrater aan dan moeden. dat du meerderheid van C- Wllhelmtoarfngel opgehaald. Het vermoed— <ter A. J. V. het ook tn ncartijk sullen bren- bestaat, dat het meisje verdronk— ta. ROME. 3 Februari. De Aartsbisschop en d :elde Bsscboppen die. baar aanleiding dr ntl-Vatlcaansche campagne van het offi- ■Jeuze dagblad „Vorostf naar Belgrado w» en vertrokken om besprekingen te voerer net de Mini ters van Justitie en van Eere 1 enst, alsmede met den Nuntius. Mgr. Pelle -rinetU, zjjn naar hun zetels teruggekeerd Ondanks het groote belang dat aan de"- ’espreklngen moet worden toegekend, kunner te geen officieel karakter hebben, daar vol ens de wet de regeerlng alleen onderbande- en kan met de vergadering der Bisschoppen leze vergadering is bijeengeroepen teger 'Inde Februari. De Aartsbisschop vau Zagreb. Mgr. Bauer leeft er zich daarom toe bepaald ter be -.oegder plaat e uiteen te zetten dat het artl- -el der .Hovostl" en de houding der regee- ing by het totstandkomen der beruchte >nderwu«wetten de verontwardigtag hebber opgewekt van de meerendeete Katholieke Coaten en Stavenen. De Aartsb ssebop beeft zoorts de Pan-Serv.sche vereenIgtag ..Narod- na Odbrana” openlijk er van beschuldigd dat m niet alleen ta verband staat met, man: x>k rechtstreeks voortkomt uit de vrijmet e- arjj; en dat zij zich slechts ten deele om haa: irlnciep ..één staat, éen volk, één godsdienst tan de zijde der nationale orthodoxe kerl Ttelt. doch ta werkelijkheid geen ander doe geeft dan de Katholieken te benadeelen Intusschen heeft de regeerlng het Katho 'ieke dagblad .JCrlz" onder het voorwendse dat een daarin opgenomen artikel tot der godsdienstoorlog aanzette, ta beslag genomer en opgeheven Groote verwijten treffen den Minister var Eeredienst. den Katholieken geestelijke Koro- schets. die nog altijd zitting blijft houden Ir een Kabinet dat alle bizondere scholen op hief en heel het bloeiende Katholieke ver- eenigingsleven vernietigde om de leden te dwingen zich in te laten lijven bij de staats organisatie voor national! tische jeugdopvoe- dlng, welke geheel op fasci tlsche leest is geschoeid. Het flinke gedrag van Mgr. Bauer heeft groot enthousiasme verwekt onder de bevolking. De Aartsbisschop ontvangt uit alle deelen van het land en zelfs van over de grenzen brieven en telegrammen van gelukwensen en dankbaarheid. In de pers vindt de houding der regeerlng en vooral van haar officieus orgaan een weinig vriéndelijke ontvangst. De „Novosti” heeft intusschen aan den senberg. afkomstig uit Terheydenvermlrt. doch bet thans genomen besluit doet vur- jarig zoontje der tamlUa D. tijdens o—alaap- u a—e» k--- u i leden I wandeling uit het raam van e— slaapkamer I op straat bekwam hoofdwonden. Levensgevaar as er gelukkig ziet. Met nog veel meer interesse Dan de grootste speculant. Kijkt een twtnugje-bezilter Naar het lijstje m de krank Want hy beeft het vast gevoelen Van: dat zou nou toen eens wel. En dat geeft aan alle mensen— Juist den prikkel oy net spec Dus hy bouwt zich luchtkasteelen. En daar hoog bestaat ge— halt. Voor *t geval de honderdduizend Nu eens op zyn nummer valt. Eerst net lystje. dan zyn eten. Eerst het tystje voor hu pypL Eerst het lijstje voor hij vrouwlief Knusjes in naar wangen xnypt. t Meest gewichtige van alles Is voor hem de lotery. Niets baalt, wat j kunt bedenk—, In oelangrykhtnd daarby. Tot de spanning wordt gebroken En hjj even nijdig fluit. Als hij ziet: de honderdduizend En de vijftig zjjn er uit. Dan eerst wordt hij ireer zich zelve, Dan wordt hij weer joviaal. En zijn vrouw kijkt heel gelukkig. Want naar man ta nu normaal I TSfr? het Canoniek Recht Volgens mlnisterieele beschikking zu’len sluizen te IJmuiden voortaan heeten, -erekend van het noorden naar het zuiden: Nieuwe Sputeluls; Noordersluta; Mliden- iluis; Oude sputelulsZuidcrsluis en Klelr.e sluis. Zoolang de nieuwe sputeluls nog niet ge reed te. zal de oude met het enkele Woord sputeluls'kunnen worden aangeduid De commissie voor strafrecht uit den Natlonalen Raad van Oostenrijk heeft met de stemmen van sociaal-democra- ten en Oroot-Dultschers besloten, een voorstel te doen tot herziening van he: Wetboek van Strafrecht in dien zin, dat voortaan niet strafbaar zal zijn de prac- Useerende arts, die de zwangerschap verbreekt, omdat naar geneeskundige opvatting een ernstig gevaar voor het leven of de gezondheid der moeder be staat, dat niet op andere wijze kan worden afgewend. Kort en goed komt het hierop Kardinaal Gasparri's levensu>erk Zooals reeds gemeld, zal z Fm Kan! Gas-.vrri, Secretaris van Staak binnenkort zijn hoogen post verlaten. Evenwel denkt de bijna 79-Jarlge Prelaat er niet aan. een, overigens wel verdiende, rust te gaan ge nieten. Momenteel werkt Kard. Gasparri hard aan h<t vijfde deel der ..Bronnen van het Canoniek Recht", welk vijfde deel blzonckr ryk heet te zyn aan weinig of neelemaai niet bekende documenten. Het oorspronke lijk plan van den ge'eerden schrijver om zijr ..Bronnen' ta ze»-deelen af te maken, zal waarschijnlijk ónmogelijk blijken, en een zevende deel ligt in de lyn der verwach tingen Deze ..Bronnen" zijn bedoeld a'sieen aanvulling van de Codificatie van het Ca noniek Recht, welken kotassa'en arbeio Kard. Gaspa- ri eerder ta ongeveer twintig jarén voltooide. Intusschen te de Secretaris van Staat reeds aangevangen met de „Codificatie van het Canoniek Recht voor de Oostersche l.erk welke taak htm, zooals wy te zijner tijd berichtten, in December door den Paus werd opgelegd. Het buitengewone belang dezer publicaties en de zware studie, welke er voor noodzake- Ujk is. schijnen van beslissender invloed ge weest te zijn op bet besluit van Kard. Gas parri om zich terug te trekken uit zijn ambt en zich geheel te wijden aan zijn geliefde studie bij het temde te dagen Besprekingen met den Minister va» Wa- tendsat over de niewwe Maasbrwg te Maaatriehk De prindpieele steyd «m e— HJk-C—- cinsie van den procwrenr-generaal bij Amsterdamsehe Gerechtshof. Alle «tawiw'. op N— «te» te—w—de ver»*>erla»r»ourwooe— Qfjnn Levend.nne «eheeie ooaewhiktbeta to< werken do<>. f TEfl Mt een oanevai ne- f 9CA M> verlie* van «en tend. 4 19c oi> verljw ven «e» 4 QQ f {Q ooeevnllen venekerd .oor een der vobtend* uitkcerineen «JUUU.- wha. „n lrnw, ^(4, I f 3U." doodeiiiken «ftaon AÖU.- --o» «en orw AU." duim 4 wi-rtn«e> heen «rm WW. AANGIFTE MOEI OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN UTERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG OREN NA HEI ONGEVAL. Te Woudenberg heeft gisternacht eeh bru tale roofoverval plaats gehad. By den land bouwer Van Egoom werd aan de deur ge- klopt. Toen de landbouwer de deur opende, drongen twee mannen met revolvers gewa pend en voorzien van maskers, het huis binnen. Zt) eisebten geld. Aanvanke.'yk ontkende de landbouwer geld ta huls te hebben, doch cader sterkere bedreiging gaf Van Egdotn den mennen f SCO.Het gezin was tamid- dais ontwiakL Men wtet na het vertrek van d: manr»n spoxllg de pollUe te waarschu- w—die er tn slaagde de indringers ta ar resteer— Zy hadden nog ge— gelegenheid gehad bun buit In veiligheid te brengen. Het blek— twee maan— uit Huis ter Belde AusterliU te Mjn. De Minister van Arbeid. H. en N. twi stèren achtereenvolgens de gevolmach- I van de N. V. Philips en van Jan Ncdsrlandsahen Bond van Radlohande- axen en den Bond van Radlo-ondememe:s ter bespreking by zich genoodigd inzake ds lekende licentle-kwesUe. Nadat belde partyen haar standpunt had den tcegellcht, is onder leiding van den ntateter een gem:ens?happe'.yke bespreking Tevolgd. Daarna hebben op verzeek van den minister party— de bespreking In den na- nlddag voortgezet. Zy zal begin der volgende week worden voortgezeL neer dat men in Oostenrijk in bepaalde ge vallen den kindermoord tan overheids wege wil sanctlonneeren. Het spreekt van zelf, dat moord moord blijft ook al zouden de- wetten- makers van alle landen der wereld daaraan hun misdadige sanctie ver leenen. Moord, ook kindermoord. Is tn strijd met de Tien Geboden, welke Ood aan Mozes op den berg Sinai gaf en hij blijft daarmede .in strijd, zoolang de wereld bestaat. Het is al erg genoeg, dat b.v In Dultschland het aantal vruchtafdrij vingen jaarlijks op 5 a 800.000 moet wor den geschat. Het is waarlijk al erg genoeg, ook als de Overheid daaraan haar toelating niet verbindt. Zoon Overheid, welke vergeet, dat zij regeert bij God’s genade, te toch waarlijk den naam van Over heid onwaardig. Zeker, men zal dit voorstel (dat ge lukkig nog geen wet is) trachten te verdedigen met een beroep op de medi sche Indicatie en op de zorg voor het leven Mer moeder. Op zich zelf is dit geen excuus, want moord blijft moord maar de ontworpen bepaling is verdei van dien aard, dat grof misbruik aan stonds mogelijk is. De verbreking der zwangerschap wordt immers getolereerd wanneer ernstig gevaar voor het leven of de gezondheid der moeder bestaat De gewetenlooze medicus en die zijn er helaas genoeg te vinden kan dus reeds moordend ingrijpen, wanneer er ernstig gevaar bestaat voor de gezond heid der moeder. Het fjevaar moet ern stig. d.wx wezenlijk zijn, maar het ge vreesd nadeel voor de gezondheid be hoeft niet ernstig te zijn. Reeds in gé val van gering nadeel kan dus vernie tigend worden opgetreden. Men gevoelt, hoe door de gekozen bewoordingen de deur wagenwijd voor de ernstigste mis bruiken wordt opengezet. Maar wat misschien het ergste is, het blijft in de toekomst niet bij verstoring der zwangerschap op medische indica tie. De vijanden van den godsdienst mikken nu reeds veel verder. Onder de sociaal-democraten (althans zeker het buitenland bestaat een stroomlng. welke, de Goddelijke streeks aanstuurt volgens zakelijke willen het geheels vraagstuk oplossen regeling vanwege menach. Zij verlangen na en naast de medische indicatie nog de sociale indicatie, het geoorloofd zijn van oe verstoring der zwangerschap op z.g. sociale overwegingen. Voor zoover door de medische Indicatie het hek nog niet geheel en al van den dam mocht zjjn zal de sociale indicatie de laatste moge- lljk nog bestaande belemmeringen weg nemen. Dan gaat men met vliegende vaandels en slaande trom in breede rijen voorwaarts naar den georganlseer- den kindermoord. En aan te bedenken dat Christus zelf voor 19 eeuwen aan het kruis stieridat ontelbare marte laren bovendien hun bloed gaven, dat tallooze heiligen eeuwen lang een leven van ontbering en opoffering leden, om de menachen uit de slavernij van het heldendom te verlossen f Is het dan alles tevergeefs geweest? Neen, er zal een oogenbfik aanbreken waarop over alle misdaad en zonde af- doende de staf zal worden gebroken. Ooa leeft en regeert nog! HIJ beidt ZUn tijd! HET KOOPEN VAN De Federal Reserve Bank te New-York heeft haar disconto verlaagd met e— half procent tot vier procent. De Burgemeester var Leidschendam. meente Btompwyk. verzoekt namens rechter-commissarv te 's-Gravenhage. gave en inlichtingen, wit na 1 Januari :-J_ -- s, aan niet langs particulieren weg - in het bezit gekomen te van een klein odei Browning, fabrikaat F(abrk]ue> Niati-malet kaUber 6 35. Voui inlichtingen, welke leiden tot .iet op sporen van bed»'1..* revolver zal een belorv- nin.’ worden uit( ekeerd ten be-’rage van stens f 70*1 te beoordeelen door genoem den rccr.tcr-cotnmissarte. Vervul*, tag van den bezitter wegens iver- trouir.g der Vuurwapen wet behoeft niet te worden gevreesd. TEL 473 1 Mei twintig vlieger-, en technisch personeel ioor de Marine cair Soerabaja worden ult- Tevonden om daar by bet militaire vlieg vazen dienst te doen. De gehuwden namen lun huisgenooten mee en allen zouden <-rt>tatenis aangaan voor vyf jeer De betrokkenen die tot nu toe liegwezen landmacht) hier Soesier'.erg dienst deden, zyn dezer ''vergeplavtst naar Den Helder (de Kooy). In Indië wordt op hun nieuwe standplaats net spoed gewerkt aan de door het gouver nement voor hen beschikbaar te stellen «o- ningen. Men verneemt voorts, dat er een flink aan- Al gegadigden voor Indië beschikbaar was. xxxlat de autoriteiten voor deze ujtamding :eus konden maken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1