ONS BLAD L. FRANKENBERG, Alkmaar Bier loos Duitschland - EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 34 DINSDAG 11 FEBRUARI 1930 VIER i f40 f EO FRAAI BEGIN leuw* Nog meer patiënten Een verkeersvliegtuig verongelukt Afgrijseiijke misdaad Benoemingen Koopen op afbetaling De Longpest jDe Wierin^ermeerpolder De kortegolf-ontvangst 100-Jatige overleden Invloed van zonsverduistering Poging tot brandstichting 01 De opheffing van openbare scholen te Midwoud De papegaaienziekte te Amsterdam De geschiedenis van een verloren cheque Twee raadsleden leggen hun mandaat neer Installatie der coihmissie van onderzoek JOH. LAUWERS Barometers Thermometers ALKMAAR Gevallen van sabotage op de vloot in Indlë p den onderzeeer ,»k xni” Voornaa mste VEELZEGGEND „INGEZONDEN” BRIEFORDNERS - PERFO R ATEUI^S Alle soorten Opbergmappen „GOED KATHOL[EK” DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN A\\ NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD o bij verlies van een o Een proefvlucht BataviaSingapore. papegaafea- van 1 Barometerstand 9 uur van.: 780. Stilstand. Twee passagiers gedood Verder stelt de redactie de vraag: Moeder en dochter plegen een moord houdt Een middel ter voorkoming een zullen en De ABONNEMENTEN: war Alwaar tn Agwterhart—i per week 25 et; per kwartaal f MS; per plat. per kwrte el ui Mi warwMtetaHng. Duitschland is nu toch niet langer Meer het Duitschland van weleer. Alles neemt er na den oorlog Wel een grooten ommekeer. ’t Is niet ..Deutschland ueber Alles” Met «ijn schoone Wacht am Rhein. Maar wel .Alles ueber Deutschland,” Waar geen eind aan schijnt te zijn. Niet? Datgene, wat een Duitscher t Allerlaatst zal laten staan Is zijn bierpot; en warempel. Ook die tijden breken aan. Want bü iedere begroeting Wordt het bier steeds meer belast. Wat den rechtgeaarden Duitscher Steeds onaangenaam verrast. En nu maakt zelfs Hindenburg, Naar een melding in de pers, 'n Einde aan den zoo gezochten Polltieken Bler-Kommers. Bierloos Duitschland is geen Duitschland Lijk de vreemdeling het kent. Is de Hoffbrku geen attractie Als je eens in München bent? Duitschland kan nog zonder Keizer, Zonder vloot en officier. Maar je kunt je niets begrijpen Van een Duitschland zonder bier! MARTIN BERDEN Poging tot brandstichting op den onder» zeeër „K XIII”. bil verlies vso *n anderen vinoer hebben daarop LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 5.34 uur. Drie nieuwe gevallen ziekte in Amsterdam. Invloed van zonsverduistering op de kar- tegolf -ontvangst. De commissie van onderzoek in zake bat koopen op afbetaling zal Zaterdag 22 Fe bruari geïnstalleerd worden. Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot Rector van het gesticht ,De Goede Herder" te Leiderdorp den Wel- eerw Heer Th. Westgeest (Kapelaan „Voor zienigheid”, Amsterdam). Deaer dagen heeft generaal Perrié voor dr Fransche Academie van Wetenschappen een verslag uitgebracht van zijn ervaringen b( de kortegolf-ontvangst. gedurende de totale zonsverduistering In Indochina in Mei 1929. Het is gebleken, dat de geluidsterkte der kortegolf-stations veel geringer werd gedu rende de zonsverduistering. Bovendien beeft mep radio-echo s gehoord, welke ongeveer 30 seconden na het oorspronkelijke signaal wer- Kwestle in Midwoud (N.-H.) over ophef. flng der openbare scholen. In de Memorie van Antwod op het af delingsverslag Marine, spreekt de regeering de verwachting uit, zoo wordt uit Indlë ge meld. dat Ms. kruiser ..Sumatra” per 1 Juli e_k weer gereed zal zijn om te varen. De regeering deelt mede, dat zich Gisteren is een vliegtuig van de Air Unica vtïn Parijs naar Londen te Karden, in Kent naar beneden gestort en vernield. Daarna vloog het toestel in brand. Twee passagiers werden gedood: de vlieger werd gewond. De Minister van Justitie zal Zaterdag 22 Februari de commissie installeeren. aan welke is opgedragen te onderzoeken of en zoo ja op welke wijze de overeenkomsten van koop en verkoop op afbetaling bij de vet moeten worden geregeld. De verplichte werkregeiing in de diamant industrie is reeds thans opgeheven in plaats van 16 Februari. De volle wei kweek mag nu weer ingevoerd worden. WIJ BREIEN wollen bleeding De inhoud der „Ingezonden stukken”- rubriek is vaak heel kenmerkend voor de mentaliteit én van de redactie èn van den lezerskring. Daarom mag een Zaterdag in „Het Volk” opgenomen ingezonden stuk niet aan de algemeene aandacht ontgaan. Wij ontleenen aan bedoeld stichtelijk inzendinkje Een Havas-bericht uit Parijs meldt, dat dr Nlcolle en een andere medicus van het In stituut Pasteur te Tunis een nieuwe methode hebben ontdekt ter voorkoming van longpest. Deze bestaat in herhaalde verstuivingen an een bepaald poeder voor den mond van -personen, die aan besmetting onderhevig zijn. Jit de proefnemingen sou zijn gebleken, dat feze preventieve methode doeltreffend is. Meer dan een jaar geleden zond een bank te Almelo namens de firma M. aldaar een cheque voor een bedrag van ongeveer 400< naar een flrnja te Utrecht. Deae cheque be reikte baar bestemming niet, so.oat de ta M. genoodzaakt was een nieuwe cheque ta zenden. Hoewel alle maatregelen werden ge nomen om den aanbieder van de verloren ge raakte cheque onmiddellijk aan te houden werd geruimen tijd niets meer van de zaak vernomen. Thans beeft de firma M. de cheque door tusschenkomst van een katho liek geestelijke te Utrecht terug ontvangen. AOVKRTENTIBFRUB: Vaa b—O rwgsto f L», riks rogri weer f MA. RECLAME per regel M> war de qprsta pagrna; vuur da avertge pagiaaw f 6JO RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD" ktj •wvuMbetaling per pauuawg t M» per advertewue vaa ragztil Iedevii regel SIS f 6.12 „Wat in 's hemelsnaam denkt'de regeering te bereiken met bet belemmeren of beletten van dansen in het openbaar? Schampere spot der buitenlanders, die reeds nu de Ne derlanders een stijf en ietwat saai volk vin den, zal haar toch wel niet bijster welkom zijn. Meent zij aldus den ongeoorloofd™ omgang der seksen te kunnen voorkomen? Zij verhindert vermoedelijk in veel sterkere mate een volkomen correct samenzijn; maar gesteld dat er inderdaad misbruiken te kee pen zijn, valt er dan niets met de beschik bare middelen te bereiken? De consequen tie Is de Instelling van ettelijke andere com missies ter hestiulearing van _de vraagal jongelieden van beiderlei kunne wel samen de bioscoop mogen bezoeken (brr. het kan daar zoo donker rijn!), samen in taxi’s mo gen ritten, samen’ na zes uur ’s avonds in den winter en negen uur ’s avonds In den zomer op straat mogen wandelen, samen het Vondelpark, het Haagsche Bosch, de Sche- venlngscbe Boschjes. het Rotterdamsche Park mogen bezoeken." „Waarom doet men in godsdienstige krin gen toch eigenlijk zoo verontwaardigd over de politiek der Sovjet-Regecrlng? Is het uit geven en verspreiden van de courant .De God-looze” zoo vreeselük? Men schijnt t4 eischen, dat iedereen rich maar zonder te genspraak heelt neer te leggen bij de theo logische in-de-ruimte-piaterü, doen aan wordt het toch hoog tijd, dat men «e onbe schaamdheid van soodanigen eisen leert in zien. De ..afschaffing van den Zindag” 'bedoeld wordt hier waarsci-ijnii.ik de afschaffing van de Babylonische 7 dagen-week In verband met de doorvoering van de ononderbroken produktle) is eenvoudig ekonomische noodzakelijkheid, waar men toch niets tegen kan hebben indien men het hoogere ge meenschapsbelang niet uit het verliert. Het verbod van den reeds lang onder d« kriefiek bezweken bijbel kan evenmin afge- kcurd worden, wijl door dien bijbel bij gods dienstige menschen alleen maar verwarring wordt gesticht en hij bovendien in strijd is niet alleen met de waarheid, doch ook met de goede Zeden. Het verbod van bidden lijkt mij alleszins juist, omdat bidden, uit een godsdienstig oogpunt beschouwd, godslasterend. en, uit een nlet-godsdienstlg oogpunt, aanstoot gevend is. De niet „christelijke'’ opvoeding van de jeugd moet men ten zeerste waardeeren. als men het resultaat ziet van een „christelijke" opvoeding; het zal dezen menschen gaan, als alle geestelijk ontwaakten. Zijn ze een maal boven den godsdienst uit. dan zijn ze hen, die hen daartoe hebben opgewekt er kentelijk; ze zijn werkelijk menschen geworden met een hoogere moraal dan bet godsdienstige spekulatte-systeem. De maatregelen der Russische Regeering rijn dus juist om hun opvoedende strekking hoogeljjk te waardeeren. Over het „dwingen" van de menschen. zou Ik vooral als „christen” mijn mond maar houden, waar de dwingelandij bij de Onria- tenen vereenzelvigd is met hun geheele ge schiedenis en nog hun voornaamste rugge steun is. waar daarvoor de kans zich maar gunstig voordoet." In den oude’-dmn van 100 laar Is overleden de heer B*erd Akster, oudste inwoner van Oldebroek (Geld.). De Minister van Binnenlandsche Zake» heeft het gemaal in werking gesteld voor da inpoldering van het Land van Vollenhove, De resuitaibn van het ondersoek In verband met het onaiqzoek. dat de Ge neeskundige Dienst te Amst^dam verricht naar aanleiding van het feit, dat zich van een gezin aan den Overkant van bet Ij bij vader, moeder en 20-jarige dochter ziekte verschijnselen hebben voorgedaan, welke het vermoeden deden rijzen, dat men hier te doen had met een geval van de gevreesde lapegaalenziekte. hebben wij den directeur van genoemden D enst, dr. Heyermans, ge vraagd of met het onderzoek reeds eenif positief resultaat is bereikt. Dr. Heyermans deelde ons mede, dat het onderzoek van bloed en sputum der in het Wilhelmina-Gasthuis opgenomen patiënten ilsook het maken van cultures nog gaande is Nu evenwel was gebleken, dat zich aar noord van het schip, waarmede de aan d' nek geworden perronen geschonken papegaa naar ons land is gébracht, verscheidens andere papegaaien bevonden, welke tijden; de reis op één na zijn gestorven, kon hierui -eeds logischer wijze de conclusie worder etrokken. dat de aan het gezin geschon den papegaai (welke later is gestorven» be met is geweest en de ziekte, gezien dc dekteverschijnselen welke zich voordeden, oj 'iet gezin heeft overgebracht. De patiënten maken het overigens goed terwijl zich tot dusver bij de andere buis- renooten geen soortgelijke symptomen heb- oen voorgedaan. en repareer en alle soorten Kou»en en sokken; ook da aUerfhnste JAAP SNOR - Zuidstraat 15 - bra Helder Let op den gelen winkel Depot Behagen: Mej. C. DE MOEI» Meert. Wij hebben er indertijd onze voldoe ning over uitgesproken, dat na de klachten van ons kamerlid mejuffrouw Meijer in de Tweede Kamer over de dansontaarding en de verspreiding van pornographic ook van liberale en vrij zinnig-demokratische zijde de hier ge- noemde euvelen ernstig afgekeurd wer den doch aanstonds hebben wij daarbij gevreesd, dat de dames en hee- ren, die het in princiep zoozeer met ons eens schenen te zijn, wel spoedig in hun of haar schulp zouden kruipen. Ixiiien het er op aan zou komen, min of meer doortastende maatregelen te nemen tot beteugeling van deze kwalen. Dezer dagen nu heeft de regeering ge volg gegeven wi l.aar reeds aangekon- digd voornemen: een commissie te be noemen. welke tot taak zal hebben, te onderzoeken, of en zoo ja, In hoeverre van overheidswege maatregelen getrof fen zouden kunnen wcrcen met betrek king tot het ua-ioen. Dat is toch al het me?st elementaire, wat de regeering voor loop! g doen kan; wil men ooit iets oereiken in de bestrij ding van het danskwaad, dan zal men toch zóó moeten beginnen. Maar zie, nauwelijks is de benoeming der commissie bekend, of de offlcleéle organen van Vrijheidsbond en Vrijzin- nlg-demokraten haasten en beijveren zich om van hun misnoegen over deze benoeming dus ook over de eventueel verder liggende plannen der regeering te doen blijken. „De Vrijheid” geeft er een hoofdarti kel over onder den suggestieven titel ,Jn het land der horretjes en mummel- wlifjes”, waarin wij o.a. lezen: Enkele dagen jeleden is nabij Gelsen kirchen de romp van een man uit het ftfjne Heme-kanaal opgehaald. Aan het lijk ont braken het hoofd en de belde oeenen ejt armen. Uit het onderzoek !s geb!eké«u_l»t .•e jonge man enkele maanden geleden uit een verbeteringsgesticht was ontslagen m daarna met zijn moeder, een weduwe, woonde bij een 23-jarige zuster en een paar jongere broertjes en zusjes. De jonge man moet alle leden van het huisgezin sinds zijn terugkeer uit het ver beteringsgesticht op onmenschelijke wijze behandeld. 30 November j.L heeft zijn oudste zuster hem, terwijl bij sliep, den schedel met bijlslagen verbrijzeld. Met hulp van haar moeder heeft zü daarna het lijk in stukken gesneden, het hoofd ver brand en de overige deelen in het Rijn- Hemekanaal geworpen. Moeder en dochter ..ebben volledig bekend. Zou hier dus werkelijk eens het won der van een katholiek socialist gewrocht zijn? We lazen verder: „Voorts verzekerde ik. dat Ik voor mil «een bewondering gevoelde voor de niet-ontbind- baarheid van bet kerkelijk huwelijk, als ge volg waarvan wantoestanden voorkomen, eo» glut, dat tiet leed daarvan dikwijls niet te overzien Is. Het gaat toch niet aan. dat men man en vrouw, die als hond en kat met elkaar leven, bij elkaar houdt. Daarenboven gaat men gewoonlijk toch van elkaar en leven met anderen In z.g. vrije liefde, als gevolg van een on-praktlscbe kerkelijke huwelijkswetgeving. Ik merkte den Pater- CapuciJn voorts op. dat ontbinding toch wel plaats heeft, vooral, wanneer het betreft de grooten. rijken en machtigen der aarde, waaromtrent ik voorbeelden noemde, waar van de pater weder verklaarde niet goed op de hoogte te zijn.” aan boord van Hr. Ms onderzeeër „K. XIII” In derdaad een geval van poging tot brandstich ting heeft voorgedaan. Dat de branden op het Marine-Etablissement te Soerabaja ech ter aan moedwil te wijten zouden zjjn ge weest. is haar niet gebleken. Aan boord van een torpedojager heeft zich weliswaar geen brandgeval voorgedaan, doch wel zijn er andew gevallen van sabotage ont dekt waarvan de daders niet zijn gevonden De personen, verdacht van de brandstich ting aan boord van Hr. Ms. onderzeeër „K In het onderhoud met den Pater zoo vertelde hij in „Het Volk" „verzekerde ik. dat ik mü trots mijn 10 jarig lidmaatschap der S. D. A. P. en moderne vakbeweging nog even goed katholiek gevoelde als voor dien tijd. Als men katholiek is om de leer zelf, dan laat men deze niet los door on christelijke bestrijding der r.k. geestelijk heid. Aan bedanken voor de S. D. A. P. en moderne vakorganisatie dacht ik niet. Mijn socialistisch-ekonomlsch beginsel vond ik heel wat beter, mooier en christelijker en sneer in overeenstemming met het ware christendom dan het kapitalistisch maat- schappj stelsel, hetgeen in al zijn geledin gen on-christelijk genoemd moet worden. Ik zou noodgedwongen zoolang buiten bet ker.- kelijk verband blijven staan totdat de Ne- derlandsche r.k. geestelijke overheid het kerkelijk verbod dat de r.k. kerk een zeer groote schade berokkent en waardoor dat verbod dus op zichzelf reeds on-chris- telijk is In zijn werking zal opheffen, wel ken tijd Ik zoo spoedig mogelijk zou willen aangebroken zien.” I ncht bij het binnenkomen van schepen uit Zuid-Amerika dadelijk te waarschuwen als door opvarenden papegaaien zijn meege bracht. Wij herhalen: „Voorzoover er dan een kwaad is”! Alsof daaraan nog getwijfeld kon worden. „Zullen eventueele maatregelen, ontwor pen door de Danscommissie en aanvaard door regeering en Staten-Generaal, ooit tets meer vermogen dan verplaatsing van het kwaad? Voorzoover er dan een kwaad is.”* XH”. zijn van tnheemschen landaard, zaak tegen hen Is nog in behandeling. Ten aanzien van de personeelsvoorziening spreekt de regeering de verwachting uit. d«J het inlandsch personeel in het jaar 1934 on geveer voltallig zal zijn. Zü wijst vooris op de billükheid de bewoners van Nedetfandsch- Indië tot zekere mate een aandeel te geven in de defensie ter zee. Het is gebleken, dat met bet schip uit Zuid-Amerika. waarmede de zieke papegaa! te Amsterdam was aangekomen, nog een pa- ■>egaai is meegebracht door een matroos. In het geheel waren er oorspronkelijk zes pape gaaien aan boord, waarvan er 4 onderweg ’ijn gestorven. De tweede overlevende papegaai werd door den betrokken -Rjgtroos meegenomen naar zijn familie in de Van Ostadestraat, waar men reeds in bet bezit was van een lorre. Dr nieuwe papegaai verhuisde daarop spoedig naar een andere familie, waar het dter rrtvt »rg tierig bleek te zün en dan ook niet werd Teaocepteerd. De vogel werd toen overgedaar lan een vogelhandelaar. waar Itaretje is be sweken. De vogelhandelaar wlerpTtet doodr beest op de binnenplaats, waar het^ioor de ratten werd opgevreten. De laatsten zullen ’jü dit maal vermoedelijk weinig baat heb- »en gevonden. Intusschen deed zich bij het gezin in de Van Ostadestraat 12 reeds een noodlottige uitwerking bespeuren van de kortstondige xanwezlgheld der zieke papegaai. Drie leden van de familie zün ernstig ziek geworden. De moeder, die eerst in een ande- dekenhuis was opgenomen, is ovqrgebrach’ naar de barakken voor besmettelüke ziekten van het Wilhelmina-Gasthuis. waar ook dc twee andere zieke leden van het gezin zür geïsoleerd. De overige leden van het gezin bevinden zich, evenals de oude papegaai, dir ze bezaten, en d» kat. in quarantaine. Ook andere personen, die met de zieke papegaa in aanraking zün geweest, zün in observatie genomen. De Geneeskundige Dienst hoopt door deze maatregelen een uitbreiding van de ziekte tf voorkomen en den haard er van onschadelük te hebben gemaakt. Aan de scheepvaartmaatschappüen is ver- ,X>e Vrijzinnig-Demokraat” zich kwaaie van den domme. De regeering heeft ondanks het getwist over h'aar parlementair of extra parlementair karakter plotseling be dacht, dat zij rechtsch Is, en dat er, dewijl rechts het dansen „fataal” vindt, maatregelen tegen genomen moeten worden. zelf aangewezen zijn om in de goede richting iets te bereiken. Is het geen schande, dat in dezen zoo hoog noodigen strijd, waarin werkelijk wel iets te bereiken valt, van andere zijde geen medewerking te krijgen is? „Het Volk” gaf dezer dagen het woord aan een Bosschen partijgenoot, die er zich in een gesprek met een Pater Ca- pucljn over beklaagd had, dat hij daar hij voor zijn socialistische lid maatschappen niet bedanken wilde bulten het kerkelijk verband gezet was. De Bossche partijgenoot geeft het ge sprek met den Pater in dialoogvorm weer en het behoeft niet te verwonde ren, dat meerdere priesters-sociallsten- bestrijders het van den partijgenoot ontgelden moeten. Het meest curieuze van het geval is echter, dat de bier aan het woord zijnde socialist verklaarde, zich nog uitste kend katholiek te gevoelen! Deze wijsheid nu laat »Het Volk”, zon» der ook maar in t minst van een wfwip kende meening ten aanzien van de hier gepropageerde godsdlenstpolltiek te la ten blijken, in haar kolommen luchten!” Alleen zegt de redactie in een onder schrift, dat „dwang en verbod op gees telijk gebied met de socialistische opvat tingen (niet) te rijmen valt.” Maar ook dit kan de redactie niet eerlijk meenen ZIJ weet immers heel goed, dat het b.v. in Weenen de ras-echte partlj- genooten zijn, die den godsdienst om *t hardst bestrijden, en dat er onder dezen velen worden aangetroffen, die op dit gebied ook in Weenen maar wit graag Russische methoden zouden toepassen. .Maar hoe? Zü weten het niet. Daarom is een anti danscommissie be noemd, naar de bladen melden. Is bet wel zoo? Er is een commissie Ingesteld aan welke wordt opgedragen de regeering van voor lichting te dienen wer de vraag, in hoeverre van overheidswege met betrekking tot het dansen maatregelen dienen te worden ge troffen”. Is dit eene a n t i-danscommissie? Of bedoelt de Regeering. de extra-parle- mentaire, dat die commissie haar zal moe ten voorlichten omtrent de vraag, op welke wü»e het beoefenen van deze bevallige sport kan worden beyorderd? Wil de Regeering voorlichting omtrent de invoering van de danskunst of de danssport op lagere, mld- APe abonne’» op^dit H»ë lijn tegevolse de venekerlngsvoorwaqrden 3000 Lcvenslanïe «ehecle ongoochiktheid tot werken door 750 - biJonReVH1 mct f 950 - b‘l verlies van een hand. 4 25 bi|f Eo.- ^rorv;: OXea MSevaUen verzakend voor een der volgende uitkeeringen verlies van beide armen, beide beenen of beide oogen doodelijken afloop een voet of een oog w» duim of wijsvinger been of arm AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAM VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINT1O UREN NA HET ONGEVAL. Toen wisten wfj genoeg! Hier was opnieuw het bewijs geleverd van de waarheld-als-’n-koe, dat een socialist geen goed katholiek kan zijn. De hier aan t woord zijnde socialist blijkt zóó weinig „goed katholiek”, dat hij le het gevaar voor geloof en zeden hetwelk het socialisme oplevert, niet eens inziet; 2e hardnekkig weigert een zijner voor naamste plichten als katholiek ge hoorzaamheid aan het kerkelijk gezag na te komen; 3e „geen bewondering”, gevoelt „voor de niet-ontbindbaarheM van het kerke lijk huwelijk” en de kerkelijke huwe lijkswetgeving „onpraktisch" noem^F Hoe spoedig blijkt de katholiek van zijn godsdienst vervreemd, wanneer hij zich aan het socialisme overgeeft, geloof schenkt aan de socialistische lèiders, aan de socialistische pers. Dat de Bossche partijgenoot niet eens meer weet, dat de Kerk nooit of te nim mer een geldig en voltooid huwelijk heeft ontbonden (de Kerk zou hiertoe trouwens niet bij machte zijn) wij hem maar niét al te kwalijk nemen. t Is hem aldu^ vóórgelogen en \|1 heeft zich te ver Van de Kerk verwij-» derd, dan dat hij van al die „finesses' nog op de hoogte kan zijn. Enkele leden van -ien gemeenteraad te Midwoud zün met 283 andere personen, sa men vormende 85 pct. van de bevolking, btf de Kroon in beroep gegaan te<ren een besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om de beide openbare scholen van Midwoud en West woud (één gemeente) op te heffen en temidden der dorpen een pieuwe gezamenlüke openbare sdhoo te bouwen,- welk beroep nu ongegrond is verklaard. In de gisteren gehouden raadsvergadering was Ingekomen een schrijven van bet raads lid Nes. dat zieb niet verantwoordeltik wilde stellen voor de .inancieele gevolgen, we’ke hieruit voor de gem-ente zullen ontstaan en daarom voor zün zetel bedankt, hetgeen staande de vergadering werd nagevolgd door zijn nartüvenoot Koster (lib.) Ook de heer K. Kuiper deelde mede ont slagneming overwogen te hebben, maar hij meende alsnog de consequentie van deze zaak te moeten aanvaarden. Met algemeene stemmen werd besloten de zaak volgens het besluit van Gedep. Staten uit te voeren. B en W kregen de opdracht den aankoop van «rond voor te bereiden, en terwül de beer Saai uit Alkmaar als archi tect voor den bouw werd aangewezen. De WierinAermeerpolder 1 Uit al dit onwelwillend, kwasle niet begrijpend en spottend geschrijf blijkt duidelijk dat wij Van die zijde niet veel medewerking Integendeel: tegen werking te wachten hebben. En dit. terwijl de strijd, zooals ook de „Vrijzinnig-Demokraat’' heel goed weet, niet zich richt tegen het dansen, maar! tegen de dansexcessen, die ledeij fatsoenlijk mensch afkeuren moet. derwUs? Niemand kan voorloopig het antwoord geven. Maar de samenstelling van de commissie geeft te denken: Een rechter, een burge meester, een paedagoog, een hoofdcommis saris van politieen één dame, lid va» de Tweede Kamer. Waarom slechts één vrouw? Waarom niet vipr? En dan nog een bekwaam danspaeda- goog er bü- Een raadsel! Neen, toch niet! De bedoe ling is blükbaar den terugkeer te bevorderen naar de ouderwetsebe dansen; in gewijrig- den vorm. B.v. quadrilles met eqn nieuwe figuur: „cavallère seule”. De commissie kan vast gaan Krommer dan de politieke dans van de regeering kan haar step niet uitvallen.”

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1