ONS BLAD 4 •**r i W- T’ LUNCHROOM L. FRANKENBERG» Alkmaar 1.00 4 Ai ■■DEZE WEEK 1 DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN VRIJDAG 14 FEBRUARI 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 37 VIER f40 OF BRIEFORDNERS - PERFORATEURS van oornaamste Q Bestrijding der iepenziekte 5 Grensoverschrijding bij Mandsjoeli 4 ij Reclameplaat De Prager Voorjaarsbeurs Het ontwerp-Drankwet Het wrak van de „Salento” I De aanslag op de „Popolo di Trieste** Nieuwe gewone leden Op de tweede bank naar Terwerkstelllng Zulderzee-arbeiders De Strafschopregel Overeenstemming bereikt Vereenlging van Letterkundigen De zecdaagsche te Breslau r L i VïStorlogger te Zandvoort gestrand De nieuwe kardinaal-staatssecretaris van het Vaticaan De verdwijning Koetepow De Jeugdbedevaart Lourdes Historisch Genootschap te Utrecht S. v. d. Veer Spoedige opheldering van het geval te verwachten Speciale uitzending voor de Vereenigde Staten Meeningsverscbil over een geldkwestie Geen uitsluiting in het kleedingbedrijf Maatregelen tot het rooien van doode en zieke boomen gevraagd VOLAUVENT GEVULD MET KIPPEN REGOUT Opnieuw Russische vijande lijkheden tegenóver China -- JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGI OP 3 ALKMAAR A RAAMLIJSTEN Kerrebijn’s Glashand I ■L Nieuws Alle soorten Opbergmappen 1 Regeerlngshoofden die menschen aten VROOM DREESMANN ALKMAAR i e M W I .22 Verlenging van den vervaltermijn voor zekere vergunningen ki Gezicht op New-York vanuit een vliegmachine „DEMOKRATISCH^ ONBELEEFD Geen plenaire zitting der Conferentie - S ,-Z7| 7— Van officieel» op en Van IS—23 Maart TEL 478 plaats vinden van Veiligheidsmaatregelen Barometerstand 9 uur v.m.: 7.72 achteruit. Man in bet hoofd gestoken Het 25-jarig bestaan het t A r om Utrecht, Amsterdam's inwonertal tot 750.000 teste ren. Opger 1880 UZAADMARK1 Si l ABONNEMENTEN: vaar Alkmaar en Agentschappen: per week 25 et.; per kwartaal L25; per past, per kwartaal 158 t>u vooruitbetaling. wollen kleedlng. kansen en sokken; ook de a 1 rfgnste. JAAP SNOR - Zuldstraat 15 - Den Helder Let op den ge en winkel. Depót Schagen: Mej. C. DE MOEI. Noord. half 1 heeft tn de een vechtpartij Tegen den verd. van den doodslag in het woonwagenkamp te Leiden la in hooger ba» roep 8 jaar gevangenisstraf geëischt. Aan de regeeiiug rallen maatregelen ge vraagd worden voor de bestrijding der iepen ziekte. Schildersstaking bij de Ned. Scheepsbasw- mtj. te Amsterdam. bil -er lie- van ‘o anderen vinger la het men <1&D das. LONDEN 13 Februari Chineesche zijde te Sjanghai wordt medege deeld, dat een grocte Sovjet-aldeellng x V Donderdag is tijdens mist ongeveer 3 KM ten Zuiden van Zandvoort op de tweede bank een motorlogger gestand. De stranding had nlaa s bij laag water. Uit Umuiden ztjn 2 sleepbooten ter as sistentie vertrokken. Benoemd ziln nieuwe gewone leden van het Historisch Genootschap te Utrecht. De schorsing van mr. L. van Gigch Jr. zal vermoedeUJk 26 Februari a.s. in hooger be roep behandeld worden voor het Amsterdam- sche pof. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen «orden opgestoken om: 5.39. Naar wij vernemen, Is tusschen partijen in het heerenkleedingbedrUf overeenstemming bereikt, zoodat de op Zaterdag 15 Februari aangekondlgde uitsluiting niet doorgaat. IS EEN ZAAK VAN VERTROUWEN Doet het daarom bij de Naanu Venn. ALKMAAR Dlr. HEI KOOPEN VAN tuindersglas en bijzonder gerecht uit onze 4 In ons nummer van gisteren is een meds- deeilng opgenomen omtrent een jeugdbede vaart naar Lourdes. Het is ons echter ge bleken. dat deze organisatie vooralsnog niet de sympathie heeft van de bevoegde kerke- UJke autoriteiten. Wij verzoeken dus deze berichten als niet gedaan te beschouwen. Naar de „Sportkroniek” meldt zal overeenstemming met een besluit van uitvoerend comité van de FI.F.A aan de wijziging van regel 17 der spelregels, zooals deze gepubliceerd is in de officieele mede- deelingen in het orgaan van 12 September 1929 no. 73. zoodanige uitleg worden gege- nemen moet l mag Een 500-tal werklooze Zulderzee-arbeiders zullen weer te werk worden gesteld bij de te hervatten werkzaamheden te Den Oever. ven, dat de doelverdedlger bij het 1 van een strafschop op zijn doellijn blijven, doch dat hij zich hierop wel verplaatsen. Deze beslissing treedt dadelijk in werking. Tot gewone leden van het Historisch Ge nootschap zijn ojn. benoemd: C. Bakker te Broek in Waterland, dr. W. 8. Galinck te Haarlem. J. C. Kerkmeyer te Hoorn en mej. L. Ledeboer te Haarlem. De debatten in den Duitschen Rijksdag over bet Young-plan geëindigd; bet ont werp naar de commissies verwezen. De Tweede Kamer heeft de behandeling der Indische begroöting voortgezet. massale stadhuis, omringd door talrijke anriweei een bezoek brengen, de stad op meerdere iere „skyscrapers", wier aantal steeds toet I iiinten niet meer terugkennen. We mogen wolkenkrabbers te New-York. neemt, zoodat vreemdelingen, die voor eenige j welhaast zeggen, dat deze wereldstad vrijwel jaren New-York bezocht hebben en er thaxtff dagelijks van aanzien verandert. BURKAU: BOP ALKMAAR Tolrfzzw: Administratie No. <33 Redactie Ne. C33 Een donker hoofdstuk uit de geschiedenis van Haïti Het is op het oogenblik verre van rustig in den staat Haïti, de inboorlingen zijn net niet meer eens met net Amerucaanscn oe- stuur. waarom oproer dan ook aan de u>0e van den dag is. Haïti staat op net oogin- blik In het middelpunt der belangstelling en de Amerikaansche pers wijdt alle aandacnt aan de gebeurteussen >p net eilanu. Een geografisch tijdschrift brengt een uitvoerig artikel over de veelbewogen geschiedenis van Haïti, een door de natuur ruk bedeeld eiland, dat naast onultputteiijke schatten in den grond verborgen houdt. Uit dit artikel blijkt, dat van de 25 Pre sidenten die sedert de proclamatie der Re- In kort geding is voor den president der Amsterdamsche Rechtbank behandeld da kwestie van royement van leden van den Ty pografenbond. 8 Maart zal de Vereenlging van Letterkun- d:gen naar 25-Jarlg bestaan vieren met een feestmaal In het American Hotel te Amster dam. Na den maaltijd zal de Hkarlemsche Too- neelclub oen gelegenheids-revue opvoeren getiteld: „De Schoonheidswedstrtfd’. Voor de veiligheid der schepen, welke zich ter hoogte van onze kust ophouden, zal zoo veel mogeltjk de juiste ligging worden aan gegeven van het «Tak van het.ruim een jaar geleden nabij Zandvoort gestrande Italiaan- sche stoomschip „Salento" waarvan de boven water uitstekende deelen tijdens de jongste stormen zoo goed als geheel verdwenen zijn Een roode sector zaï Ingevoegd worden in den buitenvuurtoren te IJmuiden. hetwelk over bedoeld wrak tot over een afstand van 13 zeemijlen rood zal schijnen. Tevens wordt te gelijkertijd op het strand te Zandvoort een rood en wit schltterllcht geplaatst, zichtbaar (rood) over dit wrak over een sector van 20 graden en wit aan weerszijden van dezen rooden sector over een boog van 20 graden. Minister Roys de Beerenbroack heeft de Danscommissie geïnstalleerd. De bij den bomaanslag op het redactie- jureau van de .Popolo dl Tr.este" te Friest tewonde journalist is in den afgeloopen nacht aan de gevolgen van zijn verwondingen over- eden. De verontwaardiging over den aanslag in tallë wa t van dag tot dag. Uit alle streken van Italië worden te Triest betuigingen van solidariteit ontvangen. Men Is ervan over tuigd. dat men hier met een politieken aan lag te doen heeft, die niet zoo zeer tegen het 'ascisme gericht is als wel nationale drijf- veeren heeft. In den Bcrljjnschen gemeenteraad is een voorstel aangenomen, om zonder pardon disciplinair op te treden tegen burgemeester Boess. Voor de Haagscbe Rechtbank is gisterea behandeld de zaak tegen den verd. K. v. A M.. verdacht van den moord op mevr. O. aaa het Be zuidenhout te 's-Gravenhage. In het heerenkleedingbedrtjf is overeen stemming bereikt, zoodat er geen uitsluiting zal komen. NEDERLANDSCHE JAARBEURS Van wege de Ned. Jaarbeurs is vervaardigd een reclameplaat, welke in twee formaten, en wel van 60 x 100 c.M. en 160 X 120 cM., voor de eerstkomende Jaarbeurs zal worden gebruikt ter opwekking van het bezoek. De U, die op het biljet is aangebracht, is het vignet van de Jaarbeurs (U Utrecht met Mercuriuskap). De plaat is uitgevoerd door den artist H. Pieck. PARIJS. 13 Februan In Justitioneele kringen te Parus is men tmds gisteren iets optimistischei gestemc ten aanzien van een eventueele opheldering van net geval Koe tepow. De rechter van instructie verklaarde gis teren tegenovei eemge journalisten dat net onderzoek reeds zoover is gevorderd, dat orn- nen 48 uur rerrassenae *nededeelingen kun-_ rfen gorden verwacht. Men zou n.i op ne> spoor zijn van politie beambten. met valsche identiteit, die reeds weken voor de ontvoering alle vangen van den verdwenen generaal nagingen. De vocrzttter kleedt zich voor bet afne- van den eed al Deleft*, want hfj is publiek Haiti m bet jaai 1820 aan het hoofd in ceremonieel tenue, rok met witte zooals anderen oü groote leesten o! plechtigheden. Het oude gebruik wilde, dat bet nieuwe kamerlid, dat DMmengeleld wordt door den griffier, zich daarvoor ook kleedde oudtijds tn gekleede jas, later in Jacquet. Dr. Vos, die in de vorige zittings periode ook tusschentuds tot kamerlid geko zen was, gal olijk dit te begrijpen. Onzi sociaal-demokraten meenen. dat het flink is en «naruk maakt op de massa, als zjj daar mede breken Verscheen de neer v. a. Houven hti zlm irutnllatltf Woensdagnacht Scheldestraat te p’»->»s vevonden. Bjj het ingesteld onderzoek bleek, dat een verlofhouder in de Scheldestraat met zijn broer uit Vleuten eer oneenigheid had ge kregen over een geldkwestie. De broer trok daarop -iir mes en stak den verlofhouder in het hoofd Deze is in de Ruksklinieken geholpen, waarna hij naar htns kan terugkeeren. De broer uit Vleuten was inmiddels ver dwenen. De politie stelt een nader ondersoek tn. In de zevende zesdaagsche races, die 008 waren werd heb v. Kempen Nederlander)-Buschen» overwinnaar. Tweede werd: Pijnen- (Nederlanderi-Junge, derde Goebel- RÖME, 13 Februari De „Osservatore Romano" van gisteravond publiceert den pauseljjken bnet van 7 Februari over de oenoemmg van Mgr. Pacelll tot kardinaal- staatssecretans. De Paus verklaart, dat hij tot de benoe ming van Kardinaal Pacelll tot deze niet ge- makKeluke arbeiosrljke en delicate tuncue is gekomen door Pacelll s vromen geest en de kundigheden en begaaldheid. die God nem gesenonken neett. waarvan nu ou alle nem opgearagen werkzaamheden vooral ais nun tius tn DuAscblana en Beteren tot glorie van God en in dienst der Kerk blijk heeft ze- geven. Het schruven besluit met den pause lijken zegen. u»/onKeevLlX>dlLer»;kend lrMZ°mdrt.Tera|ker,T“V,|'?irW^,rde“ 1 3000- b®v®nA,an«e «eheefe onseKhiktheld tot werken door f 7Cn bbeen ongeval met f OEfl Mi verlies van een hand f 4 BE M> verlies van een f Efl oiiesn breuk var teaen ongev.nen verzekend voor een der volgende ultkeeringen verlies van beide armen, beide beenen ol beide oogen «OU.- doodeliiken ailoop a5U.- ecn voet o| I 123.- dulmol wi^inge. 3U.- been oi arm AANGIFTE MOEI OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN U1TERL1JK. DRIEMAAL VIER EN TWINTIG CJRENi NA HET OtGEVXL. De Vlootconferentie- Een memorandum der Japansche en Fransche delegatie. De Voorjaarsbeurs te Praag zal dit jaar van 16 tot 23 Maart 1930 in bet jaarbeurs gebouw worden gehouden. Ruim 3000 fir ma's uit alle branches zullen hier bun nieu we modellen en monsters tentoonstellen. Naast de Tsjechoslowaaksche Industrie vindt men er Fransche, Amerikaansche, Britsche, Duitsche, RussTche en andere deelnemers. De bezoekers genieten 33 nCt. reductie op de Tsjechoslowaaksche staats spoorwegen. 25 pCt. op de Duitsche 20 pCt. A op de Ital’aansebe. 50 pCt. op de Roemsen- <he 25 nCt. op de Yougos'.avlsche 50 pCt. op de Grieksche en 50 rCt op de trajec»en der Oostersr-oorwegen <Turk-che> op ver toon der le-im'tatle van de jaarbeurs. Het visum voor de reis naar Tsfecho'lo- waklle wordt vervangen door een legitima tie der jaarbeurs, die door een Tsjechoslo- waaksch consulaat in het buitenland is af gestempeld. De najaarsbeurs zal 7-14 September. Bovenstaande foto, genomen vanuit een vliegmachine, geeft een Indruk weer van het groote aantal -- - Het -middelpunt wordt gevormd 'door NOORD-BOLLANDSCH DAGBLAD Hg HJ rowrwnbetalu^ per pteaoung t 9A8 per aAvertcaut nu> 5 regels; tederg regel meer 8.12 Op Zondag 16 dezer van 18.20 tot 19.2C A. T. zal de zender van den Philips Omroer HollandIndië (golflengte 16 88 Meter) eer -pedaal voor de National Broadcasting Com ■•any be temd programma uitzenden. Het programma, dat op het voor Amerikr nee-t geschikte uur van het etmaal word' •rttgezonden. daar omstreeks dien tijd (ca. 1 'iur n.m. Amerikaansche tijd) vrijwel ieder ^en luistert, zal door de N. C B. worden "Pgevangen en doorgegeven aan het tot dezr -neats-happlj beboerende omroepnet. Op deze wilze sul'en nagenoeg alle belang- 'Ijke Amerikaansche omroepstations he* ■specifiek Hollandsche programma her-uit- -enden. Het programma opent met een introducti- door mr. William Ward, reporter van he* V. B. C. en een in de V. S. A. zeer bekender TUblicl t, waarna mr. B. C. J. Loder eer; -ede zal horden, uitgesproken in diens stu deervertrek te Den Haag. Het muzikale gedeelte van het programmr vordt verzorgd door het Concertgebouw 3textet, dat ten gehoore zal brengen: 1. Suitr van Rameau in een arrangement van Dres den. 2. Scherzo van Cornells Dopper en 3 Oud-Hollandsche boerendansen van Jüliu- Töntgen. Men verwacht dat deze uitzend’ng. waar •oor bereids mürsterieele toestemming ver kregen is, een even groot succes zal worden als de uitzending op Kestmls j.l. Een belangrijk voorstel betreffende de melkvoorztening van Amsterdam. bij zijn installatie voor Kerstmis nog m een donker colbert, net nieuwe lid, de neer de Boer, maakte net nog veel erger. In een lichtbruin colbertcostuum verscheen hij voor den voorzitter, terwijl hij niet eens de moeite nam om dé actetasch. die hü in zun handen nad. daaruit te leggen. Toch voelde nU zeil wei. dat hier verre de grens van wat geeischi mag worden werd overschreden, want tUdens net afleg- 1 gen van de belofte meld nu met zjjn oeide 1 de kroniekschrijver, banden de actetasch achter den rug vast. 1 den tti11 van n'Jn opdat de voorzitter deze maar met zou zien hebben Terwijl net anders steeds de gewoonte is dat de leden tijdens deze plecbtlgheid alien gaan staan, wat dit optreden dooi gebrek aan decorum voor velen, vooral de oudere leden, zoo ergerlijk, dat zij demon- atrauel gingen zitten. Men kon met zeggen dat net nieuwe iid niet wist wat er gebeu ren zou Als Lid van een groote partu zal nu ongetwijfeld tevoren eerst wel eens nebben geaitcrmeerd DU zun fractiegenocten. Bo vendien oetwjjtelen we net, ol deze zelfde heer, mdien hij in een particuliere onder neming een functie van gelijk gezag zou hebben aanvaara, dit m een dergeljk oostuum zou nebben gedaan. Het ia mis semen moeilijk amperatiei voor te schrijven. In welke kieedmg men geïnstalleerd moet worden, maar toch nopen we, dat men m de toekomst door onderling overleg zal Komen tot behoud van wat meer decorum. van den staat gestaan nebben cr 15 nun Ambt dooi revoluties verloren nebben. Van deze 15 moester, ei U Ham vn gauw mo- geiuK veraten omdat nu: verblul aidarr hun leven in gevaar bracn: Drie presidenten weiden door omgekoch te bandieten in hun weikkamer vermoord, drie andere staatsnootden stierven .neel plotseling.Een president werd door een anarchist met een rev .iver-chot naar de andere wereld gezonden, terwijl een andere zelfmoord pleegde, waaiom zun vijand zeer bedroefd was omdat n«j var plan was nem te vermoorden en aar Dl* Jie gelegenheid I een soort feestdag voor net volk te organi- seeren. Slechts een enkele var de 25 st rats- j hooiden van Haïti Kon e- zich >p oeroemen een populair man te zjjr. reweest Hjj neeft In de beste gezondheid zijn ambt neerge legd en genooi eer ongestoorder levens avond en dat oeteeKtnt neel wat voor een president van Haïti 1 tedere nieuwe presi- dent werd als oevrude* ontvangen terwul zjjn voorganger ven loezt vervolgd, ver- bannen of vermoord tid! Twee presiden- I ten Soulouque en Salnave waren voordat i zjj den presidentszete beklommen; men- scheneters Het u zeit n et uitren ."er. zegt dat zij ook gedurende den tjjd van nun pre-udentsenap mensenen In 1903 oeglr.t eene pe riode. waarin de een- revqu.tie op de an dere volgt, tor Haïti >»nslotte in het jaar 1915 onder protectoraat der Vereenigde Staten kwam. Naar wjj vernemen, zal het ontwerp- Drankwet. na de nota van wijziging looi den heer Verschuur, minister van r weer ten onderzoek worden gezonden naar de afdeeling. Eemge kans op behandeling van net wetsontwerp vóór het zomerreces zou daar door Komen te vervallen. In verband hiermede zal de regeenng ver. moedtlijk een on*werp van wet lndien?n tot het treilen van een regeling ten aan zien van de vergunningen, verleena aan vennootschappen zedelijke lichamen ot aan de besturen van dezs die volgens de Over gangsbepaling van de bestaande Drankwet op 1 Mei aa. automatisch zouden vervallen De termijn, genoemd in bedoelae Over gangsbepaling. zaï nu waarschijnlijk ver lengd worden tot 1 Mei 1931. Het schijnt tegenwoordig tot de gebruiken Van de demokratle te behoorer> om te bre ken met alles wat behöort tot het decorum, ■oolang net andere»'betreft. Zit de demo- kratische partf) eenmaal in den zadel, zooals ki Beigië, Engeland, Duitschland, Frankrijk, Sweden, Denemarken enz., dan is net ge heel anders en houden ook deze heeren den ouden vorm in eere. In Geneve en ook nier tijdens de Haagscne conferentie heeft mqn Bch daarvan kunnen overtuigen. Sociail- ■emokratische ministers zijn in die dagen tn geen enkel opzicht door hun Kleedlng te onderscheiden van de diplomaten uit de oude schoot Hier te lande meenen zjj nog altijd, dat ■U hun demokratKche gevoelens tot uiting ■toeten brengen door gebrek aan decorum De beeedlging van den neer De Boer tot Ud van de Tweede Kamer der Staten- Generaal als plaatsvervanger voor den heer Sannes op Dinsdag jj. leverde hier van wel een treffend bewijs. Het aanvaar den van de functie van kamerlid K toch altijd nog een gebeurtenis voor den persoon keil en geschiedt in de Kamer zelf steeds met eenlge plechtigheid* In den loop van deze week zal geen ple naire zitting der Vlootconferentie meer worden gehouden. Tardleu. die morgen naar Parijs terugkeert, zal waarschijnlijk in het midden van de volgende week weer te Londen aankomen, juist tijdig genoeg om de volgende plenaire zitting bij te wonen. De Engclsch-FTanschc' besprekingen duren inmiddels voort. De diplomatieke medewer ker van de ..Dally Telegraph” schrijft, dat Japan, in verband met de moeilijkheden over de kruiser-quoten. zelfs terwllle van het vlootvraagstuk de neutrallseerlng van de Phlllppijnen zou overwegen. Ongetwijfeld, schrijft de „Daily Telegraph", heeft de Amerikaansche delegatie met de regeeringte Washington daarover reeds van meening gewisseld, hoewel de Amerikanen zich over deze zaak nog niet officieel met de Japan ners in verbinding hebben gesteld. De Ame rikanen zijn zich echter van de moeilijkheid, om de Philippijnen tegen een aanval te verdedigen, zeer goed bewust, en men ge looft dan ook. dat binnen niet te langen tijd erop gerekend kan worden, dat Was hington den Philippijnen volledige onafhan kelijkheid verleent. 9 Februari JA de grens heeft overschreden een aanval neeft gedaan op Cblneescne wachtposten DU Mandsjoeli. Verschillende Clnneescne soldaten zouden nierbij zwaai gewond zijn. Men slaagde er in drie Russen gevangen te nemen. Op initiatief van de Vereenlging van des kundige hoofden van gemeentelijke be plantingen in Nederland, is te Utrecht en vergadering gehouden ter bespreking van de vraag, wat er verder gedaan kan «’or den tegen de zoo gevreesde iepenziekte. Naast het bestuur van bovengenoemde vereenlging waren aanwezig prof. Joba. Westerdut, de heeren Van Dissel, direc teur van net Staatsboschbefieer, H. J. F van Lonkhuyzen. directeur van de Ned. Helde MU-. tt- N. van Foeteren, inspecteur van den Plantenzlektenkundigen Dienst, benevens prof. Rupke, ir. Van Vloten, mej. D. Splenngburg uit Wapeningen en de neer Overdukink, ambtenaar van net Staatsboschbeheer in Utrecht. Er werd, volgens het w -—'aten zich tot de Regeering te wenden, om op jrond van de Boschwet maatregelen m het leven te roepen, om doode en ernstig aan getaste iepen te doen rooien, terwijl een Kleinere commissie zal beramen, om aan regeering. provinciën, gemeenten. polder besturen. de Ned. Helde Mij. enverdere belanghebbenden subsidie te vragen, om gedurende vijf jaar de kosten van een on derzoek ter bestrijding der lepenzlekte te Kunnen bestrijden. WU BREIEN REPAREEREN «Ra raorten middernacht geëindigd tweetal hagen burg Rteger. *7 JK Tk -*•

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1