I ONS BLAD leek.epreek.en' 4 r j IJ L. FRANKENBERG, Alkmaar ZATERDAG15 FEBRUARI 1930 I *4 DIT NUMMER BESTAAT LIT V*lER BLADEN VIER EN VIJFTIGSTE JAARGANG No. 17387 f 40 Audiëntie Een kassier voortvluchtig Een visschersvaartuig gezonken ■De Papegaaienziekte Het drama te Eindhoven Het proces ter Zaligverklaring F Met Ingang van heden Aangereden en gedood Meer Zonneschijn O: Om Nederlandsche te worden Een toegepaste uitvinding op de tramlijn AmsterdamHaarlem Zandvoort Maatregelen en een waarschuwing te Rotterdam Al onze tabellarische boeken zijn voorzien van uitslaand hoofd zonder prijsverhooging. - Slechts éénmaal de hoofden in te vullen Mailschepen der „Nederland” naar 1 de K. N. S. M. r Eén uur huwelijksvreugde voor den echtgenoot JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR oovnaamste K Om het hinderlijke rangeeren te voorkomen Een niet-Katholiek arts over de dans-excessen ieuws Invoerverbod voor Papegaaien Een slachtoffer overleden De martelaren van Alkmaar 7 NOORD-HOLL ANDSCH DAGBLAD Ml DE TWEEDE PIJLER De Pensioenwet voor militairen Bezwaren er teren Hoogere Invoerverbod van papegaaien. het omtrent een Fransche KabI* I Barometerstand 9 uur vjn.: 7.31 achteruit. zorg, dat het kind een de Met medeneming van f 3000. De opvarenden gered. der De begrafenis der slachtoffers. I hun de kerkelljke overheid het omtrent kleeding, sport, 1 De „Prinses Julians’* en de „Koningin der Nederlanden” Dit seizoen sal er geen Poolvlncht meer zün naar de Ross-Zee. Te Amsterdam is een Hjderes aan de pa* pegaalenziekte overleden. Een kassier alt 's-Gravenhage met f3.00* er van door. De „Nederland” doet enkele schepen over aan de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij. Geruchten netscrisis. Een drietal groote mogendheden zollea bet protest van den Paus inzake de Rus* sische Kerkvervolging steunen. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden op* gestoken om 5.41. •r- id les iet sen jen m- De Rechtbank van Ondersoek benoemd in het proces ter zaligverklaring van de Mar telaren van Alkmaar. Bjj WestkapeUe is een visschersvaartuig gezonken; de opvarenden zijn gered. bil verlies ven anderen vinaer De re- en dupliek in het proces-Salomo* Liebermann. De uitspraak is 28 Februari. nu W ten xar 19 lea eea ro- re» ler Om het I strijd gewoed. „Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is een leus, waarvan in iuu iiiuiuc. [en werd helaas niet altijd ■een ingezien; vandaar de isschen gezin en Kerk en - en Staat. Over de eerste 1 Willen wij vandaag spreken. de Kerk niet erkent als godde- Z. D. H. de Bisschop van Haarlem zal as. Maandag geen audiëntie verleenen. De 750.00® inwoner van Amsterdam is be kend. Een bijzondere truc, om het Nederlander* schap te verkrijgen. ABONNEMENTENvoor Alkmaar on Agentschappen: per week 25 et; per kwartaal f 3JB; per post, per kwartaal f L5» bjj vooruitbetaling. Gistermorgen is bij den overweg aan den Smeedlandschen Dijk de grondwerker J. Mein- stej uit Nieuw-Beierland door den trein, die om 7 u. 19 uit Rotterdam vertrekt, aangere den en gedood. Meinster was op den spoor weg werkzaam en hij wilde een lantaarn verplaatsen van den eenen kant van den weg naar den anderen. Tengevolge van den dichten mist heeft hij den naderenden trein niet gezien en omdat hij waarschijnlijk ge dacht heeft, dat de trein nog op grooten afstand was, is hij voor den spoortrein over- gestoken. Zijn lijk is naar het ziekenhuis *an den OonMiwni rez vues U. L De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft met ingang van 15 Februari den In- en doorvoer van papegaaien, parkie ten en andere papegaaiachtige vogels ver-' boden. Afwijking van dit verbod kan in bijzondere gevallen worden verleend onder door den Directeur van den VeeartsenUkundigen Dienst te stellen voorwaarden. den verschillen, maar waarvan de zin toch steeds dezelfde was. Drie machten vooral hebben altijd rechten doen gel- Belangrijke ombouw van tramwagens op de Ujn AmsterdamHaarlemZandvoord waardoor rangeeren vermeden kan worden. Vandaag vond te Eindhoven de begrafenis van de slachtoffers van den gruwelijke* moord en zelfmoord plaats. rijpere Jeugd, aan critiek onderwerpen en zich verzetten tegen maatregelen, waarvan het nut en de noodzakelijkheid op den duur zeker zullen blijken. Wanneer de jongste encycliek van Pius XI alleen dit bereikt had, dat alle katholieke ouders met wat grooter be reidwilligheid de aanwijzingen hunner eigen kerkelljke overheden opvolgden inzake opvoeding en opleiding der jeugd, dan zou daarom alleen al het uitvaar digen van dezen omzendbrief een ze genrijk stuk werk zijn geweest. HOMO SAPIENS. De Ned. Professor Moesveld is uitgenou- digd. een espeditie te leiden ter bevrjjding van Byrd. De directeur van den Gemeentelijken Ge neeskundigen- en Gezondheidsdienst te Rot terdam meldt: Door ons is over de vraag, hoe de pape gaaienziekte uit onze gemeente te weren is, overleg gepleegd met verschillende des kundigen. In afwachting van regeeringsmaatregelen, die vanzelf eenlgen tijd van voorbereiding eischen, is een regeling getroffen, waardoor het aanwezig zjjn van papegaaien op sche pen, afkomstig uit Zuid-Afrlka, ter kennis van den Inspecteur van den Veeartsenljkun- dlgen dienst en de Volksgezondheid wordt gebracht, die dan het noodige zal verrichten en aan wlen de volledige medewerking der gemeentelijke autoriteiten is toegezegd. De papegaaienziekte heeft te Amsterdam haar eerste slachtoffer gemaakt. De moeder van het gezin, wonende aan den Hagedoom- weg, aan den overkant van het Y, waarvan drie leden aan de ziekte lijdende waren en één in observatie is, is in het Wllhelmina- gasthuis overleden. De toestand van de an dere door die ziekte aangetaste patiënten is niet zonder zorg. ta sche leven slechts doel is voor een ander leven hiernamaals en dat de Kerk is -1 om den weg naar dat eind- ADVERTENTIEPRUS: Vaa regels 1 L25; elke regel meer f K2K RECLAME per regel f voue da eersta pagina; voer de everigv pagina's ®-5® RUBRIEK .VRAAG RN AANBOD” t M*lppr-Xlrataoue vao 5 regels; Wdrrd regel meer LU Op de Ujn Amsterdam—HaarlemZand voort worden gedurende de laatste jaren als trammaterieel de z.g. zware Budapester wa gens gebruikt. Deze tramtreinen bestaan uit 3 wagens, waarbij uit den aard der zaak de motorwagen de eerste was en de beide aan hangwagens daaraan gehaakt waren. Dit gaf steeds oponthoud aan de eindpunten omdat de motorwagen daar telkens gerangeerd moest worden. Thans heeft men een uitvinding gedaan, welke een unicum In 't tramwezen genoemd mag worden. Deze uitvinding maakt t moge lijk dat de motorwagen tusschen de belde aanhangwagens geplaatst kan worden. In de aanhangwagens wordt daartoe een schakelkast gebouwd, terwijl voorts daarin worden aangebracht de Westinghouse-rem- Inrlchtlng. de luchtflult, de voetbel en de zandstrooier. Door eenlgen ombouw der aanhangwagens wordt ’t mogelijk gemaakt deze Inrichtingen te verbinden met de hoofdinrichtingen In den motorwagen Deze laatste blijft dus 't voornaamste deel van den tramtrein omdat hij in werkelijkheid den eersten aanhangwagen duwt en den tweeden trekt. De bestuurder van den tramtrein neemt plaats op ’t voorbalcon van den eersten aan hangwagen en bestuurt van daaraf den tram trein. Door de toepassing van deze uitvinding komt het tjjdroovende en voor de passagiers vervelende rangeeren te vervallen, terwijl de uitvinding ook practisch nut heeft bij eventueele vertraging. Is n.l. een deel der Ujn eens versperd, dan krijgt men geen opeenhooplng van tramtrei nen, daar het nu' mogelijk is deze terug te laten rijden. Dit was door het gebiedende rangeeren tot op heden niet mogelijk. Met den ombouw van aanhangwagens hoopt men binnen zoo korten tijd gereed te zijn dat misschien over 14 dagen de gereconstrueerde tramtreinen kunnen rijden. Zondag 16 Februari a s. zal van 8&20 voor de* K. R. O., via Hunizen, 1071 M.. spreken: Aug. Veraart uit Rijswijk, met het onder- werp. Meer zonneschijn”, In verband met en organisatie der kinderen, en ook der*^ proeven van - c -■ 4-WJ De man vertelde aan de politie het vol gende: BI) de politie te Leiden heeft zich een 60-jarige heer uit Den Haag vervoegd, om opsporing te verzoeken van zijn echtgenoo- te, waarmede hij één uur tevoren in het huwelijk was getreden. Thans is, zooals gemeld, de van regeerings- wege ingestelde commissie Ingesteld, die moet nagaan, of met wetteUjke maatregelen te bestrijden zjjn de dans-excessen. Van liberale zijde heeft men wel getracht, de instelling dezer commissie zoo belachelijk mogelijk voor te stellen, maar als men leest, wat de nlet-katholieken gynaecoloog, dr. Maasland in een interview aan de ,Jtes.bode” zeide over de dans-excessen, dan begrijpt men, hoe noodig het is, dat maatregelen te gen deze excessen genomen worden. Na op het toenemend aantal gevallen van abortus gewezen te hebben, zegt deze beken de gynaecoloog: ,JEr is dezer dagen op de moderne dancings gewezen. Ik onderschrijf de gevaren hiervan volkomen. De moderne dans met de daarbij in hooge mate onbeschaamde kleeding der tegenwoordige vrouwen, zijn voor menig jong meisje de oorzaken van haar geestelijken en lichamelljken dood. Deze toestanden zijn een schande voor onze beschaving. Daarbij is ook mijn ervaring, dat op dit oogenblik, vooral in de hoogere standen, het alcoholgebruik weer toeneemt. Voor menige vrouw uit den beschaafden stand is dé cock tail de dagelljksche drank. En ook dit drank gebruik leidt tot uitwassen op zedelijk gebied. Ik zou ook nog kunnen noemen de ont aarding in de kleeding. Dit zjjn natuurlijk geen directe oorzaken, maar deze factoren maken de vrouw onbeschaafder en onbe schaamder in haar optreden. Al die dingen werken mee om het vrouwellike gevoel af te stompen. Men veroorlooft zich allerlei veil heden en valt daardoor van kwaad tot erger Door dit alles is de moderne danszaal ont aard in een bordeel, waar het jonge meisje en zelfs de gehuwde vrouw niet alleen haar reinheid, maar ook haar gezondheid verliezen en vaak haar leven. Wanneer een epidemie zoovelen in gezondheid had aangetast als de moderne dansen doen, zouden al lang de meest radicale maatregelen tot bestrijding zijn ge nomen. Nu echter blijft men werkeloos toezien. Hét grijze hoofd schudt eens bedenkelijk en dan verzucht hij: Gelukkig de ouders wier dochter in dezen tijd het oude, beschei den, degelijke meisje blijft Ze wordt steeds zeldzamer en ik acht dit een ramp voor onzë samenleving. rige onmiddellijk na de geboorte te laten doopen en in de opvoeding, het gods dienstonderricht en de zedelijke vorming de leiding der kerk te volgen. In de oogen dier ongeloovigen is dit geestelijke slavernij. Over het jonge kind wordt beslist, zonder dat het in de gelegenheid is zelf te oordeelen. Men zou, volgens hen, zulk een kind volkomen „neutraal” moeten opvoeden, totdat het volwassen is en zelf kan bepalen of het een gods dienst wil aanhangen, en zoo Ja, welke. Hier loopen twee wereldbeschouwingen Uiteen, zóó ver, dat er van overbruggen Rimmer sprake is. In trotsche zelfver blinding zien déze menschen ‘voorbij, dat een kind met een eigen zondige natuur geboren wordt; dat het, wanneer men het zonder leiding laat opgroelen, op volwassen leeftijd bijna zeker zal kie zen, waarheen zijn ongetemde natuur hem trekt, n.m. naar de ongodsdienstig heid, die geen zelfverloochening vraagt en waarbij geen kerkelijke wetten knel len. Bovendien: die zoogenaamde neu trale opvoeding geldt gewoonlijk alleen voor godsdienstige zaken. Datzelfde kind, dat niets van God en godsdienst mag hooren, wordt wel naar burgerlijke fat- soensbegrippei aller! naar de wetten en verordeningen van Staat en stad leeren gedragen. Anders wordt het door de gemeenschap ultge- Stooten of komt met den strafrechter in aanraking. Hierbij wordt niet gevraagd, wat het zelf wil. Hierbij geldt dus geen neutraliteit! Men ziet tot welke incon sequenties die zoogenaamde neutrale opvoeding voert. Maar niet alleen de ongeloovigen staan afwijzend tegenover de rechten van de Kerk op het kind.Ook onder christenen en zelfs onder katholieken kan men hoorenydat de^_Kerk zich te veel in de opvoeding mengt, zich te veel bemoeit met, de kinderen, die aan de ouders toebehooren. "t Is onmiskenbaar, dat de Kerk be slag legt op het kind en dat het gezin, vooral in onzen tijd, voortdurend den vinger van de Kerk voelt. Wie zich dui delijk rekenschap geeft van de taak van de Kerk en de verhouding tusschen de Kerk en het gezin goed onderscheidt, die kan hier nooit oorzaak vinden voor een conflict. De Kerk is de onfeilbare leermeesteresse der eeuwige waarne- den; zij is „door Haar Goddelljken Stichter gesteld als pijler en grondslag van de waarheid, opdat zij aan de men schen het Goddelijk geloof leere, den haar toevertrouwden geloofsschat onge rept en menschen en hun ordeningen en'daden pijke, lelde en vorme tot eerbare zeden en een onbevlekt leven, volgens de beginselen der geopenbaarde leer.” Dit moet leder katholiek onderschrij ven op straffe van buiten de Kerk te staan. Welnu, wie dit onderschrijft en tevens een gezin gevormd heeft, moet de consequenties van zijn belijdenis aanvaarden. De ouders hebben natuur lijke rechten op hun kinderen, maar bij Iedere daad, waarbij de zie^ van hun kind betrókken is, moeten zij de leiding der Kerk volgen, omdat hun natuurlijke rechten door de bovennatuurlijke van de Kerk worden beheerscht en omvat En nu is het niet voldoende, zijn kind voor het doopsel aan te bieden en ter catechismus te zenden. Daarmee is men zeker in onze tegenwoordige samenle ving niet klaar. De jonge mensch moet lichamelijk en geestelijk voor een zwa den levensstrijd worden voorbereid. En de christen, die erkent, dat het aard- Naar wij vernemen, maakt het stoomschip „Prinses Juliana” van de Stoomvaart Maat schappij „Nederland’’ de laatste reis naar Nederlandsch-Indië. Na terugkeer van het maiischap te Amsterdam zal het worden overgenomen door de Koninklijke Nederland sche Stoomboot Maatschappij, waar het waarschijnlijk in den Colon-dienst dezer maatschappij zal worden opgenomen. WH vernemen voorts, dat ook het stoom schip koningin der Nederlanden”, nadat het nog eenlge reizen voor de maatschappij „Nederland" naar Nederlandsch-Indië zal hebben gemaakt, naar de Koninklijke Ne derlandsche Stoomboot Maatschappij zal overgaan. BUREAU: HOF AUCMAAR Telefoon: AdmlnlstnUo No. 433 Redactie Ne. «33 De besturen van de Centrale van Hoo gere Rijksambtenaren van de Vereenlging van Officieren van de Ne derlandsche Landmacht-, van de Algemeene RoomscbrKatholieke Officieren Vereenl ging; van de Algemeene Vereenlging van Marineofficieren en van de Algemeene Ver- eeniging van Verlofsofflcleren der Neder landsche Land- en Zeemacht hebben in een adres aan H. M. de Koningin te kennen gegeven: dat in de Pensioenwet 1922 en in de Pen sioenwet voor militairen van Land- en Zee macht verschillende bepalingen voorkomen, die voor de betrokken ambtenaren en offi cieren tot groote bezwaren en onbillijkhe den leiden; dat de voornaamste dier bepalingen be treffen het maximum-pensioen voor wedu wen en weezen, het maximum van t 4000 voor de eigen pensioenen, en de uitbeta ling der pensioenen per kwartaal; dat in die wetten evenzeer worden gemist bepalingen, die het mogelijk maken aan eigen moeder of zusters van ongehuwde ambtenaren, die haar eenlge of voornaam ste kostwinners waren, pensioen toe te kennen; dat voorts in de pensioenwetten zeer noo- de worden gemist bepalingen, die het voor ambtenaren, die hetzij door den eisch van een academischen graad, hetzij door dien eener langdurige ervaring in het vrije be drijf, eerst op lateren leeftijd worden aan gesteld in een ambtelljke functie, mogelljk maken tot het inkoopen van jaren boven een bepaalden leeftijd; dat zij alleen al om bovengenoemde be zwaren een wijziging der pensioenwetten in hooge mate urgent achten; Reden waarom zjj Uwe Majesteit met den meesten aandrang verzoeken wel te willen bevorderen een herziening der pensioenwet ten in dien zin, dat zoowel het maximum van het weduwen- en weezenpensioen als dat van het eigen pensioen worde verhoogd, dat het pensioen worde uitbetaald per maand, dat toekenning van zg. moeder en zusterpensioen mogelijk woede gemaakt en dat de gelegenheid worde geschapen tot inkoop van jaren, geldig voor pensioen, door ambtenaren die eerst op lateren leef tijd dan den normalen In dienst treden. De Franse he Minister van Financiën, Ché» ron, houdt zQn milliardenrede. Donderdag 13 Februari is naar „St Bavo" meldt wederom een stap verdër gezet öp den langen weg van het proces ter zaligverkla ring van de martelaren van Alkmaar, Pater Daniël O.F.M. en gezellen. Geïinstalleerd is nl. de rechtbank, welke het onderzoek moet doen „de non cultu” van de martelaren. Zij moet onderzoeken nl. of de martelaren niet op een of andere wijze officieel zijn vereerd geworden. Dit heeft zijn reden hierin, dat mogeltjk de getuigen die gedagvaard worden, onder eenigen Invloed zouden staan van de eer, reeds aan de za* lig te verklaren personen bewezen. Hun ge tuigenis kan flan natuurlijk meer of minder gekleurd zijn. Deze rechtbank bestaat uit: de Hoogeerw. heeren: Mgr. Taskin, Praeses Gr.-Bern. War mond, Kanunnik W. WIJtenburg, Regent KL Seminarie Hageveld. Deken E. Rengs. Als promotor fidel <z.g. advocaat van den duivel) treedt op Kanunnik Dr. G. van Noort, terwijl de jxxst van notaris wordt ver vuld door Rector G. Huibers, die van cancel- larius door secretaris J. v. d. Tuyn, en die van cursor door kapelaan J. Biermans. Vermelden we nog, dat degene, die het aanhangig heeft gemaakt de Postulator, is de Hoogeerw Pater Antonius S^ntarellt O. F. M. te Rome, terwijl als vice-postulator op- treedt Pater Protasius Willemse OFK ta l Weert. Volgens de Jtes. Bode” is een kassier, in dienst bij de N. V. Westlandsche Hypotheek bank aan de Lange Houtstraat te 's Graven- hage, sinds Donderdag voortvluchtig met medeneming van een bedrag van f 3000 aan coupons. Het moet reeds eenlge dagen geleden ge bleken zijn, dat het met de boeken van den man, die reeds 27 Jaren bij de Westlandsche Hypotheekbank in betrekking is geweest, niet geheel en al in orde was. De boeken werden dientengevolge aan een nader onder* k zoek onderworpen en de man schijnt de re sultaten van dit onderzoek liever niet te heb ben willen afwachten. Thuis heeft hij een brief achtergelaten aan zijn vrouw, waarin hjj bekent zich aan verdi^stering te hebben schuldig gemaakt. kind heeft Altijd een felle aang^esteld - - --doel te wijzen, die aanvaardt ook gaarne toekomst” is een leus, waarvan In de leiding der Kerk bij de vorming van verschillende tijden de woorden wel kon- het jonge geslacht. Nu zijn de beginselen der christelijke opvoeding,, zooals de Kerk die verkon- wel voor alle tijden en plaatsen den op de ziel en op het lichaam van het kind: de familie en speciaal de ouders; de Kerk en de Staat. Dat is heel begrijpelijk, want alle drie hebben Inderdaad rechten. Het is een der groote verdiensten van de jongste encycliek ▼an Plus XI dit nog eens overduidelijk uiteengezet te hebben met de conclu sie: de rechten van het gezin en van den Sfaat'Mjn niet alleen niet In tegen stelling meY die der Kerk, doch eerder In volmaakts harmonie. Dat wordtie: en door iedere conflicten us tusschen Kent van de Centrale Gemeenteambtenaren; van Gisteren is tijdens den mist een vis schersvaartuig uit Vlisslngen gestrand en lek gestooten bij WestkapeUe. Bij de stran ding sloeg een der opvarenden over boord, doch deze wist zwemmende den wal te be reiken. De andere opvarenden zijn bij laag water van boord gekomen.J Het schip zit bU hoog water nagenoeg geheel onder water. De man, die over boord sloeg, werd in den kustlichttoren van drooge kleeren voor zien. gevormd; het moet wel iöoïsche kennis opdoen en zich Roomsche school bezoekt en voldoende godsdienstonderricht ontvangt, zijn er nog verschillende andere factoren in de opvoeding, welke de Kerk tot de sfeer harer bemoeiingen rekent. En deze zijn het, waarbij conflicten tusschen gezin en Kerk, tusschen ouders en kerkelljke overheid voorkomen. Daar was Indertijd om een sterk sprekend voorbeeld te noemen de invoering der vervroegde kindercommunie. Wat heeft deze maat regel van Plus X toentertijd een agita tie verwekt, vooral In het buitenland! Velen schudden bedenkelijk het hoofd over de „gevaarlijke nieuwigheid”, an deren waren bedekt of openlijk opstandig. Hoe wijs hebben zij gedaan, die aanstonds van harte met de pauselijke voorschrif ten hebben Ingestemd: nu erkent heel de katholieke wereld, dat de daad van Plus X een werk der Voorzienigheid was. Wat zou er van de wereld zijn te rechtgekomen, wanneer er in den tijd algemeene zedelljke verwildering van den grooten oorlog niet een nieuw godsdienstig geslacht was gekweekt w^'onttvBhen wiekend <>e ««ekerinöroorwMnten f 3000 - ,J°’,en*l*n« «eheele onxek.Uktbeid tot werken door f 7Sfl - blionxeril me: f OCfJ bil lerliei enn een hand. f 4 ®g bij rerlie* ran een f EB bij een break var Msen onKerallen veriekend voor een der volgende uitkeerituten verllea van beide armen, beide heeften of beide ooxen doodel liken afloop AÖU.- „n Toel ot een OOK IZ5-’ duim ot win vinW been oi arm AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN FWINTIG UREN NA HET ONGEVAL. 1 December van het vorige jaar was hU op Het Plein te Den Haag door een hem onbekenden heer aangesproken, die hem ib een gesprek vroeg, of hij soms zin had met een schatrijke, jonge Francaise in het hu welijk te treden. De heer, die hiernaar wel ooren had, stemde toe, waarna de onbekende hem aanraadde, daar het huwelijk in Den Haag niet kon plaats hebben, in Rotterdam domicilie te kiezen. Tien dagen daarna sprak de huweUjks- candidaat dezen heer wederom en deze ver- canlldaat dezen heer wederom en deze ver telde hem toen, dat het huwelijk niet ta Rotterdam, maar in Lelden zou moeten wor den voltrokken. Hij moest dus voor den vorm een adres te Leiden opgeven. Een dag vóór dat men ter aanteekening zou gaan, ontmóEtte de huwelijkscandidaat ta het zelfde Haagsche koffiehuis, waar hij ook reeds vroeger met den onbekenden beer kof fie had gedronken, een tweeden, hem even eens onbekend persoon, die zeide dat hij eveneens een 'renéwas van zijn aanstaande vrouw en deze beloofde hem, dat hij hem zjjn toekomstige vrouw zou voorstellen. Zulks geschiedde. De juffrouw, mejuffrouw M. Z. uit Parijs. 26 jaar oud. verscheen in Leiden, in tegenwoordigheid vun haar beide vrienden en de ondei trouw ging door. Na afloop hiervan vertrok de jonge vrouw S|.n. naar Parfle. De belde vritiSeA. vens cs aanstaande echtgenoot, bereidden inmiddels alles voor, tot de trouwdag kwam. Toen deze daar was, toog men gevieren naar het Stadhuis, waar de plechtigheid werd voltrokken. Na afloop werd in een koffiehuis een en ander gebruikt en terloops vroeg de Jonge vrouw aan haar echtgenoot, of zij eens het trouwboekje mocht inzien. Deze sloeg weinig acht op het verzoek en gaf haar het boekje. Zijn vrouw weigerde even later hem dit terug te geven. Kort daarop stelde zjj voor, dat zij naar haar hotel zou gaan om haar koffer te pakken. Eén van haar vrienden zou haar daarbij behulpzaam zijn, terwijl haar echtgenoot met den anderen vriend ta een naastbij gelegen koffiehuis zou wachten. Aldus geschiedde. Maar toen het wachten den echtgenoot wat lang duurde, toog deze op onderzoek uit en hij moest bU informatie vernemen, dat ztfn vrouw inmiddels vertrok ken was. Het Jjleek. dat de juffrouw inderdaad een Francafce was, die al meermalen met de Haagsche politie in aanraking was geweest en voor wie het dus niet gemakkelijk was, zich te laten naturaliseeren, waarop zjj even wel veel prijs stelde. Zij liep zelfs de kans een dezer dagen over de grens te worden gezet. De eenlge wetteljjke manier was, te trouwen met een Hollander en daarvoor heeft zjj de hulp van haar belde vrienden ingeroepen en zij is er in geslaagd, haar doel op de boven omschreven wijze te be reiken. Het aardige van het geval is, dat, zelfs wanneer de scheiding wordt uitgesproken, de vrouw voor de keus wordt gesteld, of zjj Hollandsche dan wel Fransche wil blijven, zoodat Zij in ieder geval haar doel bereikt heeft. Wie C - lijke instelling, wijst begrijpelijkerwijze haar rechten op het individu, dus ook bijbrengen van kennis, voor het bevor- op het kind en de opvoeding, af. Wij deren Van behoeven er ons niet over te verbazen. 1 niet-geloovige kringen als een geslacht door de eucharistie? Dit voorbeeld moge een waarschu wing zijn tegen onberaden critiek op kerkèHjke voorschriften inzake jeugd- opvoedlng. Wanneer i noodig acht ongeschonden beware en de organisatie der rijpere jeugd en derge- verordeningen uit te vaardigen, laten wij dan Paulus’ woprd g^Rnken: weest niet eigenwijs! Er zijn in het mo derne openbare leven, in fabrieken en werkplaatsen, in jeugdorganisaties, op sportvelden, in bioscopen en dansgele genheden, in Jeugdherbergen, In het kampeer en, in lectuur en andere ont spanning, zeer groote gevaren voor ge loof en zeden verscholen, die niet ieder een vermag te zien. De Kerk is aange steld om tegen die gevaren te waken en voorziet als een verstandig moeder het dreigende en den omvang van het ge vaar gewoonlijk veel eerder dan de lee- ken. Zoovele ouders maken zich kwaad op hun kinderen, wanneer deze In over moed en kortzichtigheid de waarschu wingen van ouders en ervaren men schen in den wind slaan. ZIJ vergeten echter, dat zij zelf als domme kinderen doen, wanneer zij de aanwijzingen der kerkelljke overheid -omtrent opvoeding Daar er zich tot op heden geen familie beeft aangemeld van de drie slachtoffers van het drama te Eindhoven, hebben de gemoorde gezin woonde, besloten de begrafe nis van de 21-jarige dochter op zich te nemen. Zij hebben daartoe een collecte ge houden, welke 200 heeft opgebracht, wat voor deze arbeidersbuurt ongetwijfeld een mooi bedrag is. Men schonk het meisje een katholieke begrafenis in de parochie van St. Georgius, nadat men het lijk eerst vanuit bet politie bureau naar een particuliere woning ta de Azaleastraat gebracht had. Het lijk van de huishoudster, die niet katholiek was en het lijk van den dader werden in stilte op de algemeene begraaf plaats ter aarde besteld. I digt, dezelfde; de toepassing in onderdeden kan nochtans naar tijd en plaats ver schillen. Vandaar, dat nergens meer dan bij de jeugdvorming het gezag van den bisschop en der in zjjn plaats op tredende parochiegeestelijken zoo sterk geldend Is. Ver dragend en zegenrijk kan de invloed der Kerk zijn, wanneer het contact tusschen haar vertegen woordigers, de priesters, en de gezinnen hecht is. En wanneer wij dan om practiscn te zijn, die punten van aanraking tusschen Kerk en gezin opsommen, dan ontmoe ten wij natuurlijk allereerst de school. Pius XI herinnert er in zqn encycliek uitvoerig aan, hoe de Kerk van de vroegste eeuwen af geijverd heeft voor 1 ontwikkeling der massa, voor het I van kennis, voor het bevor- kunsten en wetenschappen, maar altijd in katholieken geest; dat dat in niet-geloovige kringen als een wjj zeggen, dat kunst en kennis worden der grootste bezwaren tegen de katho- aangewend tot geestelijke en gezonde lieke kerk geldt, dat zij haar onderhoo- stoffelijke verheffing van den mensch. rige geloovigen verplicht, de kinderen In me 1)Jn Ugt het dat de Kerk altijd en overal geijverd heefL en nog Ijvert voor eigen scholen, waar het onderwijs doortrokken is van den katholieken geest. Helaas heeft een antl-godsdien- stige politiek dit ideaal in vele landen vertroebeld. Vandaar dat de Paus in zijn jongste encycliek nogmaals met kracht de christelljkR-polltici vermaant, toch met alle geoorloofde middelen naar de oprichting en instandhouding van eigen scholen te streven. Wij, Nederlan ders, zijn in de gelukkige omstandig heid, dat onder vooruitziende leiding van het episcopaat en van bekwame christelijke staatslieden, deze verma ning voor ons overbodig is geworden. De bijzondere school bloeit hier niet alleen, maar heeft door de wettelijke gelijk stelling van openbaar en bijzonder on derwijs ook bestaanszekerheid. Het is echter voor een christelijke opvoeding niet voldoende eigen scholen te heb ben; daar is meer noodig, n.m. contact en samenwerking tusschen school en gezin. HfErop verder In te gaan, zou ons echter te ver van ons onderwerp afvoe ren: beter zullen wij doen aan dit punt een afzonderlijke beschouwing te wij- <ten. Behalve

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1