ONS BLAD II I L. FRANKENBERG, Alkmaar I Teleurstellend EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 3> MAANDAG 17 FEBRUARI 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER f40 f50 f 250 f 125 CULTUREEL BOLSJEWISME oornaamste Bijtijds gered Comité te Utrecht Is wording De diphtberitis te Oude-Pekela Twistende cafébezoekers Nieuw militair hoofddeksel Auto tegen een boom Auto-ongeiuk bij Arnhem Verdronken ONZE OOST Propaganda tegen drooglegging De papegaaienziekte Een tweede patiënt overleden Door gasverstikking omgekomen Nieuwe Fransche vliegrecords Bedrieglijke bankbreuk I De Rijksmiddelen in Januari De Russische geloofs vervolging De IJ mui der vloot telt geen zeilloggers meer Stoomtram SchagenWognum gedeeltelijk behouden? Bonboeken - Doorschrijfboeken - Alfabetboeken - Notulenboeken Copieboeken - Contributieboeken N^ieuwS JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGl OP 3 ALKMAAR Een nieuwe Zuiderzee-film Negen ton minder dan in in Januari 1929 ft f J bh ▼erHe» van een bijeen Ongeval met het’ dlkant der Ned. Herv. gemeente Ce Utrecht, I niet nu alléén: TarievenbertaBd Een proefneming gooit het nu over een wegens het breken van de stuurstang tegen bekneld, terwijl de voorruit totaal verbrijzeld verzet zich de Met een baanwachter, die zich in dp no- uit de -leggen het jan. ment-zal volgen. s' „Als wij den klassenstrijd aanvaarden, dan is het omdat dit de eenlge mogelijkheid is om den klassenstrijd voor goed uit te ban nen en zoo werkelijk tot een harmonische samenleving te komen, d L tot een klassen- looze maatschappij. Want wat mgr. Aenge- n«nt zich schijnt te denken, een harmoni schs klassenmaatschappij, oeboort naar onze op historische ervaring gegronde overtui ging tot de onmogelijkheden.'' bii verlies van een hand, een voet ot een oog Gisteren is het schaaktoernooi te Amster- lam geopend. Dit jaar noj een schaakwedstrijd Etrwe "apablanca. WOLKJES AAN DEN FINANCïEELEN HEMEL bil verlies van anderen vinger dat de accres ABONNRMEN 1 <Nvoor Alkmaar en Agentschappen: per week ZS et.; per kwartaal f UB; per port, per kwartaal f 131 bjj vooruitbetaling. socialisme, ten minste indien ril met Haarlemschen blsschop het socialisme als een on-katholieke dwaling beschouwt.” De toestand der patiënten verbeterd Van de vijf door papegaaienziekte aange taste patiënten, die nog in net Wllhelmlna- Oasthuls worden verpleegd, was gisteren de omstreeks hall twaalf, van het gasbedrijf contro- achter het leven gekomen. Zeer waarschijnlijk sr een lek in de leiding van den geyser. De kunstschilder W. B- Tholen is in ver is nd met zijn 70en verjaardag benoemd tod ridder in de Orde van den Ned. Leeuw. Bij het leger zal een proef genomen worde» net een nieuw militair hoofddeksel. Prof. U J. H. Wolf is benoemd tot direP- ‘eur van het Philosophicum te Warmond. De staking bjj de Ned. Scheepsbouwmjj. td Inasterdam gast niet door. oil een breuk vet ot it; NODRD-HOLLANDSCH DAGBLAD Barometerstand 9 uur v.m: 772 Vooruit» LICHT OP Licht op De lantaarns moeten morgen orden opge*token om 5.45 Stichting van een Federatie van Instellin- en voor Ongehuwde Moeders in veorberrt* ting. „Terwijl echter, uit hoofde van dat mee- nlngsverschil, in de socialistische partij vol ledige gewetensvrijheid ten aanzien van de verhouding tot den godsdienst gevestigd is. bestaat die vrijheid in de katholieke Kerk, althans in Nederland, niet ten aanzien van het den Tusschen Elshout en Ond-Heusden heeft Zaterdagavond een auto-ongeval plaats ge had dat betrekkeljjk goed is afgeloopen. Omstreeks 7 uur kwam een bus van de Hoilandsche Buurtspoorwegen waarschijnlijk wegens het breken van de stuurstang tegen I een boom terecht De chauffeur werd geheel bekneld, terwijl de voorruit totaal verbrijzeld werd. Men slaagde er evenwel in hem uit zijn benarde positie te bevrijden, zonder dat de man letsel opliep. Een der passagiers, een dame, werd licht gewond en door een ge neesheer ter plaatse behandeld. De overige inzittenden kwamen met den schrik vrij. Gistermiddag te ongeveer half vier heeft op den Amsterdamschen Straatweg, nabij den Schelmschen Weg te Arnhem, een ern stig auto-ongeluk plaats gehad. Twee auto's, komende uit de richting Ede, reden op deze plaats tegen elkaar, doordat de eerste auto, bestuurd door R. uit Arnhem, de auto uit Hilversum, waarin gezeten was de familie S., te vroeg wilde passeeren. Dit had tot gevolg, dat de auto uit Hilversum in snelle vaart tegen een boom reed. Van de Tb Amsterdam is door de politie gearree teerd een koopman die goederen ter waarde van ongeveer f 5000.— heeft onttrokken aan rijn zaak, wetende dat spoedig rijn faUUsse- I opbrengst voor 1929- -- Wolkjes l.... De Fransche premier. Tardieu. ongesteld. De ministerraad van heden tot Donderdag uitgesteld. BURRAUl BOF C ALKMAA1 Telefoon: Administratie Na. «33 Redactie No. «33 In den Poolschen Sejm is bet tot ernstige botsingen gekomen wegens ontslag aan offi cieren verleend. Hughes, die benoemd is tot Chief Justice, beeft zijn ontslag bö den Volkenbond inge diend. De conferentie voor bet heden te Geneve geopend. In de badkamer Te Wageningen is de l«-jartge P. W. Bak ker in de badkamer door gasverstikking oen het leven gekomen. Zeer waarschijnlijk was Zaterdagavond te ongeveer 9 uur had te Odoorn een ernstige vechtpartij plaats. In een café hadden enkele bezoekers twist ge kregen. die later op straat werd voortgezet. Even buiten het dorp ontstond een hevige vechtpartij, waarbij de arbeider J. H. uit Odoorn door een tweetal mannen werd aan gevallen, die hem een viertal messteken toe brachten en daarna de vlucht namen. De man werd hevig bloedend opgenomen, waar bij bleek, dat een slagader in den pols was geraakt. Na door een geneesheer verbonden te zijn werd het slachtoffer naar het zieken- 1 huis te Assen vervoerd. I De rijksveldwachter slaagde er In den la ten avond in een der beide aanvallers, den Toen hulp kwam opdagen, vond men haar in bewusteloozen toestand. Zij werd onmid- dellijk naar het Stedelijke Ziekenhuis te Arnhem overgebracht, waar bleek, dat zy een hersenschudding en een vrij ernstige hoofdwonde had bekomen. De andere Inzittenden van de auto kwa men met den schrik vrij. De auto uit Hilver sum werd geheel vernield, terwijl die Arnhem slechts licht beschadigd werd Kardinaal Faulhaber hield naar aan leiding van den achtsten verjaardag der kroning van Z. H. Paus Pius XI In de Michaëls-kerk te München een rede over het Russisch bolsjewisme. Over het Russisch bolsjewisme in het algemeen en in het bijzonder ook over het cultu reel bolsjewisme. Aangespoord werd, vermaand en ge- I smeekt om van het bolsjewisme in al zijn vormen en tendenzen verwijderd te blijven, en ook geestelijk den Russischen Te Amsterdam is een tweede patiënt, lil lende aan de papegaaienziekte, overleden- In een slotwoord zegt de redactie, dat zjj sterk twijfelt aan het effect der In de katholieke pers zoo sterk naar voren geschoven rede van den Blsschop, ook al wil zij nogmaals gaarne verkla ren dat zij voor den .jnilden” toon dier rede geenszins doof is. Is het Inderdaad niet teleurstellend? Ziedaar nu het antwoord op de edele taal van onzen Blsschop, die aandrong op vrede, en die als middel daartoe alléén maar verlangde wat meer waar- deering voor den grooten socialen ar beid van de Katholieke Kerk. De socialisten willen dien vrede blijk baar niet. Zjjn er blijkbaar.... bang voor! zien, of •taan.” De sociaal-demokraten willen dus van bun princiep ten deze niets prijsgeven en zij J olijven daardoor in flagranten strijd'’met de katholieke leer ten aan- xien van den eigendom. L „Het Volk” werpt echter de vraag op. De Fransche betrooting en de positie van ninister Chéron. Hij wenscht niet af te tre den. De wolkjes aan den financieelen hemel nemen langzaam maar zeker toe, schrijft de heer Ritman in het „Bat. Nwsbl.’ De landsmiddelen over November 1928 zijn meer dan een millioen beneden de raming Dit zou op zichzelf niet verontrustend be hoeven te zijn over Jan.-November zijn de uitkomsten nog 9 millioen boven de raming. Bedenkelijker vinden wij het teit, dat 1929 tegenover 1928 vermoedelifk geen of slechts een zeer gering accres zal vertoonen. Over de eerste elf maanden van 1-928 be- Tevens wil men geiden voor de vluchte lingen bijeenbrengen. Gehoopt wordt, dat een groeiend protest over de gcheele wereld invloed zal hebben op de houding der Sovjet-bestuurders, er. in ieder geval hen. die in nood verkeeren, mo reel zal steunen. Gok verwacht het comité, dat dit protest van kerkelijke zijde in alle plaatsen van ons land navolging zal mogen vlijden. Penningmeester is de heer F. A. baron van Lynden. Biltstraat 188. Utrecht. De Rijksmiddelen hebben in Januari van lit jaar 9 ton minder opgebracht dan te 1929. Welnu: naar onze „op historische er varing gegronde overtuiging” is er niets onmogelijker, dan dat er ooit vrede een harmonische samenleving te be werkstelligen zou rijn doorstrijd en in een (gevolg daaivar) stemming van haat. Tegen klassenstrijd katholieke moraal. Alweer dus: een onoverbrugbare klove, welke ons scheldt. AUVKRrkNTierRUS; Van 1— resets UB, eik* regel meer RECLAME per regel «.75 voor da eerste pagina: «oor de overige pagina B «J« RUBRIEK „VRAAG RN AANBOD” bÜ rearutthi-taHnt per plaatsing t •-•B per advertentie van regels; tedere regel meer R12 of men hier staat voor een particulier bezwaar van Mgr. Aengenent, dan wei voor een bezwaar van de Kerk: immers, zóo zegt het blad: In „De Gelderlander" heeft Dr. Vrij moed nog onlangs geschre ven, dat „het kapitalisme principieel In strijd met het katholicisme” is; over dit groote maatschappelijke vraagstuk wordt dus In de Kerk, ook door waardlg- heidsbekleeders verschillend gedacht, concludeert „Het Volk.” Mis! Over de grondslagen van het eigen domsrecht wordt in de Kerk niet ver- - i chaos niet te laten Inwerken op de Wes- tersche cultuur. Deze rede is als een verlossend woord tegen de zucht om wat uit Rusland komt te loven. Deze vermaning toch -is van veel omvattende beieekenls; van even groote beteekenis als de bolsje wistische cellenbouw welke overal bezig Is de maatschappij en het cultureele leven te ondermijnen. Die ondermijning bepaalt zich niet tot den beruchten cellenbouw, welke goed georganiseerd voortwroet. Een besmet ting zoekt haar eigen weg. al is de eene bodem er meer voor toegankelijk dan de andere. Te erger wordt het. wanneer die oodem gretig bevattelijk is. Onder artistiek motto is een zelfwer kende cellenbouw, zij het voor velen wellicht zonder dat ze T merken, aan het voortwoekeren. Russische bolsjewis tische kunst wordt overal met graagte ingehaald en het is niet het minst de filmische kunst, of wat er voor gehou den wordt, en hoe dan ook geimpor- Te Oude-Pekela zijn gisteren wederom zes nieuwe gevallen van diphtberitis gecon stateerd. „Iets anders is het natuurlijk, dat wij wel eens genoodzaakt zijn, ons met de Kerk en haar vertegenwoordigers bezig te houden, wanneer deze buiten hun eigenlijk godsdien stig gebied gaan en zich op maatschappelijk of politiek gebied begeven. Soms Juichen wij dan zulke stappen van de Kerk toe. zooals toen tijdens den wereldoorlog de paus ter bevordering van de vredesgedachte optrad. Meermalen echter ook gevoelen wij ons ver plicht, geestelijken te woerd te staan, waan neer zij ons bestrijden, wanneer zjj een naar onze meenlng verkeerde politiek voeren of wanneer zij in maatschappelijke zaken naar onze opvatting schadelijk optreden, wanneer zij b.v een konservatieve rechtsche koalitle- politiek bevorderen, of bij werkstakingen de zijde onzer tegenstanders kiezen, of Arbeiders van net lidmaatschap onzer partij Boeken te weerhouden.'’ i 22-jarigen A. V. uit Heeserveld, te arrestee- ren; Hjj legde een volledige bekentenis af. Een groot mes werd op hem bevonden. Den anderen vechtersbaas heeft men nog niet opgespoord. „Mocht intusschen de bedoeling van mgr. Aengenent zijn, dat de Kerk hier net socialisme de afschaffing van het privaat bezit der produkuemiddelen, zou hebben te bestrijden, dan kan het niet anders of op die bestrijding zouden wjj ons hebben te verweren" Zooals bekend, is een Commissie Inge-; steld, teneinde te geraken tot de invoering van een ander militair hoofddeksel, zulks ter vervanging van de kepl. De werkzaamheden dezer Commissie zjjn thans zoover gevorderd, dat een nieüw I militair hoofddeksel ontworpen is. dat veel overeenkomst vertoont met dat in gebruik birJiet leger in Tsjecho-Slowakije. De proef vindt eerst bij enkele leger- onderdeden, am. in Breda op beperkte schaal plaats, teneinde zich een oordeel over de practische bruikbaarheid van dit hoofd deksel te kunnen vormen. hebbende gemeentebesturen rentelooze voor schotten verstrekt toe een totaal bedrag van pl.m. 480 000. Volgens contract zijn deze gelden aan Rijk en Provincie bij stopzetting der exploitatie direct teruggestort, doch zal dit t. a. v. de gemeenten en waterschappen eerst geschie den na vervreemding der lijn. De vraag is nu reeds gerezen in hoe verre de Maatschappij hiertoe verplicht zal zijn, indien zjj een gedeelte der lijn intact zal houden, hetgeen in de bedoeling schiyit te liggen. Nog een van de vrouweljjke patiënten, lijdende aan de papegaaleuziekte, die ver pleegd werd in het WUhelmina-Gastbuis te Amsterdam, is gistermorgen overleden. Drie patiënten zijn nog ernstig ziek Mijnstortingen bij SL Etienne. Twee ar beiders gedood; 15 ingesloten mijnwerkers gered. Het Is zegt „Het Volk” absoluut waar, dat de socialisten klassen haat preeken. Foei! Hoe durft iemand zooiets ver onderstellen! Feit Is echter, dat i,ij door het predi ken van den klassenstrijd automatisch ook den klassenhaat preeken en bevor deren. Ook met den best bedoelden klas senstrijd wordt onvermijdelijk klassen haat gekweekt. Maar dat niet alléén: ook direct schrikken de socialisten er niet voor terug, klassenhaat te preeken: in Ween- sche schoolboekjes zouden er schande lijke voorbeeldjes van te vinden zijn. Stelt „Het Volk” er prijs op. dat wij er bij gelegenheid eens eenlge afdruk ken? Intusschen ontkent „Het Volk’ de prediking van den klassenstrijd niet, maarhij wordt gepreekt met de beste bedoelingen! Klassenstrijd is geen middel, maar doel- schillend gedacht, hoezeer ook een of andere geestelijke zich wat demokra- tisch wenscht uit te drukken, waar tegenover het woord van den pisschop in ieder geval doorslaggevend Is. Blijft dus over: de socialisten staan met hun negatieve elgendomsleer lijn- recht tegenover het katholiek beginsel. Zaterdagmorgen ontdekte een arbeider te Heemstede, die de lantaarns leerde, langs de Leidschevaart, lepenrode, een damesfets, terwijl een dames hoed op den weg lag. Met een baanwachter, die zich in dg na- ------ bijheld bevond, toog hjj op onderzoek u!tinzittenden was mevrouw S. er erg aan toe. en de beide mannen zagen iemand in de *-■■>- Leidschevaart drijven. Z|j waarschuwden de politie, wie het ge lukte het lijk op te halen met een dreg. Het bleek te zijn de 38-jarige ongehuwde mej. L. 'uit Bennebroek. Ruim een uur lang werd nog kunstmatige ademhaling toegepast, doch zonder resul- 1 taat. j J Men denkt aan een ongeluk De zeilloggervloot te IJmuiden, welke ia den oorlog elk jaar reeds minder werd, om dat de aldaar gevestigde reederyen meer voelen voor exploitatie van stoomschepen, is sedert gisteren geheel uit het vlsscherij- reglster verdwenen. D» laatste nog in de vaart zijnda zell- logger Nelly van de V. E. M.. is thans eigendom geworden van eene te Katwijk- aan-Zee gevestigde reederij. De heer De Herder zette uiteen, dat ge noemde commissie zich ten doel stelt een film te vervaardigen, welke den nadruk legt op de groote beteekenis van de Zuiderzee, in ver band met het belang van de Zuiderzee- visscherij en de daaraan verbonden neven- bedrijven De plaatselijke visscherijvereeniging „Vo lendam” beslaat het vervaardiging van zulk een film, waartoe het initiatief van Harder wijk is uitgegaan, financieel te steunen. Naar aanleiding van dit besluit zal zeer waarschijnlijk binnen eenlge weken met de vervaardiging worden begonnen In een drietal artikelen heeft „Het Volk’ de Haagsche rede van Mgr. Aen- genent nog nader besproken, en na lezing en herlezing van de roode repliek kunnen wij niet anders constateeren, dan dat deze wel zeer teleurstellend is. De bezwaren van den Blsschop tegen de socialisten en tégen het socialisme Ram .Het Volk” aldus samen: liet initiatief genomen, tot oprichting van een comité.''waarin bereids de predikanten van alle protestantsche kerkgenootschappen aider-r zmlng namen. Tevens trad opperrabbijn J. Tal toe. ter wijl eveneens uitnoodigingen zijn genent lot de geestelijken deh katholieke en oud- katholleke kerken. Voorts maken de hoógleeraren Obbu k en Cramer deel uit van dit comité, de eerste als Vertegenwoordiger van den academlscnen senaat van de Rijksunlserslteitde tweede in zijn qualiteit van voorzitter van den Wereij:>ond aer Kerker. Nog zal een uitnoodiging gezond m worden aan de Commissaris der Koningin te Utiechl. dr. H.'Th. s’ Jacob. De bedoeling van het comité is in Maart een grocte protestvergadenng te beleggen in Tivoli, waar een spreker uit Rusland een overzicht van de huidige gebeurtenissen zal teerd. welke met verrukte opgetogenheid «even, wordt ontvangen. Zoo gaat het ook met net Russische tooneel en de Russische litteratuur. En het is met dezelfde bezieling, dat onder jongeren, al behooren zij dan niet tot een meer omlijnde jongere groep. Rus sisch wordt geleerd, enkel en alleen omdat het Bolsjewistische Rusland, qua artisticiteit, voor zooveel als het beloof de land wordt gehouden. Economisch, politiek, of zelfs ook maai godsdienstig belang telt daarbij niet mee. Het gods dienstige komt pas op de zooveelste plaats. Men ziet misschien wel de gevol gen. maar weegt ze niet. Men doet daar toe geen- moeite of is er niet toe In staat. Maar de nieuwe kunst, de Rus sische kunst, U het summum en alleen de moeite waard te worden bekeken, be leden en aanbeden. Het is de verafgo ding van bolsjewistische cultuur. Hierin Is het groote gevaar gelegen, dat doör Kardinaal Faulhaber, in een verlossend woord, eens extra is aange duld. Het geldt niét alleen voor het Rus land naburige Duitschland. Het geldt ook voor de strooming, welke ten onzent cultureel bolsjewisme belijdt in kunst. In artistieke opvatting in nieuw modisch Inzicht. Waar in algemeene en in bijzondere waardeering van een re gime kunst zeker niet op de allereerste plaats moet komen, daar is de bolsje wistische kuntstuiting al een héél groot gevaar. Coquetterie met bolsjewistische kunst dreigt een vertroebeld Inzicht te geven In wat het bolsjewistische Rus land in godsdienstige, moreele, econo mische en politieke verhouding naar waarheid is. Het bolsjewisme naar den geest ligt niet binnen de Russische landsgrenzen besloten. Het Is sinds lang internatio naal geverfd, en de bolsjewieken tn Moskou en Leningrad constateeren met vreugde, dat zij die winst meer en meer mogen boeken voor.... hun regiem. Voor het Westen is het zaak, deze In fectie ook als zij zich cultureel voor doet tegen te gaan en te neutrall- seeren. Neen, inderdaad, bij ons bestaat die vrijheid ten aanzien van het socialisme niet, omdat het nu eenmaal als een paal boven water staat, dat godsdienst en socialisme onvereenlgbaar zjjn, en het soc. zeer terecht als een „onkatholieke dwaling’’ gebrandmerkt moet worden en blijven. In de hierna gevolgde artikelen hier genoemde bezwaren bestreden, anderzijds.... Naar de ..Telegraaf’ verneemt, zal commissie in zake de stoomtram Schagen Wognum. ondanks het feit, dat deze met Ingang van 1 Februari j.l. reeds den dienst heeft gestaakt, waarschijnlijk voorloopig nog intact blijven in verband met de afwikke- liepen de landsmiddelen ruim 654 millioen ling der verdere zaken. tegen bijna 636 millioen n 1929. Na aftrek Er zijn nl. door Rijk, Provincie en belang- van de 20 millioen extra uitkeering uit de vennootschaps-belasting in 1928 blijken dus, bij sterk gestegen uitgaven, de inkomsten des tands in beide <aren ongeveer gelijk te zijn gebleven. Leerzaam is het ook te noteeren i voerrechten van welker fabuleus men ook in den aanvang des laars nog be langrijk heeft geprofiteerd, m November 1929 nauwelijks een accres vertoonen ver geleken met dezelfde maand in 1928- De opbrengst vennootschapsbelasting bleet 4 millioen ruim achter bij die van November 1928, en zij is thans rond 13 millioen. zegge en schrijve dertien millioen achter bij de raming van 49*» millioen voor de eerste 9 maanden van 1929. Er is niet de minste reden tot ongerust heid over het aspect der rekening over 1929- Maar de tee kenen van dalenden welstand, in het bijzonder in de Westersche cultures, spreken duidelijke taal. Wanneer 1929 dat wil zeggen het jaat, z waann de belasting over de winst van 1978 binnenkomt zulk een beeld te zien geeft, dan behoett men met te vragen wat 1930 zaï opleveren.... Want 1929 neefi véél en véé geringer resultaten opgeleverd’ aan 1928 men denke maat eens aan de thee En de raming dei vennootschapsbelasting 1930 is even hoog geraamd als de verwacht» Alle ibonne’i op 4h blad ilm ingevolge de ver«kerin»MvoorwM«rdee f 9(11)11 Levenglnnae gnbeele ongeschiktheid tol werken .door f TCB -- - -. tCABra oowevallen vcrBekend <oor een der volgende uitkeerinjeen vWVb verlies van beide armetf beide beenen ot beide <$oflen f wWb doodeJiiken afloop voel oj I duim of wijsvinger been of srm AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN (J1TERLIJK. DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL. De Utrechtsche correspondent van Jibkl meldt: y Naar aanleiding van de kortelings bier te lande gehouden vooioracnten over de Rus- sische geloofsvervolging door prot. Frar.K uit Berlijn, heeft dr. G. W'. Oberman, pre- „Wjj zoud< gen de katholieke Kerk •trljden „011c. jrwendsel dat de Kerk niets voor de arbeiders voelt”. Voorts ztin w|j 2e voor afschalfing van het privaatbezit der produktlemiddelen, wat wegens de on volkomenheid van de menschcljjke natuur tot een chaos zou leiden. Dan „willen” w|j 3e den klassenstrijd en zouden wy zelfs klas, aenhaat prediken, terwijl juist toenadering en samenwerking van de kansen noodig is. En eindelijk zouden wjj 4e in den godsdienst niet den grooten faktor tot menschengeluk althans» neutraal daar tegenover Ziedaar de al dan niet opzettelijke misopvatting: Wanneer geestelijken het socialisme of zekere socialisten bestrij den, dan doen zjj dat niet als een per soonlijke liefhebberij, noch ook vooral uit hoofde van een zeker politiek of economisch inzicht, doch alleréérst ter verdediging van de Kerk! Is het niet zuiver ter verdediging van de Kerk, dat zij in hun functie wel ge dwongen zjjn, arbeiders van het lid maatschap der SJD.A.P. waarin die arbeiders met wiskunstige zekerheid voor hun geloof verloren gaan te weerhouden? Is het geen plicht der geestelijken, een rechtsche politiek te bevorderen, als z|j ervan overtuigd zijn, dat daardoor de "belangen der Kerk nog het best behar tigd. en zeker nog het minst in gevaar gebracht zullen worden? Kan het ook geen geestelijke plicht zijn, de Roomsche arbeiders te waar schuwen voor roode, min of meer revo- lutionnaire stakingsa vont uren? Godsdienst en politiek zijn bij ons niet te scheiden, en als de socialisten onze geestelijken, die als strijders voor de Kerk optreden, politiek bestrijden, dan voeren zij automatisch ook strijd tegen de Kerk. Blijft dus over: de socialisten bestrij den en direct (praktisch) én Indirect de Kerk. Costes en Codos, de beide vliegers, die Za- erdagmiddag van Istres waren gestart, ten einde de wereldrecords afstand, duur en snel- leid, met een ballast van 1000 K.G. te brekenw Jn Zondagmorgen kwart over 10 weer te toestand van twee een moeder en doch- trea geland. Z|J hebben het afstand»- en ter uit het gedn aan den overkant van het luurrecord op hun naam gebracht ZIJ waren Y. wier ziekte een ernstig karakter draagt. 14 uur en 23 minuten in de lucht en hebben bevredigend, terwijl de toestand der overige in dezen t|jd 3335 K-M. afgelegd. Het snel- drie patiënten, die minder ernstig ziek zijn, heidsreoord heben a(J niet kunnen breken. goed kan worden genoemd. Te Utrecht ia een protestcomitë gevormd tegen de geloofsvervolging; in Rusland. Het ondersoek naar bet zakenleven i» het belang van den handeldrijvenden mid* lenstand. Op initiatief van de plaatseljjke visscherij vereeniging te Velendam. is tn Hotel Spaan der aldaar, een vergadering gehouden, waarin het woord “werd gevoerd door den heer E. den Herder, indrstrleel te Harderwyk. propagan dist tegen de drooglegging van de Zuiderzee en voorzitter van de „Commissie tot samen- De Rijksmiddelen hebben in Januari ruim steUing eener „juiste" Zuiderzeefilm”. 9 ton minder opgebracht dan in Januari 1929. De registratierechten zjjn met 2 mll- lloen teruggeloopen en de zegelrechten met 6H ton. Andere middelen vertoonden een matigen vooruitgang. En nu het bezwaar: de socialistische elgendomsleer. Dit bezwaar kan ,Het Volk” natuur lijk niet ontkennen: De redactie schrijft zelfs: Met de zeesleepboot Utrecht keerden dezer dagen de drie opvarenden van de ter hoogte van Coruna op de Portugeesche kust ge strande dryvende kraan Sheerlegs 642 In de haven van Vlaardingen terug. Deze kraan bevond zich op weg van Rotterdam naar Conakry aan de Afrikaansche kust doch sloeg door den zwaren storm van de vorige week van de sleepboot los. Alvorens het vaartuig in de branding kwam, kon de I sleepbootkapitein door zeer handig te manoeuvreeren de opvarenden nog redden. By deze poging liep de sleepboot wegens den zwaren zeegang nog avery aan den voorsteven op. worden de eenerzljds erkend. Ontkend wordt, dat de socialisten de Kerk zouden bestrijden: men staat juist volkomen neutraal tegenover de Kerk, alléén reeds met het oog op het feit, dat over dit onderwerp onder arbeiders zoo verschillend gedacht wordt; alleen vtndt er in het roode discussie-orgaan (het populair-wetenschappelijk bijvoeg sel van „Het Volk”) wel eens een „vrije wisseling van meeningen” hieromtrent staats, welke dit zij onzerzijds hier bij opgemerkt nooit of te nimmer iets ten gunste van de Katholieke Kerk op levert ofwel tegen die Kerk strijdt ot- wel er langs héén gaat. *t Is waar, dat de S.D.AJ*. zich als zoodanig niet vijandig verklaart tegen de Kerk (dat is trouwens een kwestie van taktiek), maar vele van de S.D.AJ’.- sche beginselen zijn lijnrecht In strijd Inet de leer der Kerk, en bovendien worden die beginselen zoo hartstochte- lijk tegen de .leer der Kerk in *t veld ge bracht, dat praktisch zeer zeker de SJJ.A.P. ook de Kerk als zoodanig be strijdt. ,4iet Volk” anderen boeg: Ten slotte het bezwaar, dat de socia listen in den godsdienst niet den groo ten factor tot aardsch geluk zien: Ook deze kwestie laten de socialisten maar liever blauw-blauw; men kan daarover immers denken, zooals men wil. Het bezwaar van den Blsschop kan niet ontkend worden, maar dan gooit „Het Volk” het op een ander praatje:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1