ONS BLAD L. FRANKENBERG, Alkmaar flj Record der zotheid De Zuiderzeesteun- wet f3ooo- f750.- 1250.- 1125.- fso- f*o t ÉN TWINTIGSTE JAARGANG No. 4i DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER oornaamste V ogelbescherming Onze Kantoorboeken beantwoorden aan de hoogst e stellen eischen. STEEDS ALLE LINIATUREN IN VOORRAAD Uitbreidingen op Schiphol M De papegaaienziekte Ook in Den Haag en Breda? EEN TEGENSPRAAK Het Internationaal Schaaktournooi Vliegofficier verongelukt Het drama in de Faber Nad. Spoorwegen •-X Spoor- en tramweg personeel Massavangst en uitvoer van zangvogels Riemsdijk- straat te Den Haag JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGI OP 3 ALKMAAR Nieuws Weder een oplichting poging tot van een bank Benoemingen I i Kwestie over de reproductie van eea reclameplaat geval. «loopt ruim twee mllUoen gulden. DINSDAG 18 FEBRUARI 1930 Een Griek poogt valsche chèque voor 8500 dollars te innen Het bouwen van een vllegtuigloods NOORDHOLLANDSCH DAGBLAD 1 i Minister 9 Mededeelingen ever de papegaalenxfefcto. Geen demping van het Rokin te Amster» De koudegolf in de Ver. Stelen. In Zwitserland te felle koude torste»drn. Barometerstand 9 uur v.m.: 778 Vooruit. De reclamekunstenaar Albert Kilin te Am- MARTIN BERDEN '4. gecomprimeerde lucht, met explosies func- tionneerde. KHJn aanhouding Het classificatie-rapport aangenomen Gistermiddag had te Utrecht een congres Belangrijke orders te Dtetacbland geplante» I BUREAU: BOF 8. ALBMAAJ Tulrfs—t AdmtehrtraUa N*. «33 Redactie Na. 833 De toestand den ernstig. t l i i ABONNEMENTEN; toot Alkmaar en Agentschappen; per week M c*.; per kwartaal 3X5; per post, per kwartaal 3A> Ml raorwitbetaUng. In bet Amsterdam in de Militiezaal te Internationale Weder een poging tot oplichting van ee» bankinstelling te Amsterdam. Mi verftes vaa 'a anderen vtaate 9 t I Hierbij een foto van den gelukkigen vader met den 750.000ste. De vader ontving als eerste geschenk een boegen hoed van de Firma Kuyt te Amsterdam. Jan Naota uit de Korenbloemstraat. aan de overzijde van het Y, is de gelukkige 750.000ste Amsterdammer. In het schaaktournooi ie Amsterdam wow Weenlnk van Jhr Van den Bosch: Addieks speelde rem'se met Spielmann; Eu weU». dan werd afgebroken. tie niet op voldoende wijze was geschied, doordat de blaat verschillende afwijkingen van het ontwerp vertoonde. heeft dit ter kennis van de maat- gebracht en medegedeeld, dat hij Aanbestedingen in verband met den aan- leg van de Twentekanalen Tlchon, wist! Volgens den Aartsbisschop is het volstrekt onmogelijk, dat de kerkhoofden de hun toe geschreven verklaringen zouden hebben af gelegd. «Met dergelüke middelen tracht de Sovjet nu haar ongure praktijken te loochenen, maar het zal haar niet lukken, de christe lijke volkeren te misleiden, het zal haar niet lukken, het eenmaal in opstand gekomen wereldgeweten tot zwijgen te orengen. De tegenweer wordt tegen de bewindvoer ders in Rusland, die niet langer politici maar misdadigers genoemd moeten worden, spontaan georganiseerd De actie zal niet te stuiten zijn; wij mogen niet rusten, voor en aleer een einde gesteld zal zijn aan het schandebedrljf der Sovjct- door de i en ge- Bltikens een schrijven van de O» lil missta van Toezicht van bet beheer van het Aca demisch Ziekenhuis te Leiden kost de exploi tatie der twee ziekenhuizen een ton extra per Jaar. hier te lande, eer donker type, gelijkt meer op een Turk. De man is breed geschouderd, heeft een bree- den neus en een glad geschoren gAiaat De Commissaris van Rijkspolitie der Ned Centrale inzake falsification. N. Doelenstraat WIJ BREIEN en REPAREEREN alle soorten wollen kleedlng. konsen en sokken; ook de a 1 rf jjnste. JAAP SNOR - Zuidstnat 15 Den Helder Let op den ge en wtakeL DeoH Scharen: MeJ. C. DB MOEI* Noord. Afschaffing van massavangst van zang vogels gevraagd. Aanbesteding van het bouwen van vnegioigloods op Schiphol. van de koningin van Zwe- v-rschenen te het voorloopfg verslag der Eerste Kamer over de begroeting de» F. T. T. voor 1930. Z. D. H. beeft benoemd tot kapelaan van de „Voorzienigheid” te Amsterdam, den Weleerw. Heer 3. C. de Groot; te Helder (HH. Petr en P.l, den Weleerw. Heef C. Verheugd en te Amsterdam H. Mana Magd.l den Weleerw. Heer P. Aarts, d»e kapelaan was te 's Hage‘ <H. Ger. Maj.) Vertegenwoordigers van het Kon. Nederl. Landbouw-Comité, den «R.K. Boeren- en Tulndersbond. den Christelijken Boeien- en Tutaiersbond en het Comité tot opheffing van de vangst van beschermde tn andsche vogels werden gisteren door minister Ruys de Beerenbrouck in audiëntie ontvangen. De afgevaardigden pleitten opnieuw voor afschaffing van de massavangst vóór bet volgende herfstseizoen, opdat ook aan den teruchtmakenden ullvoe.r van tienduizen den nuttige zangvogels een e nd komt. De minister zegde nadere overweging toe. Naar wij vernamen, hebben de Ned. Spoor wegen bq d- Wast-Duitoche wagonfabriekm te Keulen 150 groentewagens te leveren half Mei en 12 D-wagens besteld, terwijl bq de Hanncv—-.-K- hestal 1 tag j geplaatst werd van 150 groentewagens en 20 3e klassepersonenrtitulgen. Het totaal bedrag van deze taufakling M- Openlng van den nieuwen hljtonw vaa het SL EUsabeths Ziekenhuis te Leiden 13, te Amsterdam, verzoekt van dvZor Griek. Menigeen verlangt heel vurig Dat hu een beroemdheid wordt. En hu tracht dit te bereiken Door het slaan van een record. Maar wanneer je naam moet glanzen Als een ster aan X tirmament. Mag men op z'n minst verlangen. Dat je ruk bent aan talent. Het talent is meer een gave En die wordt niet geiabnekt. Doch dan zoekt men t m zotheid En er wordt ge-excentnekt! Ja, van Schubert. Strauss en Handel Heeft u zeker wel genoord. Maar net is bu ben de schoonheid Der muziek, die u bekoort. Iemand, die de schoonheid miste Maar de Kracht bezat nij wel. Won in Aken 't Kampioenschap In net lang-piano-speL HU bespeelde daar vier dagen De piano, achtereen. Zoolang op net tabouretje Deed net toch voor nem nog geen! 't Kwam slechts aan op duurzaam speler. Niet zoozeer op wat nu kon. Daardoor Kwam het, dat de stumper 't Wereld-Kamptoenschap won! Maar de man voelt zich beroemdheid En men vindt nem zeer beKwaam. Poch Kreeg nu 't record der zotneid En mets anders, op zun naam! AUUKltallWKUi: Vaa regels f IX*. elke regel meer «X*. RECLAME per regel a.7* vuur de eerste pagina, «oor ds avartgu pagmab J Md RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD" bjj vwruitbetelinc per piaMacag IM per ■dvenreUr vaa regels; tedere regel ar er UI De Britsche premier. Mac Donald, be dankt als lid der Onafhankelijke Arbeidevz- parti) gisteravond i voortgezette Schaaktournooi, speelde: Splelmann (wit) remise met Addlcks (zwart! Woenlnk (wit) wint van jhr. A. O. V. d. Bosch (zwart! De partij Eu«ve—Landau wordt voortgezet. Weenlnk heeft de leiding met twee punten. 5 Maart a.s. zal voor het Haagsche Ge rechtshof in hooger beroep behandeld wor den de zaak tegen den koopman, beschuldigd van moord, subs, doodslag en meer subs, het veroorzaken van dood door schuld ten aan- zien van zijn echtgenoote, die hu in den avond van 30 Mei van het vorige jaar met revolverschoten zou hebben gedood. Het O. M. had tn eerste Instantie ter zake i van doodslag tien jaar gevangenisstraf ge- eischt- De rechtbank veroordeelde den ver dachte, bij vonnis dal. 5 December j.l. wegens het veroorzaken van dood door schuld, tot zes maanden gevangenls-traf. Zoowel de of- plaats in bet N. V.-huls van de bekende or- Heler van justitie als veroordeelde, die reeds ruim zes maanden in voorarrest gezeten had zijn van dit vonnis In hooger beroep getrian Naar uit Washington gemeld wordt, is een Amerlkaansch offlc.er, die met zjjn vliegtuig dat de Griek,van het 27.000 ton groote slagschip ..Nevada” heeft eenbÜ Guantanamo op Cuba door m ddel banklnstelingen te Amsterdam op ve een catapult gestart was. verongelukt, n, een Gneksch paspoort heeft at- betrof hier een eerste proefneming met XVI Lroecoilla OG IfibA I ganlsatles van Spoorweg- en Tramwegper soneel. onder leiding van den Personeelsraad der Nederl Spoorwegen en onder preeld um van den heer P Moltmaker. De heer P Molt- maker leidde het rapport In, dat door een bijzondere gemengde commissies opgemaakt betreffende het classifies tievraagstuk. Na discussies, waarbij de heer Moltmaker van repliek diende, werd het rapport met over- groote meerderheid van stemmen as >ge- nomen. De organisaties van spoorwegpersoneel bebben bel rapport «ter classificatie-com missie aanvaard. Nederlaag der Franse he regeertag; het kabinet dient zijn ontslag tn. ken pion op c3. welke was voorbestemd op den duur aanvalsobject te worden De Rotter- damsche voorvechter wist echter een door- slaanden aanval te voorkomen. Geleidelijk kwam hU uit de moeilijkheden, dwong tot tot een bedrag van 600~tóe ruil der koninginnen en een kasteel en daar-- i na scheen er voor Euwe geen dadelijk aan- Wijsbaar voordeel meer te zijn Bij het ver- strijken van den speeltijd had ieder nog een kasteel en vier pionnen. Het ziet er niet naar uit. dat voor een van beiden uit de stelling nog winst te balen is. Een Drachtige stand om beide maesters uren aan het analyseeren te zetten. Hedenavond zaJ blijken of die mf»— lyres nog Iets opgeleverd hebben. Weenlnk staat er met 2 uit 2 zeer gunstig voor.. De partijen van Woensdag beloven in teressant te worden Dan komt Euwe t^eu Splelmann en Addlcks tegen Weenlnk. Spiel- rcann, die twee kostbare halve puntjes kwijt Is. zal er wel alles op zetten, om zoo moge- I Hannoverschr wagenfabriek lijk te winnen, daar anders dc kans op een van de eerste plaatsen zeer klein gaat worden, en Euwe verkeert misschien in hetzelfde nieuw bedrijf of werk zou belemmerd worden door moeilijkheden, welke zich zouden voor doen bij de liquidatie van net oude bedrUL tnede In verband met waardevermindering. Als het ontwerp wordt aangenomen, zullen er dus toelagen verstrekt Kunnen worden in den vorm van ultkeeringen in eens Zoo zal nu een visscher. die zijn op de Zuiderzee gegrond visscherijbedrUf wenscht te hervor men tot een .Noordzee-visscherUbedriff. een toelage Kunnen krijgen voor net geval nu door middel van het ingevolge de wet te verleenen crediet niet voldoende zou kun nen worden geholpen. Een groote vooruitgang bij den bestaanden toestand. Voor hen, die hun bedrijf wenschen voort te zetten, te verplaatsen of te hervormen, dan wel een nieuw bedrijf in te richten, le verde de rente van het verleende crediet. die op minimum 5 pCt was gesteld, nog wel bezwaren op. In het ontwerp wordt nu voorgesteld de rente te bepalen op minimum 4 en maximum 5 pCt.. terwijl voor de terugbetaling die bin nen 15 jaren (thans nog 10 jarem moet ge schieden. bi< geldige redenen uitstel kan wor den verleend. Ten slotte Is een zeer afdoende regeling voorgesteld ter verkrijging van een geldelijke tegemoetkoming voor ben die tijdelljl» door de wet blijvend zonder werk zUn gekomen. Hierbij is ox. bepaald, dat de tegemoetkoming voor belanghebbenden, die bjj bet in werking treden van deze wet 85 jaar of ouder zijn, in den regel zaJ worden verleend voor den duur van hun leven Voor jongeren voor een tijdduur van drie tot vUi jaar. Als bet ontwerp eenmaal wet zal zijn ge worden. dan kan er aan de hand daarvan zeer veel worden gedaan om schade te voor komen bU de belanghebbenden. Het is tnogelUk, dat sommigen nog meer van een wijziging der wet verwacht hadden, maur ontkend zal niet kunnen worden, dat bet ontwerp een groote stap voorwaarts öe- teekent en dat de toepassing zal dienen te worden afgewacht, voor en aleer een defini tief oordeel kan worden uitgesproken. Onder handhaving van het beginsel der wftt is deze op tal van punten zeer verruimd, aoodat bU een royale en vlotte uitvoering de kans groot is. dat zU algemeen bevredi ging zal khnnen brengen. In een rede, die dr. Heyermans gisteravond voor de Gezondheidscommissie te Amsterdam over de papegaaienziekte heeft gehouden, heeft hU o.a. gezegd, dat zich behalve te Amsterdam ook een geval in Den Haag en een in Breda heeft voorgedaan. AAKGIFTE MOEI OP STRAFFE VAM VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN EITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Met betrekking tot de thans bq de Kamer aanhangige wUzlglng van de Zuiderzee- Steunwet kan er niet gezegd worden, dat de departementale molen bU Waterstaat hard maalt, alhoewel we er direct aan toevoegen, dat de tegenwoordige bewindsman daar niet ten volle voor aansprakelUk kan worden gesteld. Op 18 Mei 1938 beloofde Minister v. d. Vegte reeds in de Tweede Kamer de Zuider- toewet 1925. die toen 5 maanden in volle i Werking was. op de helling te zullen brengen. Toen van dat noodzakelUke herstellingswerk tn Februari 1929 nog niets te sten was inter- pelleerde men daarover tn de Tweede Kamer, maar voorloopig zonder resultaat. Als gevolg hiervan werd er in April zelfs «en initiatief-voorstel Ingediend, om de Zul- derzee-visschersbevolking en andere per- •onen tegemoet te komen, maar op der avond voorafgaande aan <je openbare behandeling van dit voorstel. op 18 Mei 1929 ver klaarde Minister v. d Vegte in de Kamer, dat als hU gesommeerd werd op morgen, i hg zou antwoorden, dat het wljzlgings-ont- werp den volgenden dag niet zou tomen j HU stelde echter den loop van zaken zoo Voor, dat de tUd. die aan het kabinet nog i gegeven was, gebruikt zou worden om een wetsontwerp tot wijziging van de Zulderzee- Zteunwet In te dienen. Hieraan voegde hU even tater zelis toe. dat het wetsontwerp dat bu het departement in gereedheid lag. ten doel had de tegenwoordige wet op ver schillende punten te verruimen, verder een soepele toepassing te geven aan hetgeen be staat. terwijl getracht werd op het punt van de waardevertplndering te komen_tot wat men noemde de liquidatie van het Zuiderzee- j leven. Veel vertrouwen werd In de toezeggingmet gesteld, want een amendement om slechts gelden voor uitvoering van de bestaande wet x toe te staan tot 1 October 1929. kreeg, hoe wel verworpen op grond van de overweging, dat de visschers daarvan wel eens de dupe konden worden, toch nog 35 stemmen. Minister v. d- Vegte beeft bet wqzigings- •ntwerp ten spqt van sQn toezegging, niet togediend. Op 31 December J.l. heeft de tegenwoor dige regeering bet aan de Kamer gezonden en de vorige week is het reeds In de afdee- lingen onderzocht, soodat verwacht mag worden, dat bet mogelijk nog voor Paschen wordt behandeld. Van het begin af heeft de toepassing van «le Zulderzeesteunwet tot moeliqkheden aan leiding gegeven, waarvan de oorzaak voor een groot deel «vel gezocht moet worden m het feit, dat de partijen zich op verschil lend standpunt stellen De wet zelf draagt daar de schuld van. omdat men daaruit zou kunnen lezen, dat droogmaking van de Zuiderzee den visschers recht zou schenken op schadevergoeding. Geheel juist is dat niet, want de Staat ■heeft volkomen het recht om de Zuiderzee droog te leggen Het ts dus een reentmau- gen overheldsdaad en er zou nooit een recht bank te viiiden zUn, die de overheid op grond daarvan tot schadevergoeding zou veroordeelen. Het doel van de wet is dan ook. om allen, die bedrUven hebben, waarvoor de Zuiderzee een bron van inkomsten is. of die in die bedrijven, zooals de visscheru werken, te hel pen schade te voorkomen die van de droog legging het gevolg zou kunnen zUn. Volgens de wet kan dit geschieden door ■hehoorlUke voorlichting en zelfs financleelen Steun bq de keuze en opleiding tot een ander beroep, door credietverleenlng bU stichting van een ander bedrul en ten slotte door een geldelUke tegemoetkoming aan hen voor wie bet niet mogeiqk is iets anders te gaan doen. De tegemoetkoming ten behoeve van op- leiding van belanghebbenden en nun Kinde ren is tn de wet noch wat de grootte van de tegemoetkoming, noch wat den aard der op- leidingen betreft, ook maar eeniger mate be perkt- Dit biqkt wel uit hfcw feit, dat er gevallen zUn. dat nu reeds meerdere 'jaren per kina van belanghebbenden 1800 wordt uitgege ven en dat steun wordt verleend voor op leidingen aan M O L O en H. B Scholen, vervolgonderwijs, politieschool, blindeninsti tuut, nooger onderwijs papierfabricage, fa bricage van optische instrumenten, geeste lijke. onderwijzer, boekhouder, gemeente-ad- mlnistratle. rU«vlelhersteller. bloemist, tuin bouw. landbouw, slager Kommies bU de belastingen, bakKer, sigarenmaker, politie houthandel, metaalbewerker, binnenvaart, monteur, schilder, scheepsteekenaar wagen maker. zeilmaker, louwkundlge. melkcontro- leur. grondwerker, timmerman, kapper let- terrètter kleermaker, loodgieter, electro-tech- nleus enz. Het wuzigings-ontwerp heeft nu ten doel om op nog ruimere schaal dan reeds net geval is. opleiding op nuverheidsscholen te bevorderen. Bu net opzetten van een nieuw bedrul ol net aanvaarden van annex werk leverae de liquidatie van net oestaande niet alleen moeiiUKneden op. maar vormoe sotns meer malen een beletsel Het wuzigings-ontwerp beoogt net mogeiuk te maken, op doelmatige en afdoende wijze tegemoet te Komen in alle Bevallen waarin het aanvaarden van een LICHT OP De lantaarns moeten mor* jen worden opgestoken om: 5.47. die er mtusschen niemendal van Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft aanbesteed het bouwen van een v! eg- tulgloods op Schiphol en het maken van terrelnverhardinjen en bestratingen op het vliegveld. Ingekomen waren 39 bil'et ten De laagste inschrijvers waren de N. V. Muldens Hande’.smaets?.happU te Soester- berg voor 244.890 (Ijzerwerk buiten Am sterdam) en de N. V. Beton- en Won Lu- maatschappij te Gouda voor f 264 800 (Ijzerwerk binnen Amsterdam). De hoogste inschrljfster was de N V. C. P WUkers Bouw- en Aannemlngmaat- schappu te Amsterdam voor 381001 Voorts werd door B. en W aanbesteed het maken van een walbeschoellng aan de Piet Heinkade. Er waren 19 inschrijvers. De laagste tnscbrUfster was de firma A. A. Gnlrrep voor 38.630. De hoogste was de firma A. Hootes te Moordrecht voor 49S37. len bieden. Met een schljnoffer van een paard legde hU «vifs damevleugel vast en daarna was het voor Splelmann reeds moei lijk nog een weg naar winst te vinden. HU deed nog een poging tot aanval op den ko>- ningsvleugel. doch Addlcks «rbt ruil der ko ninginnen te forceeren en toen kwam remise reeds In zicht. Dit was ook het resultaat, nadat, evenals gisteren, raadsheeren van tegengestelde kleur waren overgebleven. Een fraaie prestatie van Addlcks. die nu tegeri de beide grootmeesters remise gemaakt neeft. Weenlnkv. d. Bosch D» Amsterdam mer had voor de tweede maal «vit en ver- volgde ook hier na 1. d4, Pf6 met 2. Pc3. I De Hagenaar maakte er een Fransche ope ning van en speelde de Rubinsteln-variant. Door het voorwaarts brengen van zUn e-pion, waarna wit niet ruilde, doch zli nd-pion pejj stond, terwijl ook overigens de reprodue- doorschoof, kreeg zwart moeüük spel HU tie niet maakte er van. «rat er nog van te maken j was. offerde een paard voor twee pionnen. I wat hem nog kansen scheen te geven, maar Weenlnk maakte geen fout en in tUdnood schappij zetting. BU den 32sten zet gaf hU den hope- loozen strijd op. LandauEuwe Een d4-opening door Euwe Oost-Indisch verdedigd. Onze kam- pioen verllet^spoedlg *de^ bekende paden en <jen proefdruk in het verkeer gebracht. KUjn zag hierin wanprestatie, althans een onrechtmatige daad, en vorderde van de Haagsche Verzekerings Sociëteit een schade vergoeding van 1000. De Haagsche rechtbank wees de vordering Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft thans In hooger beroep hetzelfde bedrag als schadevergoeding toegewezen. Het wereldgeweten is In opstand gekomen tegen de afschuwelUke kerkvervolging in Sovjet-Rusland. En het is vooral Z. H. Paus Plus XI ge weest. Die door middel van Zjjn achrUven aan Kardinaal Pomplll het «vereldgeweten heelt wakker geschud. Het ziet er naar uit, dat over beel de «rereld een machtige proteM-actle tegen de godsdlenstgruwelen van de misdadigers, die op het oogenbllk in Rusland hun schande- Ujke praktijken uitoefenen, zal ontstaan en het lUdt geen twUfel, of bU gezamenlijke in spanning van krachten zal men erin slagen, het monster van het bolsjewisme, dat hier zun slechtste instincten bot viert, tot rede te brengen. Reeds verluidt, dat meerdere buitenland- sche regeeringen stappen zullen doen. De mlsdadlgersbende te Moskou schUnt het gevaar te zien aankomen, en om zich nu te verdedigen, neemt zU het middel van den leugen te baat. De Sovjet neeft door middel van de hoof den der Russische Orthodoxe Kerk te Mos kou, zooals de „Daily Herald” meldt, laten weten, dat er in Rusland van kerkvervolging geen sprake is. De hoofden dezex Kerk zouden met nadruk tegen den stap van den Paus geprotesteerd hebben; zU zouden de publicatie van een herderlUk schrUven ta antwoord op den brief uan^Z. H hebben aangekondlgdzU zouden verklaard nebben, dat het optreden tegen priesters en geloovigfen geen verband houdt met godsdlenstovertuiglng, maar al leen met bun houding tegenover de m Rusland bestaande staatsorde; aan de slui ting der kerken is de Sovjet volkomen on- schuldig: zulks geschiedt op initiatief der i bevolking (welke «velhaast nergens zoo diep- I geloovig is als ta Rusland!!; men kan niet ontkennen dat de. geldmiddelen der Kerk I niet overvloedig meer zun maar de gemeen ten kunnen zich zoo heet net toch redden; ook de toekomst der Kerk behoeft1 ,te naar «chatting 1.65 meter, heeft geenszins somber ingezien te wordenal neemt het atheïsme ook verontrustende proporties aan. de Kerk zal alle moeilijk heden te boven komen, als zU maar een eerlUke houding tegenover den Staat aan neemt! De leugen ligt er duimen «lik op: de kerk hoofden hebben dit natuurlük niet verklaard, tenzU misschien onder een levensgevaariuke pressie; het moet voor de Sovjet, die voor geen enkel middel, hoe misdadig ook, terug deinst, een klein kunstje zUn, een dergeltike „tegenspraak” te fantaseeren of af te d«vm- gen. Maar bovendien heeft de Aartsbisschop van de Orthodoxe Kerk in Letland, die jarenlang als Driester in Rusland geleefd heeft, ook onder oolsjewisrisch bewind, en dus uitstekend op de hoogte kan zUn, ter stond verklaard, dat hU .aan de echtheid van deze verklaringen ten sterkste t«vUfelt; en hU baseerde zUn twUfel op het hem be kende feit dat de Sovjet voorheen ook wei „officieele" stukken gefabriceerd heeft, «velke toetten afkomstig te zün van patriarch Nader wordt gemeld. George Papadam. die gepoogd heeft een “D uuanunamo op Cuba door m.ddel van der banklnstelingen te Amsterdam op ve I een catapult gestart was. verongelukt. Het lichten, een Gneksch paspoort heeft at- betrof hier een eerste proefneming met een gegeven te Marseille op 29 December 1929. hieuw soort catapult, die taplaats van met Ds chèques dragen de nummers 81498 en 81545. Deze Gnek vertoeft nog Gisteravond is dus van| dezen kamp de tweede ronde gespeeld. Splelmann opende tegen Addlcks met 1. e4 en deze koos de Phllldor-verdedigtag, welke 1 uit de tournooi-practUk vrijwel verd«venen was, omdat zU. aldus het „Vad niet als vo'.waardig gold. Doch Addlcks zal terecht gedacht hebbenAlle Theorie 1st grau en bovendien zal hU «Un tegenpartij niet de sterdam had ta o)>dracht van de N V. Levens» gelegenheid tot een open pytjj hebben wil- verzekertags-MÜ- ..Haagsche Verzekerings So* ciëteit" een reclameplaat ontworpen, welks door genoemde maatschappij was goedge- keurd. Het auteursrecht voor de plaat had KlUn aan de H V S overgedragen echter onder tot beding dat alle reproducties naar dat onto werp zouden worden vervaardigd ta overleg I met en volgens aanwijzingen van KUjn. opdat de aesthetische waarde der openbaar te maken I reclameplaat bU de reproductie niet afbreuk I zou lijden en voorts dat het ontwerp niet door lithografen zou worden nageteekend. doch langs photograflschen weg op den steen zou worden gebracht. Later ontving KUjn een proefdruk van de reclameplaat, waaruit hem bleek, dat het ontwerp wel was nageteekend, waardoor de wijze van uitvoering op veel minder hoog BU een groote bankinstelling te Amster dam, heeft een Griek, genaamd George Papadam, getracht, twee valsche cheques, respectievelijk groot 5000 en 3500 dollar, te incasseeren. Deze cheques waren afgegeven Equitable Trust Company te Parijs trokken op New-York. De bankinstelling, die er van ta kennis was gesteld. dat deze cheques zoudex. worden aangeboden, had te voren geïnfor meerd en kierlcht ontvangen, dat ze valsch waren. Het la niet gelukt bq de aanbieding den man vast 1e houden. v°nd v. d.^ Boschjniet de kan.srykste voort- met openbaarmaking van de plaat overeen- J komstig den proefdruk geen genoegen zou nemen. Niettegenstaande deze aanneming heeft da maatschappij toch de plaat overeenkomstig kreeg het beste spel. Landau had een z«rak- aj f aajj..-- f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1