ONS BLAD w i fi L. FRANKENBERG, Alkmaar GAAT DE BRIL VERDWIJNEN De militaire kepi ÏT8 ^Balans-, Journaal-, Rekening-Conrant-, Tabellarisch Papier ■or c WOENSDAG 19 FEBRUARI 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER oornaamste Een hondenkampioen Zakkenroller geknipt Vader Brand te Amsterdam Een millioenenlegaat De papegaaienziekte VERZOEK Brilleèlazen teilen het hoornvlies Adverteerders Hevige brand te Beverwijk k Café uitgebrand Telefoonverkeer met Polen 3 Droevig ongeluk te Assendelft Voor chirurgische tuberculose en ziekten der beenderen Bijeenkomst van Universitaire chemie-docenten Verdachte gevallen te Breda; een doode De compagnon van den gearresteerden Armeniër 9-jarig jongetje door een vrachtauto overreden en gedood Metaal Bedrijfsvereniging voor Ziekengeld verzekering JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGIOP 3 ALKMAAR Geslachte koe op het abattoiyAe Amsterdam met petroleum begoten Tieuws Een R.K. Sanatorium te Wijk aan Zee „Heliomare” EERBIED VOOR HET LEVEN 1 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 41 - 1 - en NOORD-HOLL ANDSCH DAGBLAD Tilrf»— l Hevige brand te Beverwijk. door een ge^ró- De ge- De bescherming van vogels. Schandelijke daad Barometerstand 9 uur v.m.: 775. Stilstand. de De tweede galei op het meer Nemi Een veixuld-bronzen pilaar resten Voor medische doeleinden tan een net eigen oelang 9MP bii verlies van anderen vin** inzage toezenden op Vermoedelijk ladder. Het duurde de brandweer den De zolder, die als Wat er gebeurt, waneer een goed alarmsysteem ontbreekt! De naleving van het vloekverbod in het leger; strafmaatregelen tegen de overtreder*. De papegaaienziekte. Verdachte gevalle* te Breda; één doode. Bij de behandeling der Indische begroe- ting voor 1930 is in de Tweede Kamer be sproken de kwestie der huiszoekingen bü to leden der Party National Indonesia. LICHT OP. De Iqptaams moeten jen worden opgestoken om:>5 47. ALKMAAR Ie Ne. «U e. «n voor had. be lt’.. UOmnmmN: vrer Alkmaar ■a Agietarhzppew: per week tS et-; per kwartaal MS; per peet, per kwartaal MS bQ vooruitbetaling. 25. 26 en 27 April a.s zal te Amsterdam eer. bijeenkomst worden gehouden van Universi taire Chemiedccen'en uit N. W Duitschlonu en Nederland. De voordrachten vinden plaats op 25 en 26 April resp. van 14 tot 17 uur er van 9—12 en van 1417 uur. Een gezellige bijeenkomst op 25 Ap-il e*n gemeenschappelijke maaltijd op 26 April “n een auto'ocht naar de bloemenvelden op 2? April vullen het programma aan. In opdracht van het Ministerie van De fensie zal een film worden gemaakt van de veiligheidsmaatregelen langs de -kust. Een eere-comlté en comiM is'gevormd oM een gedenkteeken op te richten op het grut van wijlen J. R. van der Lans. Bijzonderheden over het te Wijk-aan-Zee te stichten R. K. sanatorium voor chirurgi sche tuberculose. ring, van aandacht schenken vanzelfsprekend de reclame- waarde van de annonce len joede komt. Mede m Uw RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD" Mj vworuitbetaling per SA» per advertentie van rtigeB; tedere regel meer i De onlangs in Amsterdam ontsnapte zak kenroller is thans te 's-Gravenhage resteerd. Volgens een N.T-A.-bericht uit Rome meld den de bladen, dat bij het boven den water spiegel uitkomen van de tweede galei op het meer Nemi een vergu’d-bnjnzen pilaar ven ongeveer een meter hoogte werd aangetrof- fén. Deze behoort tot de inwendige versie ring van het schip. Hij eindigt van boven in een kunstig bewerkt dubbel launsjencht de eene faun heeft een jong gelaat, de ander» Is oud en draagt een baard De Italiaansche bladen roemen de meesterlijke bewerking Ook een koper-vergulde dakpan word geven den. Het tweede schip ligt nog halverwege In de modder. Men hoopt bij t verder vrp- komen van 't schip nog andere merkwaar- dighedèn te vinden. De houthandelaar Jusellus te Bjömebo-g (Finland) heeft bij testament een bedrag van 100 mlllicen Finsche marken vastgelegd voer het doen van wetenschappelijke onderzoekin gen op medisch terrein. De eene helft van het legaat is bestemd voor het binnenland de andere voor bultenlandsche onderzoekin gen. en na van Dinsdagmiddag had te Assendelft een zeer droevig ongeluk piaats. Het 9-jarig zoon tje van den heer M. Heijnen. aldaar, speel- de omstreeks kwart na een met eentge vriendjes op den weg. tl ij wilde nog juist even voor een aankomenden vrachtauto den -weg oversteken, doch struikelde aoodat nü door den auto werd overreden. In deemiswekkenden toestand ongelukkige knaap opgenomen, kwam hem uit mond, neus en borstkas was ingedrukt. Direct werd het knaapje van het H. Oliesel voorzien en per auto naar bet ziekenhuis te Zaandam vervoerd waar hij gisteravond on geveer kwart voor zes is overleden. Spoedig is een wetsontwerp te wachte* tot steunverieening aan oud-gepensionneer- den. Te Amsterdam Wat op het oogenbllk den toestand van de patiënten betreft, kan worden meege deeld. dat de vader en de dochter uit net gezin aan den overkant van net Y bet goed maken Van bet gezin uit de Oostzaanstraat de toestand van - de moeder slecht, doch niet hopeloos terwijl die van een dochter uit dit gezin beter M. Ook uit <Dt gezin Is naar men weet een dochter, die kort getrouwd was overleden. Vorige week wijdden wfj een beschouwing aan de vinding van prof. dr. He'ne van de Unlversiuits Oogklinlek te Kiel, waarbij de bril vervangen wordt door een zoogenaamd hecht- oi contactglas, dat onmiddeLUk op het hoornvlies wordt aangebracht. onder de oogleden. Sterke kortzichtigheid en verziendheid kunnen door de jaiste hechtj zzen opg.hrven worden. De glazen worden door de patiën ten zelf ingezet. Aanvankelijk zitten de glazen niet prettig en moeten na 1 of 2 uur weer worden uitgenomen, tot dan allengskens het ongewone verdwijnt. Boveastaande foto tóent een patiënte van prof. Heine. Links met haar vroegere», ■eer sterke* bril, rechts met het contactglas. Naar wij vernemen, zullen de lang gekoes terde plannen der Vereeniging Roomsch- Katholieke Herstellingsoorden voor longlij ders en zwakke kinderen binnen afzlenbaren tijd verwezenlijkt worden. In de medische kringen is steeds de ern stige behoefte gevoeld aan een Sanatorium aan zee. waar kinderen lijdend aan chirur gische tuberculose «dat is tuberculose d»r beenderen, gewrichten enz.) behandeld en verpleegd kunnen worden Bovengenoemde vereeniging bekend door het door haar beheerde Sanatorium voor longtuberculose ..Dekkerswald". heeft thans ook den bouw aanbesteed van een Sanato rium voor chirurgische tuberculose met wel ken bouw reeds een aanvang Is gemaakt. Het Sanatorium zal Ingericht worden voor 120 bedden, grootendeels bestemd voor Kinde ren. Het wordt gebouwd op een voor dit doel schitterend gelegen duinterrein te W(lk aan Zee en zal. wat bouw en Inrichting betreft, aan de hoogste etschen voldoen. Men hoopt in 1931 gereed te kunnen zijn. Het secretariaat der Vereeniging is geves tigd Oosterpark 63 Amsterdam. werd de Het bloed ooren; de 9-jarig jongetje te Assendelft vrachtauto overreden en gedood. Beleefd verzoeken w\j de medewerking van onze ll.H. Adverteerders inzake net vroegtijdig toezenden van de vooi de Zateraag-num- ners oestemde advegtentien. Wu zullen net -eei op prijs stellen indien wij de an- lonces. lestema vooi Zater- lag. reeds des Donderdags of iiterluk des Vnjdagsmorgens mtvangen Dooi net vroegtijdig inzen den van advertentien Kun nen wu ook aan de ultvoe- dus aan net zenen de advertentie meer hetgeen Als een man een hoed moet hebben, Neemt hjj dat nooit al te zwaar. Hij past slechts een paar modellen, Is In vier minuten Klaar. Moet een dame een enapeau-tje Ja, dan gaat het niet zoo gauw. Zjj is in haar keus Kieskeurig. Maar daarvoor is zij ook vrouw. Zij past graag den heelen winkel Bij een eerste klas modiste En het duurt soms wei een middag, Voordat zu een hoedje kiest. Is er spraak bij militairen Van een kepi, nieuw model Kijk, dan staan de zaken anders. -Officieel! begrijpt u wel? Eerst een Priel var den Minister, Dan de Stai, die confereert. En ten slotte een commissie, Die de Kwestie bestudeert. Na zes maanden gaan rapporten Heel gewichtig neen en weer. Dikwijls om een luttel Knoopje. *Ot een blesje mln ol meer En dan wordt ei gauw besloten. Anders gaat de zaak te stroef I Dal een compagnie den kepi Eerst nog dragen zal op proef. Zoo ook zal het thans geschieden, En dus na een week oi tien Zal men in Breda den nieuwen. Militairen kepi zien! MARTIN BERDEN. In den afgeloopen nacht heeft te Bever- wuk een hevige brand gewoed, waai aoor net café „De Zon', gelegen aan de Breestiaat en toebehoorende aan den neer T-. uxaai en toebenoorende aan den neer C. Duur totaai uitbrandde, terwul de aangrenzende perceelen slechts als door een wonder ge spaard zijn gebleven. Omstreeks kwart voor drie ontdekte de elpenaar, die met zun gezin bet achterste gedeelte van net groote perceel bewoond, dat er brand was ultgbroken. Het bleek, dat het eaf« reeds Een mooi en kostbaar hondje, dat drie eerste prijzen, vier bekers en een schoonheids-certi- ficaai veroverde op de groote honden tentoon stelling te Cruft, de grootste „show" op dit gebied van heel de wereld. Na de aanhouding onlangs in den Prin- cesse Schouwburg te 's-Gravenhage van d“n gentleman-zakkenroller. den Armeniër G wafcjaet de politie bekend dat mtt hem »n zijn internationaal eerelschan o^k een H«r- lander in relatie s'ond. die titdeHfk te Am sterdam verblijf hield. Dere persoon trad hier op als een soort tmoressario. die connectie onderhield met onderseht'dene gauwdieven De man woon-l» in de Splege’straat te Amsterdam en wi-t toen 14 da’en eeleden een navin-i zednan werd hem daar te arrerteeren te 'ontsnap pen. Hij Is van een buitengewone vlu7h"'o en he» viel niet gemakkelijk'verder zijn spoor te volgen. Nu ging de gladde vogel op stap naar Dan Haag, niet vermoedende dat d» tm’ltie nog gladder was. Goed en wel in de Por- dsntl» aangekomen werd tril gearres'ee'd door een rechercheur die destijds bii de huis zoeking in Amsterdam aanwezig was De gearresteerde, die in verzekerde waring is gesteld is de 38-‘artge C v een bekende zakkenroller. Hji is herkend als de trouwe metgezel van den Armeniër op diens schouwbunrbez''ek BIJ voorkeur nam-n de beide heeren hun slachtoffers tuschen zich in om vervolgens één van belden hun slag te slaan. v. W. zal ter beschikking van de Justitie worden gesteld. Maandag IJ. vond de eerste vergadering van den Ledenraad der Metaal Bedrijfsver- eemglng voor Zlekengeldverzekering plaats ondei waarnemend -voorzitterschap van den heer H A van Tongeren. De voorstellen van het bestuur-ever premie reglement der afdeelingskassen en voor schriften voor eigen-risico-dragers werden nader belicht en goedgekeurd. Met algemeene stemmen werd het regle ment der Ziekteregeling vastgesteld, terwijl het percentage der premie bestemd voor de reservekas der bedril fsvereenlglng werd be paald op 5 pCt Conform het bestuursvoorstel werd de be- grootlng met algemeene stemmen goedge keurd. Een regeling der vacantie- en reisgelden voor bestuursleden, leden der Bedrijfsver- cenlging en leden der Balanscommissie werd getroffen; buiten bezwaar van het budget werd tot directie benoemd de heeren J. P J. Asselbergs. H. A. van Jongeren en dr L. G Kortenhorst. Tot adjunct-secretaris der Bedrijfsvereeni- ring werd aangesteld mr H. A. J. H. Fran ses. terwijl het kantoor van het secretariaat gevestigd blijft Lange Voorhout 19 te 's Gra- venhage. Toen personeel van het abattoir gisteren I het vieesen van een 's avonds te voren vooi 1 rekening van een slager geslachte koe op den wagen wilde laden, om het in den win kel te doen bezorgen, ontdek.e men. dat het vleesct. met petroleum was begoten, aoo- dat het voor de consumptie onbruikbaar wa. geworden. Het is uitgesloten, dat deze schandelijk' daad eenig verband heeft metstoking de: loonslachters veeleer bestaat dFinogelijkhek. dat men hier te doen heeft met een geva van concurrentieniJd. De slager-eigenaar van de koe. die n.t kortgeleden een eigen zaak heeft geopend' acht het zeer wel mogelijk dat zijn vroegere patroon, uit wraak vcor het feit, dat ver schillende klanten naar de nieuwe zaak zijn overgegaan de geslachte koe met petroleum heeft begoten of doen begieten. De directeur van het abbattolr heeft .aak in handen der politie gesteld. Tot bet Nederlandsch-Poolsche telefoon- zerkeet is voortaan ook net Kantoor Haarlenr .oegelaten Aan Poolsche zijde nemen aan dit verkeei deel de plaatsen: Bydgoszcz. Katowice Krakow Lodz, Lwow. Poznan en Warszawa In verband met het drukke verkeer op het Duitacbe gedeelte der benodigde gelei dingen meet in de uren van dnik verteer met vertraging woeden rekening gehouden. Het moet den aandachtigen toeschouwer opvallen, hoe onze tijd zich voortdurend meer kenmerkt door zijn gemis aan eerbied voor het leven. Dat leeren ons de feiten van eiken dag op nieuw. Het aantal levens dat nimmer het levens licht ziet door preventieve middelen, of dat to den moederschoot wordt gesmoord, loont jaarlijks over de geheele wereld in de mtl- Moenen. Dagelijks staan de bladen vol van verhalen omtrent moord en doodslag. Scholieren schie ten elkaar neer ouders verbrijzelen hun kin deren het hoofd. Kinderen slaan de hand aar hun ouders. Geliefden of gehuwden gaan ge zamenlijk den dood in met behulp van gas Of revolver. Een kermis of carnaval is voldoende om meer nog dan anders naar het mes te grij pen. Men vernietigt het leven van zich zelf o! van anderen: tengevolge van tegenspoed in ■aken, oneenigheid, drift, dronkenschap on- ■edelijkheid enz. Soms is de geringste aan leiding voldoende om de hand aan het leven van zichzelf of van anderen te slaan. Een paar jaar geleden lazen we van een jongmensch. dat in Weenen in een hotel zijn zelfstrlkker wilde veranderen. Het gelukte hem niet terstond naar wensch endit was de aanleiding, dat hij zich op staanden voet een Kogel door het hoofd joeg! Het aantal zelfmoorden neemt dan ook regelmatig toe. Maar hoe kan het ook anders? Hoe is het publiek opgevoed door het tooneel en de rol prent. om van de pers, de literatuur en de katheders der universlteiten nog maar te zwijgen. Jaar In, jaar uit. dag In dag uit. heeft men stelselmatig bü het publiek den eerbied voor het leven ondermijnd. Denkt men dan waarlijk, dat dit alles op den duur zonder groote praktische gevolgen voor de samenle ving blijft? Regelmatig en stelselmatig neefi men het als 1 ware met geweld in de her sens van de massa gestampt, dat eerbieo voor het eigen leven of voor dat van anderen een dwaasheid is Denkt men dan waarlijk, dat een samenleving, welke het geloot in God verloren heeft, in heidendom is opgegroeid, to de openbare orde alleen een voldoende aanleiding zal vinden om het leven te ont zien? Dat vertrouwen ware dan een groote dwaasheid en wordt trouwens eiken aag door de feiten gelogenstraft. Vier jaren lang heeft men de bewoners van de beschaafde en onbeschaafde wereld tegen elkaar in het harnas gejaagd. Mitrailleurs dulkbooten. gasaanvallen vliegtuigbommen, granaten, kortom geen moordtuigen waren verderfbrengend genoeg om het menschelijk leven zoo spoedig en zoo afdoend mogelijk te vernietigen. Meent men nu werkelijk dat deze millloenen die vier jaren hun dag werk van dit vernietlgingbrengend oedrijt ■Bésten maken opeens vol afschuw zouden staan tegen alles wat bet leven aantast? Dwaasheid. De oorlog heeft In breeden Kring demorallseerend gewerkt en de gevolgen zijn nu zichtbaar. Onwillekeurig vraagt men zich af. wat hiertegen Kan worden gedaan. En dan is het antwoord niet hoopgevend. Een strengere rechtspraak zal niet veel uitkomst geven. In de eerste plaats is noodig. dat gebroken wordt met het onheilvolle vrijheidsbeginsel, hetwelk de prediking van allerlei verkeerde theorieën op de planken. In de pers, in de literatuur, de bioscoop, enz. toestaat. Vervolgens moeten de naweeën van den oorlog uitslijten, opdat wij niet in eene droeve herhaling daarvan vallen en ten slotte.... het groote. alles herstellende, doch langzaam werkende middel: het menschdom de jeugd in de eerste plaats moet terug naar God. de bron van al wat leeft AitkEKTKN-riEFKU»: Vaw,*— regels I IJS, eik» regel meer f'stS. RECLAME pe> regel «aar de eerste pagina; vaar da avertga pagina's UB Edda Mussolini, de dochter van den groote* Mussolini, zal in he< huwelijk treden met den zoon van Graaf Cianl, minister ren Openbare werken in Italië. Alle Hbonae’s np dit Mud zijn ingevolge de verzekerima»viorwMMrden f 30fl0 Levenslange gebeele ongesc hiktheid tot werken door f 7Cfl bijeen ongeval met x OCft bij verlie» van een hand. verI»e» v»n een f £A bij een break ran f40 ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen 1 WWW* verlies van beide armen beide oeenen ot beide oogen I wU* doodeluken afloop ^wV* voet of een oog duim of wijsvinger wV* been of arm AAMMFTE MOET OP STRAEFt VAIS VERLIES VAM RECHTEN, GESCHIEDEN Cl EERLIJK. DRIEMAAL VIER EN TWINTIG EREN NA HET OoGEVAL. - - I —re11 - -- Naar aanleiding van een verklaring van den directeur van den Geneeskundigen Dienst te Amsterdam, dr. Heyermans, in een vergadering van de Gezondheidscommissie, te Amsterdam gedaan, als zou achteraf ge bleken z;jn, dat zich ook te Breda oji ook te Den Haag gevallen van papegaaienziekte hebcen voorgedaan, is den directeur van oen Geneeskundigen Dienst aldaar, dr van Kra nendonk Duffel om nadere Inlichtingen ge vraagd. Inderdaad werd bevestigd, dat zich twee gevallen nebben voorgedaan, die wijzen in de richting der gevreesde ziekte, doch daar van kon na zeer ernstig onderzoek de diag nose nog niet worden vastgesteld. Een der patiënten is intivschen overleden aan zware longontsteking met verschijnselen van paratyphus. Intusscnen kon dr. van Kranendonk Duf fel de verzekering geven dat de Geneeskun dige Dienst in samenwerking mat de autori teiten met het gevaar rekening houdt en in deze diligent blijft en dat vooralsnog geen reden voor ongerustheid bestaat. Voor werpen, die vlam gevat nadden. werden door cie ramen naar buiten gedeponeerd Verschillende malen moest de brandweer een straal op de aan de overzijde gelegen winkelpercee.en neuten vaar het nouiaerk van de gevels dreigde vlam te vatten. Het gevaar was nu spoedig bezworen. Om 4 uur was de brandweer de situatie iren meester en na een uur nablus- sct.en kon de motorspuit weer inrukken. Hoewel net midden in den nacht was trok de brand toch veel belangstelling. Het gebrek van een goed a.armsysteetr- waarover al zoo dikwijls geklaagd is. had hier bijna zeer ernstige gevolgen genau De u^storting van het dak van net bran dende caie bracht hier redding, al runi; het ook wel een beetje eigenaardig Maar' hei- hen ook anders Kunnen zun. De motorspuit arriveerde nu ruim een halt uur, nadat de brand ontoeKt was. De chauffeur, die bil de op 10 minuten afstand gelegen garage woont, were door een politie-agent. die ten einde raad naar zun woning geijld was. gewaarschuwd. Ni’ Kar men na zoon oogenbllk van conster natie iets begrijpen, maar een malle toe stand blijtt net. Invoering van een modvrn alarmsysteem staat reeds zeer langen tijd op net pro gram. maar van uitvoering Komt niets. Nu was het wachten weer op de Radio-centra Ie der gemeentewaarvoor den raad nog geen voorstel heeft oereikt, nel zu aan een rapport van feu directeur der ucntoediU- v-n Van net perceel is net cafe u>taa< uitge brand. Het achterste gedeelte, waann d» woning gevestigd was, is nog gedeeltelijk in tact. Dit is de tweede maal, dat de neer D. zijn cate door brand ziet vernield. Verzekering dekt de schade. De oorzaak van den brand is onbekend Te A'dam, in de Baffinstraat 12, een der nieuwe straten, die met 'n elleboog loopt van de Hudsonstraat naar de Bilbaostraat, heeft gisteravond juist in de knie een felle brand gewoed. Hoog sloegen de vlammen reeds uit het dak, teen de eerste motorspuit arri veerde. De meeste bewoners waren reeds ter ruste. In allerijl verlieten de gezinnen het brandende perceel. De brandweer be streed het vuur met twee stralen op een motorspuit. Een was binnendoor gelegd ep de ander werd geleid over de hoog opge schoven mechanische betrekkelijk lang strijd gew onnen bergplaats dienst deed, was in gebruik oij den bewoner van de derde verdieping, den heer H. D. Nuberg. In den loop van den avond was de zoon zolder geweest om een fiets te halen, heeft hij toen gerookt en is een vonk gevallen in een 20 a 30 pond ta bak. die op den vloer lag uitgespreid om te drogen. Reeds lang moet het vuur gesmeuld heb ben voor de vlammen naar ouiten sloegen. De buren van het naastgelegen perceel be merkten den brand het eerst, doordat zij c'-e vlammen hoorden Knetteren. Eep talrijk pu bliek sloeg het blusschingswerk van de brandweer gade. De schade wordt door ver zekering gedekt. grootste deel door net vuur was aange'ost. zoodat hu zich met zun gezin, door een overhaaste vlucht moest redden. Zu konden het huis aan de achterzhdi verlaten en Konden zich door een poort van de Beverwyksche Conservenfabriek in vei ligheid stellen. Omwoners waarschuwden onmiddellUk de politie. waarna de brandweer opger x-pen werd Dk moet lu Beverwijk nog steeds door een man. een „wekker' geschieden, die alle oranaweerheden per nets gaat oproepen Re-ds lang wordt er gesproken o’.e.' een xd?a alarmsysteem, maar tot dader s mer echter nog maar steeds niet gekomen. En zoo kon net in Beverwijk geoeuren. dat de brandweerlieden een voor een opge roepen werden- behalve de man, die de motorspuit bestuurt en bedient. Men profiteerde ou dzzen orand voo’ de eerste maal van ds nachteluke openstelling van het teleloonKantoordoch het resul taat was bedroevend. Op de Breestraat zag men tevergeets naar de motorspuil uit. enkele personen, die het eerst aanwezig waren, zagen met angst naar den geweldigen vuurzuil, die loeend omhoog steeg. De toestand was mtusschen cnllek woraen. Het geheele perceel was in vlammen gc- nuia. Een ontzettende hitte maakte het ver bluf in do naoflheid ónmogelijk, terwul eer. zware vonkenregen zich in de omgeving ver- preidcie Men vei wachtte elk oogenbllk. dat ook ie oelenaende perceelen, waarin de magazu- ncn der N.V. Haak en Zonen gcveitigd zijn, viam zouden vai-.en. In deze magazunen is een handel geves tigd m goud- en zilverwerken, foto-irtike- len. optiek en galanterieën. Ook voor de aan de andere zude belen dende perceel, waann de siageru vsn uen jieer A. Th. v. d. Geert, gevestigd is, be stond gevaar, alhoewel de wind de vlammen een anderen kant uitjoeg. De politie en enkele leden van de brand weer waren spoedig ter plaatse, doch <ji Konden slechts constateeren. dat de spuit nog steeds scmtteide door alwezigheid. De omwonenden nadden allen nun wonxr.g verlaten, omdat de brand een grooten om vang dreigde aan te nemen. De hitte was zoo nevig. dat de spiege.- rmten van de aan de overzijde vau de straat gelegen winkels sprongen. De waspoppen 'n bet coufeeiiemagazua van den beer Koup oegonnen reeds lange gezichten te trekken en vertoonden snel groeiende baarden var. waskegels. De vert blakerde van de huizen Korten tud vatten de zonneschermen twee winkelhuizen vlam. Politie en burgers ulden echter onmldoel- Ujk toe en rukten de brandende schermen van de gevels, terwul de bewoners reeds de gordijnen voor hun ramen verwijderaen. met het oog op den vonkenregen, die door de ge sprongen ruiten dreigde te dnngen. De toestand werd steeds critieker tuloat Omstreeks kwart over drie het dak van het brandende perceel, dat tot nu toe een angst wekkende reuzen fakkel geleek, met donde rend geraas tnstortte. Hierdoor verminderde net gevaar voor de naastgelegen peicceicn Even voor naU vier arriveerde eindelijk de motorspuit. Niemand scheen er aan gcdacl.t te hebben om voordien een slang op de wa terleiding te Koppelen. Met viji slangen, waarvan 3 op de molor- spult en twee op de waterleiding, tastte dr brandweer t vuur aan. Het cafe was intus- schen reeds geheel uitgebrand, zoodit n er van slechts de brandende resten moester. wor !--n gcbliischt. 't Perceel van de N V. Haak had aan een der hoeken vlam gevat, doch door energiek optreden kon net begin van orand op de i>e- wuste verdieping worden gebluscht. u.i concurrentienOI medewerking inzake een en inder te mogen rekenen, waarvooi bü voorbaat onzen lank. IT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1