ONS BLAD I 5 2 AFBETALING van S. KROM o DIT NUM.VER BESTAAT UIT TWEE BLADEN DINSDAG 25 FEBRUARI 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 4* VIER f 3000 ieuwa De Danscommissie hek tiet Roklnvrazgstuk te Amsterdam 0 van en 0 0 Bijeenkomst R. K. Vredesbond De postvluchten op Indie Verlenging van faciliteiten gevraagd en Mrs. Hinchliffe Afscheid van een Consul-Generaal Fabrieksbrand Brand te Hoorn Aanvaring in het Noordzeekanaal Een geweldig plan Noorwegen Groote Voorjaars- Bloemententoons'elling te Utrecht Levering van electriciteit aan het buitenland DE DEENSCHE ONTWAPENING Tussshen de s s. Vechtstroom” „Uruguay” 0 Voornaamsre De Amsterdamsche Schouwburg- bouw verven, Tapijtreiniging q 0 Tusschen lift en bekneld AiFVMmurrtBrttuaz Reparatie-inrichting voor VULPENHOUDERS. Elk systeem onder garantie gerepareerd o,»- te verwarren met een bandeloosheid, die wjj Stoomerij en Ververij Gordijnen stoomen en AARGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Uit Leiden PAYGIOP 3 ALKMAAB tö JOH. LAUWERS Barometers Thermometers NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD O moet laten". glngshek van den liftkoker en de lift in de worden opgestoken om uur. 1 Een protestvergadering tegen demping Van 9—13 April Rede van Pater F M. Stratmann O.F. ling zal openen. eer Mrs. ver- aan de En- Een schouwburg voor „Kammersplele”? Stillerginr van het bedrijf De rubber-restrictie Staking van het tappen In Mei Vrtna Hendrik beschermheer De bloemententoonstelling te Aalsmeer Wie. zooals wij. in de gelegenheid was. een gehrelen morgen een hcoglezraar in de huid en geslachtsziekten te hoorcn gewagm van van van d< dr Denemarken loopen; het ontvang- zal In Lübeck worden gebouwd. De van wel Gisteren is tot den grond toe afgebrand het woonhuis van den heer. T. Vermeulen De halswervel van het slachtoffer beschadigd Ml verlies van anderen vin*» Du gistermiddag te Londen gehouden ver gadering van het bestuur der rubberprodu- oentenvereeniglng besloot om de aannemlnc aan te bevelen van het voorstel van de Britsch-Nederlandsche comité's tot algeheele stopzetting van bet tappen gedurende de Prins Hendrik heeft bet beschermheer schap aanvaard over de groote A alm mor sche bloemententoonstelling, die van den 1 tot 5 April e-k. gehouden woedt. 1st wjj ook. wanneer ons onrecht geschiedt, ma niet mogen ververen. Zoo is, zoo astte >pr. verder uiteen, volgens de katholieke mo- aal ook de verdedlgings-oorlog, welke vol lens bet Keilogg-pact nog mogelijk is. verbo den. ABONNEMEN i r.Nveer Alkmaar en Agentsehappen: per week ZS et; per kwartaal f US; per peet, per kwartaal LM b(J vooruitbetaling. i In verband met de instelling van de Dans- commissie schrijft het (lib.) „Utr. Dbd.” om.: de loods var deelde mede dat van dl Tchlp op het sein van twee stooten van d< Vechtstroom" geen antwoord is gegeven. De Raad aal later uitspraak doen. Deze loyale erkenningen uit den liberalen hoek, zoowel ten aanzien van het liberalisme als van de noodzakelUkh-ld der instelling eener Danscommissie. verdient wel extra ge memoreerd te worden. Het bestuur der afdeellng Utrecht van de Kon. Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde ontving de mededeellng. dat de Eere-Voorzitter van het tentoonstelllngsco mlté, Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beeren- brouck, Minister van Staat. Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, op 9 April de groote voorjaarsbloemententoonstel- OIOIOIOIOIOIOIOIOI oogenblik ontwapenen wil in den vollen I zin van het woord. Zijn partijgenoot de sociaal-democratische Minister van Bui- tenlandsche Zaken. Munch, ontkende dit Immers pertinent toen hij op 15 No- I vember JX in de volksvertegenwoordl- I ging verklaarde dus Veder voor leder te controleeren dat er geen enkele grond is voor de meening. dat de Duit- schers In 1814 Deensch grondgebied zou den hebben bezet, als Denemarken toen de militaire organisatie had gehad, die nu wordt voorgesteld. Duidelijker en meer afdoende had de brochure van den heer Albarda niet kunnen worden weerlegd. Intusschen zal over deze kwestie het laatste woord nog wel niet gesproken zijn want dege ne. die hier wordt aangevallen, zal on getwijfeld de 8.D.AJ*. nog wel van ant woord dienen. Koopen is den menschen eigen, Koopen is zoo n prettig Iets. Koopgraag zijn de meeste menschen. Ook al dient een ding tot niets. Koppen is een prachtig werkwoord. Dat men wel het liefst vervoegt. En waarvoor men van den morgen Tot den laten avond zwoegt. Kennis-zus heeft mooie meubels, Kennis-zoo een radio, Brouwvrouw-die een waschmachine Of een mooie portemanteau. Juffrouw Iks krjjgt het te pakken Als ze al die dingen ziet. Maar het geld om ze te koopen. Heeft het arme menschje nietl Doch wanneer ze de begeerte Tot het ..hebben" heeft ontdekt. Koopt ze. maar op afbetaling. Wantde kooplust is gewekt. Afbetalen! lieve hemel, Afbetalen blijkt een straf. Want je komt met afbetalen Niet meer van betalen af! Daarom is nu een commissie Officieel geïnstalleerd. Die hier niet gaat onderzoeken Of het goed is of verkeerd. Maar de kwestie zal beschouwen Volgens het civiele recht. Want heel velen, weet u. komen BIJ den rechter eens terecht! MARTIN BERDEN Zooals bekend is. zijn de watervallen in de Noordelijke landen onuitputtelijke bronnen van energie. Dit heeft in Noorwegen het plan doen rijpen ook dè omliggende landen van elec triciteit te voorzien. Getracht wordt op het oogenblik. Dultschland voor een enorm plan te Interesseeren De kosten worden beggoot op 50 mill, kronen. De installatie zal 600.000 kilowatt aan Duitschlar.d kunnen leveren. Het zendstation zal men in t Zuiden van Noorwegen plaatsen: de leiding zal over Zwe den of station Te Kaatsheuvel brak gistermiddag tijdens het schaftuur brand uit in de stoomschocn- fabriek van de firma W. van Nieuwstadt Het vuur werd eerst met emmers water en later ook met twee stralen op de waterlei ding bestreden. Eerst na gerumen tijd slaagde men erin het vuur te bedwingen. De fabriek heeft aanzienlijke waterschade, ter wijl de brandschade eveneens niet ger.ng Is. Een en ander wordt door «eizekering gedest. Het bedrijf zal waarschijnlijk eenige weken stil liggen. De vermoedeiyke oorzaak van den brand De sociaal-democratische ontwape- ningsleuze raakt in de knel. Bij de be handeling van de defensie-begroeting in December jl„ waarbij de ontwapenaars zich beriepen op Denemarken als ge vende het voorbeeld van directe natio nale ontwapening, hebben zij het onderspit moeten delven. Met citaten en feiten, die tegenspraak ónmogelijk maakten, heeft de heer Schaepman toen aangetoond, dat er in Denemarken geen ontwapening werd voorgesteld. In te gendeel, zeker voor wat de Marine aan gaat. heeft daar, blijkens een verklaring door den Minister van Defensie in de volksvertegenwoordiging te Kopenhagen afgeleid en dus voor leder te controles ren. eerder een versterking van bewa pening plaats dan een vermindering. Het partijbestuur van de 8. D. A. P verspreidt thans in al haar afdeelingen een brochure, die voor 5 cent te koop is en waarin de heer Albarda. de leidei van de fractie zelf, tracht te weerleggen wat dit katholieke kamerlid geschreven I en in de Kamer gesproken heeft. Een I beter bewijs voor den ernst van het ge- vaar waarin hun verkiezingsleuze Is komen, te verkeeren, is niet denkbaar. Van mer. ook ai wordt er. zooals in dit geval op voorstel van een partijgenoot, den heer Schaper, die toevallig den voorzit- terszctel innam, van rvgrt* l-Z». «Om rogsl ssccr f Uk RECLAME per reset de oen* pagina; vaas de «vorigs pag*a» RUBRIEK .VRAAG KM AAMMMV t •-* par adverteert» ruw S racete; tedere repte meer US BUREAU: HOP ALKMAA Telefoon: Administratie Na. 4» Redactie Ns. «33 staatkundig gebied van Denemar- IJsiand is onafhankelijk en nee ft als zoodanig zelfs toelating verzocht als lid van den Volkenbond. Met Denemför- ken vormt dit eiland met 100.000 inwo ners slechts een personeeie unie en Denemarken neeft alleen te zorgen vooi de visscherij-inspecties Over Groenland gelegen aan de Noordpool met 14000 inwoners waarvan 85 procent Eskimos zullen we maar twijgen. Deze gebieden wil de heer Albarda echter vergelijken met de deelen van ons Rijk buiten Europa, Nederlandsch-Indië, .Suriname en Curacao met ver over de SflKm'lliutn inwoneis. leder aie even nadenilrvoeil direct dat als een politiek leider' met dergelijke argumenten zjjn zaak, in dit geval zijn ontwapeningsleuze voor Ne derland ook ter zee verdedigen moet, nij strijdt voor een verloren zaak. Natuurlijk moet ook MacDonald weder dienst doen ais propagandist voor de nationale ontwapening door aan te ha len netgeen deze bij net aanvaarden van de regeenng in Engeland eens gezegd moet nebben tn een interview met een sociaai-democratisch redacteur; maar over netgeen MacDonald in bet open baar heeft gezegd bij de opening van de viootco...erentle en wat Juist het tegen gestelde is van de nem toen toegeschre- ven bewering zwijgt ny In alle talen. Er Is geen sprake van. zooals de heer Al- OM een breuk ven f Aft been at om 1 ralen onvoorwaardeiyk behoorde te worden gesteund Want inderdaad, de mannen en vrouwen van de sociale praktijk. zy die ornvang Ijker en daadwerkeiyker taak hebben dan de dog matische verdediging van politiek» program- mata. laten ontstel ende meiedrellngsn hoo- ren. die het ingrijpen der rrgeerlng wettigen. Naast het getuigenis van den ong’no mien hooglet raar, die ons soo ontstellende m de- deelingen deed, dat wij ze hier niet in bij zonderheden willen publlceeren. noemt bet blad nog het rapport van de commissie in zake volksvermaken van de Tucht-Unle dat de onderteekenlng draagt v. niemand min der dan den heer A. H. Slrks. den hoofd commissaris van politie te Ro terdam en ds. H. Janssen, den Leger- en Vloitpredikant, twee mannen, niet van de studeerkamer, maar van het leven, wier functie hen vol komen bevoegd maakt om over het dansmls- brulk te oordeelen. Vermoed wordt. De Crappenorng aan de Schelpenkade te Leiden te weliswaar de korst mogel|gte weg om den overkant te bereiken maar daarom nog niet geschikt veer onderen van dagen en menschen met stramme beenen. De heer Henri Polak zette uiteen, dat hl; 1 afdoende maatregelen wil noemen. Ten eerste: het verwijderen der tram uil ,’.e oude stad. Ten tweede: bet zooveel mogelijk verwijde en van de aanlegplaatsen der binnenvaart- chepen uit de oude stad. Ten derde: de invoering van het eenrich- Ingsverkeer op de oude grachten. Ten vierde: een verbod voor parkeeren op ie oude grachten en in de nauwe straten. De heer Polak betoogde ten slotte, dat lemplng den ondergang zou beteekenen var iet oudste en tevens van een der schoonst! lee'.en van Amsterdam. Op verzoek van prof. Brugmans hechtte d< bijeenkomst haar goedkeuring aan het voor- ■tel namens de be turen der vereeniglnger velke het initiatief tot deze vergadering ge- omen hadden, om aan den Gemeenteraad :en motie te zenden, waarin op wordt aange- 'rongen de motie-Boekman—Bahs aan tr lemen, welke een hervorming van htt Rokir jeoogt met het behoud van het water. Gistermiddag geraakte de ongehuwde 21- Jarlge arbeider G. Korvsr uit Marken-Bomen met zijn hoofd bekneld tusschen het bevelli- glngshek van den liftkoker en dé lift tn de zijn klinische praktijk, houdt op met steenen oliefabriek ,De Tijd" v. Wessanen's Konlnk- njke Fabrieken te Wormerveer. In zorgwek- kenden toestand werd de ongelukk ge opge nomen en tn allerijl naar het ziekenhuis te Naar de sN. Rott. Crt.” verneemt, heeft de heer D. Verbeek een combinatie bereid ge vonden. hem het benoodigde kapitaal, groot 200 000, te verschaffen voor den bouw van een schouwburg voor ..Kammersplele” met 400 i 500 zitplaatsen, naast het paviljoen Vondelpark te Amsterdam. WU. liberalen, wier beginsel de Overheid spoedig een halt toeroept, wanneer de Over heid zich wil gaan bemoeien met de volks- als constructieve staatspartij met alle macht I willen helpen bestrijden. Zooals de rechteohe 1 groepen by wie het gezagselement domineert, repliek afgezien, moeten hoeden tegen gezagsaanmatiglng Wordt anders nooit zooveel notitie geno- op gebieden, waar men „vrij i zoo moeten de liberalen zich hoeden tegen i een al te veel voet geven aan vryh?idsdrarg op gebieden, waar het Gezag zyne inmenging rechtvaardigen kan. Liberaal zijn wi' zeggen opkomen voor de geesteiyke vryheld, met voor de vryheld van een volk zichzelf te gronde te richten. Hier teekent zich scherp de grens af tusschen liberalisme en anarchie. I Over de noodzakeiykheid eener onderzoeks- commissie naar dansexcessen maakt het blad de volgende opmerking: Gisteren heeft de R. K. Vredesbond verga- lerd te 's Gravenhage. Des middags om 3 uur werd in hotel /wee Steden" een hutshoudelyke vergadering :ehouden, waarna onder deskundige leiding ie Vredes- en Volkenbondstentoonstelling n de Grafeiyke Zalen werd bezichtigd. Des avonds om 8 uur had een vergadertag 'laats in een der zalen van den Dierentuin aar als spreker optrad de Zeereerw. Pater M. Stratmann O.P.. de schrijver van het lekende Vredeswerk „Weltkirche und Welt- riede", dat ook in het Nederlandsch is ver- aald. In het eerste deel van zyn rede behandelde preker de katholieke Vredesgedachte en In et tweede deel de politieke verhoudingen. Deze zette o.m. uiteen, dat oorlog nog moge- 'Uk biyft. Behalve liefde mort er ook z$jn ge rechtigheid. Als er geen rechter is zal men uch zelf recht verschaffen. Maar dat zelf echt verschaffen is niet meer geoorloofd, .vanneer er een rechter is. waarop men zich leroepen kan. Hetzelfde geldt voor de staten. Op het oogenblik bestaat er voor de staten rog geen rechter ofschoon er toch naar ge- treefd wordt. Wanneer eenmaal in het wereldrecht vast- resteld is. dat de afzonderiyke staten geen •slfstandig recht meer hebben tot oorlogver- :laring maar een hoogere macht daarover esllst, dan is er geen plaats meer voor oor» og tuszehen de staten. Dan zal een intema- lonaal politieleger het recht moeten hand haven. De gedachten gaan reeds in de goede ridi- ihg; voorheen vroeg men slechts naar de loelmatlgheid of ondoelmatigheid van een orlog. tegenwoordig stelt men de schuld- raag. Het Kellogg-pact'te tob een wereldpolitieke aridlsche overeenkomst geworden. Daarom la lat pact met zooveel feestelykheid gesloten, n dat pact wordt de oorlog als middel tot op- Tsstng van internationale strijdvragen ver- vorpen. Het zal als een overtreding beschouwd .orden rich bulten de internationale rechts- :emeenschap te stellen. Als alle staten deae overeenkomst geteekend hebben, zullen alle ragen aan een internationaal gerechtshof, vat recht is. Het Kellogg-pact is geheel in overeenstem- nlng met de katholieke moraal. Onze moraal gaat echter nog verder dan iet Ksllogg-pact Waar bet KeUogg-pact no< openlngen laat, daar geeft de kattioUetae nx>- De Raad voor de Scheepvaart heeft onderzoek Ingesteld naar de oorzaak van d Aanvaring welke op het Noordzeekanaal heef Tlaats gehad tusschen het stoomschlr Vechtstroom” van de Hollandsche Stoom :oot Maatschappij en het Duitsche stoom -.chip „Uruguay". De kapitein van de „Vecht -.trootn’ die op daad of nalatigheid werd ge loord, verklaarde dat. toen de „Vechtstroom n den middag van 14 December het Noord zeekanaal opvoer, het Duitsche stoomschi’ Uruguay" vooruit voer. De loods stelde voo: de „Uruguay" voorby te varen, waartegen d< kapitein naar hy zeide geen bezwaa nad. Van de „Vechtstroom” werden daartoe twee aangehouden stooten gegeven, geen ant woord werd vernomen, zyn herhaald. - De „Uruguay" gaf toen aldus de lezin' van den kapitein twee aangehouden stoo ten terug. Op een oogenblik was het voorschip var ie ..Vechtstroom' ter hoogte van het achter- xhlp van de „Uruguay". Na eenige manoeu vres met roer en machine is toen het bak 'xxirdanker gepresenteerd, waarna de ma chine met „volle kracht achteruit" werd ge zet De schepen kwamen doordat d: Vechtstroom” stuurboord uit was bWver zaan tegen elkaar aan te liggen.' Dr De Vechtstroom” liep vervolgens even voo ie superfosfaatfabriek in den Noordwal. De heer Hooikaas, lid van dep Raad, wee: ?r den kapitein op. dat hy het Binnen aan varlngsreglement niet Kent. De twee stoo ten. welke de .LWéiguay" zou hebben gegever beteekenden niet, dat de „Vechtstroom" kor basseeren. De loods van de .Vechtstroom" die als ge tuige werd gehoord, verklaarde o.m. dat he' inltlatiel tot het voorbyvaren ie „Uruguay" van den kapitein .Vechtstroom" is uitgegaan. De laatste getuige ten slotte Je „Uruguay" deelde mede Te Amsterdam vond gisteravond in het "oncertgebouw een protestvergaderlng plaats tegen de demping van het Rokln. welke by- -enkom t was belegd door het Genootschap \mstelQdamum, de Vereeniglng Hendrick de Ceyser.*het Kon. Oudheidkundig Genoot schap. de Bond Heemschut en de Maatschap- 10 „Artl et Amiticiae”. De voorzitter van het Genootschap „Am- telodamum’” Prof. Brugmans, onder wiens elding de vergadering stond, gaf als zijn wee ring te kennen, dat de demping onnoodlg. -naesthetlsch en onhi torisch is. Jhr. Ir. G. C. Six liet een verkeersplan van Amsterdam z en, ontworpen door den heer I. van Eek. den bekenden verzamelaar van .opographlca en in samenwerking met spre- :er en den architect Pierre Cuypers op pa lier gezet. Dit plan bedoelt eene goede regeling van :et verkeer van buiten en in de stad, speciaal ie binnenstad met zoo min mogelyk vernle- Ing van monumenten. De toegangswegen voor het forensenver- eer, zoowel per auto als per trein en tram zyn breed of worden verbreed dan wel nieuw intworpen. Hzt doorgaand verkeer per auto en rein wordt zooveel mogelyk om de stad heen gevoerd. ten einde vertraging van dat ver keer en noodelooze belasting van het :eer in de stad te voorkomen. In de binnenstad hebben de ontwerpers er raar gestreefd het verkeer van Oost naai .Vest gelegenheid te geven zich langs der '.ortsten weg te bewegen en het den omwer over het Rokln te besparen. Atlantlschen Oceaan Amerika over meer werd gehoord. heeft voor het Hooggerechtshof zoeken, den dood doen vaststellen. Zij werd officieel weduwe verklaard. Mrs Hinchliffe is. zooals bekend, een Hollandsche en heeft twee dochtertjes. Lord Inschcape, die een schenking van eer half tnlllioen pond aan de schatkist beeft aangeboden, ter nagedachtenis van zyn doch ter. schonk verder 10.000 voor hen. die doo’- het ongeval getroffen waren Dit bedrag werd aan de weduwe en haar dochters geschonken De ..British Association of Amsterdam" heeft gisteravond aan den heer Th. Beau champ Wildman Consul-Generaal van Groot-Brittannlë en diens echtgenoot*, ter gelegenheid van hun afscheid van Nederland tn de zalen van PavlPoen Vondelpark een gala-soiree aangeboden, hetwelk voorafge gaan werd door een intlemen feestmaaltijd in het Gebouw der .Jndustrieele Club." Namens de vele vrienden en vereerders werd den scheldenden Consul-Generaal een geschenk aangeboden, bestaande uit een aan tal zilveren schotels met fraaie voorstellingen van Jan Steen, benevens een sieriyk be werkte zilveren tafelschuier met het wapen der Nederlandscbe hoofdstad. In antwoord op een in het Engelsche La gerhuis gestelde vraag betreffende faciliteiten voor Nederlandsche vliegtuigen om over In disch grondgebied te vliegen, zeide Wedgwood Benn minister van Koloniën dat de regeerlnc haar goedkeuring had gehecht aan een reek: van negen veertiendaigscjie vluchten ond-T beding dat deze tegen einde 1929 zouden zijn beëindigd. In December j.l. verzocht de Nederlandsche regeertng om verlenging van deze faciliteiten tot einde Juni Dit verzoek is thans in behan- d»1lng: beslissing is nog niet genomen. Het Laverhulsl'd Kenworthv drong op 't verleenen van deze faciliteiten met het oog op de waarde der Nederlandsche landingsstatfons ten behoeve van gelsche vluchten naar Australië. Hinchliffe. de echtgenoot* van den beker len vlieger, die op 13 Maart 1928 met een dochter van Lord Inchcape trachtte den van Engeland naar te steken en van wien niets gehoord. beeft gisteren, doen ver- van haar echtgenoot te teliw" onaTvallTn ser’ekeiinKas.sjrw.n.rdeB 3000 - Levcn"*“n“ «eheele unae* hlktheld lot werken door f 7c» Ml een Miccrni met f OCft Mi rerlie» mn een hand. f gftC Ml eerlie» »nn non f Cft •en versekerd «oor een der «claende uitkeerinaen wUUU- rerli» ven beide armen neide neenen ot beide noeen *»«ieliiken «ii.«t> Z5U.” ,<e, of een oot 1x3.- daim o» wtnvlnaer «MIs* te werpen naar een rcgeering. die in haar 1 verzet tegen de dans-ontaardtng door de Uba- WW. I I 11 aa„4448w baawkwAAwzJ a wlrtlMdm kkWUX^kl M* lUfV» UCMU Wormerveet overgebracht. dat de halswervel» ernstig beschadigd zijn. Men vreest voor het leven van den getroffene. ailjn dat op dit oogenblik nog precies eender. Waar in de Kamer voor opge- komen is. is de waarheid in de propa ganda voor de nationale ontwapening. 1 Want net is onwaar, als de heer Albarda op pagina 10 van zijn oreer.ure durft beweren, dat in Denemarken voorge steld wordt ontwapening tn den vollen zin van net woord. Hieraan heeft nlj i voorat laten gaan, dat fabrieken, werk plaatsen en laboratoria, nu by leger en vloot in georuik, zuilen worden ver kocht De feiten zijn voor leden te controlee ren. omdat men ze vinden Kan in net ontwerp, dat in Denemarken aanhangig is. dat naast net bestaande staatsoedryi van de marinewerf zal worden opgericht een staatsbedrijf voor het maken van marine-aruilene en een staatsbedrijf voor net tnanne-mynwezen. Dat is heel wat anders en de heer Al barda mag daann gerust schrijven, dat voor de waarheid de beweringen geen •tand nouden. zwakheid van het heele betoog den neer Albarda komt bovendien neel duidelijk naar voren ais hij de sterkte van de Deensche vloot ver dedigt met een oeroep op net telt, dat ook ijsland en Groenland behooren tot het ken men. De brochure is geheel ingesteld op de leden van de party, om daarbij het ver trouwen, dat mogelijk geschokt is, te herstellen, maar dit is slechts een kwestie van tijd. Minister de Oraalf heeft op 19 Februari den heer Albarda toegevoegd, dat door demagogische leu zen en groote woorden net werkelijk belang van een bevolking niet gediend wordt. Van deze brochure kan hetzelfde gezegd worden, want aan groote sjor den is er geen gebrek, maar van de zaak zelf weet de heer Albarda helaas niet veel af. De heet Albarda neemt het den katho lieken kwalijk, dat zij thans de letcunr hadden tn den strijd tegen de ontwape ning, terwijl ze vroeger gaarne tot de anti-milltairisten gerekend werden. Hierin is ny al dadeiyk mis. want de katholieken zyn nooit anders geweest dan voorstanders van geiyktijd’gc inter nationale oeperklng van bewapening én Te Amsterdam is gisteravond een prnteat. vergadering gebonden tegen eventaeeie d«RM ping van bet Rokin. De godsdienstvervolging wordt ta» Rw- land, ten spijt van het beroep van TL. H. deR Fans, voortgeaet. De Zwitoersehe Nationale Raad kenrdn de vestiging goed van de Bank voor Inter nationale Betalingen te BaseL Barometerstand 9 uur vjn.: 7.71 achter*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1