ONS BLAD L. FRANKENBERG, Alkmaar WAT LABOUR EIGENLIJK IS Revolutie in San Domingo DIT NUMVER BESTAAT UIT TWEE BLADEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 47 WOENSDAG 26 FEBRUARI 1930 VIER f40 f50 f 3000 f 125 f 250 Opbouw en samenstelling De misleidende term „socialistisch” De kerkvervolgingen Rusland het De oproep van Z. H. den Paus De De moordzaak-Lans Prinses Juliana Op reis naar Indië Jour gehuwde vrouw overleden Roode DuivelsZwaluwen VERZOEK Adverteerders <De nieuwe voorjaarscostumes De toestand in Monaco eischt 12 dooden Indische d*TSt station KrommenieAssendelft Copieer-inrichtirg, vlugge levering, duidelijke afdrukken Bouw van een hoofdgebouw met tunnel componist Wierts ontvangt bijzonderen geluk wensch Voornaa mste Nieuws Tragisch geval van kolendampvergiftiging te Winterswijk AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL De Sovjet Handelsorga nisatie te Londen JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Een Congreslied voor Eucharistisch Congres te Carthr-go Een algemeene biddag in de Evangelische Kerk De opening van een nieuwe vlieghaven Het wereldkampioenschap De werkzaamheden aan het voetballen te Montevideo NOORD-HOLL ANDSCH DAGBLAD Nederland neemt niet deel dat net Wierts te 's-Gravenhags Het kabinetChautemps afgetreden. he< I Een verzoenlngsmis op 19 Maart a-iu een Weer 20 jaar geëlscht des Het Belgisch elftal Dedekeu tan Holleman: i De Arc^ wordt opgeheven DB DIRECTIE uit van den Volgende maand verkiedngen? ABONNEMENTEN: «oor Alkmaar en Agentschappen: per week 2S et.; per kwartaal f 3-25; per peet, per kwartaal XM Hi roorwitbetallag. bij een ongeval met doodelijken afloop bh verbea van een dulmot wÏBvInger Aanbesteed is bel bouwen van een hoofd gebouw met tunnel aan het station Krom menieAssendelft. Gasontploffing in een voorstad van Praag. Een huis van drie verdiepingen hoog n(j- wel geheel verwoest. De Tweede Kamer heeft de behandeling der Indische begroeting voortgeset. De van lagen in Indië zijn ter sprake gebracht. In een dorp bU Boren werden 2* huigen door brand verwoest. Tragisch geval van kolendampvergiftiging -e Winterswijk. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden worden opgestoken om6.02. oii verlies vaa 'a anderen viagar Bestemd voor uitzending naar Ned.-Indië: W. F. Spee. onderw. 2e kl. bij net openbaar ager onderwijs. Wijk aan Duin. Verlofgangers: D. A. Pangemanann. tijd, waarn. commies le U. bU de P-T.T„ Nice <Fr.) Barometerstand 9 uur v.m.: 785 achter uit. bestuursvoorstel Zuivelfabriek lot verkoop der ..Zeeland” is verwor- Kun- :oe- zetten meer hetgeen bij verlies van een hand, een vn*''> of een <x>« Alle ■bonne’s op dit blad zijn ingevolge do venekeringavoorwnarden f Oflfln Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door f TKfl •men ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen dUUU.- verlies van beide urmen beide beenen of beide oogen I3U. H. M. de Koningin zal 25 September 4» nieuwe Dordtsche zeehaven openen. Voor: .echt), Vandenbouwhede Brugge 'Brugge). Vandeneynde «Becis-ihotl. Invallers: Braet «Brugge). Ecbois (Bn:g- «Da- bepaald 10 uur. Het Coop, pen. O „Het aandeel van de vakbonden is niet SUeen van tmuaglüken invloed geweest op LONDEN. 25 Febr .'en De moordzaak-Lans voor de Rotterdam» xhe Rechtbank. Opnieuw is tegen IverdacbtS :o jaar geëlscht je), Schoreels Anderlecht), Devidt-s ring) en Camewal ‘Union S‘ G.) den en het zal on terf lezeressen on getwijfeld genoegen doen, dat wU haar de foto’s van de nieuwste damesmo de aanbieden, een gelegenheid om haar bewondering en op- en aanmer kingen niet te spa ren. belang. Zijn Brltsche kameraad, dj» zich met Lhroretlsche Begrip pen niet inlaat, hecht aan wat on- mlddellUk kan worden bereikt vee meer waarde.” NEW-YORK. 25 Februari BU de opening van de nieuwe vlieghaven van Havanat Macnaao. nebben twee ongelukken maats ge had. welke 12 dooden hebben geëlscl.t. BU een ootslr.j tusschen een autobus en een electiischen trein werden tien inzittenden van dec autobus gedood. Gedurende manoeuvres op het vliegveld kwamen twee vliegers met elkaar in botsing, waarbij beiden den dood vonden. rAttIJS 25 teor De politieke toestand n Monaco wordt met den dag ingewikkelder. Prins Louis aeelt gisteren een kort oe- -oek gebracnt aan zun dochter, die naar it. Martin is teruggekeerd. Naar aanleiding van geruchten, dat pnni outs dc nieuwe verkiezingen nad uifges«eH ot de maand Mei. oeelt een delegate van 14 niet tot eenige partu benoorende personen, len vorst een verzoekschrift overhandigd, om ie verkiezingen n:st later dan in de komen de maana Maan te doen plaats vinden. BUUAU: HOF ALKMAAR Tilrfum: MmtaMratie Na. 08 Redactie Ne. «tl bij een breuk vno been of arm Gemeld wordt: Voor de prUsvraag van een congreslied op Franschen tekst voor het a.s. Eucharistisch Congres te Carthago, waaraan componisten van alle landen ter wereld konden deel nemen, waren 353 composities ingekomen. De jury bestond uit 7 deskundigen, ondei voorzitterschap van Z.D.H. den Aartsbis schop van Carthago. Na eerste keuring werden 30 liederen uit gekozen; nU de tweede 9. bU de derde 5. ten slotu- bij de laatste 2, waarbij als tweede was de compositie van den heer J. P. J Wiets te 's-Gravenhage. De jury besloot met algemeene stemmer, den componist Wierts een bUzonderen gel uk- wensch te doen toekomen. Engelsche Arbeiderspartij heeft den vastelander iets raadselach- In den laatoten tUd nemen de geruchten, die gewagen van een aanstaand bezoek van .’rinses Juliana aan Neóei lancsch Oosi- indlë. meer vasten vorm aan. En ook wU. ildus het „Vad.”, hebben reden om aan te nemen, dat al is er dan nog geen ab- icluut vaststaande beslissing gevallen In een nabije toekomst dat bezoek vermoede- ijk kan worden tegemoet gezien. Het blad heeft daaromtrent eenige t>U- jorxlerheden vernomen, die het geen vrüheid vindt om mede te deelen, maar die er toch wel op wijzen, dat met een aanstaande reis ier Prinses naar Indië in bepaalde krin gen rekening wordt gehouden. BERLIJN 25 Februari De Evangelische hooge kerkeraad. de hoogste instantie der Evangelische Kerk der Oost-Pruistscbe One heeft bepaald, dat op oen eersten Vasten zondag. 9 Maart a-s.. in alle kerken zal wor den gebeden voor de in nood verkeerende kerken in Rusland. Gistermioaag te ruim twaalf uur werd aan het politiebureau te Winterswijk medege deeld, dat het perceel Houtvlnkenstraat 12 gesloten oleel hoewel de buren meenden dat de bewoners niet uitstedig waren. Dooi het open schuiven van een raam heett de politie zich toen toegang tot het perceel verschatt. Bij onderzoen bleek, dat de bewoners zich nog te oea oevonden en tiet geheele perceel niet ko endamp gevuio was. De Geneeskundige Dienst werd gewaar schuwd en spoedig waren eenige doctoren ter plaatse. Het bleek, dat de 24-jarige vrouw M. SjoilemaBoerman reeds was overleden. Haar man, de heer S. Sjoilema, buitengewoon opzichter bu een Rijkswater staat. was bewusteloos en door tosp'assing van kunstmatige ademhaling konden de le vensgeesten zoover worden opgewekt, dat nu naar het ziekenhuis kon worden vervoerd. De kolendampvergiftiging is ontstaan doordat van een orandende kachel m den nacht de PUP was losgeraakt. waardoor het geheele huis vol kolendamp kwam te staan. De jonge menschen waren pas veertien da gen gehuwd. eigen wu op H. M. de Koningin en Prinses Juliana Un in de Residentie teruggekeerd. AnvKKIkNIirritU»: Vaa t—s regels f IJ», elk» re«el meer REK RECLAME pel regel «eer de eerste pagina, «raar de «veris* paguaW J «JB RUBRIEK -VRAAG EN AANBOD” Hi «aarwlbetaliag per ptaatmag t S4B pe, advenanue vaa regels; Iedere regel U2 Het Belgische elftal, dat in den wedstrijd Roode DuivelsZwaluwen zal nitkomen, M samengesteld. De Officier van Justitie ts Rotterdam, mr. J. A. de Visser, heeft In de moordzaak-Lans. met handhaving van al datgene, wat hU tegen den verdachte Van O. had ingebracht in vorig instantie <26 October gepêr.'ls- teerd bU zlju eiach van twintig jaar gadl vangenisstraf. De verdediger mr. F. A. Kokosky heeft op denzelfden grond als daarvoor. vrUspra-ik voor zUn cliënt gevraagd en de Rechtbank verzocht Van O. voor malversaties een ge vangenisstraf op te leggen gelijk aan den tUd, dien hU In voorloopige hechtenis heeft doorgebracht. Na re- en dupliek heeft de Rechtbank de uitspraak bepaald op 11 Maart a.s. ochtends or De Voor tigs. We weten op gezag van een kardi naal en van een vooraanstaand soclaal- demokraat! dat de Britsche Arbei derspartij niet Is een socialistische partij .Jn vastelandschen zin”, maar wit is de Labourpartl] dan wel? Er zit in het Labour-partjjwezen voor ons iets vreemds: een feit is het toch, dat er in Engeland geen aparte Katho lieke Staatspartij bestaat, dat vele Ka tholieken daarginds lid zijn van de La- bourpartij en dat de socialisten van diezelfde partij deel uitmaken. t is alweer dezelfde schrijver Wert heimer. die ons het raadselachtige ver klaren zal. In een hoofdstuk ..Bouw %n proble men’ zegt hij in het door ons al meermalen genoemde boek ..De Brltsche Arbeiderspartij”: „De buitenlandsche socialist, die de Brit sche ArbeiderspartU bestudeert, staat ver wonderd over het feit, dat haar organisatie in alle opzichten afwUkt van wat hU tot dusver wenschelUk en noodzakelUk achtte. Gewoon aan een goed georganiseerde pa: tij die zich ais een pyramlde verheft op de eenheden van piaatselijke afdcelitigen. gera ken al zUn begrippen door den innerlUken organlsatorischen grondslag van de Arbel derspartU en de vakvereenlgingen In Groot- JB Brittannié volkomen in de war. Op het vasteland bestaan de socialistische partUen meerendeel uit Indlvldueele leden en danken haai grootste kracht aan haar kleine plaatselUke afdeelineen. terwijl dc ArbeklerspartU daarentegen bUna uitslui tend een federatieve organisatie is. Op het Vasteland is het althans theoretisch moj^- Wk. dat de vakveneenigingep vernietigd zouden kunnen worden, zonder de politieke beweging in het hart te treffen, doch In Grogt-Brittannie is de verwantschap zoo nauw. dat. wanneer een der twee takken van de arbeidersbeweging ook maar den gering- sten tegenslag ondervindt, beide er ond?r hjden. De vs k r e e n i g 1 n g e n B tj n o o r h e t grootste deel als korporstieve lichamen bij de Arbeiderspartij aangesloten en vormen 90 pet van haar leden tal; de overige 10 pet. bestaan uit Indlvldueele leden en het' korporatief lidmaatschap van socialirtische groepen als de F a b i a n-v ereenlgtng. de Sociaal Demokratlsche Federatie en de o n a t h a n k e 1 U k e arbeiderspartij, groepen, waarvan men In het a Ige- moen mag zeggen, dat hun leden tal neiging vertoont voortdurend te da 1 en. Het moet nu toch wei duidelijk zijn, dat de Labourpartl) alleen al reeds uit hoofde van haar opbouw en samen stelling geen socialistische partij In continentalen zin kan zijn. Waar ter wereld zou bet denkbaar zijn, dat leden van vakvereenlgingen zich automatisch laten inlijven in de politieke arbeiderspartij, indien deze zoo ..marxistisch” is als b.v. in Oosten rijk. in Duitschland en ook in Neder land? Het is in de Labourpartij slechts een groeji van 10%, welke een min of meer „marxistische" politiek tracht te voe ren. en Wertheimer zegt er nog bij. dat haar ..ledental neiging vertoont voort durend te dalen.” En juist de Labourkopstukken wenden zich van deze groep af; het jongste voorbeeld: het ontslag van MacDonald als lid der Onafhankelijke Arbeiders partij. De paardenren nen te Auteull zUn voor FrankrUk en dus voor de gehee le wereld een jaar lijks terugkeerende gelegenheid om de nieuwste costuum- pje» te laten zien Gisteren werd den x>penlucht-mode- show” wüct gehou- ROME 25 Febr. De oproep van Z. H den Paus tegen de kerkvervolgingen in Rus land heeft in Italië zeer veel weerklank ge vonden Men rekent dan ook op zeer grocte belang stelling voor de verzoeningsmls. welke Z. H op 19 Maart a.s In de St. Pieterskerk zaï celebreereu. Reeds thans zjjn verscheidene pelgrimstoch ten naai Rome aangekomen Deze protest- betulginp wordt ongetwUfeld een der belang- Ukst: gebeurtenissen van het PauselUk Jubeljaar De meeste bisschoppen hebben bepaald dat „Odens de H Mis ie Rome alle klokken tb hun diocees moeten luiden ter vervanging van de klokken, die in Rusland zijn ver nietigd De ploeg der Rcode Duiveh, welke 4 Maart i.s. te Brussel tegen de Zwaluwen uitkom’ -S. naar het „Hbld.” meldt, als volgt samen gesteld Doel: Bad jou (Daring). Achter: Nauroens Mechelen). Antwerp.) Midden: P. Braine Beerschot) Mechelen:, Declercq (Beerschot). Vertyp (Brugge). Adams «Andei Vandenbouwhede Brugge Saves Jal Prinses Juliana een reis naar IsRM maken? drukt. De vakbonden sloten zich als or ganlsatie b U d'e partU aan.' stemden in blok In de partUeongressen. gaven nooithunzelfstandigheld in de partU op en verdedigden b U alle belangrUke beslis singen op de eerste plaats hun eigen vakvereenlgings- belang in verder Het valt onder deze omstandigheden dan ook niet te verwonderen dat tot 1918. om een woord te gebruiken van Max Beer (den his- torikus van ue B” tsche Arbeidersbeweging het jaarlljksch congres van de Arbelders- partU niets anders was dan een tweede en dan nog niet eens verbeterde editie van het congres van het vakverbond Deze vakvereenigingleiders ik gebruik net woord leider In den meest ultgebrelden zin van liet woord) oefenden tot enkele ja ren geleden een beslissenden invloed uit op de politiek van de Arbeiderspartij en overheer- schen zelfs nog heden de partu-organisatie De Dultsche vakvercenigtngsleider au regel Is Marxistisch gescnoold Wel Hgt zUn Marxisme er vaak slechts dun bovenop maar toch heeft hU er grondig door leerer denken en er verder door loeren alen aan tot vraagstukken van onmiddellUk pract’sch Het Persbureau Vaz Dias verneemt, Nederland niet zal deelnemen aan de wed- strUden om net wereldkampioenschap voetballen die te Montevideo zullen worden gehouden. Het bestuur van den KoninklUken Neder- landschen Voetbalbond is voor het nemen van een besluit niet bijeen gekomen. Er werd een schrlftelüke stemming uitgeschre ven. Hoewel gistermorgen nog niet de ant woorden van alle bestuursleden van een K. ff V B. binnen waren, kan toch met zekerheid gezegd worden, dat de meerder heid van net bestuur tegen deelneming van Nederland aan de wedstrUden te Montevi deo is. Te Utree, it is teren m net Hoofd administratiegebouw der Nederlandsclu Spoorwegen aanbesteed het bouwen van eer. hoofdgebouw met tunnel en het afbreken var het oude stationsgebouw met bUkomende werken op het stationsemplacement Krom menie- Assendelft Raming was 125.000. In totaal waren er 28 InschrUvers. Hoogste Inschrljfster de firma Aannemers- MaatschappU voorheen H. G. Hof te te Am sterdam met J 129.700 Laagste inschrufstei de firma L. vau der Meulen en Zn. te Heerenveen voor 112.480. De gunning is aangehouden. Aan de Tinna W. F J. Bollen te Zwolk is gegund het maken van grond- en spoor werken duiker, verlenging bestrating en bu komende werken ten behoeve van de werk zaamheden en uitbreiding van het empla cement Krommenie-Assendelft voor de som ma van 71.870 De sterkte van de organisatie der Arbei- derspartU is steeds afhankelUk geweest van die der vakbeweging. Tot aan het uitbreken gan den oorlog was het verschil in ledental tusschen het vakverbond en de Arbeiders- partU aanzienlük. daar groote bonden zooals de mUnwerkersfederatle nog aarzelden zich aan te sluiten. In ae afgeloopen tien laar !s deze ongelUkheid verdwenen en het totaal aantal leden van de Arbeiderspartij schom melt om een cUfer. dat gemiddeld 25 pet. lager is dan het aantal leden van het vak verbond. Haar schommelingen in sterkte en organisatie zun altüd en uitsluitend afhan kelijk geweest van de schommelingen in tiet ledental der vakvereenlgingen.’’ Labour is dus vóór alles een vakver- •enigingspartlj. en de min ot meer echte socialisten vormen daarin slechts een seer geringe minderheid. De heer Wertheimer zelf maakt in een statistiek zeer nadrukkelijk onder scheid tusschen: „leden op grond van korporatief lid maatschap” én „Socialistische vereenl- Ringén.” En merkwaardig zijn de cijfers, welke hij in dit statlstiekje ten beste geeft: Télde de Arbeiderspartij in 1918 in totaal 3-013 129 leden, dan waren daar van Slechts 52 720 leden aangesloten uit de rijen der ..socialistische vereenigin- gen”; alle overige 2.960.409 leden waren aangesloten louter „op grond van kor poratief lidmaatschap.” Voor 1927 waren de cijfers respectie velijk: 3.293 615. 54.676 en 3.238.939. Zoo ziet men dus. dat de eigenlijke socialisten door den heer Wertheimer als zoodanig aangeduld in tegenstelling met de andere leden der Arbeiderspartij in de groote Labourpartij numeriek maar heel weinig beteekenen. Labour is. zooals wij zelden, vóór alles een vakvereenigingspartlj„Het vak- verbond gaf de maat aan en de Arbei derspartij volgde het op den voet”; „Tot Januari 1928 werd leder lid van een der rond honderd bij de Arbeiderspartij aangesloten vakbonden automatisch lid van de politieke partij, tenzij' hl) uit drukkelijk te verstaan gaf. dit hij dit niet wenschte. een procedure, bekend onder den naam van ..contracting otif" na Januari 1928 kon de contributie voor het politieke fonds van de vakbeweging hetgeen lidmaatschap van de Arbei derspartij Inal uit. alleen worden gehe ven. tndien de betrokkene er uitdruk kelijk toestemming voor gaf. „contrac ting in” genoemd, zoo vertelt Wert heimer. en hij schrijft verder: deleefd verzoeken wu at medewerking van onze il-H Adverteerders inzaKt net vroegtijdig toezeiiden van de vooi de Zaterdag-num- ners oestemde advertenuen. Wu zul:en net -eei or prus stellen uidien wu de »n- lonces. lestema vooi Zaïer- lag reeds fes Donderdags ol uterliik les Vrudagsmorggps mtvangen Dooi net vroegtUdig inzen den vao odvurtentien nen wu ook aan de oitvi -ing. dus aan oet van de advertentie aandacht schenken vanzelf sprekend de reciame- waarde van de annonce ten 'oede komt Mede ir U« eigen oelang vertrouwen wu op Uwe medewerking inzase een en inaei te mogen rekenen, vsarvooi bu voorbaat onzen tank. De componist ontvangt een bUzonderen gelnkwensch voor het vervaardigen van een Congreslied van het Eucharistisch Congres te Carthago. Ondanks dit alles wordt de Labour partij echter vaak socialistisch ge noemd. en daardoor ontstaat veel mis verstand. Wertheimer b.v. die door héél zijn boek heen getuigt, dat het Engelsche socialisme heel iets anders is dan het socialisme, het Marxisme van net con tinent. helpt het misverstand nog ver breiden door herhaaldelijk te spreken van het ..socialisme” der Labourpartij En ook in manifest en program noem de de Labourpartij zichzelf herhaalde- liik socialistisch. Het ware te wenschen dat er hier wat scherper onderscheiden werd: de algemeene benaming ..socialistisch” ts misleidend: wanneer een Labourman spreekt van socialispie. bedoelt hij daar mede een zoo onschuidigen vorm van politieke vooruitstrevendheid en demo- kratiseering. dat de vastelandsche so- ciaal-demokraten er feestelijk voor zou den bedanken; en juist daarom kunnen en mogen en willen de Katholieken in Engeland lid zijn van Labour, omdat het Marxisme aan deze partij zoo vreemd ts. Het gaat niet om den naam van een politieke partij, maar het komr aan op de politieke praktijk der partij. En daarom ware het hoogst ge- wenscht. dat er aan de spraakverwar ring ten deze want anders is het niet spoedig een einde kwam. De leden der Onafhankelijke Arbei derspartij b.v. mogen iets, ja véél heb ben van onze sociaal-demokraten. de Laoourpartij is van een geheel ander karakter. Zooals de heer Wertheimer ons nader zai bewijzen Berichten over de mobilisatie van Sovjet-leger. de organisatie, maar ook op de psychologie van de ArbelderspartU Op het vasteland kregen de socialistische partUen hiun leden voor 90 pet. en meer uit de zoogenaamde moderne vakvereen:gingen terwUl de leden van de christelijke en liberale vakvereenl gingen zich bu de Katholieke en liberale partUen aansloten Door dit indlvldueele lid maatschap van de kontlnentale socialistische partijen begreep de arbeider wanneer «U >‘-d van de partü werd, dat hU dit «leen ah poli tiek zelfstandig wezen en niet als vakver- eenlgingsman. HU dacht in de eerste plaats aan de partu en pas daarna aan de vak beweging. de socialistische partU-organlsatle was altUd de sterkere psychologische factor, met het gevolg, dat op het vasteland de in vloed van de socialistische >artijen op de vakbewegir* altUd grooter is -ewcest dan die van de vakbeweging op os oolitleke organisatie. Jarenlang werden de vakver- eenigingen uitsluitend beschouwd als .ie school, waaruit de socialistische partu naar leden rekruteerde Daarentegen nee 11 hierin Engelandde vakbewe ging steeds haar eigen stem pel op de ArbelderspartU ge- De vakbonden a 1 s or ganlsatie I aan.' stemden 1 Naar verluidt neett groot deel der ambtenaren der Sovjet Handelsorganisatie te Londen, de Arco. op dracht gekregen de 'oopenae werkzaamheder te beëindigen -m naar Rusland terug te teeren De Russisch-Bntsche Handeisxame. deelt hieromtrent mede, dat deze veranderin; in verband staat met een wUziging der Rus sische handelspolitiek De werkzaamheae van Instellingen als de Arco krUgen een ge- neel ander karakter aangezien het door deze instellingen verrichte werk voortaan Moskou zelf geregeld wordt. In het Noorden der Republiek San Do- mingc is m verband met de komende ver kiezingen een revolutie uitgebroken. De president van de republiek Vasqurz heeft het opperbevel over de aan de rc^ee ring trouw gebleven troepen op zich geno men Het zou den revolutionnairen reeds ge lukt zUn. de vesting Santiago, waarin pre sident Vasquez en vice-president Alfonseca bescherming zouden nebben gezocht te ver overen. Van daar uit zouden de revolution- nairen naar net. Zuiden zun getrokken en thans zouden zij opmarcheeren in de rich ting van de hoofdstad Santo Dominga. De berichten van den Amerikaanschcr. gezant te Santo Domingo aan het StaaU- departemeni te Santo Domingo bevestigen den ernst van den toestand De tamilie van den President en Vice President der Republiek nebben m het Amenkaansche gezantschap een toevlucht gezocht. Naar verluidt zai de Amerikaansche regeerins indien de toestand zich ernst ontwikkelt oorlogsschepen naar San Do mingo zenden. L

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1