4 ONS BLAD tl L. FRANKENBERG, Alkmaar BOLSJEWISTISCHE TERREUR Oudjes als reclame i DIT NUMVER BESTAAT UIT TWEE BLADEN EN TWINTIGSTÈ JAARGANG No. 4« VIER t 40 ieuws Brand te Burverbrug Felle brand te Enschedé I Kind door den trein gegrepen De onbewaakte overweg Ned. R.K. Volksbond 4 JOH. LAUWERS Moord te Leeuwarden Kardinaal Merry del Val t Mgr. J. Aetrs Nationale bedevaart Lourdes I DONDERDAG 27 FEBRUARI 1930 Rumoerige raadsvergadering Tildens een blindedarm-operatie overleden PAYGIOP 3 ALKMAAR Briefonfners, Perforateurs. Alle soorten ópbergmappen Huldiging van Ir. P. J. v. d. Voorst Vader Voornaa mste De uitbetaling aan Nederl. Haringvisschers Het bankbiljet van Het gebruik van Britsche vliegvelden f 3000.- veri^^^an* b^eeearTnenKehehieïbeenen0ofwbeidT1oozen f750.- f 250.- f 125.- 50.- AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL NDORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Eenig vee omgekomen en communisme zijn on- De gesalarieerde bestuurders Sedert Van een ladder doodgevallen Barometerstand 9 uur vjn.: 765 vooruit. er Zijn vrouw doodgestoken het Een reis naar Rome en Nederland De trein over Llsieux Door een vallenden boom getroffen De twintigjarige boomkapper heeft TWEE DOOVE VLAMINGEN. Uitgifte gewijzigd model. M Hei sluiten der kerken; het rooven harer goederen Een eerepenning der Haagsche kamer van Koophandel toegêkend gewond. Na tei plaatse verbonden te werd het met denzelfden trein naar Tardieu opnieuw belast met de vorming van een Fransch kabinet. De uitbetaling van Engebche schadever goeding aan Nederlandsche haringvisschero. Het Carlton-hotel te Amsterdam is kocht. De Tweede Kamer heeft de behandeling der Indische begroeting voortgeset. De afd. Justitie is afgehandeld. Barometers Thermometers Utrechtsch student door den trein ver morzeld De Vlootoonferentie aal voorioopig zonder Frankrijk worden voortgezrt. De Vereeniging Stamboek voor bet Neder landsche Trekpaard, heeft te 's-Gravenhaga vergaderd. De Eerste Kamer is begonnen met de al- gemeene beschouwingen over de Rijksbegrou ting 1930. oil <reriie> i«» a andere* ilaaar musici werden iBgleuze Kerst - De directie van de Nederlandsche Bank ial een bankbiljet van 25 in omloop bren- ien, hetwelk op de volgende punten afwijkt van het in circulatie gebrachte biljet De voorzijde van dit biljet is, wat de tee- 'tening betreft ongewijzigd gebleven, doch thans weder in rood in plaats van in blauw ledrukt De handteekenln^en van president -n secretaris zijn eveneens in rood aange dacht. De achterzijde is, zoowel wat de teeke- nlng als de kleur betreft ongewijzigd ge bleven, behoudens dat de serieletters en num mers, het woord ..Amsterdam" en de da tum thans in rood zijn aangebracht. De biljetten zijn gedateerd van 15 Juli 1928 af. Plannen worden overwogen tot definitieve oplossing van het vraagstuk der diensten in Indië. ABONNEMENTEN: vuur Alkmaar en Agentschappenper week Z5 eL; per kwartaal f MS; per post per kwartaal 358 Mj vooruitbetaling. 445 keeën tot vóór sloten zijn. Regeling der schadevergoeding door de Britsche regeering. Eerste doove: „Ah Neus! ga de vlsse?” Tweede doove: ..Neeje mijnheer Kapjones. ik gaó mar wa vlsse.” Eerste doove: „Ah ik doch vast da ge ging vlsse.” kbuiict cmiijipviic uiiuiuiiiiorcii, waaiaai; vw* den heer Van Voorst Vader zooveel herin- I neringen verbonden zyn. Ir. Van Voorst Vader dankte voor deze hulde. De heer Verbeek, voorzitter van de Haag sche Kamer van Koophandel deelde mede, dat de Kamer heeft besloten den heer Van Voorst Vader toe te kennen den eere-pen- nlng voor bijzondere verd’ensten voor han del en Industrie van de Kamer in zilver. Ook voor dit bewijs van hulde dankte de heer Van Voorst Vader. Niemand hoeft meer bang te wezen. Dat hij op zijn ouden dag Onverzorgd zal achterblijven Of ml schlen wel beed'len mag. Zelfs al heb je geen pensioentje Lijd je toch nog geen gebrek. Want hoe ouder je zal worden. Des te meer kom JU In trek. In Turkije leeft een heerschap Honderd vijftig jaren oud. HU verdient nu als reclame Minstens zUn gewicht in goud. Toen men hem kwam interviewen Wat de oorzaak toch wel was. Dat hij op zoo'n hoogen leeftijd Nog zoo flink was en zoo kras. Heeft de oude heer heel handig Er met nadruk op gesnoefd. Dat hfi in zijn heele leven Nooit een borrel had geproefo' Antl-drlnkers nemen hem nu Mede naar Amerika. Als een propaganda-mlddel Tegen alcoholica. Als Je ook wat wilt verdienen En je bent voldoende oud. Zeg dan: In mijn heele leven At ik niets dan havermout. Gaat een firma In jenever Daar, bUvoorbeeld, overheen. Dan. per dag een kruik jenever Zeg je. hield me op de been. Of je gooit het op wat anders Kauwgom, corned-beaf of rijst Knap, wanneer er Iemand opstaat. Die het tegendeel bewast! MAPI IN BEROET kerken, dat gesloten of getransformeerd is in gebouwen voor bolsjewistische pro paganda. In een harer nummers van December 1829 schrijft het dagblad „Troud”: Er waren 675 kerken in Moscou. thans rijn er nog 287. In 1928 heeft men in de Sovjet-Unie 542 particuliere godshuizen. kerken. 59 synagogen en 38 mos gesloten. In 1929 heeft men de maand Augustus 579 gesloten: 1 Januari 1930 zullen er 1000 ge- De Britsch-Indische regeering houdt de zaak op Gisteren is op de spoorlUn te Houtum, on geveer 60 meter van eei or.bewaakten over weg verwUderd het lük gevonden van een Utrechtsch student. Het hoofd was van den romp gescheiden. In de nabUheid heeft men een nieuwe flets aangetroffen. Omtrent de oorzaak van dit ongetal staat met zekerheid nog niets vast. De trein, die te 12.45 uur uit Den Bosch vertrekt naar Utrecht heeft gisteren bü blok post 5, nabij Lunetten onder Utrecht het kind van den baanwachter, dat op de rails speelde, gegrepen en over eenigen af stand meegesleurd. Het Kind werd vrü ern stig zUn Utrecht gebracht waar het in het zieken huis is opgenomen Behandeling van het Young-Plan op 2 Maart a-s. in den Duitachen Rijksdag. Gistermorgen brak door onbekende oor zaak brand uit op de boerenplaats van den heer J. Bruin te Burgerbrug. Hoewel de mo- torspuit van Schagerbrug zeer spoedig ter plaatse was kon toch niet worden verhin derd. dat een kalf, een koe en een aantal kippen In dtf vlammen omkwamen en het geheele gebouw in korten tijd in de asch lag. Verzekering dekt de schade. de christelijke godsdienst zijn populari teit verliezen. Zonder dat kan het com munisme zich niet handhaven. Uit dit oogpunt schijnt de overwinning op het anti-religieuze front voor de sovjet macht van meer belang dan welke par ticuliere overwinning. Op de vragen van het Tweede Kamerlid den heer Van den Heuvel betreffende de uitbetaling door de Britsche regeering der schadevergoeding aan Nederlandsche haring visschers. heeft de minister van buitenlano- sche zaken geantwoord De schadevergoeding voor Nederlandsche vlsschers, als hier bedoeld, is thans bijna geheel uitbetaald. Wat de reeders betreft is deze uitbetaling reeds in September j.l. ge schied. Met betrekking tot de bemanning moesten, alvorens tot uitbetaling, waarmee de vereeniging „Zee-Rlsico” zich op verzoek der regeering heeft belast, kon worden over gegaan, veelal nadere inlichtingen worden ingewonnen omtrent het aantal leden der bemanning ven bepaalde schepen en door hen bekleede functies en hun adressen. Thans Is dat onderzoek slechts voor de bemanning van vier schepen nog niet afgeloopen. Het aan de leden der bemanning van de overige schepen toekomende, is te hunner beschik king gesteld. Volgens het te Bandoeng verschunendt R.K. dagblaa De Koerier" zal Mgr. J. Aerts apostolisch vicaris van Nieuw-Guinea, Ir Mei een reis maken naar Rome en naar Nederland AUVUtrwn IKFRUS; Va» 5— regels f 1.25; elk» regel aaeer lik RECLAME per regel voor da eerste pagina, vaar du «rertge psgtnu» 1 RUBRIEK .VKAAU EN AANBOD" Ml per advzri—tir eau 5 lege*»; Ndzri regel meer IU In den nacht van Dinsdag op Woensdag Is de Fransche matroos P. Bichon. uit St. Na zaire, bU het aan boord gaan van het aan de Maashaven te Rotterdam liggende Fransche ss. „Aisne” vap een ladder ge vallen. De man werd met een hersenschud ding opgenomen. HU was bijna onmlddelllUk dood. BUKEAU: BOF ALKMAAI Telefoon: Administratie No. «38 Redactie Na. «S3 In den afgeloopen necht ontdekte een sur- vellleerend agent brand In perceel Beuning straat 5, te Enschedé waarin gevestigd u het manufacturenpakhuis van de firma M. van Zuiden. AanvankelUk trachtte men het vuur met emmers water te blusschen. doch deze pogingen faaldei. en weldra stond het geheele perceel in lichte laaie. De brand weer slaagde er in den brand tot dit perceel te beperken. De oorzaak van de brand is on bekend De schade wordt door verzekering gedekt. LICHT OP De lantaarns moeten morgen Op een vraag met betrekking tot de aar- worden opgestoken om 556. zellng om verdere faciliteiten te verleenen voor den Hollandschen Dienst op Oost-Indië en de mogelUkheld van vergeldingsmaatre gelen, antwoordde Montague, dat dit een i zaak was die binen de Jurisdictie van de I Indische regeering viel, die talmde om faci liteiten toe te staan, zoowel aan de Britsche i als aan de Hollandsche vliegdiensten, vóór de meteorologische, radiografische en terrein- 1 inrichtingen voltooid waren voor deze 1 vluchten. Tot gesalarieerde bestuurders van den Ned. R. K. Volksbond zün naar wU vernemen, aangesteld de heeren W. Steinmetz te Am sterdam en F. Keesen te Haarlem. Daardoor is het aantal gesalarieerde bestuurders tot vUl uitgebreid, aan wie de volgende stand plaatsen zUn toegewezen: Alkmaar: G. van Slingerland. AmsterdamW Steinmetz Den Haag: J W van den Akker Haarlem: A. J. M Angenent die secreta ris van het Centraal Bestuur bluft en waar- schUnlUk te Amsterdam woonachtig bluft. Rotterdam: F. Keesen. Naar Reuter uit Londen seint heeft Ken worthy gisteren in het Lagerhuis gevraagd wanneer de instelling van den luchtpost dienst Engeland—Australië verwacht werd en of in verband hiermede een schikking met Nederland was getroffen voor het gebruik van de landingsterreinen in Nederlandsch Oost-Indië. Montague, de onderstaatssecretaris voor luchtvaart, antwoordde niet in staat te zün een definltieven datum op te geven. Het antwoord op hei tweede deel van de vraag was ontkennend. Er werden in het geheel geen mocUUkheden ten aanzien van de on- derhandelingen met Nederland verwacht, temeer daar de Hollanders faciliteiten van Engeland te Singapore genoten. Kardinaal Merry del Val heeft gisteren ’n blindedarm-operatie ondergaan, en is tijdens die operatie overleden meldt de Msb. Rafaele k'erry del Val werd den lOden Oc tober 1865 te Londen, als zoon van den 3paanscner gezant aldaar, geboren, studeer- leerde achtereenvolgens te Londen, Namen, Brussei en Rome en werd den 30sten October '888 priester gewUd. BUna tegelUkertUd volgde zUn benoeming als geheim-kamerheer van Z. H. den Paus. In die hoedanigheid .ram hU deel aan ver schillende zendingen. o.a. te Londen en Ber lijn. In 1889 vertoefde hü te Weenen. waar hu •en speciale opdracht van den H. Vader te -rvullen uad In 189'1 volgde zUn benoeminng tot Pause- iljk hulsprelaat en werd hü met een bijzon- iere zending naar Canada gezonden. In 1898 werd hU benoemd tot consultor van ie ..Index' Van 1898 tot 1903 was hU de •oorzitter van de accademla pontlflca del '•’oblll ecclesiastici. Den 19den April werd hu tot tltulair- lartsbisschop van Nioea benoemd en den 6en Mei ontving hU uit de handen van kardinaal Rampolla de bisschopswUding. Leo XIII zond hem in 1902 <3 Juni), als ZUn vertegenwoordiger bU de troonsbestU- glng van Ed'iaid VII naar Londen. BU den dood van Z. H. Leo XIII werd mgr. Merry del Val door de kardinalen gekozen tot secretaris van het conclaaf en van het H. 'ollege welke functie door het overlUden van "<rr Volplnl vacant was. Pius X, de opvolger van Leo XIII z.g.. be- estlgde mgr. Merry del Val In deze functie en benoemde hem <den 4den Augustus 1803) tot pro-staats-ecretaris. In dat zelfde jaar, den Ben Nov. volgde •ijn verheffing tot het kardinalaat, en den ’2en zUn benoeming tot Pause lijk staatssecre taris. prefect van de H. Congregatie van Lo retto, prefect van de Apostolische paleizen en voorzitter der commissie voor net beheer der goederen van den H. Stoel, welke lune ttes hU tot den dood van Pius X (20 Aug. 1914) bleef vervullen. Van 4 April 1904 lot 1917 was hU voorts lid van de commissie tot codificatie van het ca noniek recht. Kardinaal Merry de] Val. werd door Z. H. Pius X ook nog tot aartspriester van het Va- ticaan benoemd. Na rijn aftreden als staatssecretaris, in welke functie hu sooals men weet, werd op gevolgd door kardinaal Oasparrt werr. kardi naal Merry del Val tot secretaris van t H. Officie benoemd en ook m verscheidene an dere congregaties had de overledene kerk vorst steeds een werkzaam aandeel. De twintigjarige boomkapper H. W. C. rit Beek werd bU het vellen der boomen op Jen Rijksweg te Wolde Maastricht neerge- lagen door een tak van den vallenden boom. De getroffene werd met n gebroken beer ivergebracht naar het hospitaal. V7aarom het offensief gevoerd wordt? Omdat het anti-religieuze front voor de sovjet-macht meer en meer essentieel wordt; omdat het om dit punt is. dat de hardnekkige strijd wordt gevoerd, maar ook de belangrijkste. Het cq^nmunlsme wil een nieuwe wereld stichten, een Zuiver materialistische wereld. Voor haar vestiging heeft zij geheel nieuw materiaal noodig. Tot eiken prijs moet Ten vervolge op het bericht van 18 Januari JJ. kan het Bureau der Vereeniging tot Sa- menstelling van Nederlandsche Bedevaarten I thans nader tngdedeelen dat de Nationale I Bedevaart naar Lourdes <de zomer-bede vaart) genouden zal worden van Dinsdag 15 Juli (vertrek Roosendaal) tot Donderdag 24 Juli (terugkomst Roosendaal) De trein over Lisleux zal reeds 14 Juli uit Roosendaal vertrekken Zoodra de prospect! gereed zUn zullen deze op aanvraag worden toegezonden door ge- 1 noemd Bureau, Juliana van Stolberglaan 209, I Den Haag. Tel. 72275. In de Dinsdagavond gehouden raadsverga dering van Woitaerveer werden tUdens dt behandeling van het agendapunt „Herziening salarissen gemeentepersoneel" door het lid Rond (KermispartU) grove beleedigingen ge ilt aan 't adres van het l d Klokman <8 D A. P.) en ri’n tractlegenooten. De heer Klok man was hierdoor zich zelf niet meer mees ter en gooide zijn drinkglas naar het hoofd van den heer Rond. Het glas miste zUn doel en rloeg tegen den wand aan scherven. Een der ambtenaren-verslaggevers werd bijna ge troffen. Na protest van eenige loden tegen de ge bezigde woorden werd het incident gesloten en werden de gewone beraadslagingen voort gezet. de Sovjet-Unie bestaan thans 35 hoogescholen met 7000 toehoorders. Bovendien 15 anti religieuze faculteiten met 1500 toehoor ders. De Radio-Hoogeschool te Moscou is 15 October JJ. begonnen met de uitzen ding van 68 anti-religieuze cursussen. Een speciaal anti-religieus persbureau wordt te Moscou gevestigd. Artiesten, schilders en r opgeeischt voor de anti-reL. campagne. Bioscopen en theaters mogen geen stukken vertoonen piet mystiek karak ter- Anti-religieuze films en gramo- foon-platen worden overvloedig gedis tribueerd. naast anti-religieuze en gods- lasterende literatuur. De anti-religieuze literatuur voor kinderen neemt daar bij een groote plaats in. Op alle moge lijke wijzen worden de kinderen in den strijd betrokken. De kinderen worden door de onderwijzers naar de kerken gestuurd, om daar de namen te notee- ren van hen, die er komen bidden. De lijsten, door de kinderen opgemaakt hebben gediend als basis voor het slui ten der kerken. Omvan^ en intensiteit der anti-religieuze* campagne Gisteren ontstond ruzie tusschen echtpaar 8. Kuipers, wonende aan de Rom- kerslaan .alhier. De twist liep zoo hoog, dat de man een kort slagersmes greep en zUn vrouw een steek in het hart toebracht, waarna zU on- middellUk overleed. Hierna sloeg de man de hand aan zichzelf. Ernstig gewond werd hij naar het Siadsriekenhuia vervoerd. De po litie heeft de zaak in handen. De vrouw, de ongeveer 35 jarige D. Zandstra was moeder van twee kinderen. Omtrent dezen doodslag vernemen wU nog het volgende: De vrouw, de 29-jarige Dirkje Zandstra. was eenige dagen weg geweest. Toen zu bi. haar man. den woonwagenbewoner 8. Kui pers terugkeerde, ontstond oneenlgheld. He denmorgen heeft de man, zonder dat de buren iets gemerkt hebben, de vrouw met een kort slagersmes in het hart doodgesto- I ken. Het 7-jarig dochtertje van Kuipers kwam plotseling bü een der buren J- Feenstra binnenloopen. met de mededeeling dat va - der en moeder elkaar hadden doodgestoken. Feenstra ging daarop küken en vond den man en de vrouw in het huls, waar rij slechts sinds eenige dagen woonden, op den vloer liggen. De onmlddellük ontboden ge neesheer kon bü de vrouw slechts den dood constateeren. De man was ernstig aan de borst gewond. HU is naar het ziekenhuis overgebracht. ZUn toestand is niet levens- gevaarlük. Verandering van den kalender De verandering van den kalender, waarbij de Zaterdag en Zondag komen te vervallen, wordt aangekondigd. Het is onnoodig de anti-religieuze strekking van dezen maatregel toe te lichten. In een gisteravond gehouden vergadering van het departement 's-Gravenhage der Ned. Mü- voor NU verheid en Handel is de oud- voorzitter Ir. P. J van Voorst Vader toege sproken door den voorzitter, den heer C. J. A. Begeer, die de verdiensten van den oud- presldent jegens het departement schetste. Besloten werd den heer Van Voorst Vader tot eere-Iid van het departement te benoe men. Namens het bestuur werd den heer Van Voorst Vader een eere-pennlng aangeboden. De heer P. A. Haaxman, eerelid van het departement, hield vervolgens een huldlgings- rede. waarin hU bijzonderheden vertelde uit de toestanden uit de eerste jaren ”an hat voorzitterschap van den heer Van Voorst Vader. Spr. zeide, dat de heer Van Voorst Vader het als voorzitter niet altUd even gemakke- lijk heeft gehad, maar steeds neeft hü zün medebestuursleden geprikkeld door zün on geëvenaarde belangstelling voor zaken van Maatschappü en departement. Vervolgens schetste spr. de werkzaamheden van den heer Van Voorst Vader aan de Scheveningsche binnenhaven, waaraan voor Hoe de propaganda gevoerd wordt t De anti-religieuze werkzaamheid der verschillende sovjet-instellingen is in 1929 veel intenser geweest dan in de voorgaande jaren. In anti - godsdienstige toehoorders. De verschillende gezichtspunten van de anti-godsdienstige beweging, door de bolsjewisten begonnen, toen zij aan net bewind kwamen en tot op heden voort gezet. zijn in het volgende samen te vatten Verbod van godsdienstonderwijs. Uitgebrelde organisatie voor de pro paganda van het atheïsme Vervolging van geestelijken en geloo- Vigen. Sluiting van kerken en kloosters en verbeurdverklaring hunner goederen? Vernietiging van het huisgezin en ver wildering der jeugd. De anti-godsdienstige leerstelling, aie in al deze maatregelen is terug te vin den. komt hierop neer: Het werk van Lenin is het werk der goddeloozen. Godsdienst vereenigbaar. Alle godsdiensten zijn uit den booze; tegen alle moet zonder pardon de strijd ganda. Deze edele taak valt met worden aangebonden. Ondanks den hardnekkigen, antf- godsdienstigen strijd, dien de communis ten voeren, moeten zij erkennen, dat ge durende de laatste twee jaren alle gods diensten In de Sovjet-Unie zich t>elang- rjjk hebben uitgebreid. Wat de communisten het meest bezig houdt, is het feit, dat de arbeiders zoo n 1 6 in Azié. Al deze periodieken voeren werkzaam aandeel nemen in alle gods- een intense anti-religieuze propaganda, dienstige gezindten. In de scholen verzetten zich de kin deren. op gevaar straf en kastijding op te loopen, tegen de immoreele beginse Sedert het begin van 1929 groeit in len, die hun communistische onderwij- Rusland van week tot week het aantal zers hun willen bij brengen. Het constateeren door de Sovjet- regeerlng van dit blijkbare échec van de propaganda en de vervolgingen is ge volgd door een campagne in de pers, het begin Van een nieuw anti-godsdien- »tig offensief, geopend ih 1929. Een nieuwe wet is 8 April 1929 uitge vaardigd, welke het godsdienstonderwijs ónmogelijk maakt, aan de kerk elk eigendom ontzegt, haar verbiedt de organisatie van religieuze samenkom sten, bibliotheken, coöperaties, vennoot schappen. clubs, kindersamenkomsten. collectes, medischen bijstand enz. Volle vrijheid en officieele iteun voor de anti-godsdien stige propaganda volledige onderworpenheid van de kerk zooisop t oogen blik de toe stand in Rusland. Inderdaad is het 1929*30 een jaar, waarin de terechtstellingen, de arresta ties en de deportatie om het christelijk geloof en de trouw aan de kerk bijzon der groot waren. Waren in voorgaande jaren de aan vallen gericht tegen de orthodoxe ker ken, tegen het einde van 1928 en vooral in 1929 begon een systematische vervol ging van andere gezindten: de evange listen, de muzelmannen en ten slotte de joden. Vervolgens werden de boeren in de campagne betrokken: socialisatie van het landbouwbedrijf, samengaande met de eveneens gedwongen „ontchriste- ning In het afgeloopen jaar was de anti godsdienstige propaganda aan de orde van den dag bij alle bolsjewistische or ganisaties buiten Rusland. Yaroslavsky schrijft in de „Pravda” van 15 Januari 1930: „De anti-godsdienstige beweging wordt een massa-beweging. niet aüeen in ons land (Rusland), maar ook daarbuiten. Een serie feiten toont ons. dat deze be weging een omvang aanneemt in andere landen, in Polen, Letland. Lithauen, Belgie. Engel.:nd en Amenka. De anti-religieuze beweging der mas sa’s heeft als eerste programpunt van alle communistische partijen; de ver scherping van de anti-religieuze propa ganda. Het doel is een antl-religieus, internationaal centrum te vormen, dat de communisten van alle landen moet behulpzaam zijn, de groeiende beweging tegen den godsdienst en de priesters te leiden. Deze strijd is een klassestrijd; hij sluit zich nauw ent 1 v e r - mijdelijk aan bij denslrljd tegen de kapitalistische we reld. bij den strijd voor het com munisme. Benoeming van de leden van den Raad van Belleer der Bank voor Internationale Betalingen. Het gebruik der vliegvelden in Britacb» Indië. Eén ding moet erkend worden' de sovjets leveren in den strijd voor deze overwinning het bewijs van een wil en een hardnekkigheid zonder weerga. Het bulletin van de „Internationale des Travallleurs de l’Enseignement” (onderwijzers) geeft ten behoeve van het onderwijzend personeel de volgende aanwijzingen: „Het gaat er vooral om, de kinderen te emancipeeren los te maken van de kerk, en ze ver te houden van het gif van den godsdienst. Het onderwijzena personeel en de scholieren moeten zich verzetten tegen elke religieuze propa- name ten deel aan de pionniers en de commu nistische jeugd. Elk lid van de partij of van de jeugdorganisatie zal moeten deelnemen aan den systematischen strijd tegen den godsdienst Er bestaan in Europa 59 communisti sche organen voor jeugd en kinderen. 2 in de Ver. Staten. 8 in Zuid-Amerika en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1