ONS BLAD LEEKEPREEKEN S. KROM I Stoomerij en Ververij 1 L. FRANKENBERG, Alkmaar va Voornaamste c^Ceeuws van -is Ja ZATERDAG 1 MAART 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 50 VIER f 3000 f50 DEBAT J Het advies van den Radio*Raad Meer veiligheid gewenscht Een meisje het slachtoffer Uitlevering gevraagd Zwakzinnige vermist De droge winter De vorst van Geteen wordt advocaat Een vriendelijk briefje Een forméele schietpartij Q^Wevrouw, Het bij Lemmer gezonken tjalkschip vangt nu alles spoedig terug Huldiging Cornells Dopper Gezelle-herdenking te Amsterdam Lijk van een vermiste gevonden Schippersknecht verdronken - - De verdeeling van den radio-zendtijd Een overval in een ziekenhuis Door een motorrijder aangereden De moorden van den laatsten tijd De in werking treding der Ziektewet Onderhoud van Schrijfmachines per abonnement Laat ons nu reeds Uw gordijnen en kleeden behandelen. U ont. JOH. LAUWERS i Barometers Thermometers PAYGLüP 3 alkmaar AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN CITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Oudorp j SRI SEXUEELE OPVOEDING j de moorden in d<a» laatsten Oplichting tot een bedrag van f 15.000 Nu *1 watergebrek. Proces om Reynterabeek dit Van Rijkswege gelicht staat ding i. MWMBMMNte-. bij wiles va» andoren vinger met taak te is De algemeene beschouwingen ini de Eerste Kamer over de Rijksbegrooting 18B0 rijn ge ëindigd. Dinsdag komt Minister Buys aan hei woord. De Tweede Kamer heelt de Mhandelin* der Indische begroeting voortgeit*. Een Amerikaansch senator stelt! voor da delegatie te Londen terug te roepen. Scheuring in de Duitsche Communistische partij. te Mei dag Sedert Maart 1929 werd te Emmen vermist de ongeveer 30-jarlge D. Btegeman. Het des tijds ingestelde onderzoek bleef zonder resul taat, doch volgen? geruchten zou de vermiste in Dultschland verblijven. Gistermiddag even wel heeft een arbeider van het Btaatsboschbe- drjjf het zoo goed als geheel vergane lijk in de Emmer Dennen gevonden. De Voikenbondstentoonstelling te ’s-Grn» venhage zal 6 Maart worden ges koten. De Werven-commissie is gistere» door den Minister van Defensie geïnstalleerd. In de Oekraïne heeft een ernstig mtjnongw- luk plaats gehad, waarbij negen arbeiders werden gedood. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen wonden op» gestoken om 6.09. vervolgen» door de waardoor Z. H. de Paus protesteert tegen. 4® anti» religieuse afbeeldingen op een communisti sche tentoonstelling in Berlijn: enkele afbeel dingen door de politie In beslag gegminen. er Een fraaie foto van den molen het Roode Hert met landelijke omgeving te Oudorp bij Alkmaar •J NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 11 ABONNEMENTEN: voer Alkmaar en Agentschappen: per week 25 et.; per kwartaal f XZ5; per post, per kwartaal LSk bij vooruitbetaling. Tn het by Heerenveen gelegen dorp t Meer lieersoht al gebrek aan drinkwater. Wel een unicum in Februari. Het heeft sedert 1 Ja nuari bijna niet geregend, zoodat de regen bakken ledig zjjn. Om in den nood te voorzien zal worden aangevangen met den aanvoer. t van water van de leiding uit Heerenveen. Nog steeds wacht men te 't Meer op uit breiding van het Heerenveensche buizennet, waarvoor voor geruimen tijd al genoeg aan sluitingen zijn toegezegd. Uw Hoog Achtent GROENEVELT Vader W. P. 3 geboorte van Guido Gezelle le Amsterdam op Vrijdag 2 door het Inrichten o.m. op dezen twee groote bijeenkomsten, te we- Teneinde zijn aanspraken en rechten op het kasteel Reymersbeek onder de gemeente Nuth. langs den weg van het hem tot nog toe ongunstige Nederlandsche recht te er langen, heeft naar het „Limburgsch Dag blad” verneemt, mr. dr. F. Leufkens aan de rechtbank te Maastricht verzocht hem als advocaat-procureur binnen het arron dissement Maastricht in te schrijven, zoodat hij zelf zyn te voeren procedure tot ontrui ming van het kasteel kan behartigen. Het dochtertje van den heer 3tam Spanbroek, dat door een motorrijder aangereden, is gisteren overleden. Een tijd geleden werd door K. te Tilburg een verduistering gepleegd in dienstbetrek king ten nadeele van twee» firma’s tot een gezamenlijk bedrag van f 15.000. Deswege was K. door de Bredasche rechtbank ver oordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf. Verdachte was evenwel sedertdien voort vluchtig. Het was de Tliburgsche politie ter oore gekomen, dat K. zich te Antwerpen ophield, waarna men zich met de Antwerpsche po litie in verbinding stelde. Zijn uitlevering is nu verzocht en kan binnen eengen tijd tege moet worden gezien. Het op 16 Januari 1.1. gezonken ijzeren tjalkschip ..Dankbaarheid” schipper Post van Urk is gisteren van Rijkswege gelicht. Het schip was tusschen twee zolderschuiten naar Lemmer gesleept voor verder onderzoek. Zooals men weet zijn bij dit ongeluk de schipper en zijn vrouw om ’t leven gekomen Naar het lijk der vrouw wordt nog steeds ge zocht. den afstompenden oorlog, dat wij in deze rubriek her- die zedenverwildering Vragen aan den Minister van Justitie tn verband met de moorden In d<a» laatsten tijd. ADVUnXNTlEPRU*; «M tegels f L»; elke regel mew f MK RECLAME per regel «S» voor de eerste pagma; voor do> uvotgu pagtna-» KS* RUBRIEK .VRAAG KM AANBODf M veoraMbetaling per rssntif t M» per advertentie van regul»; ledsrr regel meer Kil In verband met de in werking treding der ziektewet heeft het dageljjksch bestuur van het Christelijk Nationaal Vakverbond aan oud-Minlster Slotemaker de Bruine een bloemenmand gezonden, terwijl op het graf van oud-Minlster Talma te Bennebroek een krans werd gelegd. i afgeloopen nacht Is de 71-jarige schippersknecht R. T. van een schuit van de N.V. Expedltie-Ondememlng D. Hennlpman te Hilversum overboord geslagen en verdron ken. Voor op het vaartuig stond de schippers knecht C. J. G. uit Amsterdam, T. stond aan het roer en de schecpsjager M. v. H. leidde het paard dat de schuit trok. Te ’s-Graven- land moet T. op tot dusverre niet opgeheld^r- de wijze In de 's-Gravenlandsche vaart zijn gevallen, althans de beide mannen misten hem plotseling. Zij hebben echter <Jen tocht vervolgd zonder Iemand te waarschuwen. Het lijk is later door de pointe opgehaakt De jager en de schippersknecht zijn door de politie In hechtenis genomen. Het uitvoerend comité voor de Gezelle-her denking in Nederland besloot de 100ste ver jaring van de herdenken a.s. van ten: eene middagvergadering In de Aula der gemeente-unlversiteit en eene avondvergade ring in de groote zaal van het Concertgebouw. In de Memorie van Antwoord op het Voor- loopig Verslat; der Eerste Kamer inzake de Postbegrooting wordt door den Minister van Waterstaat met betrekking tot den radlo- omroep en in het bijzonder met betrekking tot het vraagstuk van de verdeclin? van dt n zendtijd het volgende medegedeeld: Ofschoon omtrent laatstbedoelde aange legenheid den Minister het definitief advies van den Radioraad nog niet mocht berei ken. heeft hij nle nin_ >t de tesnltaien van de tot dusverre gehóuden beraadslagin gen den stelliger! tndruk gekregen, dat zoo danig advies spoedig mag worden verwacht. Met de meenilig van verschillende leden, dat de samenstelling van den Raad dc rpden zou zijn eat het tot dusver niet is gelukt tot een meerdtrheld.advies te geraken, kan de Minister ni-t ms’.emrn'ii Er is geen reder, tot de onderstelling, dat dc meeningsver- schlllen, cle thans m den Raad tot uiting gekomen zijn, zouden zyn weggebleven .n- dlen dé raad ware .samengesteld uit Ce door deze leden bedoelde deskundigen. Voor een oplossing ven h»t zt-ndlijdvraag- stuk acht hij de P. on T.-wet geenszins een belemmering, ook niet, indien voor deze r.p lossing samenwerking tusschen de omroep organisaties is vereV'-T De Minister zal zijn gedragslijn inzake dc verdeeling van <ien zendtija uit den aard der zaak ok ten aanzien van <1® V.A.R.A. bepalen, nadat het meergenoemde advies van den Radioraad hem zal hebben bereikt. Opnieuw ongeregeldheden en beinogingen te Madrid. 2 Mei zal te Amsterdam een puido Ga» zeUe-herdenking plaats vinden. Het bendelid McErlane werd met een ge broken been verpleegd in een particulier ziekenhuis in Chicago. Toen de verpleegster even de zaal uit was. kwamen twee lui met revolvers binnen en begonden op McErlane te schieten, wiens been in de hoogte lag en aan gewichten hing. McErlane greep onder zijn kussen ook een revolver vandaan en vuurde terug. De schietpartij bracht natuurlijk heel de zaal in rep en roer; de andere patiënten zetten het op een gillen, wat personeel deed toe- loopen. Maar de aanvallers ontsnapten door een zijdeur en lieten drie kogels in McKrlane’s Lhaam achter. H j was onder een valschen naam in het ziekenhuis opgenomen en bleef zoo ver borgen, tot de politie hem herkende. Omtrci.t zijn aanvallers weigerde hij elke Inlichting. BUREAU: BOF ALKMAAR Tdëfaon: Administratie Na. «33 Redactie Ne. «33 deel uit de groote verhandeling over christelijke jeugdvormlng, een handlei ding dus voor christelijke ouders, van wie er helaas maar al te velen, zij het onbewust, door den heldenschen tijd geest zijn aangetast. Wat de Kerk te gelooven voorhoudt; wat zij eischt in haar geboden aan vasten, onthouding en Zondagsheiliging: tegen dit alles hoort men In eigen kring weinig of geen oppositie. Wanneer daartegen misdaan wordt, is het zondigen uit zwakheid. Maar, waar de Kerk zich met de zeden bemoeit en zich tegen de dagelijksche practljken keert, zooals die langzaam groeien in een onchristelijke sfeer, daar is menigeen geneigd te steigeren tegen de „bemoeizucht”, de „overdreven voor zichtigheid” en hoe men de waakzaam- j heid der kerkeljjke overheid nog meer gelieft te betitelen. Kerkelijke voor- schriften omtrent kleeding en het be zoeken van gevaarlijke gelegenheden, omtrent lectuur en dergelijke lokken altijd protesten uit van eigenzinnige katholieken, die het beter weten, die zichzelf sterk en verstandig genoeg ach- ten om op eigen beenen te staan en naar eigen inzicht te handelen. Zoo is het ook met voorschriften omtrent de opvoeding gesteld. Niemand heeft hun te zeggen, hoe zij hun kinderen moeten opvoeden; dat weten zij zelf het best! Kom deze menschen niet aandragen met .de opmerking, dat het noodzakelijk is al heel Jong het schaamtegevoel bij kinderen te sterken en te ontwikkelen; dat alles vermeden dient te worden, wat de Jonge, ontvankelijke zielen kan ver ontrusten door lichtzinnige uitbeeldin gen, prikkellectuur, zwoele bioscoop voorstellingen. wat de verbeelding op verkeerde paden voert en ontijdig lage hartstochten ontketent dan krijgt gij ten antwoord, dat de kinderen in onzen tijd nu eenmaal niet in een afgesloten ruimte te houden zijn en dat al die preutschheid maar tot gevaarlijke on kunde voert. Wanneer men er op wijst, dat openbare sportuitvoeflngen en ge zamenlijke schoolbaden voor meisjes het schaamtegevoel af stompen; dat ge mengde scholen voor grootere kinderen, gemengde sport- en amusementsver- eenlglngen, kinderbals en dergelijke bultjragewoon gevaarlijk zijn en aan de jeugd het leven in de moeilijke over gangsjaren nog moeiltfker maken dan het uiteraard al is, dan wordt u tegen geworpen, dat het juist goed is het kind al jong aan den omgang van beiderlei geslachten te gewennen en aan alles wat het later toch moet weten en waar het toch doorheen moet. Dezelfde men schen nemen het ook heel gemakkelijk met het zoo moeilijke probleem der voorlichting, omdat zij meestal niets meer voor te lichten hebben. Kinderen, opgroeiend in een millieu van vrijheid als boven geschetst, zijn voor hun jaren maar al te spoedig wijs en rijp. Wie goed luistert zal inmiddels in al deze tegenwerpingen ervaren hoe ge makkelijk de onchristelijke, de helden- sche geest Ingang vindt. Immers, geven al dergelijke antwoorden geen blijk, dat zulke zich noemende katholieke ouders het jeens zijn met de moderne theorie, dat de zinnelijkheid is uit te roeien, door zoo vroeg mogelijk alle schaamte’ af te leggen, naaktheid als een natuur lijken staat te huldigen en het weten en begrijpen van al wat met het ge slachtelijke leven verband houdt is te beschouwen als een afdoend middel te gen sexueele uitglljdingen? Hier ligt een onoverbrugbare kloof tusschen chris ten- en heidendom. Het eerste zegt: de menschelijke natuur is door den zonde val bedorven; de wil is verzwakt en ten kwade geneigd; booze begeerlijkheden sluimeren in ons binnensta en weinig is er slechts noodig om deze te doen uitbarsten en ons tot laagheden te brengen. Daarom moet die zwakke wil versterkt worden en de mensch reeds vroegtijdig leeren zichzelf te be- heerschen, zijn begeerten in te toornen, het kwaad en de gevaarlijke gelegenhe den zorgvuldig te vermijden. De heidensche en vooral de modem- hetdensche leer gaat daar’ recht tegen in. ZIJ Erkent geen zondeval en de daaruit voortgekomen verdorvenheid onzer natuur. Zij schrijft de zinnelijke begeerlijkheid toe aan conventie, aan overgeleverde gewoonten, aan ouderwet- sche vooroordeelen. Daarom wil zij de kwade hartstochten met natuur lijke middelen bestrijden, omdat zij de kracht van bovennatuurlijke midde len ontkent. De ervaring, zegt Pius XI. leert inmiddels, dat de fouten tegen de goede zeden aan wilszwakte en aan het zoeken van gevaarlijke gelegenheden te wijten zijn. De Paus heeft heel de ge schiedenis van het menschelljk geslacht in het verleden en de ondervinding van lederen dag aan zijn kant. Daarom mag hjj den eisch stellen te kiezen tusschen twee levensbeschouwingen: de christe lijke of de heidensche. Ook in de opvoe- valt niet te schipperen tusschen twee: men moet vóór of tegen kiezen! HOMO SAPIENS. Na afloop van het abonnementsconcert te Amsterdam, waarvan Cornells Dopper, onder leiding van Plerre Monteux twee composi ties. n.l. de zesde (Amsterdamsche) sym phonic en het celloconcert werden uitge- vjerd, is de jubilaris, ter gelegenheid van zijn 60en verjaardag en zijn twintigjarige werkz amheid aan het Concertgebouw, In den foyer van dit gebouw In intlemen kring gehuldigd. Onder de aanwezigen, die ter receptie aanwezig waren, bevond zich dr. Johan Wagenaar, als vertegenwoordiger vau den Minister van Onderwijs,Kunsten en Weten schappen. Het gemeentebestuur van Amsterdam huldigde nem met de zilveren medaille van de stad Amsterdam. Jhr. mr. dr. A. Röell deelde i.iede. dat een belangrijk bedrag bewonderaars ia samengebracht, het moge’tjk is een fonds te stichten voor de uitgave van de composities van Dopper. In de Eerste Kamer is nü al een debat ontbrand naar aanleiding van het door ons In deze dagen uitvoerig besproken boek van Wertheimer over de Britsche Arbeiderspartij. De sociaal-demokraat Henri Polak, die blijkbaar óók de stelling huldigt, dat men gemakkelijker aanvallen dan ver dedigen kan, bracht in een betoog, dat katholicisme en socialisme uitstekend samen kunnen gaan, ook Wertheimer’s boek ter sprake. De heer Polak beweerde, dat men zich van Katholieke zijde ten onrechte op dit boek beroept en met enkele algemeen heden trachtte hij den maar al te dui- delijken Inhoud van het boek te ver doezelen: waar verschillen tusschen het Engelsche en het vastelandsche socia lisme bestaan, zouden ze alleen maar „kenmerken de eigenaardigheden van het Britsche volk”; de Engelschen zijn b.v. niet erg theoretisch of philosophis, ze vatten de zaken praktisch op; in op vatting van het socialisme aldus leeraarde de heer Polak bestaan dici, verschillen echter niet. De heer Serrarens, die met zijn rijke ervaringen op buitenlandsche congres sen uitstekend op de hoogte geacht mag worden, diende den heer Polak reeds aanstonds op uitnemende wijze van re pliek. Hij stelde vast, dat er wél verschil be staat tusschen het karakter van het socialisme in Engeland en van dat in Nederland, en dat verschil «indt, aldus de heer Serrarens, zijn grond hierin, dat niet Karl Marx met zijn leer van den klassenstrijd het socialisme in En geland stichtte, doch Robert Owen, die de boodschap der menschheid predikte. De heer Serrarens betoogde verder, dat de Labou>partij niet-optreedt als klassepartijook ten aanzien van vraag stukken van sociale wetgeving is er een groot verschil in mentaliteit tusschen de Engelsche en de continentale arbeiders- De Engelsche Labourpartij heeft geen eigen socialistische levens- en wereld beschouwing; op het program der La bourpartij staan geen elschen omtrent het huwelijk, het sexueele vraagstuk, de verhouding tusschen kerk en staat, enz. De socialistische partij in Engeland volgt geen anti-christelijken koers; in het licht dier feiten wordt de houding, der Katholieke Kerk in Engeland tegen over de Labourpartij volkomen duidelijk. Wij mogen onzen Jongen Senator dankbaar zijn voor zijn koene en parate i verdediging van de waarheid. Maar hoeveel sterker had hij nog ge staan, als hij den heer Polak enkele niet te weerspreken citaten uit Wertheimer’s 1 boek had vóórgehouden Wertheimer toch is een onvervalscht socialist, en hij zegt in zijn boek pre cies hetzelfde, wat de heer Serrarens in de Kamer gezegd heeft en wellicht nog meer had willen zeggen. Stel den socialist hier tegenover den socialist. Laat men ons niet gelooven, de ge tuigenis van een marxistischen partijge noot kan men zoo gemakkelijk niet verloochenen. Alle «bonne» op dit blad lijn Inccvolae de Tenekerlnia»oorw»arden f onftf) Levenslange Keheele ongeachikthcid tot werken door f TEfl bij een ongeval met f Oen bit verliea van een band. f 1 9E bli verllea van een f EA bijeen break ra» f40 tegen ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen vUW»“ verliea van beide armen, beide beenen ot beide oogen I wU." doodeliiken afloop een voet of een oog IA w»- duim of wi ie vin ges w“» been of erna 1 Barometerstand 9 uur vjn.: 780 vooruit. Sinds Zondagavond wordt te Bargerooster- veld <Dr vermist de 19-Jarige J. Fuhler. De vermiste was zwakzinnig. Men heeft de geheele omgeving afgezocht, echter zonder eenig spoor te ontdekken. Gisteren hebben groote groepen van irersonen de Emmer Dennen afgezocht. Ook dit bleef zonder re sultaat. Wij zijn in de bespreking van de Christelijke opvoeding der jeugd aan de hand van de jongste encycliek, gena derd aan den derden pijler: den Staat. Alvorens echter dezen laatsten, belang rijken factor bij de opvoeding nader te bekijken, zullen wij goed doen in aan sluiting met onze laatste bespreking over de taak en waarde der school, nog iets te zeggen over de sexueele op voeding. een punt dat ook Pius XI in Zijn omzendbrief afzonderlijk noemt. Het is niet mogelijk om eenigszins dieper op het opvoedingsprobleem In te gaan en daarbij ’t belangrijke vraagstuk der sexueele opvoeding te verzwijgen. Het dringt zich als vanzelf op, vooral in onzen tijd, waarin de moraliteit, de tucht, het gezag en het schaamtegevoel en de ridderlijkheid van den man zoo veel geleden hebben door den verwil derenden, Vandaar, haaldelijk over bij oud en jong geschreven hebben. Wij kunnen thans na onze vroegere be schouwingen over de eenheid van het huwelijk, het christelijk gezin, enz. kort zijn. Ook Plus XI stipt het belangrijke vraagstuk der sexueele opvoeding in zijn meergenoemde encycliek slechts terloops aan; maar de enkele passa ges, welke daaraan gewijd zijn, geven blijk van een volmaakte kennis van alle gevaren, waaraan de zcdelijke opvoe ding, in den strengsten zin geno men. in onzen tijd bloot staat; van een volledig inzicht ook in de hedendaag- sche dwalingen omtrent de geslachte lijke voorlichting, gedurfde vrijheid van gemengde opvoeding, en dergelijke. De modern-heldensche wereld heeft omtrent sexueele opvoeding haar scherp omlijnde Ideeën, welke zijn samen te vatten in de theorie der naaktcultuur. Hiertegenover staat de Kerk absoluut afwijzend; immers, het gaat hier niet om een meer of minder, om opportuni teit, om langzamerhand aanpassen aan een nieuwen tijdgeest. Neen; de Kerk heeft bij het begin van haar bestaan de heidensche naaktcultuur der Grieken en Romeinen bestreden, en met succes. Haar missionarissen hebben de eeuwen door In alle heidensche landen naast godsdienstkennlg ook schaamtegevoel aaangekweekt en nooit zal de Kerk daarvan aflaten. Het gaat hier waarlijk om een beginsel en daarom Is het zoo te betreuren, dat nog vele leden der Kerk haar wel willen volgen In haar leer omtrent God en godsdienst, maar practisch In de opvoeding hunner kin deren aan diezelfde Kerk achterlijkheid verwijten, doordat zij ten -deele de Bleuwe heidensche moraal der naakt- CRltuur aanhangen en door ontijdige of al te uitvoerige geslachtelijke ;yoor- lichting de kuischheld der jeugd op een gevaarlijke proef stellen. Men kent de twee meeningen, die hier tegen elkaar botsen; de onchristelijke zegt: bedek het - lichaam zoo weinig mogelijk; leer het kind van jongs af aan het naakte als natuurlijk te beschouwen en ting van verband staat, Door den hr. Van Voorst tot Voorst zijn aan den Mln. van Justitie de volgende vragen gesteld 1. Is de Minister niet van oordeel, dat op schrikbarende wijze de openbare veiligheid van stad en land vermindert, onder meer biykende uit de moorden van de laatste maanden te Voorburg. Den Haag en nu wederom de afschuwelyke moord te Benne1- kom? 2. Acht de Minister het thans niet plicht maatregelen te beramen tot het verkrijgen van meer veiligheid, in het bijzonder op de buitenwegen, en tot het overwegen van ver- scl»erping van straffen, op misdrijven in onze wet gesteld, bepaaldelijk tot wederin voering van de doodstraf? omhul alles wat met de voortplan- het menschelljk geslacht In zoo weinig mogelijk: licht de jeugd vroegtijdig en uitvoerig In! Hiertegenover staat de beproefde christelijke leer, welke de Paus in zijn jongste encycliek nog eens helder uit een heeft gezet en wel aldus: „Tamelijk verspreid Is de dwaling van hen, die met een gewaagde pretentie en met stelligheid van woorden voorstaan een zoogenaamde sexueele opvoeding, val- schelijk voorwendende de jongeling schap te kunnen beschermen tegen de gevaren der zinnelijkheid met louter natuurlijke middelen als daar zijn de gewaagde voorlichting en een preventieve Inlichting zonder onder scheid des persoons en in het openbaar; erger nog door somtijds zelfs de jonge menschen aan gevaarlijke gelegenheden bloot te stellen ten einde ze daaraan te gewennen, zooals zij zeggen en om als het ware hun ziel tegen de gevaren te harden. „Ernstig dwalen dezulken door niet te willen erkennen de oorspronkelijke zwakheid der menschelijke natuur, noch de wet waarvan de Apostel spreekt, van den strijd van den geest tegen het vleesch en ook door de ervaring der feiten te miskennen, waaruit blijkt, dat, In het bijzonder bij jongen^ de fouten tegen de goede zeden niet zoozeer het gevolg zijn van verstandelijke onkunde, maar voornamelijk van zwakheid van den wil, blootgesteld aan gevaarlijke gelegenheden en niet gesteund door de middelen der genade.” Ziehier nogmaals kort en krachtig het princlplede verschH tusschen de chris telijke en de heidensche opvatting Inzake sexueele opvoeding uiteengezet. De Paus richt zich hierbij niet allereerst en niet voornamelijk tot de nlet-katho- lleken. Neen, het aangehaalde Is een Het hoofd van een openbare school voor voorbereidend onderwijs te Amsterdam, me vrouw ZürcherGroeneveld. had an de moeder van een der schoolkinderen een, rchriftelljk vertoog gericht over den toe stand van verwaarloozing, waarin kind op school pleegde te verschijnen. In antwoord hierop mocht zü naar de „N. Rott. Ct.” meldt den volgenden ouderlijken brief ontvangen: „Hoogachtent Schooljufvrou. Met Deze laat ik uw weten dat Zuster Groenevelt Voor zichtig moet wezen wat ze Zegd met Verwaarloze dan zal ik haar Een Verwaar loze klap ^op haar Wang geve. Mijn Kin- i’eren zijn'niet verwaarloos zoo Zal Menige Kind nog lopen. Er zijn wel Erger die vies uitzien dus Wees voorzichtig Wat zegt. Anders kom ‘k zelf aan school.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1