ONS BLAD D A A 9 I Ki I L. FRANKENBERG, Alkmaar JOANNES DOMINIONS JOSEPH AENGENENT door degenadeGodsen de gunst van den Apostolischen Stoel BISSCHOP VAN HAARLEM DE SCHANDELIJKE MOORD TE BENNEKOM I ■■DEZE WEEK LUNCHROOM 3^5 5 PZZ L;.l di yJiyhlN OllwTh MAANDAG 3 MAART 1930 Voornaamste q^Cieuws SCHRIJFMACHINE-linten, carbon, gum, doorslagpapier, copytiouders f50 f 125 I T JOH. LAUWERS •J U ST IT IA-ET PAX* aan de Geestelijkheid en de Geloovigen van ons Bisdom ZALIGHEID IN DEN HEER AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN CITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA NET ONGEVAL GEKOOKTE OSSENTONG EIERSAUS TUIN BOONTJES AARDAPPELEN -| Q VROOM DREESMANN ALKMAAR NOORD-HOLLANDSGH DAGBLAD EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 51 VIER DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN I Aalsmeer» L l De bevolking verbitterd op hem wachtten, tot hü uit zijn woning kwarz 4 Het nieuwe Fransche kabinet. V •»?- Barometerstand 9 uur vjn.* 7.74 stilstand. 9 011 -erlie» »«d a anderen vinder Het is ruim zestig jaar geleden, dat de toenmalige Bisschoppen van Nederland zich in een gezamenlijk schrijven richtten tot de Katholieken in ons vaderland met de vol gende ernstige vermaning: ABUNNKMENIRN: vmr Alkmaar ■n Agentaeteappaa: per week M «L; per kwartaal f MS; per pa*t, per kwartaal f MS MJ mwwitbetaUiig. daar aankwamen zwerver Groote belangstelling voor de •che bloemententoonstelling. Het In Den Haag gestolen schilderij Ie ta Antwerpen terug gevonden. In hel Wilnagebied lijn 36 personen door het Ijs gezakt en verdronken. De moeilijkheden in de Ned. Reisvereeni- ging. Een enquête commissie ingesteld. De kleine entente besloot zich afzijdig te houden van de feesten te Boedapest, bij ge legenheid van Horthy’s jabUê. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 6 13. Barometers Thermometers PAVGIOP 3 ALKMAAR i paama is bü niet meer met de Justitie in aanraking geweest. bij’zonder gerecht uit onze CS De vermoedelijke dader van den moord ta Bennekom gearresteerd. Hij is door mej. Boerwinkel herkend, doch blijft hardnekkig ontkennen. De godsdienstvervolging In Sovjet-Rusland en de Engelsche regeering. dus het zwaartepunt van het jeugdwerk in de der D Wijsheid. XIII. L 2) Prediker, XII, 13- 3) Ephes, VI. 4. /de Corn. Dopper door H. M. de Koningin on derscheiden. De inspecteur verzoekt allen, die op den tijd der misdaad In de buurt van de spoor baan EdeWolheze iets hebben opgemerkt dat van den man kan zijn, dit aan te geven Op straat zie ik nog steeds groepjes be langstellenden. ondanks de koude Enkelen betreuren het. dat de geeselscUal is afgemheft In „Het Grondbezit" is het pachtvraag- stuk besproken. De gearresteerde blijft ontkennen De 35-jarige J. H. uit Ede. die als de ver moedelijke dader van den te Bennekom ge» pleegden moord op de verpleegster, mej. «C. Is gearresteerd, is gisteren verscheidene ma len aan een langdurig verboor onderworpen. Tot gistermiddag te drie uur had H. nog stands hnnrtnekkdg ontkend. Zoo schreven de Bisschoppen ta liet jaar 1868 met de bedoeling om de hun onder- hoorlge katholieken aan te sporen hun kin deren te doen velgen katholiek onderwijs op katholieke scholen. Thans leven w(j meer dan een halve eeuw verder. En, het hart varvuld v*u innig dankbaarheid jegens Goa. mogen wij juichen en jubelen, dat wu de vruchten mogen aanschouwen van het zaad, dat zfl hebben uitgestrooid. Hun woorden zlin piliW piTiiTh1 rJJit Bij de begrafenis van den nationaal-socfaUs- tischen student Wessel te Berlijn hebben ernstige botsingen plaats gehad tussehen nationaal-socialisten en communisten. J. D. J. AENGENENT Bischop van Harle m Op last van Z. D. Hoogwaardigheid J. M. V. d TUUN Secretarr Nadere bijzonderheden De politie gaa tsteeds de lijst van haar goede bekenden na, die zij in staat acht een bepaalde misdaad te plegen. Zoo had zij reeds haar oog laten vallen op den 34-jari- gen Jan Hoek, wonende Kolkakkerweg te Ede. van beroep handelaar in breimcahines. maar eigenlijk een manusje van alles, die os. ook als adverentiecolporteur optrad. Hjj is gehuwd en vader van één kind. Vijf jaar geleden werd hij veroordeeld wegens het. b|j Lun teren. aanranden van een jong meisje, waarmede hjj oneerbare handelingen pleeg de. Hoewel bij nimmer bekende achtte de Justitie de bewijzen voldoende en veroordeel de bem tot poema is Volgens een mededeeling van Gandhi's voornaamsten medestaander. zal de veld tocht voor ongehoorzaamheid der burger» aan de wet over veertien dagen in Britscb- Indie beginnen. en namen hem toen in den auto mee na Z Juf frouw Boerwinkel. „Is hij het?" Zü was doodelük verschrikt, maar ..Ja. hij Is het." De rechercheur Visser nam hem den hoed af en vroeg nog eens: „Is hij het?" „Ja," Het meisje dreigde te vallen. Men moest haar ondersteunen. Buiten was er een massa volk. Met groote moeite, telkens met zün browning dreigend kon Visser ruimte maken, waarbij hij toch nog een paar schrammen opliep. Toen men reeds in den auto zat. dreigde men nog. maar de chauffeur Hunick gaf vol gas Beeft iemand van de politie bijzonder aandeel in het succes?" ..Nee, wij hebben allen hard gewerkt, dag en nacht, en zullen samen de premie dee- len." „Hoe is de verdachte?" ..Koud en cynisch," hü ontkent alles. Inspecteur Hulsman heelt succes. Komt u even binnen. Hl) zal maar niet op het parket wachten. Zijn mededeelingen bevestigen het vorige I De menigte is verbitterd Een der medewerkers van het „Hbld." meldde Zaterdagavond uit Ede: Hedenavond 9 uur op straat overal groepen menschen. Het is al algemeen bekend. Onze politie heeft iemand gearresteerd. Jan Hoek, los arbeider te Ede. gehuwd, één kind. Vóór het politiebureau-. in het donker, staat een menigte, die steeds aangroeit. Onze menschen zun van nature ordeluk en kalm, maar nu is de stemming dreigend ..Ik deel niets mee vóór het parket geweest is.” Weg inspecteur Hulsman, die het onder zoek leidt met majoor O. de Vree. In de wachtkamer vertelt men meer. We hebben systematisch allen, die in aanmer king kwamen, onderzocht en mejuffrouw Boerwinkel met hen geconfronteerd. J. Hoek eerst niet, omdat het persoonssignalement neit klopte. -Toen kwamen we tóch op bem Hij was gisteren en vandaag thuis geweest, had zich niet in de bosschen verscholen. Wil Andere berichten luiden: De premie die gesteld is op het vinden van den moordenaar, is verhoogd van 100 tot f 250. Aanwijzingen kernen nu uit het geheele land binnen. In Amsterdam ig door de politie een tnafl tri dén trein aangehou den. die een niet bloed bevlekte broek aan had. In Zeist is iemand aangehouden. die zou voldoen aan het signalement en die zal ge confronteerd worden met mej Boerwinkel. Een reiziger uit Venlo kwam Donderdag, op den dag van den moord dus. met zun auto voorbij Afferden. Hu werd daar aan gesproken door een zwerver, die hem ver zocht mee te mogen rijden. De reiziger moest naar Amsterdam, maar hij vertelde aan den zwerver, dat hij eerst in Bennekom zijn zus ij Osee, Xm. 9. 2> Joannes, ZVIIL 9. «OngBoarriaeerdt Hoeks alibi Hoek gaf. aldus de Telegraaf bfj zijn ver hoor toe om 2 uur op den moorddag lilt zijn woning te zijn gegaan, hetgeen buren ge zien hebben. Hij zegt in Heelsum vertoefd te hebben, waar hij verschillende winkeliers be zocht heeft. Het parket is daarom naar Heel sum vertrokken, om dit „albi" te onderzoe ken. Overigens is de politie er zeker van, den dader in handen te hebben. Hij zal eerst in den loop van de week naar Arnhem worden overgebracht. ADVKKnMVTIKFRUS: Vae regel» f L29; elke regel moe» f MK RELXAME pet regel f K» vee» de isrels pegnm; eaae da everlge pagma-» f RUBRIKK „VRAAG RM AANROO* Mj WWWIKWU» pw I PAP per adesrt—we van regel»; Iedere regel mom Alt In de vergadering van hei Kon. Ned. Landbouwcomitê is gesproken over de cnlti- veering van den Wieringenneerpolder. Z De onderhandelingen tussehen den Kon. Hollandsehen Llo^d en den Norddentecbea Lloyd. Toen Hoek aan mej. Boerwinkel voorgeleid werd, ontstelde zij hevgi en gilde: „Oh, daar is hij!" De herkenning was direct en perti nent. Toen Hoek daarpo zeide: „Ik ben on schuldig' herkende zjj hem opnieuw aan de stem. Hoek bleef zeer rustig. Mej. Boerwin kel vlie, gelijk gemeld, toen hij uit de wo ning was geleid, in onmacht. Kleeren in beslag genomen De dader had volgens de verklaringen van mej. Boerwinkel een oud grijs pak aan. In de woning werd een oude grijze jas en vest ge vonden. waarop dr. Hessellnk dadelijk ver schillende versche bloedvlekken aantrof. De broek werd niet gevonden. Ook werd een overjas gevonden, die pas uitgewasschen was. De kleedingstukken zullen in het laborato rium van dr. Hessellnk nader onderzocht worden. godsdienstige vonntag voorop, en al ligt -3—V godsdienstige vereenlglng. de verzorging jeugd is daardoor geenszins uitgeput. Ook de maatschappijn)^, cultureele en li chamelijke ontwikkeling vraagt de volle aan dacht En daarom moeten uit de leden der Congregaties atlerlei clubs en vereenigingen warden gevormd, die deze ontwikkeling ten *el hebben. Als leden daarvan kunnen dis alleen worden opgenomen zjj, die lid zijn van de Congregatie. De derde leidende gedachte voor het eugdwerk volgt als het ware vanzelf uit de tweede. Wanneer het zwaartepunt van het jeugdwerk moet gelegen ztji<to de godsdien stige vorming, dan Is bet 3“° onderhevig. <rf het ooderridht in d» gods- Alia «booné'« op dit blad tlra Inaevolge de venekerinssvimmarden f Levenslanae ittheele onaescblktbaid tot werken door f 7KA Miecnonaevel met f «ft bij ver He» van oen band. f bit verUea »an een f Cft nbeen breuk vao AQ tegen ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen OUUU.W verliet» van beide armen beide beenen of beide oogen 1doodeliiken afloop 1 voet of eeo I I w» dufrn of wiiavinger of arn) BURKAÜ: HOF ALKMAAR T litami: KtatatatnU» Ne. «n Radactie Ne. «S3 Greeta venlagenbeM al am I De verslaggever van het „Hbld meldde gisteren in den vooravond uit Ede: Diep gaat de geheele streek van Ede. Ben nekom. Wolfheze en Arnhem gebukt onder 'n leed en de verslagenheid, die het drama te I Bennekom er hebban gebracht. Er is slechts I eén onderwerp van gesprek. Te Ede, waar op Zaterdagavond de geheele bevolking gaat winkelen, vormden zich tel kens groepen om de misdaad te bespreken I Te Bennekom. waar de weduwe Boerwinkel in het centrum van de plaats woont, staat I het voortdurend zwart van nieuwsgierigen voor haar huls. Haar dochter, de 21-jarige I Annie, die Donderdagmiddag aan den moor- I denaar wist te ontsnappen, mag op last van den dokter In het geheel geen bezoek ontvan- I gen. want zü Is nog zeer overspannen. Maar de politie en justltie-ambtenaren gaan af I en aan. en telkens worden haar jiortretten I en signalementen van verdachten getoond Tot gisteravond vroeg nog zonder resultaat Telkens als er een auto te Bennekom voor het huis van de weduwe Boerwinkel stilhoudt, groepen de dorpelingen er samen. De verhooren en onderzoekingen hebben de I politie- en justitie-autoriteiten tot de over tuiging geleid, dat het relaas van 't misdrijf I gelijk mej. Boerwinkel dat gegeven heeft, juist is. Het schijnt, dat zjj zelf en haar vriendin en collega Tine Koperberg zóózeer doodelijk ver schrikt waren door de moordbedreiging van den onverlaat, dat zü. om in *s hemelsnaam maar niet gedood te worden, zooveel mogelijk deden, wat de onverlaat wilde. Zelfs toen de man m^l Kooerberg het ruwst-denkbare geweld aandeed, was mej. Boerwinkel niet bit machte den aanvaller onschadelifk te maken en zü trachtte eerst hem van haar vriendin af te trekken, toen hü gevolg gaf aan zijn bedreiging om. ten einde te voorkomen dat I de politie gewaarschuwd zou worden, het I meisje dood te steken. Heldhaftig viel zü op den man aan. die zün slachtoffer met een dolksteek in de hartstreek doodde. Mej. Boer winkel kreeg daarbij over handen en polsen steken. Gelijk bekend is. kon de moordenaar zich uit de voeten maken vóór de jachtopziener Rozenboom hulo gehaald had. Honderden nieuwsgierigen trokken heden middag naar de Msschen tussehen Ede en Wolfheze om nabij de plaats van den moord te komen. De 21-jarige dames Koperberg en Boer winkel waren beiden leerling-vemleegster De thans vermoorde had in de kliniek te Utrecht nog eenigen tüd den verleden jaar gestorven vader van mei. Boerwinkel ver- nleeed. Zij bezocht mej. Boerwinkel, die »elf wegens overspanning verlof had. tudens een dag vacantie. In verband met het mooie weer werd tot de noodlottig geëindigde wan- d-nng besloten. Ten behoeve van de opsporing van den moordenaar ondervond de politie van de bur- oer'i voortd”rend alle mogeülke medewerking Zelfs werden gratis auto’s voor onderzoe kingstochten aangeboden. Bij een aatoboteang te Rotterdam i» eea persoon gedood en zijn er drie *waar ge wond. Zaterdagavond heeft de politie gearres teerd den arbeider J. Hoek te Ede, onder verdenking de afschuwelüke geworden een machtige klaroenstoot, die onze vaderen heeft aan^ezet tot een heiligen strüd voor de belangen der ziel van het kind, een strüd die bekroond is met de gelijkstelling van ons katholieke onderwüs. zoodat de wensch der toenmalige Bisschoppen volkomen is in vervulling gegaan, en al onze kinderen in de gelegenheid zün om katholiek onder wüs op de school te volgen. En toch, Beminde Geloovigen. aarzelen Wü niet om dezelfde ernstige vermaning op dit oogenblik opnieuw te doen hooren en tot de Onze te maken. Wü achten Ons zelfs in ge weten verplicht U er op te wüzen, dat die vermaning ook voor onzen tüd haar batee- kenis niet verloren heeft. Immers met de lagere school is de opvoeding van het kind geenszins voltèold. De rüp?nde. d wz de leerplichtvrüe jeugd heeft minstens evenzeer behoefte akn vorming. En wanneer na de korte jaren, die wü hier op aerde leven, de Opperste Rechter U en mij ze' vagen, wat wü gedaen hebben voor de jeugd, die door Hem aan onze zorgen was toevertrouwd, dan zal Hü niet tevreden zün, ook al kunnen wü Hem antwoorden, dat wü katholieke scholen voor haar hebben gebouwd, maar dan zal Hü minstens evenzeer ekenschap eisenen van de zorg, die wü aan de vorming der jeugd hebben besteed gedurende de jaren, die ko men nad enschooltüd. de jaren, waarin de mensch meer zelfstandig begint te denken en waarin de hartstochten krachtige*- beginnen te spreken, de jaren. waarin de verleiding veel grooter wordt en waarin dua veel meer nog dan voor het schoolgaande kind een groote waawzaamheid noodig Is. Ove*- de op voeding en de vorming der leerpllchtvüe jeugd wenschen Wü U dit jaar in Ons Va.< tenmandement te onderhouden. Waarom Wü juist dit onderwerp gekozen hebben? Omdat naar Onze innige overtuiging dit vraagstuk een der belangrükste is. waar voor WÜ Ons in dezen tüd geplaatst zien, en wel om de buitengewoon groote gevaren, waaraan de jeugd in onze dagen, veel meer sedan yroeger, is blootgesteld. Vanaf h-t oogen blik. dat het Heilig rfssebonsambt on O-*ze schouderen werd gelegd, hebben Wü het dan ook beschouwd als een Onzer voornaamste en allerheiligste plichten om juist aan dit vraagstuk Onze bijzondere aandacht te wij den en met alle zorg middelen te beramen om daaraan'eén pass#fde on’.ossing te geven. En toen Wü dan otAfin het afeeloopen jaar te zamen met meer dan honderd Priesters uit Ons Bisdom een Diocesane Synode mochten houden, heeft dat vraagstuk onze zeer bü- aondere aadacht gehad. En thans. kathoHeke Vaders en moeders, komen Wü met aandrang Uwe onmisbare medewerking vagen om met Ons de door de Synode genomen besluiten ten uitvoer te brengen. De groote leidende gedachten, die Wij daa- voor de opvoeding der rijpende jeugd heb ben vastgesteld, willen Wij in het kort voor u uiteenzetten met de dringende b-de Ons Uwe medewrking te verleeuen. In de Ency cliek die Onze H. Vader Paus Pius XI nog zoo nas in de maand Januari heeft ult^ev-ar- dted en die gehe-I en al pan de onvoedlnq der jeu"d is gewüK heeft Hij op magistrale wiize uiteengezet, boe volgens Gods bestel de I ouders verplicht zün samen te werken met de Kerk In de opvoeding der ieuvd En wan neer Wü thans op het voetsnoor van den H. Vader Uwe huln komen vragen om Onze plannen voor de onvoeding der leernlinhtvrüe jeued te helnen uitvoeren, dan zün Wti. ken nende Uwe groote volgzaamheid aan het Kfr-f kel’ik Oeza». en wet-ude boe’—r «Hf voor n-L heil uwer k(nd-ren be-ored zbt. dat sdj met terdaad aan Ons—* drtno—<d»n nupo-n niit W^’’rS.„-7 Welnu dan t—*ir*d« eeloovi-en. wanneer WH een <»o*d inrl'-ht hehb«n in hetgeen bet Jeugdwerk voor de leemlichtvrtie jeugd be- teekeet. dan zal het U niet verwonderen. ■tt WU al» aHereerete leidende gedachte „Wü katholieken van Nederland gaan weldra heen, om ons bü den Oppersten Rechter voor de eeuwigheid te verantwoor den. Die Rechter zal niet verzuimen ons te vragen, wie wü na ons achterlaten om het katholieke geloof in ons vaderland waardig te vertegenwoordigen Hü zal ons vragen, wat er geworden is van de katho lieke jeugd en jongelingschap; hoe wü hebben getracht te verhinderen, dat zü in godsdienst en zeden van den ouden stam ontaardden; hoe wü bezorgd zün geweest .om een echt geioovig. godsdienstig, deugd zaam geslacht yan katholieken in Neder, land op te kweiken.” Het onderzoek resteerden loop van Van IS Mei—19 Juli zullen op bet trajeet RotterdamStockholm nachtvluchten ga- houden worden. Het voorgezette onderwek naar bat door den gear- J. H opgegeven alibi is in den den Zondagmiddag met kracht voortgezet. De politie werd hierin hügeataan door den majoor van den Rüksveldwacht Devree. Voorts ts gistermiddag een bulletin verspreid, voorzien van de foto van den ver- moedelüken dader J. Hoek, waarin ieder, die inlichtingen kan verschaffen, die kunnen bij dragen tot de opheldering van deze moord zaak. wordt verzocht zich bü de politie-auto- rltetten te willen melden. Het verhoor sou vandaag worden voortgezet. Een 35-jarièe man als de vermoedelijke dader aangehouden en herkend Het verleden van den vermoede- lijken dader Hoek is enkele jaren geleden wegens aan randing veroordeeld- De jdeeren zün ta be slag genomen voor jlrfoedónderzoek. Verdachte Is 3 Januari 1895 te Dwtageloo getxwen. dienstige waarheden moet de zeer bijzondere I aandacht hebben. Wü zi.'n diep overtuigd van de droevige waarheid der woorden van den I p-ooten Paus Benedictus XIV die in een I zijner werken schreef„Wü aarze’en niet I als onze meenlng uit te spreken, dat een groot deel van degenen, die hun euwige bestemming nlt bereiken, dit verschrikkelijk I ongeluk te danken hebben aan de onwetend- I i held der geheimen van het geloof, welke e^n ieder noodzakeJUk moet kennen en ge- looven, die in den hemel wil komen." IJ I En daarom, beminde geloovigen. hebben wü I In de Synode bepaald, dat voortaan aan I •>lle kinderen godsdienstonderwijs moet wor- I den gegeven, ttdat zü zeventien jaar zün I ■VU zijn overtuigd, dat dit een maatregel is I van diep ingrijpenden aard. Maar gij zult I het met Ons eens zün. beminde, geloovigen. dat bü eindigen van den Catechismusleeff'd I de kenns van den godsdienst geenszins als voltooid kan wordeft beschouwd. Immers, wat weet de mensch op volwassen leeftijd nog van de leervakken, die hem op de lagere I school onderwezen zün. indien de kennis I daarvan niet door verdere studie in de ja- I ren, de daarop volgen, werd ontwikkeld? I Zoo ook achten wü het ten zeerste ge- wenacht, dat de ta den Catechismus opge- I ■'ane godsdienstkennis door verdere ontwik- I keling verdiept wordt. Welnu, de eerste af- I deelng der Congregatie, die voor de leer- I "üchtvrüe jeugd tot 17 jaar bestemd is. zal juist voor dat onderwüs een geschikte ge- I 'egenheid bieden. Daar is de prester in staat I om, niet aan de hand van den Catechsmus I want die tüd is voorbü maar aan de I hand van de H Schrift van het Oude en I Nieuwe Testament, van de geschiedenis der I Kerk, de levens der Heiligen en de Liturgie I een op het leven gerichte uiteenzetting en I verdediging van onze geloofswaarheden té I geven. Juist ta dl» jaren, waara Aa.hArta J tochten begnnen te ontwaken, i» dé bé- f hoefte aan godsdienstonderricht veel grooter dan bü het ng schoolgaande kind. Wü mee nen dus door dezen maatregel aan de rij- I nende jeugd een weldaad te joewjjzen van onschatbare beteekenis voor geheel hun la ter leven en voor hunne eeu- igc zaligheld Wü putten die overtuiging uit de H, 1 Schrift, waarin op onafgebroken onderwüs I in de goddelüke waarheden met kracht wordt aangedrongen. Toen Mozes het volk I der Joden had aangespoord om zelf Gods I geheimenissen goed te leeren kennen met deze woorden: „Legt mün woorden in Uwe I harten en ta Uwe zielen en hangt ze ten I teeken aan Uwe handen en stelt ze tus- schen Uw oogen" 1), liet hü er onmiddel- I 'ük de ernstige vermaning op volgen, dat I j*Ü ze ook aan hunne kinderen moesten on- I derwüzen niet éénmaal, doch bü voortdu- I ring: .Leert Uwe kinderen deze müne woor- I den te overdenken, hetzu gil gezten züt in I Uw huis, hetzü gü wande11 op den weg hetzü gü U nederlegt om te rusten hetzij "ij opstaat” 2). Deze woorden, bem. Gel., zün bedoeld voor allt tijden, want zü zijn het I woord van God zelf en zü gelden daarom I ook voor onze dagen Zietdaar de reden van I Ons voorschrift, dat van nu af aan de jeugd I verplicht is tot zeventien jaar het onderwüs I tn den godsdienst J>ü te wonen. En nu komen wü U, katholeke vaders en I •noeders in Ons Bisdom, met aandrang vra- I gen. om Ons te helpen deze nieuwe maa*- I regelen in het waarachtig tüdelük en eeu wig belang der kinderen ten uitvoer te bren- I "en door er voor te zorgen, dat zü allen, tot 1 welken stand in de maatschappü zü ook be- I hooren. lid worden van de voor hen bestem- I de Congregatie en dat zü het voortvezette I "Odsdienstonderwüs volgen. Wü kunnen den I Ouders, van welken stand zij ook zün, niet I "enoeg on het hart drukken, dat met het I oog op de moderne tijdsomstandigheden de I vorming der ieugd veel meer zorg vraagt den weleer. En daarom richten Wü Ons met on*e vermaning niet alleen tot den irbeldersstanr. maar evenzeer tot den mid- -’-"'Stand en tot den hoogeren s-tand Na de korte spannen tüds, die wü hier on aarde leven, zal de Eeuwige Rechter aan U •m mij eenmaal vragen: ..hoe wü beaorgd ge- •veest aifn om een echt geioovig. godsdienstig ■n dengdzaam geslacht vwn katholieken in Nederland op te kweeken.” Hoe vreesehik zo** het zün. indien Hij dan tot U en mii het- -elfde verwüt zou moeten richten, dat de nrofeet Osee eenmaal uitsorak tot het Jood- cche volk: „PerdHotoa, IxraëL" d. w z, „De ondergang van Uw vo’k is aan U zelf te wij ten, o Israël”. 1). Zorgen wü veeleer, dat wi’ Hem dan kunnen antwoorden met dezelfde worden, die de goddelijke Zaligmaker sprak tot zün Hemelschen Vader on den laatsten avond van Zün leven: „Ik heb niemand la ten verloren gaan van degenen, die Gjj mji "egeven hebt". 21 Wü beginnen wekira een tijd van boete en versterving ta de veertlgdaagsche Vasten Beperken wij Ons niet. bem. gel., tot de ver stervingen, die de kerkelijke wetten van ons zl'ohen. maar trachten wij door gebed en vrijwillige versterving meer te doen dan strikt noodig is. ook met dit doel, dat wü van God de kracht mogen ontvangen om voor onze kinderen in den rijpenden leeftüd alles te doen, wat hun voor tijd en eeuwigheid kan gelukkig maken. En vereenlgt Uw vasten met veelvuldig ge bed Bidt voor onzen H. Vader. Paus Pius XI voor H.M. de KKoningin en de verdere leden van het Koninklijk Huis. Maar bidt ook voor de nooden van de rijpende jeugd, welke noo- 1en in onze dagen veel grooter zün dan ir jen tüd. toen gij zen Jong waart, opdat Gods -mmlsbare zegen ower Uwe en müne pogta- ->en nederdale. En zal dit Ons herderlijk sqhrtjven op Zon- dac fe' «Me kerkm One hebben opgesteld, dat het geheele jeugdwerk moet zün parochieel, d w z dat het moet uit gaan van en staan onder de leiding van den pastoor der parochie. Immers, wat is het jeugdwerk? Niet maar eenvoudig het enkele uren in de week bezig houden van onze jongens en meisjes, ten .einde hen te be schermen tegen godsdienstige en zedeiüke of maatschappelijke gevaren. Zulks moge misschien bij enkelen de opvatting geweest zün vüf en twintig jaar geleden, toen de be grippen omtrent dit gewichtige vraagstuk nog met zoo nip waren als thans. Neen, de be teekenis van het jeugdwerk ligt veel hooger. Ieder stuk jeugdwerk hebben wü te kennen als een stuk ojrvoedlng En alle uitingen van jeugdwerk te zamen hebben dus ten doel de stelselmatige, zedelijk, cultureel, maatschap- pelük en lichamelük geMed. en beoogen dus het kind na het verlaten der lagere school te vormen tot e^n persoonlijkheid, die in staat zal zün zün aardsche en niet minder zün eeuwig levensdoel te bereiken. Jeugdwerk is dus een stuk zielzorg in den vollen zin van het woord. En omdat de zielzorg is ojvgedragen aan den Pastoor der parochie, moet dus het Jeugdwerk, wil het beantwoorden aan het ideaal, parochieel zyn en du* staan onder d» leiding van d«n pas toor of van zün gevolmachtigd». Omdat deze echter niet ta staat is de geheel» lei ding zelf uit te oefenen, hebben Wü in de Synode bepaald, dat hem ta iedere parochie medehelpers moet enter zijde staan, en dat de leeken daarbij een werkzaam aandeel zulen verlkrügen. In iedere parochie moet namelük worden opgericht een Parochlee.'e Jeugdraad, waarvan de Pastoor of een door hem daartoe aangewezen priester rechtens voorzitter is. en waarvan de led enzün: de bestuursled en van alle instellftigen, com missies. clubs en vereenigingen van en voor jeugdwerk en zielzorg, welke ta de parochie andere personen tot leden te benoemen. Het bestaan, terwül de pastoor bevoegd is nog is de taak van den Jeugdraad te zorgen dat in de parochie al die instellingen tot stand komen, welke de godsdienstige. zekelüke, maatechapnelüke, cultureele en lichameltfke belangen der jeugd behartigen, en welke haar in de tweede plaats moeten opvoeden tot het katholieke gemeenschapsleven in huisgezin en maatschappen. Bovendien be hoort het tot taak van den Jeugdraad te zorgen, dat al die instellingen in de pa rochie harmonisch samen werken, want al die instellingen hebben zich te meschouwen als onderdeelen van het ééne, groote jeugd werk. Door aldus het jeugdwerk parochieel te maken, hebben Wü gemeend het jeugd», werk op de meest soliede basis te hebben geplaatst. Alleen in sommige gevallen om geheel bijzondere omstandigheden kan het geoorloofd, en somtijds ook gewenscht zün om een interparochiale basis te nemen. Ali ^weecl» leidend" gedachte hebben W*‘ 'pgestéld. dat ale uitingen van jeugdwerk moeten steunen on den godsdienst, dat de "odsdlenstige vorming de basis moet zü» van -illes. wat er ten bate der jeugd ondernomen wordt. Wij zijn er van overtuigd, Bem. Gel -lat Wü de^ juistheid dezer gedachte voor U niet eens behoeven aan te toonen. Wü be hoeven U slechts te herinneren aan de woor den van het Boek der Wijsheid: „IJdel zü11 aI de menschen, wien de kennis van God ont breekt”. 1); aan de woorden van den Predi ker: „vreest God en onderhoudt Züne gebo- •ien. want dat is geheel de mensch” 2). m.a w. alleen als de mensch zulks doet, is zün ’even niet ijdel; en aan de vermaning van S. Paulus tot de Ephe-lers. hoe de ouders hun klndereki moeten opvoeden:„Voedt ze op •n de heilige wet en te de vreeze des Hoe ren" 3> Wü hebben daaruit de conclusie ge trokken, dat In iedere parochie een godsdien stige vereenlglng de grondslag en het uit— "angspunt moet zün van alel werken voor de 'eerpllchtvrüe jeugd. Daarom hebben Wü 'lepaald. dat In elke parochie moeten worden "pgericht twee Congregaties, een voor de leer- *>llcihtvrüe jongens en een voor de leerpUcht- vrüe meisjes. Elk dier beide Congregaties moet weer gesplitst worden in twee afdeelln- No F 3 Maart *en, één voor degenen, die den leeftüd van 17 jaar nog niet hebben bereikt, en één voor hen, wer leeftüd daarboven ligt. Doch al staat moordenaar te zün ta de misdaad bü Bennekom. Hü werd ter confrontatie naar Bennekom ge bracht en daar geconfronteerd met mej Boerwinkel, die den man pertinent als den dader heeft herkend. Hoek ontkende. Toen de auto met den verdachte voor het huis van mej. Boerwinkel verscheen, verza melden zich onmiddellük honderden men schen, die een zeer dreigende houding aan namen tegen den verdachte. De politie had moeite om de menschen op een afstand te houden. In den loop van Zaterdag ‘‘werd gemeld, dat bü het volgen van het nieuwe spoor hetwelk de politie gevonden had. zich aan- wüziiigen hadden voorgedaan, waardoor het onderzoek aanzienlijk was gevorderd. Een bericht uit Barneveld Zaterdag meldde De burgemeester van Barneveld, de heer J Mestrik. heeft hedenmorgen ta de vroegte bijgestaan door een groot aantal politieman nen van het dorp en van de tot Barneveld behoorende g-m"en’en opnieuw een onder zoek ingesteld in de boaschen. in verband met óen gruwelljken moord op mej. T Ko perberg. De nasponngen hebben geen resultaat op geleverd. Voor den burgemeester staat het nog evenmin vast of de gevonden kleerep op eenigerlei wüze met het misdrijf verband houden. Bisdom en in alle kapellen, aaarwer een Rector is aangesteld. op de gebruikelijke wüze worden voorgelezen Gegeven te Haarlem, den 20sten Februari 1930. ter ging bezoeken. De zwerver reed toen tot mede, waar zü te ongeveer half drie De reiziger sprak met den af. dat hü. wanneer hü om half vüf weer aan het tramhuisje zou zün. ver der mee mocht rijden naar Amsterdam. De man is dus tussehen half drie en half vüf, dat is de tüd waarin de moord gebeurd is, in Bennekom geweest en het signalement van deren zwerver voldeed nagenoeg aan dat van den verdachte. Om half vüf is deze zwerver aan het tramstation geweest en is hü met den reiziger doorgereden naar Am sterdam. Wat den tüd betreft, zou hü dus in staat geweest zün den moord te doen Zaterdagavond dan kwamen enkele aan wijzingen bü de politie binnen, welke geleid hebben tot de arrestatie van den 34-iarigen J. Hoek. hor>d»'<>«r in breimarhine« die zich reeds vroeger aan aanranding van vrouwen moet hebben schuldig gemaakt. Hü werd uitgenoodlgd zich op het jxilitiebureau te Ede te vervo»~en. maar toen hü njet kwam, heeft men hem met een auto van zlin woning in de buurt van Bennekom gehaald. De bevol king van Bennekom liep te hoon en nam een zeer dreigende houding tegen den verdachte aan. doch men wist hem veilig naar het po litiebureau te Ede over te brengen, waar zich een groote menigte voor de deur verdringt. Mej. Boerwinkel, die van een en ander op de hoogte is gesteld, herkende ta het portret van dezen man den aanrander, doch de ge arresteerde ontkent tot dusver hardnekkig zich te hebben schuldig gemaakt aan het misdrijf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1