ONS BLAD L. FRANKENBERG, Alkmaar CARNAVAL i r Voornaamste qX^ieuws DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN DINSDAG 4 MAART 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 51 VIER f 3000 IETS ANDERS De Velserbrug defect De oproep heeft succes HERROEPEN V olendamsche ruzie Ernstige vechtpartij te Zaandam EEN NOODTOESTAND Wagenmeester gedood De vliegweg naar Batavia Het muziekauteursrecht Willem van Capellen H. M. de Koningin naar Utrecht D. tf. Lawrence f DE MOORD TE BENNEKOM R.K. Jonge Middenstand» Organisatie Verduistering bij de Arbeidsbeurs te Amsterdam Rustieke poëzie en Broadway realisme JOH. LAUWERS Barometers Thermometer» PAYGIOP 3 Lederwaren, koffers, citybags Belangrijke diocesane vergaderlns te Haarlem dn wetsontwerp tot aanvulling van de Auteurswet 1912, dat een oplossing beoogt van dezelfde strekking als door sommier Eerste Kamerleden is aanbevolen, zal deirer dagen bij de Tweede Kamer aanhangig wor den gemaakt. Daarom onthoudt de Minister van Justitie rich in de memorie van ant woord aan de Eerste Kamer van verdere beschouwingen. AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN CITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD n KoninkHjk bennek aan Utrecht. Ernstige aanvaring MJ Terschelling. Vlfewingen. Moordaanslag te k vüegdienst regelmatige ge il o De verdachte in ParQ. aangehouden Barometerstand 9 uur vjn.: 777 Voorat, t Man koofd en rug gestoken «900.— i t \'oc feen regelmatige 1 t Een herleefde doode t t t iter: Door wie ben je geslagen. lacht zenuw- I I Een wetsontwerp te verwachten i Over hrr egt ng a r- a B 11 e s 1 Aanstelling van dfetrictspsychiaters ia Hl de regerring in overweging. t Hij is door andere personen her kend. - Aanzienlijke vertraging van het trein verkeer en de scheepvaart r e I e E I 1 1 Een wetsontwerp zal Ingediend worden Ut bescherming van het muziekanteursrecht. De moord te Bennekom. De gearresteerde wordt ter beschikking van de justitie gesteld. Benden Waha bieten zouden een Inval tn Transjordanle hebben gedaan. In Rusland zijn weer enkele geveld in verband met sluikhandel. IJcht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 8 15 uur. O It c C r k ir n it t 1 e t i t i ABONNEMENTEN: voer Alk meer en Agentschappen: per week 25 et.; per kwartaal f US; per poet, per kwartaal MS m vooruitbetaling. aan «e- D. H. Lawrence aan de Riviera De beslissingswedstrijd Z. F. C.—Blauw wit wordt aa. Zondag op het H. F. C.-terreta te Haarlem gespeeld. bii veriM» van andere» vtama geweest. He» echter geen e n d n Het rapport van den Britschen gezant te Moskou betreffende de Russische geloofsver volgingen ontvangen. la defect ondervond zendtijd met venbedoeld, bijzondere Boegen bet eigen oogenblik vlak. Wie O r. k> a I. E. Naar wjj vernemen, zal H M de Koningin Ach op Dinsdag 11 Maan naar Utrecht be geven. teneinde het nieuwe tweede gedeelte van het Jaarbeursgebouw te openen. Hare Majesteit zal tevens een bezoek brengen aan het nieuwe Dtacooessenhuis. ADVMTENTIEFKIJ*: Vna regels f l-H, eik* regel meer f •->*■ RECLAME pet regel Z.7* voor de eerste pagina, voor de overige pagina J «Jd RUBRIEK .VkAAG EN AANBOD" HJ vooruitbetaling per mg t «A» per advertaaue van regels; tedere regel mest KJ» ■aar Vtrecht Boodaakeiqk geacht De .Jongere” Gerard Wijdeveld, die in een door ..De Gemeenschap" uitgegeven vlugschrift een voor mgr. Nolens zeer be- leedigend „hekeldicht” schreef, blijkt tot inkeer gekomen te zijn. In enkele bladen liet hij nJ. de vol gende verklaring opnemen: ..Ik betreur de publicatie van mijn gedicht ..De droom van Nolens" in het Februari nummer van ..De Gemeenschap'. Voorzscver men daarin beschuldigingen tegen den per soon en het priesterschap van Mgr. Nolens heeft kunnen lezen, herroep ik deze volko men. Ik bied den aangevallene mijne ver ontschuldvgingen aan." het een wagenmeester. de heer Van Dieren, in dienst der Nederlandsche Spoorwegen, onder een trein geraakt. De belde beenen werden hem afgereden. De ongelukkige is naar het O. L V. Gasthuis vervoerd, waar hij kort na aan komst overleed. De wagenmeester kwam achter een stoot blok vandaan Juist toen een rangeerende trein achteruit reed. Hg werd omvergeworpen met het genoemde noodlottige gevolg. Bjj de verkiezingen in Argentinië zfjn dooden en 20 gewonden gevallen. De Velser-brng scheepvaartverkeer vertraging. BVKEAU: BOT ALKMAAR Tihfssu: AdmteMratto Ne. «M Redactie Na. «e Wij willen aannemen, dat deze jon gere uit ware overtuiging gevolg van zelfinkeer tot deze publicatie is over gegaan, en niet is teruggedeinsd voor den storm van verontwaardiging, welken z|jn gedicht heeft doen opsteken. De spreekwoorden) ke „mantel der lief de” moge nu de rest doen. Laten we er verder over zwijgen. Maar één ding hopen we: dat het ge beurde voor méérdere Jongeren" een aanleiding moge zijn om zichzelf te her zien, om te komen tot meer bescheiden heid, tot meer bezadigdheid. Dan zal ook in dit geval weer uit het kwade althans tets goeds geboren wor den. spoedig hulp wordt geboden, wat op dit oogenblik alleen maar kan door verlak ging van de vrachtprijzen, dan dreigt er een ramp. Vandaar dat we gaarne ons aansluiten bij de organisaties en den noodkreet, door deze aangeheven, verder dragen door de pers, opdat de regeering van haar grooten invloed op de Neder landsche Spoorwegen gebruik zal maken om deze tot een beter Inzicht te bren gen van wat het algemeen belang thans eischt. Het getuigenverhoor. Het onderzoek in de moordzaak te Ben- nekotn wordt nog met kracht voortgezet. Van alle kanten komen getuigen, die den verdachte bij confrontatie herkennen als e’en persoon, d!e zich omstreeks den tijd, 5at het misdrijf is gepleegd, in de onmid dellijke omgeving bevond. Voor het bureau van politie te Ede, waar Inspecteur Hulsman het getuigenverhoor eidt, stonden ook gisteren honderden men- schen. die het komen en gaan der getuigen ■net nieuwsgierigheid volgen. De verdachte zou hebben verklaard, op ien dag van den moord te half vier 's mld- lags te zijn thuisgekomen. Een buurman deelde echter mede, dat hij om vjjf uur nog niet thuis wu. Voorts eou verdachte Srweerd hebben, dat zijn vrouw dim middag niemand heeft ontvangen, terwijl dere daar entegen zou hebben verklaard juist bezoek van een buurvrouw te hebben gehad. Het onderzoek is echter nog niet afge- loopen. De aanhouding van den verdachte is met twee dagen verlengd; verwicht wordt, dat hü Woensdag ter beschikking van de jus titie zal worden gesteld. moeilijk Is het groote ge- jnder electrische kracht in ’en. laat men de brug ge in het Lagerhuis werd Wedgwood Beun, den minister voor Indlë gevraagd naar de oorzaken van het uitstel der aan de K L M. te verleenen vergunning, ten behoeve van een nieuwe reeks vluchten naar Batavia gebruik te maken van de route over het Indische po» bied. Beun antwoordde, dat hij nog niet in staat was een regelmatigen dienst over Indië goed te keuren, tn verband met de onvolledigheid van de organisatie, al waren sommige proef vluchten toegestaan. De kwestie van een ver dere vergunning voor vluchten was thans t>ü de Indische regeering in overweging. Ter beschikking van de justitie De inspecteur van politie te Ede deelt het volgende mede: Zooals reeds bekend, heeft getuige Boer winkel verdachte H. pertinent herkend als dengene. die zich aan het misdrijf zou hebben schuldig gemaakt. Thans hebben ook meer personen H. herkend als den persoon, diefl zU omstreeks den tijd, dat het misdrijf is gepleegd, in de otunlddelhj'ce omgeving heb ben gezien. Zoodra mogelijk. zal hij ter beschikking van de justitie worden gesteld. Nu het vraagstuk van den radio- omroep weer bijzonder actueel is gewor den, doordat de beslissing betreffende de verdeellng van den zendtijd spoedig komen moet en men van zekere zijde weer aanstuurt op een z.gn. algemeen, neutraal, nationaal programma, moeten wij onze oogen niet sluiten voor het ge vaar, daaraan verbonden. Wanneer Immers van hoogerhand be paald wordt, dat een gedeelte van den een programma, als bo- gevuld moet worden en de omroepen nemen daar ge- mee, dan begeven deze zich op op het hellende Zondagavond vond in een café aan den Lagen Horn te Zaandam een vechtpartij plaats tusschen 2 mannen. Zekere D. werd door 8 uit Hoogkarspel met een mes in het hoofd en rug gestoken. De wond aan het hoofd was 814 c.M. breed. Van de conster natie maakte een ander persoon gebruik om een schot uit een browning te lossen. Hier door drongen de bezoekers in groote ver warring naar den uitgang van het café, waardoor schade berd aangericht aan den inventaris. De schutter werd gearresteerd en het wapen in beslag genomen. Bij onder zoek bleek het wapen een alarmpistool te zijn. Echter werd wegens baldadigheid pro- ces-verbaal opgemaakt tegen den schutter. Nog lang bleef het druk in de omgeving. Het slachtoffer werd per auto naar de kliniek vervoerd en de dader in verzekerde bewaring gesteld. In verband met den wensch van Z. D. H-. Mgr. J. D. J. Aengenent om meer uniformi teit in de R K. Jonge Middens lands-orga nisatie. zijn de besturen van dergelUke ver- ?enigingen te Amsterdam Rotterdam. Haar» !em. Leiden. Den Haag. Alkmaar en Heem stede op Vrijdag 7 Maart ultgenoodigd tot bijwoning van een gecombineerde vergade ring in liet Eigen Huis van den R.K. Kring, lansstraat 49 te Haarlem. De agenda bevat o.a. de volgende belang rijke punten: Voorstel om het bestaande "Hocesaan Contact om te vormen tot een Federatief verband Voorstel tot ontwerping subs, aanneming van standaard-statuten, ■net verplichting bij aanneming de plaatse- 'rjke statuten daarmede tn overeenstemming te brengen. Voorstel tot aanneming van een nlformen naam. met recht van toevoeging der eventueele plaatselijke benaming. Voc-- stel tot het vaststellen van een voor alle vereemgtngen verplicht insigne. De vergadering zal geleld worden door den toorzitter van de thans bestaande Diocesane Contact Commissie Uitgenoodlgd zijn tevens de moderators of adviseurs van de bestaan de Jonge Middenstands-orvanisaUos; tevens ■al tegenwoordig zijn Mr. F. J. H. Bacil, di recteur van het Centraal Hanae-bureau te s-Gravenhage. te noemen, bedraagt op het vracht van de veilingen Dultsche grens ongeveer de helft van de waarde. Voor ieder is het dan ook duidelijk, dat hierdoor de afzet In het buitenland zeer ernstig belem merd wordt, temeer daar Italië. Frank rijk en België, onze concurrenten op tuinbouwgebied, dit bezwaar niet onder vinden. In die landen werken de spoorweg maatschappijen krachtig mee aan de ontwikkeling van den tuinbouw, vooral door lage vervoertarieven, wel wetende, dat daardoor de export bevorderd wordt en toeneemt. In die landen staat men op het standpunt, dat tarievenpolitiek welvaartspolitlek is. In België, wa^r de vrachtprijzen reeds veel lager waren dan hier te lande, heeft men bovendien met het oog op de geringe handels waarde der producten in deze dagen een noodtarief Ingesteld, met het natuurlijk gevolg, dat de export zeer is toegeno men. Hier te lande laat de directie van de spoorwegen de wagons liever leeg staan, dan dat zij er maar even aan sou denken door verlaging van de vracht prijzen het vervoer te doen toenemen. In vorige jaren hebben de spoorwe gen mlllloenen ontvangen voor het ver voer van groenten en fruit, maar thans, nu de tuinbouw in moeilijkheden ver keert, denkt men er in Utrecht niet aan. dien goeden klant ook maar eenigs- zins te hulp te komen. Door de organi saties is bij de Nederlandsche Spoorwe gen aangedrongen op verlaging zij het desnoods maar tijdelljY van de hooge vrachtprijzen, maar men schijnt te hebben geklopt aan doovemansdeur. Als er niet toe wordt overgegaan, kun nen we onmogelijk blijven concurreeren, met het gevolg, dat niet alleen nu de afzot vermindert meer ook, dat wij ver drongen worden van de markt, dat xjj het terrein, in harden strijd veroverd, var liezen. Duizenden wagons aardappelen en hooi wachten nog op export en als niet sj„h. het Bitbreken vos den ooorio» h»d men vena een inwoner uit Ooot-Pruleen nirts ■neer peboard. —«rol» men de conclude trok, dat hü sesneuveld sou «Qn. Totdat dezer dagen Mj plotseling te voorschijn kwam en het volgende verhaal deed: Toen de vrede geteekend was ging hfl terug naar zQn geboortestad, waar bU vernam, dat zijn ouders vertrokken waren sonder nader adres. HU vestigde rich toen in het Rijnland. De outers hadden hem tetuseeben doodgewaand, totdat het raadsel thans werd opgelost. Op dese foto, de doodgewaande aan den voet van het ooriogs-monument, waarop ook sQn naam bH de overledenen te gevoegd. Inset: de wedergevenden soon turn rhea vader en moeder. De vlekken op de k'eeren van verdachte. Zooals men weet, heeft men op de jas en het vest van den verdachte J. H.. die in verband met den moord te Bennekom op mejuffrouw K. gepleegd is gearresteerd, vlekken gevonden, welke men voor bloed vlekken hield. Fen deskundig onderzoek, dit gistermorgen plaats vond, heeft echter uit- -emaakt dat bedoelde vlekken niet door bloed zijn veroorzaakt. Nog geen Batavia. Het defect was gisteravond te ongeveer half negen hersteld. De scheepvaart heeft van het ongeval nagenoeg geen vertraging ondervonden. immers garandeert, dat een vol gende regeering, eenmaal- het feit van Bulk een program in den zendtijd opge nomen, niet besluiten zal, den tijd, daarvoor door de bijzondere omroepen Af te staan, te verdubbelen? Om van andere ongewenschte moge lijkheden nog maar te zwijgen, ^en ge noegen nemen met ook maar een be trekkelijk kleinen afstahd van zendtijd voor een algemeen, neutraal, nationaal program (neutraal en nationaal spreken elkander eigenlijk tegen) ontneemt aan de bijzondere omroepen in de toekomst het recht om zich tegen een uitbreiding van dit program principieel te verzetten en zoo Is de kans niet uitgesloten, dat de bijzondere omroepen, die thans met een dergelijk programma genoegen ne men, te gelijk hun eigen doodvonnis in de toekomst onderteekenen. Iets anders echter is het volgende: Kan het waardig zendtijd is Naar „Het Volk" verneemt, maakte de toe stand van Willem van Capellen het ooodi< hem naar de Psychiatrisch Neurologische' Kliniek van prof. Bouma te Utrecht over te t Is nu weer de tijd van pretjes, 1 Is weer feest van* Carnaval. Dus de menschen drinken, dansen En doen uitgelaten mal. Ieder mensch legt zich een rol op, Die hij wel het liefste speelt. En zoo krijg Je van de wereld Weef het dwaze sjiiegelbeeld. 't ZUn de diep verborgen wenschen. Die zich uiten bij den mensch. Het gebied der luchtkasteelen Heeft tot heden nog geen grens. Het bescheiden winkelmeisje Wil ook eens prinsesje zijn ïlkar patroon, steeds stug en waardig, Is zoon avond Harlekijn! De kantoorheer, die steeds ultklikt Naar het einde van de maand, Doet nu als een ware Croesus, Gooit met geld en is verwaand. De pantoffelheld wil ook al Laten zien wat hij zoo kan. Een hU speelt thans ja waarachtig. Voor het eerst den huistyran! Ja. men riet de dwaaste dingen. Want geen mensch kijkt nu nog nauw. Be:Je. van de retirade. Komt zelfs op als edel vrouw! En een teder die daar ronddanst. Onbezorgd en onversaagd^ Is toch heimelijk verbonden Aan het pakje, dat hij draagt, 'n Ander wil men graag misleiden Op dit maskerade-feest. Daarin slaagt men... maar men fopt ooi- Toch zich zelven nog het meest! MARTIN BERDEN In den groenten- en fruithandel heerscht op het oogenblik ten gevolge van de uiterst lage prijzen, die voor deze producten betaald worden, een ware noodtoestand. Kool, peen en uien, die het vorige jaar enorme bedragen heb ben opgebracht, schijnen nu geen waarde te hebben. Dit is niet alleen het geval in ons land, maar ook daar, waar heen in deze tijden groenten en fruit geëxporteerd moeten worden. Vormen in normale tijden, als voor onze producten een groote prijs betaald wordt op de veilingen, de hooge spoor wegtarieven reeds een bezwaar om met andere landen op de wereldmarkt te concurreeren, in tijden, zooals wij die nu beleven, z|jn die tarieven moordend. Voor kool, uien en peen, om maar een voorbeeld oogenblik de naar de De Engelsobe schrijver is. 44 jaar oud. te Vence overleden. Lawrence was een der belangrijksten onder de moderne Engelsche schrijven. Een ambtenaar bij de Gemeentelijke Ar beidsbeurs te Amsterdam, heeft zich verduistering van gelden schuldig maakt. Gedurende gerulmen tijd heeft hij kleine bedragen, bestemd voor de werkverschaf fing in Overwoei, weten af te sonderen en ten eigen bate aan te wenden. BIJ elkaar werd op deze wijze door hem toegeëigend. Toen er vermoeden tegen hem rees nam hU de wfjk naar Parijs. Daar is hl) gisteren aangehouden. Zijn uitlevering zal gevraagd worden. Gisteravond omstreeks 6 uur is op Weesperpoort-Statlon te Amsterdam. da» heJ ken ant’ genootNgn Maart je au aan en hev bezoek te moest vertegen hoe een was. Politie: knaapje f De kostbare parel zwijgt, achtig. Politierechter: Kan je dat niet zeggen? Het knaapje wust met zjjn hand naar de juffrouw in het beklaagden-bankje en zegt ..Hem beeft het gedaan." De rechters vermaken zich, wij hebben er niet minder pleizier in. Politierechter: Heb je pijn gehad? Het juweel; Nee. meneer Nu wordt het den vader te machtig, hu staat op en zegt: „De jongen weet het niet zoo precies, meneer!” Gelukkig was het, dat de tweede Volendamsche de ..mishandeling” wel gezien had en dat verdachte ruiterlijk bekende. De Officier en de Politierechter waren het een» en de Volendamsche kreeg f 5.boete, met de meddeeeling dat zjj nu in het ver volg naar zenuwen d? baas moest bluven en niet meer mocht slaan. Men zou denken dat de zaak hiermede was afgeioopen. De Politierechter achtte bet echter uit paedagoglsch oogpunt raadzaam, den vader te verzoeken, zun zoontje scheld woorden aan te leeren. waarop de Volendam- mer m drut ontstak en de volgende mede- deellng bekend maakte: ..Als ae nog eenmaal het hart in haar lilt heelt, om onschuldige kinderen te slaan, zat ik mun eigen handen koud ma ken. dat beloof ik je!' Dit »-as den Politierechter te machtig en hu tikte woedend met den hamer en ver zocht den vader, dergeiijke schandelijke woorden voor zich te houden Afgeioopen Is er met een spreekwoord dat zegt: De appel valt niet ver van den boom! Er was een deputatie uit Volendam naar Haarlem gekomen, om don Politierechter met een bezoek te vereeren. Ze waren heel vriéndelijk per brief ultgenoodigd om eens over te komen en de deurwaarder had de gevoelens van de hooge heeren uit de bloe menstad vertolkt. „Ze'i, dat wil In dit geval zeggen twee Volendamsche vrouwen, een Volendammer in burger en diens zesjarig zoontje, een juweel van een kind, een kost bare parel. Een der vrouwen nam in het beklaagden bankje plaats, n.1. Maartje. De doodsche en sombere zaal fleurde op door het bonte, na tionale costuum van dit kind der Zuiderzee; de witte kantmuts stak hel af tegen het vuile teel en grijs der hooge muren. Toén kwam net verhaal, onwillekeurig had het ieders BelangstellingHet zesjarig zoontje van den Volendammer was naar het huis van de verdachte gegaan en had daar geroepen: ..Gekke Maarrtje!" De kostbare parel had die aardigheid meer uitgehaald en dit laatste ..Gekke Maartje!” deed de maat overloopen: Maartje rende het brutale, scheldende juweeltje achterna en gaf hem een pats om z'n ooren. Of dit terecht is ot niet, mogozi wjj hier niet uitmaken, feit is. dat het kleine Volen- nertje ir. vol accoord schreeuwde en ontdaan bu zun vader hulp ging zoe- De vaderliefde sprak heftig en het ver- b^rdelijkheldsgevoel van den man echt- vader Kwam boven. Hij klaagde (et de stevige handen bu de politie ivsevoig was het boven beschreven Ijaarlem. Het zesjarig juweel en ander gegaan itie aangemeld. Gistermiddag na half dn; 'ouden zij met H worden g;^>nfronte;rd. Nader kan worden gemeld: Een belang rijke .stille getuige” schijnt de Edensche rxilitie te hebben gevonden in n flets':ana- ventlel, tcetehporende aan den gearresteer- en J. H. Men heeft hem n.l. gevraagd Z’aar hij op den tijd dat de moord plaats vond zich bevond. Hu heeft hierop g?ant- woord. dat hij er met zijn fiets op uit was en met een lekken band te kampen had gehad. Dit zeu veroorzaakt rijn door het slechte ventiel, waaraan hU een nieuw slan- get'e had bevestigd. Dr. Hessellnk heeft het ventiel onder- “ocht en daarbij is komen vast te staan da< het slangetje minstens drie maaMden 'eleden over het ventiel moet zijn gescho ven. Omtrent het onderzoek naar den moord gepleegd op mej. T. Koperberg. vernemen wil nader, dat de verklaringen van den gearres teerden J H. op allerlei wijzen worden ge logenstraft. Verschillende personen hebben min of meer vage aanwijzingen gegeven. Een tweetal da mes verklaarde dat zij op den dag van den moord een verdacht persoon tn de nabijheid van de plaats van het misdrijf hadden ge zien. Het was een half uur. nadat de moord was gepleegd. Toen de man de dames zag aankomen, heeft hU zich snel uit de voeten gemaakt Gistermiddag hebben de beide dames hem btj de confrontatie herkend. BU deze confron tatie gaf de verdachte, die tot nu toe zeer cynisch was. blijken van zenuwachtigheid. Het onderzoek duurt voort. ƒ-V j"**1'**1** ’«'Stkerinarr'iorwurilea 3000 - ,-evcniU“n«e xeheele ima» hikiheld tut verken door f "TCA Oneen unaevni mei f BCf) bh verhei ren een band. f 4 OC Mi verbe» »n een f cf) tean. optalie, verzekerd voor een der votaende u.lkeer.narn OUUU.- „rfle. een beide irmen he,de beenen berie ooaen <ÖU.- dcdelliken .hoop ZÖU.- o, „n oo« 125.- e duim.d-tavlnger 50.- Even voor zes gisteravond, toen men de Vclserspoorbrug wilde dichtdraaien voor het passeeren van een trein, komende uit de richting Beverwijk, kwam men tot de ontdekking, dat de electrische toevoerkabel stroomloos was geraakt. De brug kon derhalve niet worden sloten. Men heeft toen onmlddellük het station Beverwijk gewaarschuwd, ten einde de noo- dige maatregelen te nemen. De reizigers voor Haarlem en Amsterdam hebben zich daarop te voet naar het station Velren begeven om daar op den trein te stappen. Om zeven- uur gi'teravond was de katel nog steeds riiet hersteld. Inmiddels gelakte het een zestiental arbei ders door handbeweging de brug te sluiten zoodat trelnei» in beide richtingen de brug weer konden passeeren. Daar het zeèr n vaarte weer zond beweging te bret\g< sloten. Men stelt alle pogingen in het werk om het defect zoo spoedig mogelijk te her stellen. daar de kans zeer groot is. dit het scheepvaartverkeer in het Noordzee- kanaal ernstige vertraging zal ondervinden. Dit is voor de eerste keer, dat zich bij deze spoorbrug een ongeval als dit voordoet. niet aanbevelens- zijn, dat .Ris de eenmaal verdeeld de omroeporganisaties elkander vinden om bij ver- gchlllende gelegenheden een gesamenlijk programma uit te «enden? Wij meenen van .Ja” en, voorzoo ver wtj kunnen nagaan, zal geen der omroepen zich daartegen verzetten, mi' maar eerst de definitieve zendtljdvei deellng is vastgesteld. Zooals reeds gemeld, heeft de politie te 3de een opreep bekend gemaakt, waarin zjj ren leder, die zulks tn verband met den te Bennekom gep’eegden moord op de ver pleegster mej. K. den verm:e^elljher dader op den dag van dezen moord tus schen 12 en 5 uur gezien heeft, verzoekt rich onverwüld te willen melden. Deze oproep. die. voorzien van H.’s foto n verschillende winkels te Ede voer de ra men hangt, heeft succes gehad. Tal van •wrsonen hebben zich bö de Edensche po oi, een breuk vin 140 been of arm

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1