I ONS BLAD I Ld. FRANKENBERG, Alkmaar I Voornaamste cJCieuws Adverteerders WSöi DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN WOENSDAG 5 MAART 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 54 VIER f40 Mgr. M. P. J. Mollmann DE DOODSTRAF Ons Vorstenhuis Het dronken maken van een kind Bomaanslagen te Pirot Dooden en gewonden Ernstig gewónden Vergoeding Eerste Kamerleden Prof. dr. S. J. M. van den Berg Moordaanslag te Uden naar Feodor Sjaljapien VERZOEK Het zachte weer Een tram in beslag genomen Indische dienst De Bisschop van Roermond en de bouw van katholieke scholen Mendes da Costa’s „Vincent van Gogb” Tot opening van het nieuwe Jaarbeursgebouw Gruwelijke aanslag in een dennenbosch te Goirle H. M. de Koningin Utrecht 5* to JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYG1OP 3 ALKMAAR 121/” jaar protonotarius apostolicus a. I. p. VULPENHOUDERS als: Montblanc, Swan, Waterman, Conklin EVERSHARP POTLOODEN in goud en zilver Botsing tusschen tram en autobus op Zuid-Beveland AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN L1TERLIJK DRIEMAAL VIER ER TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL De daders ontkomen Weer een nieuwe misdaad I 1 L NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD f Dr. S. J. M. nn den Berg *s benoemd tot hoogleeraar aan de UnhrersHeit te UteecM. Moordaanslag te Udra (N.-Br.l. -De van In f-* Nieuwe „Macedonische” moord te Sofia. De nieuwste foto Tan de Koninklijke Familie Hevige branden te Salon*!. De dader heeft bekend te- Barometerstand 9 uur vjn.: 777. Stilstand. len oogenbllk aan 4 DE DIRECTIE tabtls wi ■ernstig. ABONNEMENTEN: voor Alkmaar an Agentschappen: per week 15 eL; per kwartaal f MS; per peet, per kwartaal MS Mi rooraitbetaUng. oil «eriia» raa •aderen vtaovv Volgens het ..Handelsblad van Antwerpen" moet de beroemd» Russische zanger Feodor Sjaljapen tengevolge van een ernstige keel operatie zijn stem totaal verloren hebben. Bevestiging van het vonnis der Alkmaarsche Rechtbank geëischt In Finland is een vrachtauto door bet tfa getakt. V|jf dooden. W« herinneren er aan, dat het Vrijdag as. 124* Jaar geleden is, dat de Hoogeerw. heer Mgr. M. P. J. Möllmann. vicaris-generaal van het Bisdom Haarlem, door Z H. den Paus benoemd werd tot protonotarius apostolicus a. L p. net een De doorstroomlng onder het personeel der polittetroepen. Een commissie van ondsrsoak Is door den Minister van Defensie geïnstal leerd. Jaarvergadering Molen”. De moord te Bennekom. De begrafenis van bet slachtoffer. Een rede van Severing over actueels poli tieke kwesties. WIJ BREIEN en REPAREEREN alle soorten wolléh kleedlng, kousen en sokken; sok de al?rfynste. JAAP SNOR Zuidstraat 1» - Dra Beider Let op den gelen winkeL DepM .•■nnaar: J. nerts, Boomkampetr. U In verband met de aanrijding bij Kwaden lamme, vernemen wij nader, dat het hier een uxe-auto betreft van den heer P. Meertens lie dagelijks een viertal personen met dezen -.uto naar de markt te Goes vervoert. De chauffeur heeft de tram blijkbaar niet dooren aankomen. Van de 4 Inzltenden kwa llen de chauffeur P. Meertens en een 2-ta’ rcrsonen met den schrik vrij. De heer A. Boenman werd licht gewond '.erwjjl de heer ,J. Harthoom er ernstig aan oe is. De laatste is naar een ziekenhuis te Goes “rvoerd. Deze belde heeren waren afkomstig Oudelande. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 6.17 uur. Het slachtoffer van den aanval in de bosschen bij Goirle is overleden. De dader heeft bekend. Be temd voor uitzending naar Ned.-IndlA: O. J. W. de Jong Renkum1. Chr. van de. Vel. Wagenlngen; J. w. Anthonljsz, Wage- -’ingen. a’len landm. 3s kl. bjj het Kadaster 'r. B. L'ppert, Salzburg; Ir. H- Lederer 'chligl (Oostenrijk)A. H. Sandho'.m. Hel- inki (Finland), allen boutv. bij den Dienst ■an het Bosehweeen. Verlofgangers: Mevr. E. Ch. Igel. geb. van der Parra Bre ton Vincent, comm. bij het Hoofdkantoor van den Pandhuisd.. Rijswijk (Z.-H.); Ir. M. J Rotteveel, hoofding.. tijd, waarn. hoofd van de afd. Landsgeb. bij het dep. der B. O. W.. Scheveningen; L*. Dl de Roock. asa.-rea., ’8-Gr*veahagk, De Vastenboodschap van Z. H. de. Pk*. De toestand in het Franrche ovr i iitraouido éebied is zeer kritiek. Er zijn vele alacht- o fiers, DA Zuid-Afrikaansche Volksraad neemt een Antwerp beperking immigratie uit O. cw Z. Europa in derde lezing aan. Gister yooi hoorende rf^n M. uit Ondel^ Beve'.and-tran Dé Inzlttei allen gewond. eenN« persoon zou er ernst! De auto werd totaal vei alcoholhoudende waardoor het BUREAU: HOF ALKMAAJ Tektora: AdminMraUo Na. 4X3 Redact* Na. 633 middag is de autobus, toebe- de onderneming van den heer nde aangereden door de Zuid- k bij Kwadendamme. idfe«l van de ai hannes Door het bestuur der St. Radboud- Stlchtmg te Utrecht, is aangesteld dr. Inno J. M. van den Berg, professor aan het Groot 3 mlnarie te Driebe. gen, als bijzonder hoog- leeraar voor den leersto'l. gevestigd van wege die stichting bij de faculteit der tet teren en wijsbegeerte aan de Rljksunlvend- teit te Utrecht, om onderwijs te geven a> In de logica, b) in de metaphysics, c) da zielkunde en d) In de ethica. Te Pirot zijn bomaanslagen gepleegd, waarbij dooden en gewonden rijn te betreu ren. De Tweede Kamer heeft de behindrltng der Indische begroeting voortgeseL H. M. da Koningin ml bet neluwe Jaar- beurgebouw openen. Gistermorgen is een 9-jarig meisje in de Vierambachtstraal te Rotterdam door een bakfiets aangereden, tengevolge waarvan het kind juist op de tramrails kwam te vallen. Een met antiheld naderende tram, een van de alleroudste wagens van de R.E.T. kon niet meer tijdig steppen, omdat de zandstrooier defect bleek. Het kind, dat een flink eind werd meegesleurd, raakte onder den wagen. Ernstig gewond is bet meisje naar hot zkkenhuls aan dan Coolslngel gebracht. Du poüt-'e beeft den tramwagen in beslag genomen, waardoor belangrijke stagnatie ont stond. ADVERTENTIEPRIJS: Va. 5— vege* f l-ZS, eüM regel meer f UA RECLAME per regel k-7* veer de eerssa pagina; voor do overige pagmab J MS RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD» bij voorenbetanag per pSaataang Mk per advenoaue va. rogute; tedere regel meer SJ3 met gehad, den gens ten .iet Len gebruik te maken, om onnoodlg overal nieu- ve scholen op te richten. Waar het belang van het Katholieke on derwijs niet dwingt, is het voor de Katho- leken niet te verantwoorde*:, om scholen U ordcren voor eene bevolking, zóó gering In tantal. dat er slechts een kleine school kar worden opgericht, vooral als hiervan nog het gevolg Is. dat eene andere, bestaande chool eveneens tot eene andere, bestaande hervormd. Het is immers van algemeen be kendheid. dat eene kleine rchool. met welntf 'nderwijzers. aan de kinderen niet de oplei ding kan geven, welke een groote en goed Z. D. H. Mgr. L. Schrijnen. Bisschop van Roermond, heeft in zijn Vastenbrief o.m. dc aandacht gevestigd op het bouwen van katho lieke scholen. Dit belangrijke onderdeel var. Jezen Vastenbrief laten wij hieronder volgen Ah» sl^nc -op Jii «lm teaev..lut avT«rB»Eerinmv.«irwHi,rden 3000 - *-evcn*,«n‘» «eheele <m«r* hlluheid werken door f TCfl biieen onsevm nel f 9Efl bh verlie» »«n een hknd. f «ne M< eerliee «en een f cfl oi> een breuk teflen oneev.Hen verzekerd voor een «ter rolsend. uirkeerinsr. «JUUU.- „rlie. „n ,r|nen J toMfeHike» ethe. ABU.- pen roe. ot een oo« I a5.- dulm n<-l.vineer 3U-” been of erm Het mchte weer, waarvan wfl genieten, lokt veten reeds naar bulten Hierboven H. M. de Koningin, H. K. H. Prinses Juliana en haar tante de Groothertogin van Oldenburg rwt vaa den Prtea, op era wandeling langs het Schevenlngnebe strand. Naar wü vernemen, zal H M. de Koningin dch Dinsdag 11 Maart naar Utrecht bege- en, ten einde het nieuwe tweede gedeelte an het Jaarbeursgebouw te openen. Hare Majesteit zal tevens een bezoek bren gen aan het nieuwe Dlacone-senhuls. Gisteravond te 8 uur Is het slachtoffer, van den moordaanslag in de bosschen te Colrle bij Tilburg, de 26-jarige C. A. van Oorschot, zonder tot bewustzijn te zijn ge komen. overleden. De dader. T. Raai makers, heeft aan de mar)chaussée een volledige bekentenis afge- In Zjjn Encycliek wijst Z H. er op. dat ei Itaten zijn met gemengde bevolking, waarin iet initiatief en het werk van de Kerk en var. ie gezinnen niet enkel vrij gelaten wordt naar ook mogeljjk gemaakt, doordat d> >penbare lichamen fifBncleelen steun verlee- len aan de afzonderlijke tcholen. Ingericht volgens de beginselen der Katholieke Kerk Onder deze Staten, die weinig in aantal zijn neemt ons land eene eereplaats in, wegens dc volledige gelijkstelling van bet bijzonder met liet openbaar onderwijs. Maar deze voor het nljzonder onderwijs zoo gunstige wetten mo ten geen Aanleiding worden, dat de openbare lichamen, in t bijzonder de gemeenten, tc; nnnoodige uitgaven worden gedwongen, noch Jat het onderwijs er onder HJde. Want de gelijkstelling van het bijzonder het openbaar onderwijs heeft tot doel dat de ouders over eene school zou- kunnen beschikken, zooals zij deze vol- hunne godsdienstige overtuiging moe- vorderen; maar geenszins om. waar In Katholieke onderwijs voldoende voor is. van de gunstige bepalingen der Wet Aan het Voorlooplg Verslag over het wets ontwerp tot wijziging van de wet van 28 April 1918 tot regeling der re skosten van de leden der Staten-Generaal en der verblijfkosten van de leden der Eerste Kamer der Staten- Generaal is ontleend: Vele leden waren van oordeel dat dit wets ontwerp met den geest van art. 92 der Grond wet In strijd is. Leden der Eerste Kamer, te Den Haag woonachtig hebben geen verblijf kosten terzake van vergaderingen van dit college. Hetgeen thans wordt voorgesteld, is een verkapt presentie-geld door de Grondwet liet toegelaten. Deze leden drongen er op •an, dat het wet ontwerp wordt Ingetrokken Andere leden waren van meening. dat het niet In strijd Is met de Grondwet. Uit art. 92 volgt niet, dat de verbUlfkosten. waarvoor vergoeding wordt verleend, slechts betrekking hebben op die, welke gemaakt zijn te Den Haag terzake van het bijwonen der vergade ringen. De leden der Eerste Kamer zullen rich in verband met hun lidmaatschap ook vaak begeven naar andere plaatsen in het 'and. teneinde zich van verschillende toe standen op de hoogte te stellen. De hier aan het woord zijr.de leden achtten ien bestaanden toe tand onbevredigend. De ts Rijswijk. Voorburg, Wassenaar gevestigde '.eden der Eerste Kamer ontvangen wel ver goeding voor verblHfkosten. hoewel zij In verband met hun lidmaatschap hier meer uitgaven hebben te doen dan de te Den Haag --vestigde leden. Bovendien moet iedereen In staat worden -esteld, lid van de Eerste Kamer te zijn. Ook -an de leden dier Kamer behoort een scha- Jeloosstelltng te worden toegekend voor ver ves van tijd en voor derving van inkomsten Veeleer zou het bedrag, dat thans aan de buiten 's-Gravenhage wonende leden als ver goeding voor verblijfkosten wordt toegekend aanmerkelijk moeten worden verhoogd en eer -elfde bedrag moeten worden toegekend aan ie leden die te 's-Gravenhage zijn gevestigd De gruwelijke moord misdrijven van den laatst en t(Jd hebben de vraag doen ■tellen, of bij ons te lande de tijd niet is gekomen, de doodstraf voor sommige sware misdrijven wederom In te voeren. Als gerechte straf en als afschrikwek kend voorbeeld. Toen in 1870 de doodstraf uit ons wetboek verdween, te tegen die verdwij ning ernstig bezwaar geopperd. En dui delijk luidde de paragraaf op het katho liek program: „Als beginsel sta de uit spraak. dat de Overheid, die uit Gode is. het recht heeft om te straffen met de straffe des doods.” Het recht van toepassing van de doodstraf kan dan ook. van christelijk standpunt beschouwd,, niet aan eenlgen redelijken twijfel onderhevig zijn, voor soover .het betreft sommige zware en evidente misdrijven. De burgerlijke over heid ontleent haar gezag aan God zelf, volgens het woord van den Apostel Pau lus: Er te geen macht dan van ‘‘God. In het Oude Verbond was de doodstraf door God zelf voorgeschreven en was door Hem zelfs bepaald voor welke mis daden en hoe het doodvonnis moest worden voltrokken. Hieruit behoeft niet te volgen, dat voor dezelfde misdaden dezelfde straf zou moeten bestaan, maar ey blijkt wel uit. dat het rechtvaardig en nuttig te. voor sommige misdrijven, het doodvonnis te voltrekken. In het Boek der Schepping gebood God, dat elke moord met den dood zou worden gestraft, waar God zegt: „Al wie menschenbloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden, want naar het beeld van God Is de mensch gemaakt.” Hierdoor drukt God Zijn zegel op de geoorloofdheid der doodstraf en hiermee te ook de meening dergenen. die de doodstraf niet willen op grond van on geoorloofdheid, weerlegd. In de Mozaï sche wet was de doodstraf bepaald te gen echtbreuk, bloedschande en andere schanddaden en onnatuurlijke zonden Degenen, die zich aan dergelljke gru weldaden hadden overgegeven, moesten op uitdrukkelijk bevel van God den dood sterven. geregelde school biedt. Eri zooals zooeven -ezegd is. worden daardoor de gemeenten :ot hoocere uitgaven gedwongen, soms tot uitgaven, d'.e zij niet, of zeer moeilijk kun nen dragen. Indien de aanhangers van zulke klein: •cholen doordrongen waren van de groote weldaad, die de gelijkstelling van het bijzon der met het openbaar onderwijs biedt, zou den zij niet uit kortzichtigheid of uit eigen- >elang aan deze zoo gunstige wetten afbreuk doen. Men mag de bijzondere belangen niet stellen boven het algemeen belang. En ook uit dit gezichtspunt gezien blijkt de nood- sakelUkheid. dat aan den Bi schop en niet lan eenlge particuliere personen, de beslissin- oekomt waar en wanneer Katholieke scholen dienen opgericht te worden. En dit klemt te meer, wijl eene school zonder dat zich or -eringen afstand eene kerk bevindt, voor dr Katholieke opvoeding tot groot nadeel za strekken, want kerk en school behooren tr samen, wil de opvoeding der kinderen gehee eschlcden in den geest der Katholieke Kerk die aan de kinderen lederen da- het godde- ijk Brood des Levens wil geven, tot voed e der ziel, evenzeer als het onderlicht tot voed sel van den geest. o Op de tentoonstelling In bet Amster dams Stedelijk Museum is door de gemeente voor dit museum aangekocht het bronzen beeld van Mendes da Costa, voorstellend den schilder Vincent van Gogh. dat men zich niet veilig meer gevoelt? En te het wonder, dat men zich afvraagt of niet de tijd gekomen te. om te over wegen of hier wettelUk niet méér moet worden gedaan? Laten we voorloopig afwachten, wat op de hieromtrent ge stelde vragen door den minister zal worden geantwoord. De .Witte de With zal naar Wert-Ml vertrekken ter afloaatng van de Sartor Hendrik”. Maandagmiddag we-d in een afgesloten dennenbosch achter de villa Marvtlde’ zwaar gewond en in bewusteloozen toestanc gevonden zekere A. van Ol: schot uit Til burg. Uit het onderzoek bleek, dat h|j vyt groote wenden aan het hoofd had. die me* ruw geweld mo:ten zijn toegebraebt. Ver schillende sporen wezen op een ne»ng ge vecht. De ongelukkige is overgebracht naat ’■•t ziekenhv*» te Tilbur'». Gistermorgen om elf uur was hjj nog steeds niet tot bewust zijn gekomen. Als verdacht van dezen aanslag is Maan- 'agavond omstreeks negen uur aangejioudgn zekere T. R. uk Tilburg, een ongunstig be kend staand persoon. HU ontkent eente: de daad te hebben gepleegd. Verschillende ptrscnen moeten hem evenwel in de omge ving van de plaats des misdrtjts met den verslagene hebben gezien terwijl is komen vast te staan, dat zUn kleeren zoodanig met bloed bevlekt waren, dat de politie meent den waren dader In handen te hebben. Aangenomen wordt, dat het hier een lust- of roofe-ns'ag betreft. De toestand van het slachtoffer die rcecel'l': t-egetakeld is. was gisterenmorgen zeer ernstig. Gisteren werden van po'itlew-gg foto grafische opnamen op de plaats van 1 mis drijf. die den geheelen nacht bewaakt werd, genemen. Het te duidelijk, dat de rechtvaardig heid van de doodstraf voor sommige zware misdrijven, zooals deze straf door God te goedgevonden en bepaald, voor katholieken en geloovige protestanten en allen, die In God gelooven. gemakke- HJk kan worden bewezen. Voor liberale opvatting geldt dergelUk bewijs van de geoorloofdheid niet en het zijn dan ook degenen, die liberale opvattingen huldi gen. van wie tegenkanting van wette- lijke Invoering van de doodstraf moet worden verwacht. Zij vragen hoe de executie zal moeten plaats hebben en voor welke bepaalde misdrijven. Waar geëischt wordt, dat voor alle gevallen van „moord” de doodstraf zal worden toegejjast. dit te voor moord In koelen bloede gepleegd, daar stelt men ae vraag of die gesteltenis niet door aller lei omstandigheden kan worden ver- zwakt of In twijfel getrokken. En waar van moord sprake te. brengt men aller lei psychologische abnormaliteiten In het geding. Zoo wijst men op den moor denaar. die, na de voltrekking van het doodvonnis, geheel misvormde hersens bleek te hebben, toen men hem op de snijtafel had onderzocht. En als op de afschrikwekkende werking van de dood straf wordt gewezen, zal men met sta tistieken trachten te bewijzen.'dat in landen, waar de doodstraf bleef, die afschrikking niet heeft bestaan. Maat schappelijke beveiliging wordt daarmede eveneens in twijfel getrokken, temeer daar men meent met langdurige vrij heidsbeneming hetzelfde te kunnen be reiken. Van de meer naar links staande ele menten In ons politiek leven te geen andere houding te verwachten; de so- elaal-demokraten b.v. hebben hun standpunt ten deze voortdurend heel markant gedemonstreerd. Hoe dit alles zjj (er ware nog veel meer aan toe te voegen), wettelljke be palingen moeten niet altijd enkel in theorie «’orden bekeken. Evenmin onder den indruk van een bepaald misdrijf, zooals nu weer te Ede zoo gruwelijk ge schiedde. Maar vast staat toch wel. dat de veiligheid hoe langer hoe meer in het gedrang te gekomen. De bestaande straf bepalingen vormen daartegenover blijk baar geen voldoenden afschrik meer I-n ook te men door gemis van de doodstraf niet meer voldoende doordrongen van het vreeseltjke der misdaad, welke In koelen bloede wordt begaan. Het mis dadige van den moord te Ede ligt .x>- vendten In nog meer dan in oen moord alleen. De gruwelijk zensatlcr.eele ver slagen. welke men in sommige bladen (tot schande van die blacien) neeft kun nen lezen van het precleat verloor der aanranding, laten daaromtrent geer, twijfel. De wet geeft ten aanzijn van lezen misdadlgen opzet voor sommige misdadigers geen voldoende mogelijk heid van straf om althans mede pre ventief te werken. Eerst de moord te Rotterdam: nu die te Ede, nog gruweli’ker. Is het wonder, Voor het Gerechtshof te Amsterdam stond Jn hboger beroep terecht een 27-Jar.ge vis- scher K. K. uit Egmond aan Zee, die op 5 November U. door de Rechtbank te Alk maar tot een gevangenisstraf van vier maanden was veroordeeld, wegens het dron ken maken van een kind. Verd. had begin Juli van het vorige jaar «en 10-Jarig meisje gevraagd met hem mee te gaan naar de blerbottelarU. waar hU lij delijk als knecht werkzaam was, hij zou haar dan een flesch Ranja voor haar vadpitasee- geven. HU zou het kind toen dranken hebben gegeven, was geworden. Ter terechtzitting verklaarde verd., dat hU in hooger beroep was gekomen, omdat hU volkomen onschuld, g was. Als eerste getuige trad het 10-jarig meis je voor het getulgenhekje en vertelde op de Vragen van den president Mr Wlarda, hoe het geval zich had toegedragen. Verd. had haar gevraagd mee te gaan naar de blerbot telarU om een flesch ranja voor haar vader mee te nemen. Verd. had haar toen een groot glas Voorburg ingeschonken. Pres.: Hoe wist Je dat het Voorburg was? -Get: Dat zei hU< „Maar het smaakt niet lekker!” 'r- Tanslotte was het kind bewusteloos worden, zU was thuis weer bijgekomen. Verd. geeft een andere lezing van het ge val. HU had het kind wel op zUn flets mee genomen. doch slechts een klein glaasje Spaansche wUn gegeven. Zelf had het kind van de fladderak gedronken. Voorburg had hU niet geschonken. Zelf had hU haar naar den dokter gebracht. Pres.: ..Eerst bracht u haar naar uw zus ter en daar vertelde u, dat ze overredzn was. Verd. ..Ik durfde n et te vertellen dat het kind gedronken had”. De moeder van het kind, als getuige ge hoord, deelde mede, dat haar dochtertje nooit leugens vertelde. VUf jaar geleden kwam verd. veel bU haar thuis. hU was toen verloofd met haar oudere dochter. Hierop werd de zitting een voortgezet met gesloten deuren. Na heropening was het woord aan Mr. Bauduln voor het houden van zUn requi sitoir. Spr achtte de ten laste gelegde feiten bewezen en eischte bevestiging van vonnis der Alkmaarsche Rechtbank: gevangenisstraf van vier maanden. Het Gerechtshof zal 18 Maart uitspraak doen. Beleefd verzoeken wfl d« medewerking van onze U4L Adverteerders inzazr net vroegtudig coezenden vaa de rooi de Zaterdag-num- ners oestemde advertentien. WU zullen net -eer op prus stellen indien wU de aonce*. lestemd voot Zatero lag. reeds les Donderdags et merlUk des Vrudagsmorgens mtvangen. Doo: net vroegtUdlg Inzen den van advertentién Kun nen wu ook aan de attroe- rtng. dus aan net zetten van de advertentie weet aandacht schenken netgeen vanzelfsprekend de reclame- waarde van de annonce ten <oede rant Mede ir Uw eigen belang vertrouwen wu oc Uwg medewerking inzake een en rader te mogen rekenen, waamxa ou voorbaat onzen lank Reizigers uit Yougo Slavlë deelen mede, dat Maandagmiddag te Pirot in een druk bezocht hotel een bom geworpen Is. Ook op het marktplein werd een bom geworpen ten gevolge waarvan tal van personen ge dood of gewond werden. Hoewel de politie de daders onmiddellljk achtervolgde, slaag den zU erin te ontkomen. Nader wordt gqmeld. dat de bomaanslagen gepleegd werden op een oogenblik, waarop het in de hoofdstraat zeer druk was, met name In de buurt van hotel ..National” Blijkens te Belgrado ontvangen officieel** gegevens werden er 25 personen gewend, waarvan 16 op straat en 9 in het hotel. Een gewonde Is reeds kan de gevolgen bezw» ken. Een 7-tal personen werd ernstig ge wond en moest In het ziekenhuis worden opgenomen. Gelijk reeds gemeld, wisten de daders te ontkomen. De aanslag ging als volgt in zjjn werk: Allereerst werden twee bommen geworpen in bet sous terrain van hotel .-latlonaj” waarna men nog een tweetal helsche ma chines voor het hotel op straat wierp. De ontploffingen veroorzaakten begrijpelijker wUze een paniek onder de voorbUgangers en de hotelgasten. De daders zjjn waarschUnlljk over de Bul- gaarsche grens ontkomen. Te Uden heeft laat In den middag In het oerceel .Lanena" In het Peeldorp te Uden •en vechtpartU plaats gehad. waarbU een -Ekeren H. v. d. H. uit Heesch bU Os een zevental ernstige rnU- en steekwonden in het hoofd en in het lichaam, waaronder in de onmlddellUke nabUheid van het hart, werd toegebracht. De aanleiding tot deze vechtpartij moet ?en nietige kwestie geweest zijn om een hon- denmlshandeling. De getroffene, die bekend Is onder den bijnaam ..Driek van de Rooie Sis” zakte ineen en was door bloedverlies weldra bulten bewustzijn. Onmiddellljk werd Dr Peters gewaar- -chuwd. die de eerste hulp verleende. HV leed hettriachtoffer naar het hospitaal ver- •oeren. Op het oogenbllk Is de toestand van 1en getroffene lèvensgevaarlljk. De betrekke- ’Ijk jeugdige dader Is vo vtvluchtlg en de po- Itle, die een intensief onderzoek is begonnen s er n’v niet in geslaagd hem aan te houden **i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1