ONS BLAD LEEKEPREEKEN I - f MM.-«iso.- ssstsk» ïh.- “-“"„•“'“X fiis.- mo.- ïïrï"™ L. FRANKENBERG^Alkmaar F il te BlCTGi EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 57 DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN ZATERDAG 8 MAART 1930 VIER f50 VOORNAAMSTE C^ClEUWS Drama te Rotterdam V Audiëntie 1 De vervolging in Rusland JOH. LAUWERS Koninklijke belangstelling Erkenning van Soviet Rusland Regeling van het accountantswezen tiet standpunt der Ned. regeering Wielrijder onder een vrachtauto Onder een kar gedood Ongeval In Indlë Jachtwet 1923 Mijnbouwschade 2.2j6 e« Set, M De godsdienstvervolging in Rusland Andere wegen moeten worden bewandeld R.K. Jonge Middenstands organisatie De kwestie Nederland- Belgie De handel in bloembollen op Amerika Briefordners, Perforiteur». Alle soorten opbergmappen I Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR I •i 3 Civiele actie tegen mr. L. van Gigch Jr.? i Principieel besluit tot vorming van een bond in het bisdom Haarlem MRGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLUK ORIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAl Poging tot moord en zelfmoord F NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD DE DERDE JLER W- Caracao zal niet bekend geMafck De ernstige mijnramp bij Charleroi ',-A Barometerstand 9 uur vjh.: 7.84 vooruit. ■i In opdracht van Liebermann Eén doode de Gevaar voor Instorting van een kerk I i AUDtaAl »Ua Na. 433 Na. 03 aan zoo Z. D. H. de Bisschop van Haarlem zal de volgende week alleen op Woensdag en op Zaterdag audiëntie verleenen. Gebeden en nachtelljke aanbidding in kloosters Instelling Ned. Instituut van register accountants De dreigende Chlneesche burgeroorlog tg China Is waarschijnlijk bezworen. Dr. Schacht’s aftreden oefende lalaatiw phalen invloed op de Berlijnsche beam ML Een crediet van 1M nuliioen francs war de overstroomde Fransche gebieden. De Regeering laat zich ten opzichte van geen enkel land slechtsleiden door gevoel»- i Minister Moldenhauer legt in den RlRa- dag een verklaring af naar aanleiding van het aftreden van Schacht. bij verlies vaa *n aderen vianw ABONNEM» Mi Agentschai per kwartaal kwartaal f x LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 6.22. ■OTKATJt Telefoon: Instelling van een Ned. Instituut van Ba sis ter-accountants. t I TEN: voor Alkmaar (pen: per week ZS et.; y L35; per post, per M bij vooruitbetaling. Het tweede rapport der i.Mr WsHT^ weg over worden. Dr. Schacht dient zijn ontslag als R|Jk»- bankpresident in. Parlementair onderzoek naar het Franaels- Belgisch militair aceoord gevraagd. Poging tot moord en mlfmoord te terdam. De Vlootconferentie hervat haar werk zaamheden in vol>en omvang. Middenstandsyereenlging,jnctmotieven, aldus wordt medegedeeld, in da Memorie van Antwoord aan de Eerste Ka mer. Dat zü met de Regeering van Sovjet Rusland geen betrekkingen onderhoudt, be rust op zake lijken grondslag. Het Is niet zoo zeer de erkenning van de Sovjet-Regeering. die de Nederlandsche Regeering niet wenscht als1 wel het aanknoopen van officleele be trekkingen. In de Eerste Kamer site ter sprake ge komen de rechtszaak Giessen-Nieuwkerk em de stakingzrelletjes te Maastricht. De be groeting van Justitie is goedgekeurd. De Tweede Kamer heeft de behandeling van het ontwerp-Winkelsluiting vooctgemA Artikel 1 Is aangenomen. K.s. Vrjjdag viert Z. D. H. Mgr. J. D. J Aengenent Zijn 57sten verjaardag. Mgr. zal gelegenheid geven gelukwenschen aan te bieden van 11 uur tot 12 uur voor de Eerw. broeders, zusters en leeken en van 12 uur tot 1 uur aan de priesters. van een christelijke partij of regeering in de waagschaal stellen. In „de poli tiek” wil men vechten voor kleine, stof felijke belangen, tegen personen, die men onsympathiek vindt, of wel om zelf naar voren te komen; in één woord voor allerlei kleine eigenbelangen. Maar het zeer voorname middel, n.m. de macht om door een sterke eenheid de overheid te dwingen haar zoo uiterst belangrijke taak in de jeugdopvoeding goed te ver vullen, om ten deze een krachtige maat schappelijke pijler te zijn, dat ziet men in kortzichtigheid over het hoofd. Hopen wij, dat de jongste pauselijke encycliek ook ten deze de oogen van duizenden geopend heeft! HOMO SAPIENS. Gistermiddag reed de landbouwerszoon A. H. te Rusbergen met een geladen kar op den Ettenschen steenweg en liep zelf er naast. Op een gegeven oogenbllk schrok het paard van een passeerenden auto. Vermoedelijk doordat de jongen in de leidsels verward geraakte, kwam hij te vallen en raakte onder de kar, waarvan hem een wiel over het hoofd ging, met het ongelukkig gevolg, dat hij haast onmiddellijk overleed. ifeltft recht van toevoeging der eventueele plast- selljke benaming. Voorgesteld werd voor alle vereenigingen hetzelfde Insigne vast te stéllen. De vergadering verklaarde zich daarvoor, ontwerpen zullen worden ingediend. Bü de rondvraag werd de afwezigheid van Rotterdam ten zeerste betreurdbegoten werd ten spoedigste om opheldering te ver zoeken. Besloten werd tenslotte Vrijdag 4 April weer bijeen te komen. De vergadering werd daarna met den Chr. groet gesloten. Naar aanleiding van de gevaagensetitag van een bekend nationalist roept GandM rijn volgelingen op tot een werkstaking van één dag. AU. sbonnfs op dit blkd rijn Inmvola. de verrekerioa.voorwaarde» tegsa oegsvaUea vernet Als no. 2 van den jaargang 1930 der Ver slagen en Mededeelingen van de afd. Han del en Nijverheid van het departement van Arbeid. H. en N. Is verschenen het verslag der commissie onder voorzitterschap van den heer mr. H. Bjjleveld. ingestéld door den vorigen minister van Arbeid, Handel en Nijverheid met de opdracht, van advies te dienen omtrent een regeling van het accoun- tantswezen. Aanbevolen wordt de stichting van een nieuwe vereenlging, welker statuten bij de wet sullen worden goedgekeurd en welke in het bijzonder ten doel zal hebben om dat- gene, dat in de vrije maatschappij op het gebied van opleiding enz. in het belang van het accountantsberoep is tot stand gekomen, in samenwerking met de Overheid verder tot ontwikkeling te brengen. Het lidmaatschap der nieuwe vereenlging. aan welke de naam TNederlandsch Instituut van Registeraccountants" is toegedacht, zal van rechtswege worden verkregen door hen. die tn een bU de wet in te stellen en door de vereenlging te houden accountantsregister zullen zijn Ingeschreven. De ingeschrevenen zullen het uitsluitend recht hebben, den ti tel van „registeraccountant" te voeren. Naar ..Het Centrum” bericht, zal morgen in de kerken van het Aartsbisdom Utrecht een brief worden voorgelezen van den Hoog- eerw. Heer Kanunnik J. H. G. Jansen, vi- caris-kapitularls. in welk stuk openbare ge beden voor de geloovigen en nachtelljke aan bidding in de kloosters worden uitgeschre ven om Gods zegen over het zwaarbeproefde Russische volk af te smeeken en God eerher stel te geven voor de smart Hem door de geloofsvervolgers In Rusland aangedaan. Een dergelijke brief van Mgr. A. F. Die pen. bisschop van 's-Hertogenbosch, wordt voorgelezen in de kerken van het bisdom 's-Hertogenbosch. Behalve openbare gebeden en nachtelljke aanbidding in de kloosters schrijft Mgr. Diepen ook algemeene kinder- communies uit. Een vliegtuig kwam te Kalldjatl in de vril le en stortte neer. Het werd totaal vernield. De bestuurder, de 1ste luitenant der in fanterie, J. Hoste, werd zvssr gewond, terwijl de infanterist Hellebrand gedood werd. De heer Hoste werd per hospitaalvlieg- tuig naar het Militair Hospitaal te Tjimahl vervoerd en daarin opgenomen Geconstateerd werd, behalve een kan fractuur. dat beide bovenbeenen veilaljseld waren en de linkerbovenarm gescheurd waa. ADVERTENTIEPRIJS: Van regels LZ4; elke regel meer f RECLAME per regel S.2» vno> de eerste paginal voor do averts* pagina ’s MS A f Rubriek „vraag en aanbod* Ml soeealtbetallng per ptaaGaHng t *M per advertentie van isgafc) Iedere regel meer f All 4 H. M. de Koningin heeft naar aanleiding van een desbetreffend verzoek van het Cen traal Bloembollen Comité te Haarlem, een gouden medaille met Hare beeltenis be schikbaar gesteld voor de Internationale Bloemententoonstelling, welke op 17 Maart as., te New York zal worden geopend. Het ligt in de bedoeling, dat deze médaille op een dien dag te houden feestmaal zal wor den aangeboden door Hr. Ms. gezant te Washington, die bij dezelfde gelegenheid de gouden tropee, die als wisselprijs door den Bond van Bloembollenhandelaren is uitge loofd. aan het bestuur der tentoonstelling te 'New York muit reiken. Door den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw is bepaald, dat In het geheele Rijk het zoeken rapen en buiten openbare wegen en voetpaden vervoeren van eieren nn kemphanen wulpen, scholeksters, grutto's, tureluurs, meerkoeten en water hoentjes is toegestaan tot en met 28 April 1930, terwijl het. ten verkoop in voorraad hebben, te koop aanbieden, verkoopen. af leveren en langs openbare wegen en voet paden vervoeren van eieren van bovenge noemd waterwild is toegestaan tot en met 30 April 1930. Het zoeken, rapen, ten verkoop in voor raad hebben, te koop aanbieden, verkoopen. afleveren of vervoeren van eieren van zwa- nen. ganzen, eenden talie soorten), duikers, watersnippen en goudplevieren is niet toe- P===:=: 1 I t - -- De parochiekerk te Chevremont (Kerk raden heeft dermate van den mijnbouw te lijden, dat er gevaar bestaat voor instor ting Daarom moest tot ingrijpende restau ratie worden overgegaan. De gewelven sullen alle worden verwijderd en door gewelven in gewapend beton vervangen worden. H. M. de Koningin schenkt een gamMm medaille voor de Internationale Blssmlti tentoonstelling te New-York. Naar de .Nieuwsbron" verneemt, heeft da heer 8. Liebermann aan mr. J. E. W. Duya opdracht gegeven een juridisch onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van een ci viele acte wegens onrechtmatige daad, tot een bedrag van 60JXX) tegen mr. L. van Gigch Jr. te Amsterdam. Mr. v. Gigch heeft dit bedrag, zooals be kend. getoucheerd voor zijn .advleeen” In de Veendammer-affaire. Mr. Duys heeft de opdracht van Lieber mann aanvaard. Gistermiddag ongeveer half vijf heeft op den Apeldoomschen Weg onder de gemeente Epe een ernstig ongeval plaats gehad. Uit de richting Apeldoorn kwam een vrachtauto van de firma Van Gelder te Apeldoorn, welke auto voorzien was van een aanhang wagen. Uit dezelfde richting kwam 'n luxe- «uto. die de vrachtauto wilde passeeren. Op den weg reed een zekere Prins, woonachtig te Apeldoorn, op de fiets, komende van Epe. Blijkbaar door de nadering van de luxe-auto in de war gebracht, stak de wielrijder, die rechts van den weg reed, plotseling den weg over en wilde links gaan rijden. Door deze manoeuvre geraakte de heer Prins tusschen den aanhangwagen en de langs den weg staande boomen bekneld Zwaar gewond werd hij opgenomen Na door doctoren van Epe en Vassen voorloopig verbonden te zijn, werd de ongelukkige naar het ziekenhuis te Apeldoorn overgebracht, waar hij ter verple- ring is opgenomen. Zijn toestand is hope loos. De politie heeft de zaak tn onderzoek Naar uit getuigenverklaringen bleek, treft den chauffeur van den vrachtauto geen schuld. Over de Belgische kwestie wordt breed voerig in de Memorie van Antwoord van Buitenlandsche Zaken aan de Eerste Kamer gesproken. Het is ook 's Ministers inzicht, dat thans, na de tusschen Nederland en België gewis selde nota's, andere wegen tot het bereiken van het doel moeten worden bewandeld, maar de Minister betwijfelt of Instelling eener Commissie, bestaande om. uit scheep- vaartkundigen en andere met het trans portbedrijf bekende personen de meest ge schikte weg zou blijken, om tot dat doel te komen. Overigens behandelt deze paragraaf over België meer in het bijzonder den indertijd door het Utrechtach Dagblad gepubliceer- den brief vati Prof van Eyslnga betreffende de werken, welke de regeering, ongeacht de Belgische wenschen met betrekking tot de. verbindingen tusschen Schelde en Rijn In de dusgenomde tusschenwateren denkt te doen uitvoeren. In de Memorie van Antwoord op het Voorloopig verdrag1 der Eerste Kamer be treffende de begrooting van Buitenlandsche Zaken zegt de minister o.m. het volgende: De ontroerende berichten omtrent in Rus land genomen maatregelen tot onderdruk king van den Christel ij ken godsdienst hebben de ernstige aandacht der regeering. Voor het geval het voor de regeering al of niet in overeenstemming met anderen, mogelijk mocht zijn hier iets in het belang der ge loofsvrijheid te doen, zal zij voorzeker zulks niet nalaten. Voorshands schijnt die moge lijkheid evenwel niet groot. Het standpunt der Ned. regeering ten aanzien van de godsdienetverveiging M Roeland. De voorname taak van de burgerlijke overheid Is beschermen en b a - vorderen: de gemeenschap moet te gen wanorde, lichamelijke en geestelijke besmetting, tegen alle gevaren van bui tenaf beschermd worden; vooral de zwakke elementen der maatschappij moeten tegen overmacht en onderdruk king worden beveiligd. En bevorderd moet worden alles, waardoor de indivi duen hun hoogste lijdelijke geluk kun nen bereiken door nieuwe bronnen van welvaart aan te boren of aan de be staande zoo gunstig mogelijke levens voorwaarden te verschaffen; door een zoo ruim moge! Ij ken steun aan alles wat tot geestelijke en gezonde lichamelijke ontwikkeling van het volk kan bijdra gen. Wanneer de burgerlijke overheid zóó haar taak opvat zal zij nimmer met de Kerk of het christelijk geweten in bot sing komen. Integendeel: steeds zal zij dan de Kerk en den waren christen aan haar zijde vinden. In de practijk zien wij echter heel dikwijls het tegendeel. Eenerzijds grijpt de Overheid ver buiten haar bevoegd heid door b.v. het onderwijs en de ge heele schoolsche opvoeding der Jeugd tot staatstaak te verklaren. Dat de Staat op dat gebied een taak haeft is buiten twijfel. Wie een volk moet feiden mag niet onverschillig staan tegenover de ontwikkeling van het komend geslacht. Het kan daarom voorkomen, dat de Staat moet aandrijven, wanneer de par ticuliere krachten niet eigener beweging voldoende in die richting werken. Zoo kant tegenwoordig bij de internationale concurrentie geen verstandig mensch zich meer tegen schoolplicht. Zoo is het prijzenswaardig. wanneer de overheid bij de wet de leerprogramma's regelt; aan de bevoegdheid tot het geven van onderwijs eiachen stelt; ambtenaren aanwijst om op de naleving van haar wetten toezicht te houden. Maar al deze overwegingen mogen nooit leiden tot de praetjjk, welke wij bijna in alle moderne landen waarnemen, dat de Staat met de belastinggelden der burgers seholen opricht, die als de officleele onderwijs inrichtingen gelden en op zijn best daarnaast duldt, dat de gezinnen zich vereenlgen en komen tot stichting van scholen van eigen keuze. Dat is de zaken omkeéren. De ouders hebben het volle recht om aan te geven oj> welke soort school hun kinderen zullen worden op geleid. Jeugdvorming toch Is een uiterst delicate taak en de ouders verzaken hun eersten plicht, wanneer zij hun kinde ren den geheelen dag aan de school afstaan, zonder te weten of die kinderen bulten hun toezicht worden gevormd in dezelfde richting als waarin zij hun kroost zelf leiden. De Staat heeft dan slechts aanvullend te zorgen voor die genen, die hun plicht verwaarloozen en onverschillig tegenover de opleiding van hun kinderen staan. Voor dezulken zou de overheid Staatsscholen kunnen op richten. Dat is het zuivere beginsel, waarvan bijna overal wordt afgeweken. In ons land hebben de christenen het na jarenlangen politleken strijd ten minste zóóver weten te brengen, dat de gelijkstelling van de particuliere en de overheidsschool is geproclameerd. In dien toestand kunnen wij berusten, of schoon het beginsel nog meer zou vor deren. In de meeste overige moderne staten is men echter zoo ver nog niet. Vandaar dat Pius XI in zijn encycliek de christelijke staatslieden van heel de wereld oproept om toch niet af te laten van den strijd om de rechten van de vrije school. Grijpt de overheid eenerzijds te ver met een onderwijsmonopolle voor zich op te eischen, anderzijds schiet zij in haar taak van beschermen dikwijls te kort. Kerk en gezin kunnen alles doen, wat in hun vermogen is, om de Jeugd gods dienstig op te voeden en haar te vormen tot een naar lichaam en ziel gezond nageslacht; te vermijden valt niet, dat de kinderen buitenshuis aan geestelijke besmetting bloot staan: de straat, de openbare vermakelijkheden, de winkel- étalages zijn in staat in weinig tijd te verwoesten wat met veel moeite en zorg is aangekweekt. Op dat terrein is de overheid baas en is zij verplicht de zedelijke besmetting in reclame en lectut in bioscoop en in alle openbare uitstallingen met kracht te weren. Wij weten allen hoeveel er tc dien opzichte nog ontbreekt en hoe in onze groote steden, hoe vooral in het buitenland de openbare weg de naaste gelegenheid is voor het verderf van onze hedendaagsche jeugd. Aan wie de schuld? Iedere natie heeft de regeering, welke ze waard is. Een slappe regeering past bij een wuft en lichtzinnig volk. Dat moesten allen een?, begrijpen, die altijd maar klaar staan om op „de politiek” af te geven, of met da groot-st* roekeloosheidbet bestaan Gistremiddag heeft de 34-jarige Joegosla vische zeeman V. M. Vucmirovic. die verblijf houdt in een logement aan den linker Maas oever, in het café van 8 ,JJe Veneziabar”, Zwijnensteeg 7. een schot gelost op de on geveer 25-jarige dienstbode Anna de Boer, die In het café verblijf houdt. De man heeft 's-morgens eenige uren In den bar gezeten, is toen vertrokken en ongeveer 12 uur teruggekomen. Daarna heeft hij eenige glazen bier gedronken. Van eenige ruzie heeft niemand iets bemerkt. Om twee uur des middags zat h(j alleen achter in het café. De caféhouder stond aan de deur en de dienstbode waschte de vaten in de keuken. Plotseling hoorde de caféhouder twee schoten, toen hij omkeek, zag hij het meisje in de keuken gillende staan, terwijl de man op den grond lag met een pistool naast zich. Het meisje had een schot door de kaak, de dader een schot in den rechterslaap. Beiden zijn zij door den Geneeskundigen Dienst naar het Ziekenhuis aan den Coolsingel overgebracht, waar zij ter verpleging zijn opgenomen. De toestand van den dader is ernstig, het meisje is minder ernstig gewond. De dader heeft in een voorloopig verhoor bekend, dat hij den aanslag heeft gepleegd en dat de pistool zUn eigendom was. De slachtoffers van den moordaanslag en de pogjng tot zelfmoord maken het redelijk wel. In het ziekenhuis aan den Coolsingel is van het hoofd van den Joego-Slowaak een Röntgenfoto gemaakt en daaruit bleek, dat zich geen kogel In den schedel bevond. Men vermoedt, dat men hier met een schampschot te doen heeft, zoodat er dus yvaarschijnlijk slechts van een vrij aanzienlijk bloedverlies sprake is. Uit het door de politie ingestelde onderzoek is gebleken dat de dader reeds gerulmen tijd met zijn plan heeft rond geloopen. Er is om. op hem gevonden een brief, gericht aan het hoofd van de politie te Rotterdam, waarin hü o a schreef dat, wanneer een man iets be looft. hij dat moet nakomen. Er is ook een brief aan het meisje op hem gevonden. Uit de getuigenvrthooren is gebleken, dat de dader gisterochtend tegen zijn koet juf- Houw zou hebben gezegd„Ik ga aanmonste- pï:'poort,heb U n4,t noodl« Men kent het oude rijmpje: „och. wa ren alle menschen wtfsft... wij zouden dit willen* paraphraseërenwanneer iedereen den Julsten omvang van zijn rechten en plichten kende; wanneer leder zich wel bewust was van eigen Verantwoordelijkheid, dan ware de aarde een paradijs! Dit geldt vooral ten op lichte van de zoo voorname rechten en plichten In de jeugdopvoeding. Omtrent de verantwoordelijkheid te dien op lichte loopen de meenlngen wel heel erg uiteen. De begripsverwarring is vooral ontstaan door een algemeen ave- rechtsche waardeering van het gezin. Al lang vóór den oorlog kon men de. theorie hooren verkondigen, dat de vrouw in alles gelijk aan den man moest zjjn: alle ambten en bedieningen moes ten Voor haar open staan; zij moest moeder kunnen worden, wanneer zij dat verkoos, zelfs onafhankelijk van den huwelijksband; het huwelijk moest bo vendien geen enkel beletsel vormen voor de emancipatie van de vrouw: waren er kinderen, dan moest de Staat die over nemen. Zoo alleen kon de vrije mensch. ook de vrije vrouw, tot volle ontplooiing van haar persoonlijkheid komen. Deze gezinsrevolutle ging recht in te gen de begrippen der voorgaande eeuwen, waarin het gezag van den man heel Vaak tot despotisme was uitgegroeid en waarbij als leus gold, dat niemand iets over vrouw en kinderen te zeggen had dan de man. Ziedaar twee uitersten; eenerzijds afbraak van het gezin, ander zijds overschatting van de vaderlijke macht. Het is Pius XI geweest, die in zijn jongste encycliek de juiste verhoudin gen Is komen aangeven. Vroeger is te veel vergeten en sommigen vergeten het in onzen tijd nog: het gezin heeft wel van nature de eerste rechten op het Mnd,omdat de ouders rechtstreeks door God zijn aangesteld om de voortplan ting; de opvoeding van het nageslacht ie bevorderen; maar in zichzelf is het geeln toch een onvolmaakte gemeen schap. afhankelijk van Kerk en Staat, die iéder voor zich een eigen doel na- ■t re ven, onafhankelijk van anderen en daarom in theorie volmaakte maat schappijen zijn. Welke de verhouding der Kerk ten opzichte van het gezin is en hoe zij haar taak vervult, zagen wij reeds. MindeY gemakkelijk is het over de verhouding van Staat en gezin te spreken. Immers, in verschillende landen zien wij niet dezelfde staatsgemeenschap; bij ieder volk is een. vaak wisselende meerder heid, die telkens andere leiders naar voren schuift, mannen met bepaalde denkbeelden omtrent doel, macht, plich ten en rechten van den Staat. Vandaar over heel de wereld zooveel conflicten tusschen gezin en Staat, zooveel uiteen- loopende meenlngen, zooveel verkrach ting en verwaarloozing, zooveel kren kingen misbruik van rechten. Toch zou, wanneer iedere staat zijn eigen doel nastreefde en zijn eigen ver antwoordelijkheid kende, van dit alles geen sprake zijn. De laatste Pausen, van Leo XIII af, hebben de taak van den Staat zóó helder omschreven, dat hier omtrent bij goeden wil geen misvatting mogelijk kan zijn. „God heeft het bestuur van het men- schelijk geslacht tusschen twee mach ten verdeeld, n.m. de kerkelijke en de burgerlijke, waarbij de eerste gesteld werd voor de goddelijke dingen en de andere voor de menschelijke,” schreef Paus Leo in zijn .Jmmortale Dei”. En hij vervolgde: „alles wat er in de men schelijke zaken op een of andere manier heiligs voorkomt; alles wat betrekking heeft op het heil der zielen en op den dienst van God, zij het uit eigen natuur of om reden van het doel, waarnaar het streeft, dit alles is onderworpen aan de maeht en de voorschriften der Kerk; het overige, dat in de burgerlijke en po litieke ordening overblijft, is rechtmatig afhankelijk van het burgerlijk gezag.” Wanneer overal de Staat aldus de rechten der Kerk erkende, zooals; de Kerk die vap den Staat eerbiedigt, dan zouden beide machten in vreedzame harmonie elkander aanvullen tot heil der, gemeenschap. Maar die samenwer king is bijna nergens te vinden; hoog stens houdt zich de burgerlijke over heid zooveel mogelijk afzijdig; veelal staat zij afkeerig en vijandig tegenover de Kerk. Hoe komt het, is men geneigd te vragen, dat er vijandige botsingen tus- schen de twee machten. Kerk en Staat, mogelijk zijn, wanneer ieders terrein van nature zóó nauwkeurig is afgeba kend? Omdat de heerschers in den Staat vaak hun particuliere meenlngen, hun afkeer van God en godsdienst, hun overschatting van het tijdelijk heil der menschen, niet weten te onderdrukken en aldus buiten de grenzen van hun be voegdheid komen In het Eigen Huis van den RK Kring aan de Jansstraat 49 te Haarlem kwamen gisteravond de verschillende besturen met adviseurs van R.K. Jonge Middenstandsver- eenlgingen in het bisdom Haarlem bijeen, om te komen tot één organisatie. Aanwezig waren oa. de vereenigingen van Amsterdam. Haarlem met rector J. B. Timp, Leiden met pater Mulder. Den Haag met pater Franken, Alkmaar met pater Frehe. Heemstede met kapelaan A J. v Schalk. Lisse met kap. Achteraf Rotterdam was niet verschenen. Ook mr. F. J. H. Bach. directeur van het Centraal Hanae-bureau te ’s-Gravenhage was ter vergadering gekomen De voorzitter, de heer B. 8. M. Walenkemp, opende de vergadering met den ChristeUjken groet en een woord van welkom. Spreker zette het doel van de bijeenkomst uiteen, te komen tot een nauwere aaneensluiting van de velschillende vereenigingen. die voor den Jongen middenstand zijn opgericht. Augustus 1929 werd reeds een diocesane contactcommissie gevormd, doch sinds mgr. J. D. J. Aengenent aandrong op een bree- dere ontplooiing van J. M. Vereenigingen en rector J. B. Timp, moderator van den R.K. Kring te Haarlem, heeft opgedragen op alle plaatsen van beteekenis tn dit bisdom een J. M. V. op te richten, blijkt deze contact commissie onvoldoende Het woord was dan aan rector Timp, die verklaarde, dat, nu de tijd rijp geacht mag worden voor een krachtigen oproep aan alle RK. jonge middenstanders in het bisdom Haarlem, om zich te vereenlgen. De arbei ders zjjn reeds lang goed georganiseerd, de St. Jozefgezellen bloeien in alle plaatsen. Maer de jonge Middenstand werd tot nu toe zoo goed als vergeten. Wat de St. Jozefge- zellenvereeniglng voer den jongen arbeider is, moet de RK. Jonge Middenstandsvereeni- glng voor den jongenmiddenstander zijn. De middenstand is altijd de stut en de steun geweest van onze Moeder de H. Kerk. En thans dreigt er gevaar, dat de toekomst sörtiber en donker zal zijn. Kr moet dua warden aangepakt, er moe ten mannen van karakter gevormd worden, katholieken van de daad, zoowel in het pri vate- als openbare leven. Standsverschil in den middenstand mag niet meer bestaan. Er staan groote belangen op het spel en futiliteiten moeten geschrapt worden. De middenstand moet bewaard blij ven, één groot machtig geheel moet gevormd worden. De klok luidt thans voor een massale jonge middenstanders-bewegtag. Overal moeten hulzen geopend worden, waar de jongelui eiken avond terecht kunnen. Statuten, samengesteld volgens deze lij nen. werden inmiddels uitgereikt en behan deld. Na uitgebreid debat werden de concept- statuten aangenomen. Vervolgens werd behandeld: voorstel om het bestaande diocesaan contact om te vor men tot een federatief verband. Mr. Bach gaf te kennen meer voor een bond te gevoelen, de aaneensluiting is dan nog sterker. Amsterdam merkte op, dat in het aartsbis dom ook een bond bestaat. Besloten werd, dat op de volgende verga dering bondsstatuten in behandeling zullen werden genomen, daar het meerendeel van de vergadering zich voor een bond uitsprak. Aangenomen werd als uniformen naam

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1