ONS BLAD i X. Voornaamste &Cieuws 1930 aan de spits '•I ■DEZE WEEK bijzonder gerecht uit onze LUNCHROOM aangifte moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier er twintig uren na het ohgeval Joannes Dominicus Joseph Aengenent door de genade Gods en de gunst van den Apostolischen Stoel BISSCHOP VAN HAARLEM tn MAANDAG 10 MAART 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 58 VIER Winkelsluitingswet Obligatielening Politiebeambten gedood Justitieel onderzoek Ernstig verkeersongeval Vier dooden Dieven in een garage Het vertrek van de Hertog Hendrik De R. K. Handelshoogeschool Gen.-Majoor J. A. J. Smit f JOH. LAUWERS Het misdrijf te Bennekom 490 Doodelijk ongeval te IJmuiden Het fabrieksongeluk te Womierveer Noodlottige brand te Duluth Brutale overval op een juwellerswlnkel Machinist tusschen de machine bekneld De gijzeling niet meer van onzen tütf? Barometers Thermometers PAYGIOP 3 ALKMAAR De valsche toegangskaarten te Amsterdam Wie bestelde ze? GEBAKKEN ZWEZERIK DOPERWTEN GEBAKKEN AARDAPPELEN Q -VROOM DREESMAHN ALKMAAR Ter dood veroordeeld NOORD-HDLLANDSCH DAGBLAD Alle «DonW. op dit bl.d lijn incevoltte de venekeriiuavoorvaarden ©e overstroominA in Frankrijk I de tegenstanders tegen een kan Gegeven te Haarlem, den Isten Maart 1929. Om de identiteitskaart nederlaag van het kabinet* een Geen voortgang op de Vloot conferentie. De regeeringdertsis in Saksen. IletYoungplan in den Duitse hen Rijksdag; Z,y lossen een schot. Barometerstand 9 uur vm.: 747 Achteruit) de heer De G. te Delft gisteravond hoorde in zijn garage, ging hy ky- ontdekte twee personen. By de ont- Een zware brand heeft de fabrieken, van de Erven H. de Jong te Wormerveer totaal verwoest. De schade bedraagt 1 niillioen. Verschenen is het rapport der ambten** ren in zake de taalkwestie in België. Licht op De lantaarns moeten morgen •vorden opgestoken om 6.26 Voor de huldiging van dr. Frederik va* Eeden is te Bussum e encomité gevormd. Weer Tardieu. W. H. Taft, oud-president der Vereenigdd Staten, is overleden. ABONNEMENTEN: voor Alkmaar en Agentschappen: per week 25 et.; per kwartaal f MS; per poet, per kwartaal 15S b(j vooruitbetaling. tj. D. J. AENGENENT. Bisschop van Haarlem. Op last van Z. D. Hoogwaardigheid. J. M. VAN DER TUIJN. Secretaris. lonneerde generaal-majoor der A. J. Smit is gistermiddag, het Haagsche Bosch wandelde, elkaar gezakt en overleden. n* Smit, die juist hersteld was «eratle. welke hij In het Roode nis onderging, bereikte den leef- Een kijkje van de ontzettende overstrooming in Frankrijk, die aan honderden het leve* ko st. Oneenigheid in de nieuwe Engelsche partQ, Lord Beaverbrook uit de partij getreden. bij verlies vaa anderea vinger Ka- dit De ov< van Z. 1 dag. 1* Aan ed werf ..Vooruit" je Spaarndam ia Zaterdag het honderdste schip te water ge laten. De verdaehmte van den moord te Benne* kom schuldig aan inbraken? De actie van Gandhi. Het antwoord va* den onderkoning. Toen onraad ken en dekking dreigde een hunner den heer De G. met een revolver, terwijl direct op de bedrei ging een schot volgde, dat gelukkig miste De daders ontkwamen. rerstromujgsramp in Frankrijk. Gift H. den Paus. Een nationale rouw* Gisteren vierde de R. K Handelshooge school te Tilburg haar tweeden geboortedag Bij gelegenheid van deze herdenking heeft de Rector-Magnificus. Mgr. dr. Th. Goossens een rede gehouden, getiteld: ..Het keerpunt van Brabant 1 Maart 1795". at Nash voor een matigen een wagen maakt, die, wat Kaft en afwerking betreft, met dwurdere merken ka* eonenr- BUBEAU: BOF ALKMAAR Telefoon: Administratie No. «33 Redactie Ne. «33 Zaterdagavond werd te Koningsbergen een politie-beambte door een tramconducteur J verzocht de identiteit vast te stellen van een gporbtjganger. die een ruit had vernield. Daar Jézë man geen papieren bfj «teh hwd, werd hij naar het bureau gebracht. Onderweg slo ten zich nog twee agenten ter assistentie aan. De arrestant schoot plotseling zijn revolver af in de richting van de agent en trof deze in het hoofd. Daarna schoot hy op de beide andere agenten, zonder hen evenwel te tref fen. Op het bureau bleek het een acteur te zijn. De politieman overleed op weg naar het zie kenhuis. Een bestuurder van de Gooische stoom tram zag Zaterdagavond te ongeveer half negen in het licht van zijn schijnwerpers een man op den weg liggen tusschen Naarden en Hakkelaarsbrug. Hij stopte en waar schuwde twee motorrijders, die den bewuste- loozen man naar Dr. Keyzer in Noorden brachten. Deze constateerde zware hersen schudding en liet den man naar de Mayella- stichtlng te Bussum vervoeren. Door een 8. O. S.-bericht kwam de Naardensche politie te weten, dat de ongelukkige de 20-Jarlge V. Hopp uit Harderwijk is. Hij had zich per fiets naar Amsterdam willen begeven, waar zijn ouders wonen. Vermoedelijk is hij door een auto aangere den. Zijn toestand iff zeer ernstig. Dr. Luther, ood-minlster van financiën la Duitschland. wordt genoemd als opvolger van dr. Schacht. Verschenen is de prospectus var, de Sile- zische provincie van de Congregatie der E.E. Vusters van Onze Lieve Vrouw (Kongre- gation der Armen Schulschwestem van Un- serer Lleben Frau. Schlesische Provinz). Pro vinciaal-Moederhuis te Breslau (Rechtesper- soon: „St. Augustlnus-Stiftung zu Breslau"), welke overgaat tot uitgifte van 625 000 8 pct. Hyp. 75-jarige Obligatiën in stukken van 1000 en f 500 aan taonóer met cou pons per 1 Maart en 1 September, tot den koers van 100 pet. Ten behoeve varTde obligatiehouders wordt als zakelijke zekerheid nog een eerste hypo theek op goudbasts gevestigd totaal ge taxeerd op pl.m. 1.560.000 De leening is derhalve 2H maal gedekt. Het H. Sacrament mag dan in Ostensorio worden uitgesteld. Ten vierde. wy bepalen bij deae, dat op Zondag 16 Maart in alle kerken van Ons Bisdom het H Sacrament in Ostensorio ter aanbidding zal worden uitgesteld in de uren van den namiddag, welke nader kunnen wor den vastgesteld door de plaatselijke Geeste lijkheid. waarna een Pleschtlg Lof zal wor den gecelebreerd, waaronder zullen worden gebeden de Litanie van het H. Hart en de Akte van eerherstel, gevolgd door het schiet gebed van Z. H den Paus: „Verlosser der wereld, red Rusland", hetwelk driemaal zal worden herhaald; en dat op Woensdag 19 Maart onder het Lof. hetwelk op dien dag moet worden gecelebreerd ter eere van Sint Joseph, den Patroon der H. Kérk, gebeden rullen worden de Litanie van St. Joseph en het gebed: ..Tot U. o H. Joseph, nemen wij onze toevlucht”, gevolgd door de drievoudige herhaling van hetzelfde schietgebed van den Paus. Wy hopen en vertrouwen, dat de deelne ming der geloovigen van Ons Bisdom aan deze uitingen van eerherstel zoo algemeen mogelijk zal zijn, ten einde door onze smee- klngen van God te verkrijgen, dat Hy in Zijne oneindige goedheid aan het arme Rus land barmhartigheid moge verleenen. En zal dit Ons herderlijk schrijven op den eersten Zondag van Quadragesima In alle kerken van Ons Bisdom en In alle kapellen, waarover een Rector is aangesteld, op de ge bruikelijke wijze worden voorgelezen. Het lijk van den fabrieksarbeider L.. die Woensdagnacht in de oliefabriek De Engel van de firma Grok en Laan in een kuip, geyuld met kokende vetzuren is gevallen, is op last van de justitie in beslag genomen Dr. Hulst uit Lekten heeft de lijkschouwing verricht. Uit het ingestelde onderzoek zou zijn gebleken, dat de kuip niet was voorzien van de bjj de wet voorgeschreven beveili ging ADVERTENTIEPRIJS: Van regels 1-25; elke regel meer RECLAME per regel «.75 vooe de eerste pagina; voor de overige pagina's UJS» RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD* bij vooruitbetaling per plaatsing t 0.60 per advertentie van 6 regels; Iedere regel meer 0.12 Te Duluth (Minnesota) zjn vier menschen omgekomen bij een brand in een woonhuis van zees verdiepingen. De brand ontstond op de tweede verdieping en breidde zich zoo snel uit. dat den bewoners der bovenste verdie pingen de weg werd afgesneden en ongeveer 15 menschel? met behulp van ladders gered moesten worden. Het gemiste verlof der bemanning Het lid van de Tweede Kamer, de heer Brautigam. heeft aan den minister van De fensie de volgende vragen gesteld: I. Is het den minister bekend: a. dat te vorige jare het vertrek van het pantserschip Hertog Hendrik naar West- Indië dermate overhaast geschiedde, dat door de bemanning het gebruikelijke voorafgaande <erlof bij een reis naar de tropen of het bui- Tenland niet kon worden genoten en voor vele opvarenden zelfs geen gelegenheid bestond afscheid van hun betrekkingen te nemen; b. dat krachtens beschikking van den vloot voogd, op een daartoe strekkend verzoek der bonden van marinepersoneel, aan deze be manning by terugkeer van het schip geen verruiming van verlof zal worden verleend doch slechte het gebruikeiyke verlof van 14 dagen zal worden toegekend? II. Is de minister bereid, gelet op de in vraag I. onder a. genoemde feiten, te bevor deren. dat alsnog de leden der genoemde be manning in het genot van een ruimer verlof b.v van een maand, worden gesteld? Een pijnlijk geval Het lid van de Tweede Kamer, de heer Duys. heeft aan den Minister van Justitie de volgende vragen gesteld: Is het den minister bekend dat zich op dit oogenblik een vader vrai vier kinderen in gUzeling bevindt op verzoek van een papierhandelaar, een zekeren Dorgelo, uit Gouda, op grond van het feit, dat deze laat ste van den eerste zou hebben te-vorderen een bedrag van f 37.50. en dat deze gijzeling reeds meer dan honderd dagen heeft ge duurd; dat de gegijzelde, na zyn faillissement te hebben aangevraagd, dit faillissement wegens gebrek aan actief zag opgeheven en daarna opnieuw gegijzeld werd; dat daarna de gegyzelde opnieuw faillisse ment aanvroeg, dat echter werd geweigerd op grond van het feit, dat er geen actief was en de man. die hier gegloeid was. straatarm bleek te zijn? Is, Indien deze feiten juist blijken, de mi nister niet van oordeel, dat ook hier wede? uit blykt dat het instituut der gUzeling niet meer is van onzen tyd, en is de minister be reid. een wetsontwerp aanhangig te maken waarby, hetzy dit geheele instiuut wordt af geschaft. hetzy zoodanig wordt herzien, dat althans een gebruik er van, als hier geschiedt, voor de tgeBimst onmogelyk wordt gemaakt? Aan de Geestelijkheid en Geloovigen van ons Bisdom ZALIGHEID IN DEN HEER’ Zaterdagavond drong een onbekende man een juwelierszaak In de Grosse Theater- strasse te Hamburg binnen en bedreigde den winkelier met een mauser-pistool. Deze vat te de zaak aanvankeiyk op als een misplaat sten grap, doch plotseling loste de indringer een schot, dat den juwelier In het hoofd trof. Hoewel hy ernstig gewond was, zette hy den onverlaat op straat na. Deze loste een tweede schot, waardoor hy echter zelf zwaar gekwetst werd. De juwelier kwam te vallen en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Hy is echter tydens het trans port overleden. De dader van de naanslag is in het ziekenhuis aan de gevolgen van zyn schot bezweken. d.T Te™.keri?itt’',OIW“*r<lcI1 f ^ntin Leven»lan«! geheele ongeschiktheid tot werken door f lEft Mi son ongeval met f OCfl bij verlies van een hand. f «4E bij verlies van een f cn bij een breuk van f jn ta«en ongevallen versekerd voor een der volgende uitkeeringen OÜUU.- „rlics „n b^. armen ^de b«.nco o( doodrflfken .Hoos «m voet o< een oog 125.- duim of wijsvinger been of arm 1 in artikel 2 dat op de Zondagen, met uitzondering voor geringe eetwaren, geen koopwaren hoegenaamd op markten, straten of openbare plaatsen zullen mo gen worden uitgestald of verkocht en dat kooplieden en winkRftrs hunne wa ren niet mogen uitstallen.^ noch met open deuren verkoopen. Het is nog niet zoo heel lang geleden en velen zullen het zich nog herinneren, dat destijds de winkels op Zondag de gordijnen dicht hadden, de deur gesloten en toch ver kochten, wat volgens de Zondagswet mocht. Dit artikel van de nog bestaande wet is thans plotseling in het debat geworpen en het is begrijjjelljk dat daar- debat Hel, onderzoek inzake de valsche toegangs kaarten voor de protestmeeting tegen de Russische godsdienstvervolgingen in het Concertgebouw* heeft, aldus meldt het „Hbl.”. uitgewezen, dat het cliche geleverd werd door „Mercurlus" in de Haarlemmer Houttuinen. Deze cliché fabriek werkt ook geregeld voor „De Tribune De lastgever voor de vervaardiging van de valsche toe gangskaarten is tot dusverre onbekend ge bleven; de firma kon de politie slechts een vage persoonsbeschryvlns van dengeen, die het cliché besteld had, verstrekken. He aantal dooden bij de mijnramp 14 Charleroi Is tot 14 gestegen. Beminde Geloovigen! Wij zyn er van overtuigd, dat de oproep van onzen Heiligen Vader den Paus tot de geheele Katholieke wereld om zich met Hem te vereenlgen. ten einde eerherstel te geven voor de beleedigingen en verguizingen, die vooral gedurende de laatste maanden In het diep rampzalige Rusland aan God en gods dienst werden aangedaan, ook door U ont vangen is met volle instemming en innige dankbaarheid. Ook gy zyt geschokt tot in het diepst uwer ziel door de God-onteerende gebeurtenissen in het Oosten, en daarom heeft de stem van den Vader der Christen heid by U dankbare weerklank gevonden. Volgaarne komen Wy teger .oet aan Uw vurig verlangen om U te vereenlgen met den H. Vader, uwe handen met hem smeekend ten hemel op te heffen, ten einde vergeving af te roepen voor de zonden, waardoor zyne eer rechtstreeks werd aangetast. Allereerst verzoeken wy daarom alle ge loovigen van Ons Bisdom om óf wel op Zon dag 16 Maart, óf wel op Woensdag 19 Maart (den dag. waarop de H. Vader Zelf in de Basiliek van Sint Pleter op plechtige wy»e aan God eerherstel zal gaan aanbieden) óf wel op Zondag 23 Maart te naderen tot de H Tafel en. in een algemeene H. Communie U te vereenlgen met de intentie van zyne Hei ligheid. Ten tweede verzoeken Wij aan al degenen, die dit jaar zullen deelnemen aan den Stillen Omgang te Amsterdam, dien omgang te wil len doen tot dezelfde Intentie, en dus ook door deze grootsche manifestatie van geloofs leven aan God eerherstel te geven. Ten derde, wy geven by deze verlof aan de religieuzen van de kloosters in Ons Bis dom om in den nacht van den 18den op den 19den Maart óf wel in den nacht van den 22sten op den 23sten Maart een nachteiyke Aarfbidding te houden tot dezelfde intentie. De machinist H 8. geraakte Zaterdag morgen op het werk van de Amsterdamsche Ballast Maatschappy te IJmuiden, bekneld tusschen het raderwerk van een z.g.n. Ijze ren Man. Eenlge arbeiders ontdekten het ongeval en zetten onmiddeliyk denstroom af. 8. bleek levensgevaariyk gewond te zyn en werd vervoerd naar het Roode Kruis Zie kenhuis te Beverwyk. Zondagmorgen is hy. na een nacht van hevige pynen. aan de gevolgen overleden. De overledene was 47 jaar en laat een yrouw en een dochter achter Geen verband met de Dusseldorpsehe moorden Volgens mededeeling van de Duaseldorpsche politie, heeft de gearresteerde J. H. niets uitstaande met de te Dusseldorp gepleegde moorden, daar H. de Duitsche taal niet kent en in verband met de te Dusseldorp gepleeg de moorden zijn alibi heeft kunnen aan- toonen. Luitenant Hoste, het tweede slachtoffer van het vliegongeluk te Kaljati, is over* leden. door een zeer interessant ontstaan. Hoe het ontwerp naar de Eerste mer gezonden zal worden is op oogenblik nog niet te zeggen. Voor het beginsel van de winkelsluiting, ook op Zondag, is wel een meerderheid, door dat katholieken en sociaal-democraten er voor zijn, maar met de democraten dreigen er toch verschilende gevaren. Voor de heeren Llngbeek en Kersten biedt het ontwerp, hoe zou het anders kunnen wezen, een pracht gelegenheid om actie te voeren tegen de katholieken, omdat de twee katholieke feestdagen tn het ontwerp, wat het openblijven van winkels aangaat, op den daaraan voor- afgaanden dag, gelijk gesteld worden met christelijke feestdagen. De liberalen zijn tegen de sluiting op Zondag voor enkele zaken en anti-revo- lutionalren en Christelijk-Hlstorischen zijn verdeeld, omdat de wet niet genoeg geeft op het gebied van de sluiting op den Zondag. Makkelijk zal Minister Verschuur zijn eerste sociale wet. want dat is de win kelsluitingswet toch in de eerste plaats, niet In hel Staatsblad krijgen. De Ka mer zal aan de behandeling van de 14 artikelen zeker meer dan een week be steden. De Tweede Kamer heeft eindelijk een begin gemaakt met de openbare be handeling van de Winkelsluitingswet, door de vorige regeerlng ingediend en •chriftelljk voorbereid, maar door mi nister Verschuur overgenomen. Een vraagstuk, dat feitelljk reeds sedert 1903 aan de orde is. omdat In dat jaar de georganiseerde middenstand zich uit sprak voor een wetteljjke regeling van de winkelsluiting. Een daarna Ingestelde staatscommissie verklaarde zich een stemmig vopr een dergelijke regeling, maar het ontwerp van wet kwam niet, men achtte het blijkbaar niet urgent. Alhoewel men in dien tijd meende dat de gemeentelijke bevoegdheid over schreden werd, als de gemeenten een regeling maakten, heeft de praktijk het teegendeel bewezen. Verschillende ge meenten in ons land hebben verorde ningen ter regeling van de winkelslui ting gemaakt, welke verbindbaarheid niet werd ontkend. De praktijk heeft geleerd, dat deze gemeentelijke veror deningen In het algemeen Inderdaad aan de daaraan gekoesterde gunstige verwachtingen hebben beantwoord en in middenstandskringen zeer werden gewaardeerd, terwijl de groote bezwa ren, die dergelijke overheids-inmenging hadden geopperd, gedeeltelijk overdreven, ge deeltelijk onjuist bleken te zijn. In tal van landen kent men ook reeds de win kelsluiting zonder dat dit nadeel ople vert voor den middenstand. De regeerlng komt hier dus wel wat laat met een wettelijke regeling, maar de oorzaak daarvan is dat de materie niet eenvoudig is, als men een wette- lijke verordening wil maken die gelden moet voor het geheele land van Maas tricht tot Den Helder en gelijk moet zijn voor de groote steden, de badplaatsen en het platteland. Voor een goede naleving van het Inmiddels op 1 Januari j.l. in werking getreden werktijdenbe sluit voor het winkelpersoneel is een regeling van de winkelsluiting haast onontbeerlijk. Het getij is in de 27 jaren, dat het vraagstuk aan de orde is geweest, wel wat verloojjen met het gevolg, dat er van eenstemmigheid onder den midden stand geen sprake meer is. De oorzaak hiervan moet men voor een deel zoeken in het feit dat de regeerlng alles cen traal regelen wil inplaats van bij de wet te bepalen, dat iedere gemeente ver plicht is een verordening op de winkel sluiting te maken, waarbij met tal van plaatse lijke omstandigheden rekening kan worden gehouden. Het ontwerp van wet kan men split sen In twee deelen. Het eene deel regelt de sluiting der winkels op werkdagen van ’s avonds 8 uur tot den volgenden morgen 5 uur en het andere de sluiting op den Zondag. Tegen het eerste gedeelte bestaat in het algemeen geen bezwaar. Wel bepaalt het ontwerp in artikel 6 dat de gemeen teraad bij plaatselijke verordening on der goedkeuring van de Kroon nog kan bepalen, dat op één werkdag per week gedurende een gedeelte van den dag en wel vóór of na 1 uur des namiddags alle of bepaalde groepen van winkels binnen de gemeente voor het publiek gesloten moeten zijn, maar het is de groote vraag of daar wel veel gebruik van zal worden gemaakt. De groote moeilijkheid vormt echter de sluiting op den Zondag en den Sab bath of den zevenden dag. Van een alge- heele sluiting voor alle winkels op Zon dag kan geen sprake zijn, zoodat de wet tal van uitzonderingen kent, waardoor het mogalijk is dat sommige winkels, zooals die waar visch. fruit, melk, brood, banket en suikerwaren te koop zijn eny kele uren geopend kunnen zijn. Hierbij komen zeer principieele vraag stukken aan de orde, vooral ook. omdat het venten van kleine eetwaren, als ijs. wel is toegestaan evenals de verkoop door middel van automaten. Hoe ingewikkeld deze materie ts. moge blijken uit het feit, dat waar het ont werpen van wet uit 14 artikelen be staat en tot heden op de artikelen 3 tot en met 10 reeds 31 amendementen zijn ingediend. Men moet hier komen tot een com promis en dat is niet eenvoudig, waar de wet reeds een product Is van een zeer langdurig overleg en de regeejjng daar bij getracht heeft alle betrokkenen zoo veel mogelijk tevreden te stellen. In ons land Is bovendien nog altijd van kracht de Zondagswet van 1 Maart 1815. die echter op dit punt niet meer wordt -toegepast. Merkwaardig is nu dat bij de schriftelijke behandeling op deze wet in het geheel niet de aandacht is gevestigd. De vraag is nu opgeworpen of deze wet voorgesteld dóór den Minis ter van Arbeid wijziging kan brengen tn de Zondagswet Naar veler meening niet. Overstroomingen in Natal i Zuid-Afrika)^ ng teekend moeten zijn door den Minister van* Binnenlandsche Zaken. De oude maar niet meer toeg4>aste wcOsepaalt 1-L4 De gep infanterie toen hy

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1