ONS BLAD /w f S/ff h L. FRANKENBERG, Alkmaar GEEN TIJD DïT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN DONDERDAG 13 MAART 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 61 VIER f40 Voornaamste cKieuws BRUTAAL Majoor J. J. J. Noordman 50 jaar Op een bewaakten overweg van 7 jaar gevangenisstraf geëischt Na den Stadhuisbrand te Lelden den Hoe de schuld gegroeid ls9 Uit zijn roer geloopen JOH. LAUWERS vrouw Aanvullen^ onderwijs rijpere jeugf' De vliegvelden van Britsch Indië FA ILLISSEMENTEN De Zuiderzeewerken De zaakBrenninkmeijer-Van Hasselt 11 De nationaliteit der gehuwde De diefstal in het postkantoor te Haarlem Een beloonlng voor aanhout'Sg van den dader De Sovjet-gezant te Oslo de toegang tot ons land geweigerd Het Staatsvlsschershavenbedrljf te IJmuiden Het advies van den Radloraad Ingekomen Lederwaren, koffers, citybags Vijfde Internationale Luchtvaart- congres De verduistering in Indie door den ex-notaris Roelofs Valk Barometers Thermometers PAYGI OP 3 ALKMAAR Z. D. H. Mgr. A. F. Diepen De onafhankelijkh?ids- marsch van Gandhi i ra Auto door een trein aangereden Het doorgraven van een zeedijk te Medemblik De gijzeling om een klein bedrag De verdeeling van zendtijd 1 3000.- t 750- *250.- f125.- f 50.- TV" AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL few* Ite-H x- './’-Si NOORD-HOLLANDSGH DAGBLAD itsbe- Z. D. H. Mgr. A. F. Diepen 4 door den Duftschen van 'ebruarl Orleans; te New lirecteur tn Fraakrflk. Kede va* en een Barometerstand 9 uur v.m.: 7.47. Vooruit. De Vrajen in het Encelsche Lagerhuis Caan Da eehaoMrtM Tardien. De Conferentie voor de codificatie van bet nternationaal Recht te Den Haag geopend. De Tsjecho-Slowaakse he president Masaryk Is M jaar beden plaats, ojl werd een greets optocht gehouden. Op deaa Tor herdenking van dit feit, hadden in Praag groote lees lelijk- lei de huldiging van den president ep do Wenselsptets in Praag. Het rapport aan H. M. de Koningin aangeboden De Nederlandsche regeering heeft de vrea- veljjke gerant van Rusland te Oslo een visum .oor ons land geweigerd. ABONNEMENTENvoor Alkmaar en Agentschappen: per week M et.; per kwartaal 3JM; per post, per kwartaal f 3-59 b(J vooruitbetaling. De Eerste Kamer heeft de Wat< TTootlng en de begroeting voor de vangenomen. Tu schen Frankrijk en ons land is een rege- ing tot stand gekomen inzake wcderzjjdsche vrijstelling van inkomstenbelasting In zekere Te vallen, waarbij winsten voortvloeien uit het chee p vaart bedrijf Dankbetuiging van Russische émigré's aaa 'en H. Vader. bii ver lie* van anderen vinder In de vergadering der Eerste Kamer heeft ie Minister van Waterstaat medegedeeld, dat het advies van den Rad oraad inzake de ver» feeling van den zendtijd bjj hem was binnen* gekomen. Algemeene verkiezing in Engeland verwacht n Mei of begin Juni. - 192 50 - 3.— LICHT OP. De lantaarns moeten morgen orden opgestoken om: 8.31. tijd als- voor f 3795 - 1495 - 1 60 - 8 - 25 50 - 5 10 - 030 Er sfjn onder de ministers Dikwijls nog wel leuke lui. Die bij al Hun bezigheden Houden van een grap ol uL En zoo n snaaksche. hooggeplaatste, Is bijvoorbeeld ook de Oeer. Die aan Braat van smaadgeschrlften Aardig zelde onder meer: „He. wat zegt u? Smaadgeschrlften? Of ik mU beleedlgd voel? Ti Moet u zeggen, zulke dingen Schieten steeds voorbij 1-t doel. *t Is. dat u mij nu de vraag stelt, Op m(jn woord, het meet erkend. Het bestaan van die geschriftjeg Was voorheen mu onbekend. Bovendien, ik wil u zeggen, Bjj mjjn drukke bezigheid Heb Ik om zoo iets te lezen. Trouwens ook te weinig tijd.” Is dat niet een pracht-minister En een wijsgeer bovendien? Als een ander jou wil hlnd’ren Doe je 't beste niets te aen! Dander heeft dan geen voldoening. Want je stelt hem bar te leur. En ie zeilkunt vroolUk lachen En behoud Je goed humeur! MARTIN BERDEN De Haagsche correspondent van het „Htd." meldt: Naar wjj vernemen, heeft de Nederland che regeering geen termen aanwezli geacht aan Alexandra KaPontay. de vrouwelljk- gezant van Sovjet-Rusland te Os'o. die het voor nemen te kennen had gegeven het demon stratief congres Inzake de na’lonaH ei‘ der gehuwde vrouw, dat morgen en Vrijdag te ’s Oravenhage wordt gehouden, bU t- wonen, een visum te verstrekken. Het Volk" meldde gistermorgen, dat de regeer na deze weige ring overwoog, we’ke intus-chen een feit is geworden. M-vrouw Ka’lontay zal dus niet in ons land worden toegela’en. De directie der Zuiderzeewerken heeft aan- «esteed het doorgraven van den zeedijk bul ten de Westelijke schutslui’ van het verbln- dlngskanaal met bijkomende werken. In de gemeente Medemblik. Laagste Inschrijver was P. Kuyer, te Blari cum, voor f 58.840. De Staatscommissie-Van Wijnbergen laan- TbUend onderwijs) heeft gisteren haar rap port vastgesteld en aan H. ML de Konlngi» jitgebrachL De Perste Kamer heeft gistermiddag zon der discussie en zonder hoofdeltjke stem ming Goedgekeurd de beirrootlng voor het Staatsvlsschershavenbedrljf te IJmuiden. Aanrijding op een onbewaakten overweg "iabiJ Delft. Twee personen licht gewond. BUREAU: HOP ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 Redactie Na. <33 Op uitdrukkelijk verlangen van den Kerk vorst ging deze dag voorbij zonder feestver- toon. doch de geloovlgen in het Bisdom wenschten daartoe aangespoord door net Hoogwaardig Kapittel van de kathedrale basiliek van St. Jan deze gelegenheid te benutten, om door een ruime gift den Bis- schop te steunen In zijn Ijveren tot het ver krijgen van een grootere priesterschare, die nare opleiding aanvangt op het door oe- doelde feestglft uit te breiden Klein Semi narie te St. Mlchlels-Gestel. 1 pt Jan-kathedraal een pontificale H. MIs op welke door zeer velen ojjgewoond werd. In de geheele stad werd zeer druk gevlagd, waarmede de Bosschenaren uiting gaven aan hun liefde en sympathie jegens hun bemin den Kerkvorst. In den loop van den dag werd door het gevormde comité in het Bisschoppelijk Pa leis het huldeblijk van geestelijkheid en ge loovlgen aan Z. D. H. aangeboden. Zondag 30 Maart as. hoopt Majoor J J. Noordman. aalmoezenier bU bet Ned. Lege: te velde, zijn SOsten verjaardag te vieren Majoor Noordman werd geboren 30 Maar 1880 te Woubrugge en studeerde aan de seminaries Hageveld en Warmond, waamr hij op 15 Augustus 1904 tot priester were Tewljd Na zj'n priesterwijding was hij werk 'aam als kapelaan te Amsterdam en daar na in Haarlem tn de parochie van den R 'ozef. waar htj directeur werd van de R.K Milltairenvereeniging 28 Maart 1917 kwam sijn benoeming tot Majoor-Aalmoezenier b’ het leger te velde en op 1 Januari 1920 were Majoor Noordman benoemd tot aalmoezenle- ilj de 1ste militaire afdeeling. welke functlr hij thans nog bekleedt. Tevens is majoo’ Noordman directeur van het R K Tehuis or Waa'sdorp. waar hij een zeer geziene flgw 's. H. M. de Koningin benoemde hem op 3’ 'ugurtvs 1926 tot Officier in de Orde var Oranje Nassau. Het plan-Young Is tjjksdag aangenomen. Prins Hendrik heeft het voorzitterschap tanvaard van het eere-comlté voor het vijfde ntematlonale luchtvaartcongres. dat in Sep tember hier te lande zal worden gehouden. Hierboven reven wjj een reproductie van de nieuwe kerk in de Lier (bjj Delft), die gisteren door den Hoogeerw. Heer Deken van Delft plechtig werd Ingewijd. Het is de Zeereerw. Heer J. A. J. van Rooy. tot voor korten tijd kapelaan van de Spaarnekerk. die door Z. D. H. den Bisschep belast is reW-cst met den bouw van dese kerk en dus gisteren stn werk bek voord zag. Nieuwe katoenbrand randstichtlng vermoed. Gisteravond om ongeveer zes uur is de stoomtrawler P. O. 392 ..Marie Richardson” te IJmu den. vermoedelljk doordat men een te groote bocht nam. uit zijn roer geloopen en op den kop van de visschershaven geloo pen. Het schip kwam van een proefvaart bin nen en was door de fa. Erenst en Weimar aan een Duitsche reederU ve-kocht. door wie het nog niet officieel was overgenomen. Het schip zit met den kop zeer hoog en trok in den avond veel bekijk. Met hoog water en sleepbootkracht zal men trachten het weer vlot te krijgen. O In verband met de uitvoering der Zuider- eewerken is aan'-e-teed het graven van een eed Ijk te Medemblik. Briand heeft vrijwel erkend, dat de kwt.-> •an een politiek pact ter vlootconferentie van ie taan is. Maandag is de Hagenaar Duyvesteyn. die door toedoen van den heer Dorgelo te Gouda, te ’s Gravenhage in gijzeling was gesteld en reeds 110 dagen van zijn vrijheid was be roofd wegens het niet voldoen van schuld van f 3795. in vrijheid gesteld. De rekening, die hiertoe op het kantoor van de deurwaarders Goudart en Van Nieu wenhuizen moest worden voldaan, zag er naar Het Volk meldt, als volgt uit: Hoofdsom Gellkwideerde kosten Grosse vonnis Beteekening en bevel Gijzeling Akte Zegel volmacht Onderhoud 110 dagen ad f 1.75 per dag Vac. omslag ADVERIEN'I lEPKMB: Van 1 regel» l UC5, elke re«et meer f «A. KECluAME per regel v^v de eerste pugirm. vuur de uvertge pugina's RUBRIEK .VKAA4» EN AANBOD* bij vuurunlwialitag per piaaiauig I 8JN per udvenuntir va» 9 regels; Iedere regel TSV 0.U De Tweede Kamer heeft de behandeling ran het ontwerp-Winkelsluitingswet voortge* •seL f 238 90 De aanvankelijke schuld van f 3795 bleek dus te zijn gegroeid tot een bedrag van f 28890. De eisch tegen den ex-notarls van Batavia. Roelofs Valk, die zich schuldig gemaakt heeft aan verduistering, luidde 7 jaar ge- vangenlsstrai. onder aftrek van den in preventieve Hechtenis doorgebracht mede ontzetting uit het notarisambt den tijd van 12 jaar. De verdediger pleitte clementie. Dezen zomer sullen nieuwe tnehtvaartver- 'dndingen (naar Barcelona en Genna) tot ■tand komen. Gandhi is heden met zijn eerste afdeeling vrijwilligers vanuit zijn hoofdkwartier te Shram mrt zijn onafhankelljkhetdsmanch naar Jelalpur begonnen. Te Ahmedabad werd ter eere van Gandni. een groote betooglng gehouden, waaraan on geveer 100.000 personen deelnamen. Gister is 7, n h a p nieren bis schop van *s Hertogen bosch, 70 jaar gewor den Men heeft deze gelegenheid niet wiren laten voorbijgaan om den beminden Bis schop, aan wien net Boache Diocees «*er veel te danken heeft, een huldiging te be reiden. Toch is deze feestdag, geheel in overeen stemming met den grooten eenvoud van den jubilaris, in bescheiden vorm herdacht. In een nota naar aanleiding van het ver slag over het wetsontwerp, houdende maat- rege.en met het oog op het verloren en ver minkt zijn van registers van den Burgerlij ken Stand te Leiden als gevolg van den stadhuisbrand, deelt de minister van Jus titie mede, dat enkele aanbiedingen betref fende fotografische reproductie hem reeds hebben bereikt. Zoo eenlgszins mogelijk, zal hieraan de vooiaeur zijn te geven boven het opnieuw afschrijven. In het verslag gemaakte opmerkingen ge ven den minister aanleiding tot een wijzi ging in dezen zin. dat de vergelijking van de afschriften der registers met de origineelen zal geschieden door een door den minister van Justitie aan te wuzen ambtenaar Daar toe is .het wetsontwerp gewijzigd. Een beloonlng Is uRgc’oofd voor untdek- ';ing van den dader van den diefstal van 7 1009 uit het postkantoor te Haarlem. In „Handelsbelangen" van deae week schrijft Mr. O. van Geest over de zaak: Brennlnkmeljer-Van Hasselt. Hij noemt het een onverkwikkelijke concurrentie trljd. Van weerszijden heeft men getracht een behoor lijk doel met onbehoorlijke middelen te be reiken en dat gaat meestal niet Hier heiligde volgens den schrijver bet doel de middelen althans niet. Hedennacht heeft trein 194, die om 11.4f n Den Haag uit Rotterdam moest aanko men. op den bewaakten overweg nabij der Abswoudschén weg (Hof van Delft) eer 'uxe-auto van een Ingezetene van Pljnacke kangereden De auto werd een eind meege sleurd en voor zoover men ons mededeeler kon zijn t*ee personen licht gewond, dir door de goede zorgen van den technischer dienst der Telfteche politie onder leiding var Inspecteur Roelofsen. na verbonden te zijr naar Pjjnacker werden vervoerd. Vermoedelljk is de auto door de gesloter dekker, van den overweg heen gereden. Dr avto is geheel vernield. De trein kwam met een half uur vertra Ting in Den Haag aan. Opgegeven door v. d. Graaf en Co. Uitgesproken op 10 Maart: O Haase. Rijswijk (Z.-H.). Caan van Necklaan 211. R.c. Mr A. S. Rueb. Cur. Mr. P. J. Oud. Den Haag. Fluw. Burgwal la. J. Th. te Riele. weduwe van J. Bots zon der beroep, Noordwljkerhout. Beek’aan IL R c. Mr. J. C. v. d. Burcht van Llchtenbergh. Cur- Mr. F. J. J. Trapman., Leiden. J. E. Straub, winkelier. Den Haag. Paul Krugerlaan 75. R.c. Mr. J. H van Laer. Cur. Mr. J. Jelg^shuls Swlldens, Den Haag. Ann* Paulownastraat 49a W. J. Paardekooper, kruidenier Wasse naar. Wlndlustweg 7. Rc. Mr. W. Fick. Cur. Mr. J. J. Schokklng. Wassenaar. Uitgesproken op 11 Maart: C. Gentenaar, Bodegraven. Nleuwerttrng. Rc. Mr. J. W Suringar. Cur. Mr. H. B. I* Ora, Bodegraven. De Minister van Waterstaat heeft giste ren in de Eerste Kamer medegedeeld dat ne» definitieve advies van den Radloraad inzake de verdeeling van den zendtijd hem Vrijdag j.l. had bereikt. De Minister zelde dit advies rijpelijk te moeten overwegen. waa:mede hij niet meende de zaak op <fe lange baan te willen schuiven. Staatscommls ie-Van Wijnbergen voot iet aanvullend onderwijs van de rijpere ‘eugd. Ingestcld bu Kon Besluit van 7 Maart 1927. die 7 Juli 1928 ten voorlooplg rapport iltbracht. heeft gisteren haar rapport vast- ■esteld en aan H. M. de Koningin aange- boden. De Commissar.» van Politie te Haarlem naakt bekend dat. In verband met den op 5 JJ. in het postkantoor aldaar ge- >leegden diefstal van f 1000 de fungeerend van genoemd kantoor een premie ran t 50 uitlooft aan dengene op wiens aan- vljzlng tot aanhouding van den dader van lezen dief tal wordt overgegaan, beneven.' 'en premie van f 10 van het bedrag, hetwelk eventueel wordt temguevorden. In het Lagerhuis werd gisteren aan den Mini ter voor Indië gevraagd of alle Indische vliegvelden, verelscht voor den postvllegdienst •an Nederland naar Java. In gere—ld ge brulk waren voor vliegtuigen ter plaatse en of er stappen zouden worden gedaan om de 'andlngsfacilttelten te herstellen on'ann aan den Nederlandschen luchtpostdlenst ont nomen. De Minister antwoordde, dat hti g-en ge •létallleerde ln’lchtln<ren had ten aaneen van het eer. te deel der vraag, maar daar het totaal aantal burgerlijke vliegtuigen. In Britsch-Indié Ingeschreven, thans slechts ongeveer twlnt;g bedraagt, kwam het den Minister nauwelijks mogelijk voor dat ze geregeld In gebruik waren bij dergelijke vliegtuigen. Ten aanzien van het tweede deel der vraap verklaarde de Minister n'et In staat te zijn iets aan zijn antwoord toe te voegen. Met een forsche en in den lande alom toegejuichte daad heeft de justitie wellicht onder den indruk van zekere in de Tweede Kamer gevoerde debatten en wellicht ook op aandringen der regeering onlangs den strijd aan gebonden tegen zekere pornographische blaadjes van de allergevaarlijkste soort Oplagen werden In beslag genomen, persen werden verzegeld, en het zag er naar uit. dat we door dit krachtig ingrij pen der justitie werkelijk verlost waren ▼an deze schandelijke persproducten. Intusschen verluidde al spoedig, dat in Den Haag als was er niets gebeurd dezelfde weekblaadjes weer te koop aan geboden werden. WIJ hebben echter reden, te veronder- gtellen. dat het hier den verkoop van oude exemplaren betrof, want deze blijken nog steeds In den handel te zijn. Nu is dit op zichzelf al ergerlijk ge noeg en het demonstreert op zichzelf *1 de groote brutaliteit, waarover de ▼erkoopers van dit vuil beschikken maar op deze wjjze zou er aan dit ergerniswekkend bedrijf tenminste een maal een einde gekomen zijn: de oude nummers toch moesten eenmaal uitver kocht raken. Het is ons echter gebleken, dat thans onder een anderen naam dezelfde por nographic weer gedrukt en verspreid wordt: de nieuwe uitgave bevat een minstens even schunnigen tekst met minstens even schunnige illustraties en wat naar onze meening het erger lijkst is precies dezelfde annonces en aanbevelingen als welke voorheen in de beide In beslag genomen schandblaadjes voorkwamen. Om zich kwaal tegenover de justitie te dekken, heeft de uitgever (natuurlijk dezelfde uitgever van een der vroegere blaadjes of een combinatie van de belde .Jieeren”) op de voorpagi na van het weekblaadje-met-den smderen-naam een huichelachtig „ver bod” laten drukken om het blad te ▼erkoopen aan personen beneden de 18 jaar. Het bljjkt wel, dat de justitie hier te doen heeft met geraffineerde volksbe dervers, die zelfs het middel „voordeel trekken uit de ontucht van derden” niet versmaden om stinkend geld hoe meer hoe liever te .verdienen.” Het blijkt ook, dat deze „heeren” zoolang zij vrij mogen blijven rondloo- pen, zich in hun luguber bedrijf door niets laten intimldeeren. Welnu, is dit nu voor de justitie geen aanwijzing bevat dit voor de justitie niet een wenk? Deze personen zijn hoogst gevaarlijk ▼oor de samenleving, en alleen wanneer zij. die zich voor uitgaven als hier be doeld verantwoordelijk durven stellen, wit de samenleving worden verbannen, tal er aan het drukken en verspreiden van dit en dergelijk vuil een einde komen. Ziet de justitie geen kans, aldus af- doende in te grijpen? Het moet met de bestaande wetten In •ns christelijk land toch mogelijk zijn, dergelijke gevaarlijke menschen onscha delijk te maken. En zoo niet, dan moeten de wetten maar gewijzigd worden! ■■‘iris; President CsMasarijk 80 jaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1