ONS BLAD b L. FRANKENBERG, Alkmaar „ALS NIEUW” t' De Deensche Ontwapening Verweerde Spiegels naken wij Kerrebijn’s Glashandel i DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. O VRIJDAG 14 MAART 1930 VIER f40 Voornaamste cNieuws i Onlusten onder zeehonden t De belangstelling er voor Buitenlandsche onderscheiding De papegaaienziekte Een burgemeester overleden Briand houdt vol i I De Londensche Vlootconferentie De geloofsvervolging in Rusland Het Rokin-vraagstuk te Amsterdaïh De overstroomingen in Zuid Frankrijk De groote Aalsmeersche Bloemententoonstelling VULPENHOUDERS als: Montblanc, Swan, Waterman, Conklin EVERSHARP PGTLOODEN in goud en zilver Over het voorstel tot demping staakten de stemmen uizen verwoest, verscheidene gewonden en vermisten Het ze'fde elftal dat van Duitschland won De stranding van het stoom- visschersvaartuig „Fram” IJM. 80 Verduistering en valrchheid in geschrifte te Abbenes Geweldige brand in Manilla De Italiaansche Voetbalploeg De atheïsten zouden van bovenaf geremd worden JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGIOP 3 Verzinsels Dr. J. A. Korteweg t t3ooo.- r 750.- 1250.- <125.- 150.- AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Depte Ikwin X Fteeta. a»«aMaMatab B <Tsüen aanvallen van muskieten NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Korteweg te Bergen overleden Dr. J. A. NaamL Venn. OPGERICHT 1880 ZAADMARKT 61 - TELEFOON 478 zeil Het nieuwe Spaansehe bewind. Tarbes buiten gevaar Znid-Fri nlwB De actie van Gandhi. van President Ven KHn~ Was van de Aude Trein gederailleerd de Thans oppasaend wordt ALKMAAR DIR. S. v. d. VEER Een motie van wantrouwen in het kabinet- MacDonald afgewezen. Bij La Guiche In de streek van Bayonne ontspoorde een goederentrfin. Het ongeluk waarbij de hoofdconducteur verdronk en de stoker zware brandwonden opliep, wordt toe- geschreven aan een dijkbreuk ten gevolge van de overstrooming. Een nieuwe planeet ontdekt in de baan va» Xeptunus. MjdeHJk verwet van stakende spoorwegar- eiders te Bombay. ABONNEMENTEN: voor Alkmaar •a Agentschappen: per week 23 cL; per kwartaal 1 123; per pool, per kwartaal 3J8 b(| vooruitbetaling. Geweldige brand in Manilla. 1333 woo»- uizen verbrand. bii vorlioo van •aderen vlngar U vai De geloofsvervolging: in Ragland sow af. nemen. Ben geweldige brand heeft in het Singalony district op Manilla 1000 woonhuizen ver- woset, tan gevolge waarvan ongeveer 3000 personen dakloos zijn geworden. Een persoon werd verbrand, terwijl nog verscheidene personen gewond werden; var* ■ehaldeoB kinderen werden venniet. De Eerste Kamer heeft de behandeling van le begroeting van Onderwijs, Kunsten en «Vetenschappcn voortgeirt. Men ziet’ er is geen sprake van uitbrei ding van de militaire werkplaatsen of var stichtmv van nieuwe marlne-bedrllven F' ts slechts sprake van inkrimping en om zetting In vredesbedrijven.” Het disconto te New-York is van 4 tot 3% X*. verlaagd. Herdenking van het 13-jarig bestaan va» len Alg. R. K. Landbouwbedrijfsraad. Uitspraak van den Raad voor de Scheep- .-aart betreffende het vergaan van hta Iroogdok Vulcan II." Ten gevolge van de sedert drie dagen on afgebroken aanhoudende regenbuien Is de Aude 4 M. gestegen. Er bestaat geen onmld- dellijk gevaar. De zijrivieren der Aude zijn echter reeds bulten de oevers getreden en de straten er langs zijn overstroomd. Barometerstand 9 uur vjn.7.40 achteruit. ALKMAAR De Italianen schVnen bereid tot connmlie. m daardoor de vlootconferentie te rrdrtew ..De fabrieken, werkplaatsen, iaboratorir enz. van het leger en van de marinewer' worden ten deele voor de voorziening var het wachtkorps en de staatsmarlne ge bruikt en anderdeels voor andere staats doeleinden Het geodetisch instituut en he zeekaartenarchief worden in stand gehou den." De Tweede Kamer is voortgegaan met do «handeling van het ontwerp-Winkelstad-, ingswet. Nieuwe stijging van Garonne en Tarn De Garonne, de Tam en ettelijke zijrivie ren zijn opnieuw gestegen en ten deele reeds over de oevers getreden. Hier en daar heeft het water een hoogte van 6 tot 9 M. bereikt Men verwacht een voortzetting der stijging, daar het in de Pyreneeën stortregent, of schoon geen onmiddellijk gevaar bestaat. Is de bevolking gewaarschuwd. Men is reeds begonnen met de ontruiming der aan het water gelegen huizen van Agen. De fraude te PapendrechL De gemeente mtvanger oneervol ontslagen. De overstroomingen trein gederailleerd. artikel 2 staat, maar dat dit het ergste mei □e heei Albania betwijfelt ook de door on benoemde controleerbare feiten en daaron willen we eens precies vermelden, wat in he In artikel 28 lezer, tot dr he’ tot men heeft naar de welke tevoren reeds een zelf- BUREAUl BOF AUU3AA1 Telefoon: Administratie No. 433 Redactie Ne. «33 De malaria ontstaat, zoo men weet, door oen steek van de muskiet, die een bacil onder de huid brengt en op deze wQze sQn slachtoffer koorts bewrgt. Lady Stanpoon te Londen heeft nu een muskiet-net uitgevonden, dat afdoende moet zijn. Men trekt het net over het hoofd tot aan de schouders, kun bed rustig adem haten, doch b absoluut gevrijwaard tegen aaavalten van de venijnige beertjes In Holland zon man In de eomenMandan aen*a Te Los Angeles, geraakten twee enorme zeehonden, wegende ruim 4 ton. met elkaar in gevecht. Het werd een strijd op leven en dood en de bewakers lieten het ba sin leeg- loopen, om de twee zeemonsters te kunnen scheiden. Op deze foto ziet men het woedende beest, overmeesterd door een lasso! HJi(t. terwijl hij naar IJmulden moet. De Raad acht zich verplicht dezen schip per ivoor gerulmen tijd te schorsen. Hij toch heeft getoond niet de eigensenappen te he etten. welke voor een veilige navigatie zijn yerelscht. Zoolang hij denkbeelden heeft, als hij thans bleek te bezitten, is het een ge vaar voor de opvarenden, wanneer deze schip per met het gezag over een schip belast. Mitsdien straft de Raad den schipper door hem de bevoegdheid te ontnemen om als schipper te varen op eon schip als bedoeld in artikel 3 der Schepenwet «oor tat tijd na Mesa maandm. Door de Directie der Posterijen te Haar- mmermeer is de besteller Th. Ttt, te Ab- enes geschor t met ingang van 10 Maart. Til wordt verdacht hem door den Domlné !t de Kaag ter verzending medegegeven dden zich te hebben toegeëigend en daarbij slschheid in geschrifte te hebben gepleegd. Tit heeft reeds bekend zich aan deze andehngen te hebben schuldig gemaakt. De :orzaak dat hij er toe gekomen is. te zooals - - nt mededeelde, dat zijn vrouw zulke hooge ’ischen aan het leven stelt dat hij met zijn bescheiden tractement niet rond kon komen ?r. een tijdelijk te kort had gedekt Tit tond bekend als een zeer huisvader en had aller achting. De Ned. Bond van Radio-handelaren iceft met algemeene stemmen besloten taC het aangaan van de collectieve overeenkomt -net Philips. De Raad voor de Scheepvaart deed uit spraak in zake de stranding van het stoom- vlsschersvaartuig .Fram" IJM 80 op de Hollandsche kust tijdens slecht zicht. De Raad is van oordeel, dat dit ongeval geheel is te wijten aan eigen schuld van den schipper, die geheel verkeerd heeft genavi geerd. Ter zitting van den Raad legde hij groote onverschilligheid aan den dag. Toen hem werd gewezen op de deviattekaartjes van zijn kompassen, zeide hij dat hjj daarmede niets te maken had. dat deze kaart‘es altijd fout zijn en hij, als hij daarop af zou gaan, zeker ongelukken zou maken. Zijn groote fout te, dat hjj met een N.O. gaand tjj Z.t.o. sti - - Deensche voorstel staat we th de 4de alinea: Met betrekking vrtikel 2 van het wetsontwerp zullen werkplaatsen der marlne-artillerie en -narlne-mtjnwezen omgevormd worden «Ifstandige staatsbedrijven; en tedacht deze over te brengen ■narlne-werf tandige inrichting was Als we nu ook eens groote woorden wil len gebruiken zouden we thans toch met recht mogen vragen waar de ..onbekwame flodderaar' gezocht moet «-orden, en of er nt nog kan worden volgehouden, dat de bewe ring in ons blad een onwaarheid, niets dan een verzinsel was Het antwoord laten w« ,-aame aan den lezer over Briand verklaarde gisteren aan de ver tegenwoordigers der pers, dat hl) stellig van plan was de taak die hij op zich had geno men tot het elnaë te vervullen. Weliswaar waren er groote moeilijkheden en meemngs- verschillen. maar toch had hij de overtui ging, dat er een tastbaar en doeltretieno -esultaat der ono'erhandelingen te bereiken De heer Albarda heelt in „Het Volk” ge antwoord op netgeen wy op 24 Februari schreven naar aanleiding van zijn brochure over net Deensche ontwapeningsvoorstel. Het schynt. dat de leider van de S.'li A. P in de Tweede Kamer met deze kwestie toch in moeilijkheden geraakt is, want voor de bestrijding van ons artikel neen ny zelfs den Deenschen partijsecretaris te hulp ge roepen Nu is net niet aan te nemen, dat de neer Albarda al datgene wat er hier te lande over net tegenwoordige Deensche wets voorstel geschreven is. in die taai neen laten overzetten De Deensche sociaal-democraat aal dus wel een antwoord nebben gegeven op een voorstelling van zaken, die nu niet geheel moet zijn geweest overeenkomstig de feiten, hetgeen blykt uit zyn bnel Hy achrylt: De Italiaansche voetbalploeg voor de« wedstrijd tegen Holland samengesteld. AOVEKIENIIEFKIJS: Va» regel* I IUÖ. eta» rr<e» meer f 9A RECLAME pet regel S.7* veer de eerste pagina, voor de overig» pagUMt-B 9J» RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD" bd vooruitbetaling per plaatmag t 3.33 per advertentie van regota; tedere regel meer 3L1S De .Daily Herald", het orgaan der arbei dsparty. meldt, dat als gevolg van Mac- onalds pogingen Grandi te kennen heen igeven bereid te zijn een zeer beiangryk’ mcessie te doen als daardoor de conferen- e kan gered worden. De Italianen zijn blijkbaar geneigd om imiddeUijk een verdrag van arbitrage en •rzoening met Frankrijk te teekenen en aarschjjnlykhun etech inzake pariteit te ijzicen of p"ijs te geven. is het wachten op het Franscne In den ouderdom van "ruim 78 jaar te gis terenmiddag plotseling te Bergen (N.-H.) overleden Prof. Dr. J. A. Korteweg. oud- professor in de heelkunde van de Leldsche Uni versi telt. De overledene was ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw. De teraardebestel ling zal plaats hebben op Maandag 17 Maart as. om twee uur op de Nieuwe Begraafplaats te Bergen. Een manifest '.enbarg. Licht op. De lantaarns moeten morgen order -estoken om: 633. De correspondent van de ..Daily Herald” te Moskou meldt, dat de wijziging van de Sovjetpolitiek in de dorpen, welke gevolgd is op een manifest van Stalin, vergezeld is gegaan van een wijziging In de houding der communisten ten aanzien van de kerk. Direct na het uitvaardigen van dit mani fest, meldt de correspondent, zijn de plaat, selijke autoriteiten begonnen met het aan banden leggen van de militante a their ten Te Kolomna, een kleine industriestad op honderd mijl afstand van Moskou, die de correspondent pas heeft bezocht, heeft de actie der autoriteiten zichtbaar resultaat gehad. Eén der directe resultaten te geweest, dat de communisten het verwijderen van de kerkklokken, die waren weggevoerd om net metaal voor industriedoeleinden te gebrui ken, hebben gestaakt. Dr. Spencer, mayor van Ashton-under- Lyne. te gisteren, naar uit Londen gem ld wordt, aan de papagaaienziekte overleden. De vrouw van den overledene en lady D. L Sprencer, zijn beiden ernstig ziek, doch de, zoon, die ook ziek te. gkat goed vooruit. Dit te het zevende doodelüke geval v4n: vermoedelijke papagaaienziekte, dit Jaar in Engeland voorgekomen. In de gisteren gehouden zitting van ’.erstc Kamer beeft de Minister van Onder lijs, K. en W. zijn standpunt ten opzichte ran het spellingvraagstuk uiteengroei. WIJ BREIEN es REPAREEREN alle soortete wollen klrewllug. kousen en sokken; ook An 1 rftmsto. JAAP 8NOB - Zmdstraai U De» BoMSP Vm o» dn» ge o» wt»kèL Aan dr. E. A. R. F. Baudet. conservator aan het Instituut voor Parasite: e- en Infectieziekten der Rijks Unlvers teit te Utrecht, is een ..fellowship" voor parasitolo gie toegekend door de Rockefeller Foun dation Dr. Baudet zal gedurende 6 maanden te Parijs, a'smede te Londen of Hamburg aar parasltologische Instituten onderzoekingen verrichten. De lezers van ..Het Volk" aanvaarden dl* vel maar de raak staat heel anders en da' vordt hun niet verteld. In zijn brochure en daartegen ging ons be -oog. schrijft de heer Albarda. we citeerer hem woordelijk- ..De overbodig wordende ter reinen en gebouwen nu bij leger en vloc •n gebruik, alsmede het vrijkomend mate -taal, zulten worden verkocht of voor ander ioelelnden worden bestemd; zoo ook fabrie ten. werkplaatsen en laboratoria, nu b, eger en vloot in gebruik.” Dit is om te beginnen tets anders dan ir .Tiet stelt zich, ten doel, de lezers doen gelooven. dat, er in Denemarken ontwapening geen sprake te. maar dat daa veeleer aan versterking der bewapenln: wordt gedacht. Daartoe dient in de eerst plaats de bewering: ..dat naast het be staande staatsbedrijf van de marlnewei zal worden opgericht een staatsbedrijf voo het maken van marlne-artillerie en eer staatsbedrijf voor het marine-mijnwezen Brutaalweg zegt het blad daarbij, da het slechts kontroleerbare feiten vermeldt die men vinden kan in het Deensche ont werp. Ik moet aannemen, dat het bla< hier de dupe te van onjuiste inlichtingen zijn redactie door den een of anderen on bekwamen flodderaar verstrekt. Want dr bewerinc van het blad is een onwaarheid niets dan een verzindsel Artikel 2 van 't Deensche ontwapening? ontwerp luidt: Gisteravond had in den Amsterdamsciien raad de stemming plaats omtrent het Rokin- vraagstuk. Allereerst komt aan de orde de motie van den Vrijheidsbond, u-aaiin wordt uitgespro ken, dat in het Rokin-vraagstuk zonder voorafgaande, behoorlijke voorbereiding, geen beslissing kan worden genomen en B. en W worden ultgenoodlgd met uitgewerkte plan nen te komen, met behoud van het water en met demping van het water. Deze motie wordt verworpen met 39 tegen 5 stemmen. Daarna komt in stemming het voorstel- Ter Haar om over te gaan tot demping van het Rokin van Dam tot Spui. Over dit voorstel staken de stemmen <22 tegen 22). Een nieuwe stemming moet dus plaats hebben In een volgende vergadering. De raadvergadering werd voor vijf minu ten geschorst Daarna’Weelde de voorzitter mede, dat de overige stemmingen ook worden aangehou den tot een volgende vergadering. „Ik wil dien katholieken militaristen in Nederland den raad geven, nu met die voorstellingen op te nouden. indieu zy zich met oelachciyk willen maken Als mn be roering nier <in Denemarken) bekend wera zouden de Deenscnc militaristen m het luidste hoongelach uitbarsten leder mensen weet toch, dat net leger van circa 90.000 man tot ongeveer 16.000 man terug- gebracnt zal worden, met de motiveenng dat zelfs net tegenwoordige leger <van 90.000 man) van niet de minste waarde zyn zou tegenover een werkelozen aanval Met de aangehaalde uitlating heeft dr Munch slechts willen herinneren aan de toenmalige omstandigheden, en zeer in t byzonder heeft ntf willen zeggen dat de economische belangen van Duitschland en met ons leger destijds onze neutraliteit verzekerd nebben Ik neem aan. dat het katholieke blao deze rektlflkatie onmiddellijk ovemen.en zaï daar bet natuurlijk voor alles wil vermijden „vatech getuigenis van zijn naaste af te leggen." Het Italiaansche elftal, dat 6 April a.s. te Amsterdam tegen Holland uitkomt is. naar de ..Telegraaf' meldt, op dezelfde wij ze samengesteld als dat. hetwelk 2 Maart J.l. te Frankfort over Duitschland zegevierde. De samenstelling te dus: Combi (Juventus), doel. Rosetta (Juventus) en Caligaris (Juven tus). achter. Barbieri (Genova). Ferraris (A. S. Roma) en Pitto (Bologna) midden. Constantino (Bari). Baloncieri (Torino). Meazza (Ambrosiana). Magnozzl (Livorno) en Orsi (Juventus), voor. Er bestaat een kleine mogelijkheid, dat op 1 April, wanneer de definitieve samenstel ling bekend wordt gemaakt, nog een wjjzi- igng plaats vindt. Deze zou dan echter alleen op Barbieri. Meazza of Magnozzl betrekking hebben Men acht het echter niet waarschijn lijk dat bovengenoemd team nog zal ver anderd worden. Een 4% pot. leening Ned.-Indlê, tvote 37.880.000, is witgeschreven. Voor de groote Aalsmeersche Bloementen toonstelling werd o m. door Z. K. H. den Prins der Nederlanden een groote zilveren medaille beschikbaar gesteld. Het Ministerie van Blnnenlandsche Zulten en Landbouw zegde een verguld-zilveren medaille toe. Op de tentoonstelling zal een post-, tele foon- en telegraafkantoor gevestigd zijn. Do plechtige opening voor genoodlgden zal geschieden op 1 April, des namiddags 3.13. door Z.Exc. den Minister van Blnnenlandsche Zaken en Landbouw, Jhr Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck. Voor het publiek zal de tentoonstelling om 3 uur geopend zyn. 30 procent vermeerderd. Dat hiervoor jaar lijks 700 man noodlg zyn voor het sluiten van een vrijwillige verbintenis ter vervulling van den dienstplicht, wordt steeds verzwegen. Men spreekt altijd over de 1600 vrijwilligers voor de landmacht. De Deensche partijsecretaris komt nu vy_- tellen, dat minister Munch met zijn woorden iets anders bedoelde, maar dan had hij er dat maar bij moeten zeggen: wij hebben al leen te maken met wat er staat en dat laat aan duidelijkheid niets te wenschen over Een paar weken geleden heeft minister Ras mussen. de minister van Defensie nog in het Landsting verklaard, dat het een mis daad te. vast te houden aan de tegenwoor dige organisatie van leger en vloot, want dat deze over eenige jaren onbruikbaar zijn. Hieraan voegue ny toe, uat ce v.oo, uit i.e vonrstel in staat Is meer uit te richten, dai de vloot die Denemarken thans heeft. Zou den we hierbij soms ook moeten zeggen, da hjj het geheel anders bedoelde. Het zou naa onze meening niet pleiten voor de Deenschi ministers Thans moeten we ons nog een oogenblll oezlg houden met den heer Albarda vaar deze in zijn artikelen schrijft; Italië tot een belangrijke concessie bereid? Zooals de heeren sociaal-deraocraten zien. «Dn wy royaal genoeg om dergelijke bewe ringen direct over te nemen dit in tegen stelling met den heer Albarda en „Het Volk", die zich er wel voor zullen wachten om over te drukken, wat thans in de Ka- thoiteke per» over het Deensche voorstel geschreven wordt. Om te beginnen te er van Katholieke mllitairlsten geen sprake en nog minder van een door nen verwekte beroering We moe ten de zaken zuiver stellen en vragen daar om: wie te begonnen over de Deenscne ontwapening? Dat zijn toch niet de Katho lieken geweest, maar wel de sociaal-demo craten. In „Het Volk" verschenen artikelen onder groote noofden „Ontwapening tn Denemar ken' en daarin werd geschreven, dat de Deensche voorstellen ter nauwkeurige oe- studeermg werden aanbevolen aan de Ka tholieke pers in Nederland De Nederland- sche Katholieken moesten maar eens trach ten na te doen, wat thans op het gebied van de ontwapening op initiatief van de socialisten tn Denemarken geschiedde. In net voorlooplg verslag over de Defen- siebegrootlng werd verwezen naar Dene marken en oij de openbare behandeling op 12 December was net de neer Ter Laan die de loftrompet stak over hetgeen zijn oany- genooten daar ^ot stand brachten Volgens hem zal in Denemarken het vechtleger worden afgeschaft en vervangen door een politieleger terwijl ook de gevecntsvloot door •en poUUevloot zal worden vervangen. Een voorstelling van zaken die niet juist is en in de Kamer daarom ook zeer gedo cumenteerd bestreden is door den neer Schaepman. wat ook geschiedde in ons blad mede ingevolge het verzoek van de ont- wapenaars. Nu men blijkbaar in de klem raakt, draait de beer Albarda de rollen om en laat n|j net voorkomen alsof de Katholieken oeroerng verwekken daarbij vergetende, dat net juist zijn party was, die dat gedaan neeft Voor hen geldt dus In de eerste plaats de ver maning van zijn Deensche partygenoot, dat men vermijden moet: „vatech getuigenis van zijn naaste al te .eggen". Er is door ons niet beweerd, dat de Deen sche landmacht Kwantitattel niet zeei ver minderde maar alleen dat in Denemarken gevormd wordt een vrywilligersleger waar de 8. D A. P nier te lande zich pnnciuuei tegen neelt verklaard en verder dat er geen sprake is van een poutieiegei ot een polltie- vloot Minister Rasmussen neeft het duide lijk gezegd op 3 Februari jJ toen ny ver klaarde, dat er geen sprake was van af- scnalftng van alle verded.gL.gsmiddelen en dat teger en vloot zouden dienen om te ver hinderen, dat anderen op Deensch territo rium zouden romen Denemarken wil alleen met een lergelljke sterkte van de weer macht dat er gevaar oestaat om meege sleurd te worden in een oorlog. Wat wl) doen is niets anders, dan precies vertellen wat net Deenscne voorstel mhoudt en beoogt tegenover de 8. D A F en den heer Albarda. die van dit voorstel wilden maken een propagandamiddel ter verster king van de directe nationale ontwapenlngs- leuze Hiervoor kan bet geen dienst doen want de marine wordt versterkt in plaats van verminderd Denemarken oezlt op dit oogen^lik nog noogstens 10.000 ton «•- waardig an voor de nandbaving van do neutraliteit ar de vervuiling van de Voteen- bondspilchten bruikbaar materiaal en dit wordt volgens bet voorstal uitgebreid tot Maatregelen te Bordeaux In verband met den was der Garonne, heeft het havenbestuur van Bordeaux voor zorgsmaatregelen genomen. Tegen Zondar wordt een springvloed verwacht. De rivieren in het departement Tarbe. keeren in hun beddingen terug. Als de ver betering aanhoudt, te alle gevaar geweken. In den Amsterdamschen gemeenteraad leben gisteren met 2222 de stemmen ge taakt over het voorstel-Ter Haan, om het Rokin te dempen vanaf den D»m tot brt Ipoi.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1