ONS BLAD L. FRANKENBERG, Alkmaar A. DAM Co. Snaarmanslaan, h. Sch^rloo TELEF. 490 - ALKMAAR EENIG AGENT van de beroemde Italiaansche AUTOGARAGE 3 'Ir WOENSDAG 20 MAART 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 6é VIER f 40 I De moord te Amstelveen Voornaamste cXieuws LAF, MAAR SLUW Baby! that’s you! AUTO FAB RIEKEN huis een De bewoner zwaar gewond Schip verbrand Het slachtoffer Is overleden Vliegongelukken Weer optimistische berichten R.K. EN S.D.A.P. Brandkastendiefstal uit stations 2. 2xh en 3 CL VERZOEK PAARDENSPORT Hoorn Schrijfmachines in huur en huurkoop - Reparatie-inrhhtiir De aanrijding bij het station Hoorn De kerkvervolging in Rusland Vliegtuig cp gestort Vrachtauto nabij Rijssel omgeslagen 10 arbeiders levensgevaarlijk gewond Poitiers en Chatellerault gedeeltelijk onder water De Lond’nsche Vlootconferentie De verdachten tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld aan Adverteerdero In „De Vryzinnlg-Demokraat” is een sekere heer (x) aan het woord: Luitenant Pahud de Mortanges winnaar Het confl’ct in de Nederlandsche Reisvereeniging CIGABET DlGfC JOH. LAUWER S Barometers Thermometers PAYGI OP 3 ALKMAAR De Fiat-Auto is de souplesse, snelheid en rustige gang zonder weerga. Demonstratiewagen disponibel Muiterij van Kantontroepen De dubbele cross country der K. M. S. V. AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL Weer hoog water in Frankrijk tuigende woord, dat mgr. Aengenent in Den Haag sprak, was integendeel weinig hoopgevend- i Tl rv NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD a De Engebche. Inchtvaartplannen. De fiimncieele toestand ran Turkije. De Fransche concessie aan Italië. te je- euler pour mleux sauter' Barometerstand 9 uur vjn. 747 vooruit Tegen verdachte opnieuw 3 jaar geëiseht de DE DIREu’l IE MeenlngsverschU in Japan over-het com promis ter Vlootconferentie met Amerika. ABONNEMENTEN; voer Alkmaar ga Agentschappen: per week 23 et.; per kwartaal U>; per poet, per kwartaal 358 by veeruitbetaUng. Indrukwekkende plechtigheid In de Russische Nationale Kerk te Rome Thans wordt Midden-Frankrijk door over stroom, ngen geteisterd. De Eerste Kamer is begennen met do be handeling der Del erosie-begroeting voor 1S30. In de Tweede Kamer is behandeld de in terpellatie-De Visser over de werkloosheid. Het weekblad „Pan” is weer in beslag ge nomen. Vanwege het Ned. Roode Kruis is een com missie gevormd, om te komen tot eerste hulp verleen.:ng bU verkeersongevallen op groote wegen. LICHT OP. De lantaarns moeten morsen worden opgee token om: 6 42 uur. WIJ BREIEN en REPAREEREN aUe soorten wollen kleeding. kousen en sokken; ook de Het stoomschip ..Blijden dijk" moet als ver loren worden beschouwd. De Dultsche Rijksdag heeft de nieuwe wet tot bescherming van de republiek men. De liberale Lagerhuisfractie heeft besloten morgen niet tegen de regeering te stemmen bjj «ie behandeling der mijnwet om geen crisis uit te lokken. Prof. Szymanski heeft opdracht gekregeiv een nieuw Pooiscn kabinet te vormen. De Tweede Kamer heeft rastjesteld wetsontwerpen in de Wezenwet. Vcrhooging der flnancieele begroeting voor 1929. ?n Men Luitenant Pahud de Mortanges is winnaar geworden der datbete Cross Country K.M.S.V. Waarscht’nlUk 30 personen om het leven gekomen. Het Gerechtshof te Amsterdam deed giste ren uitspraak in de zaak van den 33-jarigen J. F. «.ouama en aen 34-,ar.gen D. van ?ietersom, die in hooger beroep terecht had- Sen gestaan, wegens moord op «Ie 86-jarige vrouw Wesseling, gepleegd in den vroegen echtend van 16 Mei 1929. in de woning van ten landbouwer J. Hoogeveen. onder de ge- ■neente Amstelveen. De mooru was gevolgd door diefstal van 'en gouden horloge en eenig geld. 21 November 11. werden belde verdachten loor de Amsterdamsche Rechtbank ter zake van moord en diefstal veroordeeld tot le venslange gevangenisstraf. Het Hof heeft dit vonnis, conform den ■Isch van den advoeaat-generaal bevestigo Het Hof overw«x>g o.m. dat van eenig be rouw van de zijde van verdachten niets ge bleken was. In Amerika Uit Kingston (Ontario) wordt gemeld, dat tusschen Toronto en Montreal een postvlieg tuig omlaag gestort is nabij Kingston. De bestuurder en «ie marconist werden gedood. Gisteren heeft te Rcme in «ie Russische nationale kerk der Katholieken een gods dienstoefening plaats gehad ter Intentie va* de vervolgde geioovigen in Rusland. In Bohemen Gf-terochtend vloog het vliegtuig de S. B 16—13 op het vliegveld van Milowitz In Bo hemen bij het landen tegen de omrastering aan. Het toestel sloeg om en geraakte in de De straf der vrouwen verzwaard Vervolgens deed het Hof uitspraak In de zaak tegen de vrouwen van D. en van P. De rechtbank had haar beiden, resp. 45 en 26 ‘aar, veroordeeld ®)t 4 maanden gevangenis straf. ter zake heling van het door D. en v. P. gestolene Het Hof vernietigde het vonnis van de rechtbank op formeele gronden en verooi- deeldc belde verdachten tot 8 maanden ge vangenisstraf. De elsch voor het Hof was tegen elk 1 jaar. gevangenisstraf. bij verlies van's anderen vinpsr PARUS, IS Maart - De berichten in de Partfsche ochtendbladen uit Lon«len lulden weer optimistisch. Sauerwein verklaart in de „Matin'*, dat het oogenblik gekomen is. waarop een staatsman als Mussolini, die den politieleen toestand der wereld vanaf een hoog standpunt bevoor deelt net bewijs van zijn goeden wil kan leveren, die het gemeenschappelijk vriéndelijk verzoek der te Londen bijeengekomen mo gendheden rechtvaardigt. Het prestige van den Italiaanschen staats man zou door bet doen van concessies niet inboeten. De uitslag der dubbele Cross Country is: Eerste prijs benevens eereprijs groote zil veren medaille der Konmgln-Moeder luite nant Pahud de Mortanges met Henk (R.P.). Ujd 1ste cross 7 minuten 9 sec.. 2e cross 11 min. 43 sec, totaal 18 min. 52 sec.; 2de prijs luitenant Tonnet met Radiola resp. 6.33 12.47. 19.20; derde prijs luitenant Jhr. Van Lennep me’ Luftikus .7.12, 12.18. 19.30: 4de kap. Strootman met Eric. 7.37, 11.57. 10.34; 5de ritm Boom met George (RJ».l 7.42. 13.13. 20.55: 6de luit. Van der Hoog met Plet «R.P. 7 09 1428. 2137; 7de res. lult. VUelander met Tarqul. 751. 1354. 31.45; 8ste luit. Heuff mei Gips? Lodge. 8.45. 13.03 3151; 9de res.luit. Buma met Sardanapal 8.23. 1330. 2153; 10de luit. Kluvers met Zulu. 7.48, 14.13. 32.01. Een nieuw manifest van Hindenburg, waarin hi) om steun vraagt voor den nood- lüdendcn landbouw. bii een breuk van been of arm BUREAU: BOF 8. ALKMAAR Tilifav: AdanlnMraUu No. 438 Redactie Nu. 833 MIe abonné'» op «Ut blad zijn ingevolge de veraekerinKavoorwaar«ten lesen ongwallen verzekerd voor aen der volgende uitkeeringen Het meet wel tets heel buitengewoons rijn, dat baby zoo netjes stil doet zitten. Zou tiet traditioneele vogeltje van den fotograaf zoo mooi zun ot trok de fotoman misschien zeil allerhande rjre gezichten De expressie verraadt verbazing en verwondelng de groo te kijkers zien vrij en frank de wereld in. Juist daarom is deze foto zoo goed geslaagd Twee regimenten Kantontroepen. die ge- -tatlonneerd lage» nabij d: Blasbocht zjn. naar uit Hongkong gemeld wordt, aan het muiten geslagen. De officieren van beide regimenten werden gedood Het onlangs. In verband tr-t de campagne tegen de zeeroovers. m de Biasboc it opge richte radiostation, werd geheel vernield. Een afdeellng militairen en drie kanon- neerbooten zijn uit Kanton naar de plaa s van den opstand gezonden, om de muiters te onderdrukken. Maandagmiddag is een militair vliegtuig van net te Lycn llggenne regiment vliegers uit tot nog toe onbekende oorzaak neerge stort. Het toestel viel van een hoogte van ongeveer 400 meter, dicht bij het vliegvelc Bron en kwam boven op een woonhuis te recht De belde Inzittenden, twee onder officieren. werden op slag gedood. De be woner van het huis werd zwaar gewand onder de ruïnes van zijn woning te voei- '.ehljn gehaald. De motor was uit vliegtuig losgeraakt neergekotnen. Mej. W die 10 dagen geleden onde ten trein bil het station Hoorn geraakte, ir in het stadsziekenhuis, aldaar, aan de beko men verwondingen overleden. Uit Poitiers wordt geheld dat tengevolge van den aanhoudenden regen m van ae laatste dagen, het water van de Chain zoo danig gestegen is. dat gisteren de 'aagst ge legen wijken van Poitiers onder water kwa men te staan. In de omgeving is bet verkeer op talrijke straatwegen onderbroken Ook te Chatellerault staan, tengevolge van het stijgen van de Fier.ne, eveneens vele straten onder water Door de religieuze vereenlging van den H. Nicolaas van Bari, werd, in samenwerking met de orthodoxen, gisteravond In de Russi sche nationale kerk San Lorenzo ai Montl te Rome een godsdienstplechtigheid gehou den door rector Verigin. Mgr. Sipiagulne hield de Russisch epredl- catle. De kleine kerk was tot in de uiterste hoeken gevuld met Russen en met geloovi- gen uit alle landen. De geheele plechtigheid droeg een diep aangrijpend karakter, vooral ook de gebtden tot den H. Nicolaas tot boete en eerherstel van de gruwelen der sovjets. Onder de aanwezigen bevond zich ook mgr. d’Herblgny, de president van het pau- selijk Oostersch Instituut. ADVEKTENTIEFKUS; Vaa regeh, I I.ZS, elke regel meer *28. RECLAME per rvzvi 8.3* voor «te eerste pagina; .8» overige pagia» 850 RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bij vooruitbetaling per plaatsing 8JM per adverteoue raa regels; tedere regel meet J 833 f ‘Snnn Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door bij een ongeval met OEfl bij verlies van een hao«L - ne bij verlies vaneen I vUUU.- verlies van beitle armen, beide beenen ol beide oogen I (3U>~ dwxteliikeu afloop ZSU.- een voet of een oog f Zd.- duim of wijsvinger I 3U.~ Het Utr. Dagblad bericht: Naar wij vernemen, is de commissie onder voorzitterschap van dr. de Visser haar werk zaamheden reeds begonnen. Tegen vanavond zijn de eerste personen opgeroepen, die ge hoord zullen worden. Allereerst zijn gecon voceerd hoofdbestuursleden van de opposl- tiezljde en leden van de commissie voor de aee-reizen. Vergaderd wordt op het hoofdkantoor der NR V. te 's-Gravenhage. Intusschen duurt de onderlinge oneenlg- held tusschen bestuurders en leden voort. Er bestaat ir. den boezem der vereenlging ver ontwaardiging over het feit, dat in het offi cieel orgaan de geheele zaak wordt doodge zwegen. Het schijnt, dat op de laatste hoofdbe- stuursvergadertng de voorzitter, mr. v. d. Filer heeft medegedeeld, dat hij aan het centraal bureau opdracht heeft gegeven, hangende het onderzoek, behalve het dageljjksch bestuur geen andere boofdbestuursleden toe te laten Bovendien moet na de vergadering te Utrecht in een hoofdbestuursvergadering als nog een motie van vertrouwen in den pen ningmeester zjjn aangenomen, ondanks het protest van sommige aanwezigen, die zulks niet olrbaar achtten, nu de zaak- in onder zoek Is. Het schijnt, dat de oppositie overweegt, een nieuwe vereenlging te stichten. Reeds Is daar over huishoudelijk vergaderd. O’ worden, om straks kunnen optreden. *t Is wat de Franschman noemt een een terugtre den om een des te beteren sprong te be- proeven. Laten wij op dien „beteren sprong” voor bereid zijn, en niet rusten, roordat de Rus- slsche regeerders weer behoorlijke menschen zijn en hun misdadigheid hebben opgegeven Aldus veroordeelt Stalin zelf de politiek welke hij tot vooi betrekkelijk weinige dagen nog soo hartstochtelijk vóórstond vuiger karakterloosheid van een regeerder over een mlllioenen-en-tnlllioenen-massa m vel niet denkbaar noch ook een sterker demonstree- rtng van de onmondigheid der Russen, die als marionnetten zijl: aan d- touwtjes, waar aan de machthebbers trekken De Sovjet schaamt zich voor niets, ook niet wanneer dat dienstig kan zjjn voor openlijke lafheid. Want na de tot op heden zoc .princlm- eele” vervolging van kerk en bo-rrenbevol- klng Is het ten slotte een walgelijk laffe daad, plotseling zoete broodjes te gaar bak ken en strafbaai te gaar stellen datgene wat tot voor enkele da "en gold als een der schoonste maatachappelttke deueden. Immers: Vanwaar deze ommekeer? Het antwoord ligt v«x>r de hand: de Soviet deinst terug voor net verzet der «^Idenkende wereld zij wijzigt haar- taktlek. niet omdat zl) net schandalige van haar tot nu toe gevolgde politiek Inziet en erkent maar omdat zn bang gewmden is en dreigt net ondersrlt te moeten delven, aoowel in binnen- als in buitenland Zocxlra echter zuller de nevige protesten en vooral ook de daadwerirelijke tegenstand niet opgehouden hebben of de grimmige Stalln aal weer zijn waren aaro toonen. Laten wij ons dus niet misleiden! De Sovjet Is niet alleen laf. ze is tevens sluw. Thans moet uit noodzaak even gepauzeerd des te feller weer brand. Be beide inzittenden kwamen in vlamihen om. Een aantal leden van het zesde regiment vliegers heeft zich naar de plaats des on- hells begeven. 1 Mei 1927 werd ingebroken In het sta tion te Oudewater. gemeente Papekop. De brandkast, die blijkbaar niet zoo gemakke- Hjk kon worden geopend, werd medegeno men. en. zooals later bleek, achter op een fiets vervoerd en verborgen onder een grint- hoop in de nabijheid van Oudewater. De daders zijn later de kast per auto gaan halen en ten huize van een hunner gzlukte he’ de brandkast te openen. De buit bedroeg 1104.06. 19 Juni 1927 verdween uit het Stationsge bouw te Harmelen de brandkast onder bijna gelijksoortige omstandigheden. De kast werd ditmaal per kruiwagen vervoerd naar het bosch bij E-ameveld en daar begraven. De buit bedroeg hier slechts 65. In beide ge vallen behoorden geld en brandkasten aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staats spoorwegen. Kort na het gebeurde werden de daders aangehouden, het waren de belde broeders G. J. en A. J.. oude bekenden van de Justitie en v. S. een 32-jarige monteur benevens de 40-jarige M. W. V.. paardenkoopman en re cidivist. G. J., A. J. en v. S. werden door de Utrechtsche Rechtbank resp. veroordeeld tot 5, 3 en 4 jaar gevangenisstraf. M. W. V. was echter naar België vertrok ken. en, na te zijn ultgeleverd. veroordeelde de Utrechtsche Rechtbank hem tot een ge vangenisstraf van drie jaar. Gedurende het prores wérd tegen mej. Isabelle A. V.. af komstig uit Brussel en samenlevend met V., rechtsingang verleend wegens meineed. Haar aanvankelijk afgelegde verklaringen voor den Rechter-commissaris ten nadeele van V. trok zij v«x>r de Rechtbank In. Zij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van jaar. Verd. V.. die zjjn onschuld vol hield, kwam van het vonnis der Utrechtsche Rechtbank in hooger beroep. Gisteren diende zijn zaak voor het Ge rechtshof te Amsterdam. ..Om geen ongelukken te maken.” aooal' mr. Jolles het uitdrukte, besloten het Hof en da verdediger ook van het verder verboor van getuige Isabella V. af te zien. De Procureur-Generaal. mr. Baudutn, a«dit- te de ten laste gelegde feiten bewezen. Er zfjn drie getuigen, die verklaren, dat verd. mededader is. Spr. vroeg bevestiging Wat de vorige week reeds verluidde dat de Sovjetregeering ten opzichte van de boe ren en ten opzichte van den godsdienst een gematigder taktlek zu<. gaan toepassen wordt thans door meer otficteele berichten, afkomstig van het officieele Tass-oersbureau te Moskou bevestigd Stalln gaat een andere politiek beproeven: alle maatregelen tegen particuliere boer derijen moeten worden stopgezet, gedwongen „collectiviseering" van particuliere boerde rijen wordt niet meer in he’ belang der par tij geoordeeld en ontbinding van deze land en tuinbouwbedrijven zal nog maar slechts vrijwillig mogen gesrnleaen; al.e markten moeten weer opengesteld worden: aan het Sluiten der kerken is een einde gesteld: een kerk mag voo-taan alleen nog maar geslo ten worden, als „de geestelijke' zelf daartoe verlof geeft en erin toestemt) Voorts wordt de particuliere eigendom hersteld ook ten aanarai van de bedrijven, waar de roof eenmaal eeft plaats gehad. En wee den Sovjt ’ambtenaar, die ‘egen deze voorschriften sm digt! De sociaal-demokraten blijken nl»t eens te kunnen, althans niet te willen waardeeren, hoeveel sociaal-goeds den arbeider doo’ den invlo d der Kerk ge schiedt om van het overige goed maar te zwijgen. Wij willen hopen, dat, ondank» de wijze, waarop de sociaal-demokratische pers mgr. Aengenent's vriendelijke ult- noodlging bejegende, vele meer beza digde socialisten tot nadenken gestemd zjjn geworden en mèt mgr. Aengenent meer waardeering voor de goede bedoe lingen van den tegenstander zullen wil len bevorderen. Maar meer waardeering voor elkan ders goede bedoelingen en staking van al te feilen strijd beteekenen nog geen samenwerking en samenwerking be- teekent nog veel minder een zekere samensmelting met de S.D.A.P., waar door de R.K. Staatspartij zou moeten verzaken aan de vele beginselen, welke haar ondanks heel veel thans nog zoo sterk verbonden houden aan „de oude coalitie-vrienden”. Voordat het tusschen de katholieken en soclaal-demokraten tot een zoo innige samenwerking komt, zullen er in de S.DAP, dingen moeten gebeu ren, waarvan m’nheer haakje-krulsje- haakje blijkbaar geen notie heeft. Nader wordt gemeld: Te Poitiers is een spinnerij door het wa ter geheel omringd en de arbeiders zijn van alle verkeer afgesneden. Ook de wegen, welke naar de stad voeren, zijn voor een groot gedeelte overstroomd, zoodat Poitiers van velschillende zijden niet meer kan wor den bereikt. De Clain heeft OU Chatelleralt hedennacht een waterstand van 3.70 ooven het gewone peil bereikt, waardoor ook laaggelegen gedeelten van deze stad werden overstroomd. den romp van het en 10 Meter verder Op een straatweg in «ie nabijheid var. ttjsszl sloeg een vrachtauto met 45 arbei ders, die naar hun we:k zouden wordzr. -ebracht. tengevolge van een defect aan -tuurlnr^chting en het gelijktijdig welgere: ’der remmen tm. De m-este inzittenden werden gewend en 10 hunner kwamen zoc ^gelukkig ender «ten wagen terecht da: hun verwondingen levensgevaarlijk zijn. Dat is toch wei een heel oppervlakkig gepraat van m’nheer haakje-kruisje- haakjel Wat het Vaticaan over de „ver zachting” der campagne denkt. „De woorden der Sovjet-regeering kunnen niet geloofd worden”, aldus de zegsman van het Vaticaan in een onderhoud met den vertegenwoordiger van United Press naar aanleiding van het bericht, dat de Sovjet-re geering besloten neeft, opnieuw 56 kerken in het district Moskou te sluiten. „Wanneer wjj daarmede vergelijkenzoo ging deze zegs man voort, „wat Zaterdag JJ. uit Moskou wordt gemeld, nJ. een verzachting der anti godsdienstige campagne, waardoor overal een gevoel van hcop werd gewekt, dan moeten wij we! sceptisch tegenover al die beloften staan en de geteurtenlsrn af wachten, alvo rens een oordeel te kunnen uitspreken. Dit sluiten van kerken te Moskou doet het ver moeden ontstaan, dat de Sovjet-regeering in «ie steden een andere politiek wenscht te volgen dan in de «andbouwdistricten. Het be richt van Zaterdag j.l. had betrekking op de landbouwdistricten. Het is daarom niet ver standig overmatig veel geloof te slaan aan de verklaringen der Sovjet-regeering”. Beleefd verzoeken wij do medewerk ng van onze H H. Adverteerders inzake het vroegtijdig toezenden van de voor de Zaterdag-num mers bestemde advertentiën. Wü zullen het zeer op prjjs stellen indien wij de an nonces. K-stemd voor Za.er- dag. reeds des Donderdags of ulterlljk des Vrijdagsmorgens ontvangen. Door het vroegtijdig inzen den van advertentiën kun nen wij "ok iaü «ie uitvoe ring. dus aan net zetten van de advertentie, meer aandacht schenken, hetgeen vanzelfsprekend de reclame- waarde van de annonce ten goede somt. Mede in Uw eigen belang vertrouwen wy op Uwe medewerking inzake een en ander te mogen rekenen, waarvoor bij voorbaat onzen dank. ,JUen ziet in, dat de R. K. Staatspartij en de 8.D.A.P. te eenlger tijd tot samenwer king zullen moeten komen.” Tot dusverre ging dat niet. Men is een beetje bang van elkaar. Men verwijt elkaar allerlei leeljks. Maar nu is men zoover gekomen, dat men elkaar wat gemoedelijker dan vroeger beje gent. Men is begonnen me’, elkaar te praten. Men zegt elkaar, wr.an m men niet (of liever nog niet) met claaa’ kan óp schieten. Dat kan een begin zijn van d*>órpraten Dat kan lelden tot elkaar begrijpen en tot eene poging, om tot samenwerking te komen.' Van beide kanten wordt men wat toeschie telijker Het verheugt ons. Ook omdat het bewijst, dat de R. K. meer en meer gaan inzie., «fat de samenwerking met de oude «nalltte vrienden niet d» ge- wenschte en gehoopte resultaten opleveit en dat de S.D.AJ». begrijpt, dat zij zonder nuln - van de .burgerlijke” democratie niets be reiken kat;.” Het is voor ons nog lang geen evan gelie, „dat de R.K. Staatsparty en de 8D.A.P. te eeniger tijd tot samenwer king zullen moeten komen.” Maar komt het eenmaal zoover wie weet! dan zal dit toch nooit het ge volg zijn van een gemoedelijk praatje; dan zal ófwel de „ui'grste noedzaak”- aanwezlg moeten zijn, ófwel een kente ring in de 8 DA.P. zich voltrokken moe ten hebben. Met gemoedelijkheid komt men over de klove van beglnsel-verschlllen niet heen. Wij voor ons hebben er overigens niet veel van bemerkt, dat men „van belde kanten wat toeschietelijker” wordt: de wijze, waarop in de sociaal- demokratische pers gereageerd is op net bezadigde en van vrede'ieven.J.eld ge- Ult La Dorado in Columbia wordt ge- -ne'.d. dat aan txxird van een uit de haven- -tad Earranquil’.e koirend stoomschip, nabij de Carablsche Zee. in brand geraakt en ge- onken is Aen boord bevonden zich 34 passagiers 20 koppen bemanning. vreest, dat 30 der opvarenden om liet leven zijn gekomen Nadere bijzonderheden ontbreken nog. bank en veroordeellng tot een gevangenis straf van 3 jaar. Het Gerechtshof aal 1 AprU uitapraak doen. JAAP SNOR - Zeidslnat l* - Oen Heldet Let op den ge en winket Pz»it ARmaar; <L Ftorte, Baemazmpstr. U

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1