ONS BLAD L. FRANKENBERG, Alkmaar 1 tö DIT NUMMER BESTAAT (JIT TWEE Bl ADEN MAANDAG 24 MAART 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 79 VIER f 40.- VOORNAAMSTE C^ClEUWS HOND EN STOK Toespraak van den H. Vader De „Lichtstraal”-obligaties oevers Lezing over tuberculose Uit bet ziekenhuis ontvlucht Indische Dienst De moord te Waddinxveen Behandeling in hooger beroep 4 Pater Hdefonsus ziek Hervatting der werkzaamheden Olifanten Ernstige brand te Nijmegen Een vrouW kómt in de vlammen om JOH. LAUWERS Ontsteking van electrlsch licht door middel van de korte golf? Het Catechismuscongres te Rome Massa-ontslag aan de Hembrug? - De Newa buiten hare getreden Mevrouw Hanau zorgt voor sensatie Tegen de directeuren geldboeten geëischt VULPENHOUDERS als: Montblanc, Swan, Waterman, Conklin EVERSHARP POTLOODEN in goud en zilver R.K. Sanatorium „Heliomarg,” Koninklijke Vereeniging „Het Nederl. Tooneel” Nieuwe anti-godsdienstige campagne in Rucland Barometers Thermometers PAYGIOP 3 ALKMAAR Verlaging interlccaal telefoontarief Builenpest aan boord AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Een nieuwe vinefng van Marconi Meisje overreden en gedood DE HOOGSTE TIJD A I, NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD o er Fabrieken onder water te Als J Da Newa i* batten haar oever» getredaa. Inlichtingen aan den Minister gevraagd Te Haarlem ter verpleging opgenomen. gaande. Een oproep tot de antl-Paasch-campagne o We» resultaat had de overweging? De oorzaak van den braad te onbekend. ‘tV. BR „Deserteer» van het anti-godsdienstige front" Barometerstand 9 uur vju.: 764. vocru» De Zeereerw. Pater Udefonüs O.C, uit Hel mond is ongesteld en tot herstel van gezond heid te Haarlem in verpleging genomen. Ontsteking van etectrteeh Ucht door mid del van de korte gott? in de crisis In land- ABONNEMENTENvoor alkmaar en Agentschappen: per week 25 cL; per kwartaal L25; per poet, per kwartaal 3-58 bjj vooruitbetaling. Te Den Oever (Wleringen) ia een 3-jartg meisje overreden en gedood. Pater ndefonsus O.C uit Helmond te ter verpleging In een rtekenhuia opgenomem. Het stoomschip JBltjdeadtB" te geheel ver loren. Aansporing tot aaneensluiting van de bar- gerlüke middenpartijen. Er gaan geruchten over een soort coalitie tusschen liberalen en labours in Engeland. De atheïstische vereeniging te Moskou bu sloot tot een nieuwe 5-jartge anti gededlrn stige campagncl B(j een brand te Nijmegen te een 72-jarige vrouw in de vlammen omgekomen. De tartefwapenstilstand te Genève te Za terdag geëindigd. De heer Colljn werd in de slotzitting gehuldigd. Mevrouw Hanau te uit het ziekenhuis ont snapt en heeft zich naar de gevangente bege ven. de zaak van de Hid mij. bevestigend worden beantwoord. Spr. vroeg dan ook ontslag van rechts vervolging. Uitspraak over 14 dagen. Doheny, de Amerikaanoche petroleum-mag-' naat, beschuldigd van omkooperU, te vrijge sproken. Hervatting der werkzaamheden van hek „Het Nederiandsch Tooneel” aanstaande. In BulgarUe werd een wijdvertakt commu nistisch complot ontdekt. Reeds hadden 300 arrestaties plaats z LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 6.50 uur. Mi verlies van anderen ilnmr De heer Guit heeft tot den M’n s'er van Defensie de volgende schriftelijke vragen ge richt: Ie het juist, dat aan de Hembrug ontslag op groote schaal wordt verleend aan arbei ders? Zoo ja. wat is daarvan de oorzaak? Wil de minister mededee'en. naar welke regelen het ontslag wordt verleend? BUREAU: BOF ALKMAAI Telefoon: Administratie No. 433 Redactie Ne. 633 De moordzaak te Waddinxveen aal April voor het Hof te ’s-Gravenhage krhandrld worden. Builenpest op een Jte Rotterdam uit Zuid- Amerika aangekomen schip. <3 Vragen aan den Minister van Drfmeii ge» stcld over mama ontslag aan de Hembrug. Kortelings hebben wij bericht, dat dit Sanatorium voor Chirurgische Tuberculose In aanbouw Is te WUk aan Zee. De geneesheer-dlrecteur van dit Sanato rium, Dr. M. H. P. P. van Haeff. zal een lezing houden In de studio van Hulzen op Zaterdag 29 Maart, van 7'4 tot 8 uur, welke van daaruit zal worden uitgezonden. Het onderwerp der lezing is tuberculose In been deren, gewrichten, enz. bh een breuk van been et arm De Italiaansche pers maakt melding van nlfuwe experimenten van Marconi op de korte golf. Marconi heeft in een onderhouo met den Dlrecteur-Generaal van de Maat- schannll voor Drapd’~~’'> Tt’ef'—Ie te Svdnev aangekondlgd, dat hij M. Woensdag door middel van ka. tg golven, welke hl) van >4)n lacht zal uitzenden: de electrische verMchfng in het gebo"w der Ele<'tri'*lte entoonstelllng Sydney zal In- en uitschakelen. Er bestaat zeer veel be an' steillng voor deze nieuwe vinding en de groote mogelijkheden, welke zij onen*. Re reeds *na-»de dresd- looze gesprekken tusschen Marconi’s jacht en Svdn-v v-o-den r een b-wtis b-se" -.-o van de bruikbaarheid van de nieuwe Mar- con -toestellen. BUzonderheo’en zijn nog niet bekend. Vol gens berichten uit Genua bedient Ma con zich van een antenne van 15 meter hoogte. De directeur van den Gemeentelijken Ge- ne-sk’-rdi-en Dienst t- Rotterdam meldt: In den nacht van 20 op 31 Maart kwam In de Rotterdamsche haven het Belgische stoomsehln Gouverneur de Lantsveere met de ,vele v’ag In ton H-t schip is afkomst!- uit Zuid-Amerika Tl’dens de re’s deden rich drie .geva’len van builenpest voor, waarvan twee met doodeü’ken afloop. De derd- ratië-'t is te Rio de Janeiro In bet ho'p'taa' aetPer—lat'n. In dese haven heeft het schip ge-ondhelds- -n-.aatregelen ondergaan. Na ve-trek uit Rlo de 1 Janeiro hebben zich geen v^rd-re geva'len van bvl’enpest meer voorgedaan. Daar in ov-r eg met den i~sp"Cteur voor de Volksce-nndhe'd en den directeur van den Gemeentelliken Ontamett n-sdlerst de ont ratt’ng in Zuid-Amerlka nle* voldoende ge acht wordt, zal het schin voor de loss’ni onnieuw ontrat wo-den. t'-rwlll de bemanning voorlooplg onder toezicht blijft jï p^ -«>■ XjfBss-tk Hoe oUm «wegen hot toOet van de olifanten grmufrt wordt in Medteun Bguam Circus ta New-Tork. AUVERTKIVTIRPRUS: Van 5— regel» t *-zs. rtka regrt meer &3A RECLAME pee regel K?6 vuur da eerste pew>M; ewm de wverig* pogeem-a 6.5a RUBRIEK .VRAAG KN AANBOD" Hf vooruitbetaling pe» jllltuef t *j69 per advertentie van regels; leners regel meer dJS Verschenen te bet rapport der Commies!** Van Wijnbergen ever het aanvullend Sn lire wijs. Mussolini heeft op den elfden verjaardag van bet fascisme een manifest uttgévaar- digd. Bestemd voor uitzending naar Ned.-Indlë: Mr. C. F. Driessen. Amsterdam; mr. A. V Reüerse, Utrecht; mr. A. Koert, Utrecht; mi G. Ph. Helders. Utrecht, allen ambtenaar tei beschikking van den Belastingdienst Verlofgangers: J. Israëls, technisch ambtenaar 2e k). bU den P. T. T., Amsterdam: C. L. Lorlaux. in specteur by de Centrale Kas. ’s-Grawnhage: mr. G. Chr. Weidner, landrechter te Poer- wokerto. Voorburg; E. W. Steenbergen, w~arnemend controleur le klasse bij den P. T. T. Nijmegen; mr. C. E. E. Kuntze adj.- Inspecteur van Financiën, tijdelijk werkzaam gesteld ter Alg. Secretarie te Buitenzorg. ’s-Gravenhage; dr. C. van Rossem, hoofd van het Scheikundig Laboratorium van de afdeillng Laboratoria van het Alg. Proef station voor den Landbouw. Amsterdam; mej. G. van Hlnloopen Labberton. referen daris le klas bU het departement van Land bouw, Nijverheid en Handel, Naarden. A’*v dit blad zim ingevolge de verzekeringav,«orwaardeo tegen ongevallen versekerd epor een der volgende ultkeerlngen Hedennacht ometreeks twee uur heeft te Nijmegen een ernstige brand gewoed in tic bakker!) der firma Van den Dungen. gelegen tusschen de Roerstraat en de Scheklemakersgracht. De brand ontst In bet pakhuis, waar boven woneu de beide oude dames S Toen de brandweer werd gewaarschuwd, stond het pakhuis reeds in lichterlaaie. OnmlddellUk werden pogingen in het werk gesteld om de beide vrouw ente red den. Toen de brandweer in het huis binnen drong. sloegen de vlammen reeds door den t erbindingsgang, welke naar de kamer der telde vrouwen leidt. Een hunner kon nog met uiterste krachts inspanning worden gered, doch de 72-jarige vrdouw S. kwam jammerlijk In de vlammen om. De brand duurde nog een uur voort. Het geheet pakhuis aan de zijde der «cheidemakersgracht Is uitgebraad. Gistermiddag te ongeveer .3 uur werd het 3-jarig dochtertje van deh heer 8. Ubnt te Den Oever Wleringen door een luxe-auto overreden. Het kindje was terstond dood. Den chauffeur treft geen schuld. De politie stelt een onderzoek In. De heer Ebels heeft aan den Minister van Waterstaat de volgende schriftelljke vragen gesteld: Is de minister bereid mede te deelen. tot welk resultaat de door Zijne Excel entte in je vsrgadering van de Tv eede Kamsr van 10 December jx toegeze^de ovtrweging van verlaging van bet interlocala telefoontarxf, in bet bllpooder door uftbrefrUag van da laagste tariefsztae, heeft geteld? Voor het kantongerecht te Den Haag is behandeld de zaak tegen de directeuren BI en Sch. van de N.V. Bouw- en Exploitatie- maatschappij ..De Lichtstraal”, verdacht van overtreding der Loterljwet. De Bouw-ExploltaUe en Credletmaatschap. Pl) .bebouwing” te Amsterdam had 4 obliga tieleningen in stukken van 100. 50. 25 en 10 uitgegeven en deze leenlngen ver kocht aan de Lichtstraal, die de obligaties zou verhandelen, welke overeenkomst op 17 September 1928 gesloten was. Naar de als getuige gedagvaarde directeur van de Bebouwing, de heer J. H Molenaar, verklaarde, was het aanvankelijk de bedoe ling. dat alle obligaties Ineens geleverd wer den. maar was men later overeen gekomen de levering te doen geschieden naar gelang van de behoefte De eerste levering van obli gaties aan de Lichtstraal Is geschied in net begin van 1929. De heer J. Verbuig te ’s-Gravenhage ver klaarde vier obligaties te hebben gekocht van de Lichtstraal. Het O. M. behandelde de vraag of men hier te doen heeft met een loterij of een premle-leenlng en betoogde, dat premle- obUvatles van 10 volgens het arrest van den Hoogen Raad in *kle Broekhuyszaak on der de Loterljwet vallen. Een beroep op de overgangsbepalingen is niet mogelijk, daar de stukken door de Bebouwing aan De Licht straal geleverd zijn na 1 October 1928. Spr. eischte tegen teder der verdachten drie geldboeten, elk van 250 subs, driemaal 1 maand hechtenis. Mr. Mobach betoogde, dat het hier een geoorloofde premleleentag betreft en dat de stukken zijn uitgegeven voor 1 October 1928 Wat de principieel# kwestie betreft, be toogde pL, dat de Bebomij geld noodig had en daarom de obligatie-leenlngen uitschreef, die zij verkocht aan De Lichtstraal, omdat zij zelve niet op het verhandelen der obli gaties U teigerlcht. Zij droeg het geheele risico over aan De Lichtstraal, dte dit ge- tnakkelljk ken draven. Voor beiden was dit een goede transactie. Hat raadselachtige te. dat de Lichtstraal nu gedagvaard is en ntet de Bebomij Denkt men soms, dat dezen belden twee handen op éép bulk Zijn? Dan verklaarde spr., dat de Lichtstraal geen aandeelen in de Bebomij en deze geen aandeelen In de Lichtstraal bezit Als men hier te doen heeft met *n premle- leenlng. dan blijft de vraag of de obligaties verhandeld mogen worden. Deze vraag moet. t gezien het vonnis van den kantonrechter in Van de zijde der Koninklijke Vereeniging ..Het Nederiandsch Tooneel” deelt men mede, dat besloten is tot hervatting der Als Je een hond wil slaan. In de Ozoene Amsterdammer had mr. J. J. Boajson een artikel ge schreven over den strijd tegen den gods dienst in Rusland, waarin hij, zonder zich op Katholiek of welk ander gods dienstig standpunt ook te stellen, tracht een onpartijdige uiteenzetting te geven van de dingen, die in Rusland gebeuren. Het is niet onze bedoeling hier op dit artikel In te gaar^, alleen willen wij er één enkelen zin uit overnemen om te doen uitkomen, welke strekking het artikel heeft. Die zin luidde: „Wat er nu gebeurt, kan men niet «meer een tijdelijke uitbarsting van hartstocht noemen, maar beteekent de gevolgen van een koel opgezet stelsel van godsdienstvemletlging” Nu zijn er nog altijd menschen, hoe onbegrijpelijk het ookT is, die opstuiven, zoodra er maar lets ten nadeele van Ruslands tegenwoordige regeerders ge zegd wordt en zoo is dan ook dr. Jan Ro mein. een der medewerkers van D e Groene, boos geworden en schrijft er een stuk tegen in. In dat stuk wordt dan meteen de ge legenheid aangegrepen, om weer eens flink tegen de Katholieken en vooral te gen den Paus, die Immers zoo krachtig geprotesteerd heeft tegen de Russische gruwelen, van leer te trekken. je een hond wil slaan, nietwaar, dan kan Je altijd wel een stok vinden. Maar dan moet je toch oppassen, dat Je een goeden stok te pakken krijgt, een die niet breekt, als j«^ hem op den rug van het dier laat neerkomen, want dan kon het wel eens gebeuren, dat de hond Je de baas wordt en bijt, en dan ben le zelf het slachtoffer. Niet zoo’n slacht offer tusschen aanhalingsteekens. zooals dr. Jan Romein de in Rusland vervolgde geloovlgen noemt, maar een écht slacht offer. Zóó is liet dr. Jan Romein vergaan; hij hééft zijn stok stukgeslagen. De Paus, zegt hij is teleurgesteld, en dat is een der redenen, waarom hij tegen de .j.g. geloofsvervolging” heeft geprotesteerd. En waarom Is hU teleurgesteld? Omdat de pogingen tot vereeniging van de or-» thodoxe met de Katholieke Kerk mis lukt zijn. En omdat de Paus daardoor teleurge steld Is, protesteert hij tegen de vervol ging van die zelfde orthodoxen, de hem die teleurstelling bereid hebben? Kom nou toch, dr. Jan Romein, dat gelooft u toch zeker zelf niet? Als u eens even nadenkt, dap zult u Immers moeten zeggen: „Wat mooi toch van zoon Paus, hij is teleurgesteld door die menschen, hij Is misschien zelfs heel erg door hen teleurgesteld en tóch tracht hij hen In hun nood te hulp te komen.’ Zou dat niet zuiverder geredeneerd zijn’ Als u weer eens naar een stok zoekt dr. Jan Romein, tracht er dan een te vinden, die sterk Is, of.... sla er anders niet mee. Nederiandsch dat besloten werkzaamheden. Er zijn ondrhandellngen gaande, die reeds zoover gevorderd zijn, dat een solli citatie naar de positie van vasten bespeler van den Stadsschouwburg te Amsterdam zeer waarschijnlijk te. De stand dezer onderhandelingen deelt mede, dat hierover op het oogenbük nog geen nadere gegevens kunnen worden ver strekt. De volledige mededeelingen over samen stelling van gezelschap, directeur en bestuur kunnen weldra tegemoet gezien worden. Tot gedelegeerd commissaris zal benoemd worden de heer J. W. F. Werumeus Bunlng, die In verband daarmede zijn werkzaam- heden als toonelcritlcus van de „Telegraaf* heeft beëindigd. Een nieuw voorstel van MacDonaM ter Vlootconferentle. Het Gerechtshof te ’s-Gravenhage zal Woensdag 9 April az. In hooger beroep be handelen de zaak tegen den 25-jarigen hout bewerker A. K Uit Waddinxveen. thans ge detineerd. die in eerste Instantie door de Rechtbank te Rotterdam 11 Februari j.l„ wegens moord gepleegd op zijn buurman H. A. Schotman, tegen wlen ’hij een veete had. is veroordeeld tot 8 jaren gevan-e 'is- straf met aftrek van de preventieve hechts. nis Het Openbaar Ministerie bij de Recht bank had 15 jaar gevangenisstraf tegen den verdachte geëischt. verkoos weer een verblijf in de gevangefiis Toen de politie gisteravond om 11 uur zich telefonisch met het ziekenhuis, waar Madame Hanau verpleegd wordt in verbin ding stelde om naar haar gezondheidstoe stand te Informeeren. ontdekte men, dat de patiënte zich niet meer op haar bed bevond. Oogenbllkkelljk werd door de politie een on derzoek Ingesteld, waarbij bleek, dat Madame Hanau het ziekenhuis vla bet raam van haar slaapkamer verlaten had en zich naar de gevangenis SL Lazare begeven had. f *innn Le»en»l«n« Keheele nazeabiktbeid tol werken door wen biinenonseva’mei bij verlies van eeo band. «ar bi> verliev vvn een I vUUUa" verder van helde armen helde beenen nf beide nonen I f uW>“ ioodelilken «Hoop AUVa" ®en voel of een oos 1 Zw«" duim ol wiisvineer 56 man op een ijsschots afgedreven Naar uit Moskou wordt gemeld is Leningrad, ten gevolge van den rken storm, de Newa bulten haar oevers getreden. Talrijke fabrieken staan geheel o’V’er water. Twee booten met vroe-'-'n arbeiders sloegen op de Newa om. E”n a* dere groep arbeiders van ongeveer 50 man dreef op een Ijs schots af en kon tot nu toe niet gered worden. De marine heeft bevel ontvangen de bevolking tegen de overstrooming te be schermen. De H. Vader heeft de leden van bet Catechismuscongres, dat te Rome plaats had. in particuliere audiëntie ontvangen. Nadat de H. Vader Zijn vreugde had té kennen gegeven 'over de bereikte resultaten, hield hl) een belangrijke toespraak. Van den Catechismus weet men nooit ge noeg; met recht kan dit boekje ..het boek bjj uitstek” genoemd worden, ajdus sprak de H. Vader, volgens de ,Jdsb”. De Catechismus komt na de Goddelijke woorden van de H Schrift-, op de eerste plaats. En qpoit raakt men In dit boekje uitgeleerd. Het staat alles klaar en duidelijk uiteen gezet. wat een goede Christen dient te we ten. Men leert God en den naaste eerst ten volle liefhebben, wanneer men de geboden Gods nauwkeurig kent. God heeft den mensch geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis en de wereld als het grootste kunstwerk En HIJ maakte haar uit het niet! Vandaar dat HU alléén de Heer is op aarde, aan Wlen alles toebehoort en aan Wlen alles ondergeschikt zijn moet Wie hierover kalm nadenkt, zal onmiddel- Hjk den juisterf weg vinden, om zijn ver houding tot God te regelen. Uit den kleinen Catechismus kan men alle groote waarheden leeren, want alle Cbristeliike waarheden zijn er In vervat. De Catechismus is voor grooten en kleinen: hU past zich aan lederen leeftijd aan en aan ieders begrip, van het kleine schooi: gaande kind tot de leerlingen der hoogste klasren. Ja, tot de volwassenen toe. Uit alles blijkt, hoe noodzakelijk het te. den Catechismus steeds, het heele leren door, vooral echter In de Jeugdjaren te be- studeeren. De H. Vader zeide nog. dat ook HU vaak het leerboek des geloofs ter hand nam en er geestelijken troost uit putte. Nooit zou hU daarom ophouden, op be studering van den Catechismus aan te drineen. Vooral aan de jeugd bevalt HU deze stu die aan. Het baart meer en meer verwonde ring, dat de regeering nog niet heeft Ingegrepen en de directie van de Ne- derlandsche Spoorwegen heeft kunnen bewegen tot verlaging van de spoorweg tarieven voor akkerbouwproducten, wat dringend nood tg is om land- en tuinbouw eenigszins tegemoet te komen in de moei lijkheden waarmede men nu te kampen heeft. Op 6 Februari JJ. heeft het Centraal Bureau van de veilingen te ’s Oraven- hage zich gewend tot de Directie van de Spoorwegen en den Minister van Water staat en onder overlegging vap tal van gegevens aangedrongen op verlaging der vrachttarieven met ingang van 15 Fe bruari. Later Is er uit de Kamer een po ging gedaan en thans. 6 weken nadat de eerste stappen gezet werden, wordt Kamer geïnterpelleerd over de en tuinbouw. Van den Minister Is er. evenmin als van de Spoorwegdirectie, ook maar het minste antwoord ontvangen. Tbch ging het om hoogst belangrijke hoeveelheden tuinbouwproducten. Volgens een inven tarisatie op 15 December waren er In ons land ruim 360 millloen K G. kool, uien en peen opgcslagen, waarvan in Noord-Holland alleen 120 millloen K G. of 12.000 wagons. Tusschen de prijzen der producten en de kosten van het vervoer was een ab solute wanverhouding. Een wagon uien van de allerbeste kwaliteit kostte 100 gulden en het vervoer oVer 210 K.M. van Broek op Langendij k naar Oldenzaal 60 'gulden. Voor de uien In Dultschland op de markt waren was de prijs verdub beld. Een deal Van den oogst heeft men daardoor niet kunnen exporteeren en is bedorven. Wat zal het worden als binnenkort de nieuwe tuinbouwproducten In grooter hoeveelheid aan de markt komen en 4ie prijzen laag blijven? Wij begrijpen niet, waarom voor b ui ten 1 a Cd s c h e producten die in te havans van Rotterdam en Amster dam worden Ingevoerd en vandaar naar het binnenland worden getransporteerd, lagere vrachten kunnen berekend wor den dan voor de voortbrengselen van onzen eigen bodem. Volgens speciaaltarlef nr. 2 Immers kost het vervoer van 10 000 K G. bulten- landsch graan en talrijke andere artike len van Rotterdam naar Oldenzaal A 8 (afstand 203 K.M.) 37.—. terwijl het vervoer van 10.000 K.G. Nederlandsche kool. peen, uien of aardappelen over een zelfden afstand (spedaal-tarief nr. 1) niet minder dan 56.kost, dat les dus ruim 50% meer. Het vervoer van 10.000 K.G. bult'-n- landsch graan van Amsterdam naar Oldenzaal A. 3. (afstand 163 K.M.) kost 33.terwijl het vervoer van 10 000 K.G. Nederlandsche Winterproducten over eenzelfden afstand 48.— kost, dus bijna 50% meer. We kunnen ons niet voorstellen, dat de Nederlandsche Spoorwegen met deze tarieven niet uit zouden komen en daarom rijst de vraag, waarom moeten land- en tuinbouw, die het in de eerste plaats van den export moeten hebben méér betalen. We mogen toch niet ver onderstellen. dat de Nederlandsche Spoorwegen den Import subsidie gevjn ten koste van den export. Het is toch in het belang van het land, dat deze alge meen bevorderd wordt en bij de Spoor wegen geschiedt juist het omgekeerde. Een beroep op het feit, dat het trans port van aardappelen uit Fries land en Noord-Holland naar Rotterdam of Amsterdam tegen een lager tarier plaats heeft, verandert er niets aan. Als dezelfde aardappelen uit die stre ken naar Dultschland gaan, tnoet wel het hooge tarief betaald worden. Wat van dit alles de reden is. is niet duide lijk, tenzij de Spoorwegen zich er op beroepen, dat niet alle wagons van een trein met deze producten van één afzen der zjjn. Dat levert voor dezen handel töt heden onoverkomelijke moeilijkhe den op. want juist de plaatsen van be stemming vormen het handelsgehelm. waardoor combineeren moeilijk wordt. Het is de hoogste tijd, dat de vracht tarieven voor de land- en tuinbouwpro ducten verlaagd worden. Dat is de eerste en meest eenvoudige maatregel waar mede deze tak van volkswelvaart te helpen Is. Dat de Spoorwegen dan min der winst zullen maken gelooven we niet. Thans probeert men zooveel moge- UJk de producten op andere wijze te vervoeren dan door middel van de Spoorwegen Worden daarentegen de ta rieven verlaagd, dan zal het vervoer daar valt niet aan te twijfelen be langrijk toenamen. Het buitenland be wijst dat reeds, maar ook al zouden de Spoorwegen iets minder winst maken, dan nog Is de maatregel gerechtvaar digd. omdat de grootere omzet ten goede komt aan de algemeene welvaart. Het Is te nopen dat de regeering ttoans in de Kamer te toeeeggmg doet De vergadering van de atheïstische veree niging te Moskou heeft besloten een nieuwe vijfjarige anti-godsdienstige campagne te be ginnen. De raad van vakvereeniglngen te Moskou beeft medegedeeld, dat elke vakbond op de zwarte lijst zal worden geplaatst als deser teur van het anti-godsdienstige front, indien .niet de grootst mogelljke activiteit aan den dag wordt gelegd bU de anti-Paasch-campag- ne. Geen vakbond of fabriekscommissle mag hlerbU achterblUven. Alle krachten moeten worden ingespannen om de antl-Paasch- campagne tot een ..reusachtige politieke be weging” te maken De Sovjet-pers verklaart, dat de autoritei ten van veel landelijke districten zich niet geneigd toonen de bere.eo van de partijen tot het nalaten van gewelddadigheden op te volgen. De excessen duren nog steeds voort en voortdurend hebben confiscatie» plaats van producten, die door de boeren aan dc markt worden gebracht Niet alleen de koelekl worden vervolgd, doch ook de armere boeren; zelfs lepels en speelgoed worden In beslag genomen. De pers bedreigt deze plunderaars, naar Je „Cou rant" opmerkt die nog geen veertien dagen geleden door hatr "erheerl’jkt werden aJ« I dï he’.den van het *oeren'ront. met een strafrechtalUk» vervolging omdat xt door I hun overmaat van Ijver de zaalcampagne Da schade wordt door veraekertng gedekt, belamnusen en aoodoecd* de voedaetvoonto- --—ZL ntag ven te steden In gevaar brengen. Hondentoilet van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1