ONS BLAD L. FRANKENBERG, Alkmaar r DE „JONGEREN” DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE DINSDAG 25 MAART 1930 Bl ADEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 71 VIER t 40 Voornaamste cXieuws In de kunst Er zijn 565 Vaticaansche burgers Wies Moens Het weer in Februari Thans ofiicieel Nederlandsche deelneming De moord te Amstelveen Een Fransch kasteel naar Amerika Na 7 jaar is Tokio herrezen Hoe de stad dit feit zal vieren De Nieuwe Zuiderzee-film Nieuwe vliegrecords gehomologeerd Oudorp Een woord tot de bollenkweekers Fransche Ministers naar Londen De auto-zegening te Amsterdam Int. Voetbaltoumooi te Geneve Oostenrijk heeft van de organisatie afgezien Waar Nederland en Indië technisch zijn verbonden Discontoverlaging Nederlandsche Bank Vijftien Annamietische studenten gearresteerd Eén veroordeelde teekent cassatie aan De oproerlingen hebben zich verschanst JOH. LAUWERS Barometers Thermometer* PAYGIOP 3 ALKMAAR De burgerlijke stand der Stad van het Vaticaan Reparatie-inrichting voor VULPENHOUDERS. Elk systeem onder garantie gerepareerd De reorganisatie ven den Rijkswaterstaatsdienst De Vlaamsche dichter zeer ernstig ziek Incident bij de opening van tehuis voor studenten De Londensche Vlootconferentie AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER ER TWINTIG UREN RA HET ONGEVAL Muiterij in een Fransche militaire gevangenis De Zwemkampioen- schappen van Europa I ra *5 h NODRD-HOLLANDSCH DAGBLAD van van De werken te Kootwijk gehuldigd ven- de van Stegerwald over het plan-Young. en. kunst i en Barometerstand 9 uur V-D».: 774, voobuK. Is nemen ve- Van tot 3 pCL Een der molens van de -Zee Wielen” staande naby de voormalige leerfabriek te Oudorp lal worden vervangen door een electrisch gemaal. Het a», slachtoffer In zün aardige omgeving. grootste grootste rilt rich Hooger beroep of cassatie in enkele groote rechtzaken. De as reisplannen tan de „Graf Zeppe Mn”. Einde Juni 1930 zal ie Genève een inter nationaal voetbaltoernooi worden gehouden. soo- door In wtf Zooals bekend is, heeft het Amsterdam- sche gerechtshof het vonnis der vijfde Kamer der rechtbank waarbij J. P Douwma en D. van Pletersom wegens den moord te Amstel veen tot levenslange gevangenisstraf werden veroordeeld, bevestigd. Douwma heeft cassatie aangeteekend. Van Pletersom heeft m het vonnis berust. 80 is thans zoo goed De reorganisatie van den RUkswaterstaat- dienst thans officieel afgekondigd. De Vlaamsche dichter Wies Moes is ua* stig ongesteld. De Haagsche bankier Kloppenburg failliet verklaard. De Nederlandsche Bank beeft het disconto van 3% tot 3 pet. verlaagd. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 652 uur. De besprekingen op de Londensche Vleet conferentie. Nadere bijzonderheden over de vlucht van madame Hanau. En zie nu de „Jongeren”. Hadden zy wel ooit een revolutlonnaire taak» ABONNEMENTEN: voer Alkmaar SU Agentschappen: per week 35 et.; per kwartaal f SAS; per post, per kwartaal 348 b(j vooruitbetaling. 1 Mei zullen de socialistische party en de vakvereenigingen te New-Yorfc een massa- betooging beleggen. De zich strijdkrachten. Uit China wordt gemeld, dat Nanking tot het offensief over aal gaan. telegraaf - M. verrichte en hij BUatEAU: HOF 6. ALKMAAK TbtefM*: Administratie No. 433 Redactie No. «33 Engelsche minister Shaw verklaart tegen eenzijdige vermindering der een aantal Technlschen Nadat reeds jeugd In de bit verlies van *a anderen vinasr Aan het overzicht van het K. N. M. I. te de Bilt over het weer In Februari is het vol gende ontleend: Gemiddeld over de geheele maand waren de overdagtemperatuur, het gemiddelde maximum en het gemiddelde minimum res pectievelijk 0.9 gr., 0.5 gr. en 0.3 gr. beneden normaal. In de 3 dekaden waren de afwij kingen resp. 0.6 gr„ 0.9 gr., 0.1 gr.; 1.2 gr., 0.8 gr., 1.2 gr; 0.86 gr.. 0.6 gr 1.2 gr. De hoogste temperatuur. 14.1 gr., werd waargenomen te Maastricht op den 26en, de laagste. —7.5 gr., te Wjjster op den 9en. Het aantal vorstdagen bedroeg op de vijf hoofd stations gemideld 19. tegen 12 normaal. Be halve een dag te Wilster, kwamen op geen enkel station Ijsdagen (met maximum onder 0 gr.) voor. De dagelljksche temperatuur-, schommeling was In de eerste dekade 10 gr beneden In de derde 1 8 gr. boven normaal De hoeveelheid neerslag was over hef ge heele land beneden normaal, gemiddeld 17 tegen 40 m.M normaal in Noord-Holland Friesland en Groningen bedroeg het tekort 70 tot 80 pet., in Utrecht. Drenthe en Over- 'issel 60 tot 70 pet., in Gelderland ongeveer 60 pet., in de overige provincies 35 tot 50 pet De laatste dekade was bijna geheel droog, in de eerste was de neerslag In het Zuiden boven normaal. Verspreide onweersberichten kwamen binnen van den 15en en 16en. Het aantal uren zonneschijn oo de vijf hoofd- sbattons bMqpeg 100 tegen 66 normaal; de drie dekaden telden resp. 23, 34 en 43 uren. Het Comité tot vervaardiging van 'n nieuwe Zuiderzee-film, uitgaande van visschery en nevenbedryven. neeft de Jev^rlng van d< film opgedragen aan de N V. Polygoon te Haarlem. Over ongeveer vUf weken zal dn we.k, waaraan heel de vlsscherlj zal mede werken, In de voornaamste plaatsen kunner worden vertoond. In de citadel van Oléron by Bordeaux sedert eenlge dagen oncér 49 wegens vergrij pen tegen de discipline gestrafte soldaten een muiterd uitgebroken, die nog steeds niet geëindigd is. Donderdag trokken de gevan genen zich In nun kazematten terug, waar zy zich verschansten en weigerden, zien over te geven. Het gelukte hun. de yzeren Talles voor de rainen te verwyderen, doch op vluchten bestond geen kans, aangezien de citadel van buiten door byzondere mili taire posten bewaakt wordt. Aangezien de voorraad levensmiddelen der Ir.gesloten sol daten reeds belangrijk moet geslonken zlin rekent men er op, dat zij binnen korten tyc hun verzet noodeed—nrreen zullen opgeven. f innfl U'eninnw aehsele ontfes. hlktheid lol werken door - biieenongevH'mei --- bh verllm van een hand. «n bi> verlies van een uiteen breuk van I vlIUUtS *erlle« enn belde armen helde heenen ol beide noden I IdU.- loodelliken aflnnb ZyO," een roet ot een nna 1 Zw«" duim ot witavincer 3U»“ been ot arm De burgeriyke stand der stad van liet Va ticaan is eindelyk geheel gereed gekomen en toont aan dat net aantal burgers, die den Paus als nun soeverein erkennen, den 15en Maart 565 bedroeg Zooals wy te zynei tijde meedeelden, was dit getal tn Augustus 1929 by een cerate ..volkstelling” 529. Den 31sten December d a.v groeide dit totaal tot 542. In de eerste maanden van 1930 kwamen er 28 nieuwe burgers by, terwyi er 5 afvleien: 3 door ver huizing en 5 door dood In de stad van het Vaticaan verblijven be halve het genoemde getal, nog ongeveer 300 personen, die niet de Vaticaansche burger schap hebben, roodat het totaal aantal be woners van den nieuwen Pauselijken staat ongeveer 900 bedraagt De burgeriyke stand Is opgemaakt met heel de zorgvuldige nauwkeurigheid, welke de be grensdheid van de administratie mogelijk maakt. Er zyn drie registers in duplo. Het eerste is voor den Paus, het tweede voor de Kardinalen het derde voor alle anderen. Er is bovendien een afzonderlijke afdeellng waar de facsimile's oewaard worden van de identiteitskaarten, welke de „Vatlcaniërs evenals de Italianen, verplicht zyn ten alle tyde by zich te drageu Alle ,h.mne'. .rn dit M.d sim Imeevold, rte ,eriekerind1.....rw„or.le„ •MWW ooaevallc. verzekerd voor een de, .olaénde ultk«.ri„„n De Brusselsche correspondent Msb meldt: Uit 8t Gilles bij Dendermonde. bereikt ons het bericht, dat de jonge Vlaamsche dichter. Wies Moens vry ernstig ongesteld is. Hy lijdt aan ruggemerg-ontsteking~'7iy wordt verzorgd door den Gentschen Hoog leraar en bekenden Flamingant Frans Daels. die bloedtransfusie heeft toegepast. In den loop der vorige week Is de zieke, wiens toestand thans iets beter is. van de laatste H. H. Sacramenten voorzien. De OostenryJtsche Zwem Bond besloot, af te zier, van de organisatie der zwemkam- ploenschappen. Reden hiervan is het starten te Weenen van de Amenkaansche zwem mers. die dezen zomer een toer door Europa maken, voor en tydens de kampioenschap pen. Het protest van Oostenryk hiertegen werd aoor de Europeesche zwem-Uga afge wezen. De Fédératlon Aeronautlque Internationale heeft de nieuwe wereldi ecords van de vlie gers Castes en Codos gehomologeerd. Deze vestigden op 15 en 16 Februari jj. nieuwe wereldrecrds. door met 1000 KG vracht een afstand van 3309.9 K M in den tijd van 18 uur 1 mln. te vliegen. (Alslands- en duurrecord). De wederopbouw van de Japansche hoofd- stad, die door de geweldige aardbeving van 1923 voor 7-10 gedeelte verwoest werd, waar door een schade werd aangericht van mlllloen pond sterling als voltooid. Ter gelegenheid hiervan vangen heden groote volksfeesten aan die drie dagen zui len duren. De keizer zal een plechtigen rondrit door de herbouwde wyken maken, terwyi de tees- teiykheden zullen worden afgewisseld door godsdienstige plechtigheden. PARIJS, 24 Maart Gisteren vond In de Cité Universitaire, het studentenkwartier in de banlieu van Parijs, de opening plaats van een tehuis voor studenten uit Indo- Ohina. Het Tehuis werd ingewijd door Pre sident Doumergue. Het gebouw verleent huisvesting aan ongeveer honderd studenten en bevat tevens clublokalen voor studeeren den uit Fransch Indo- en Cochln-Chlna. Toen na de plechtigheid van de inwijding een Annamletisch student namens alle stu denten uit Indo-China den stichters dank zegde voor het tot stand komen van bet tehuis, stonden plotseling twee Anamltlesche studenten op en riepen: ..Luistert niet naar dien verrader. Hy heeft het recht niet om namens ons allen 'e spraken!” Tegelijkertijd wierpen zy, en op andere gedeelten in de zaal gezeten studenten handen vol strooi biljetten om zich heen, waarin de In vrij heidstelling wordt geëischt van dertien door den Krygsraad van Indo-China ter dood veroordeelde Annamleten. die beschuldigd worden van het verwekken van den onetand onder de Anamietlsche troepen naby de Yen Baat. De politie greep in. en arresteer de, ‘•-‘’alve de twee studenten, die de in* t»rruptie h’-M-n gero-n-n nog dertien an dere Anamietlsche studenten, die zich by hen hadden aangesloten. Van de vijftien gearresteerde studenten zouden verscheidene lid van de Communistische Party zyn. Laten zy zelf eens precies vertellen, wit zy In de kunst van onze dagen willen ver anderen en.... verbeteren; en hóe! Wy leven nu eenmaal in een tyd vervlakking, gevolg van de gejaagdheid waartoe het tempo van den levenscadans ons dwingt; er is geen synthese, er is geen zelfinkeer, waaruit heldendaden in de kunst zouden kunnen voortkomen en er bestaat ook geen mentaliteit, welke die heldendaden zou weten te waardeeren. De oonog heeft aan dat alles geen goed gedaan. Maar.... ook zónder heldendaden in de kunst mogen we tevreden zyn. Er wordt in onzen tyd over t algemeen .frlsscne Kunst geleverd; de onafhankelyxe critiek waakt overal. Vergeleken by den toestand van omstreeks Tachtig, zyn jnze dagen een toonbeeld vai. moderniteit en jacht naar nleuwiglieden Al zouden ook wy ons kunstleven op noo- ger peil wenschen, een tydgeest, welke voorkomt uit geestelyke, moreele, economi sche, e.a. factoren, is nu eenmaal niet zóó maar te wyzigen. en als wy den algemeenen toestand overzien, dan is er <de omstandig heden in aanmerking genomen) geen reden tot klagen. Töch moest er revolutie gemaakt worden. Niet omwille van den toestand maar om wille van de heeren-revolutie-makers. 't Is het kon niet anders een ope- c rette-revolutie geworden. Een onnoodlge, een geforceerde revolutie, en dan alleen nog maar „op het too- neel”, want de ,.Gemeenschap"-toeschou- wers, die over 't algemeen niet eens applau disseerden. gingen na iedere nieuwe vertoo- nlng heen en leefden, alfof er niets ge beurd was. hun leven van lederen dag. AlfVAKIENl IKFKIJS: Va* I— regels 1.25. elkt rr-el meer KEULAML pel regel *.7» V— de eerste panna, vaar de overig* pagina* KAR KIIBKIEK „VRAAG EN AANBOf»” bd e<~raill>elaliug per pil «lang IM* per adventuur van regel*; Iedere regel nrer &13 Zoo was er voor deze revolutie dus niet de minste reden, niet de m'nste aanleiding. Maar bovendien zyn de „jongere" heeren, in tegenstelling met de Tachtigers, schan delik in gebreke gebleven, hun revolutte- beloften in te lossen. Wat hebben zy ons geschonken? Waar zyn hun verzenbundels, him romans, hun tooneelwerken? Praat ons nou niet over 'n paar boekjes, over 'A paar artikeltjes In de „Gemeen schap.” Waar zyn de Jongeren'-verzen, die al gemeen ven buiten gekend worden, zooals indertijd de verzen van Jacques Perk. Wil lem Kloos, Albert Verwey, Helène Swarih? Waar blijft nu het proza van een Van Deys- sel, van een Jacques van Looy, van een Van Eeden, van een Herman Robbers, van een Emants? Waar deponeeren zy hun too- neelwerken als van een Herman Heyermans? Jammerlijk tekort! Laten de „Jongeren” met hun kunst- praestatles eens voor het front komen. zy slaan er, in verhouding tot hun re clame, een treurig figuur! By Kon. besluit is thans met 1 April az wegens verandering van den Rijkswater- itaatsdienst aan oen inspecteur-genéraal van den Rijkswaterstaat in a'.gemeenen dienst Ir. G, Rooseboom en aan den in- specteur-generaal van den Rykswaterstaat in de tweede inspectie Ir. A. R. van Loon eervol ontslag verleend, onder dankbetui ging voor de gewichtige diensten, aan den lance beweren, en is bencemd tot directeur- generaal van den Rijkswaterstaat Ir. J. A. .Ringers, directeur-hoofduitvcerder der Mij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken. De Nederlandsche Bank heeft met Ingang van heden den rentestand als volgt vast gestold: Wisseldisconto: verlaagd tot 3%. promes- sendisconto verlaagd tot 3%%, beleenlng van effecten gebleven op 4%, beleenlng van goederen gebleven op 4». voorschotten tn rekening courant gebleven op 4%. De „Chicago Trlbupe” berient, n*t het Fransche kasteel van Damplerre, geleden u. het departement Aube, naar Ame ika caat Het zou gekocht zyn door een Amerikaanscn decorateur uit Lake Forest, die n-*t »teen voor steen laat afbreken, waarna het naar Ctucagc wordt getransporteerd. Men veronderstelt, dat de koopcr handelt in opd acnr van een of anderen Amerikaanschen milllonnair. Het historische kasteel is In zuiveren Directolrestyi opgebouwd en beroemd door zyn prachtige gesneden en beschilderde panrelen. Het bevat ook vier groote muur schilderingen van Fragonard, die, naar ver luidt. door a'en nieuwen eigenaar ten ge schenke worden gegeven aan het „Chicago Art Institute”. Voor deze plechtigheid op 30 Maart az, oestaat gioote belangstelling Ruim 400 auto mobilisten nebben zich tot nu toe voor deel neming aangemeld. Vooral ook uit de bollenstreek len aan de auto-zegening deel. Enkele inwoners .an Heemstede. HUle- gom Voorhout en Lisse nebben zich beijverd de automobilisten in nun omgeving op te wekken, aan deze manifestatie van roomsch vertrouwen op een onter oe chermheilmn <St Christ of tel» deei te nemen Allen die zich daarby wenschen aan to sluiten, worden verzocht dus tijdig ter stemder piaatse aanwezig te zyn Voor ver automobl.lsten uit de bollenstreek de neeren uit nun omgeving nog niet voor dit doel bezocht zyn. kunnen zy de benoodig- de formulieren aanvragen by den neer n Blys. 2e Jan v. d. Heydenstraat 31 II Am- sterdam (Zuid). Ook zonder formulieren kan aan de zegening worden deelgenomen. Eind Juli 1930 aldus de ..Spkr.” ral te Genève een Internationaal voetbaltoumooi worden gehouden, waaraan de kampioens- ploegen uit verschillende landen zullen deel nemen. In zon bestuursvergadering, welke Zater dag j.l. werd gehouden, besloot de K. N. V. B. overeenkomstig het verzoek van den Zwitserschen Voetbalbond bj de daarvoor In aanmerking komende clubs deelneming aan te bevelen. Kootwijk Radio, het afgelegen, doch we reldvermaarde zendstation van den Ryks- radiodienst heeft in het laatste jaar be langrijke uitbreiding en verandering onder gaan. Behalve den nog niet geheel voltooiden nieuwbouw van eenlge gebouwtjes voor on derbrenging van de in aantal steeds toene mende korte golfzenders. uitbreiding van het aantal per oneelswonlngen, den aanleg van nieuwe wegen, heeft ook het groote ambtenarengebouw aan leder bekend als het hotel Kootwijk radio door toe voeging van een nieuwen vleugel, met groot terras, een geheel nieuw aspect gekregen. De nieuwe vleugel bevat beneden een ruime, mod Tn ingerichte recreatiezaal voor het personeel, met leestafel, biljart en ke gelbaan en op de bovenverdieping een aan tal. al even modern ingerichte, slaapver trekken. Het geheel is thans centraal ver warmd en voorzien van stroomend water (warm eh koud». Zat?rdag j 1. heeft de Dlrecteur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Ir Damme, het ontspann ngslokaal voor hst personeel ingewijd. Onder de aanwezigen ie vonden zich de Burgemee ter van Barne veld de heer Westrlk. de bouwkundig hoofd ambtenaar Blom, als vertegenwoordiger van den Rljksgebouwendienst en 1 Hoofdambtenaren van den en telefoondienst, des middags de Kootwyksche nieuwe zaal aangenaam was bez-g gehouden met een kindervoor telling waarbij o a. een goochelaar optrad, die de kleinen in verruk king bracht, vond te 8 uur 's avonds de offi- 3ieele inwijding plaats. In de feestelyk ver vierde zaal was het geheele personeel met syn dames aanwezig. In zijn openlnzsede wees de heer Damme er op, van hoe groot belang de te Kootwijk arbeid in het wereldverkeer was huldigde de werkers van hoog tot laag, die op deze afgelegen plaats met zoo veel toewydlng en zoo nauwgezet hun plicht hebben gedaan. De gebouwen waarin zij werken staan onder voortdurende spanning en van henzelf wordt een onafgebroken in spanning gevergd om de radiotelegrafische en- telefonische verbindingen met steeds meer landen en wer^Iddeelep te vestigen en te onderhouden. Het was Spreker daarom ?en voorrecht thans ook de ontspanning te kunnen brengen in den vorm van een ruime en gerlefelyk ingerichte zaal, dienstbaar voor alle doeleinden. Voorts memoreerde de Directeur-Gene- raal de gelukkige omstandigheid, dat juist tegelykertyd een ontspannlngs-fonds voor Kootwijk was gevormd, voor welk fonds de grondslag was gelegd door den aan Dr. Koo- mans toegekenden prus van de Haagsche Post, welke deze in zyn geheel aan zyn Kootwyk che medewerkers heeft willen doen ten goede komen. Spreker vertrouwde, dat het doel van de Administratie, ontspanning na inspanning, zou worden verwezenlykt en dat het per soneel in de ontspanningszaal een aange name compensatie zou vinden voor zooveel wat het, vooral in de lange wintermaanden, moet ontberen, daarmede het nieuwe ..home” van de Kootwykers voor ingewyd Verkla rende Hierna spraken nog ir. Boetje. Hoofdinge nieur-Directeur van den Technlschen dienst die er nog eens speciaal op wees dat juist 2 jaar geleden het eerste voorstel van den P. T. T. dienst voor het in het leven roepen van deze gelegenheid werd gedaan en dat de verwezeniyklng van het plan in dien tyd. gezien het noodzckeiyk overleg met andere diensten. enz een praestatle is. waarvoor hy allen die daaraan hebben medegewerkt hartelyk dankt; Dr. Koo- mans, die in het bijzonder den heer Damme hartelyk dank bracht voor zyn groote per soonlijke belangstelling in alles wat Koot wyk betrof, welke belangstelling onge acht zijn hooge ambtelyke positie ook dadeiyk rechtstreeks het ontspannlngsfonds gold, door aan het comité van aanbeve ling zyn naam te schenken en de Burge meester van Barneveld, die opnieuw ge tuigde van zijn groote belangstelling voor Kootwyk waarop hy trotsch was. dat het tot zyn gemeente behoorde. Hierna hield het gezelschap van Jan van Riemsdijk de aanwezigen eenlge uren op buitengewoon gewaardeerde wijze bezig. waarna tot diep in den nacht Kootwyk zyn feestdans danste. Deze avond, aan het einde waarvan de voorzitter van de Kootwyksche buurtvei- eenlglng, de heer Beekman, geroerd woor den van dank sprak tot den Directeur-Gene- raal. zal nog lang in de harten der Koot wykers blyven leven. Hy staat als een myipaal In de geschie denis van Kootwyk. symboliseerend eener- zUds de eensgezinde samenwerking in een groot Staat bedryf. ook in de vreugde van de ontspanning, anderzijds den burgerzin van het land, welke in het ontspannings- fonds de waardeering legde voor wat een schrUver noemde: Het wonder zelfGeen gedicht is schooner, dan dat en geen vreug de dlejrer dan deze: Holland-Indië ligt in de beslotenheid van een moederhart en iedere zucht is een draadloos sein: Hallo, o, mijn kind- De Fransche Minister van Marine. Du- mesnlL is gisterenavond naar Londen ver trokken. De Minister van Koloniën. Ptetri. aal van d*ac of morgen naar Londen torogkreren Omstreeks Tachtig 1 Was overal muf en duf in onze lette ren; lentepoëzle van den knappenden haard, varjarlngs-ajbums-dlchtwerk. rhetoriek van zingende zullen, Zondagsschoolsche stichte- lyke liederen, allemaal onwaar, onecht, met een slaapkamerluchtje. Toen kwamen de Tachtigers, die in het buitenland, vooral In Engeland, fnssche ideeën hadden opgedaan; zy zagen zich hier een taak weggelegd: hier was inderdaad wat en heel veel! op te ruimen en te luch ten: hier was een revolutie, zoo niet onmis baar, dan toch hoogst gewenscht. Zy méAkten revolutie; zy sloegen de hooge hoeden op de hoofden der deftige dichters plat, zy rukten als vroegtyd'.ge bolsjewieken de pandjesjassen der zelfge noegzame letterende ouwelui aan flarden zy smeten de deuren en vensters der muffe dicht-kamertjes wyd open, zóó dat de wind de gelige papieren, waarop zoojuist nog een dlcht-ader was leeggevloeid. naar buiten blies. Zy maakten revolutie, maar.... zy deden het geniaal! De Tachtigers hadden, voor wat zy ver woestten, iets te schenken. Zij braken af, maar bouwden tevens op. Veel en schoon. Al zyn ook alle door hen gewekte ver wachtingen niet vervuld, wy mogen toch gerust zeggen, dat zy hun revolutlonnaire Mak ja, UAk! in die dagen meesterlijk verricht hebben en tegelykertyd méér heb ben opgebeuwd. dan men over het algemeen Van revolutlonnairen verwachten mag. Voorop de oprechte verzekering, dat wU leder greintje van schoonheid, door wièr der Jongeren" ook gewrocht, van harte toejuichen. Voor lederen schoenen vers- of oroza- regel. voor iedere nieuwe of nieuw getooide ■choone gedachte hebben wy de volle honderd percent waardeering. van waat en door wie ons deze verrassing ook wordt bereid. Sympathie of antipathie spelen ons daar- by gtvO parten. De eerst: de beste straatjongen kan er in •yn bargoensch iets origineels uitflappen iets, dat tot philosopheeren stemt, en.we *yn dien kleinen, tuchteloozen rakker dank baar voor zyn gave; in de i «beesten” waardeeren wy de i «geesten", als er reden voor Is.... Waarom zouden wy dan onze fh liefhebberende jeugdige partygenooten Ook al noemen zy zich per abuis de Jonge ren" niet met sympathie tegemoet tre den, althans hun werkeiyk goede gaven niet dankbaar in ontvangst nemen? Vóór alles dus eerlijkheid hoezeer het onsympathieke gedoe der „Jongeren" ook tot een onblliyke beoordeeling zou kunnen lelden vóór alles eerlijkheid, en dan, voorzoover het pas geeft, dankbaarheid. WU zyn echter niet zoo dwaas, ons door het excentrieke en rumoerige gedoe van deze heeren te laten verleiden tot overschatting van wat de z.g. .Jongeren' in de kunst praesteeren; wy beschikken. Gode zy dank, nog over een behooriyk onderscheidingsver mogen; wy beoordeelen nun werk objectief en het valt ons licht het artistiek ..geval" der Jongeren” te zien In zijn juiste tameiyk armzalige proporties. Dat wy hier dezen weinig enthousiasten term gebruiken, hebben de heeren aan zich zelf te danken. Immers: we zouden er gaarne vrede mee hebben en we zouden ons er hartelyk over verheugen, als degenen onder hen, die wer- kelyk over artistiek talent beschikken talent voortdurend cultiveerden door hard werken en door reëele praestatle* een biyvendg plaat* ia onzen geest en m ons hart trachtten te veroveren. Doch hie/ 1* te veel beloofd; hier zyn door georganiseerd en pretentieus optreden verwhtinven rewekt. welke niet eens voor •en klem percentage In vervulling zyn ge gaan, noch ook in vervulling zullen gaan baar menscheiyke berekening. Deze „Jongeren” die intusschen niet eeia zoo jong meer zyn, dat zy zich onder .14 voorwendsel Jeugdige onbezonnenheid zouden kunnen excuaeeren, hebben ons wil len doen gelooven. dat zy een revolutie In de kunst, vooral In de kunst der letteren, op touw zettéh en dat ons, na hun revolutie, een schoonere toekomst In de kunst zou wachten. De heeren hebben echter vergeten, reke ning te houden met deze twee feiten: dat er in deze jaren voor een revolutie in de kunst niet de minste reden, niet de minste aanleiding bestaat, én dat zy de capaciteiten missen om uit een zy net dan ook onnoodlge. geforceerde revolutie Iets beters geboren te doen worden. De heeren schijnen een onweerstaanbare, een zlekeiyke neiging te hebben om voor «Tachtigers" te spelen, maar zij missen biykbaar zooveel litterair-historisch en te vens zooveel psychologisch begrip (zooveel zelfkennis), als noodlg is om in te zien, dat ban optreden In dezen tijd by voorbaat tot mislukking gedoemd moet zyn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1