ONS BLAD Voornaamste cKieuws S. KROM I Stoomerij en Ververij L. FRANKENBERG, Alkmaar JOHN BULL’S INNERLIJKE EVOLUTIE WOENSDAG 26 MAART 1930 DlGfG tea DIT M'MMFR FFSTAAT HIT TWEF Bl ADEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 72 ENGELAND Meckdeeling wegens Dr. G. C. v. Balen Blanken Van -13 April a.s. JOH. LAUWERS Influenza in een kazerne Reeds 75 slachtoffers V E R Z O E K aan Adverteerdero De tank buiten oorlof van zATevrouw De bouw gegund De regenmaker wacht op wolken Veroordeeld wegens overtreding der Leerplichtwet De Engelsche leger- begrooting aangenomen De groote bloemententoonstelling te Utrecht Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Copieer-’nrishtirg, vlugge levering, duidelijke afdrukken i Het bouwen van een ondsrstation te Kromm mie- Assendelft De weerspannige adjudant-onderofflcier De proef is opnieuw uitgesteld o - CAIle schoonmaakgoederen worden door ons met den meesten spoed keurig weder afgeleverd. Wfjzijn de eehigstedie wollen dekens geheel chemisch kunnen reinigen en prima afleveren. Onze naam waarborgt U een zorgvuldige behandeling Het conflict in het bouwbedrijl in de Mijnstreek Het huwelijk van Edda Mussolini r3ooo.- f 750.- f250.- f125.- e 50 AARGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL '7 ''■'-7 4 NDORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 41 VIER De regenproef is weer nitgestefi R. K. Transportarbeiders Bondsraadsvergadering te Utrecht vergadering REDACTIE. Thans opgelost. voltallige zitting van p. j. w. 50 jaar arts Barometerstand 9 uur v.m.: 787. Stilstand. 4r l DE DIRECTIE Tr^ai De NederlandGeh-Indische leenin* 1023 E 1B vele malen cverteckcod. c/Mjprz De adjudant-cndercfffclcr, die weigert z(Jr kinderen cnCerwüi te laten geven, is ver- ocidceld tet driemaal één dag hechtenla. Een dreigend conflict in de mandenmae kersindustrie. Onderre heldingen verleend aan leden der commissie van onderzoek naar den overval op Curasao. In den Franschen Senaat gaf Brland re» kort exposé, betreffende de Londensche on- derhandellngen. ABONNEMENTEN: voor Alkmaar SB Agentschappen: per week U et.; per kwartaal U$; per post, per kwartaal X58 bU vooruitbetaling. harte tot Christus en Diens levenspraktijk gaat bekeeren LONDEN, 25 Maart. Het Lagerhuis htedt tot hedennacht 2 uur vergaderd ter bespre king van de legerbeg: ootmg. welke ten slotte zonder verdeeldheid wem aangenomen Het conflict in het bcwwtedrüf in de mjja- streek is opgelost. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden c-pgestoken cm: 6.54 uur. De Utrechtsche Rechtbank heeft uitspraak reda-an inzake den roofoverval te Wonden* berg. RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD* bU veoemthclahiag per plaatsing PC advertentie van 5 regek; Iedere regel ara R12 De arbeiders in de Britsche wolfridustrin verwerpen met groote meerderheid de voor stellen tot loonsverlaging. In den Franschen senaat is een interpel latie aanrrkordigd over de sovjet-propagan da in Frankrijk. Bevestigd wordt, dat Grand! heeft voor gesteld de yloctconferentie zes maanden M verdagen. De volgende week een van de Vlcctccnf eren tie. De kwestie der postvteehten naar IndM is weer :.a bet Engelsche Lagerhuis ter spra ke gebracht. De Eerste Kamer heeft goedgekeurd du begroot'n*en voor bet Staatsmijn bed rijf on voer het Zuidcrzeefonds. toonde, over 1928 148 500 56 Gunning van den bouw van een onder» station te Krommeciie-Asscndelft. De Neö. Spoorwegen hebben aan den beer De Groot, aannemer te Heerenveen, opge dragen het bouwen van een onderstatlon voor stroom levering te KrommenieAssen delft, te Zaandam en te Beverwijk, voor een bedrag ran 138.000. De regenmaker heeft op Schiphol gisteren weer gereed gestaan met een lading ona’er- gekoeld ijs en vier machines, om zijn proef boven de Wolken te herhalen, maar er waren om 1 uur geen wo ken. Daarom moest de tocht uitgeeteld worden tot hedenmiddag 5 uur. BUREAU: HOF ALKMAAR Telefoon: Administratie Ne. «33 Redactie Ne. «33 In de conferentie te Heerlen, bijeen.'reroe- pén door den R'jks'p?mic.'delaar Mr. Aaltcrse. met de afgev. van werkgevers- en werkns- mers-organisatles uit ’t Bouwbedrijf, isbehou dens nadere goedkeuring der ledenvergade ringen .overeenstemming verkregen inzake het conflict in het bouwbedrijf. Er zal een nieuw contract worden afgeslo ten voor den duur van twee jaren. waarin is opgenomen: premievrije ziekteverzekering en drie vakantiedagen, plus vijf feestdagen met behoud van locn. toepassing van de gewijzigde rechtspraak, terwijl de klasse- indeellng zal worden aan gevuld. ROME. 25 Maart. Mussolini heeft vanmor gen in de villa „Torlcnia" de wetteluke pa meren geleekend voor net huwelijk van zur aochter Edda met graat Galierazzo Ciarc Het huwelijk zal waarschijnlijk 24 Apni u Rome werden gesloten in de particuliere kapel van de villa ..Toronia”. Na de notulen Blijkens de ontvangst van Ingezonden stukken ontoreekt het niet aan belangstel ling voor onze artikelen over het „vraagstuk" der .Jongeren" Wij willen den heeren inzenders echter vriéndelijk verzoeken, eventjes geduld te oefenen en te wachten tot wij uitgesproken zijn Daarna zullen wij den inzenders gaarne gelegenheid geven tot een genoeglijke ge el ach ten wisseling. De Berltjnsehe stadsreiniging heeft een „tank tn bedrijf genomen, welke tege’tjkerttM straten «ebssw veegt en het rail epzulgt. Ds taak wordt electrisch gedreven Het aantal werkloozen in Engeland met bijna 60.900 gestegen. Tóch: Engeland’s ziel verandert!.... Dót is t groote feit! Grooter dan de beteekenls van een moge- li.fk fiasco der Vlootconfe-entie. hoe belang rijk ook voor den toekomstigen wereldvrede de gevNeen van zoon fiasco mogen zijn. De liberale ziel van Engeland is definitief aan het veranderen Héél langzaam nog. na tuurlijk; zulke veranderingen van de volks ziel gaan nóg langzamer, dan die der per soonlijke bekeering van individuen.... Maar veranderen doet de Engelsche volks ziel desniettemin ontegenzeglijk! Pakt maar eens een bloemlezing vast van gewilde Engelsche auteurs uit de laatste 25 jaren.... Kijkt maar eens naar wat de Londensche theaters in doorsnee brengen, al loopt er nu en dan nog wel eens een rwart schaap onder doorLeest eens voor de aardigheid ge durende één maand of zoo gij. trien de zaak interesseert, Engelsche Magazines", de En gelsche bladen de Katholieke (prachtige) ..Tablet”, of het sterk-groeiend Kath. week blad „the Universe"; of ..the Catholic Ti- AIDIKI RAI lerKIJH; Va* regel» J IJS. elkr regel meer «JS. KECI.AMt pel regel RIS voer de eerste pagina, ener de evertge pagina's RM Gisteren was het 50 jaar geleden, dat dr. G. C. van Balen Blanken te Bovenkarspel, vroeger te Spanbroek, tot arts is gepromo veerd. De geneeskundige kring West-Frles- land bereidde den jubilarir en familie een feestdiner. Op de ten huize van den jubilaris gehouden receptie kwamen vele autoriteiten. Er waren verscheidene bloemstukken geko men. o.a. van de burgemeesters van Hoorn en Enkhuizen. van de afdeeling van de Maat schappij tot Nut van het Algemeen, van de rederijkerskamer Justus van Maurik enz. Uit alle oorden des lands stroomden de telegram men binnen. Namens het gemeentebestuur van Hoorn heeft de burgemeester, mr. G. J Bisschep, een harteljjke toespraak gehouden waarby hjj naar voren deed komen, dat de heer Van Balen Blanken een groote liefde voor zijn ge west had. Er waren deputaties van oe Zui derzee Visscherij Tentoonstelling en het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, waarvan de jubilaris voorzitter is. „Wat is Engeland’s politieke positie?” „Is de vloot-conferentie mislukt?" „Wankelt de Labour-regeering?”.... „Groeit <le Britsche werkloosheid?’ „Waait er een storm over Azië „Zal t Britsche Rijk verbroakelen?” Ziedaar *n half'dorij'? tëTOviai^lUKtttr waarmede niet alléén Engeland, maar bo vendien Europa, ja heel de wereld, op het nauwste verbonden zijn. Zullen wij ze hiet bespreken? Neen. dat doen anderen! Heden géén feiten. Vooral geen politieke gebeurtenissen Integendeel' Wjj willen, zoo van tijd tot tijd de aandacht blijven vestigen op andere ..dingen in Engeland’’. Dingen dan. waarnaar niet iedereen 'ijkt. En tóch dingen van belang! Wat er thans in Engeland gebeurt, ligt niet altijd aan de oppervlakteReuter past er wel voor op, geen synthese uit zijn Engelsche nieuwsberichten te trekken. Ata men echter maat goed op zekere feiten blijft letten, ziet men al heel gauw zelf behalve die gebeurtenissen, óók nog de véél belang ijker maar vaak verbotsen oorzaken ervan. De sfeer w-'-uit ze gevoed worden. Twintig jaar lang woonde ik er Nog tanger zen ik Engeland Men ziet echter de geweldige macht John Buil toch zoo maar niet op Parliament Square, in Westminster. waar iedere Bollandsche loenst graag het Lagerhuis en Hoogerhuls wil den. Di hulzen” waar men praat Men De adjudant onder-officie- Z., te Lelden in garnizoen, die reeds eenige malen wegens overtreding der Leerplichtwet met boete werd gestraft en die onlangs uit de ouderlijke maeht is ontzet, te gisteren wegens over treding ran de Leerplichtwet door het Hoog Militair Gerechtshof tot drie maal één dag hechtenis veroordeeld. De Krijgsraad te Den Bosch had hem om bovenstaande overtreding drie maal drie da gen hechtenis opgelegd. In het garnizoen te Arnhem heerscht op het oogenbllk een influenza-epkiemle, waar van vooral de infanterletroepen in de Menno van Coehoom-kazerne slachtoffer zjn. In het Militair Hosp'taal zjn reeds 75 patiënten opgenomen. De gevallen zijn ever het algemeen van lichten aard en de ziekte heeft een goedaardig karakter. om ran den staat, legden ook onze Nederl. spoorwegbouwer» waren dót zelfs niet voor namelijk buitenlanders9 hun spoorwe gen vast aan allerlei hinde lijke particuliere belangetjes. Welke een Wl’lem II héél wat ergernis gegeven hebben zooals wij weten. In 1850 zag Fngeland plotseling het herstel der Katholieke Hiërarchie vanuit Rome, door Kardinaal Wiseman aangekondivd! Wat een geweldige opschudding en vele anti papistische vellet tgs teweeg bracht Nu. wij hebben dat stuk voor stuk naeevolgd! Mgr. Zwijsen. de vriend van Willem II. werd onze eerste Aartsbisschop ip den <nog steeds vacanteni zetel van Utrecht. En de April beweging zorgde óók voor het anti-papistlsch décor Het zwarte standbeeld van Cobden, den nrofeet van den B-itschen vrithand-1 staat 'n Manchester, de katoent 'es-metropool. or> de mooiste Square Er dat Manchester werd hart en hoofd van En°ela’'d's vewa'd'ee katoen-lndustrle Van zifn liberalisme en vrlihandel Zat daarin we'Hcht eenlg causaal verband? Want hier, in Nederland, werd óók ons Twenthe. vrijhandel en liberalisme en ka- toent'es vereerend. ons voornaamste nlfver- beids-vewest in de vowee eeuw. Totdat Katho'iek Tilburg en Goirle hun textiel- 'ndustrie óók on peil brachten. en er tn de Kath dee'en van Nederland overigens wel andere nóg be'angrHker Indu.stsiestreVen ontstonden Die niets nrlnctnioei met vrij handel of libera'en v*davh'en<mra te maken hebben Liberale werkvevers zlin niet meer tn Neder'and evenmin als in Frure'and nog de voornaamste invloed on de reveerings- bureaux gebleven Terwijl de positie der ge organiseerde arbeider» in Engeland ook al even grondig veranderd en verbeterd is als dl» tn ons eigen land' vooral né den oorlog Alléén de liberale per» ts in Enge'and veel meer in verval dan bij ons het geval is. Fn ran een .Kath. nerz* kan navwefflks ge sproken wonden daar de Enee'sche Kath. weekbladen inderdaad uitmuntend geredi geerd ztln. maar toch onmo->eltfk als ..nieuws bron” kunnen concurreeren met de vele groote dagbladen in de Engelsche taal. die naar mtln oersoonlilke meening tot de best- on«»este'de kranten ter wereld behooren Hoe wel ze niet altijd ar.tl-Fngelsch zlin! Maar het Katholiek bn Christelijk onder wijs in het Ver Koninkrtik is nog heelemaal niet ..vrij”. Dat komt vooral omdat de na werkende liberale invloed ran den Brtt-schen staat on de Fnee'scbe kerk-enootschanoen. hoewel sterk aan t verminderen toch nog alttid machtig genoeg is. om er de confes- stoneele vrijheid aan banden te leggen De Katholieken hebben ei nog te weinig poli tieke macht, hoewel dat ook zlenderoogen verbetert.... Beleefd verzoeken wij de medewerk ng ran onze H H. Adverteert?™ inzake net vroegtijdig toezenden van de voor de Zatertag-num- mers bestemde advertentiën. Wjj zullen net zeer op prijs stellen indien wij de an nonces. lestemc* voor Za er- dag. reeds des Donderdags at uiterljk des Vrijdagsmargens ontvangen Door bet vroegtijdig inzen den van advertentiën kun nen wij rak dF aitvoe- ring, dus aan net zetten van de advertentie, meer aandacht schenken, hetgeen vanzelfsprekend de redame- waarte van de annonce ten goede komt. Mede In Uw eigen belang vertrouwen wij op Uwe medewerking inzake een en ander te mogen rekenan. waarvoor bij voorbaat onzen dank. -g, r»i» reniw v»n 'a 4U.<* anderen vimam In de Tweede Kamer is gehouden de bw tcrpcllatie v. d. Heuvel over de Landbouw» crisis* Het welslagen van het bloemenfeest te Utrecht is verzekerd. Behalve dat de kwee kers uit alle oorden van ons land komen met het beste wat zij hebben, Is ook een aant&i Inschrijvingen binnen gekomen van liefheb bers uit Vucht, Bilthoven. Huls ter Heide enz. Uit België komen orchideeën, uit Duitsch- land nieuwe cactussen ter opluistering van het geheel. De volgende heeren zijn uitgenoodlgd om als keurmeesters op te treden: Voor de binderij de heeren J. F Bekker. Haarlem; K. Kebe. Amsterdam; Ph. v. d. Lubbe. Den Haag; J. H. Th. de Roos. Am sterdam en C. P Tetzner te Groningen. Voor de bloeiende planten: H. Boegscho- ten te Aertenhout; J. Eveleers. Aalsmeer; J. H. Kauffmann. Amsterdam; H. <fe Lange Rotterdam: W. Lodder. Hees bij Nijmegen. Voor de Groene planten. Cacteezn en Saccu’enten de heeren H. Hornsve'd Baam; Chr Klein Molenkamp, Zeist: D Mzeuwen- berg- Zeist; W. Pijper. Doorn; H. J. Wina. Zwolle en S. G. A. Doornbos, ’s-Hage. ziet de ontzaglijke kapitalistische macht van ..Old England” <wat klinkt dat als 'n firmanaam, niet?) toch zoó maar niet, door te Londen eens voórbd de Beurs, of Lloyds <van de wereldwijde «atoeepvaart- assuranties) of de Bank van Engelane* 'waar de Engelsche goud-reserve In de Kelders moet liggen, naai men zegt!) te wandelen. Oók zelfs niet vanuit de onafzienbere rijen machtige kantoorgebouwen de deftige ■kken-straten van Londen Manchester en Liverpool. Waar het economisch lot ran honderden miluoenen pariah’s tn Britsch- Indlë van Gandhi’s kruistocht, misschien aan één enkele pennestrook vastrft.-.. M?n ziet er van bulten, op de straat, even min de groeiende verbittering van de twee mll- lioen werklooze Britsche arbeiders ondanks de Jaarlijksche belangrijke landverhuizing ran jonge Britten naar de overzeesche kolo niën. Niet, al komt gij daar ook overal die groepen sjofele vaak ondervoede oudere mannen, die ietwat havelooze jongemannen tegen in de straten der groote steden van dat rijke Engeland. En dat, ondanks een hard-werkende Labour-regeering. Die toch wël haar ’ilter- ste best doet om nog méér ..sociale voorzor gen” door staats-reglementeering te finan cieren Want wie kan er, tzgen het telkens- versnelde productie-proces der Britsche in dustrie in. al die werkgrage menschen aan baantjes helpen?.... Old England is aan ’t veranderen! Ondergaat 'n innerlijke evolutie! In het huidige Engeland worstelt er nog iets anders, dan een zoowel door links als door rechts besprongen regeering uit de ar beiderspartij. In dit Engeland worstelt nog iets anders, dan een verouderde vrijhandels politiek tegen den méér dringenden roep om beschermende rechten voor de nationale in dustrie. Die door Duitsche. Fransche en Amerikaansche vrij-ingevoerde goederen op unfaire wijze beconcurreert wordt in eigen land! Daar worstelt in Engeland, schier onzicht baar voor de massa, een taai-stervcnd libe ralisme. Dat nu ai verdrongen, onder den voet geloopen wordt door eigen kinderen en kleinkinderen, de imperialisten en de diverse richtingen uit de arbeidersbeweging; hoe wel dat liberalisme, zelfs stervende, aie na komelingen nu niet meei* trotsch ontkent en bovendien nog hooghartig minacht Daar worstelt in Engeland net uitstervend ges'acht der deftige, liberale - Negentiende Eeuw <van Gladstone en de goede Koningin Victoria1' met het ongegeneerd, rumoerig en harthandsch arbe’dersges'HCbt dat zich na den oorlog overal gelden aeed, óók in net behoudsgezinde Engeland I Het liberalisme in Europa zooals wU dat als n soort ..staatsleer’ kenden kwam oor spronkelijk uit Engeland AJ eeuwen geleden, toen men zijn aanhangers ..de Whlggs” noemde Een eeuw geieden tegelttk met En geland’s groote industrieele uitvindingen, werd de liberale geest weer vaardig over Groot-Brittannlë Men verheerlijkte er weer het vage Deïsme; maar de jonge Ne vman bracht er toch oók de Oxford-oeweging na de Katholieke Emancipatie, rot bloei, met Manning En Ik mag er hier wel even op wijzen, hoe onze eigen Kath. emancipatie in Nederland héél veel trekken gemeen neeft met die der Engelschen. plaatselbke omstandigheden natuurlijk tn aanmerking genomen Engeland begon een economische oolltiek van vrij handel. wjj in Nederland zonder nog veel industrie volhardden geestdriftig tr. de onze. Toen de Engelschen wél 'ie eerste spoorwe gen bouwden, maar buiten alle Inmenging De kabinetsformateur in Polen. Szymans ki, heeft ven de opdracht tot kabinetsfor mateur afgezien. In „Hotel de 1’Europe" te UCFecht vond de achtstè vergadering plaats van den Bondsraad van den Neo’. R. K. Bond van Transportarbeiders ..8t. Bonllacius”. opening en de goedkeuring dsr van ds bonoSraadsvergadering in 1928. vereen ;gde men zich met het jaarver slag van den secretaris over 1928 en 1929 Hieruit bleek, dat het ledental, vooral in 1929. niet onaanzien’ ijk vooruit is gegaan in hoofdzaak door de propaganda in o'e afdeeüngen. Einde December 1927 bedroeg het 4197 en einde December 1928 4630; in 1929 is de aanwinst 875 daar 1929 s!u‘t met 5555 lenen Verschillende nieuwe afdeel’ngen en corresnonden'schappen werden opge- richt. In 1928 waren In totaal 95 'eden 1146 da';en in staking; aan hen is 4645 90 uit- keering verstrekt. In 1929 waren deze cijfers 63 leden, over 1409 dacen en met 5310 87 uitkeering. Het aanta' collectieve cont ac- ten vermeerderde fn 1928 m:t 8 en In 1929 met 21. Op 31 December 1929 waren in totaal 54 contracten loopende Wat ab werkloosheidsverzekering betreft, in 1928 waren de inkomsten aan bijdragen en sub sidie 113 949 05 en de uitkeering f 112.312 10; voor 1929 bleef de uitkeering dank zit bijzondere maatregelen, beperkt tot f 117 336.80. terwijl aan bijdragen en sub- slcTe 134 479 57 werd ontvangen zoodat oen reserve van 17142 77 is gemaakt Het jaarverslag van den penningmeester dat de verlies en ylnstrekening sluit met een eindcijfer van en een voorteelig sa'do van 1 5 493 21. terwijl die cijfers onderscheid 'ijk vo-r 1929 zijn: 173 056 05 en f 11.007.98. De voorzitter deelde verder mede, dat ge adviseerd wordt, de leden melkbezorgers van den R. K. Zuivel- en Marga tnebewerkers- bond. die niet is een erkend katholieke ver- een’glng te pogen in te schrijven in den R. K. Bond van Transportarbeiders; de arbeiders, d’e in de zuivelindustrie tabrtek- matigen arbeid verrichten, moeten lid wor den van den R. K. Fabrieksarbe’dersbond me'kbezorgers te Princenhage zullen uit laatstgenoemden bond in den R K. Trans- portarbefdersbond worden overgeschreven. Het be'eid van het hoofdbestuur werd goedgekeuru. Vervolgens werd een bespreking gevrijd aan ds organen „De R. K. Transportarbel- de Engeland zich rraalntts' teeto nog e»-ran Lder" en „Hst Snelve-keer". Daarna werd een toespraak gehouden door den heer Strfbis. vertegenwoordiger van oë Int. Federatie van Christelijke fa- brieks- en transporta be’d rsbonden en van den Christelijken Bond van transport arbeiders. Bij de bestuursverkiezing werden bij enkele cand'daatstelling herkozen de heeren Th. Kalkhoven. Jan Zwaga en H. B van Zwet. In een intussc..en ontstane vacature wero' gekozen de heer J. Boeren uit Rot terdam. Als voorzitter werd bij enkele candidaat- stelling gekozen de heer H.' Janzen. de tweede voorzitter, die intusschen reeds als voorzitter was opgetreden. Na o'e pauze werden de voorstellen van het hoofdbstuur en al der afdelingen aan de orde gesteld. Op voorstel van het hoofdbestuur werd besloten. cm zieke leden alleen dan van contribulitebtaüng gedeeltelijk vrij te stellen wanneer zij niet vallen onder de bepalingen der Ziektewet. Besloten werd om „De R. K. Transport arbeider' om de veertien dagen te laten ver schijnen: dit zal met ingang van 1 Juli a.s geschieden. De begroeting werd vastgesteld op eind bedrag van 192.486 vervolgens onveran derd goedgekeurd en de penningmeester, de heer Kalkhoven, voor zijn beheer gede chargeerd. mes"Hoort maar eens. wat de radio u brenjt Ziet, hoe de bekende Engelsche „gras- pred king" (eerst alleen maar in het Hyde Park, te Londen, als een curiositeit) door Kath. jongt mannen en vrouwen in elke Engelsche stad van belang des Zondags geschiedt Kijk eens naar de Kerk! ’n Prachtige graadmeter! De groei, forsch en fleurig, der Kath. Kerk in een nog zóó liberaal >ar.d als Engeland,* telde in 1929 méér dan 12 000 bekeerlingen; Waaronder, nota bene 38 Angllkaansche geestelijken, ’t Zijn bekeeringen „van boven af....” Verleden maand was h-t Father Vernon. Hij is één der beroemdste Angllkaansche kanse'redenaars geweest van zijn tijd. Jong en ascetisch boeide hjj dt menigte ongemeen. Nog verleden jaar stonden duizenden en dui zenden alle weken te wachten vóó- de deu ren der typische oud-Enge'sche kerk van Lancaster Gate in de zeer deftige buurt van het Hyde Pa-k Zoon bekeering verwekt m een land als Enge'and dan ook een enorme sensatie. Vele andere bekeeringen volgen daar vaak op En Miss Kaye-Smith Dat is een zéér gevierde Engelsche toman- schrijfster. En da' beteekent tn Engeland héél wat!... Iemand kan in ons Nederland een ..gevierd schrijver’ zijn en bijna sterven van den honger. Al woont hij ook In Bus- sum. ...1 Maar in Engeland zijn schrijvers, ook al vanwege de paar honderd millio-n Engelsch- sprekende menschen. die er op de wereld zijnzeker niet aan de publieke liefdadig heid overgeleverd Zjj zijn er de levende dra gers van de nationale cultuur, van den volks geest! Daarom heeft de bekeering van iemand als Miss Kaye-Smith ook héél wat polemie ken en commentaren doen ontstaan.... Engeland heeft nog een geweldigen Invloed op de zaken der wereld Indien wjj dan een beteren invloed van de Engelschen verwach ten. dan moeten er daar éérst „betere men schen" komen Bteener of nóg nieuwere pro- ductie-machlnes veranderen de wereld im mers niet; dót doen alleen maar de’ levende menschen. Wier hart moet veranderen, in Engeland en óók hier. De grootste triomf van het Christendom zal zijn, dat het materialistische, berekenen-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1