ONS BLAD Ei L. FRANKENBERG, Alkmaar DE „JONGEREN” Wl e Voornaamste cWieuws De DIT NI IMMER BESTAAT UIT TW£f Bl ADEN DONDERDAG 27 MAART 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 73 VIER f 50 De toekenning van oudersdomsrente De proef van Marconi gelukt Het maken van leidammen A Geen regen, wel koude De galeien van het Nemi-meer Mgr. Louis Teh’en o.£.m. t en JOH. LAUWERS Ursent r Naar de Missie Waardevolle Rubens gestolen Amerik. Missionarissen in veiligheid Aanbesteding van Zuiderzeewerken Spoorwegvrachten Akkerbouw De bemanning van de „Hertog Hendrik" Het voorstel-Ter Haar tot demping verworpen Het nlet-toelaten van een Russische gezante Een verklaring der redactie van „De Gemeenschap” Leden aangesproken voor leder f 4372 Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Briefonfners, Ptriorattirs. Alle soorten opbergmappen De ontsteking van electrische lampen langs de korte golf Herhaalde proefneming van den regenmaker Het geweigerde pasvisum Van de in October 1926 gewijde 6 Chineesche bisschoppen zijn er thans 3 overleden De verduistering bij de Spaar- verzekering voor Katholieken De kwestie van de Rokin- demping te Amsterdam 50 reductie op het vervoer van aardappelen Van de kunst naar de politiek „Boaz”-bank voor Leiden en Omstreken De jongeren en de politiek AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN.. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Am 65-jarigen f 317.700; 9 mevr. KeDrata/ Dreigende regeeringacrtais ia DwW»riilxa4 De droogmaking van het meer gestaakt De kwestie der verloven t waar- Barometerstand 9 uur v-m.: 770. Voorufc, gemdn Een aardig kiekje a* Uraem taeedaea Uur» ea Alkmaar De aankomst te Tssidea van de Kgipiteihz delegatie. deze Ra- De Eerste Kamer beeft de begroeting vaa het Wegenfonds voor 1836 vastgesteld. Hat ex-Eerste-Kamerlid P. J. H. tn cassatie dlgd worden op deren grondslag voorstellen In te dienen. Op het «ervoer van aardappelen ml door de Ned. Sposrwegen M pet. redactie worden verleend. BU een snees storm in Illinois vallen drie dooden te betreuren. De Amerikzzwmhe delegatie ter vteote conferentie te vearwaardeRjk bereid toetro» ding tot een consultatief pact te overwegen. De ontsteking van etectrbch Hebt lange de korte golf, een uitvinding van Marconi b geslaagd. De leden der „Boax”-buiik te Leiden in B— quidatle worden elk aangesproken voor een bedrag van f 4-372. De verdutateringen bfj de SpearverankerinR voor Katholieken. De veroordeelde ex-dlreo- tenr beeft ra eestte aangeteekend. Op April as. sullen de Berw. Zusters □yrtlla. Werenfrida en Veronica van de Con gregate der Ben». Zusters Vrsultoen. wier moederhuis te Bergen te gevestigd, -aar de missie to Nyondo XQeganda) vertrekken. Mieenoneeva' met tnodelllken Minne bii verlies een duim «d wlnvlnser De gemeenteraad van Amsterdam heeft met 2212 stemmen verworpen bet voorstel- Ter Haar om bet Rokin te dempen van Dam tot Spul Waarom de Bmsisrhe geen pasibam kreeg. BcweeVd «voedt, dat Hitler candfdaai ml worden gesteld voor het Duitacbe KJk prad dentsehap. la het veenbedrijf to Drenthe b een sta» king uitgebroken. LICHT OP. De lantaarns moeten iiiiiik— worden opgestoken om 656 uur. Mgr. Louis Teh’en O.FJA, één van de eerste Chineeache Bbschoppen, te overledeib De dader van den moord op den Engel schen planter Hemlng in Ned.-Indié te ter dood veroordeeld. t»i» een Hredï been el ara o to I ABONNEMENTEN: voer Alkmaar en Agentschappen: per week U cL; per kwartaal Z2S; per peeL per kwartaal Z U» H vooruitbetaling. In de politiek echter zijn de heeren nog méér tekortgeschoten en nou smadeKJker mislukt dan In de kunst waarin door enke lingen althans tets bereikt werd. De politiek is der boeren graf geworden. Eigen eehuldl De Tweede Kamer beeft verder behandeld de interpellatie-Van den Heuvel over da crisis in den landbouw. bil trerlien van een bend, een met nt een nnr Op de vragen van het Tweede Kamerlid, den beer Bakker, betreffende invoering van een belangrijke reductie op de spoorweg vrachten voor het vervoer van akkerbouw producten. heeft de Minister van Waterstaat medegedeeld, dat na het veelschte overleg met de directie der Nederlandsche Spoor wegen. wegens de buitengewone omstandig heden besloten is, een reductie on de spoor wegvrachten voor het vervoeren van aard appelen te verleenen van 50 zoo spoe dig mogelUk Ingaande en eindigende op 15 Juni as. Ingediend te eea wetsontwerp Inzake het verleenen van ouderdomsrente aan 65-Jnrl- gen. Dr. A. R. Zimmerman te benoemd tot voorzitter der Franseh-Zweedsche venae nlngscommiasle. Mi veria» van endarae vtoaar Het Bureau voor Katholieke propaganda te Rome heeft een telegram ontvangen uit Sjanghai, waaruit blijkt, dat de elf Ameri- 'caansche missionarissen, over wier lot men rich gerulmen tUd ernstig ongerust maakte, n veiligheid zijn ZU hebben hun zetel ver plaatst naar Hankau. Een telegram uit Fenyang in Shanst ver meldt den dood van mgr. Louis Teh’en, O. F. M aposto.lsch vicars van Fenyang. Geboren In 1875 te Loutchengsien In Zuld- Shansl, trad hij later in de orde der Fran ciscanen en werd priester gewijd te Talyuen- fu in 1903. Hü werd benoemd tot vicaris apostolicus van Fenyang 14 Juli 1926 en blsschop gewijd 28 October 1926 in de St. Pieter te Rome door Z. H. Paus Pius XI. - Van de 6 eerste Chlneesche bisschoppen dien dag door den H. Vader gewijd zijn er nu reeds 3 dood. Mgr. Ph. Tchao, Vicaris apostolicus vaa Suanhwatu, overleed 14 October 1927. Mgr. Od. Scheng. O.F.M. prefect van Puchl In Houpe, overleed In November 1938. Mgr. Teh’en leed reeds lang aan een aan doening van de longen Hij ontving zeer god vruchtig de laatste HX. Sacramenten. Nadat een wolkenlooze hemel den heer Veraart Dinsdag geen kans had gegeven om zijn proeven tot het kunstmatig verwekken van regen door het strooien van onderge- koeld Ijs te laten doorgaan bleken de ween- omstandlgheden gistersa -gunstiger te zijn. Wel was tegen, den middag bet dikke wolken dek dat eerst den hemel oedekte. verdwe nen. maar tn de overigens blauwe lucht Ireven nog talrijke dikke, witte wolken. Te ruim vier uur stegen van het vliegveld Schiphol vier vliegtuigen op. twee geladen met zakken fijngestampt en door middel van vast koolzuur ondergekoeld Us. het derde vliegtuig met belangstellenden en vertegen woordigers van de pers en bet vierde met eenlge heeren van de A.V.R.O., voor welke vereenlging de heer W Vogt tijdens de vlucht een verslag zou uitzenden, tot welk doel tn de cabine van het toestel een door geluiddempende schotten afgesloten spreek cel was aangebracht. Het oorspronkelijke plan om naar Scheve- nlngen te vliegen, werd opgegeven, ornaat bleek, dat boven de Zuiderzee een dich tere bewolking hing. Tusschen Pampus en Schelilngwoude werd het Us boven de Zui derzee uitgegooid Uit de lucht viel geen enkele verende ring te bespeuren, waarom na terugkoi.ut, op Schiphol inlichtingen werden uigewonnen. allereerst bjj het militaire vliegkamp Schel- Ungwoude Een parlevinker, die met zijn boot juist uit zee terug kwam, had de vliegtuigen gezien en waargenomen, dat zij us uitwierpen. Re gen had hij eenter niet bespeurd en eigen aard^ genoeg had hl) het uitgeworpen Us. dat hij in schuine richting naar zich toe had zien vallen, niet zien neerkomen, noch in zUn onmiddellljke nabijheid, noch elders op het water. De belangrijkste neming had men nog gedaan op het Fort Pampus. Mei: had daar de vliegtuigen Iets zien uitstrooien, doch men «rist niet «rat. Eenlgen tijd later daalde een witte nevel wolk op het eilandje neer, welke wolk een hevige koude verspreidde, doch zich spoedig had opgelost De heer Veraart verklaarde na afloop van zUn proefnemingen, dat de omstandigheden weliswaar beter dan de vorige keer en. doch toch niet ideas' waren geweest. De bewol king was niet compact genoeg geweest, ter wijl de wolken slechts een dikte hadden van eenlge honderden meters. In ieder geval is de heer Veraart voornemens de proef in de maand Mei nogmaals te herhalen. Hf) zal dan de gunstigst mogehjke omstandigheden afwachten. BURKAU: MOF 6. ALKMAAB Tefcfsen: Administratie Na. «18 Redactie Na. «M A"» .Hl «lm inarvMar de vareekrrüwv.orwaarden Mn ouev.llea verzekerd vooe we der «dawJe ulrkeerlneen Naar Uit Elstree, Hertfordshire. Esoalft wordt, te ten huiss van den vicar Oibhs sl> daar door inbrekers een waardevoUe Ruim» uit de lijst nsnedm en gastolen. Het dodk vertegenwoordigt een vaarde ran eenlge aenden ponden. BU de Tweede Kamer is een wetsontwerp Inged end tn verband met den samenloop van de vrijwillige ouderdomsverzekerlng en verplichte verzekering krachtens de Invalidi teitswet. BlUkens de Memorie van Toelichting wordt het bedrag der ouderdomsrente voor den- gene. die krachtens het bepaalde bU art. 24 der Ouderdomswet 1910. eene ouderdomsver zekerlng heeft gesloten, doch die hetzU ten tijde van de aanmelding tot deze verzeke ring verzekeringspllchtlg was Ingevolge de Invaliditeitswet. hetsU na die aanmelding, verzekeringspllchtlg Ingevolge de Invalidi teit wet is geworden, bepaald door het be drag der betaalde premie in verband met leeftijd bU toetreding tot de verzeke- De Raad voor de Soheepvaart heeft onder zocht bet ongeval van het stoomschip „Groente." Uit Sydtiey is gemeld, dat de poging van Marconi van uit Genua om de electrische tampen op de tentoonstelling te Sydney langs draadloozen weg te ontsteken, gelukt M. Door de door Marconi uitgezonden golf werden ongeveer drie duizend lampen op de tentoonstelling ontstoken. De belarrst-Ulng voor de proeven van Marconi was de laatste dagen bijzonder ge- Toeld. zoodat te Genua talrijke joumalls- en. fotografen en andere nieuwsgierigen op de pier verzameld wen, waar Marconi s •ehlp voor anker ligt. De Itallaansche persvertegenwoordigers 'enden na het gelukken een telegram 'naar 31dney. waarin zU hunne vreugde over het succes tot uiting brachten. Omtrent d- data 's van het door Marconi gebruikte apparaat Is nog niets bekend. Alleen verklaarde Marconi aan journalisten, dat hU bU zijn proeven een golflengte van 26 M. gebruikt heeft Naar wij vernemen, te P. J. H-. het ex- Eerste-Kamerllo’. die door bet Amsterdam- sche Gerechtshof te veroordeeld wegens ver duistering van dit vonnis tn cassatie ge gaan. omdat x L de hande’lng, waartp be doeld vonnis Is gebaseerd, ten onrechte als verduitterlng Is gequallflceerd. AOvaKTKNI lEFICIJ*: *u 5—A regete I IJ*, rik» rr«w« wztr eM. KECLaML m regel 0.7» eeee ét rvr«(. (Mgii**. Us s”vtge pagina» U» RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" Mj ezweotthetzUUM pe* >lsitzmg M8 per aSverlMUe «M 6 reROtti teztem rapte mees f «J8 De gemeenteraad van Amsterdam heeft gisteravond het voorstel van den heer Ter Haar, om over te gaan tot demping van het Rokln van Dam tot Spui, verworpen met 32 tegen 31 stemmen. Daarna ij met dezelfde stemmenverhou ding aangenomen de motie van de raads leden Boekman en Baas waarbU uitgespro ken wordt, dat de oplossing van het Rokln- vraagstuk behoort té geschieden met be- Ult -Rome wordt gemeld dat ijlen het meer Neml niet verder zal droogmalen en de tweede galei dus zal blijven waar Het werk der drooglegging was ten uit voer gebracht met de belangelooze hulp ’van verschillende particuliere ondernemers, aan wte Mussolini den dank der Regeerlng heeft betuigd. In de offlcleele mededeeling over het sta ken van de werkzaamheden is als reden op gegeven. dat aangezien de tweede galei In haar grondvorm aan de eerste gelijk bleek te zUn. het van te weinig belang was. ook nog dit vaartuig uit het meer te halen. Het tekort van de „Jongeren" in de kunst te heel ernstig. Dat schijnen de heeren zelf, zij het ook laat, ingezien te hebben t Is nee: duidelUk: de .Jongeren" voelden den grond onder nun artistieke voeten steeds meer wankelen, zU praesteerden niet, wat van hen verwacht werd en verwacht moest worden, JDe Gemeenschap" was een fiasco gebleken, In de katholieke lezerswereld kon den zU geen plaats veroveren. Dus moest er uitgezien worden naar andere middelen om van zich te doen spreken. Dus wierp men zich op de politiek. VreeselUk katholiek I „Kaüiollscher als der Pabst selbst". „Méér katholiek dan de Paus zelf". Men had van de politiek geen verstand. men miste zelfs het eerst-noodlge politieke aanvoelingsvermogen. Toch wilde men In de politiek een rol «pe len. De kunst had gelaaid. Na do poUttak! Met welk recht zUn deze menschen een afzonderlijk standpunt In gaan nemen? Waarom moeten rU met een extra lekker nijtje als verwende kinderen aan den gemeenschappelUken polltleken dlsch gelokt worden? Zijn zU in polltlcls zooveel scherpzinniger? ZUn zU in de politieke geschiedenis van ons land en vooral van onze partij zooveel beter thuis? Zouden zU tot hell van land en volk, voor de Katholieke partij, voor God In het staatkundig leven zooveel meer kunnen be reiken? Och arme! Van de politiek hebben de heeren niet de minste notitie; voor de veel omvattende we tenschap der politiek moeten de heeren nog naar de bewaarschool. ZU willen In de politiek een rol spelen, zU willen In de politiek zelfs brutaal evenals elders het hoogste woord voeren en zU ontzien zich niet onze beste en voornaamste Katholieke staatsmannen schandelUk te be- leedlgen. maar tezelfder tijd weigeren zU. zichzelf ook maar de grondbeginselen der po litieke wetenschap eigen te maken, weigeren zU natuuriUk ook uit machteloosheid ook maar het geringste positieve plan op te zetten, weigeren zU Iedere toenadering tot de éénlge partU, waarin praktisch voor het Katholieke Ideaal Iets te bereiken is. ZU blUven als kwajongens op een afstand staan en bepalen zich tot het amusement.... met steenen te gooien. Uit ons vorig artikel JDe Jongeren In de kunst" moge gebleken zUn, dat wU de door de „Jongeren" geproduceerde kunzt ten volle en eerlUk wenschen te waardeeren, voorsoover daartoe reden bestaat, maar dat wU ons andersUds van alle overdrijving wenschen vnj te houden. Over het algemeen stemmen hun praesta- ttes ons niet bUstpr enthousiast: gewekte verwachtingen gingen niet in vervulling, na ruim vUf jaren blUkt er niet de minste re den geweest te zUn voor het georganiseerd optreden der katholieke jeugdellngen; er is geen nieuwe laat staan een betere lette ren-, muziek-, schilder- of beeldhouwkunst ontstaan; er te tenslotte niets anders ge beurd, dan dat er in „De Gemeenschap" nu en dan een goed stuk proza, een goed stuk gedicht verscheen, en dat er enkele goede boeken en n paar goede verzenbun dels in het licht gegeven werden. Waarop nog heel wat aan te merken zou ■Un. Om de artistieke „Jongeren" te sparen, willen wU van de bolsjewteterlge teekenlnge- tjes in JDe Gemeenschap" maar liever.... niets zeggen. Het werkelUk maar ontstellend-welnlg goede In de kunst dezer enkele .Jongeren" hebben wU thans met groote welwillendheid gememoreerd. Maar néast dat goede te, juist door bet georganiseerd optredenTiezer heeren de aan dacht gevestigd op zoveel onwaardige en onrUpe, ja, belachelijke .kunst", dat nier voor den nuchteren, eertUken opmerker dé tarwe vaak door het onkruid verstikt wordt. Er te in ruim vUf jaren „Gemeenschaps"- llteratuur zóóveel onzin verkocht, zooveel ongeniale kwajongensachtigheid gedemon streerd, dat men zich ernstig heeft moeten afvragen, of In bet algemeen gesproken de kunst wel bet eigenlijke doel kon zijn, of het meerderen van deze kunst-vervaardi- gende jonge(?)lul niet voor alles erom te doen was. de aandacht op zich te vestigen, ft opspraak te tomen en reclame te maket^ Met welke verder en elders liggende be doeling dan ook. Deze veronderstelling te stout, dat geven wU toe, makr de heeren „Jongeren" hebben het er evenals TUI UUlensplegel naar gemaakt. Wie bet twUfelachtig genoegen had, ge regeld de „Gemeenschap”-afleverlngen te moeten bekUken en dóórzlen, heeft zich late hU tenminste een normaal menach was> tel kens weer moeten ergeren aan de redaine- ver.akkerU, waarvan de heeren zich bedien den om het opgedlschte schoteltje te doen verorberen. Om de heel voorname vraag of het goedje wel onbedorven en verteerbaar was, bekom merden de heeren zich niet. De „Gemeenschap"-schrijvers zochten bun kracht In zinlooze excentriciteit, In opsette- lUke onbegrUpelUkheld, in dik- en.... dun- doenerU en niet bet minst! In schande lijke scheldpartijen, waarin onze beste en hoogststaande priesters, politici en kunste naars niet ontzien, Integendeel: gexacht wer den. WU herinneren hier aan kwajongensachtig geschrUf tegen Mgr. Nolens, tegen Pater Borromaeus de Greeve, tegen Baron van WUnbergen, tegen Jhr. Ruys de Heeren- brouck, tegen Herman Moerkerk, enz. enz. En als men nu eens wist zooate wU het weten welke motieven veelal tot deze eche.dpartljen leidden! WU hopen voor de betrokken .Jongeren", dat men ons er niet toe zal dwingen, deze motieven openbaar te maken. ZU zouden na onze publicatie voorgoed OnmogelUk zUn! WU beschikken over een dossier, waarvan meerdere stukken in staat zijn, dezen en genen .^Jongerevoorzoover er nog schaamtegevoel aanwezig te klassiek te doen uitroepen: „Nu moge de grond zich voor mUne voeten openspHjten Op de vragen van het Tweede KamerI'd. den heer Brautlgam. betreffende het verlee nen van een ruimer verlof aan de beman ning van het pantserschip „Hertog Hen drik”, na haar terugkeer uit Wsst-Ind heeft de Minister van Defensie geantwoord, er niet toe te kunnen overgaan de leden der genoemde bemanning in het genot te stellen van een ruimer verlof, bUvoorbeeld van een maand. Volgens ds verordeningen der Kon. Ma rine wordt aan militairen der zeemacht tenzij de belangen van den dienst zich daartegen verzetten na Urugk er In Ne derland uit bet buitenland een verlof ver leend van veertien dagen voor elk jaar. dat door hen onafgebroken buiten Nederland te doorgrbracht. Hoewel Hr Ms. .Hertog Hendrik" nog gren jaar afwezig was, zou de minister in dit geval, wel termen aanwezig achten thans wat meer dan het reglementair voorg ?schre- ven verlof te verleenen, doch de belangen van den dienst laten zulks niet toe. Boven dien moet niet uit het oog worden verloren, dat aan de opvarenden van Hr. Ms. „Her tog Hendrik", nadat zU van ongeveer 20 Mei tot plus minus 5 Juni verlof hebben genoten, gedurende Augustus wederom bet gebruikelUke zomerverlof van veertien dagen zal worden toegekend. N V. (Hardlnxveldl tot uitvoering van Zuiderzeewerken De 49 nog bU de Leldsche Boaz-bank aan gesloten leden, voor het mesrendeel kleine middenstanders, hebben bericht ontvangen, dat het bestaande tekort van de leden wordt Ingevorderd. De totale aanslag per persoon bedraagt f 4372. Op de vragen van het Tweede KamerI'd, den heer Albarda, betreffende de we gering van «en Nederlandsch pasvisum aan mevr. Kollontay, gezante van de Unie der Sovjet, republieken te Oslo, hebben de mlnV tra van Justitie en van Bultenlandsche Zaken het volgende geantwoord: Door de secretaresse van het Nederlandsch comité voor de nationaliteit der gehuwde vrouw, werd begin Maart aan de regeerlng medegedeeld, dat door haar was ontvangen een telegram van mevrouw Kolontay. hou dende bericht, dat zU door haar regeerlng was aangewezen, om de Sovjet-Unie op de International Women Council Oonferenc. te Den Haag te vertegenwoordigen, met ver zoek haar en haar particuliere secretaresse een visum te b-aorgen. Het Nederlandsche comité vroeg in ver band daarmee, of het mogelUk vu, aan belde Ri>«stecbe dames het verlangde visum te verschaffen. De gebezigde fonmileering te in overeen stemming met bet feit, dat in de uitzonde ringsgevallen. waarin van onzentwege alsnog een visum voor toelating wordt veretocht, de verleenlng van dat visum tegenover de betrokkenen nog is een positie «e daad, ook slechts a-hterwege. Indien bepaalde bezwa ren van algemeenen of bUzondereh aard aanwezig mor ten worden geacht. Het betrof de winding naar hier van een offlcleele vertegenwoordig! trr van e«n do r ons niet erkende regiering, en dat van een l*nd van waaruit met rtelse matigh-id het zherau op oznkearlng. ook eldrrs. van da reehta- en aedelijke ordeningen, door pro paganda van denkbeelden als anderszins, te gralcht. Openbaar getuigen voor die denk beelden was, gtiUkTnog nadar te bevestigd, het doel van dat beaotk. Weigering van toe lating was onder die omstandigheden, naar bet oordeel der regeering. weliswaar niet Plleht van zelfbehoud, maar toch wel van zelfrespect. er her Ie *»mc**N« hifcrheitl tot werken d«M»r 7£A «teen <»n«evM> met O£A mi vernet vmr een nnna. g wUUUe* •erllr» mn heMe ermen heide heenen cf heide oneen I IwU»" londeliiken ntlnof> 2wU«* I. I Zwi De Dlrecteur-Generaal der Zuiderzeewer ken heeft aanbesteed bet maken van twee leidammen bezuiden de In aanbouw zUnde schutsluizen op bet Komwerderzand en bet uitvoeren van baggerwerken tusschen leidammen met btjbehoorende werken, mlng f 390.000. Er waren 7 InschrUvingen: N. V. tot uit voering van Zuiderzeewerken te Den Oever G. Wessels Boltje (Heerenveen) f 349900; N V. Aann. bedrUf v. h. T. de Breejen van der Horst (Berg-en-Dal) f 359.500; N.V. MU- tot uitvoering van Wa terwerken v. h. A. Hofman (Haarlem) f 367.000; NV. BaggermaatschappU Hol land (Hardlnxveldl f 377.000; N.V. Maat. (Anna Paulownal f 599.900 en N.V. E. J. Bqkker en Cos Aann. k2U- (Görcum) f 404000. den ring. De wetgever heeft willen ultslulten. dat eenzelfde persoon zoowel zou kunnen genie ten van den bijslag uit de Staatskas voor de verplichte Invalldltelts- en ouderdomsverze kerlng. als van d.en bijslag voor de vrUwil- llge ouderdomsverzekerlng. Uit de aldus ge geven wettelUke regeling vloeit voort, dat degene, die verzekeringspllchtlg te ingevolge de Invaliditeitswet en tevens overeenkomstig art. 34 der ouderdomswet 1919 een vrUwil- llge ouderdomsverzekerlng heeft gesloten, voor het verkrUgen van een ouderdomsrente op 65-jarlgen leeftijd van drie gulden per week, In de eerste plaats moet zorg dragen voor regelmatige premiebetaling overeen komstig de bepalinen der invaliditeitswet. Het te evenwel in de practilk gebleken, dat een aantal personen, die een vrijwillige ver zekering krachtens art. 34 der ouderdoms wet 1919 hebben gesloten en daarnevens verzekeringspllchtlg zUn krachtens de Invall- dlte.tswet. wél regelmatig hebben voldaan en voldoen aan hun verplichting tot betaling der voor de vrijwillige verzekering verschul digde. premie, maar nagelaten hebben en na laten voor de verplichte verzekering rente- zegeis te plakken. Dit heeft reeds tot gevolg gehad, dat per sonen. die bU het bereiken van den 65-ja rlgen leeftijd zich aanmeldden voor een ouderdomsrente van drie gulden per week, niettegenstaande zU getrouw elke week een verzekeringspremie hadden betaald, tot hunne teleurstelling moeten ontwaren, dat zU. om dat zU geen of althans niet voldoende prq- - - - r. g - mie hadden betaald voor de verplichte in- übud van het water en B. en- W. uHjèno» valxftteMs- en oudentomsverzefceriu*. <ieen aanspraak hadden op een rente van drie gulden per week, maar alleen op een ge- woonlUk gering bedrag, evenredig aan de waarde der door hen ingevolge art. 37 der Ouderdomswet betaalde premiën. Tot die zelfde teleurstelling zullen. Indien geen wet telUke voorziening zou worden getroffen, anderen komen, die binnen korteren of lan ceren tijd den 65-jarlgen leeftijd hopen te bereiken Het wU den minister voorkomen, dat er genoegzaam gronden bestaan voor een wettelUke tusicbenkomst ten bate der hletvoren bedoelde personen. ZU hebben in onwetendheid gehandeld en zUn niet zelden ook door offlcleele lichamen minder Juist, voorgsllcht. Daarenboven en dit gaf voor den mi nister den doorslag hebben de betrokkenen door hunne regelmatige premiebetaling, zU t dan ook dat zU voor een verzekering be taalden, waarvan zU slechts gering voor deel zouden kunnen behalen, getoond, voor hunne ouderdomsverzekemg een offer over te hebben. De blllUkheld van de hier vooropgestelde voorziening springt, naar het den minister wU voorkomen, in het oog. HU heeft dan ook gemeend, geen bezwaar ertegen te moeten maken, dat het Bestuur der RUksverzeke- rtng bank ten aanzien van degenen die in middels reeds den 65-jarlgen leeftUd hebben bereikt, handelt, ate ware het onderhavige voorstel reeds wet geworden. WEER EEN SCHILDEUJENDIEF8TAI. De droogmaking vaa het Nemi-meer te stopgexet. De redactie van het Tijdschrift .Jle Ge meenschap" publiceert de volgende „verkla ring”: Nadat aan de abonné’s van het tijdschrift Gemeenschap" de brochure, getiteld ..De Droom van Nolens en de gevolgen" reeds was verzonden, werd ons ter kennis gebracht een schrijven van den Vicaris Kapitulaar van bet Aartsbisdom Utrecht, waarin ons verboden jferd elke publicatie van het artikel „Nog een verklaring". Terstond hebben wU toen de nog voor radige exemplaren voor den handel bestemd. Ingehouden, WU betreuren het. dat w|j door deze publi catie te goeder trouw tegen den wil van het kerkdijk gezag hebten gehandeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1